The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Atalatala Tautaufaa
Portions of the Book of Common Prayer in Pileni

 

ATALATALA TAUTAUFAA
KE TAUTAUFAAI

IA MALAMAKI OSI.

Te tai no faifekau kei paua ei o nala ne tuifo ilalo ifo, ke kotai e kefia; a koioi pauai ei talatala oki.

KOAI ei faia a value e afioake oki ia value nei faia la, ia ei faia a feina e taunatai ki te leo, ia ei faia a feina e sika, kai fakamauliai naata.—Ezekiel 18. 27.
      Aiau ue kutea iloaina oku fai valeina osi, ia aku value koi takotomai io kumata.—Psalm 51. 3.
      Koa fakate le kia o mata ioku alalavali, koa ololoia aku alalavale.—Psalm 51. 9.
      A ta e vasivasi a taumafa a God; siai kone vakhinokhino ia manava e vasivasi ia e mafunafuna.—Psalm 51. 17.
      Tou manatua siaki takina te malama ieluna katonu mai.—S. Matt. 3. 2.
      Ku tu o afioake oki kia Thamaku, ku takuane po, Opa aiau une faia a value ake kieluna, ia io mata, a siai ne tau nalai po ke faloki iteiau po ko to ataliki.—S. Luke 15. 18, 19.
      Thatu e takua po siai ni value mai i khitatou, thatu no fakalafia o ki khitatou, ia te maoli siai ne takoto mai i khitatou, naua, thatu e takutakua alialina atatu value, aia kai toa loa siai nei faka laina ana lono nei takua po kei manatua siakina a atatu value, ia itana ifakateina khitatou io tatu tapeo osi.—1 S. John 1. 8. 9.
 

 
 

Morning Prayer.

TONOKU fethuokana! a Tuitui e tapu noi tanneveia fakavomai khitatou potatu takuamataina ia tatu takutalaina atatu value, ia atatu anana tapeo; kaua ini pepio, ia aua khoutou no afitina a value ia mata o God e Tukimana a Thamatatou ie luna; naua tatu taku tala inane matatio manamanatu sika, ia ite faka peupeu, ia ite manatua siakina, ia ite faifekau tautalia na leo; khitatou koio toa te manatua siakina a value, takina tana lavoi, ia tana fakaloalofa siaiala ne matu.
       A ne takua po tatu taku talainaane loa atatu kaimauli io namata; po tatu avane ona mafina, itatatu lofi mai o kutu fakatai po tatu malela kina a God ia feina e lavoi ne vakhamu maiai ki khitatou, po tatu takutakua na lono, ia potatu lono ane kia talatala e tapu, ia po tatu tautaufaane ia feina poke lavoi ai o tatu sinmo vakavaka, ia o tatu ata.
      A na aiau uno tau neveiatu khoutou osi no kutu mai ki mananei; po tatu oo fakatai kite nofoana vakhuamu o e luna, ini manava e fuama, ia ite leo lavoi; khitatou tatu takua po,

Fana fenua latu tokotuli o takua talaina a value.
 

Exhortation

O PA Tukimana, Tukifakalofa; khimatou ne sipa, ne alala vale ite ala ou, mana ni sheep ne lavaki, Khimatou ne tautalia koia ina a feina o matu nakau nei manatua mananiaina. Khimatou ne tetua siaki to leo fakali e tapu; ka khimatou siai ne faia afeina kone takua poke fai; ka khimatou ne faia afeina koe lilia, a te mauli siai ne takoto ala i khimatou.
      Ka koe Lord, alofa i khimatou tanai ia value e faka loalofa. Koa sukuane khimatou no taku tala ina atu amatu value koa penapena oki khimatou ko manatua siakina; Mana kone tukuane kia tai ia Christ Jesus a Lord Khimatou.
      Opa Tukifakalofa, koa sukumai ki khimatou aina koia; anei khimatou kanofo lavoi, nofo sika, nofo belekha. Toinoa e tapu na maalama eai. Amen.

A te Priest ko tuake koi paua a talatala unuia siakina a value, ka tana fenua koi tokotuli.

GOD Tukimana, Thamana o Lord thatou Jesus Christ sia nei tulia e nanakau pokoai anavalue eai po ke mate, naua poke afioake oki iananana tapeo, poke mauli: ia nei fakamanainane tanai no fai fekau i na leo, ia nei una khilatou, po latu takuatakua, ia po latu menainane ki tanai e manatu-siaki, ia e unuia-seakina ia o manatua siakina alatu kaimauli i ki tanai osi no onamanatua siakina maoli, ia latu e faka maolia tauateina na leo lavoi e tapu.
      Ephena, khitatou tatu tauneveiane, kei sukumai ki khitatou ni manatua siakina maoli, ia o na tupua e tapu; thatou tatu faia anei afeina ei tulia e nanakau, thatou tatu nofo fuama, nofo tapu ia po o tatou osi; ia ina pale tatu thae o nepulu loane iteia ia Jesus Christ a Lord khitatou. Amen.

Ia iei lani ti tai Faifekau koi tokotuli, a kai pauai talatala tautaufaa nei ke ui ai te unui siaki a value.

GOD au anana niana fakalofa iani manatua siakina a kai mauli; koa lono alofa mai ki khimatou no tautaufaa peupeu atu ki te koe; koa unuia sia kina i khimatou a fau value ei lisia ia e fii i khimatou; pa matu fakamafaina a Jesus Christ e tu i loto no tautau-fatu ki te koe i khimatou. Amen.

E koa talatala tautau-faa nei.

LORD khimatou no tau neveiatu akoe, koa lono fakalofa mai kia matu tautau-faa; koa lavoina khimatou ne taku talaina atu amatu kai mauli, koa unuia alofa ina ikhimatou a value osi e ipepeia khimatou, ia ei faka poina o matu nakau ia Jesus Christ a Lord khimatou. Amen.

A te tai no Faifekau ke toko tuli, a kai paua te Tautaufaa a Lord; a tana fenua latu takua fakatai maia.
 

Confession & Absolution

O PA ieluna, Toinoa e Tapu. Te malama ou keau. Manai ei tulia e tonakau ke maoli i lalo nei mana koe eluna. Aumai anei ni kaikai ke taunatai mai anei. Koa manatua siakina alatu kaimauli, mana ko khimatou no manatua siakina alatu kaimauli. Aua to sukusukuane khimatou kia pio; Koa toa khimatou ia value. Niou to malama, ia a mana ia namalaama e takoto e takoto. Amen.

Aia fai fekau kai takua po,

Lord a fania a matu nutu.
Tana fenua. O matu alo fafa kei menaina to lono.
Te Priest. God, vave mai, o fakamaulia khimatou.
Tana fenua. Lord ipi mai, o aina mai khimatou.

Khilatou osi latu thuake te Priest koi takua po,

Valo thonu ia Opa, ia Nataliki, ia a Tupu e Tapu;
Tana fenua. Mana, tuai ia nei siai ne lavoi ala. Amen.
Te Priest. Tu faloki lavoi ia Lord.
Tana fenua. Khimatou no faloki lavoi ite inoa Lord.
 

Lord’s Prayer

Psalm 95.

TATU lono ane ia lono kia Lord: tatu lono tavovo ne pulu mate fatu faka mauli o tatou.
    Tatu oo amalelakina o namata: tatu lono tavovo nepuluane ki teia e lono.
    Takina a Lord God e matua: e tuki aliki ie luna o a tupua osi.
    Iona linalima a luaki e phoko: niona a motuaki mauna e laloa.
    Niona thaupe nei faka thupulia: ia nalima nei penapena manai e maa.
    Tatu fao o falei fao: tatu tokotuli ane kia Lord nei faka thupulia khitatou.
    Valo thonu ia Opa, ia Nataliki, ia a Tupu e Tapu;
    Mana tuai, ia nei siai ne lavoi ala. Amen.

A ko, Phau e ka lono ia Psalm e taunatai ki kia lan osi.

E laka, a ko phau ei tuitui e tapu o te leo tuai.

A ko, Phau e, lono “Ite valo lavoi ia God.”
 

Venite

ITE VALO LAVOI IA GOD.

KHIMATOU, no faloki lavoi ite koe, God: no takutakua a koe ko Lord.
    Temalama osi e faka mono ite koe: Opa e loaloa.
    Tana Angel no talatala alalake ki te koe: e eluna ia a feina e mana iloto.
    Tana Kerubim ma tana Seraphim: ne takua loa po,
    Tapu, Tapu, Tapu: Lord God Sabaoth.
    A eluna, ia lalo: e fonu i to malaama.
    A kutulana una e tonu: no faloki lavoi ite koe.
    Te pulpul lavoi o tana Prophet: no faloki lavoi ite koe.
    A kutulana Martur tanai e tonu: no faloki lavoi ite koe.
    Te Valoa-mata e Tapu ia fenua osi: no takutakua loa akoe.
    Opa to malama: siai ne pono mai.
    Ko to a Tataliki: fakamafaina e kotai.
    Ia Tupua e Tapu: ko te fakamakhona.
    Christ! a koe: te aliki e tonu.
    A Koe te a taliki o Opa: Koe ne nofo tuai mai.
    Kone fakatulia tau faka maulia atai: sia kone vakhinokhio ite manava o te thaine.
    Kone avake te lakau tao ite mate: kone afaniane te malama o e luna ki tanai e fakamaoli.
    Koe nofo ite toilo o God: ite malaama Opa.
    Khimatou e fakamaolia poko afio mai ithai makava: po me leleina khimatou.
    Khimatou ne tautaufaa tuai ki te koe; O aina mai khimatou autai: kone faka thupalia oki khimatou i toto.
    Koa paua fakatainane khimatou kiau tai e tapue ki te malaama ou.
    Lord fakamaulia au tai: koa fakalavoina toinoa.
    Alikina khimatou: auake loa khimatou.
    Khimatou no faloki ialani osi ite koe: koe matua aliali.
    Ia khimatou no faloki fakamono i to Inooa: ke loa-loa ke loa-loa sia ne lavoi ala.
    Lord, fakamanaina khimatou anei: ia value osi.
    Lord, alofa i khimatou: alofa i khimatou.
    Lord, o alofa ke takoto mai i khimatou: no tuanaki atu ki te koe.
    Lord, uno tuanakiatu ki te koe: aua to sukuane aiau poku tuatua naki koia.

E to tono nei.
 

Te Deum laudamus

TO MALELAKINA A LORD.

ANANA a Lord osi malelakina Lord: vakivakiakina a Lord: faka tonu ina ke loa-loa, ke loa-loa.
    A Angel a Lord, malelakina Lord: vakivakiakina faka tonu ina, ke loa-loa, ke loa-loa.
    Velani, malelakina Lord: vakivakiakina aia ke loa-loa, ke loa-loa.
    Vai ieluna ifea fakanu: malelakina Lord: vakivakiakina faka tonu ina ke loa-loa, ke loa-loa.
    Feina e mana a Lord, malelakina a Lord: vakivakiakina Lord, faka tonu ina, ke loa-loa, ke loa-loa.
    Te vela, te akafu malelakina a Lord: vakivakiakina Lord, faka tonu ina, ke loa-loa, ke loa-loa.
    A fetu o velani malelakina a Lord: vakivakiakina Lord, faka tonu ina, ke loa-loa, ke loa-loa.
    Te ua to tulutulu malelakina Lord: vakivakiakina Lord, ke loa-loa, ke loa-loa.
    A matani osi a God, malelakina Lord: vakivakiakina Lord, ke loa-loa, ke loa-loa.
    Te keu, ia nau mafana, malelakina Lord: vakivakiakina ke loa-loa, ke loa-loa.
    Te natao, ia te anaifo, malelakina Lord: vakivakiakina ke loa-loa, ke loa-loa.
    Te au, ia te au e feka, malelakina Lord: vakivakiakina ke loa-loa, ke loa-loa.
    Te au e feka, ia te malike, malelakina Lord: vakivakiakina ke loa-loa, ke loa-loa.
    Vai e feka ia te ua e feka, malelakina Lord: vakivakiakina ke loa-loa, ke loa-loa.
    Te po ia te fenuao, malelakina Lord: vakivakiakina ke loa-loa, ke loa-loa.
    Te malaama, ia te popouli, malelakina Lord: vakivakiakina ke loa-loa, ke loa-loa.
    Te khamo, ia maluao malelakina Lord: vakivakiakina ke loa-loa, ke loa-loa.
    Te malama osi malelakina Lord: vakivakiakina ke loa-loa, ke loa-loa.
    Mauna ia a puku mauna, malelakina Lord: vakivakiakina ke loa-loa, ke loa-loa.
    Feina osi koi mauli i thuaone, malelakina Lord: vakivakiakina ke loa-loa, ke loa-loa.
    Luaki vai, malelakina Lord: vakivakiakina ke loa-loa, ke loa-loa.
    Thaupe ia vai utia mai malelakina Lord: vakivakiakina ke loa-loa, ke loa-loa.
    Tafola ia a feina osi e feoaki i moana malelakina Lord: vakivakiakina ke loa-loa, ke loa-loa.
    Manumanu o fea fakanu, malelakina Lord: vakivakiakina ke loa-loa, ke loa-loa.
    A mata poi osi ia cow malelakina Lord: vakivakiakina ke loa-loa, ke loa-loa.
    Tana thama i tai malelakina Lord: vakivakiakina ke loa-loa, ke loa-loa.
    Israel kei malelakina Lord: vakivakiakina ke loa-loa, ke loa-loa.
    Tana Priest a Lord malelakina Lord: vakivakiakina ke loa-loa, ke loa-loa.
    A tai fai fekau a Lord, malelakina Lord: vakivakiakina ke loa-loa, ke loa-loa.
    Tupua, ia ata o tanai e sika, malelakina Lord: vakivakiakina ke loa-loa, ke loa-loa.
    Tanala a tai e tapu ia e peupeu, tau malelakina Lord: vakivakiakina ke loa-loa, ke loa-loa.
    Ananias, Azarias, e tau tokotolu ma Misael, tau malelakina Lord: vakivakiakina aia ke loa-loa, ke loa-loa.
    Valo thonu ia Opa, ia Nataliki, ia a Tupu e Tapu;
    Mana tuai, ia nei siai ne lavoi ala. Amen.

A koio phau mai Tuitui e Tapu o te leo e foa, a koio lono ai ite lono nei.
 

Benedicite, omnia opera

THATOU TATU MALELAKINA LORD.

Tatu malelakina a Lord God Israel: takina nei asia mai, ia nei faka thupulia aki ana tai.
    Nei fatulia te mauli o tatou: ite mata ia David te tai ana.
    Mana nei takuane kialofafa o tana prophet e tapu ana: I te tafito te malama mai.
    Te fakamauli o tatou i thanata thana: la, ia lima osi o tanai e apeua khitatou.
    Poke alofa i tonotatu fethupuna: pekei manatuaoki ana lono e tapu.
    Pokei fakatulia ana talatala takua: nei takuane kia Abraham a Thamatatou.
    Pokei faka o lasia khitatou ia lima ea tanata thanthatou: koio ana thau ane ki teia.
    Tatu nofo tapu: nofo sika ionamata ia po o tatou osi.
    Ka ke faloki ite koe, te memea, e Prophet nia te alalake takina koa muamai i mala o Lord: po me penapena ane nala.
    A loalofa o God khitatou: te tulamana o e luna nei asia mai khitatou.
    Pokei tulama tanai e nofo ite popouli, ia ite malumalu o te mate: ia pokei afea sikaina o tatu vae ki te ala melo.
    Valo thonu ia Opa, ia Nataliki, ia a Tupu e Tapu;
    Mana tuai, ia nei siai ne lavoi ala. Amen.

E te Psalm nei.
 

Benedictus

TU TAVOVO MAKOEKOE. Psalm 100.

TU tavovo makoekoe kia, Lord a fenua: tuana nepalu ane kia Lord, tuoane kio namata matau lono itelono.
    Tui loa po a Lord aia ko God: Nei faka thupulia khitatou, Ka siai nio tatou: thatou ni taii ana ia a sheep ite malana.
    Tou vakheiake o malelakina, ite mathapua ona, touo faloki lavoiai ite mafolana ona, malelakina loa nainoa.
    A Lord e lavoi, e fakalofa loa: Aia e maoli ia tau e voo.
    Valo thonu ia Opa, ia Nataliki, ia a Tupu e Tapu;
    Mana tuai, ia nei siai ne lavoi ala. Amen.

A te tai fai fekau matana fenua ko thu, o paua fakatai te fakamoli a tanai ana.
 

Jubilate Deo

IAU we fakamaolia God a Opa e Tukimana nei faka tulia a eluna ia a lalo.
    Ia Jesus Christ Nataliki e kotai peupeu Lord khitatou; ne fakatakoto aia nio a Tupu e Tapu; ne fanau ite thaine Mary; ne nofo faka loalofa ilalo Pontius Pilate; latu ne tukia o nalima; ni mate; latu ne tanumia; ne fano ki thalafali; napotolu ne tuoki ite mate: ne kake oki kieluna; e nofo ite toilo o God a Opa e tukimana; aia kaifo mai ala i thaimakava pokei leleina tanai e mauli ia tanai e mate oki.
    Aiai e fakamaolia a Tupu, te Valoa-mata e tapu ia fenufenua osi; te pulfakatai o tanai e tapu; te unu a Value; a sino ka thu oki ia te mauli loa. Amen.

A ia fai fekau ko takua po,

A Lord ke nofo ato i khoutou.
Tana fenua. Ia itoa ata.

A Latu ko tokotuli, aia fai fekau koi takua po,

Tatu tautaufaa.

Lord, alofa i khimatou.
    Christ, alofa i khimatou.
Lord, alofa i khimatou.

A latu paua te tautaufaa a Lord ia leo e laefa.
 

Apostles’ Creed

O PA ieluna, Toinoa e Tapu. Te malama ou keau. Manai ei tulia e tonakau ke maoli i lalo nei mana koe eluna. Aumai anei ni kaikai ke taunatai mai anei. Koa manatua siakina amatu kaimauli, mana ko khimatou no manatua siakina alatu kaimauli. Aua to sukusukuane khimatou kio pio; Koa toa khimatou ia value. Amen.

Aia fai fekau ko tuake koi takua po,

Lord vusia mai to alofa ki khimatou.
Tana fenua. Sukumai ki khimatou to mauli.
Te Priest. Lord faka maulia tana liki.
Tana fenua. Lono fakalofamai ki khimatou nofalokiake i te koe.
Te Priest. Koe fakaina tanai na faifekau i to leo, latu fai fekau sika.
Tana fenua. Koa faka nepuluakina au tai kone filifilia khilatou.
Te Priest. Lord, fakamaulia autai.
Tana fenua. Fakalavoina tonoa.
Te Priest. Lord, fakameloina omatunatae.
Tana fenua. Takina siai e taike pokei oaina mai khimatou, naua kokoe o khoe God.
Te Priest. Lord koa fakatea ina omatu manava.
Tana fenua. A ua to avavake o Tupu e Tapu khimatou.

A ia fai fekau, kei paua te Collect, ia a taataufa e elua oki na phauloa ia lani osi.
 

Lord’s Prayer

TE TAUTAUFAA NALUA, ITE MELO.

GOD, a koe e fakamataki melo, ei tulia e tonakau te pul fakalai; koai eilea penapenaina a koe. Kamauli loala, ia koai noana atu ki te koe ka nofo tautia: tuipaina khimatou a tai peupeu au fai a tanaa thaua ke faleima ki khimatou o khimatou, tanai no tuanaki atu ki te koe, a koe tuipaina, a siai ala ne mathaku ia makhona o atanata thaua; takina kote makhona o Jesus Christ a Lord khimatou. Amen.
 

Collect for Peace

TE TAUTAUFA NATOLU, IA VAKHAMU.

LORD, Opa iluna, God, Tukimana, Tukimauli loa, kone kamai tauateaina khimatou manai ka thaemaiai ki te malamaki nei; tuipaina anei khimatou io mana e makhona; fai matu femaki anei kia value, ia fai matu laua koiaina alapele; koa afea manaina amatu anaana osi, po matu faia loa a feina e sika io mata ia Jesus Christ a Lord khimatou. Amen.

A latu ko thuake a lono, a latu koio tokotuli oki o tautaufaa.
 

Collect for Grace

LORD Tukimana, God Tukimauli loa, a koe khoe no faia afeina kee, una ifo mai o tupua e vakhamu mauli, kie luna o tana Bishop ma tanai no vaole i eluna o te Valoa-mata osi, linia ifo loa ki khilatou to au lavoi, khilatou koio faia maoli manai i tonakau. Lord aumai ei nei aina kotamatu faka mafaina a Jesus Christ e tu iloto no tautaufaa tu ai i khimatou. Amen.
 

Prayer for the Clergy and People.

TE TAUTAUFAA A S. CHRYSOSTOM.

GOD Tukimana, kone vakhamu ki khimatou po matou osi po matu tautaufaa tu ki te koe anei; ia kone takua po atai e tokolu e tokotolu e kutu o manamanatu ki Toinoa, koavane afeina latu no tau neveiatu ai; Lord, koa fakatulia mai manai io matu nakau anei; ia amatu tautafaa ke taunatai tana ioaina mai khimatou; Aumai ki khimatou ni ilo o te maoli ou ite malama nei, ia te mauli loa ite malama i te iana. Amen.

2 Cor. 13. 14.

TE vakham a Lord khimatou Jesus Christ, ia te fakato a God, ia te pulpul ma Tupu e Tapu, ke takoto mai i khitatou ke loa-loa, ke loa-loa. Amen.

A TAUTAUFAA ITE MALAMAKI KOSI.

A Prayer of Saint Chrysostom

 

Return to the Book of Common Prayer in Pileni
 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld