The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Atalatala Tautaufaa
Portions of the Book of Common Prayer in Pileni

 

ATALATALA TAUTAUFAA
KE TAUTAUFAAI

IA FIAFI OSI.

Te tai no faifekau kei paua ei o nala ne tuifo ilalo ifo, ke kotai e kefia; a koioi pauai ei talatala oki.

KOAI ei faia a value e afioake oki ia value nei faia la, ia ei faia a feina e taunatai ki te leo, ia ei faia a feina e sika, kai fakamauliai naata.—Ezekiel 18. 27.
    Aiau ue kutea iloaina oku fai valeina osi, ia aku value koi takotomai io kumata.—Psalm 51. 3.
    Koa fakate le kia o mata ioku alalavali, koa ololoia aku alalavale.—Psalm 51. 9.
    A ta e vasivasi a taumafa a God; siai kone vakhinokhino ia manava e vasivasi ia e mafunafuna.—Psalm 51. 17.
    Tou manatua siaki takina te malama ieluna katonu mai.—S. Matt. 3. 2.
    Ku tu o afioake oki kia Thamaku, ku takuane po, Opa aiau une faia a value ake kieluna, ia io mata, a siai net au nalai po ke faloki iteiau po ki to ataliki.—S. Luke 15. 18, 19.
    Thatu e takua po siai ni value mai i khitatou, thatu no fakalafia o ki khitatou, ia te maoli siai ne takoto ma ii khitatou, naua, thatu e takutakua alialina atatu value, aia kai toa loa siai nei faka laina ana lono nei takua po kei manatua siakina a atatu value, ia itana ifakateina khitatou io tatu tapeo osi.—1 S. John 1. 8. 9.
 

 
 

Evening Prayer

TONOKU fethuokana! a Tuitui e tapu noi tanneveia fakavomai khitatou potatu takuamataina ia tatu takutalaina atatu value, ia atatu anana tapeo; kaua ini pepio, ia aua khoutou no afitina a value ia mata o God e Tukimana a Thamatatou ie luna; naua tatu taku tala inane matatio manamanatu sika, ia ite faka peupeu, ia ite manatua siakina, ia ite faifekau tautalia na leo; khitatou koio toa te manatua siakina a value, takina tana lavoi, ia tana fakaloalofa siaiala ne matu.
    A ne takua po tatu taku talainaane loa atatu kaimauli io namata; po tatu avane ona mafina, itatatu lofi mai o kutu fakatai po tatu malela kina a God ia feina e lavoi ne vakhamu maiai ki khitatou, po tatu takutakua na lono, ia potatu lono ane kia talatala e tapu, ia po tatu tautaufaane ia feina pokle lavoi ai o tatu sino vakavaka, ia o tatu ata.
    A na aiau uno tau neveiatu khoutou osi no kutu mai ki mananei; po tatu oo fakatai kite nofoana vakhuamu o e luna, ini manava e fuama, ia ite leo lavoi; khitatou tatu takua po,

Fana fenua latu tokotuli o takua talaina a value.
 

Exhortation

OPA Tukimana, Tukifakalofa; khimatou ne sipa, ne alala vale ite ala ou, mana ni sheep ne lavaki, Khimatou ne tautalia koia ina a feina o matu nakau nei manatua mananiaina. Khimatou ne tetua siaki to leo fakali e tapu; ka khimatou siai ne faia afeina kone takua poke fai; ka khimatou ne faia afeina koe lilia, a te mauli siai ne takoto ala i khimatou.
    Ka koe Lord, alofa i khimatou tanai ia value e faka loalofa. Koa sukuane khimatou no taku tala ina atu amatu value koa penapena oki khimatou ko manatua siakina; Mana kone tukuane kia tai ia Christ Jesus a Lord Khimatou.
    Opa Tukifakalofa, koa sukumai ki khimatou aina koia; anei khimatou kanofo lavoi, nofo sika, nofo belekha. Toinoa e tapu na maalama eai. Amen.

A te Priest ko tuake koi paua a talatala unuia siakina a value, ka tana fenua koi tokotuli.

GOD Tukimana, Thamana o Lord thatou Jesus Christ sia nei tulia e nanakau pokoai anavalue eai po ke mate, naua poke afioake oki iananana tapeo, poke mauli: ia nei fakamanainane tanai no fai fekau i na leo, ia nei una khilatou, po latu takuatakua, ia po latu menainane ki tanai e manatu-siaki, ia e unuia-seakina ia o manatua siakina alatu kaimauli i ki tanai osi no onamanatua siakina maoli, ia latu e faka maolia tauateina na leo lavoi e tapu.
    Ephena, khitatou tatu tauneveiane, kei sukumai ki khitatou ni manatua siakina maoli, ia o na tupua e tapu; thatou tatu faia anei afeina ei tulia e nanakau, thatou tatu nofo fuama, nofo tapu ia po o tatou osi; ia ina pale tatu thae o nepulu loane iteia ia Jesus Christ a Lord khitatou. Amen.

Ia iei lani ti tai Faifekau koi tokotuli, a kai pauai talatala tautaufaa nei ke ui ai te unui siaki a value.

GOD au anana niana fakalofa iani manatua siakina a kai mauli; koa lono alofa mai ki khimatou no tautaufaa peupeu atu ki te koe; koa unuia sia kina i khimatou a fau value ei lisia ia e fii i khimatou; pa matu fakamafaina a Jesus Christ e tu i loto no tautau-fatu ki te koe i khimatou. Amen.

E koa talatala tautau-faa nei.

LORD khimatou no tau neveiatu akoe, koa lono fakalofa mai kia matu tautau-faa; koa lavoina khimatou ne taku talaina atu amatu kai mauli, koa unuia alofa ina ikhimatou a value osi e ipepeia khimatou, ia ei faka poina o matu nakau ia Jesus Christ a Lord khimatou. Amen.

A te tai no Faifekau ke toko tuli, a kai paua te Tautaufaa a Lord; a tana fenua latu takua fakatai maia.
 

Confession & Absolution

OPA ieluna, Toinoa e Tapu. Te malama ou keau. Manai ei tulia e tonakau ke maoli i lalo nei mana koe eluna. Aumai anei ni kaikai ke taunatai mai anei. Koa manatua siakina amatu kaimauli, mana ko khimatou no manatua siakina alatu kaimauli. Aua to sukusukuane khimatou kia pio; Koa toa khimatou ia value. Niou to malama, ia a mana ia namalaama e takoto e takoto. Amen.

Aia fai fekau kai takua po,

Lord a fania a matu nutu.
Tana fenua. O matu alo fafa kei menaina to lono.
Te Priest. God, vave mai, o fakamaulia khimatou.
Tana fenua. Lord ipi mai, o aina mai khimatou.

Khilatou osi latu thuake te Priest koi takua po,

Valo thonu ia Opa, ia Nataliki, ia a Tupu e Tapu;
Tana fenua. Mana, tuai ia nei siai ne lavoi ala. Amen.
Te Priest. Tu faloki lavoi ia Lord.
Tana fenua. Khimatou no faloki lavoi ite inoa Lord.

A ko, phau e ka lono ia Psalm e taunatai kia lan osi. A koio phauai ei tuitui e tapu o te leo tuai. A koio phau, e ka lono,
 

Lord’s Prayer

TUKUMAULI E VALO THONU.

TUKUMAULI e valo thonu ia Lord: ia tuku aota e makoekoe takina God e fakamaulioku.
    Takina nei kutea manaina: te taiana e pewpewu.
    Ia, ilamai: anei ke faloki iteiau e tai e lalei.
    Takina a Opa nei faia afeina ke mai kiteiau: ianainoa e Tapu.
    Ia e alofaloa: itanai e fakamonoa ia tau e vovo.
    Nei vusia mai o namakhona iona lima: nei taka afaaina tanai e mathua io latu manava.
    Nei vusia ifo tanai e mathua iolatu nofoana: ka nei auake tanai e pewpewu.
    Nei faka fonuina tanai e fiekhai ia feina e lavoi: ka nei tetua tanai e aliki po latu fiekhai.
    Nei oainane tana Israel anatai: nei manatua oki ana talatala nei takuane ki tonotatu fethupuna.
Poke alofa i Abraham: mate mataona ke loa-loa, ke loa-loa.
    Valo thonu ia Opa, ia Nataliki, ia a Tupu e Tapu;
    Mana tuai, ia nei siai ne lavoi ala. Amen.

E te Psalm nei.
 

Magnificat

Psalm 98.

TU lono ite lono e fou kia Lord: takina nei faia a feina ke.
    Naulu kapekau toilo ia nalima e tapu: nei fakaina-ane te mauli ki te ia.
    Nei mana tua oki nalofa ia te maoli kite mata Israel: te pole te malama nei kutea te mauli o God khitatou.
    Fenufenua tu tavovo ne puluane kia Lord: falokiake lono phii, lono malela.
    Lono malelane kia Lord: Ia ite vasialeo ote lono malela.
    Tu tavovo nepuluane ia mata o Lord aleki: mate vakatani kalea, ia mate tai a papa.
    Thaupe e kiki, ia feina iloto: te malama, ia tanai e noai.
    Vai tele latu pakia o latu lima: a mauna latu lono phii fakataiake kia mata o Lord: takina neau pokei leleina te malama.
    Kai leleina te malama ite sika: ia a tai ite maoli.
    Valo thonu ia Opa, ia Nataliki, ia a Tupu e Tapu;
    Mana tuai, ia nei siai ne lavoi ala. Amen.

A ko, io phau ai mana Tuitui e Tapu ate leo e fou, a koio lonoa ite lono nei,
 

Cantate Domino

LORD KOA SUKUANE. S. Luke 2. 29.

LORD koa sukuane maluina te taiau: mana kone takua Ia.
    Takina okumata: mei kuitea ko mauli.
    Kone tapenai: ia mata o tana fenua.
    Te malaama kei fakamalaamaina alai osi: te malaama e tana Israel au tai.
    Valo thonu ia Opa, ia Nataliki, ia a Tupu e Tapu;
    Mana tuai, ia nei siai ne lavoi ala. Amen.

E te Psalm nei.
 

Nunc dimittis

GOD KOA LAVOINA KHIMATOU. Psalm 67.

GOD koa lavoina khimatou koa fakalavoina khimatou: koa tulama khimatou iomata.
    Teala ou koio fakatea mai ke te malama: ia to mauli ki tana fenua osi.
    A tai latu malelakina akoe, Lord: a tai osi latu malelakina a koe.
    A fenu-fenua latu ne pulu, tavavo: takina koa leleina lavoina tana fenua, takina koa tu kimua ia fenu-fenua ite malama.
    A tai latu malelakina a koe, Lord: a tai osi latu malelakina a koe.
    Thuaone kei fanaua a kaikai e kiu: God, God khitatou, kei fakalavoina khitatou.
    God kei fakalavoina khitatou: ia thai faemalama ke fakamono loa iteia.
    Valo thonu ia Opa, ia Nataliki, ia a Tupu e Tapu;
    Mana tuai, ia nei siai ne lavoi ala. Amen.

A te tai fai fekau matana fenua ko thu, o paua fakatai te fakamoli a tanai una.
 

Deus misereatur

IAU we fakamaolia God a Opa e Tukimana nei faka tulia a eluna ia a lalo.
    Ia Jesus Christ Nataliki e kotai peupeu Lord khitatou; ne fakatakoto aia nio a Tupu e Tapu; ne fanau ite thaine Mary; ne nofo faka loalofa ilalo Pontius Pilate; latu ne tukia o nalima; ni mate; latu ne tanumia; ne fano ki thalafali; napotolu ne tuoki ite mate: ne kake oki kieluna; e nofo ite toilo o God a Opa e tukimana; aia kaifo mai ala i thaimakava pokei leleina tanai e mauli ia tanai e mate oki.
    Aiai e fakamaolia a Tupu, te Valoa-mata e tapu ia fenufenua osi; te pulfakatai o tanai e tapu; te unu a Value; a sino ka thu oki ia te mauli loa. Amen.

A ia fai fekau ko takua po,

A Lord ke nofo ato i khoutou.
Tana fenua. Ia itoa ata.

A Latu ko tokotuli, aia fai fekau koi takua po,

Tatu tautaufaa.

Lord, alofa ikhimatou.
    Christ, alofa ikhimatou.
Lord, alofa ikhimatou.

A latu paua te tautaufaa a Lord ia leo e laefa.
 

Apostles’ Creed

OPA ieluna, Toinoa e Tapu. Te malama ou keau. Manai ei tulia e tonakau ke maoli i lalo nei mana koe eluna. Aumai anei ni kaikai ke taunatai mai anei. Koa manatua siakina amatu kaimauli, mana ko khimatou no manatua siakina alatu kaimauli. Aua to sukusukuane khimatou kia pio; Koa toa khimatou ia value. Amen.

Aia fai fekau ko tuake koi takua po,

Lord vusia mai to alofa ki khimatou.
Tana fenua. Sukumai ki khimatou to mauli.
Te Priest. Lord faka maulia tana liki.
Tana fenua. Lono fakalofamai ki khimatou nofalokiake i te koe.
Te Priest. Koe fakaina tanai na faifekau ito leo, latu fai fekau sika.
Tana fenua. Koa faka nepuluakina au tai kone filifilia khilatou.
Te Priest. Lord, fakamaulia autai.
Tana fenua. Fakalavoina tonoa.
Te Priest. Lord, fakameloina omatunatae.
Tana fenua. Takina siai e taike pokei oaina mai khimatou, naua kokoe o khoe God.
Te Priest. Lord koa fakatea ina omatu manava.
Tana fenua. A ua to avavake o Tupu e Tapu khimatou.

Te tai faifekau kei pau te Collect, ia a tautaufa e lua nophauloa ialan osi.
 

Lord’s Prayer

TE TAUTAUFAA NALUA, ITE MELO.

GOD e fakalii mananina e Tapu, ia ni manatuna e lavoi, ia ni faifekau e sika; sukumai kia taiau te melona te malama siaiala neitoa; o matumanava koio tauatea tana lonoatu ki te leo fakaliou, khimatou koio nofo thau nofo melo, seai ne mathaku ia tanala tauaina ko koe, koe tuepaina khimatou, ia Jesus Christ tomatu fakamauli; e faifekau e tau kia matu kaimauli. Amen.
 

The Second Collect at Evening Prayer.

A TAUTAUFAA NATOL.

LORD Khimatou notauneveiatu a koe, tulama o matu popouli; tuipaina alofaina khimatou ialapele o te ponei; takina ko te fakoto a toataliki e kotaisi sika e fakamauli o matou, ko Jesus Christ. Amen.

A latu ko thuake a lono, a latu koio tokotuli oki o tautaufaa.
 

Collect for Aid against all Perils.

LORD Tukimana, God Tukimauli loa, a koe khoe no faia afeina kee, una ifo mai o tupua e vakhamu mauli, kie luna o tana Bishop ma tanai no vaole i eluna o te Valoa-mata osi, linia ifo loa ki khilatou to au lavoi, khilatou koio faia maoli manai i tonakau. Lord aumai ei nei aina kotamatu faka mafaina a Jesus Christ e tu iloto no tautaufaa tu ai i khimatou. Amen.
 

Prayer for the Clergy and People

TE TAUTAUFAA A S. CHRYSOSTOM.

GOD Tukimana, kone vakhamu ki khimatou po matou osi po matu tautaufaa tu ki te koe anei; ia kone takua po atai e tokolu e tokotolu e kutu o manamanatu ki Toinoa, koavane afeina latu no tau neveiatu ai; Lord, koa fakatulia mai manai io matu nakau anei; ia amatu tautaufaa ke taunatai tana ioaina mai khimatou; Aumai ki khimatou ni ilo o te maoli ou ite malama nei, ia te mauli loa ite malama i te tana. Amen.

2 Cor. 13. 14.

TE vakhamu a Lord khimatou Jesus Christ, ia te fakatoo a God, ia te pulpul ma Tupu e Tapu, ke takoto mai i khitatou osi ke loa-loa, ke loa-loa. Amen.

KOSI A TAUTAUFAA O TE AFIAFI.

A Prayer of Saint Chrysostom

 
Return to the Book of Common Prayer in Pileni

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld