The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Niobrara Wocekiye Wowapi
The 1979 Book of Common Prayer in Lakota

 

Wosna Kaga Wecayusutapi Kin

Olowan, psalm, nains anthem wanji aheyapi okihipi.

Oyate kin najinpi kta, Bishop le eyin kta

  Wakantanka unyawastepi: Ateyapi, Cinhintku, na Woniya Wakan kin.
Oyate Na wokiconze tawa kin unyawastepi, lehanl na owihanke wanil.
 
Wankata yanke iyecel, Easter Anpetu hetanhan, na Pentecost Anpetu hehan
 
Bishop  Alleluia. Christ kini ce.
Oyate  Itancan kin awicakehan kini. Alleluia
 
Lent el na uma woiyopeiciye woecon kin el
Bishop Itancan yawastepi, iye woahtani pajuju kin.
Oyate Towaunsila kin owihanke sni.

Bishop
 

Ordination of a Priest

Wakantanka Iyotan-wasaka, niye ekta wicacante iyuha yugan he cinhan, taku uncinpi iyuha slolyaye, na niye etanhan takuni anakihme pica sni; Nitaniya wakan etanhan wowiyukcan unkitawapi unkiciyuska piye, hecel awicakehan wasteunnilakapi kta, na Nicaje wakan kin yuonihanyan unyatankapi kta; Christ Itancan unkitawapi eciyatanhan. Amen.

 

Collect for Purity

Opewicayapi Woecon Kin

Bishop na oyate kin iyotakapi, Priest wanji na oyate etanhan wanji na cinpi kin otapi okihipi, Bishop itokab najinpi kta, na opeyapi kin ahipi na heyapi kta

N., Wakantanka Okolakiciye etanhan Bishop kin, wacekiye wicasa na Diocese oyate etanhan un; Unkiye N.N. unicahipi, hecel wosna kaga lusuta kta, Christ Okolakiciye Wakan owancaya kin el.

Bishop

He Okolakiciye Wakan el woope tawa kin okna yakahnigapi he? Na he wiconi tawa kin, wacekiyin kta ekipi kin wicayalapi he?

Presenters

Unkiye niye etkiya unkayatinzapi, woope kin iyuha okna ecun, na wowasi wakan kin le ekipi kin he wicaunlapi.

Bishop kin yusutapi kin hekiyin kta

Woonspe kin hena ahoyapin kta he, okna woecun, na Okolakiciye kin le Christ cekiyapi na icu pi kin iyecel? Na Okolakiciye to woope okna, bishop toie nayahon kta he? Na wicasa wakan umpi, na niwankab najinpi, na wowasi nitawa hena ko?

Woayupte

Migluwinye, na hecel ecamun kta; Na awicakehan hepin kta, Wakantanka Toie kin hena Wowapi Wakan etanhan kin he wicawala, na wiconi yuhapi kte cin hel iyuha mahel ikoyaka; Na miciconze, woonspe kin, okna woecun, na cekiyapi [Protestant] sna skaun Okolakiciye [United States of America] kin hena okna ecamun kta.

Yusutapi kte cin, Declaration kin le oiguwa kta, oyate wicitokab

Iyuha inajinpi kta, Bishop kin oyate hewicakiyin kta.

Christ eciyatanhan kola ciyapi, wowasi wakan kin le tohan wankantuya kin he slolyapi, na woecun nitawapi kin he tohan tke kin he etanhan N.N. wosna kaga yusutapi kta un yaglohipi. Heon etanhan niye tona wicokan sica etan ecun slolyapi hecihan na un woecun kin le ecunkumpi kte sni hecihan, cokata upo na oyakapo.

Tuweni takuni eye sni hantans, Bishop kin heyin kta

Nitawacin kin hecetu he N. wosna kaga unyusutapi kte.

Oyate kin le eyapi kta

How. Han.

Bishop

He tawowasi wakan kin el oyakiyapi kta he?

Oyate kin le eyapi kta

He ecunkumpi kta.

Bishop kin oyate kin wicoie kin lena un wacekiye wicakiyin kta

Wookiye yuha Itancan ceunkiyapi kta.

Iyuha canspemakagle inajinpi, tuwa kaknigapi kin he litany wicayusutapi he eyin kta. Litany ehanke kin el, Kyries iyohakab, Bishop kin inajin kta, na Anpetu Wocekiye kin eyin kta, nains Anpetu Wocekiye le, nains napin un kta tokaheya eyin kta.

Oyate Itancan kin nicipi un.
Na niye kici.

Waceunkiyapi kta.

O Wakantanka wowasake glutokeca sni kin na ojanjan Wakan kin; Okolakiciye ataya nitawa kin etkiya wowaunsila yuha ahitonwan ye, He waste na wakan okahnihpica sni kin; woawanglake nitawa wiyokihi etanhan, wiconi yuhapi kta woecun nitawa kin he glustanye; Maka kin ataya wanyang wicakiya ye, hecel lena slolyapi kta, taku kuta ihpeyapi hena yunajinpi kta, na taku tans hena yuteca pi kta, taku iyuha yuwastepi, Jesus Christ Nicinksi Itancan unyanpi; he wiconi unkitawapi el ounye, Woniya Wakan kin kici, Wakantanka wanjila, ohinniyan na ohinniyan. Amen.

 

The Presentation

Woonspe Kin Hena

Woonspe yamni yawapi kte. Oyate etanhan Old Testament woonspe na Epistle kin yawapi kta.

Woonspe kin Lena umpi kte, na cinpi kinhan yuhanskapi okihipi. Major Feast anpetu, nains Anpetu Wakan, Bishop kin cinhantans woonspe kin anpetu iyohila woonspe etanhan un okihi.

Old Testament Isaiah 6: 1-8, nains Numbers 11: 16-17, 24-25 (omitting the final clause)
 
Psalm 43, nains 132: 8-19
Epistle 1 Peter 5:1-4, nains Ephesians 4:7, 11-16 nains Philippians 4:4-9

Wayawa kin tokaheya heyin kta
_______________________, etanhan woonspe kin.

Wicowoyake, na oekle hena cin kinhan yawa okihi.

Woonspe kin hena iyohakab, yawa kin cin kihan heyin kta

Oyate Itancan Toie kin.
Wakantanka wopila unkiyuhapi.

nains yawaki heyin kta            Lel woonspe kin ihanke.

Lel ainila han okihi

Psalm, nains canticle nains olowan wanji woonspe iyohakab umpi okihipi

Hehanl, iyuha inajinpi, Deacon nains Priest kinhan Wotanin Waste kin yawa kta, tokaheya heyin kta.

Oyate Itancan, unyanpi Jesus Christ Wotanin Waste tawa kin __________________, etanhan kin.
Christ Initancan, woyatan luha kin.
   
Matthew 9:35-38, nains John 10:11-18, nains John 6:35-38 83

Wotanin Waste iyohakab, yawa kin heyin kta.

Oyate Itancan Wotanin Waste tawa kin.
Christ Initancan woyatan luha kin.

 

Ministry of the Word

Wowahokonkiye Kin

Hehan oyate kin Nicene wowicala kin he eyapi nains ahiyapi kta
 

The Sermon

Wakantanka wanjila kin he wicaunlapi,
Ateyapi kin, Iyotan-wasaka kin,
mahpiya na maka kin kage,
na taku iyuha wanyangpica, na wanyangpica sni kin hena ko.

Jesus Christ Itancan, wanjila kin he wicaunlapi,
Wakantanka Cinhintku hecela kin,
mahpiyata Ateyapi etanhan kin,
Wakantanka etanhan Wakantanka, Iyoyanpa etanhan Iyoyanpa,
wowicake Wakantanka etanhan wowicake Wakantanka,
etanhan, na kagapi sni,
Ateyapi kin kici okonwanjila kin.
Iye etanhan taku iyuha kagapi.
unkiyepi un na unnipi kta un
    mahpiya eciyatanhan kuya hi:
Woniya Wakan wowasake tawa etanhan
    witansna un Mary etanhan wicacehpi icu,
    na wicasa icicage.
Na unkiyepi un Pontious Pilate ohlateya iye canicipawega el     yuakagal otkeyapi:
    iye wiconte un kakije na hehanl hapi.
    Anpetu iyamni hanl ake kini
    Wowapi Wakan el owapi kin iyecel;
  iye mahpiya ekta iyaye na Ateyapi kin islayatanhan el iyotake.
Iye wowitan yuha u kta, nipi na tapi kin hena ake u kin
    wicayasu kta, na he wokiconze tawa kin owihanke wanica.

Woniya Wakan, Itancan kin he wiconi wicaqu kin he wicaunlapi, he Ateyapi kin na Cinhintku kin eciyatanhan u.
Ateyapi kin na cinhintku kin kici, icekiyapi na wicayatanpi. Toie kin hena waayatapi kin he eciyatanhan.
Okolakiciye Wakan wanjila na wahosiyepi etanhan kin he wicaunlapi.
Mniawicakastanpi Wakan kin un woahtani pajuju kin he wicaunlapi.
Wicate kin kinipi kte cin ekta etonwan unkonpi, na tokata
    wiconi wan maka kin lel u kte cin. Amen.

 

Nicene Creed

Wowiyunge Kin

Iyuha iyotakapi, yusutapi kte cin ecela Bishop itokab najin kta

Bishop kin yuwakanpi kte cin hekiyin kta

Misunkala mitawa, Okolakiciye kin Wakantanka etanhan tiwahe kin, Christ Tancan etanhan kin, na tipi Wakan kin Woniya Wakan eciyatanhan. Oyate mniawicakastanpi hena iyuha Christ wanikiya na Itancan kin he sloIyepica kin pazopi kta heca. Lehanl nicopi kin wowasi kin he oyate awanwicayanke, wosna kaga, na waonspe wicayakiyin kta, Bishop na uma wicasa wakan kin hena ob, na Okolakiciye Omniciye tanka tawa kin hena el oyapin kta.

Wosna Kaga yaun kin, Jesus Christ Wotanin Waste tawa kin he, niye nitoie na woecun waste nitawa un hena olakin kta, na hena okna nigluha kta. Oyata ob wowasi ecanun kin waste wicayakila kta, teca na kanpi kin, wasake kin na hunkesni, wijicapi na unsikapi kin iyuha akiyecel awanwi- calakin kta. Wakantanka wahtanipi wicakicicajuju kin he olakin kta na un wawahokon yakiyin kta, Wakantanka toyawaste ehin kta, Baptisma Wakan ecanun kta na Wotapi Wakan akahnihpica sni, Christ Tancan na We kin, woecun kin ecanun kta, na uma woecun wakan ecunnisipi hena ko.

Taku iyuha ecanunki el, Christ taoyate wasagwicayaye wowaunsila tawa eciyatanhan, na Wakantanka towitan kin eciyatanhan wasage wicayaye, wiconi kin lel na wiconi u kte cin el.

Misunkala mitawa, Wakantanka nico kin he wicakeya wicayala he, na Okolakiciye el Wosna Kaga niyuha kta he nakun?

Woayupte Micopi kin he wicawala.
 
Bishop  Okolakiciye kin itokab, wacinniyanpi, na wowasi wakan kin okna ecanun kta, lehanl heon niglasu he?
Woayupte ecamun kta.
 
Bishop Bishop nitawa kin ohoyala na taku ecunnisi kin ecanun na tokaheya yakiyin kta he?
Woayupte He ecamun kta.
 
Bishop Wowapi Wakan etanhan ohinniyan lawa na waonspe niciciyin kta he na wookagnige yakuwa kta he, hecel Christ itokab wosna kaga waste henica kta he?
Woayupte He ecamun kta.
 
Bishop Wakantanka Toie he olakin kta he, yakuwa kta he? na Wotanin Waste etanhan wakan woecun kin hena ko, hecel Christ yuokon wanjila wowastelake tawa kin slolyap na icupi kta, hecetu yala he?
Woayupte He ecamun kta.
 
Bishop Oyate ob wowasi ecanun kin ecuhan na wicasa wakan uma ob Wakantanka tiwahe tawa luwicagapi kta, ecunhan wicakeya wosna kaga henica kta he?
Woayupte He ecamun kta.
 
Bishop Wicoun nitawaki (tiwahe nitawa kin, nains oyate ob yaun kin,) Christ woonspe tawa kin okna wicitokab yapazo kta he? na okna nigluha kta he?
Woayupte He ecamun kta.
 
Bishop Woniya Wakan wowakan eciyatanhan, Jesus Christ woawacin eciyatanhan, Wakantanka etkiya wowasi egnakapi kin, nieyatayela na uma etanhan, Wakan tanka wowaunsila tawa kin yakela na oyate wici tokab waceyakiye kin he onhinniyan ecanun kta he?
Woayupte He ecamun kta.

 

The Examination

Wosna Kaga Yusutapi Kin

Iyuha inajinpi, yusutapi kte cin canspemakagle najin kta, Bishop itokab na uma wacekiye wicasa kin itanung najinpi kta.

Olowan Veni Creator Spiritus, nain olowan Veni Sancte Spiritus kin iel aheyapi kta.

Oyate kin hecena najinpi kta, ainila lel wacekiyapi kta.

Bishop kin yuwakanpi wocekiye kin le eyin kta

Wakantanka na Ateyapi iyuha unkitawapi, unniyatanpi ecin maphiyatanhan wowastelake eciyatanhan unyecopi, na oyate wakan unyakagapi na Nicinksi Jesus, Itancan unkitawapi wokiconze tawa kin el ounpapi kin. He wowakan na wowitan wanyangpica sni enitanhan, sunka ota umpi etanhan tokeya nitonpi, na Okolakiciye el Initancan kin. Wopila unicupi ecin iye wiconte tawa kin un wiconte ihangye, na maphiyata wankanl kigle cin, na etanhan oyate etkiya wawicakupi ota wicaqu, etan yewicasipi etan waayatapi, etan okolakiciye yuwicagapi, etan oyate awanyangwicasipi na waonspe wicakiyapi, wicoicage kin hecel wakan umpi kin tawowasi iwasakapi kta, na tancan tawa kin yuwicagapi kta.

Bishop kin lel yusutapi kte cin nata aputakin kta, na uma wosna kage el umpi kin nakun, ecunhan Bishop kin wocekiye kin le eyin kta

Heon etanhan, Ateyapi, Nicinksi Jesus Christ eciyatanhan, Woniya Wakan nitawa kin N., qu ye, nitowaunsila na wowasake un ojuyaye, na Okolakiciye nitawa kin el wosna kaga yusutaye.

Hehanl Bishop kin le eyin kta

Iye yuwankal enignakin kta, O Itancan, oyate nitawa eciyatanhan; Wosna Wakan nicu kin hena iyacu kta; kokipe sni Wotanin wiconi oyakin kta; na wicakyea wakan woecun, oun teca etanhan kin wicaqu kta. Wicakeya oyate awanwicayankin kta, na woiyaksape waslolya; taku kin iyuha el tawowasi kin kawingin kte sni, hecel nitaoyate kin iwasakapi kta na maka ataya Nicaje kin wowitan yuha kta. Lena iyuha Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan unicilapi, Niye na Woniya Wakan kin kici yaun, Wakantanka wanjila, ohinniyan na ohinniyan.

Oyate kin hotankaya le eyapi kta. Amen.

Wosna kaga teca kin wan haunkiyapi kta.

Bishop kin Wowapi Wakan wanji yusutapi teca kin qu kta, na eyin kta

Wowapi wakan kin le icu yo, Wakantanka Toie un wawahokonyakiyin kta na Wakan Woecun wicayaqu kta ecunnisipi kin he le e. Ikiktonje sni yo, Wakantanka Okolakiciye tawa el wosna kaga wicakeya niciconze kin he.

Bishop kin yusutapi teca kin nape yuzin kta
 

The Consecration

Wookiye Woecun Kin

Wosna kaga teca kin oyate kin hewicakiyin kta

Itancan wookiye tawa kin ohinniyan niye el un kta.
Oyate   Na niye el un kta.

Wicasa wakan uma kin yusutapi teca kin nape yuzapi kta, hehanl tiwahe tawa kin nape wicagluzin kta, na hehanl uma kin hena, Wicasa Wakan oyate kin hehanl nape kiciyuzapi kta.
 


 

The Peace

The Litany For Ordinations

Litany kin le wicayusutapi el umpi kta. Ember Days ecunhan, nains uma woecun el umpi okihipi cinpi hantans. Litany kin le oyate wocekiye ostan umpi okihipi, wotapi wakan ecunhan nains anpetu ihohila wocekiye et, nains iyatayela umpi kta.

Wakantanka Ateyapi kin.
Onsiunla piye.

Wakantanka Cinhintku kin,
Onsiunla piye.

Wakantanka Woniya Wakan Kin
Onsiunla piye.

Niyamni Wakan, Wakantanka niwanjila.
Onsiunla piye.

Itancan Christ, iceunniciyapi.
Itancan wocekiye unkitawapi kin le nahonye.

Wakantanka Okolakiciye Wakan tawa kin un, wowicake na wowastelake ojula kta, na Anpetu wan el ake yau kin han el takuni sica iyeyayin kte sni, ecunniciyapi, O Itancan.
Itancan wocekiye unkitawapi kin le nahonye.

Okolakiciye nitawa kin el opapi iyuha, tawowasi hena, hecel wicakeya na Wakantanka oun okna, niye el wowasi ecumpi kta, eceunniciyapi, O Itancan.
Itancan wocekiye unkitawapi kin le nahonye.

Bishop Itancan unkitawapi N., na uma bishops, na wosna kaga hena, na wosna kaga hakatka hena, wowastelake ojula wicayaye, hecel wowicake ilocinpi kta, na wicoowotanla ipuzapi kta, eceunniciyapi, O Itancan.
Itancan wocekiye unkitawapi kin le nahonye.

N., Bishop (wosna kage, wasna kage hakatka) kahnigapi, Okolakiciye nitawa el,
eceunniciyapi, O Itancan.
Itancan wocekiye unkitawapi kin el nahonye.

Hecel iye tawowasi wakan kin wicakeya ojula ecun kta, Okolakiciye nitawa kin yuwicagin kta, na Nicaje kin yatan kta,
eceunniciyapi, O Itancan.
Itancan wocekiye unkitawapi kin le nahonye.

Hecel Woniya Wakan etanhan iye yuha kt, na owihanke hehanyan woipastake kin he yuha kta,
eceunniciyapi, O Itancan.
Itancan wocekiye unkitawapi kin le nahonye.

Iye tiwahe tawa kin (tiwahe na oyate ob ti kin), Okolakiciye waskuyeca tawa kin hena iyutitanpi kta,
eceunniciyapi, O Itancan.
Itancan wocekiye unkitawapi kin le nahonye.

Itancan Christ, tona ikonicipapi na wowicala kin, hecel okaspa naunjinpi kin hena inajin kta. Na oyate iyuha unwanjilapi kta, ecin niye Ateyapi kin kici niwanjila kin heon,
eceunniciyapi, O Itancan.
Itancan wocekiye unkitawapi kin le nahonye.

Okolakiciye Wakan etanhan yewicasipi kin, hecel wowicala yuhapi kin un Wotanin Waste kin maka ataya oyakapi kta,
eceunniciyapi, O Itancan.
Itancan wocekiye unkitawapi kin le nahonye.

Etan wowicala nahonhci yuhapi sni, na etan wowicala gnunipi kin hena Wotanin Waste kin etanhan iyoyanpa wicayayin kta,
eceunniciyapi, O Itancan.
Itancan wocekiye unkitawapi kin le nahonye.

Maka akani wookiye kin, hecel woyuonihan na waokihiya kin hena oyate kin na makoce hena el icagin kta,
eceunniciyapi, O Itancan.
Itancan wocekiye unkitawapi kin le nahonye.

Tona tawowasi kin han, oyate ewicagnakapi kin un woawanyanke yuhapi kta ________, hena woowotanla na woecun waste kin hena kuwapi kta na oyate tanyan umpi kta,
eceunniciyapi, O Itancan.
Itancan wocekiye unkitawapi kin le nahonye.

Oyate tawowasi kin iyuha lawaste kta, na taku jica yakage kin hena tanyan umpi kta. Hecel makoce kin lena etanhan igluskin kta, wahpanicapi, wicaakihan na woakipa kin,
eceunniciyapi, O Itancan.
Itancan wocekiye unkitawapi kin le nahonye.

Na unsikapi kin, tanyan wicakuwapi sni kin, wowayazan kin, wokakija yuhapi kin; Tona tukteni yapi sni kin, wayaka iwicacupi kin. Tona wotehika imahel najinpi kin hena woawanglake nitawa kin yuhapi kta,
eceunniciyapi, O Itancan.
Itancan wocekiye unkitawapi kin le nahonye.

Unkiyepi: Woahtani unkicicajujupi kin, Woniya Wakan tawowaste kin wiconi unkitawapi kin imahel un kta,
eceunniciyapi, O Itancan.
Itancan wocekiye unkitawapi kin le nahonye.

Tona Okolakiciye Wakan nitawa el opapi kin, na heon maka wiconi ekignakapi kin; Na tona wowicala tawapi kin nisnala slolyaye kin. Hecel wakan wastepi kin iyuha ob na oyanke oasnikiye el umpi kta wokakije heciya wanica, tka wiconi wakan kin.
eceunniciyapi, O Itancan.
Itancan wocekiye unkitawapi kin le nahonye.

Iyuskinyan kici unkumpi yawastepi Witansna un Mary, (yawastepi _____), na wakan wastepi kin iyuha ob, heon unkiyepi na iyuha wiconi unkitawapi kin Christ Wakantanka unkitawapi kin he ohinniyan unqupi kta.
Niye etkiya Itancan Wakantanka unkitawapi kin.

Itancan, onsiunla piye.
Christ, onsiunla piye.
Itancan, onsiunla piye.

Ordinations el, bishop kin najin na heyin kta

Oyate
Bishop
Itancan kin nicipi un.
Na niye ko kici.
Waceunkiyapi kta.

Bishop kin anpetu wocekiye kahnigapi kin le eyin kta

When this liturgy is used on other occasions, the Officiant concludes with a suitable collect.

 

 

Return to the 1979 Book of Common Prayer in Lakota

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld