The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Missions-Bog
Portions of the 1789 Book of Common Prayer in Norwegian

 

Det almindelige Litani.

    O Gud Fader i Himmelen: hav Barmhjertighed med os elendige Syndere.
    Svar. O Gud Fader i Himmelen: hav Barmhjertighed med os elendige Syndere.

    O Guds Søn, Verdens Frelser: hav Barmhjertighed med os elendige Syndere.
    Sv. O Guds Søn, Verdens Frelser: hav Barmhjertighed med os elendige Syndere.

    O Gud den Helligaand, som udgaar fra Faderen og Sønnen: hav Barmhjertighed med os elendige Syndere.
    Sv. O Gud den Helligaand, som udgaar fra Faderen og Sønnen: hav Barmhjertighed med os elendige Syndere.

    O hellige, velsignede og herlige Treenighed, tre Personer og en Gud: hav Barmhjertighed med os elendige Syndere.
    Sv. O hellige, velsignede og herlige Treenighed, tre Personer og en Gud: hav Barmhjertighed med os elendige Syndere.

    Ihukom ikke, Herre, vore Misgjerninger, ei heller vore Forfædres Misgjerninger, og tag ikke Hævn over vore Synder; skaan os, gode Herre, skaan Dit Folk, som Du haver frikjøbt med Dit allerdyreste Blod og vredes ikke paa os evindeligen.
    Sv. Skaan os gode Herre.

    Fra al Ondt og Ulykke, fra Synd, fra Djevelens List og Anfald, fra Din Brede og fra evig Fordømmelse,
    Sv. Frels os gode Herre.

    Fra al Hjertets Blindhed, fra Stolthed, forfængelig Ærgjerrighed og Skinhellighed, fra Misundelse, Had og Ondskab og al ukristelig Haardhed,
    Sv. Frels os, gode Herre.

    Fra Utugt og al anden dødelig Synd og fra al Verdens, Kjødets og Djevelens Svig,
    Sv. Frels os, gode Herre.

    Fra Lynild og Storm, fra Smitsot, Pest og Hungersnød, fra Slagsmaal og Mord og fra en haftig og uforvarended Død,
    Sv. Frels os, gode Herre.

    Fra alt Oprør, hemmelig Sammensværgelse og Rebellion, fra al falsk Lære, Kjætteri og Schisma, fra Hjertets Haardhed og Dit Ords og Dine Buds Foragt,
    Sv. Frels os, gode Herre.

    Ved den hellige Hemmelighed af Dit Kjøds Paatagelse, hellige Fødsel og Omskjærelse, ved Din Daab, Faste og Fristelse,
    Sv. Frels os, gode Herre.

    Ved Din Dødsangst og blodige Sved, ved Dit Kors og Lidelse, ved Din kostbare Død og Begravelse, ved Din herlige Opstandelse og Himmelfart og ved den Helligaands Komme,
    Sv. Frels os, gode Herre.

    I enhver Tid af vor Trængsel; i enhver Tid af vor Lykke og Belstand; i Dødens Time og paa Dommens Dag,
    Sv. Frels os, gode Herre.
 

The Litany
    Vi Syndere bønfalde Dig om at høre os, o Herre Gud, og at det maa behage Dig at styre og regjere Din hellige, almindelige Kirke paa den rette Vei.
    Sv. Vi bede Dig, hør os gode Herre.

    At det maa behage Dig at velsigne og bevare alle kristelige Konger og Øvrigheder, givende dem Naade til at fuldbyrde Retfærdigheden og opretholde Sandheden.
    Sv. Vi bede Dig, hør os gode Herre.

    At det maa behage Dig at oplyse alle Biskoper, Præster og Diakoner med Dit Ords sande Kundskab og Forstand, og at de baade ved deres Prædiken og Levnet maa forherlige det og paa tilsvarende Maade fremstille det.
    Sv. Vi bede Dig, hør os gode Herre.

    At det maa behage Dig at velsigne og bevare Dit ganske Folk.
    Sv. Vi bede Dig, hør os gode Herre.

    At det maa behage Dig at give alle Nationer Enighed, Fred og Endrægtighed.
    Sv. Vi bede Dig, hør os gode Herre.

    At det maa behage Dig at give us et Hjerte til at frygte og elske Dig og flittigen at leve ester Dine Bud.
    Sv. Vi bede Dig, hør os gode Herre.

    At det maa behage Dig at give Dit ganske Folk Tilvært i Naaden til at hore Dit Ord med Ydmyghed og at modtage det med ren Kjærlighed og frembringe Aandens Frugter.
    Sv. Vi bede Dig, hør os gode Herre.

    At det maa behage Dig at føre paa Sandhedens Vei alle dem, som have foret vild og ere forførte.
    Sv. Vi bede Dig, hør os gode Herre.

    At det maa behage Dig at styrke dem, som staa, og at trøste og hjælpe de Forsagte og oprelse dem, som falde og tilsidst at slaa Satan ned under vore Fødder.
    Sv. Vi bede Dig, hør os gode Herre.

    At det maa behage Dig at hjelpe og trøste Alle, som ere i Fare, Nød og Trængsel.
    Sv. Vi bede Dig, hør os gode Herre.

    At det maa behage Dig at bevare Alle, som reise til Lands eller til Vands, alle Kvinder i Barnsnød, alle Syge og smaa Børn, og vise Din Barmhjertighed mod alle Arrestanter og Fanger.
    Sv. Vi bede Dig, hør os gode Herre.

    At det maa behage Dig at forsvare og forsørge Enker og Faderløse og alle dem, som ere forladte og undertrykte.
    Sv. Vi bede Dig, hør os gode Herre.

    At det maa behage Dig at have Barmhjertighed med alle Mennesker.
    Sv. Vi bede Dig, hør os gode Herre.

    At det maa behage Dig at tilgive vore Fiender, Forfølgere og Bagvaskere og omvende deres Hjerter.
    Sv. Vi bede Dig, hør os gode Herre.

    At det maa behage Dig at give us og bevare for vort Brug Jordens velgjørende Frugter, saa at vi til rette Tid kunne nyde dem.
    Sv. Vi bede Dig, hør os gode Herre.

    At det maa behage Dig at give os sand Bodfærdighed, at tilgive os alle vore Synder, Forsømmelser og Vankundighed og at begave os med Din Helligaans Naade til at forbedre vort Levnet overstemmende med Dit hellige Ord.
    Sv. Vi bede Dig, hør os gode Herre.

    Guds Søn: vi bede Dig, hør os.
    Sv. Guds Søn: vi bede Dig, hør os.

    O Guds Lam, som borttager Verdens Synder: giv os Din Fred.
    Sv. Giv os Din Fred.

    O Guds Lam, som borttager Verdens Synder:
    Sv. Hav Barmhjertighed med os.
 

 

Lader os Alle bede:

Vi bønfalde Dig ydmygt, o Fader, om at se ned med Barmhjertighed til vore Skrøbeligheder og for Dit Navns Æres Skyld vend af fra os alle de Onder, som ni retteligen have forskyldt, og giv, at i alle vore Trængsler vi maa sætte vor hele Tillid og Fortrøstning til Din Barmhjertighed, og altid tjene Dig i et helligt og rent Levnet til Din Hæder og Ære; formedelst vor enestre Mægler og Talsmand Jesum Kristum, vor Herre, Amen.

Almindelig Takkebøn.

Almægtige Gud, al Barmhjertigheds Fader, vi, Dine uværdige Tjenere, yde Dig vor ydmygeligste og hjerteligste Tak for al Din Godhed og kjærlige Naade mod os ug mod alle Menesker.
    Vi velsig ne Dig for vor Skabelse, Opholdelse og for alle dette Livs Velsignelser, men fremfor Alt for Din uskatterlige Kjærlighed i Verdens Forløsning ved vor Herre Jesum Kristum, for Naadens Midler og Haabet om evig Forherligelse. Og vi bede Dig, giv os saaledes paa tilbørlig Maade at erkjende al Din Barmhjertighed, at vore Hjerter maa fyldes med uskrømtet Taknemmelighed og at vi maa forkynde Din Pris, ei alene med vore Læber, men ogsaa i vort Levnet; ved at opofre os til Din Tjeneste og ved at vandre for Dig i Hellighed og Retfærdighed alle vore Dage; formedelst Jesum Kristum, vor Herre, hvem, tilligemed Dig og den Helligaand, være al Hæder og Ære i Evighed. Amen.

En Bøn af den hellige Chrysostomus.

Almægtige Gud, som har givet os af Naade denne Sang endrægtigen at frembære for Dig vore fælles Bønner og som har lovet, at naar to eller tre er forsamlede i Dit Navn vil Du forunde dem deres Begjeringer. Opfyld nu, o Herre, Dine Tjeneres Paakaldelser og Bønner, som det maatte være mest gavnligt for dem, forundende os i denne Verden Kundskab om Din Sandhed og i den tilkommende Verden det evige Liv. Amen.

2 Kor. 13, 14.

Vor Herres Jesu Kristi Naade, Guds Kjærlighed og den Helligaands Samfund være med os Alle evindelig. Amen.


 

 

Den hellige kommunien.

Bøn.

Almægtige Gud, for hvem alle Hjerter ere aabne, al Attraa bekjendt og for hvem ingen Hemmeligheder ere skjulte; rens vore Hjerters Tanker ved Din Helligaands Indgivelse, at vor Kjærlighed til Dig maa være fuldkommen og vi maa paa en værdig Maade prise Dit hellige Navn, ved Jesum Kristum vor Herre. Amen.

¶ Derpaa skal Præsten, vendende sig mod Folket, tydeligt oplæse alle de ti Guds Bud og Folket en endnu knælende, skal efter hvert Bud anraabe Guds Barmhjertighed for deres Overtrædelser af samme i den forbigangne Tid og om haus Naade til holde samme i den tilkommende Tid.
 

Holy Communion

Note that this is ante-
Communion only

 

Collect for Purity

Præsten:

    Gud talede alle disse Ord of sagde: Jeg er Herren Din Gud; Du skal ikke have andre Guder for mig.
    Svar. Herre, hav Barmhjertighed med os, og bøi vore Hjerter til at holde denne Lov.

Præsten.

    Du skal ikke gjøre Dig udskaaret Billede eller nogen Lignelse efter det i Himmelen oventile eller af det paa Jorden nedentil, eller det, som er i Vandet under Jorden. Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; thi jeg, Herren din Gud er en nidkjær Gud, kom hjemsøger Fædrenes Misgjerninger paa Børnene, paa dem i tredie og paa dem i fjerde Led, paa dem, som hade mig, og jeg er den, som gjør Miskundhed mod tusinde Led, mod dem, som elske mig, og mod dem, som holde mine Bud.
    Sv. som forud.

Præsten.

    Du skal ikke tage Herrens Din Guds Navn forfængeligen; thi Herren vil ikke lade den være uskyldig, som tager hans Navn forfængeligen.
    Sv. som forud.

Præsten.

    Kom Sabbathens Dag ihu, at Du helliger den. Ser Dage skal Du arbeide og gjøre al Din Gjerning; men den syvende Dag er Sabbath for Herren Din Gud, da skal Du ingen Gjerning gjøre, hverken Du, eller Din Søn, eller Din Datter, Din Svend, eller Din Pige, eller Dit Kvæg, eller den Fremmede, som er i Dine Porte.
Thi i ser Dage gjorde Herren Himmelen og Jorden, Havet og alt det, som er i dem, og hvilede paa den syvende Dag og helligende den.
    Sv. som forud.

Præsten.

    Ær Din Fader og Din Moder paa det Dine Dage maa vorde mage i Landet, som Herren Din Gud giver Dig.
    Sv. som forud.

Præsten.

Du skall ikke slaa ihjel.
Sv. som forud.

Præsten.

Du skall ikke bedrive Hor.
Sv. som forud.

Præsten.

Du skall ikke slaa stjele.
Sv. som forud.

Præsten.

    Du skal ikke sige falskt Vidnesbyrd imod Din Næste.
    Sv. som forud.

Præsten.

    Du skal ikke begjere Din Næstes Hus, Du skal ikke begjere Din Næstes Hustru, eller hans Svend, eller hans Pige, eller hans Ore, eller hans Asen eller Noget, som hører Din Næste til.
    Sv. Herre, hav Barmhjertighed med os og skriv alle disse Dine Love i vore Hjerter, vi bede Dig.

¶ Derpaa skal Præsten sige:

Præsten.

Hører ogsaa hvad vor Herre Jesus Kristus siger:
Du skal elske Herren Din Gud af Dit ganske Hjerte og af Din ganske Sjel og af Dit ganske Sind. Dette er det første og store Bud i Loven. Men det Andet er lig det: Du skal elske Din Ræste som Dig selv. Af disse to Bud afhænger Loven og Profeterne.

Lader os Alle bede:

Almægtige Herre og evige Gud, værdiges, vi bede Dig, at styre, hellige og lede baade vore Sjele og Legemer paa Dine Buds Beie og i Dine Buds Gjerninger, paa det at ved Din mægtige Beskyttelse baade her og hisfet vi maa være beskyttede til Legemet og Sjelen: ved for Herre og Frelser Jesum Kristum. Amen.

¶ Herpaa følger Kollekt for Dagen, Epistel og Evangelium, samt den øvridge Altertjeneste for Kommunionen.

Ten Commandments

 

Return to the 1789 Book of Common Prayer in Norwegian

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld