The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Missions-Bog
Portions of the 1789 Book of Common Prayer in Norwegian

 

Ritual for Aftenbönnen.

¶ Præsten skal begynde Aftenbønnen med en eller flere Sentenser af den hellige Skrift.

Jeg, jeg kjender mine Overtrædelser og min Synd staar altid for mig (Ps. 51, 5).

Skjul Dit Ansigt fra mine Synder og udslet alle mine Misgjerninger (Ps. 51, 11).

Guds Ofre er en sønderbrudt Aand; et sønderbrudt og sønderknust Hjerte skal Du, o Gud, ikke foragte (Ps. 51, 10).

Tugt mig Herre! dog med Maade; ikke i Din Brede, at Du ikke skal gjøre mig ringe (Jer. 10, 24).

¶ Derpaa skal Præsten sige:

Elskelige Brødre! Skriften tilskynder os paa flere Steder til at tilstaa og bekjende vore mangfoldige Synder og Ugudeligheder; og at vi ikke skulde fordølge eller tilsløre dem for den almægtige Gud, vor himmelske Faders Aasyn; men bekjende dem med et ydmygt, sønderknust, angrende og lydigt Hjerte, for at vi kan erholde Tilgivelse for dem af Den uendelige Godhed og Barmhjertighed. Og endskjøndt vi burde til alle Tider ydmygt bekjende vore Synder for Gud, saa bør vi dog fornemmelig gjøre det naar vi forsamles og møde tilsammen for at yde Tak for de store Velgjerninger vi hav modtaget af hans Haand, for at fremsige hans velfortjente Lov og Pris, for at høre hans allerhelligste Ord og for at bede om saadanne Ting, som ere nødvendige saavel for Legemet som for Sjelen. Derfor beder og formaner jeg Eder, saamange som ere her tilstede, at I ville ledsage mig med et rent Hjerte og en ydmyg Røst til den himmelske Naades Throne og sige:—
 

Evening Prayer

En almindelig Syndsbekjendelse,

¶ som fremsiges af hele Menigheden efter Præsten, og hvorved Alle knæle.

O Du almægtigste, allerbarmhjertigste Fader; vi have faret vild og skejet ud af Dine Veie som fortabte Faar. Vi have altfor meget fulgt vore egne Hjerters Paafund og Begjærligheder. Vi have forsømt de Ting, som vi burde have gjort; og vi have gjort de Ting, som vi ikke burde have gjort; og der er intet Sundt i os. Men Du o Herre, forbarm Dig over os arme Syndere.
    Skaan Du dem, o Gud, som bekjende deres Feil. Tag igjen til Naade dem, som ere angergivne; efter Dine Forjættelser, som Du haver forkyndte for Menneskeslægten ved Jesum Kristum vor Herre. Og forund os Den Naade, o allerbarmhjertigste Fader, for hans Skyld, at vi maa i Fremtiden føre et gudeligt, retskassent og ædrueligt Levnet, til Dit hellige Navn Ære. Amen.

Absolutionen,

¶ eller Syndernes Forladelse, som fremsiges af Præsten alene, staaende, medens Menigheden forbliver knælende.

Den almægtige Gud, vor himmelske Fader, som af fin store Barmhjertighed har lovet Syndernes Tilgivelse til alle dem, som med hjertelig Anger og sand Tro vende sig til ham, have Naade med Eder, tilgive Eder og fri Eder fra alle Eders Synder, han befæste og styrke Eder i alt godt og bringe Eder til et evigt Liv, ved Jesum Kristum vor Herre. Amen.

¶ Derpaa skal Præsten knæle og sige Fader-Vor og Folket, endnu knælende, skal sige det sammen med ham. Saadant sker baade her og paa andre Steder, hvor det et foreskrevet I den hellige Tjeneste.
 

Confession & Absolution

Fader vor, Du som er i Himlene! Helliget vorde dit Navn; tilkomme dit Rige; ske Din Villie, som i Himmelen, saa og paa Jorden; giv os idag vort daglige Brød; og forlad os vor Skyld, som vi og forlade vore Skyldnere; led os ikke ind i Fristelse, men frels os fra det Onde; thi Riget er Dit, Magten og Æren, i Evighed. Amen.

Derpaa skal Præsten sige:

Præsten: O Herre, aabne Du vore Læber.
Menigheden: Og vor Mund skal forkynde Din Pris.

¶ Her skulle Alle staa op, og Præsten skal sige:

    Ære være Faderen og Sønnen og den Helligaand!
    Menigh. Som det var i Begyndelsen, er nu og skal være i Evighed. Amen.

Pr. Lover Herren!
Menigh. Herrens Navn være lovet!

¶ Derpaa skal et Udvalg af Davids Salmer siges eller synges.

¶ Derpaa skal der læses en Lectie, tagen ud af det gamle Testamente.

¶ Naar dette er gjort, skal følgende Salme synges eller læses.

Cantate Domino, Ps. 98.

    Synger Herren en ny Sang; thi han har gjort underlige Ting.
    Hans høire Haand og hans hellige Arm frelste ham.
    Herren kundgjorde sin Salighed: han, han aabenbarede sin Retfærdighed for Hedningernes Øine.
    Hans kom sin Miskundhed og sin Sandhed ihu mod Israels Hus; alle Verdens Ender saa vor Guds Salighed.
    Raaber med Glæde for Herren al Jorden; raaber og synger med Fryd og synger Salmer.
    Synger Salmer for Herren med Harpe; med Harpe og Salmers Lyd.
    Med Basuners og Trompeters Lyd; raaber med Glæde for Herrents Ansigt, som er Konge.
    Havet skal bruse og dets Fylde; Jorderige og de som bo derpaa.
    Floderne skulle klappe med Haand; Bjergene skulle sjunge med Fryd tillige for Herrens Ansigt; thi han kommer for at dømme Jorden.
    Han skal dømme Jorderige med Retfærdighed og Folkene med Oprigtighed.
    Ære være Faderen og Sønnen og den Helligaand.
Som det var i Begyndelsen, er nu og altid skal være i Evighed. Amen.

¶ Eller ogsaa denne.
   

Lord's Prayer
    Det er godt at takke Herren og at synge Dit Navn Salmer, Du Høieste.
    At kundgjøre Din Miskundhed om Morgenen og Din Sandhed om Nætterne.
    Paa de ti Strænge og paa Psalteren, paa Higgajon, med Harpe.
    Thi Herre! Du glædede mig ved Din Gjerning; jeg vil synge med Fryd om Dine Hænders Gjerninger.
    Ære være Faderen og Sønnen og den Helligaand.
    Som det var i Begyndelsen, er nu og altid skal være i Evighed. Amen.

¶ Derefter skal læses et Kapital af det nye Testamente.

¶ Naar dette er læst, skal følgende Salme læses eller synges.
 

Psalm 92
    Min Sjæl love Herren, og alt hvad der er i mig prise hans hellige Navn.
    Min Sjel prise Herren og glem ikke alle hans Velgjerninger.
    Han, som tilgiver Dig al Din Synd og helbreder alle Dine Skrøbeligheder.
    Som frelser Dit Liv fra Ødelæggelse og kroner Dig med Barmhjertighed og Kjærlighed.
    O priser Herren i hans Engle, I som ere saare stærke, I som fuldbyrde hans Befalinger og lytte til hans Ords Stemme.
    Priser Herren I hans Hærskarer, I hans Tjenere, som ere ham velbehagelige.
    Forkynder Guds Ære alle hans Gjerninger paa ethvert Sted af hans Herredom, pris Herren! o min Sjæl.
    Ære være Faderen og Sønnen og den Helligaand.
Som det var i Begyndelsen, er nu og altid skal være i Evighed. Amen.

¶ Derpaa skal den apostoliske Troesbekjendelse siges af Præst og Menighed tilsammen, Alle staaende.
 

Psalm 103
Jeg tror paa Gud Fader, Himmelens og Jordens almægtige Skaber.
    Og paa Jesum Kristum, hans enbaarne Søn, vor Herre, som er undfangen af den Helligaand, født af Jomfru Maria; pint under Pontius Pilatus; korsfæstet, død og begraven; nedfor til Helvede; opstod tredie Dag fra de Døde; opfor til Himmelen, og sidder ved Guds, den almægtige Faders, høire Haand, hvorfra han skal igjenkomme at dømme de Levende og Døde.
    Jeg tror paa den Helligaand, en hellig, almindelig kristelig Kirke, de Helliges Samfund; Syndernes Forladelse; Legemets Opstandelse og efter Døden evige Liv. Amen.

¶ Derefter skulle følgende Bønner oplæses. Alle knæle.

Præsten. Herren være med Eder.
Menigheden. Og med Din Aand.
Pr. Lader os Alle bede:
O Herre, vis Din Barmhjertighed mod os.
Menigh. Og skjenk os Din Salighed.
Pr. O Gud, gjør vore Hjerter rene i os.
Menigh. Og tag Din Helligaand ikke bort fra os.

¶ Derefter siges Kollekten for Dagen, hvorefeter de øvrige Bønner følge.
 

Apostles'Creed

Bøn om Fred.

O Gud, fra hvem al hellig Attraa, alle gode Raad og al retfærdig Idret fremgaar, giv Dine Tjenere den Fred, som Verden ikke kan give, at baade vore Hjerter maa vorde stemte til at adlyde Dine Bud, og ligeledes at vi, ved at vorde beskyttede af Dig mod Frygt for vore Fiender, maa tilbringe vor Tid i Stilhed og Ro; formedelst Jesu Kristi vor Frelsers Fortenester. Amen.
 
Collect for Peace

Bøn for Bistand i alle Farer.

Oplys vort Mørke, o Herre, vi bede Dig, og formedelst Din store Barmhjertighed beskyt os mod alle Farer og Ulykker i denne Nat; formedelst Din enbaarne Søns, vor Frelsers Jesu Kristi Kjærlighed. Amen.
 
Collect for Aid against Perils

Bøn for de Forenede Staters Præsident og alle Andre, som have at byde og raade over os.

O Herre! vor himmelske Fader, den hele Verdens høie og mægtige Styrer, som fra Din Throne ser alle Jordens Beboere, vi bede Dig af vore Hjerter, at se gunstigen ned paa og velsigne Din Tjener, de Forenede Staters Præsident, og alle Andre, som have at byde og raade over os, og opfyld dem saaledes med din Helligaands Naade, at de allesteds maa lyde Din Bilie og vandre paa Dine Veie. Gjør dem rige paa Dine himmelske Gaver, lad dem længe leve i Sundhed og Lykke og giv dem endelig efter dette Liv at opnaa den evige Glæde og Salighed; ved Jesum Kristum, vor Herre. Amen.
 
Prayer for the President of the US, and all in Civil Authority

Bøn for Geistligheden og Folket.

Almægtige, evige Gud, fra hvem al god og fuldkommen Gave kommer, udgyd din Helligaand over vore Biskopper, vor Geistlighed og over de Menigheder, som ere deres Omsorg anbetroede og paa det at de maa være Dig velbehagelige, udgyd bestandigen over dem Din Velsignelsens Dug. Giv dette, o Herre, for vor Talsmand og Mægler Jesu Kristi Skyld. Amen.
 
Prayer for Clergy & People

Bøn for Mennesker af alle Stænder.

O Gud, hele Menneskeslægtens Skaber og Bevarer, vi bede ydmygeligen til Dig for Mennesker af alle Slags og Stænder; at det maa behage Dig at lære dem at kjende Dine Veie, og alle Nationer Din Frelse.
    I Særdeleshed bede vi for den almindelige Kirkes Velfærd, at den maa saaledes blive ledet og styret af Din gode Aand, at alle de, som bekjende sig til Kristendommen og kalde fig Kristne, maa blive førte paa Sandhedens Vei og bevare Troen i Aandens Enighed, i Fredens Baand og i deres Vandels Retskaffenhed.
    Endelig anbefale vi til Din faderlige Godhed alle dem, som paa nogen Maade bekymrede eller sorgfulde i Sind, Legeme eller Vilkaar; maatte det behage Dig at trøste og styrke dem, Enhver i hans Rød, giv dem Taalmodighed i deres Lidelser og en lykkelig Udgang af al deres Sorg; derom bede vi for Jesu Kristi Skyld. Amen.
 
Prayer for All Conditions of Men

Almindelig Takkebøn.

Almægtige Gud, al Barmhjertigheds Fader, vi Dine uværdige Tjenere, yde Dig vor ydmygste og hjerteligste Tak for al Din Godhed og kjærlige Naade mod os og mod alle Mennesker. Vi takke Dig for vor Skabelse og Opholdelse og for alle dette Livs Velsignelser, men fremfor alt for Din uskatterlige Kjærlighed i Verdens Forløsning ved vor Herre Jesum Kristum, for Naadens Midler og Haabet om evig Forherligelse. Og vi bede Dig, giv os faaledes paa tilbørlig Maade at erkjende al Din Barmhjertighed, at vore Hjerter maa fyldes med uskrømtet Taknemmelighed og at vi maa forkynde Din Pris ei alene med vore Læber, men ogsaa i vort Levnet; ved at opofre os til Din Ti neste og ved at vandre for Dig i Hellighed og Retfærdighed alle vore Dage; formedelst Jesum Kristum, vor Herre, hvem, tilligemed Dig og den Helligaand, være al Hæder og Ære i Evighed. Amen.
 
General Thanksgiving

Bøn af den hellige Chrysostomus.

Almægtige Gud, som har givet os Naade til i denne Stund at samles til fælles Bøn, og som har lovet at naar to eller tre er forsamlede i Dit Navn vil Du forunde dem deres Behjeringer. Opfyld nu, o Herre, Dine Tjeneres Paakaldelser og Bønner, som det maatte være mest gavnligt for dem, forundende os i denne Verden Kundskab om Din Sandhed og i den tilkommende Verden det evige Liv. Amen.

Velsignelsesønske.

2 Kor. 13, 14.

Vor Herres Jesu Kristi Naade, Guds Kjærlighed og den Helligaands Samfund være med os Alle evindeligen. Amen.

En kort Aftenbøn.

O Gud, hvis Dage aldrig saa Ende, og hvis Barmhjertighed er uendelig, indprent os, vi bønfalde Dig, dybt i vore Hjerter dette Livs Korthed og Uvished, og maatte Din Helligaand føre os igjennem denne Jammerdal i Hellighed og Retfærdighed alle vort Livsens Dage, paa det at naar vi have tjent Dig i vor Slægt vi ma saa Naade til at samles med vore Fædre med en god Samvittigheds Vidnesbyrd, i Forening med den almindelige Kirke, i en sikker Troes Fortrøstning og i en fornuftig Gudsdyrkelse og helligt Haab, i Din Naade og i fuldkommen Kjærlighed til alle Mennesker. Derom bede vi Dig ved Jesum Kristum vor Herre. Amen.


 

Prayer of St. Chrysostom

 Bönner ved forskjellige Leiligheder.

O Gud, barmhjertige Fader, som ikke foragter et angergivent Hjertes Suk, eller deres Ønsker, som ere sorgfulde, bistaa naadigen de Bønner, vi gjøre fremfor Dig i al vor Sorg og Modgang naarsomhelst de omgive os, og forhjælpe os dertil at de Onder som Djævelens eller onde menneskers Ondskab eller Sluhed have paaført os ved dit gode Forsyn maa blive tilintetgjorte saa at vi, dine Tjenere, ikke maa blive saarede ved nogen Modstanders Forfølgelse men altid være i Stand til i din hellige Kirke at love og prise dig ved Jesum Kristum vor Herre. Amen.
 

Prayers

Note that most of these do not appear to be taken from the Book of Common Prayer

 Barmhjertige Gud og himmelske Fader, som i dit hellige Ord har lært os at Du ikke har Glæde i at smerte dine Børn, se med Barmhjertigheds Øine, vi bede dig, paa din Tjeners Sorg, for hvilken vore Bønner ere ønskede. Jeden Visom har Du fundet det for Godt at hjemsøge ham med Sorg og bringe Angst paa ham. Mindes ham, o Herre! i Barmhjertighed, helliggjør ham i denne din faderlige Revselse, giv hans Sjæl Taalmodighed under hans Prøvelse og Hengivenhed i din hellige Villie, trøst ham ved at lade ham søle din Godhed, lys dit Ansigt over ham og giv ham din Fred ved Jesum Kristum vor Herre.
 
For a Person under Affliction

Almægtige Gud, giv os Naade til at bortkaste Mørkets Gjerninger og til at iføre os Lysets Vaaben under dette jordiske Livs Vandring i hvilken din Søn Jesus Kristus kom og besøgte os i stor Ydmyghed paa det at hau, naar han paa den yderste Dag kommer i sin Herlighed for at dømme Levende og Døde maa opreise os til et evigt Liv—ved ham, som med dig og den Helligaand lever og regjerer i Evighed. Amen.

Almægtige og evige Gud, som ikke hader Noget af det, som Du har gjort, og som tilgiver alle dem deres Synder, som ere bodfærdige; skab ogsaa i os nye og angrende Hjerter, saa at vi retteligen maa begræde vore Synder og erkjende vor Elendighed, og endelig erholde Tilgivelse og fuldkommen Naade af Dig, o Barmhjertigheds Gud—ved Jesum Kristum, vor Herre. Amen.

Vi bede Dig Herre, barmhjertigen at høre vore Bønner og spare alle dem, som bekjende Dig deres Synder, saaat de, hvis Samvittighed anklager dem for Synd, maa ved Din barmhjertige Naade blive forløste ved Jesum Kristum, vor Herre. Amen.

Almægtigste Gud og barmhjertigste Fader, som har Medlidenhed med alle Mennesker og ikke hader Noget af det, som Du har skabt, som ikke vil en Synders Død, men at han skal omvendes lig og leve; forlad os barmhjertigen vore Synder, modtag og trøst os, som ere bedrøvede og trætte under dette Livs Byrde. Det er Dig eiendommeligt, altid at have Barmhjertighed, Dig alene tilkommer det at tilgive Synden. Spar os derfor, o Herre, spar Dit Folk, som Du har gjenløst med Dit dyrebare Blod, gaa ikke i Rette med Dine Tjenere, som kun ere lutter Støv og elendige Syndere, men tag saaledes Din Brede fra os, som ydmygt bekjende vor Usfelhed og oprigtigt angre vore Synder, og hjælp os saaledes snarlig ud af denne Verden, at vi bestandig maa leve med Dig i den tilkommende Verden—ved Jesum Kristum, vor Herre. Amen.

O barmhjertige Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som er Opstandelsen og Livet, paa hvem hvo som tror skal leve, skjøndt han dør, og hvo som lever og tror paa ham skal ikke dø evindeligen, som ogsaa har lært os bed hans hellige Apostel paulus ikke at sørge som Mennesker uden Haab for dem, som sove i ham. Vi anraabe Dig ydmygt, o Fader, om at opreise os fra Syndens Død til Retfærdighedens Liv, paa det at vi, naar vi forlader dette Liv, maa hvile i ham, og at i den almindelige Opstandelse paa den yderste Dag vi maa befindes velbehagelige for Dit Aasyn og modtage den Velsignelse, som Din elskelige Son da vil fremsige til Alle, som elske og frygte ham, sigende: Kommer hid I min Faders Velsignede og arver det Rige, som Eder er beredt fra Verdens Grundvold blev lagt. Hør vor Bøn, vi bede Dig, o Barmhjertighedens Fader, formedelst Jesum Kristum, vor Mægler og Frelser. Amen.

Collect for 1st Sunday in Advent

 

Return to the 1789 Book of Common Prayer in Norwegian

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld