The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Niobrara Wocekiye Wowapi
The 1979 Book of Common Prayer in Lakota

 

Wopila Wakan Woecun: Inunpa kin

Wakantanka Toie Kin

Olowan, psalm, nains anthem wanji aheyapi okihipi.

Oyate kin najinpi kta, hehan wicasa wakan kin heyin kta

  Wakantanka unyawastepi: Ateyapi, Cinhintku, na Woniya Wankan kin.
Oyate Na wokiconze tawa kin, unyawastepi, lehanl na owihanke wanil.

Wankatanhan yanke iyecel, Easter Anpetu hetanhan, na Pentecost Anpetu hehan

Wosna Kaga Alleluia, Christ, kini ce.
Oyate Alleluia, Itancan kin awicakehan kini. Allelulia

Lent el, ha uma woiyopeiciye woecon el

Wosna Kaga Itancan yawastepi, iye woahtani pajuju kin;
Oyate Towaunsila tawa kin owihanke sni.

Wicasa Wakan kin cin kinhan heyin kta
 

Holy Eucharist: Rite Two

Wakantanka iyotan-wasaka, niye ekta wicacante iyuha yugan he cinhan, taku uncinpi iyuha slolyaye, na niye etanhan takuni anakihme pica sni; Nitaniya wakan etanhan wowiyukcan unkitawapi unkiciyuska piye, hecel awicakehan wasteunnilakapi kta, na Nicaje wakan kin yuonihanyan unyatankapi kta; Christ Itancan unkitawapi eciyatanhan. Amen.

Tohanl kahnigapi kinhan, olowan kin le, nains yatan olowan wanji ahiyapi kta, nains eyapi okihipi, iyuha najinpi kta

Wowitan kin Wakantanka el wankatuya,
Na wookiye maka akanl oyate tawa kin yuhapi kta.

Itancan Wakantanka, mahpiyata wicasayatanpi,
iyotan-wasaka Wakantanka na Ateyapi
iceunniciyapi, wopila unnicupi,
nitowitan kin un unniyatanpi.

Itancan Jesus Christ, Ateyapi Cinhintku etanhan isnala kin,
Itancan Wakantanka, Tahca sunkala Wakantanka etanhan,
niye maka akanl woahtani heyab iyacu:
    onsiunla piye;
Wakantanka Ate, islayatanhan ilotake:
    wocekiye unkitawapi kin icuye.

Ecin niye nisnala Niwakan kin,
niye nisnala Initancan kin,
niye nisnala iyotan Wankantuya yaun,
    Jesus Christ,
    Woniya Wakan kin kici,
    Wakantanka Ate towitan kin el. Amen

Tohanl uma woecon kinnhan, lena umpi kta

Itancan, onsiunla piye.
Christ, onsiunla piye.
Itancan, onsiunla piye.
nains
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

nains le

Wakan Wakantanka,
Wakan na Wasaka,
Wakan na to okihisni kin he,
Onsiunla piye.
 

Collect for Purity

Anpetu Wocekiye Kin

Wicasa Wakan kin oyate kin hewicakiyin kta

Oyate
Wosna Kaga
Itancan kin nicipi un.
Na niye kici.
Waceunkiyapi kta.

Wicasa Wakan kin, anpetu wocekiye kin eyin kta

Oyate       Amen.

Woonspe Kin Hena

Oyate kin iyotakapi, hehanl wanji nains woonspe numb, kahnigapi hena yawapi kta, tokaheya yawaki heyin kta

__________, etanhan woonspe kin.

Wicowoyake na oekle hena cin kihan yawa okihi

Woonspe kin hena iyohakab yawa kin cin kihan heyin kta

Oyate Itancan Toie kin.
Wakantanka wopila unkiyuhapi kta.

nains yawa kin heyin kta   Lel woonspe kin ihanke (Wowapi).

Lel ainila han okihi.

Psalm, olowan, nains anthem wanji, woonspe hena iyohakab umpi okihipi.

Hehanl iyuha inajinpi kta, Deacon nain Wosna Kaga kinhan Wotanin Waste kin yawa kta, tokaheya heyin kta

Oyate Itancan unyanpi Jesus Christ Wotanin Waste tawa kin _______ etanhan kin.
Christ Initancan, woyatan luha kin.

Wotanin Waste iyohakab, yawa kin heyin kta

Oyate Itancan Wotanin Waste tawa kin.
Christ Initancan woyatan luha kin.

Wowahokonkiye Kin

Anpetu wakan el, nains uma anpetu wakan taanpetu kin hena el, iyuha najinpi.
 

Collect; Lessons; Sermon
Nicene Wowicala Kin

Wakantanka wanjila kin he wicaunlapi,
Ateyapi kin, Iyotan-wasaka kin,
mahpiya na maka kin kage,
na taku iyuha wanyangpica, na wanyangpica sni kin hena ko.

Jesus Christ Itancan, wanjila kin he wicaunlapi,
Wakantanka Cinhintku hecela kin,
mahpiyata Ateyapi etanhan kin,
Wakantanka etanhan Wakantanka, Iyoyanpa etanhan Iyoyanpa,
wowicake Wakantanka etanhan wowicake Wakantanka,
eciyatanhan, na kagapi sni,
Ateyapi kin kici yuokonwanjila kin.
Iye etanhan taku iyuha kage cin. unkiyepi un na unnipi kta un
mahpiya eciyatanhan kuya hi:
Woniya Wakan tawowasake eciyatanhan
Witansna un Mary etanhan wicacehpi icu,
na wicasa icicage.
Na unkiyepi un Pontius Pilate ohlateya iye canicipawega el yuakagal otkeyapi.
iye wiconte un kakije, na hehanl hapi.
Anpetu iyamni hanl ake kin!
wowapi wakan el owapi kin iyecel; iye mahpiya ekta iyaye
na Ateyapi kin islayatanhan el iyotake.
 
Iye wowitan yuha u kta, nipi na tapi kin hena ake u kin wicayasu kta,
na he wokiconze tawa kin owihanke wanica kta.

Woniya Wakan, Itancan kin he wiconi wicaqu kin he wicaunlapi,
he Ateyapi kin na Cinhintku kin eciyatanhan u.
Ateyapi kin na cinhintku kin kici, icekiyapi na wicayatanpi.
Toie kin hena waayatapi kin he eciyatanhan.
Okolakiciye Wakan wanjila na wahosiyepi etanhan kin he wicaunlapi.
Mniawicakastanpi Wakan kin un woahtani pajuju kin he wicaunlapi.
Wicate kin kinipi kte cin ekta etonwan unkonpi, na tokata wiconi wan maka kin lel u kte cin. Amen.
 

Nicene Creed
Oyate Tawocekiye Kin

Woahtani Oglakapi Kin

Woahtani oglakapi kin lei eyapi, itokab eyapi sni hantans, uma woecun kin el, cinpi kinhan umpi kta sni.

Iyopeiciye woecun oyublaye nunpa kin etanhan wanji yawapi okihipi.

Deacon nains Wosna Kaga kin heyin kta

Woahtani unkitawapi Wakantanka na unkikiyela ti kin awicaunkagapi kin hena unkoglakapi kta.

Lel ainila han okihi.

Wicasa Wakan na oyate

Wakantanka ihankeya waonsila,
unkiye unkoglakapi, niye etkiya woahtani unkagapi
tawacin un, unkoiepi, unkohanpi kin un,
isakib taku econqumpi kin un,
na isakib taku econqumpi sni kin un.
Unkiye cante ataya un wasteunnilakapi sni;
Unkiye unkikiyela tipi kin waste wicaunlakapi sni, unkiye unkiglacinpi el.
Unkiye awicakehan cante unsicapi na unkiye onsiiciya iyopeunkiciyapi.
Jesus Christ Cinhintku tohan kin eciyatanhan,
onsiunla piye na wokajuju unkupiye;
hecel unkiye ihankeya nitawacin el unkumpi kta,
na nitohan ogna maunipi kta,
Nicaje wowitan yuha. Amen.

Bishop el un kihan nains Wosna Kaga kin, inajin na heyin kta

Wakantanka Iyotan-wasaka onsinilapi, woahtani nitawapi kin iyuha nicicajujupi, Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan taku waste iyuha el iwasagniyanpi ye. Na Woniya Wakan kin tawowasake kin etanhan niye wiconi wakan el niyuha kta. Amen.
 

Prayers of the People

 
Confession & Absolution

Wookiye Kin

Najinpi, Wicasa Wakan kin oyate kin hewicakiyin kta

Oyate Itancan wookiye tawa kin ohinniyan niye el un kta.
Na nakun niye el un kta.

Hehanl Wicasa Wakan iyuha na oyate kin, Itancan caje kin un nape kiciyuzapi kta.
 

The Peace
Wotapi Wakan Kin

Wicasa Wakan kin tokaheya wawicakupi icupi kin han oekie kin le wanji yawa okihi nains oekie wanji Wowapi Wakan etanhan yawa okihi.

Wawicakupi icupi ecunhan, olowan nains anthem wanji ahiyapi okihipi.

Omniciye etanhan wicakaknigapi etan, oyate to wawicakupi, aguyapi na mazaska, na uma wawicakupi, deacon nains wosna kage cin kaupi kta, Oyate kin najinpi kta, wawicakupi kin waunyanpi kin el pazopi na eknakapi kta.
 

The Holy Communion
Wopila Tanka Kin

Wotapi Wakan Woecun wocekiye tokaheya kin

Oyate kin hecena najinpa kta. Bishop kin nains Wosna Kage cin iyuha awicayutan na aheyayin nains eyin kta

  Itancan kin nicipi un.
Oyate Na niye nakun kici.
Wosna Kaga Nicante kin yuwankal ikikcupo.
Oyate Itancan etkiya yuwankal unkikikcupi.
Wosna Kaga Wakantanka Itancan unyanpi kin wopila unqupi kta.
Oyate He hecetu na wopila na woyatan unqupi kta.

Hehanl, waunyanpi etkiya najin na Wosna Kage kin heyin kta

He hecetu na taku kin waste na woiyokipi, ohinniyan na tuktetu keyas wopila unicupi kta, Wakantanka Iyotan-wasaka, maphiya na maka kin kage.

Lel itokab eyapi kin, aheyapi nains eyapi, Anpetu Wakan kin iyuha el, nains uma woecon el umpi okihipi.

Heon etanhan unniyatanpi, Ogligle na Ogligle Itancan na maphiyata wicoun kin iyuha ob, hena ohinniyan olowan kin le Nicaje wowitan kin un wicakeya unkaheyapi.

Wosna Kaga na Oyate
 

The Great Thanksgiving
Wakan, Wakan, Wakan Itancan kin, Wakantanka wowasake na towookihi etanhan,
maphiya na maka kin nitowitan kin ojulapi kin.
    Hosanna ihankeya wankantuya kin.
Itancan caje kin un uki yawastepi ye.
    Hosanna ihankeya wankantuya kin.

Oyate kin najinpi nains canspemakale najinpi kta

Hehanl Wosna Kaga kin le ecun kta

Ateyapi Wakan na towaste kin: Niye wowastelake owihanke sni nitawa un unyakagapi; na, hehanl unkiye wowahtani unkohinhpapi, na wicohan sica na wiconte hena tokaheya unkiyapi; Niye wowaonsila nitawa etanhan Jesus Christ uyakiye cin. Niye hecela maphiyatanhan Cinhintku kin. Maka akanl oyate iyecel un, unkiye iyecel wiconi na wiconte yuha kin, niye ekta unkupi kta. Wakantanka na iyuha Atewicaye kin.

Canicipawega el isto tawa kin yuakagate kin, na icicu, nitawacin iyecetu kta un, maka owancaya wosna waste kin.

Wicoie kin Lena aguyapi tantanhan, Wosna Kaga kin nape un o yuspin kta, nains nape wanji un aputakin kta; Na wicoi kin wiyatke tantanhan kin el nape el oyuspin kta nains nape wanji un wiyatke kin aputaka okihi na uma mniiyatke minisa ognakapi kin hena ko.

Hanhepi wan el iye wokakije na wiconte etkiya yeyayapi hehan, Itancan Jesus Christ unkitawapi aguyapi icu; Na woplila eniciye cin hehan, yuspuspu, na waonspewicakiye kin wicaqu, na heya “Icu, yuta po: Le mitancan kin e, he niyepi un wicawaqu. Miye un wokiksuye kta un, lecel ecun po.”

Hta wota iglustanpi hehan wiyatke minisa un kin icu; Na wopila eye, wicaqu, na heya, “Le etanhan iyuha yatkan po: Wowahokonkiciye teca el Mawe, niyepi on wakpapson kin, na nakun wicota un woahtani wokajuju yuhapi kta un. Tohanl le latkanpi kin, miye un wokiksuye kta, lecel ecun po.”

Heon wowicala wakan kin le unkeyapi:

Wosna Kaga na Oyate

Christ te cin.
Christ kini kin.
Christ ake u kta.

Wosna Kage kin le ecun kta

Opeunkitonpi wokiksuye wicokan unkitawapi ecunkonpi, O Ate, le wosnapi, woyatan na wopila kin imahel. Towiconte kin unkiksuyapi, kini kin, na maphiyata wankal kikgle kin, heon wawicaqupi kin lena unicupi.

Woniya Wakan nitawa kin un Lawakan kta hecel Nicinksi Tancan na We tawa kin oyate nitawa kin yuhapi kta, woyute wakan kin, na wiconi teca na owihanke sni iye eciyatanhan. Unyuwakanpi ye, hecel awicakehan wowicala yuha wicokan wakan kin le unkicupi kta, na witaya niye etkiya wowasi econqunpi kta, ohinniyan na wookiye yuha. Na anpetu ehanke kin el wakan wastepi kin ob oiyokipiya wokiconze wakan nitawa kin el unkumpi kta.

Lena iyuha Nicinksi Jesus Christ eciyatanhan unicilapi. Isakeb, na kici, na imahel, Woniya Wakan yuokonwanjila kin kici. Wowitan na wookinihan iyuha nitawa kin, Ateyapi Iyotan-wasaka, lehanl na ohinniyan. Amen.

Na lehanl, Wanikiya Christ unkitawapi tokel onspeunkiyapi kin oknayan, cantetinsya unkeyapi kta,

Oyate na Wosna Kaga
 

Sanctus
Ate unyanpi, maphiya ekta nanke an, Nicaje wakanlapi nunwe. Nitokiconze u nunwe. Mahpiya ekta nitawacin econpi kin, he iyecel maka akanl econpi nunwe. Anpetu iyohi aguyapi kin, anpetu kin le unqu piye. Na tona ecinsniyan ecaunkicinpi wicaunkicicajujupi kin, he iyecel waunhtanipi kin unkicicajuju piye. Na taku wawiyutanye cin ekta unkayapi sni piye; Tka taku sice etanhan eunklaku piye; Wokiconze kin, na wowasake kin, na wowitan kin, hena ohinniyan na ohinniyan nitawa heon. Amen.
 
Lord's Prayer
Aguyapi Yuspuspupi Kin

Wosna Kaga kin lel, Aguyapi yuwakanpi kin yuspuspu kta

Lel oape prelela ainila kin kta

Hehanl le ahiyapi nains eyapi kta

[Alleluia.] Christ wiconte unkiwankab iyayeci unkitawapi, unkiyepi un icicu;
Heon etanhan wolwicapi wakan kin ungluhapi kta. [Alleluia]

Lent el, Alleluia umpi sni, na cinpi kin uma woecon kin el umpi sni okihipi, tka Easter ecunhan umpi kta.

Wankantanhan hecin ostan nains olowan wanji kici umpi okihipi.

Wosna Kaga kin ovate awicayutan na unwicasi kta, wicoie kin le eyin kta

Wakantanka wawicakupi tawa kin Wakantanka taoyate kin un.

na le nakun un okihi Christ niye un to ce he wokiksuye un icu po na nicante kin ekta, wowacinye eciyatanhan iye el pilaya wota po.

Wicasa Wakan iyuha wotapi wakan kin napin icupi kta, na wancagni oyate kin wicaqupi kta.

Aguyapi na Wiyatke icupi ecunhan wicoie kin lena eyapi kta.

Tancan kin (We kin) Itancan Jesus Christ unkitawapi etanhan kin, wiconi owihanke wanica el niyuhapi kta. [Amen.]

nains wicoie kin lena

Christ Tancan kin, aguyapi maphiyatanhan kin. [Amen.]
Christ We kin, wiyatke wiconi kin. [Amen.]

Wotapi Wakan icupi ecunhan olowan, psalms, nains anthem etan ahiyapi kta.

Tohanl Wosna Kaga kin ake mnisa na aguyapi yuwakan kin han le eyin kta.

Wotapi Wakan icu iglustanpi kin, Wosna Kaga kin heyin kta

Waceunkiyapi kta.

Wosna Kaga na Oyate
 

Breaking of the Bread
Wakantanka ohinniyan kin, maphiyatanhan Ateyapi,
Niye wowaunsila un oyate unnipi kta unyaluhapi
Nicinksi unkitawapi Wanikiya Jesus Christ eciyatanhan,
na nagi woyute wakan yulunyakiyapi kin
iye Tancan na We Wakan Woecun kin etanhan kin.
Na lehanl maka owancaya wookiye yuha yeunkiyapi ye,
na wowasake na woohitika unkupi ye
hecel wasteunnilakapi kta na niye etkiya wowasi ecunkumpi kta iyokipiya na cante wanjila woawacin yuha;
Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.

Bishop el unkihan, nains Wosna Kaga kin CINHANTANS oyate kin wicayawaste okihi.

Wakantanka tawookiye, wookahnige iyuha isanpa kin, nicantepi na nitawacinpi kin, Wakantanka na iye Cinhintku Jesus Christ Itancan unyanpi toksape na towastelake kin el niyuhapi nunwe. Na Wakantanka Iyotan-wasake toyawaste kin, Ateyapi kin, na Cinhintku kin, na Woniya Wakan kin, niyepi opeya, ohinniyan un nunwe. Amen.

Wosna Kaga hakakta kin, nains Wosna Kaga kin oyate wicayuke kin le eyin kta.

  Christ caje kin yuha unyanpi kta.
Oyate Wakantanka wopila unkiyuhapi kta.
 
nains le
 
 
  Iyapo, wookiye na wowastelake yuha Itancan kin el wowasi ecumpo.
Oyate Wakantanka wopila unkiyuhapi kta.
 
nains le
 
 
Deacon Maka owancaya unyanpi kta Woniya tawowasake yuha iyuskinyan.
Oyate Wakantanka wopila unkiyuhapi kta.
 
nains le
 
 
Deacon Itancan kin unyawastepi kta.
Oyate Wakantanka wopila unkiyuhapi kta.
 

 

Blessing & Dismissal
Wosna Wicoie

Wakantanka wopila un waunyekiya yo, na iyotan wankanl un kin taku iniglasu kin gluwaste yo. Psalm 50:14

Itancan kin wokinihan tawa kin he kicupo: na upi nahan wawicakupi nitawapi kin hena kau po. Psalm 96:8

Wowastelaka el mani po, Christ wasteunlakapi kin iyecel, na unkiyepi un Wakantanka el icicu, le Wakantanka wosnapi kupi heca. Ephesians 5:2

Iyaglukcanpi kta, misunkala, Wakantanka wowaonsila tawa kin un. Niyakel wosnapi iyecel Wakantanka el iciupo, he yuonihanpi nitawapi heca. Romans 12:1

Tohanl wosnapi nitawa kin waunyanpi kin ekta ayahi kin han, na el nisunkala taku iyaniunpa kin he yeksuya kin han. Wosnapi nitawa kin he waunyanpi kin itokab eknakin nahan ekta ya yo, tokaheya nisunkala kici ociwaste yo, na hehanl ku nahan waunyekiya nitawa kin kicaga yo. Matthew 5:23,24

Christ etanhan ohinniyan Wakantanka el wowitan wosnapi kin unkaupi, hena waskyeca kin tona ihapi kin un woableze yuhapi, taku waste econpi, na wacantkiya pi kin hena ekiktonjapi sni yo, hena wosnapi kin Wakantanka iyokipi. Hebrews 13:15,16

Itancan, Wakantanka unkitawapi kin, wowitan, na wootanin, na wowasake kin ikipiya iyacu kta, ecen taku iyuha yakage, na nitawacin un hena yakage na ecel han. Revelation 4:11

Lena nitawa kin, Itancan wotanka kin, na wowasake kin, na wowitan kin, na woohiye kin, na wowinihan kin. Taku maphiya ekta, na maka akanl un kin iyuha nitawa kin. Itancan wokiconze he nitawa na niye iyuha iwankab yaun kin. 1 Chronicles 29:11

nains le eya okihi

Iyuskinyan, wawicaqupi na wosnapi, wiconi unkitawapi etanhan na wowasi kin hena Itancan unkupi kta.

Naunhonpiye, O maphiyatanhan Ateyapi, na Nitoie na Woniya Wakan eciyatanhan aguyapi (mnisa) kin le yawaste ye na yuwakan ye, hecel he nakun Wotapi Wakan el nitancan waste kta. Nicinksi Jesus Christ Itancan unkitawapi eciyatanhan he aguyapi (wiyatke) icu na heye “Le Mitancan (Mawe) kin e.” Amen.


 

Offertory Sentences
Oyate Tawocekiye Kin

izaptan kin

Deacon nains uma Itancan kin

Wowahwa ogna, Itancan iceunkiyapi kta, na heunkiyapi kta, “Itancan, onsiunlapi ye”

Wakantanka okolakiciye Wakan tawa kin, hel wowicake, na wowastelake ojula kta. Anpetu wa el yahe kinhan, takuni sica el iyeyayin kte sni, Itancan, iceunniciyapi.

letu na wocekiye iyuha iyohakab Oyate witaya heyapi kta

Itancan, unsiunlapi ye.

Bishop Itancan unkitawapi _______, na _______ bishop unkitawapi na uma bishops kin iyuha na wicasa wakan hena, na Wakantanka taoyatepi kin wanan kin iyuha, Itancan, iceunniciyapi.

Itancan Christ tona ikonicipapi na wowicala niciyuhapi kin, hecel onablel naunjinpi kin hena inajin kta. Na oyate iyuha unwanjilapi kta, ecin niye Ateyapi kin kici niwanjila kin heon, Itancan, iceunniciyapi.

Okalakiciye Wakan etanhan yewicasipi kin, hecel wowicala yuhapi kin un Wotanin Waste kin maka ataya oyakapi kta, itancan, iceunniciyapi.

Etan wowicala nahanhci yuhapi sni, na etan wowicala gnunipi kin hena Wotanin Waste kin etanhan iyoyanpa wicayayin kta, Itancan, iceunniciyapi.

Maka akanl wowahwa kin, hecel woyuonihan na waokihiya kin hena oyate kin na makoce hena el icagin kta, Itancan, iceunniciyapi.

Tona tawowasi kin han, oyate ewicagnakapi kin un woawanyanke yuhapi kta (_______), hena woowotanla na woecon waste kin hena kuwapi kta, na oyate kin tanyan yuska umpi kta, Itancan, iceunniciyapi.

Oyate witaya tipi na el wowasi ecunpi kin (iyotan _______), Itancan, iceunniciyapi.

Oyate tawowasi kin iyuha lawaste kta, na taku jica yakage kin hena tanyan umpi kta. Hecel makoce kin lena etanhan igluskin kta, wahpanicapi, wicaakihan na woakipa, Itancan, iceunniciyapi. Na unsikapi kin, tanyan wicakuwapi sni kin, wowayazanka, wokakiha yuhapi kin; Tona tukteni yapi sni kin, wayaka iwicacupi kin, Tona wotehika imahel najinpi kin hena woawanglake nitawa kin yuhapi kta, Itancan, iceunniciyapi.

Na omniciye lel yankapi kin [tona lel umpi kin, na tona lel umpi sni kin], cante el taku sica iyanungapi kin hena wicayeciluskin kta, hecel nitowitan kin woecun tawapi kin etanhan pazopi kta, Itancan, iceunniciyapi.

Toka wicaunyanpi, na tona wotehi unkiyuhapi kin; tona ksuye wicaunyanpi kin, Itancan, iceunniciyapi.

Unkiyepi; woahtani unkicicajujupi kin, Woniya Wakan tawowaste kin siconi unkitawapi kin imahel un kta, Itancan Iceunniciyapi.

Tona wocekiye unkitawapi kin lena ikipi keyapi hena; tiwahe unkitawapi kin, unkikiyela ti kin; wiconi wiconihinciye etanhan wicaluskin kta, hecel wiconi yuhapi kin el iyokipiya wowahwa, na zaniya umpi kta, Itancan iceunniciyapi.

Hecaun _______, waceunkiciciyapi, Itancan.

Tona Okalakiciye Wakan nitawa el opapi, na heon make wiconi ekignakapi kin; na tona wowicala tawapi kin nisnala slolyaye cin, hecel Wakan Waste kin kici iyuha, na oyanke oasnikiye el umpi kta, wokakije heciya wanica, tak wiconi wakan kin, Itancan, iceunniciyapi.

Iyuskinyan kci unkumpi (yawastepi Witansna un Mary, (yawastepi N.), na wakan waste kin iyuha ob, heon unkiyepi na iyuha wiconi unkitawapi kin Christ Wakantanka unkitawapi kin he onhini unqupi kta.

Niye ekta, Itancan Wakantanka unkitawapi.

Ainila hinkta

Celebrant kin Wocekiye wanji eya okihi, nains Doxology kin le eya okihi

Niye wowakantuya kin he nitawa, O Ateyapi, Cinhintku kin, na Woniya Wakan kin Niye wokiconze kin, wowasake kin, na wowitan kin ohinniyan nitawa. Amen.

Prayers of the People
(Form V)

 

Return to the 1979 Book of Common Prayer in Lakota

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld