The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Atalatala Tautaufaa
Portions of the Book of Common Prayer in Pileni

 

TE LITANY.

GOD Opa, ieluna, alofa ikhimatou tanai ia value e fakaloalofaa.
    God Opa, ieluna, alofa ikhimatou tanai ia value e fakaloalofaa.
    God Nataliki, ilukuaina aki te malama: alofa ikhimatou tanai ia value e fakaloalofaa.
    God Nataliki, ilukuaina aki te malama: alofa ikhimatou tanai ia value e fakaloalofaa.
    God Tupu e Tapu, nofoa mai ia Opa ia Nataliki: alofa ikhimatou tanai ia value e fakaloalofaa.
    God Tupu e Tapu, nofoa mai ia Opa ia Nataliki: alofa ikhimatou tanai ia value e fakaloalofaa.
    Tapu, Tukilavoi, namalaama etolu sika; ka feina e tolu, ka God e ko tai: alofa ikhimatou tanai ia value e fakaloalofaa.
    Tapu, Tukilavoi, namalaama etolu sika; ke feina e tolu, ka God e ko tai: alofa ikhimatou tanai ia value e fakaloalofaa.
    Lord, aua to manamanatuaki amatu kaimauli ia a kaimauli a tonomatu fethupuna: aua to faia mai ki khimatou iamatu kaimauli; Lord tukilavoi, koa sukuane khimatou, koa sukuane a taiau, kone lukuaina o ki khimatou e toto lavoi, aua to faloto mailoa ki khimatou.
    Lord tukilavoi, koa sukuane khimatou.
    Ia tapeose, ia alapele osi: fai a value, ia fai a Satan ke mua e leleifo ki khimatou, ia fai toloto, ia fai te mate loa,
    Lord tukilavoi, limasia khimatou.
    Ia te vakhalomakina; ia ite fakamathua, ia ite manamanatu katakataina; ia ite nofo pepio, ia ite vakhaikhai nakau; ia ite apeua, ia, ia manatuna e laulau, ia, ia leo osi eke ite leo fakato,
    Lord tukilavoi, limasia khimatou.
    Fai ite moitolo ia kaimauli mate osi; fai apeo ote malama, ia aio, ia a Satan,
    Lord tukilavoi, limasia khimatou.
    Fai te khamo, ia te matani thaa, fai te maki, ia te maki lako, ia te one; ia fai i thaua, ia ite thaafakanu, ia ite mate fakanu,
    Lord tukilavoi, limasia khimatou.
    Fai ite-vae, ia te nafoakina, ia ite faleiane, ia fai to leo fakali pepio; io ite filifilia koia te leo kee, ite leo maoli, ia ite maaofaa; ia iamanava feka ia ite manatu mamaina au talatala, ia te leo fakaliou,
    Lord tukilavoi, limasia khimatou.
    A feinake e puni, ia e tapuna pokone tupu tai, itau fanauna e tapu; ia tana elefakailona a koe, ia itau fui-tapuna, ia itau ma taisonena, ia tana pepioina a koe,
    Lord tukilavoi, fakamaulia khimatou.
    Tana ipepuaifona aosino kamae, ia koa visikavaia io toto; ite vakhai ou, ia no vakathueatu io sino tana mae, itau matena e feina lavoi: ia itau thanuna: itau tuna, ia itau kake oki ia atapua e tapu tana ifomaina,
    Lord tukilavoi, fakamaulia khimatou
    Itamatu fakaloalofa, ia itamatu nofo tauatea; ite mate o matou, ia ite po ka leleinai khimatou,
    Lord tukilavoi, fakamaulia khimatou
    Lord God, khimatou tanai ia value no tauneveiatu a koe, koa lono alofamai ki khimatou: koa likina te valoamata ou e tapu ia fenufenua osi ite ala sika;
    Lord tukilavoi, khimatou no tautaufaa tauneveiatu akoe lonomai ki khimatou.
    Koa fakailoina tana Bishop, matana Priest, matana Deacon, po latu ila maoli, ia po latu metu iau talatala; latu takua alatu lono, malatu anaaena;
    Lord tukilavoi, khimatou no tautaufaa tauneveiatu akoe lonomai ki khimatou.
    Koa sukuane ki tanai e alikina khimatou, latu fonu ia vakhamu, ia latu ilo, ia latu metu;
    Lord tukilavoi, khimatou no tautaufaa tauneveiatu akoe lonomai ki khimatou.
    Koa fakalavoina, koa vaole itanai leleina; latu leleina sika ia latu toa maoli a mana;
    Lord tukilavoi, khimatou no tautaufaa tauneveiatu akoe lonomai ki khimatou.
    Koa fakalavoina, ia koa vaole iataiau osi;
    Lord tukilavoi, khimatou no tautaufaa tauneveiatu akoe lonomai ki khimatou.
    Koa sukumai kia fenufenua poa fenufenua, po latu pulpul, latu nofo melo, omanamanatu fakatai;
    Lord tukilavoi, khimatou no tautaufaa tauneveiatu akoe lonomai ki khimatou.
    Koa sukumai ki khimatou te alofa ite koe, o faka mono ite koe, o tautalia mafanaina, te leo fakali ou;
    Lord tukilavoi, khimatou no tautaufaa tauneveiatu akoe lonomai ki khimatou.
    Koa vakhamu oinane autai; po latu lono themu, ia latu toa tuataina au talatala, ia latu fua tautalia a Tupua;
    Lord tukilavoi, khimatou no tautaufaa tauneveiatu akoe lonomai ki khimatou.
    Koa apapaiake tanai ne alalavale ia tanai a Satan neipepioina khilatou, latu lukumaioki ki te ala maoli;
    Lord tukilavoi, khimatou no tautaufaa tauneveiatu akoe lonomai ki khimatou.
    Koa fakatauateaina tanai e thum; ia koa faka munoakina oinane tanai e manatu lualua; auake oki tanai ne femoki, takafia ifo a Satan ki lalo o matu vae;
    Lord tukilavoi, khimatou no tautaufaa tauneveiatu akoe lonomai ki khimatou.
    Koa fenane ki tanai alapele no lau i khilatou; koa oainane khilatou, siaila latu ne oainaoki khilatou; koa fakameloina tanai e nofo fakaloalofa;
    Lord tukilavoi, khimatou no tautaufaa tauneveiatu akoe lonomai ki khimatou.
    Koa vaole itanai no feoaki i fenua, ia tanai no folafolau imoana; ia afafine e fanau, ia itanai ne maki, ia itana memea, koa lofa ilanai ne kaiasia khilatou, a ka lele khikhilatou;
    Lord tukilavoi, khimatou no tautaufaa tauneveiatu akoe lonomai ki khimatou.
    Koa tuepaina, koa pupuakina tanai e tefeioa, ia tana tautafana, ia tanai e nofo maofa ia fafai, ia enofo mata peupeu;
    Lord tukilavoi, khimatou no tautaufaa tauneveiatu akoe lonomai ki khimatou.
    Koalafa ia tai osi;
    Lord tukilavoi, khimatou no tautaufaa tauneveiatu akoe lonomai ki khimatou.
    Koa manatua siakina a kaimauli a tanai ithai faitaua amatou, matanai nofaia fakanuina mai ki khimatou, ia latu no pulepuleakina khimatou; koa fuliaoki o latu manava;
    Lord tukilavoi, khimatou no tautaufaa tauneveiatu akoe lonomai ki khimatou.
    Koa sukumai ni kaikai mamatou, koa vaole, po matu toa malelai ia nakafu;
    Lord tukilavoi, khimatou no tautaufaa tauneveiatu akoe lonomai ki khimatou.
    Koa sukumai ki khimatou ni manatua siakinamaoli; koa manatua siakina matu value, ia amanamanatu siaine paneakinai, ia feina feofokiai; koa sukumai a vakhamu mai ia Tupu e Tapu ou, khimatou matu penapena tamatu nofo o tautalia au talatala e tapu;
    Lord tukilavoi, khimatou no tautaufaa tauneveiatu akoe lonomai ki khimatou.
 

The Litany

    Te a Taliki o God, khimatou no tautaufaa tauneveiatu akoe lonomai ki khimatou.
    Te a Taliki o God, khimatou no tautaufaa tauneveiatu akoe lonomai ki khimatou.

    Lamb a God, iavake te kaimauli ite malama;
    Sukumai tomauli ki khimatou.

    Lamb a God, iavake te kaimauli ite malama;
    Alofa ikhimatou.

Christ, lonomai ki khimatou.
Christ, lonomai ki khimatou.

Lord, alofa ikhimatou.
Lord, alofa ikhimatou.

Christ, alofa ikhimatou.
Christ, alofa ikhimatou.

Lord, alofa ikhimatou.
Lord, alofa ikhimatou.

A te Priest matana fenua ko takua ie tautaufaa,
 

 
OPA ieluna, Toinoa e Tapu. Te malama ou keau. Manai ei tulia e tonakau ke maoli i lalo nei mana koe eluna. Aumai anei ni kaikai ke taunatai mai anei. Koa manatua siakina amatu kaimauli, mana ko khimatou no manatua siakina alatu kaimauli. Aua to sukusukuane khimatou kio pio; Koa toa khimatou ia value. Amen.

    Te Priest. Lord aua to neveia mai khimatou, po ke taunatai kia matu alalavale ite koe.
    Tana fenua. Aua to faia mai ki khimatou poiamatu value.

Tatu tautaufaa.

GOD, Opa fakalofa, siai kono katakataina tanai e folufolu, ia ata e mafunafuna, ko no lonoane ki tanai e fakaloalofa no tautaufaa atu kitekoe: kea oaina alofasia khimatou no tautaufaa atu kiti koe itamatu nofo iafafai, o nofo falia; koa lono laulau mai ki khimatou, ia feina e tapeo, ia a Satan e etai neitakua pokei faia mai ki khimatou, ka, ke lavaki: khimatou atai aue matu nofo tauatea, itanai eitulia eolatu nakau polatu feitakina khimatou khimatou matu malelakina lea koe ite valo amata e tapu ou, ia Jesus Christ Lord khimatou.
     
    Lord tu oiaina mai khimatou, toa khimatou i thaua aina ko toinoa.

GOD, ne lono ane ki tonematu fethupuna latu ne takutakumai ki khimatou anana e mafa kone faia ia tau ikhilatou, ia ianatae tuai khilatou sikiai ne fanau mai.
    Lord tu oiaina mai khimatou, tou khimatou aina takina koto laroi.

Valo thonu ia Opa, ia Nataliki, ia a Tupu e Tapu;
Mana tuai, ia nei siai ne lavoi ala. Amen.

Lord tuipaina khimatou o thaua amatou.
Koa tokaia alofasia khimatou e nofo falia.

Koa tokaia mae khimatou e nofo fakaloalofa.
Koa manatua siakina a kaimauli atana taiau.

Koa lono alofa mai ki khimatou.
Te tama a David alofa ikhimatou.

Christ lonomai ki khimatou anei ia ialan osi.
Christ, koa lono fakalofa mai ki khimatou; Lord Christ, koa lono fakalofa mai ki khimatou.

Lord aumai to mauli ki khimatou.
Takina khimatou me tuanaki atu ki te koe.

Tatu tautaufaa.

OPA, khimatou no tauneveiatu akoe, koa tokaia alofaina khimatou e palapala; koa fakasipaina ikhimatou a feina e tapeo e taunatai kiamatu kaimauli; ia koa aumai ki khimatou pomatu tuananaki atu ki te koe o khoe, e tuki alofa, itamatu nofo falia; ia khimatou matu ana atu loa ki te koe, ite nofo tapu ia ite nofo fuamaa, tolono ia to malama ke khaai, ia Jesus Christ Lord khimatou, aiia e kotoi e tu iloto, no tautaufoa atu i khimatou. Amen.
 

Lord's Prayer

TE TAUTAUFAA A S. CHRYSOSTOM.

GOD Tukimana, kone vakhamu ki khimatou po matou osi po matu tautaufaa tu ki te koe anei; ia kone takua po atai e tokolu e tokotolu e kutu o manamanatu ki Toinoa, koavane afeina latu no tau neveiatu ai; Lord, koa fakatulia mai manai io matu nakau anei; ia amatu tautafaa ke taunatai tana ioaina mai khimatou; Aumai ki khimatou ni ilo o te maoli ou ite malama nei, ia te mauli loa ite malama i te tana. Amen.

2 Cor. 13. 14.

TE vakhamu a Lord khimatou Jesus Christ, ia te fakatoo a God, ia te pulpul ma Tupu e Tapu, ke takoto mai i khimatou ke loa-loa, ke loa-loa. Amen.

 


 

Prayer of St. Chrysostom

EI TALATALA TAUTAUFAA, IA EI
TALATALA MALELA.

 
A TAUTAUFAA.

Ite Ua.

GOD Tukimana, kone fakathupulia ia kokoi vaole ite malama osi ia afeinaosi iloto; koalofa ikhimatou takina te one ne lau ikhimatou; koa sukumai te ua a kaikai ke mauli ai, ia khimatou matu male lakina nepuluina Toinoa e Tapu ia Jesus Christ a Lord khimatou. Amen.
 

Ite Vela.

GOD, kone fakathupulia, ia kokoi vaole ite malama osi, ia afeina osi iloto; koalofa ikhimatou takina te ua kelikeli ne lau ikhimatou, koa sukumai te vela a kaikai ke mauli ai, ia khimatou matu malelakina nepuluina Toinoa e Tapu ia Jesus Christ a Lord khimatou. Amen.
 

Ite make no lako.

GOD Tukimana, koe a likina te mauli ia te mate khimatou notakutakuatu amatu kaimauli, takina kono feitakina khimatou anei e natai kia matu kaimauli, ka khimatou no tautaufaa atu ai ko tekoe, matamanatua loa au anana niana alofa. Lord koe takua, ko avake ikhimatou te maki nei. Lord fakamaulia tanai nomaki, ia koa liliane te maki itanai koi lavoi, aumai oki te nofo mauli ia te nofo nepulu; po khimatou matu fakamaolia akoe, itamotu faloki thonu loa itoinoa, ia Jesus Christ a Lord e fakamauli o matou. Amen.
 

I Khilatou, noavane te Deacon ia te Priest, ki khilatou ia fenufenua osi.

GOD Tukimana, Opa ieluna, kone lukuaina te valoamata ia feina lukuaina iatoto o toatoliki lavoi. Koa kutea alofasia te Valoamata ou; ia anei koa afea ia koa fakamanaina anekau o ataiau ko tana Bishop, ia tanai no vaole ia sheep au, fai latu avane vabeliainane ke etai, naua latu filifilia metuina tanai etaunatai kito faifekau ki te leo e tapu ite valoamata ou, koa sukumai a vakhamu oe luna ki tanai ka avane ki khilatou a fekafekau osi, latu fakatheainane to malaama, ma alatu anana ialatu talatala fakali, ia latu oa ina atai, po latu toala te mauli ia Jesus Christ a Lord khimatuo. Amen.
 

E Thainei.

GOD Tukimana, kono aumai ki khimatou afeina e lavoi; kone kutea filifilia te valoamata ou itau fakatuliake anana e keke. Ka khimatou notau neveiatu akoe; koa sukumai au vakhamu ki tanai osi kone valoai palatu faifekau ite leo e tapu ite valoamata ou, koa fanainane khilatou po latu ilo sika ki te leou, e maoli, latu nofomao aliali ia value osi, po latu faifekau maoli iomata, Toinoa e mafa, ia eatana, ia te Valoamata ou e tapu ke lavoi ai, ia Jesus Christ a Lord khimatou. Amen.
 

I khilatou no folafoloau i moana.

GOD Tukimana, kone fakathupulia iakokoi vaole i thaupe, ia tematan, ia ite khamo; koa vaole ia Bishop matanai latu nofolafolau maia. Koa liliane te matan thaa, ia, ia fakafeia, fai ke lau i khilatou, koa fakamaulia khilatou ite keu, ia ite khama; ia fai te losiu ke pakuia ini fatu; ia fai latu lau emaki, ia nialapele. (Koa tuipaina khilatou talatu uauake kia kakaena o afenua e nofo popouli, fai tanai latu fanafanai khilatou, ia fai latu leleane koia ki khilatou.) Koa fakamaoliane manai iolatu nakau, koafakamanaina ane alatu talatala, tanai popouli matai osi latu lono ane kite suku lono ate leo e valoi. Koa kamai tauatea ina oki khilatou, po matou osi matu kute fakatai o malelakina loa a koe, ia Lord khimatou Jesus Christ. Amen.
 

Ite tana tofeifegau e laloifu.

GOD Tukimana, koa vaole iautai, kone valo ikhilatou polatu faifekau ito leo i khilatou . . . . . . . . . koa oainane loa khilatou ini Tupu e Tapu, po latu ilo iau talatala, ia latu tautalia loa, koa oaina ane khilatou, polatu fakali lavoi ane ki tana fenua osi, ia latu tapania alatu talatala ia latu anana etaunataiane akinai. Koa vaole ikhilatou ite maki, ia ialapele osi. Koa fakamanainane alatu anana osi; Toinoa ke khaai; ia Jesus Christ a Lord khimatou. Amen.
 

Ite tanai e nofo popouli.

GOD Tukimana, koa lofa ilanai koi popouli ite koe; ia koi nafo pouli, ia te malumalu o te mate, koa una atu a Tupu e Tapu, ke faifekau phi iolatu manava, latu kutea iloa ina alatu value, latu lono fakamaoli a talatala ia Jesus e fakamauli, latu toa nepuluina te leo e fou e taunatai ki te mauli loa; ia Jesus Christ a Lord khimatou. Amen.
 

Io tatu fenua.

GOD Tukimana, koa tokaia lavoina khimatou, e kutu fakatai imananei. Koa vaole ite fenua nei fai to make, ia te one, ia tekeu, ia te matan thaa, ia a lanele. Ka afeina nome eaina mai khimatou osi, po tanai latu fakali lavoi, ia tanai latu lono lavoi, ia khimatou matu nofo lavoi, matu malelakina akoe, takina kone fakailoina khimatou. Ka matu nomanatua tanai imonomatou koi nofo popouli, ia Jesus Christ a Lord khimatou. Amen.
 

A tautaufaa ia tai osi.

GOD, kone fakathupulia ia kokoi vaole ia tai osi, khimatou notauneveiatu pewpewu atu ki te koe ia tai osi; po me taktakuane toala ki khilatou, ia to mauli itana fenua. (Ka khimatou no tautaufaa alalake ikhilatou io matu fenua kei nofo popouli.) Ka afeina matu no tautaufaa tuai, kia takoto lana o te valoamata osi ite malama, ke valoi, o Tupua e lavoi kei afea, ia ke mana pokei toa tanai notakua po khilatou nia Christ kito ala maoli, khilatou latu toa fakamolia, o manamanatu fakatai, ia ite fau melo, ia ite nofo sika. Khimatou no tautaufaa atu kitekoe, Opa tukilavoi, tanai e fakaloalofa; matanai e maki, ia tanai e fakaloalofa; (la khimatou no tautaufaa ia . . . . . . . . e maki mai i khimatou.) Niou me fakamunoakina ia me oaina keke khilatou ia feina latu nolaua, khilatou atu nofo thau, ite maki e ulu, ia latu olosia tauatea ithai makava iolatu nofo fakaloalofa. Khimatou no tautaufaa phenei aina ko Jesus Christ. Amen.

Prayers and Thanksgivings

 

Prayers [there is no separate heading for Thanksgivings]


 
Return to the Book of Common Prayer in Pileni

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld