The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Rumatari, Mani Rihunagi
Portions of the Book of Common Prayer in Arosi (1910)

 

RUMATARI,
MANI RIHUNAGI.

Portions of Prayer Book with Hymns.
San Cristoval.
[1910]

 

 

Nahagasururi nitomania hura,

    WOTI eoraoraga eaporo tenia na oraoraga naia ni tanu noga, naia ni tanu na moro iarari reinia narine, ma ni tanu tanu na moro ni otooto, naia ni hagatahi naatarona renia. Esek 18, 27.
    Nau qaa hagagara naniku na maraqaqa ga rako; ma naniku na oraoraga ni oga pusia na maaku. Psalm 51, 3.
    Go siraqare namaamu tenia naniku na tasiha, tarohia naniku namasuriha rako. Psalm 51, 9.
Naataro qaqaro ana God; God pe makmaki tenia naoqa qaqaro ni amenamena. Psalm 51, 17.
    Mu tarisia naoqamiu, ma kasiana na gahu; mu aporo suria Lord God amiu; renia naia na oqakoro ma ni heitagahi, pe manariaga rewrew, ma naia na oqakoro makira pe tanu arasia tani na oraoraga ni orosi, kakatohana mana naia ni kato reinia. Joel 2, 13.
    Naparonana Lord God iaka naparonana ni heitagahi mani kato kasia naginoka; me gia maraqaqagasia pe ronosuria, narinena Lord God ki rao suria narinena ni nake pusia namaaka. Daniel 9, 10.
    Lord go gurmeginiau renia na girara manira kasiana go manariaga inau ki magahur. Jer. 10, 24; Psalm 6, 2.
    Mu orosia kakatoha namui renia marawana haha hagarani noga mai. Matt. 3, 2.
    Nau haraga nau aporo suria wamaku, nau wiwi tanaa, Mama nau oraoraga pusia na haha, ma i maamu nau pe arari go aniau nakariamu. Lk. 15, 18-19.
    Lord kasiana go manariaga tare inau ainuni amu ni arari renia naniku na ogaha; renia nainuni pe oga otooto marana i maamu. Psalm 143, 2.
    Ma gia qe tamasi wiwi na oraoraga pe oga raroka gia haga tasi aporo gia, ma na morani pe oga raroka; ma gia ki wiwisia taha na oraoragaaka, naia ni tauwa tare ma pe atara nanina na tamasina sursurua renia na kato kasia na oraoragaaka ma ni tanu mawariwari gia tenia namoro aera rako. 1 John, 1, 8-9.

    NA mani wasiku! na segesege apuna ni haga gerigeri haga rako gia wi gia wiwisia taha nanika na oraoraga, ma renia na paronaka ni aera; wi kasiana qaqana, kasiana qaqarapusia tenia naana God hunana mena wamaka hahaha; ma tamasi taha renia na katoha koro, mana katohihiuga, mana orosi katoha, mana na tagara suria na rinena me gia tauwa na katokasigi oraoraga, renia na oqakoroana mana heitagahi ana pe hahato.
    Wi gia tamasi taha tare renia naginoka i maana; wi tauwa no oramoha tanaa, naqawona gia, rarao ma hahaku mai, wi hagakorohia God renia nara moro koro naia ni watea ma tana gia, gia tarohu wou narinena, ki rono na tamasina ni apuna ki rihunagi renia na moro raho maapeka mana naataroka ikoro tanaa.
    Mana ikine nau nuni gamui hato mu ogaoga ike, mu rao mai tagai mui ana qogona ogaoga panina haha renia na oqa togatoga manarine ni marumu; ki tamasi ki tanu:
 

Morning & Evening Prayer

Na mani nuni wiwisia taha naoraoraga.

    MAMA hunana mena hunana na heitagahi, igami mi teha me tasi tenia na tara amu mana na sipu ni tasi. I gami mi tau suria manoga na moro rako na oqami ni kato huhu renia, mani hanehane renia.
    I gami narui tenia narine hagasuriamu ni apuna. I gami pe tausuria na moro rako go hagatora renia mi taugi, me gami mi tausuria na moro rako go hagapugami renia, mana tahi pe oga pasi mami. Ma igo, Lord, go tagahi gami me oraoraga mi magari; go waterapasigami mi ateate tahana renia na oraoraga mi taua. Go gurmegenia na naoqami mi orosia na katohana mami; managosuroa tanara na inuni rako renia Jesus Christ a Lord ami. Mama hunana na heitagahi, go watea mai tanagami renia naia, na qawona ike mi oga koro, oga otooto oga maira; Naatamu ni apuna ni togatoga renia. Amen.

    Na Priest ni ura ni toma natamasina ruhasia oraoraga; na maninuni naira sure tare.

    GOD hunana, wamaka Lord iaka Jesus Christ pe oqania woti oraoraga ni mae ma, mani aporo tenia nanina ogaha ni tai, ni tahi; mani mena naira na mani tatagara ana na rine, ma naia nihagatora naira, naira wiwisia ma naira toroha tanaratei na orosia kasia naginota tenira: Ni katokasia mani rupasia naginota teniratii qe orosia morani, mani hagatanamorani tataraga narinena ni koro maniapuna. Mana ikini, gia nuninunia, ni watea mai tanagia na orosiakatoha morani, mananina na higona apuna; gia tatagara naike namoro rako naia ni oqania, ma igia oga togatoga, oga apuna suria naqoniaka: ma tataniana gia mataro wagewage tare pasina renia Jesus Christ o Lord iaka. Amen.
    GOD na kato hanamu na katohanamu ni heioqani mana kato kasia naginomi go rono tagahigami mirihunagi hihigami tanago; go ruhasia tenigami na waro oraoraga ni hogosigami mani hirigi gami; renia naoqami ni koro mana heitagahiamu ni raha me kato haasa Jesus Christ i rihunagi orosia tanago renigami. Amen.
    LORD me nununigo go rono tagahigami nanimi na rihunagi; go oqakoro igami mi tatamasi taha tanago renia na ginomi, go ruhasia tenigami na oraoraga rako ni hihiga igami ni rupu naoqami; renia Christ o Lord ami. Amen.
 

Confession & Absolution

Na rihunagi ana Lord.

    MAMA hahaha, Naatamu ni apuna. Narahana mu ni rao mai. Naheoqaniamu ni mataku nai iano mana haha tauwa mai rikini tana gami na moro ni nau ni arari rikini. Kato kasia naginomi, mana i gami me kato kasia naginota. Kasiana watea gami ohoni gami; go teua gami tenia na oraoraga. Pasimu narahaamu mana menaamu mana togatogaamu tare tare. Amen.

Wani tatagara ni tamasi,

Lord tanahia nahara mi.
Maninuni. Naharami ni taroha na rinemu.
Wani tatagara. God, go rewrew mai hagatahi gami.
Maninuni. Lord, go wato mai tatauhi gami.

Nera haraga.

    Wani tatagara. Onea hagakorohia Mama, mana kare; mana higona apuna.
    Maninuni. Mana inago, manaike, pe hato rewrew.
    Wani tatagara. Mu onea hagakorohia i Lord.
    Maninuni. Gami mi hagakorohia naatana Lord.

Psalm 95.

    1 GIA suru na ki tana Lord; gia suru ruwruw wagewage tana na hau hagatahigia.
    2 Gia rao hagakorohia pusia namaana; gia suru ruwruw wagewage tanaa na ki.
    3 Naia Lord God na maeraha avorata na higona rako.
    4 I rumana na kiru ni kanu; mana oqapasina ni qorousia.
    5 Naia nani teua naasi, mana na ruma ni tagara renia na ano mamata.
    6 Gia touqau reke oqa gia sure pusia Lord ni haga vora gia.
    7 Naia God ma igia na mouwana mana sheep iavorana narimana.
    8 Mana mu rono narinena ni rikini kasiana mu rono ahu mana Meriba me Masa ta qogona mou.
    9 Neira na wawomiu na ohoniau ma naira na qanaau mana qaosia natagaraaku.
    10 Ohai tanahuru harisi naoqaku ni magora renia na purunaai ma inau tamasi manake naira na inuni noru tasi manoru pe girara nataraku.
    11 Ma inauau suru magariaga manaike: neira pe mataro naqogona ni mamare aka.
    Onea hagakorohia Mama mana, kare mana Higona apuna.
    Mana inago mana ike pe hato rewrew. Amen.
 

Lord's Prayer

Muruwruw Wagewage.

    1 MURUWRUW wagewage tana Lord hinua rako mu tagara wagewage tana Lord rao pusia namaana renia na suru raha naki.
    2 Mu girara Lord naia God; naia nanitanu gia ma gia pe tanu gia igia ainuniana mana hseep ana rarona namou ana.
    3 Mu qanu onea hagakorohia i maana na para ana, mu qanu onea hagakorohia i mahera ana, onea hagakorohia renia naatana.
    4 Naia Lord ni koro: ni heitagahi manoga i morani suria na mani uku rako.
    Onea hagakorohia Mama mana, kare mana Higona apuna.
    Mana inago mana ike pe hato rewrew. Amen.
 

Psalm 100

Na hagatana-morani.

    NAUAU hagatana morani God, Mamam hunana namena, i hagavora na haha mana ano.
    Mi Jesus Christ karena tagai togo, Lord igia; i togoana renia nahigona apuna, i apara na kere kare o Mara Meri; ioga mamagari iavorana Pontius Pilat; neira na rapusia ana tatahoro: i mae ma naira na naapenia; i rao i Rotomana; ma na oruna na tani ni haraga aporo tenia na mae: i akau haha; iogaoga i otona God Mama hunana mena; naia ni so mai tataniana ni hageta nani na tahi mana mani na mae noga.
    Nau hagatanamorani na Higona apuna; na oneha apuna suria na mani hinua rako; na haku koro ata nainuni apuna; na ruhasia naoraoraga; na apeka i haraga aporo; mana tahi tare. Amen.

Lord nioga pasimui.
Maninuni. Mi pasina naharasimu.
 

Apostles'Creed

Na rihunagi hagahogo.

    GOD igo na anega kotoha, go oqanigami mi oga haku; naani ai tanisigo ni tahi qurohusia, mana nani tagara tanago ni oga tataraga; go uraura pusigami na inuni amu mi kato huni gami tenia na mae rona i rao suri gami mai; mi hagagurigo go uraura pusigami, gami pe maguta renia na ramo ana na maerona; renia na ramo ana Jesus Christ o Lord ami. Amen.

    LORD, Mama, ahaha, God hunana mena, hunana tahi tare, go tora tataraga igami mai ni tari mainoga hagahogoike; go uraura pusigami rikini renia na mena amu na ramo; tenigami mi apuri ige na oraoraga, mami rao purua so ta mara go haga otooto na tagara ami mi teua tare na moro koro i maamu, renia Jesus Christ o Lord ami. Amen.

    LORD hunana mena hunana tahi tare, igo gete go ma go teua na mani tena rako; hagatora mai na higonamu, ma watea mai na tahi tanara na mani Bishop rako, ma tanara namani qaosuria ma na oneha apuna; go rinisia tare avorata na ruruhuamu hagakorohia naira teua morani na heoqaniamu. Lord go watea mai manake renia na katohiga i Jesus Christ, i rihunagi orosi reni gami. Amen.
 

Collects

Na rihunagi ana Chrysostom.

    GOD hunana mena, go watea mai tana gami wi gami hato rihunagi tagainana tanago naqaonake, ma go surua wi ainuni irua ma ni oru a ruru kakato renia naatamu go tawa na moro i nuni tanaa; Lord go taua togona rikini nanimi na heogani, ma na nimi na rihunagi ni ura renia na tatauhi gami; watea mai tana gami naitani renia namorani amu rarona na marawani ike ma na tahi tarau ana marawana ai. Amen.

2 Kor. 13.

    NA pangenea ana Lord iami Jesus Christ ma na heitagahi ana God, ma haku ana na higona apuna oga pasimi hato tare tare. Amen.

 

Prayer of St. Chrysostom

Luk 1.

    1 Natahinaku eonea hagakorohia Lord: manaataroku ni wagewage renia, God na tahinaku.
    2 Renia nitania tanaau: ka ni katokato hunia.
    3 Ma, go kontenia mai, naqawonake na uku rako wisiau na hehene koro.
    4 Renia na mena ni tanu na tena tanaau; ma naatana ni apuna.
    5 Mani hetaku tare, naira na kinakina suria na mani uku rako.
    6 Hagaharagasia na ramoana renia narimana: ni tari tokorenira naira na kato araha ata ioqata.
    7 Ni okeaso naira na raha tenia naqogoniata: mani suru akau neira na kakatohunira.
    8 Ni harumia tanara na maga renia na maro koro rako: ni tarira na maga mi na tatarihaga.
    9 Ni tamania na Israel nainuniana: ni kato aporo na tamasina ni surua tanara na wawoka; mani heitagahia Abraham mana purunana tare tare.
    Onea hagakorohia Mama mana, kare mana Higona apuna.
    Mana inago mana ike pe hato rewrew. Amen.
 

Magnificat

Lord Neke.

    1 LORD neke go watea ainuniamu ni rao koroha mana go surua tanaa.
    2 Renia maaku ni qaosia natahinamu.
    3 Na tani ni hagamawisia na inuni rako: nararahaata na Israel na inuni amu.
    Onea hagakorohia Mama mana, kare mana Higona apuna.
    Mana inago mana ike pe hato rewrew. Amen.
 

Nunc Dimittis

Na Rihunagi ni Manirahi.

    GOD huna na anega na oqaniha apuna, mana katoha koro, mana tagara otooto, go watea mai tanara nainuni amu na koroha ikene na marawana pe tauwa mataku; naoqami ni gatagata renia ni, marumusia na rine hagasuri amu, mami oga hagagurigo, oga koroha, gami pe maguta renia na mae rona renia igo go uraura pusigami, renia Jesus Christ ni hagatahigami i tagara araria naginomi. Amen.

    LORD mi nuninunigo ho hagamawesia na roto pamigami; go tagahigami, go uraura pusigami tenia na maera anarotoike; renia na heitagahi ana karemu i tagai togo, ni hagatahigami i Jesus Christ. Amen.

 

Collects at Evening Prayer

Renia na Rani.

    GOD Mama hahaha, animu i watea mai na rani ma na mako ni watea mai na naura tanara ainuni rako; mi hagakorohigo rinigo oqakoro igami ana qewona ohiro ike, ma go hagatora mai avorana animu marahamu na rani, gami wageweage renia, ma ni taua na mako ni ruhuruhu ni mamata noga, igami na mani inuni amu pe arari ma mi oqamanora renia, ma Naatamu ni apuna ni korohia renia; renia naoqaheitagahi amu rarana Jesus Christ o Lord ami. Amen.

Renia na Rito.

    LORD, go hagatani gami noga ma go taua tana gami renia na rani ma na wai rako ni taua tatarau igami, ma nagewonake go taku i gami taua magahur narani, na oqami ni koro tanaa; igami onea hagakorohia Naatamu ni apuna renia naoqahetaku amu ike, ma mi taroha na oqaheitagahi amu suria na mani nuni rako; renia Jesus Christ o Lord ami. Amen.

Renia ni hagatahi gia tenia na riuna.

    LORD God go taua arasigami renia naginomi, ma go manariaga hagai tani gami renia na maraqaga ami ni raha renia na riuna ikene ni taua gami noga; ma naqewonake ni taua qahagagara go taku igami, ma go hagatahi gami tenia na maeha; mi watea gami tanago, Mama oqaheitagahi, naataroami mana apuni go hagatahia noga, na wowogasi ni tahi; ma igami hagakorohia tare mi taua hagakorohia naparonamu na heitagahi i gupuna na onehaamu; renia Jesus Christ o Lord ami. Amen.

Renira nani oqahuroto.

    GOD hunana mena, go tagahira naira rako na oga huroto mau tenigo, na oga mau naqogona ni rato, manoga mamaru ni mae. Go hagatora mai na higona apuna, ni tagara gatagata ioqata, naira qohagagara renia naoraoraga-ata ma naira rono hagatanamorani na ateate renia Jesus i hagatahi, ma naira teua wagewage renia na katoha haoru runia tahi tare, renia Jesus Christ o Lord ami. Amen.

Renia na hinua aka.

    GOD hunana mena, go qaosia qohagakoro higami me oga hakuhakuike. Go qaosuria na hinua ike tenia na maera, mana maga, managi mana riuna mana maera rako. Mana moromoro na moro ga tatauhi gami hato tani ni hagasuria koro ma tani rono, narinemui rono hagakorohia, ma igami hato mi oga koro tana go, renia na onea hagakoro higo, renigo go hagaitani gami noga, mana takotako tare renira i hinuami na oga hurotomau; renia Jesus Christ o Lord ami. Amen.

Renira na mani hagasuri.

    GOD hunana, mena go qaosurira anuni rako amu, go onera noga, naira tagara narinemu pasita .......... Go tatauhira tare renia na higona apuna, naira aitani nogata renia natamasinamu, ma naira tarisuria tare tanaa; go tamanira, naira hagasuria koro anuni rako, ma naira rapia na tamasinata renia na ogahata iararai renia. Go mina pusira tenia na maeha, ma tenia na maera rako. Go mena na tagarahaata hato; renia Jesus Christ o Lord ami. Amen.

Renira ni tagetage iasi.

    GOD hunana mena, go hagavora ma go qaqaosuria mau na aasi, mana aroga, ma na maranea; go qaosuria Bishop mi naira tani i tagetage pasina. Go hagapua na taninahu ma na tapaosi i nauhira. Go hagatahira tenia na gi ma na maranea; ma tenia na haka ni ogosia ni hau; ma tenira rao ruguia na matoroa ma na maera rako. Go ura pusira naira qanu ione suria na hinua rako na huroto, tenira hanhanasira, ma manariaga purua tanara go teua na heoqaniata, ma go mena na tamasinata, naira na huroto ma na inuni rako rono na rinemu ni kero. Go tora tataraga aporo naira niko mai, gami hato mi hakuhaku niko renia a onea hagakorahigo tare renia Lord ami Jesus Christ. Amen.

Renia na paronata inuni.

    GOD go hagavora ma go qaqaosuria mau ainuni rako, gami nuni mamara kare igo renia na mani paronata inuni rako; wi go wiwisia taha nataraamu tanara, ma na tahinamu tana ra ainuni (ma igami rihunagi akau renia hinuami iga huroto mau). Mana moromoro, gami mi rihunagi reni na oga hata eoneha rako i marawanani koro; na higona koro amu ni gapia ma ni mena pusia ni tora naira ana Christ rarona na tara morani, naira tauwa na hagatanamorani renia na kata tagainata, ma renia na waro koraha, ma renia na oga otooto. Ma mi rihunagi tanago, Mama huna koro, renia na oga hetaku, ma nani woraaera ma naira na oga mamagari (mi mi rihunagi akau renia ........... ni woraaeraike pasimami); animu go tau manora ma go tamania gigitige naira renia na moro rako ni teura, naira oga haharitagi i gupuna taoha ma naira hura tataraga tataniana pania na ogahata ni mamagari ma igami ririhunagi manaike renia Jesus Christ. Amen.

Na tamasi hagakorohia.

    GOD hunana mena, Mama hunana hetagahi, igami anuni rako amu peorari, ma igami hagakorohigo katohihiuga ma mi hagakorohia haga ramo tanago, renigo na oqakoro ma na oqaheitagahi anuni rako (ma renia go qaosuria tataraga koro nairaike ioqania hagakorohigo renia).
    I gami hagakorohigo renia go hagavora igami, ma go qaqaosurigami, ma go tora mai tana gami na moro koro niarari renia na ogahaike. Ma mi hagakorohia raha igo, renia go hagatahia na marawana, renia naqakoroamu ni rahamakira renia Lord ami Jesus Christ; ma renia go anega narine tani mi tora na paniamu renia: ma igami oga nanasia na ogaha mawesia tataniana.
    Ma igami nununigo, go watea mei tana gami, mi girara manira renia naparonamu ni koro ma; naoqami ni hagakorohia morani igo, igami pe taroha natarohamu renia nagawo harami ma, ma renia na naogahami; igami oqania marami natagara tanago, mi rao apuna rao otooto imaamu suria naqoniana ami; renia Jesus Christ o Lord ami, mi katohiga onea raha naia ma igo ma na higona apuna nagegerena mareha. Amen.

 

Prayers

NAHAGATORA TAGAI TANAHURU.

    GOD ni tamasi na tamasina gahu ike:
    1 Kasiana kakato renia God getea tenia nau ni tagai ma.
    2 Kasiana tatapi na nunuamu, ana ape moro rako ana wawearo haha, ma so mai iano, ma poronaasi. Kasiana tutuqou pusira ma kasiana haonira; renia na Lord God iamu, God ni qoqopusia na moro ni ararai tanaau, Na purursia naginota wamata avorata na kareta ni tari naukuta na oruta, mana haita; ma inau tagahira naira rako na heitagaheau mana teu suria na rine hagasuri rako.
    3 Kasiana oneone purua ma naatana Lord God iamu; renia Lord pe hageta hagatahi wotii ni onea purua ma naatana.
    4 Go kakato renia na qoniana ni mamaro ehagapua. I ono tani go tagara, ma go tanu na mani tagara amu rarota mana piita natani na tani ni mamaro tanaa Lord God amu; Kasiana tatanu na tagaraamu rarona, igo, manakareamu na mane mana kare gete amu, mana kareamu go woria, na mane mana gete, mana qo amu mana nainuni mahuara i maana na para amu. Mana ono tani i Lord ni hagavoru na haha maiano, manaasi manaarana moro rako rarona na marawana mana piita natani Naia ni mamaro ige mana ikena i Lord ni hagakorohia na piita na tani, Nia hagapua.
    5 Go kato haasa wamamu mi kainamu, natanianaamu ni rako tana hinua i Lord God iamu ni tauwa tanago.
    6 Kasiana go henahu purua ma nainuni.
    7 Kasiana go gagamogamo.
    8 Kasiana go pepiri.
    9 Kasiana go qana na inuni amu.
    10 Kasiana go wamaka renia na rimana na inuni amu, kasiana go womaka renia na gete ana inuni amu, mana kare woriwori ana na mane mana gete, mana qo ana, mana mani moro ana.
 


 

Ten Commandments

1 Renia hagahogo.

Na roto i hato nii tane niko,
God go qoqosuriau koro.
Mama! na karemu a ruruike,
Na rihunagi rikini tanago.

Nau mauru mamaro koro maa,
Na matoro pe taanuiau
Go hagapua na maeha paneau
Na rimamu ni gahaavoraku.

Na rito mawesia na marawana
Jesus haga mawesia na oqaku
Go taria na raho pania na maaku
Na nau qaosia na rarahamu.

Go taria na oraoraga paniau
Pania na maraqa na marusi
Mawesia taraku nau pe sureni
Qe wora renia kare aitani. Amen.

2 Renia Manirahi

I roto noga, na rito nisu.
Mama! go oga ma i pasiku.
Kasiana rao paniau i roto
Go qoqoosuriau qe mauru.

Nau pe taha mau i hinuamu,
Hinua togatoga hagatau.
Na angel uraura ririhuigo
Na rito ige pe susu rewrew.

Na rito na ike ni susu noga
Mareha na roto i pasimu
Jesus na rito Jesus hagamawesia
Hagamawesiau tare tare.

God nau onea hagakorohigo,
Roto mana tani hagakorahigo,
Angel rako hagakorohigo,
Mama, na kare, Higona, Apuna. Amen.

3 Hymn 260

Ronosuria atarokug! Lord
Gahinamu, ronoa
Naia ni hagatego
I oraoraga heitagahiau.

Nau ruhasia igo hogosia,
Ni mavo maana mari,
Gagarigo ni tasi noga,
Mawesia na hurotoamu.

Ka ti pe heitagahia
Karena ni apara?
Naia ni oga getege, ma Nau
Pe qontenigo.

Heioqaniaku ni mauri
Ni teha akau makira
So pania porona aasi,
Mena pania na mae.

Omaha tagara mu,
Go rigia na rahaku;
Oga haku pasiku:
I oraoraga, heitagahiau?

Nau qe heitaku Lord,
Heitagahi pe raha;
Morani na oqakoro,
Tamania mai ni raha. Amen.

4 Hymn 281

Nanago mama hahaha,
Gami gupuna natara.
Kasia naginami
Igo na tatauhi igami
Mi tora na moro koro
Pasimu mama haha.

Igo Lord heitagahia
Igo wora ainuni
Naitani naoqami
Katohanami ni tai
Watea tanagami Jesus
Mi oga gatagata

Higona apuna ioga ioqami
Wunusia naheioqani
Hagaitani raia gami
Teua koro na o qami
Haku koro manaike
Pasimu Trinity koro. Amen.

5 Renia na Sunday.

Jesus ni tahi aporo
Rikini pania na mae;
Gia oga wagewage.
Ni haraga aporo niko.

Tani na inuni tai
Naira na manariga Mesia;
Ma God ni apara Jesus,
Ni haraga aporo niko.

God ni watea nakarena,
Renia mae urosigia
Mana irouna natani
Ni haraga aporo niko.

Lord ho tatauhi gami
Mi mae kasia na oraoraga
Nahaga hato taniana
Ni haraga aporo niko. Amen.

6 Hymn 172

Hagakorohia God ni apuna
Haha mi iano
Na ateate aitani
Oga otooto.

Mu rono na heitagahiana
Ainuni rako ni tai
Renia Adam na ruata
Roa mai tagahia.

Pengenea koro watea mai
Tanara ainuni
God na morani God ni oga
Ni taua apuna.

Katohanami i nago
Renia Adam ni tai
Taua marama pusia Satan
Ni harau pania.

I mou Eden ainuni
Henia Adam ni apuri
I Gethsemane hunainuni
Jesus ura gatagata.

I mou ana tatahoro
Ni rono hasigi
Hagausuri marumusia
Natamasinan God.

Huna mena ma ni apuna
God iaka tagahia
Na ateate otooto
Tagara aitani. Amen.

7 Hymn 21

Natani ni hato gami
Hagakorohigo
Rihunagi rikini
Pania na oraoraga
Jesus ririte pusiau
Qaosuriau ana rotoke.

Natagara ami ni hato
Qawona me mauru
Qoniana ni roto
Lord go qaosuriau
Jesus ririte pusiau
Qaosuriau ana roto ike.

Arimamu roroiau
Igo naitani,
Nameaha ni taua
Naataro ami
Jesus ririte pusiau
Hagatahiau pania ni tai. Amen.

8 Hymn 185

Lord go ronosuriau
Qe nuni tanago
Lord go mae orosiou
Go hagatahiau

Arapusigo ma
Go ronohasigi,
I avorana tatahoro
Hetaku naoqaku.

Naginomi ni hogo,
Ni ramusigo ma
Ni rapusia gasigo,
Takia na ravomu.

Nagapumu ni apuna
Ni usu avorami;
Naoqamami ni marumu
I oraoraga ni tahi.

Lord ne heitagahiau
Kasia naginoku;
Go tauau ka oqakoro
Go mae orosiau. Amen.

9 Advent. Hymn 51.

Avorana roto ni sio
Christ ni mae renigia
Ruruha inuni apuna
Hakuhaku pasina;
Aleluia!
Aporo mai maeraha.

Mani maata qortenia,
Maeraha haga kinaki na
Naiara na naruitagia
Rapusia hen nagai,
Aniani raha
Rigia i Mesia.

Hagagara ronohasigi
Oga rarona apena
Renigi wagewage tare
Tanara inuni ana;
Qaretenia wagewage
Rigia maana meria.

Oa amen hagaomia
I qogona maeraha
Hagatahia renia na menamu
Na togatogana rahaamu
Aleluia!
Maeraha ni oga tare. Amen.

10 Hymn 248

Naira na naka Jesus
Ana kiru waqa
Iosepa ni giria noga
Hagarani Kalvari

Arae ni tao ige
Ana aqa hauru
Naatarona ni rao hagatau
Ni oga Paradis.

Naatarota ni kone ige
Hagtana moreni inago
Renia Christ ni apara mai
Mena tenia na mae.

Noa, Abraham, David
Mani Prophet rako
Jesus ni tora tanara
Taroha ni tahi.

Lord anua naginoku
Rarona nakiru
Lord naataroku
Ni mamaro. Amen.

11 Hymn 160

Mama go taria
I nago na roto
Gina rine
Taura na mani hinua
tapana marawana
Oqahuroto mou
Aiaitani.

Christ go tora mai
Rine heikokoni
Rine morani
Go hagatahi nago
Naira namani taoha
Go watea mai
Mami aiaitani

Higona koro aera
Go haga sina gami
Tatauhi gami
Ni oga mamagari
Mi oga aitani
Sinaia na oqami
Mami aitani.

Mama mana kare
Gamoru na hegona
God hunamena
Teura na mani hinua
Tapana marawana
Aoqaroto mou
Aiaitani. Amen.

Hymns

 

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld