Vanuatu flag
The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

   

A Halagi Huri Lai A Sacrament Laqa Na Tanaloi u Lena
Holy Communion Prayers in Nduindui (1965)


 

Nduindui is a dialect of West Ambae spoken on Aoba Island—also known as Leper’s Island or Ambae—in Vanuatu. This translation of prayers for Holy Communion was published during the tenure of Alfred Thomas Hill (1901-1969) as Bishop of Melanesia (1954-1967).

As may be seen below, this text contains only portions of the Communion service - presumably those parts which it was felt were most important for the congregants to understand and participate in.
 


 

Thanks are due to Richard Mammana, who transcribed the text in 2012 and to the Right Reverend Dr. Terry Brown, retired Bishop of Malaita, who provided the copy..

Huri Raraiana

Jesus Christ u vanamai vagi maiau lo Ganigogona. Mo lavi na Tarabehina laqeau u mavurivuri huriau, a Daina u hale huriau. U hile na ahiahina laqeau huri vanan na tanumegu vage huri turai na tarabehigu.

Huri vai rarai huri lavi Jesus Christ to Ganigogona nu lenai na Qanigi domi, a Hau huri, mana Tabeana.
 

 
Preparation for Holy Communion 3

QANIGI DOMI

Vui Gogona noi God, go buluiau huri qara na taga haqe na nogu hatiana huri vai nemai vaiau nomu hahagavi.

Go domidomi huri na nomu togaana digo gomu haqe te nomu hatiana. Digo a hatiana u lagua u vai na domimu he tamata tea, go viti laqa na priest ne domivohogi lo hala na domi vohogi bugu.

Nogu God, nu vagasile haburu goro na nagomu. Vai nu hahagavi haburu nomu vaigo gomo rono hati gina nogu hatiana. Nu gigilai qara i Jesus u mate huriau qara na hugu ne garea tina hatiana.

Nu domidomi talui Jesus qara vai na lailai a domivohogi bugigi, gina nomu buluiana nomo lenaia qara na rono hurigo na tau vohogi na nogu hatiana doluagi.
 

Repentence

HAU HURI

Mama, nu hau huri qara gu horai Natumu i Jesus qara ne vai ahigiau.

Nu hau huri qara na lavia lolo Ganigogona.

Nu domidomi talui Jesus, hete lugu sibogu.

Huqe, nu hau huri; buluiau nahatu domi gairua.
 

Faith

TABEANA

Mama, nu tabego huri gami geu hugu lo hatiana, gomo horai i Jesus i Natumu mo mate huri gami.

Jesus, nu lenaia qara na tabego gareagi, huri inigo gu tabeau tomua.

Go vaiahigiau tina leneana higa, qara na tiragiau sibogu huri bologi laqago ne garea tiua tomua.

Jesus, vanamai vagi maiau, vaiahigiau, qara gona ahi lugu, inau na ahi lumu.

 

Love

LOLONA A LAI GANIGOGONA

I priest mana tanaloi u lena raru ne valu haragogi a vitisere bugu.

Nu vitisere na nogu hatiana laqai God a huiraana, i Mama, a Natugi mana Vui Gogona, nu vai vagasile lo domi, lo leo, vage lo doridori, vage lo nogu vagasileana sibogu hinea rau lalagua. Huri hi nomo loni ti God qara ne hagaviau.
 

Holy Communion

 

Confession (?)

I priest ne valu:

God a huiraana, Tamada aulu, mo tuligi hahagavi ba a domivohogi bugu tiura rau bohi taligu huria gina qanigi domi gareagi, gina hau huri mauri; ne hagavi gamu; ne lologarea gi gamu; ne vai gamu tulu ne vurogi tina bugumiu; ne turai gamu gina ginau hinea rau garea; ne lavi gamu vagi lo ahiana vagi tuai; gi Jesus Christ a noda Hoqe.
 

Absolution

Vu a priest ne lavi na rova, ne viti hiqo:

Taga, na Lamb noi God, u lai vohogi na hatiana nona varamana.

Huqe, nau nohe taritarisa tea qara gona soro lolo imagu, go qaha gehegehegi a tanumegu neri ahi taligu ginia.

Vu a priest ne lai a Sacrament na Tarabehi Huqe, ne viti hiqo:

A Tarabehi na noda Huqe i Jesus Christ mo lai hurigo ne taga goro na tarabehimu mana tanumemu vagi lo ahiana vagi tuai.
 

Breaking of the Bread

I priest ne lavi na laha, ne viti hiqo:

Na lavi na laha vaiahigi, na qare na hinai Huqe.

Vu ne lai na laha na Dai Huqe, ne viti hiqo:

A Dai na noda Huqe i Jesus Christ mo hugi hurigo ne taga goro na tarabehimu mana tanumemu vagi lo ahiana vagi tuai.

Digo mo lai vagatuqalegi rarua a Tarabehi mana Dai Huqe, i priest ne valu:

A Tarabehi na noda Huqe i Jesus Christ mana Daina mo lai hurigo ne taga goro na tarabehimu mana tanumemu vagi lo ahiana vagi tuai.
 

Words of Administration

Vu a priest mana tanaloi u lena raru ne valu haragogi:

Mama aulu, a hinamu u gogona. A nomu tanotano ne vanamai. A nomu lenaiana ne vai hige lo varamana ne hoginia aulu. Lai laqa gami higa garaqa a hinaga u taritarisa huri na rani higa garaqa. Go domidomi goro na nomai hatiana, hoginia igami gemo domidomi goro na noga hinea rau vagasile vohovohoi gami. Go hatu tiragi gami tilolo sinasina hati, go lavi gami tina ginau hati. A nomu tanotano, a nomu huiraana, mana vavarama ne eno vagi tuai vagi tuai. Amen.

I priest ne valugi na tataro higa:

Huqe, Mama u gogona, huiraana, God ahiana vagi tuai, gemo loni tiugo gina domi gelegele, qara a Bulugatuqale u gogona lo Tarabehi mana Dai Natumu Jesus Christ ne vaiahagi na tarabehi mana tanumei tuamai (haqemai) higa mori lavia hina; laqae hi i Jesus Christ mo ahi mo huqe maigo mana Vui Gogona, God gatuqale vohogi vagi tuai vagi tuai. Amen.

A tamata noi God, a tanaloi nehe gigilai tabetabegi lavia tea, negogoro goro na taqanimiu mana lolomiu, gamu tulu ne taga gigilagi, tulu ne tabei God mai Natuna Jesus Christ a noda Huqe. God huiraana, a Mama, a Natugi, a Vui u Gogona, ne vai gareagi gamu higa, te nanaiha tea vagi tuai. Amen.
 

Lord's Prayer

Taguni tina Vaigarea, a laqaana laqa na noda Huqe i Jesus Christ huri mo vana mai vagi maigo. Go valu tabetabegi vagarusa a tataro higa.

A nogu Lord mana nogu God.

Nu laqa haburu maigo, Lord Jesus, huri gomo vana mai vagi maiau.

Higa garaqa nomo lavigo vagi lolo taqanigu.

Go bohiau qara na tinagagi ne hogi nigo.

Nu tiragiau sibogu laqago, a tarabehigu, tanumegu, nogu vui, qara na vai na nomu lenalenaiana.

Nomo tau laqago a nogu ronoana hati doluagi, Mama, haragogi mana ronoana hati noi Jesus lo vigai soroutu u gogona.

Go vai ahigi na tarabehigu mana tanumegu, hoginia u garea laqago.

Lord, nu tiragiau sobigu tilo gabamu. Go vai laqeau hoginia gu gigilai.

Galuhagi, qareroroa, a laqaana laqai Jesus Christ lo hagehagele na huqe vavarama, lo sacraement u gogona garagara lo altar, vage lolo ima gogona hi a taqanigu.

Go domi haqe na boni doluagi hi i Jesus mo hugu maigo.

Go tiragi nigo tilo gabai God hoginia u lenaia lo tarogi hoginia u lenaia.

Go tau laqai God vataha na nomu ronoana hati huri vai ahigi na varamana.

Prayers after Communion


 Page last modified 8 June 2012

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld