The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

   

Na Voihavo Matena na Hahani Tabu
Portions of the Book of Common Prayer in Vaturanga


 

NA HAHANI TABU.

Paepanete talu matena.

Ihita a paepanete hita matena na Hahani Tabu hini na tuhutoba ma na sasavo.

small cross Tana Soana na Mama, ma na Dale, ma na Taruna e Tabu. Amen.

Lord God, na Taruna e Tabu, Ko mai koma hami, mo Ko ba tabu na laomami, ti tana Aia amami a Lord, a Jesus Christ, ke mai, Aia ke rei vulahi ikonimami na mena tototu e ba valaka talu noho vani Aia; Ihoe o mauri ikonina ma na Mama, God keso, numu; e tehara na tokona. Amen.

Ko padazajahaliho matena nimu na tototu kode ekoaza de,

Mama Puku na vesea, inau au pada zajahali visu au tana matamu taoni na voihavo Ihoe o subuni di matena. Ko totovohi au kau tau guguresi visu au; kau tau poi kaputi nigu na tanotobo tani na matamu; ti nau kau tau rerei dodo hira na kibogu. Nimu na Taruna e vesea ke toravi na laogu ti nau kau padazajahali visu au matedira nigu na sarevo kode, ti kau hini jika nigu na tanotobo, ma ti kaiu tanomana na pada kuti matena na tototu e vaolu ekoaza Ihoe o nao; hini aia Jesus Christ amami a Lord. Amen.

Ko tovo nimim, na tototu taoni hira na Voihavo Susubu nina God, mo ko pabo hini na visana na hoko e tovosi e hadovi e azali numu nimu na tototu.
 

Preparation for Holy Communion

Ko pada zajahali taoni na Voihavo Susubu.

1.

Inau au nau vida na veila God?

Inau au sasavo vani Aia pipi boni, tana marajaka mi tana nulavi?

Inau au sasavo jajai matedira sei tovosi?

Inau au agago vani Aia hini na laopapara ma na malobu?

2.

Inau au taoni mu evisa na voihavo ponotoba?

Inau au jojovata ipolidira na mana gugure?

3.

Inau au pada mamavali na Soana God e Tabu?

Inau au soa saia hini na kukuni?

Inau au pada mamavali na ome kode nina God, Nina na hoko, Nina Soasivo, na Vale Tabu?

4.

Inau au pada mamavali Sunday?

Inau au vano matena na Hahani Tabu tana mena e tanomana vani au?

Inau au agago patesi e ono na boni?

Inau au sana matena na sasavo marajaka ma na nulavi pipi Sunday?

Inau au taho na susulihagu matena na kukuni patesi tana mena inau au sana na sasavo?

5.

Inau au nau vida ti kau veila ma kau sana veseali a tamagu ma tinagu mi hira kulagu kode?

Inau au pada mamavali hira na lokina tana Soasivo mi tana vera?

Inau au peja asei, mau tubolu?

Inau au tabekaputi mau totu molomuri?

6.

Inau au ba sosonoli na tinoni na ronona inau au momosatoba vani aia?

Inau au panete saia vani hira na toha ekoaza inau au nao hira kara panete vani au?

Inau au sana hira ara mamate, hira na tinamate, hira na tutuga mi hira na kakavemate?

Inau au ba sosonoli na ome mauri?

7.

Inau au kiboha—mau taoni na laviana na venesi?

Inau au papada naguha—au hoko naguha—au totu naguha?

Inau hahani tauvajani?

Inau au marabusi na kokoragu mi hira nigu na poha—na valegu ma nigu ome tatamani?

8.

Inau au vanaho na hua? Inau au pele tobo na hua—e tusu talu mau taho tuhu dani?

Inau au ponoti kode nigu na loa?

Inau au vanalaka vani aia God ekoaza e tanomana vani au?

9.

Inau au sasi hini na hoko—au gugure, au totoli gugure, au otula, mau sasilahini na moloboni?

10.

Inau au lavi?

Inau au reinutu na hua anina sei tovosi?

Inau au soadato God matena . . . . . . . Aia e jonisavu mai vani au itana?
 

 

Ma ti o padazajahali kode ekoaza, ko hoko labati na kibomu hini na vahama vani aia God hini na hoko iade, mo ko jari vulahi lalaka na sarevo ihoe o padazajahali vulahi.

Lord Puku na Veihaluve, God Puku na Laovesea, inau au padasavi tana matamu na ronona hira nigu na sarevo kode, inau au sasilahini tana papada, mi tana hoko, ma hini na agago, au sasaha mau padanaguha. Mama, inau au suhuradiho ti, ko nele au. Me pujikae inau au jari vulahi na kibogu kode hira de au visini sasilahini itana . . . . . . . Mama Puku na Veihaluve, Ko haluve au inau a dalemu iade au nonijajai nimu na laovesea. Ko jika na kakapilisi na matamu tani au. Ko molotahani hira na kibogu. Ko jahi lihi hira nigu na sarevo kode; hini aia Dalemu hamu veila, a Jesus Christ amami a Lord. Amen.

Hymn.

Nau au hini jika au, Lord,
O nao na sahe mai,
E mana na hokomu, Lord,
Ko abe dato au.

E tau azaliho jodoha,
Na tidaogu, Lord,
Ti mena hokomu, Jesus,
Ti kau hini mauri.

Au tau aza, ma ti Ko mai,
Bamaurisi au, Lord;
Ko sahe mai ilaogu,
Nau kau tau soveho.

Ihoe na Bread mauri, Lord,
Ko masuli au saia,
Ko reo mai hotu na Wine,
Mena maurisali.

Ko sahe mai, e boni mu,
Muza vesea raho,
Lilina gilu, Lord Jesus,
Kau mauri saviliu. Amen.
 


 

NA VOIHAVO KE JOKO MATENA
NA SCHOOL HAHANI TABU.

A Mane ago

+ TANA Soana na Mama, ma na Dale, ma na Taruna e Tabu. Amen.

Nau kau vuli marabusi visu au tani na tanotobo.
Ti kau visini totu poli Nimu na Mena-kodobo, Lord.

Mi Hoe, Lord, Ko haluve hami.
Na hoko veseali itana vani aia God.

Na matadira kode ara pituho, Lord;
Ti Ko tuvari hadira muza tana na puku na bonidira.

Ko vuresi taporasali na kimamu;
Mi hira kara hani masu hira na ome e vesea.

A Lord ke totu ikonimiu;
Mi tana tidaomu.

Ihita ka sasavo.

Lord, ko haluve hami.
Christ, ko haluve hami.
Lord, ko haluve hami
 

Holy Communion for Schools

MAMA ihotu, ke ba tabu na Soamu. Ke mai na tototumu. Ke mana na zajahamu ivavana ekoaza ihotu. Ko tusu vanihami mai ko neni na muza ke aza ke neni. Ko molotahani na kibomami, ekoaza ihami ami molotahani na kibodira. Ko jika na mololuani hami tana na gugure. Ko taho tahani hami tani na tanotobo. Amen.

A Mane ago

GOD, Ihoe o panete ti tana Sacrament e Tabu Ihoe o molo papadana vani hami Nimu na Vajanisavi ilaona; Ko panete hami ti kami tutunina kukuni hira na ome e utuhana me tabu matena na Kokoramu ma na Habumu, ti ihami kami vajani vulahi tana laomami na mana mauri itana; Ihoe o mauri ikonina na Mama ma na Taruna e Tabu, God keso, mu, e tahara na tokona. Amen.

LORD GOD, na Taruna e Tabu, Ko mai koma hami, mo ko ba tabu na laomami, ti Aia amami a Lord Jesus Christ, ke mai, Aia ke rei vulahi ikonimami na mena-tototu e valaka talu noho vani aia, Ihoe o mauri ikonina, ma aia na Mama, God kesa mu, e tahara na tokona. Amen.

Ti na Mane ago ke nao na koko tatu vani na toha; me kode, ti ke visini hoko koaza,

Ihita ka jarivulahi na kiboda vani aia God.

Mi hira kara hoko dedesia ekoaza,

INAU au jari vulahi hira na kibogu vani aia God na Mama, ma God na Dale, ma God na Taruna e Tabu, mi tana matadira na Angel mi hira na Tabu, inau au sasi tana papada, mi tana hoko, mi tana hira nigu na agago. Na ronona nene au noni jajai God na Mama, na Dale ma na Taruna e Tabu ti ke molotahani vani au na kibogu kode, na ronona a Jesus Christ a Lord inau. Amen.

A Mane ago

LORD God Puku ni mana, Mama ihotu, Ihoe o soa hami mai ti kami sana matena na Pakikokolu e Tabu nina Lord; ti kami padavisu matena na Mateana e utuhana, ma nina na veila e loki ba. Mi hami ami tau aza matena; ihami ami tau jojovata ipolimami visu ti kami tanomana na haniana na muza hadira nimu baka tana nimu mena hahani. Ma ti Ihoe o soa hami mai, mi hami ami mai reiho. Ko vuli lihi kode tani hami amami na tanotobo, Ko ba marabusi hami tani na kibomami kode. Ko manali hami ti kami tau hi puka hoto taniho, ma ti ke dani ke hira amami na hoko, na papada, ma na agago kara vesea tana matamu; hini aia Jesus Christ amami a Lord, e mato matemami me vatuvi hami saia hini na Kokorana ma na Habuna puku na tabu sosono. Amen.

JESUS Puku na vesea, Ihoe o mai varanisi hami kalinade ihami hira na taulakana le tana Sacrament matena na Kokoramu ma na Habumu, Ko valaka paepanete talu na laomami pitu Ilo ko mai, Ko mololuani vani hami mai na tuhutoba manana matena na kibomami ami panete noho, kami tutunina matena Nimu na suivisu polina na Haialusavu, kami laopapara na patesiana na zajahamami, kami puku na veilaho ma vani hira na toha kode, ti kami visini aza na ba varanisiho. Lord, ihami ami tau azali ti Ko sahe ilaona valemami, ma ti Ko jari le mu ila hokomu ti kami visini azali ti kami taho saheho ilaomami.
    Lord Jesus, Ko mai ikonimami ti Ko ba marabusi hami; Lord, Ko mai ikonimami ti Ko ba mavu visu hami; Lord, Ko mai ikonimami ti Ko ha babanu hami. Mo Ko panete ti tana mena ami tahoho noho, ihami kami mole na hi totu tatavota taniho na ronona na kibomami, ma ti kami sai tuhudani ikonimu hini animu, poi ihami kami reiho na mata matena na mata tana Nimu na tototu ihotu; Ihoe o mauri ikonina na Mama ma na Taruna e Tabu, God kesa mu, ke ba me ba. Amen.

LORD Puku na mana kaputi, ihotu mi vavana, hami hira tanotobo ami nao na kodobo vaniho hini na kimana nimu na Priest, hini na kodobo Hahani Tabu iade ami panete hini na padavisuana matena na mateana Jesus Christ sana na puku na kodobo nene Aia e panete noho kesa kalina numu ipolina na Haiulusavu; ihami ami nao na hini kodobo na ronona ti kami soadato ma kami hini soavesealiho; ti kami pada visu matena na mateana ma nina na vajanisavi; ti kami hokovesealiho matena hira Nimu na ome vesea Ihoe o jonisavu vani hami mai; ti hami na tinoni toha kami taho na molotahani tanotobo ma na nusi joni kiho; ti hami kami taho na jonisavu mi hira na ome baveseali ke sanahami ma na Soasivo kode, ti hirasei ara totu mu kalinade kara julusivo jauli Nimu na lalaoma tana mateadira, mi hirasei ara mate noho kara hini mamao Nimu na manabo ma na nao pitu, ma kara tuvisu jauli Nimu na totora tuhudani; ihami ami sasavo ekoazade na ronona aia Lord ihami, a Jesus Christ. Amen.

GOD Puku na mana, na Mama, na Dale, ma na Taruna e Tabu, ke ba veseali hita ikalinade me ke dani ke hira, ke ba me ba. Amen.

 

Lord's Prayer

NA BONI HAHANI TABU.

O paepanete talu noho matena na Hahani Tabu hini nti tuhutoba maa na sasavo tana School Hahani Tabu.

Tana marajaka ko hini pipisi na poha e marabu, mo ko pipija mai ninida ti ke tani na bell, mao ko tututuru tana nimu mena, ti ko visini sasavo hini na hoko kukuri iade.

Lord e totora, me hanataha, me mana, inau au hohoro kaputiho, mi nau au tau aza matena. Ko taho haluve au na ronona Dale e maroha mai numu. Ko ba tabu au nigu ekoaza Aia e tabu numu. Tau azali vani au ti kau sosoa na Soamu e tabu, ma ti inau au nonijajaiho ti inau kau molo dato nigu na kodobo baveseali, ti kau jarivulahi na tanironomu ikonidira ihotu. Au tau mana senigu; au tau tanomana na papada hadovi na papada e vesea; au tau tanomana na veilaho, Lord, hini na susuliha kode. Ko saututuhu, Lord, na kimamu, ko panete na tobagu e vatumarao ti ke oli hini na laomaluji; mi nau kau veila raho, kau kukuniho numu hini aia Jesus Christ amami a Lord. Amen.

Lord God, inau au mai ti kau kukuniho Ihoe, ti kau padavisu na Vajanisavi ma na Mateana a Bamaurigu, ti kau soavesealiho matena hira Nimu na laovesea kode, ti kau lave na molotahani kibo, ma ti kau noni Nimu na baveseali ipolidira na toha kode, mi poligu hoto.

God, Taruna e Tabu, Ko sana au, nau kau sana veseali tana Kodobo e Tabu iade, hini aia Jesus Christ anigu a Lord. Amen.
 


 

 

NA VOIHAVO
NA HAHANI TABU.

Ihita a varanisi God hini na hokona Dalena hana veila.
 

Holy Communion

MAMA ihotu, ke ba tabu na Soamu: Ke mai na tototumu. Ke mana na zajahamu ivavana ekoaza ihotu. Ko tusu vanihami mai ke neni na muza ke aza ke neni. Ko molotahani na kibomami, ekoaza ihami ami molotahani na kibodira. Ko jika na mololuani hami tana na gugure. Ko taho tahani hami tani na tanotobo. Amen.
 

Lord's Prayer

GOD Puku na mana, hira na toba kode ara nabali kaputi tana na matamu; Ihoe o dodoni amami na pada nao; asei ke tau tanomana na molo poiana na papadana taniho; Ko bamarabusi kode na papada tana natobamami hini Ihoe o mamaho mai Nimu na Taruna e Tabu: ti hami kami veila pujiba vaniho; ti kami soa mamavali na Soamu e Tabu, hini aia Jesus Christ amami a Lord. Amen.
 

Collect for Purity

Na Voihavo Susubu Sanavulu.

AIA a God e hako me jari koaza: Inau a Lord God ihoe; ko mole na papadana matedira na god totovosi tani au God kesamu.
    Lord ko haluve hami; mo ko ba abe na tobamami ti kami taoni tutuhu na voihavo susubu iade.

Ko jika na kaviana na titinoni ma na titinonina jiki ome tana na parako ihotu, mi tana na kokoji ivavana, mi tana na pipiruna na kema. Ko jika na hohoroana vanihira mo ko jika na hini kukuni hira; na ronona Inau a Lord God ihoe, Nau au reitutuhu azali kaputi hira nigu na ome kode. Inau au hini tanotuhu na kibodira tamadira ipolidira na daledira poi ke jauli na tolunina ma na vatinina na vavata adirasei ara hini jika au; mi Nau au haluve hira na toha ara veila vani au, mara taoni hotoli hira nigu na voihavo.
    Lord ko haluve hami; mo ko ba abe na tobamami ti kami taoni tutuhu na voihavo susubu iade.

Ko jika na soaniamalasi na Soana a Lord God ihoe; na ronona a Lord ke tau pede maurisi asei ke soa mamalasi na Soana.
    Lord ko haluve hami; mo ko ba abe na tobamami ti kami taoni tutuhu na voihavo susubu iade.

Ko papada matena na Boni Mamao, mo ko ba tabu aia. E ono na boni ko ago mo ko panete hira nimu na peleome kode ilaodira; ma ti na vitunina na boni, ade na Boni Mamao vani aia a Lord God ihoe, ko jika na paneteana nimu na ago ilaona, ihoe maia dalemu na mane ma na daki, maia a mea e vuti noho, na mane ma na daki, ma nimu na bo, ma na jinoho e totu tana sanani na baramu. Me ono na boni a Lord e vusa na parako ma na vavana; ma na vitunina na boni Aia e mamao ilaona; ma na ronona iade a Lord e baveseali na vitunina na boni me ba tabu aia.
    Lord ko haluve hami; mo ko ba abe na tobamami ti kami taoni tutuhu na voihavo susubu iade.

Elo papada mamavali tamamu maia tinamu, ti ke avo na bonimu tana na vera a Lord God ihoe e tusu atu vaniho.
    Lord ko haluve hami; mo ko ba abe na tobamami ti kami taoni tutuhu na voihavo susubu iade.

Ko jika na labutoboana na tinoni.
    Lord ko haluve hami; mo ko ba abe na tobamami ti kami taoni tutuhu na voihavo susubu iade.

Ko jika na kibohasiana.
    Lord ko haluve hami; mo ko ba abe na tobamami ti kami taoni tutuhu na voihavo susubu iade.

Ko jika na vanahoana.
    Lord ko haluve hami; mo ko ba abe na tobamami ti kami taoni tutuhu na voihavo susubu iade.

Ko jika na otulahana guguresi hamu na verakolu.
    Lord ko haluve hami; mo ko ba abe na tobamami ti kami taoni tutuhu na voihavo susubu iade.

Ko jika na laviana na valena hamu verakolu; ko jika na laviana na tauna hamu verakolu; ma nina a mea e vuti noho na mane ma na daki, ma nina na bo, mi hira nina na ome kode lalaka.
    Lord ko haluve hami; mi hami ami nonijajaiho, ko mare sivo hira Nimu na voihavo susubu kode girade tana na tobamami.

Ihita ka sasavo.

Kode, ke jojoko—

Na Collect, na Mamare, ma na Voihavo e Vesea.

A hidavi na Voihavo e vesea—

Ami soadatoho, God.

A kodesi

Ihami ami soavesealiho, Lord.

Na Tutunina.

Na Soasivo emolo kolu vani hita na puku na ome tana hoko nina God e azali matena na maurida. God ke ba kakaisi dida na tutunina; ke tusu na toba veseali vani hita, ti hita ka hini lalaoma matena God e ba laba vani hita noho hini a Christ. Me pujiba, ko soaveseali Jesus Christ puku na God mai numu, ma ti e turiha venesi, me tototu ilaoda.

Na toha ke tuturu tana mena e jari koaza,

“E hini kau Aia . . . . ; Maia e Tinoni;”

niti jari vulahiana ara pada mamavali matena na ome utuhana iade.

[Tana mena e jari koazade

“. . . . , ma na maurisali tana maramana ke mai”

ihita a molopapada visu hita hini na molopapada Haiulusavu; ke turiha tana rae me kode tana levuha na sase, mi tana mauli ma na madoa, mi levuha hoto. Ma na papadana laka ihita a ba jojovata na laoda na jonisavu hira de matena a Jesus e hini matevoli ihita ipolina na Haiulusavu. Na Haiulusavu na papada e pujikae vani hira anina Christ; koaza nene e vesea ti ihita ka hini molopapada visu hita tana mena a ba labati vulahi hini adida na tutunina.]
 

Ten Commandments

INAU au tutunina God kesa mu, na Mama Puku na mana, e vusa noho ihotu mi vavana, mi hira na ome kode ihita a rei, mi hira na ome kode ihita a tau rei.
    Maia a Lord kesa mu a Jesus Christ, Dalena God vasu pesehe; Dalena Tamana na nidana tana na maramana kode; God mai tana God; Marara mai tana Marara; Puku na God mai tana Puku na God; Dalena God, e tau a mea e vusa; Kura Tamana na zajaha kesa mu, e vusa noho hira na ome kode hini Aia; Maia e hini sivo mai ihotu na ronoda kita na tinoni kode; ti e bamaurisi kita.
    E hini kau Aia hini na Taruna e Tabu, ikonina na Bakadaki Siama Mary, Maia e Tinoni, mara jaurahini Aia ipolina na Haiulusavu hoto mateda ihita ivavana Pontius Pilate. Aia e mate noho, mara beku Aia. Mi tana na tolunina na boni Aia e hini tuvisu tuhu koaza e mare noho, Maia e ba dato ihotu, me totu tana na madoana na Mama. Maia ke mai koto hini na totora, ti ke pede hira ara mauri mu mi hira ara mate noho: ke tau tanomana, na kodeana na totuna.
    Minau au tutunina na Taruna e Tabu, a Lord ma na Bamaurisi, e julusivo mai tani na Mama ma na Dale, ihita a hini kukuni Aia, a soa dato Aia kesa mu, ma na Mama ma na Dale, Aia e hoko noho hini hira na Prophet.
    Inau au tutunina na Soasivo kesa mu adira na Mane Susubu tana hira na vera kode lalaka. Inau au jarivulahi na Lesovitabu kesa mu matena na nusijoniana na kibo. Inau au totu pitu na ba tuvisu tuhu hira na mate, ma na maurisali tana na maramana ke mai. Amen.
 

Nicene Creed

Na Vanalaka.

E tu vani pipisei ti ke tusu na vanalaka koaza aia e tanomana. Ko jika na hi tusu ana na ome o tau rei nao noho. Ti ke tanomana ko molo na sanavulunina vani aia God. Mi tana mena ihoe o vanalaka noho ko sasavo senimu koaza,

Lord, na pipi ome kode e tina mai konimu, mi hami aini tusu visu animu; No taho patesi anigu na vanalaka tetelo au sau visu vaniho; hini aia Jesus Christ amami a Lord. Amen.

AMIU na marara ke hini batoravi tana matadira na tinoni, ti kara rei miu na ago e vesea, ma kara hini soadato a Tamamiu ihotu. S. Mt. 5. 16.
    Kamu mole na molokuluana hira miu na puku na ome tana maramana, na susu ma na bebe kara ba hani purasi itana, ma na tinoni vanaho ke raji na buriti na vale ti ke hini vanaho. Ma ti kamu molokolu hira miu na ome ihotu, na susu ma na bebe kara tau tanomana na ba purasiana itana, mi hira na tinoni vanaho kara tau raji na buriti, kara tau hini vanaho. S. Mat. 6. 19, 20.
    Hira na ome kode ihamu amu nao ti hira na tinoni kara panete vani hamu kamu panete kodasi vani hira. Ade numu na Voihavo susubu, ma na hokodira na Prophet. S. Mat. 7. 12.
    E tahara tau pipi asei ke soa hini au, Lord, Lord, me ke hini vano sahe tana na totuna ihotu; ma ti hirasei ara panete taoni na pada nao nina Tamagu ihotu. S. Mat. 7. 21.

E ba molokae na Vanalaka, ma na Bread ma na Wine.

Na Priest e molokae na golo e ba molo kolu vani aia God. Maia na vanalaka o tusu o sau vani numu a God. Na Priest e ba molokae tana Mena Kodobo na bread ma na wine e azali matena na Hahani Tabu; ko hoko dodo koaza,

God, na ome kode animu noho, mi hami ami taho na bread ma na wine iade tani na kimamu. Ko taho patesi, Lord, mo ko baveseali hami hini na Sacrament e Tabu ade, ti hami kami taho hadovi hini na tutunina na Kokorana Christ ma na Habuna. Amen
 

Offertory

Na Sasavo matena na Soasivo.

Ihita ka sasavo matedira na tinoni kode tana na Soasivo nina Christ ara bihu mu ivavanade.

GOD Puku na mana, Puku na maurisali tuhudani; Ihoe o subuni hami hini na hokona Nimu na Mane susubu e tabu ti kami sasavo, kami nonijajai, kami hoko vesealiho, matedira na tinoni kode; Ihami ami noni molomuriho ti Hoe, hini Nimu na Veihaluve e loki sosono, ko [taho amami na vanalaka ma na kodobo, mo ko] ronomi hirade na hoko sasavo, ami tusu vaniho, Taovia ihotu. Ko mamaho sivo mai ipolina Nimu na Soasivo tana hira na vera kode, na manana, na pakikokolu ma na manabo: mo ko jonisavu ti hira kode ara soadato na Soamu e tabu, kara hini tutunina saikesa na Hokomu e tabu, kara totu pakikokolu hini na veila e vesea. Mi hami ami nonijajaiho, ko sana hira, ko reitutuhu kaputi hira na Taovia, ma na mane pujikae kode ara tutunina Christ, me pujiba, nimu na mane ago, amami na King George, ti aia ke reitutuhu hami hini na totu rahona ma na manabo. Mo ko ba panete hirasei ara taovia kaputi hami tuhu aia, ti kara pede manana, kara ba nanale na tanotobo, kara sana azali Nimu na Soasivo.
    Mama ihotu, ko molosavu mai, vani hira na Bishop, mi hira na mane ago kode, ti hini na tototudira mi hini na hokodira kara jarivulahi na Hokomu e manana me mana, ma kara ago azali Nimu na Sacrament e Tabu itana. Mo ko tusu vani hira nimu na tinoni kode, me pujiba vani hirade ara kaukolu mai ide, ti kara ronomi molomuri, kara tutunina laomaluka na Hokomu e Tabu, kara ago vaniho hini na manana ma na tototu e raho me hoto; tana na bonidira kode lalaka.
    Mi hami ami noni molomuri sosonoliho, Lord Puku na vesea, ti Hoe ko ba ume, mo ko sana hirasei ara totu veizaza mara totu padasavi, hira na tina mate, mi hira na masahi, mi hirasei kode na mato mamauri e ba hadovi hira tana na maramana iade ke nanale tahani.
    Mi hami ami soaveseali na Soamu e tabu matedira Nimu na tinoni ara vano noho tani na maramana iade, hini na tutunina mi hini na kukuniho; ko molo savu vani hami mai ti kami taoni na maadira; mi hami, ikonidira hira, kami rei na totumu ihotu. Eo! Mama, ko molosavu hirade na ome kode vani hami na ronona Aia e lauvota hami me sasavo vaniho tutuhami a Jesus Christ. Amen.
 

Intercession

Na Hoko Sosoa.

E ba soaho ti ko hini atu na tutunina. Ko pada hadovi laka a Jesus e soaho, laka ti na hokona e malobuha e soahiniho tana veila, laka Aia e totu tatu ti ke nusi na tanotobo kode noliho, maia ke ba tusu vaniho na nusi joniana ma na puku na raho.

A Priest

TI hamu amu hini tuhutoba manana sosono matedira na kibomiu, mamu veila veseali hira, mamu pakikokolu ikonidira hamiu na vera kolu, mamu nao na tototu e vaolu hini na taoniana hira na voihavo susubu nina God, ma na vavano kalinade tana hira na Sautumu e Tabu; kamu mai hini na tutunina ma kamu taho miu na Sacrament e Tabu iade ti ke babanu hamu; ma kamu kate vulahi hini na vahama vani aia God Puku na mana matedira na kibomiu, hiki na tututuru miu kaputi Aia.
 

Invitation

Na Hoko Labati Tanotobo.

Ihita a varanisi, God; na zajaho molonaho ke nana. Ekoaza o vajani na padasavi na tanotobo, me koaza nene ko pada hadovi na veila ma na veihaluve nina God vaniho.

Na toha kode

GOD Puku na mana, Tamana amami a Lord Jesus Christ, o vusa hira na ome kode, o pede hira na tinoni kode; ihami ami koko labati ti e ba bini na tobamami matedira na tanotobo mi hira na ago tataulaka ami panete vahama eavo kalina tana na totoramu e Tabu, hini na papadamami mi hini na hokomami mi hini amami na ago, ami suhuradiho ko nele hami mo ko hini momosa toba hami. Ihami ami tuhutoba sosono, mami hini totu padasavi e azali matedira amami na tanotobo kode; na laomami ara ponopala tana mena ami papada visu, ma na kibomami ara noli matesi hami. Mama, Puku na veihaluve, ko haluve hami, ko haluve hami; komoiotahani hira na tototumami inari na ronona a Dalemu amami a Lord Jesus Christ; ko ba kalinade, ti kauli ago saia vaniho hini na tototu e vaolu, ekoaza Ihoe o nao; kami soadato, kami papada mamavali na Soamu, hini aia a Jesus Christ amami a Lord. Amen.

Na Nusi-joniana na Tanotobo.

O hoko labati kode nolo vani aia God na kibomu. Mo ko hi mole hoto na pada ruruka laka aia God e molotahani numu de tahara Anina Mane ago e hoko tuhu napuku na hoko na nusi kibo iade.

¶ A Priest

GOD Puku na mana, Tamada ihotu, e hini moloboni veihaluve ti Aia ke mololuani na kibodira tani hirasei ara hiili visu mai vani Aia, hini na tuhu toba ma na tutunina e manana: Aia ke veihaluve hamu, ke mololuani hamu, me ke nusi-joni tahani tani hamu hira na kibomiu kode lalaka; Aia ke babanu hamu me ke hini ba kakaisi hamu hini hira na ome kode e vesea, ti ke tanani hamu tana na maurisali tuhudani, hini aia Jesus Christ adida a Lord. Amen.
 

Confession & Absolution

Na Hoko Raraho.

Kamu varonosi na hoko babanu, a Bamaurisihita a Christ e hoko vani hirasei ara visu tuhu manana vani Aia.

HAMU kode, amu gisi, mamu magula, kamu mai vani Au, ti kau ba mainao hanan. S. Mt. 11. 28.
    A God e veila ekoaza vani na maramana, ti Aia e mololuani a Dalena vasu pesehe, ti asei ke hini tutunina ke tau mate ma ti ke taho nina na maurisali. S. John 3. 16.
    Kamu ronomi hoto aia Saint Paul e hoko ekoaza,
Na hoko de e manana numu di, ma adida ti hita kode ka tutunina, ti. Aia a Christ Jesus e mai noho tana na maramana, ti ke bamaurisihira na tano tobo. 1 Tim. 1. 15.
    Kamu ronomi hoto aia Saint John e koko ekoaza,
Ti asei ke tanotobo, Aia a Sasavo vani Aia na Mama mateda ihita itana, Aia numu a Jesus Christ e Raho, maia na Veila matena dida na tanotobo. 1 S. John 2. 1.

Sau Dato na Toba.

Kamu abe dato na laomiu.
Ihami ami abe dato vani aia Lord.

Ihita ka soaveseali adida a Lord God.
E vesea, me raho ti ka panete koaza.

Na Hoko Veseali.

Na Priest ke tu nahona na Bela Tabu matena e hoko kode vani na toha, ma kalina e hoko vani aia God.

EO, e vesea me raho, na puku na ago ekoaza ti hami pipi boni pipi vero, kami soavesealiho, Lord, Mama e Tabu, Puku na mana, God Puku na maurisali tuhudani.

Itade ke joko "Na Hoko Pabo" ti e azali na boni koihua; ma ti e tahara a Priest ke hoko saviliu ekoazade,

NA ronona iade ihami, mi hira na Angel, mi hira puku na Angel, mi hira na Taruna kode ihotu, ami hoko veseali, ami soadato na Soamu e Tabu, ami soavesealiho ekoaza,

Pipi hira kara hoko dedesia,

Tabu, Tabu, Tabu, Lord God Sabaoth, ihotu mi vavana ara ba danali hini na Totoramu; ihami ami soadatoho Lord o Pujikae sosono. Amen.

Kamu soaveseali a Mea e mai tana Soana Lord.
Hosanna ipolina parako.
 

Comfortable Words

Hira na Hoko Pabo.

Tana na Boni Christmas mi tana vitu hato na boni.

NA ronona Ihoe o tusu noho mai, aia a Jesus Christ a Dalemu ti ke ba boja mai naronomami koaza ineni; maia, hini na Taruna e Tabu e ba panete noho na puku na tinoni ikonina na Bakadaki na Siama Mary a tinana; maia e ba boja maroha mai, ti ke ba marohasi hami tana hira na tanotobo kode. Na ronona iade. . . . . . . 

Tana na Boni Easter mai tana vitu hoto na boni.

ME pujiba ihami ami soavesealiho matena a Dalemu Jesus Christ amami a Lord e tuvisu tuhu tani na mate; na ronona Aia na puku na Lamb nina na Lovokaoniana e ba kodobo matemami, maja e taho tahani na kibona na maramana, me ba nanale na mate hini na mateana, me tusu visu vani hami mai na maurisali tuhudani hini nina na Tuvisu tuhu tana na Mauri. Na ronona iade . . . . . . . .

Tana na Boni Na Datoana mi tana vitu hoto na boni.

HINI aia Dalemu puku na Veila Jesus Christ amami a Lord, na ronona Aia e tuvisu tuhu noho, hini na totora e loki sosono tani na mate, maia e laba mai noho vani hira Nina na Mane Susubu kode, maia e ba dato ihotu tana na matadira kode, ti ke ba paepanete na mena vani hami, ti kami ba dato tana na mena Aia e totu di, ma kami taovia saikesa ikonina Aia itana, tana na totorana. Na ronona iade . . . . . . .

Tana na Boni Whitsunday mi tana ono hoto na boni.

HINI aia a Jesus Christ amami a Lord, na ronona na Taruna e Tabu e sivo mai ihotu ekoaza ineni, koaza Aia a Jesus e hini moloboni manana di, hini na nuruna na loha e loki sosono; ekoaza na tagumu e pujikae; tana na rereina na lalapina na lake, me totu ipolidira na Mane Susubu, ti ke totovohi hira, me ke hidavi hira tana na manana kode. Maia e molosavu vani hira ti kara hoko dato hini na orina totovosi, ti kara tau matahuni, ma ti kara jarivulahi susulihasi saia na Voihavo e vesea tana hira na vera kode lalaka: ma na ronona iade ihami ami julusivo noho tani na rodo ma na voihavo sasasi, tana na puku na marara ma na dodoni azaliana matemu Ihoe, maia a Dalemu Jesus Christ. Na ronona iade . . . . . .

Tana na Boni Trinity le mu.

IHOE God kesa niu, ma Lord kesa mu, o tau a Mea kesa mu, ma ti e tolu a Mea tana na zajaha kesa mu. Matena ekoaza ami tutunina matena na totorana na Dale ma na totorana na Taruna e Tabu, ekoaza hoto ami hini tutunina matena na totorana na Mama, ami tutunina azali matena mu. Na ronona iade . . . . . .
 

Proper Prefaces

Na Sasavo Molomuri.

Na tinoni ke tau lalaoma saia tana hoko veseali God ikonidira ihotu. Hita ka padavisu mu matena na papadana e tasahana ma na kiboda e avo. Mi kalinade ihita ka soa na sasavo e tabu sosono e pujikae numu e jari ti hita a tau aza ti ka taho tahani na duduna ivavana na mena hahani nina God. Mi hita a nao hoto ti ke aza matena. Mi hita a nonijajai God ti ke tanomana vani hita, ti hita ka hani na Kokorana Christ, ma ka inu na Habuna, mi hita a kesa ikonina ke ba tuhudani. E! puku na sasavo nonijajai! hadovi vesealiau.

LORD na Veihaluve, ihami ami tau pada mamavali visu hami ti ami azali kami mai matena Nimu na Mena Hahani. Ami tau jojovata ipolina zajahamami e raho, ma ti, matena Nimu na Veihaluve e loki sosono.
    Ami tau aza ti kami vanijavu dato hira na duduna ivavana Nimu na Mena Hahani: ma ti na zajahamu, Lord, e veihaluve saia.
    Lord na veihaluve, ko molosavu vani hami mai na ronona iade, na haniana na Venesina a Dalemu e veila a Jesus Christ, ma na inuviana na Habuna, ti na kokoramami tanotobo kara ba marabusi hini na kokorana, ma na tidaomami kara ba lesovi hini na Habuna puku na tabu sosono, ma kami totu tuhudani ikonina Aia, maia ikonimami. Amen.
 

Pfrayer of Humble Access

Na Hoko Batabu.

Adea de matahuha pujiba dia. Ko vavaronosi hini na vahama. Ihita a papada matena na Kodobo e ome laka nene, Jesus Christ e ba molokae ipolina Haiulusavu; mi hita a papada matena na Sacrament e tabu nene Aia e turiha. A Priest e panete koaza aia Lord e panete di tana hahani nulavi. E ba tabu koazade na bread ma na wine tana tuturihana mai na Soasivo.

Hamu, ihita totu mui, pitu vahama;
Tahara na papada ni takoji, matena hini na molosavu sana, Christ a God hita e sivo mai; hita ka malenu mamavali.

GOD Puku na mana, Tamamami ihotu; Ihoe o tusu noho mai hini Nimu na puku na veihaluve, a Dalemu vasu pesehe a Jesus Christ ti Aia ke mate ipolina na Haiulusavu ti ke hini suivisu hami itana. Mi tana mena Aia e hini molo visu Aia itana, Aia e kodobo kaputiho e kesa kalina hini na kodobo iade e azali veseali; me ba ponoti veseali matena na loana na maramana kode: maia e turiha, mi tana na Voihavo e Vesea e Tabu, Aia e hini subuni hanai ti kami ago saia na ome matena na pada visuana na Mateana puku na tabu sosono, poi ke visu hoto mai.
    Mama Puku na veihaluve, ihami ami sasavo kukuniho ko varonosi hami mai, mi tana mena kami tanoli na Bread ma na Wine iade, Ihoe o vusa noho, ekoaza a Dalemu na Bamaurisihami, a Jesus Christ e hini turiha tabu noho, hini na padavisuana matena Aia e mate noho me hini pojo sosono, ko panete hami ti kami tanoli pipihami na Kokorana ma na Habuna pukuna e vesea sosono.
    Mi tana na boni e ba hini pero Aia, Aia e tanoli na Bread me hokoveseali kode, me niti vota ti e tuvari pipi hira vani hira na vavarono, me hoko koaza: Kamu tanoli, kamu hani iade, matena iade na Kokoragu e tusu matemiu: Kamu panete ekoaza hini na padavisu Au. Koaza hoto tana na mena e kode noho na hahani, Aia e tanoli na Jeu me hokoveseali kode; me tusu vani hira me hoko ekoaza, Hamu kode kamu inu iade, matena iade na Habugu nina na moloboni e vaolu, e ba tave matemiu mi matedira na tinoni toha, ti ke ba mololuani na tanotobo tani hira: Kamu panete ekoaza tana mena ihamu amu inu iade, hini na pada visu Au. Amen.

A! Lamb nina God, o tahotahani na kibona maramana, ko haluve hami.
A! Lamb nina God, o tahotahani na kibona maramana, ko haluve hami.
A! Lamb nina God, o tahotahani na kibona maramana, ko mololuani mai Nimu na manabo.

Me kode na mena itana ti ko sasavo mo ko papada lalave jurubene hoto ba tana meno o tau mu viti ba dato lona itana Mena-kodobo, mi tana mena ko visu mai noho. Ti ke tanomana ko tututuru saviliu, mole na totu. Ko totu hini na soaveseali na mena sasavo iade, mao ko sasavo jipujovo susuliha saviliu. Ma God ke taho patesi nimu na sasavo na ronona e ba molo patesi kolu na Kodobo nina Dalena Hana Veila, aneni ihita a hini kokolu mai ti ko pada visu matena. Jika na moro rarahe ma na rei hira ihira ara baba mara vivisu mai tani na Mena-kodobo.

Ko vili patesi ihira na hoko ke sana pujiba, mo ko sasavo jokopoi hoto, ko nononi jajai matemu visu ma matedira hoto hirasei tovosi, ihira a hamu veila.

A noni na Jonisavu Taruna.

Lord, nau tau aza ti kau noni na jonisavu hua ikonimu, mi Ihoe, Lord, O veihaluve puji, mi nau au hokotetepe mai. Nau au sasi noho; ma ti na mana ikonimu ti ko molotahani na kibogu. Inau au tasahana; Puku na Marie Tatali, Ko maurisi na tidaogu. Inau na doko; nau au vano konina a ba Mararasi na Maramana—Ko ba kiari na matagu. Inau na taulakanale; inau kau vano ikonina aia e Lord kaputi pipi ome vuvusa kode—Ko ba panete au ti kau jodo pipi ome levo. Inau au jagova; Puku na Taovia totora, ti Ko saheli kaputi hini au na poha sere matena na papada e hoto. Jesus veihalave, Ko ronomi au; mo ko mololuani mai hira na ome na tidaogu e nao pujiba, ikalinade me ke ba. Amen.
 

Eucharistic Prayer

Tana mena ko taho na Bread ma na Wine.

Ikalinade ko atu ti ko taho na Bread e mauri ma na Wine ni hotu. Jesus e pituho. Ko pada kuti ti ke taho patesiho me ke ba vesealiho jodoha.

Mi tana mena ke tusu na Bread vani asei, na Priest ke hoko koaza,

NA Kokorana adida a Lord a Jesus Christ e tusu ronomu ihoe, ke tabe kaputi na, kokoramu ma na tidaomu poi ke jauli tana Maurisali tuhudani. Ko tanoli mo ko hani iade hini na padavisuana matena a Christ e mato na ronomu ihoe, mo ko hani tutunina tana na tobamu, hini na ba vesealiana.

Mi tana mena ke tusu na Jeu,

NA Habuna adida a Lord a Jesus Christ e ba tave na ronomu ihoe, ke tabe kaputi na kokoramu ina na tidaomu poi ko jauli tana Maurisali tuhudani. Ko inu iade hini na padavisuana matena na Habuna a Christ e ba tave na ronomu ihoe, hini na ba vesealiana.

    Lord, nau au soavesealiho; Ko tusu vaniau na toba veseali.

    Jesus, Sana au, Ko sana au, ti kau veilaho ba.

Me ke luba ko sasavo mo ko soaveseali God matena jonisavu kode e mai konimu

Ma ti na toha ke vavano mu, ko hi soa hoto na Hokoveseali, de na Hymn ara bini vuvusi na book.

Na Sasavo nina Lord.

Me kode ihira kode kara sasavo dedesia na Sasavo nina Lord. Ko soa na sasavo ade hini na puku, na soaveseali ma na lalaoma e loki. Ko hoko ekoaza na dale e hoko vani tamana e veila aia me molotahani na noho kibona.

Kode pipisei ka sasavo dedesia,
 

Words of Administration

MAMA ihotu, ke ba tabu na Soamu. Ke mai na tototumu. Ke mana na zajahamu ivavana ekoaza ihotu. Ko tusu vanihami mai ke neni na muza ke aza ke neni. Ko molotahani na kibomami, ekoaza ihami ami molotahani na kibodira. Ko jika na mololuani hami tana na gugure. Ko taho tahani hami tani na tanotobo. Animu na tototu, ma na mana, ma na totora ke ba me ba. Amen.

Molo Dato hita.

Kode na Priest ke joko na Hoko Sasavo iade.

LORD, Mama ihotu, ihami hira Nimu na tinoni molomuri, ami nao sosonoli, Mama, Veseali, ti Hoe ko taho veihaluve amami na kodobo iade, ami hini soadatoho mami hokovesealiho numu. Mi hami ami noni molomuri sosonoliho na ronona na mateana a Dalemu pukuna e vesea Jesus Christ; ko molosavu vani hami, ma vani Nimu na Soasivo kode ara tutunina na Habuna, na mololuaniana na kibodira, mi hira na ome kode e vesea Aia e hini sui visu noho hini nina na vajanisavi.
Mi kalinade ihami ami tusu visu tana na matamu, Lord ihami, na tidaomami ma na kokoramami; na kodobo numu vaniho e aza me tabu me mauri, mi hami ami noni molomuriho ti ko ba danali hami kode, ami taho noho amami na Pakikokolu iade e Tabu, hini nimu na molosavu, ma na bavesealiana ihotu.
Mi hami ami tau aza na ronona na kibomami e avo, ti kami kodobo vaniho jiki ome kodobo ma ti hami ami nonijajaiho ti ko taho nimu na voihavo na ago iade e ba hini subuni noho hami. Jika na pede hami ekoaza ami hini azali itana, mo ko mololuani na ronona a Jesus Christ amami a Lord; mi hini Aia mi ikonina Aia, ma na Taruna e Tabu e kesa ikonina, ihami ami soadatoho, mami pada mamavaliho, Mama Puku na mana, e tahara na vuvusina na maramana itana. Amen.

Ti ade

Soaveseali God.

GOD Puku na mana, Puku na maurisali, ihami am.i hoko veseali sosonoliho, na ronona Ihoe o tau hini jika hami ma ti o hini vatuvi hami (tana meni ihami ami taho mami na ome e utuhana me tabu iade), hini na muza na taruna, na Kokorana numu ma na Habuna a Dalemu na Bamaurisihami a Jesus Christ, puku na ome di. Mi hami ami hokovesealiho na ronona Ihoe o ba hini reihadovi hami ti Hoe o nao, hami, mo laoveseali hami mo ba joko kolu hami ikonidira puku na raradira na Kokorana a Dalemu e utuhana, ade numu na jupuna tinoni ara hini tutunina; ma de hoto, ihami hini na papada pituana, kami totu ke dani ke hira tana na totumu tuhudani, na ronona na mateana ma na vajanisaviana e utuhana a Dalemu puku na Veila. Mi hami ami noni molomuri sosonoliho, Mama ihotu, ko sana hami hini Nimu na Molosavu, ti kami totu saia tana na Pakikokolu e Tabu iade, ma kami panete saia hira na ome kode e vesea, ekoaza Ihoe o ba paepanete noho ti kami hini taonihira itana, hini aia Jesus Christ amami a Lord; ihami ami soadato kukuni aia, mi Hoe, ma na Taruna e Tabu, kalinade me ke ba me ba. Amen.

Soadato God ipolina na Parako.

Ikalinade ihita ka sau kae hoto na tobada ma ka hoko pidi kae sana hira hoto na Angel soavesealiana God. Ihita a soa hini na Line nene na toha ni hotu ara soaveseali hini a God tana mena a Bamauri a Christ a Lord e boja mai. Mi tana mena a hoko pidi kae noho me kode, na papada visu matena na kiboda e hi tuhu mai hoto, ma na tobada e visu sivo tuhu i vavana. Me kuti talu na hoko lalaoma ihita a hi tuhu hini na hoko nonijajai laka, Lord God, Lamb nina God, o Tahotahani na kibona na maramana, Ko haluve hami. Me kode na ome hirade, e hi tuhu hoto na lalaoma.
 

Lord's Prayer

SOADATO God ipolina na parako, mi tana na maramana na manabo: na laovesea vani hira na tinoni. Ihami ami soadatoho, ami hokovesealiho, ami kukuniho, mami papada mamavaliho, mami soavesealiho, na ronona na totoramu e pujikae sosono Lord God Taovia ihotu, Mama puku na mana.
    Lord na Dale Vasu pesehe Jesus Christ; Lord God, Lamb nina God, O tahotahani na kibona na maramana, ko haluvehami. O tahotahani na kibona na maramana, ko haluvehami. O tahotahani na kibona na maramana, ko ronomi amami na sasavo. O totu tana na madoana na Mama, ko haluvehami.
    Na ronona Ihoe pesehe o Tabu; Ihoe pesehe a Lord; Ihoe pesehe Christ, ma na Taruna e Tabu o pujikae sosono tanana totorana God na Mama. Amen.
 

Gloria in excelsis

Na Manabo ma na Baveseali.

A Priest

NA Manabo nina God, asei ke tau tanomana na zajahaliana matena, ke tabe kaputi na tobamiu ma na laomiu, ti kamu hini dodoni aia, kamu veila vani aia God, maia a Dalena Jesus Christ adida a Lord. Maia God Puku na mana, na Mama, na Dale, ma na Taruna e Tabu, ke ba veseali hamu, me ke totu ikonimiu kalinade, me ke ba me ba. Amen.

Hymn.

Lord, ko banu kimamami
E tanoli na Bread Tabu;
Titibemami e lopi na Wine,
Jika isubajika tinoni.

Sanavi na kulimami
Ke ronomi na hoko
E ponoti hira ome
E taulakasi ni tidao.

Na lapimami e line
Vaniho “Tabu, Tabu,”
Ke jari vulahi Soamu,
Me ke hoko manana saia.

Na matamami e rei, Lord,
Hira ome utuhana,
Ko panete ti ke reiho
Tana na totoramu sau ba.

Ko rave, Lord, tuamami
E sahe mai valemu;
Na kokora o vatuvi
Sana ti ke maurisali. Amen.

 

Blessing

NA SOAVESEALI.

E vesea ti ko jika na vano tant jajaku na Vale Sasavo, ko totu visu tetelo kalina ara sivo hira na Mane ago, ko soa na soaveseali iade.

MAMA Puku na Veihaluve, Ihoe o dodoni laka na zajahamaini e tasahana, ma ti hami ami tau mana ti kami sana visu hami. Ko haluve hami hira na mane ago tataulaka, mo ko nusi mami na sasi kode tana Hahani Tabu ineni. Na tobamami naju e tau papara, ti na papada jurubene ke hini vesea, nia mami na sasavo e ba rotasi jajaku hami. Mi hami, Lord, ami nao ti kami veiveilahi, ti na laomami ke hini papara na taoniho. Mama, ko nusi na kibomami, mo ko rei manali hami, na ronona aia e mololuani senina matemami, a Dalemu nene a Jesus Christ. Amen.

INAU au soaveseali malobusiho Ihoe, Lord, Mama e Tabu, Puku na mana, God ke tau kode numu, matena O vatuvi veihaluve au, a tanotobo, hini na puku na ome laka, na Kokorana ma na Habuna a Dalemu a Lord Jesus Christ.
    Inau tau aza matena jiki ome vesea e tahara ikonigu senigu. Inau nimu na mane ago sasasi numu, mo ko jika na pede au matena, mo ko nusi na kibogu matena; mo ko bamaurisi na tidaogu matena.
    Ko panete ti hini na Sacrament iade ke hini sahorena na bihu vani au kaputi Satan: ke hini didi au tani na jajavulu kode lalaka, ke hini tahojoni tani au na padanao nina na venesi; ke ba lokisi nigu na veila, ma nigu na pada kuti ma na molomuri; ti ke tahojoni tani au na peja hoko ma na talaogu; ti ke panete lokisi tana laogu nigu na padanao kode me hoto.
    Jesus Puku na vesea, Ko totu tuhudani ikonigu, mo Ko panete au ti kau totu tuhudani ikonimu; poi kau sana na haniana na Muza puku na totora nene; Ko panete vani hira ara veilaho, tana kokodesina na boni, tana na tototumu ihotu.
    God Taruna e Tabu, Ko hidavi, mo ko tahao au pipi boni tana na maramana iade; mo ko taho au tana na leleka tuhudani ihotu, ke tau kode ke ba me ba, tana maramana ke mai, O mauri mo taovia itana, ikonina na Mama ma na Dale, God kesa mu tahara na tokona. Amen.

MAMA, Puku na laovesea, Puku na veihaluve, Ihoe o subuni noho di hira nimu na Angel ti ara vatuvi a Elijah hini na muza ni hotu, ti e tu, ti e hani, ma ti e inu, ma ti e vavano hini na muza nene e vati sanavulu na boni, me vati sanavulu na dani, poi e jauli Horeb na vuvunamu e tabu; ihami ami soavesealiho, mami soadato na Soamu matena O vatuvi hami meni hini na Bread Mauri, ma ti e babanu na tidaomami e tasahana hini na koona na vua na vine ni hotu. Ihami ami noni jajaiho, ti Ko taho Jiami atu hini na muza iade, ti kami tau tasahana tuhu, tani na tidaomami ke tau hini kuti na ago e vesea. Ko panete ti kami jojo saviliu atu, kami liu masaoka atu tana na vera manu, ti kami jauli mami na vuvunamu e tabu, na Zion ni hotu; hini aia Jesus Christ amami a Lord. Amen.

KAMU soaveseali a Lord, pipi toha kode: kamu soa dato Aia, pipi duli toha.
    Na ronona nina na veihaluve kaputi hita e loki: ma na hokona Lord e mana tuhudani. Kamu soaveseali aia Lord.
    Soa dato na Mama, ma na Dale, ma na Taruna e Tabu;
    Ekoaza tana na turihana, mi kalinade, me ke tau kode. Amen.

 
   
   
   
   

 
Return to the Book of Common Prayer in Vaturanga

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld