The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

   

Kitamo Cha Kuomba
Portions of the Book of Common Prayer in Taveta (1894)

 

PORTION OF THE

BOOK OF COMMON PRAYER,

AFTER THE

USE OF THE CHURCH OF ENGLAND,

IN THE LANGUAGE OF TAVETA, EASTERN
EQUATORIAL AFRICA.
 


 

 

KITAMO CHA KUOMBA

KWA WANDU WOSE

(HENA FWANA LA KANISA LA KIENGEREZA).

 

 

 

 

 

LONDON:
SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE,
NORTHUMBERLAND AVENUE, W.C.

1894.
 


 

MITONGIE YA KUOMBA KWA HEYAWO
MISI YOSE MIAKA YOSE.

    ¶ Kuwoka kwa Kuomba kwa Heyawo, Mwindi asome na ighonda ibaha kimwe kana viingi vya vifungu vya Matamo viraterane. Kutera kwavyo atete vitamiwe myuma ya vifungu ivi.

    Mundu mbiwi ekigharuka ghati ya uwiwi wakwe euarehe, emaareha meokie medi na ma ngalo, enekukija ngoma yakwe na moo. Ezek. xviii, 27.
    Natisiwa wumalimali wangu, na ng’oki jangu msongorana wangu misi yose. Malumbo li. 3.
    Uwise wusho wako ghati ya ng’oki jangu, uhaije mawiwi mangu mose. Malumbo li. 9.
    Itasi la Izuwa, nilo ngoro ihuike. Ngoro ibaike, ihuike, Ee Izuwa, toneidaawe. Malumbo li. 17.
    Bajeni ngoro nete si suke, mumgharukie Mzuri Izuwa wenyu: amu ye ni mwenye mvono na lusario, si wa usara hena oro, mwenye lushigio iwingi, ekigharuka ghati ya uwiwi. Yoel ii. 13.
    Hena Mzuri Izuwa wetu lusario na lushigio, tukioka twamwiwaa; nete totusikia ighonda lakwe Mzuri Izuwa wetu, tutonge hena viteto vyakwe, eviwikie msongorana wetu. Dan. ix. 9, 10.
    Ee Mzuri, unihundukie, nde hena wuchili; si hena oro, nisiteke. Yer. x. 24.
    Chweni muti, amu ufumwa wa wanga wasongeria. Matt. iii. 2.
    Ninewuka, ninetonga ha apa, ninemburra, Apa, natekwa msongorana wa wanga na msongorana wako: tekiniwecho kuitangwa mwana wako. Luka xv. 18, 19.
    Usiingie wuchilini na muzoro wako, amu msongorana wako tehena eoho na moo mwenye ngalo. Malumbo cxliii. 2.
    Tukighamba totuna ng’oki, twakukenga, nete kididi teioho hetu. Tukijighamba ng’oki jetu, ye ni wa luitikijo na wa ngalo atuwushijie ng’oki jetu, atuzerrije ghati ya uwiwi wose. I. Yohana 1. 8, 9.

    Wandwetu wakundwa, Matamo metuwondja handu hengi hengi tujighambe na tujitaghanywe ng’oki jetu nyingi na mbiwi; nete tusijiwise kana tusijifinikire wushoni ha Izuwa mwenye zinya, Apa wetu wa wanga; kake tujighambe hena ngoro ya kinyenya, isina lung’endo, ichwa muti, na ya kuinga isikio; nesa tuwone kushigiwa naye hena uwedi na lusario lwakwe lusina kutarika. Na uswi ikioka yatuwe magheri mose hujighamba ng’oki jetu msongorana wakwe Izuwa, yatuwe wanga ya vyose tukiwunganyika na tukitorana tumwinge haika hena vyedi vihaha tuviuhie hena mikono yakwe, tung’ole luisiso lwakwe lumbeiye muno, tukisikia kiteto chakwe kishenete, na tuviombe vila vikundiwe na virewewe ni muri na ngoma. Hena lwa iyo namuomba, namusemba wose muwaha, muraterane nami hena ngoro izerire na ighonda la kinyenya mtano handu ha mvono wa wanga, mukiteta kutera mi;

    ¶ Lughambo lwa wose, lutetwe na matorano mose, kutera kwa Mwindi, wekidung’uta wose.
 

Morning Prayer

    Ee Apa mwenye zinya na lusario; Twatekwa ghati ya nzia jako sa maghonji metekie. Twamaratera muno makusaro na malangwa ma ngoro jetu. Twavibaa viteto vyako vishenete. Twavishiga vila vit uwe kuareha; Twaviareha vila visiwe kuareha; Nete zinya totuna. Fake we, Ee Mzuri, utusarie wakiwa wenye ng’oki. Uwashigie, Ee Izuwa, wala wejighamba ng’oki jawo. Uwahunduiye wala wechwa muti; Hena lutemiano lwako uwang’olia waana Adamu Lena Masiya Isa Mzuri wetu. Na hena lwakwe, Ee Apa wa lusario, Utughenje vila tuviareha too yoo vioke vyedi, na vya ngalo, na vya mng’ana, Izina lako lishenete lirume. Esai.

    ¶ Luterio, kana Luwushijio lwa ng’oki, lutetwe na Kasisi anwenye ekiimuka, wandu wekidung’uta.

    Izuwa mwenye zinya, Wawee wakwe Mzuri wetu Isa Masiya, esikundie mwenye ng’oki afwe, nde amashige matekwa makwe awone kukia; awaingie Waindi wakwe zinya na luaghanyo, watete hena waudu wakwe wechwa muti luwushijio na luterio lwa ng’oki jawo; Ye awashigia wose wechwa muti hena kididi, na weitikija liana ngoro Sumu yakwe ishenete. Amu iyo tumwombe, atuinge kuchwa muti kwa kididi na Ngoma yakwe Mshenete, vindu tuviareha ingeriaha vimwizibire, na misi yetu ineshigajika ioke izerire na ishenete, tufike kuidiwika ghati ya kuizihirwa kwakwe kwa ndarasi; hena Isa Masiya Mzuri wetu.

    ¶ Wandu watatwe aha, na kuidiwika kwa maluomzbo mose, Esai.

    ¶ Ekiidiwa Mwindi adung’ute, atete Luombo lwa Mzuri hena ighonda la kusikiwa, wandu wekiluteta kimzwe naye, aha na handu hose lunehiriwa ghati ya kuomaba kwa Izuwa.
 

Confession & Absolution

    Apa wetu uoho wanga, Izina lako lirume. Ufumwa wako uze. Wundu ukundie kiketike masangeni, sandu kiketika wanga. Utuinge yoo kidjo chetu hena musi. Utushigie matekwa metu, Sandu uswi tuwashigia wetutekwia. Usitugere kugheshwa; Kake utukije kiwiwini. Amu ufumwa, na zinya, na kirumi ni chako tendarasi.

Ekiidiwa atetewa,

Ee Mzuri, ujughue miomo yetu.
Kutalwa. Na itumbu letu lineteta luisiso lwako.
Kasisi. Ee Izuwa, utukije wangu.
Kutalwa. Ee Mzuri, usare kutughenja.

Aha wose wekiimuka, Kasisi atete,

    Kirumi kioke hena Apa, na hena Mwana, na hena Ngoma Mshenete.
    Kutalwa. Sandu uokie kuwoka, huwo waoka ingeriaha: huwo uneoka tendarasi. Esai.
    Kasisi. Mwisiseni Mzuri.
    Kutalwa. Izina la Mzuri liisiswe.

    ¶ Ekiidiwa lutetwe kana luvinwe Lumbu ulu luraterane, usioke Musi wa Pasaka, Lumbo lungi lukiaghanywa; na musi wose wa ikumi na kenda wa mweji tolusomwa aha, nde hena mitongie ga Malumbo.

VENITE, EXULTEMUS DOMINO. Lumbo xcv.

    Izoni tumbinie Yahuwa: tumwizihirie zinya lukijo lwetu.
    Tuze msongorana wakwe na kutasa: tumwizihirie hena malumbo.
    Amu Yahuwa ni Izuwa mbaha: na Mfumwa mbaha wanga ya mazuwa mose.
    Mikononi hakwe ni mawongo ma masanga: na misudu ya nduwi yakwewa.
    Mbomhe ni yakwe, niye eiarehe: mikono yakwe ikalunga isanga liomie.
    Izoni tuombe, tuiname: tudung’ute msongorana wa Yahuwa mlunga wetu.
    Amu niye Izuwa wetu: na uswi wan du wa marisho makwe, na maghonji ma mkono wakwe.
    Yoo keba mukasikia ighonda, Musioshe ngoro jenyu jidindie: sandu ha Meriba, sandu musi wa Massa ishighati.
    Wekinanigheshe wawaweo wenyu: wakaniyoa, wakamawona mahiro mangu.
    Miaka makumaane nireghije na irika lila, nikaghamba: ni wandu watekwa ngoroni hawo, tewetisiwe nzia jangu.
    Nikakurara ghati ya oro yangu: wasiingie mahooni hangu.
    Kirumi kioke hena Apa, na hena Mwana: na hena Ngoma Mshenete.
    Sandu uokie kuwoka, huwo waoka ingeriaha: huwo uneoka tendarasi. Esai.

    ¶ Wekiidiwa maratere malumbo hena mitongie sandu iaghanywe; hena kuidiwika Iowa malumbo mose, miaka yose, nawa kuidiwika kwa Benedicite, Benedictus, Magnificat, na Nunc Dimittis, itetwe,

    Kirumi kioke hena Apa, na hena Mwana: na hena Ngoma Mshenete.
Sandu uokie kuwoka, huwo waoka ingeriaha: huwo uneoka tendarasi. Esai.

    ¶ Wekiidiwa lisomwe na raa hena ighonda la kusikiwa isomo la kuwoka, liultiwe ghati ya Aghano la Kae, sandu iaghanyiwe ghati ya Kalendari, mesiokie masomo ma musi tiki, sandu iaghanywe musi ula; ula esoma aimuke ekigharuka awone kusikiwa nezo na wandu weohoho. Kutera kitetwe kana kiwinwe Kiwino kiitangwa Te Daum Laudamus, saisi yose miaka yose.

    ¶ Yoa, kuwoka kwa Isomo lose Mwindi atete, Liwoka aka Ifungu isiku kana Kifungu cha Ifungu isiku, la Kitamo kisiku. Na kutera kwa Isomo lose, Aha Isomo la kuwoka (kana la keri) laidivika.

TE DEUM LAUDAMUS.

    We Izuwa, twakuisisa: we Mzuri, twakuitikija.
    We Apa wa tendarasi: masanga mose wakutasa.
    We, Malaika wose: we, Wanga na Zinya jose;
    We Makerubi na Maserafi: wekuiyia wasiiting’o,
    Mshenete, Mshenete, Mshenete: Izuwa Mzuri wa malweriri.
    Wanga na si jaizua: ubaha wa kirumi chako.
    Wekuisisa we: mbare irumie ya Waondo.
    Wekuisisa we: ulungano wadi wa Waroti.
    Wekuisisa we: Lweriri lwa Wayoyia wedokie nyewa.
    We, ghati ya masanga mose: Kanisa lishenete lakuitikija.
    Apa mwenye ubaha: usina mng’ana;
    Mwana wako mjenye: wa kididi na wa nganyi;
    Ngoma Mshenete: niye Mdindiji.
    We niwe Mfumwa wa kirumi: Ee Masiya
    We Mwana wa tendarasi: wakwe Apa.
    Ukinaoka ukikuosha umkije mundu: toushishirwe na ndeni yakwe Isiri.
    Ukinalele kuwawiwa kwa kifwa: uwajughuyie wenye kuitikija Ufumwa wa Wanga.
    Waikaa mkono wa kuume wa Izuwa: ghati ya kirumi chakwe Apa.
    Twaitikija ti uneza: uoke mchili wetu.
    Na twakuomba uwaghenje wazoro wako: uwakombole na sakame yako esilele.
    Uwaghenje hamwe na washenete wako: ghati ya kirumi kya ndarasi.
    Ee Mzuri, uwakije wandu wako: uutasie uhodja wako.
    Uwaitorie: uwawushije tendarasi.
    Musi hena musi: twakuisisa we.
    Twaliisisa izina lako: ndarasi na ndarasi.
    Ukunde, Mzuri, musi uu: kuturinda tusikete ng’oki.
    Utusarie, Ee Mzuri: utusarie uswi.
    Lusario lwako, Mzuri, lutufikie: sandu uswi twakuitikija.
    Ee Mzuri, nakuitikija we: tendarasi nisiwone wasi.

Kana Kivino iki.
 

Lord's Prayer

BENEDICITE, OMNIA OPERA.

    Unywi Mihiro yose ya Mzuri, mtasieni Mzuri: mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Unywi Malaika wa Mzuri, mtasieni Mzuri mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Unywi wanga, mtasieni Mzuri: mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Unywi Mbombe yose ioho wanga ya Mruki, mtasieni Mzuri: mwisiseni mrumisheni tendarasi.
    Unywi Zinya jose ja Mzuri, mtasieni Mzuri mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Unywi Zano na Mweji, mtasieni Mzuri: mwisiseni, mrumisheni tendarasi.  
    Unywi Ndondo ja Wanga, mtasieni Mzuri: mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Unywi Mvua yose na Kime, mtasieni Mzuri: mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Unywi Ngungu ja Izuwa, mtasieni Mzuri: mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Unywi Moto na Ndughuri, mtasieni Mzuri mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Unywi Kisie na Ngarange, mtasieni Mzuri: mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Unywi Kime na Kiremeri, mtasieni Mzuri: mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Unywi Kiremeri na Mbeho, mtasieni Mzuri: mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Unywi Barafu na Theluji, mtasieni Mzuri: mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Unywi Kio na Hemusi, mtasieni Mzuri: mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Unywi Kiangaji na Kija, mtasieni Mzuri: mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Unywi Kiremera na Majumbi, mtasieni Mzuri mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Masanga mamtasie Mzuri: mamwisise mamrumishe tendarasi.         
    Unywi Nduwi na Utuwi, mtasieni Mzuri: mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Unywi Vimeo vyose vya isanga, mtasieni Mzuri mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Unywi Maluchoro, mtasieni Mzuri: mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Unywi Ndiwa na Mifuro, mtasieni Mzuri: mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Unywi Nyamgumi, na jose jatonga mbombeni, mtasieni Mzuri: mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Unywi Ndeghe jose ja Mruki, mtasieni Mzuri mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Unywi Nyama jose ja kititoni na ja kaa, mtasieni Mzuri: mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Unywi Waana wa Adamu, mtasieni Mzuri: mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Israeli amtasie Mzuri: amwisise, amrumishe tendarasi.
    Unywi Wakohani wa Mzuri, mtasieni Mzuri mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Unywi Wazoro wa Mzuri, mtasieni Mzuri: mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Unywi Ngoma na Ngoro jawo wenye ngalo, mtasieni Mzuri: mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Unywi Washenete na Wa kinyenya ngoroni, mtasieni Mzuri: mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Unywi Ananiya, Azariya, na Misael, mtasieni Mzuri: mwisiseni, mrumisheni tendarasi.
    Kirumi kioke hena Apa, na hena Mwana: na hena Ngoma Mshenete.

    ¶ Wekiidiwa lisomwe huwo Isomo la Keri, liuhiwe ghati ya Aghano Isha. Ikuade kivino kiraterane isioke kisomwa ghati ya Ifungu la musi, kana hena Sumu Yedi, musi wa Yohana Mbatizaji.

BENEDICTUS. Luka i. 68.

    Etasiwe Mzuri Izuwa wa Israeli: amu awaghenja awakombola wandu wakwe.
    Akatuwushijia luhembe lwa lukio: hena nyumba ya Daudi mundu wakwe;
    Sandu etetie hena itumbu la waroti wakwe washenete: weokie too kuwoka.
    Lukio hena maring’a metu: na mikononi hawo wose wetushishirwa.
    Kuareha lusario hena waapa wetu na kukumbuka maaghano makwe mashenete.
    Kiaro ekimrarie apa wetu Ibrahimu: ya kuoka enetuinga.
    Tukikia mikononi ha maring’a metu: tuwone kumtumikia tusiituke,
    Ghati ya usheneto na ghati ya wungalo msongorana wakwe: misi yetu yose.
    Na we, Mwana, uneitangwa mroti wakwe eoho wanga ya vyose: amu unerongora msongorana wa wusho wa Mzuri uarehe nzia jakwe;
    Uwatisiwije wandu wakwe lukio: hawo kuwaiwa kwa wanga kunetufumia,
    Kuwawaiya weikee kijeni na mvurini ha kifwa: na kurongoja maghu metu ghati ya nzia ya luworo.
    Kirumi kioke hena Apa na hena Mwana: na hena Ngoma Mshenete.
    Sandu uokie kuwoka, huwo waoka ingeriaha: hawo uneoka tendarasi. Esai.

Kana Lumbu ulu.

JUBILATE DEO. Malumbo c.

    Mng’arieni Mzuri, unywi masanga mose: mtumikieni Mzuri na luizihiro, na izoni msongorana wakwe na kuwina.
    Mtisiweni kididi ti niye Mzuri Izuwa: Ye niye etulungie uswi, na uswi wandu wakwe, na maghonji ma marisho makwe.
    Reingieni mbereni hakwe hena kumwinga haika, kiwazeni hakwe na kumwisisa: mwingeni haika, litasieni izina lakwe.
    Amu Mzuri niye wadi, lusario lwakwe lwa tendarasi: na luitikijo lwakwe mtano marika mose.
    Kirumi kioke hena Apa na hena Mwana: na hena Ngoma Mshenete.
    Sandu uokie kuwoka, huwo waoka ingeriaha: huwo uneoka tendarasi. Esai.

    ¶ Wekiidiwa luvinwe, kana lutetwe Luitikijo lwa Waondo na Mwindi na wandu, wekiimuka: isioke misi ila tiki, Luitikijo lwa Athanasio luaghanyiwe lusomwe.
 

 

    Naitikija hena Izuwa Apa mwenye zinya, Mlunga wanga na si;
    Na hena Isa Masiya, Mwana wakwe mjenye, Mzuri wetu, etikiwe na kuemea hena Ngoma Mshenete, Akawonwa na Isiri Maryamu, Akawinywa hena Pontio Pilato, Akawanikwa, akafwa, akajikwa, Akasea handu ha wefwie; Musi wa katatu akaruka hena wefwie, Akakwea wanga, Eikee mkono wa kuume wa Izuwa Apa mwenye zinya; Naye enehunduka awachilie wandu weoho na moo na wefwie.
    Naitikija hena Ngoma Mshenete; Kanisa Lishenete na Katoliko; Ulungano wa Washenete; Luwushijio lwa ng’oki; Luruko lwa muri; Na Moo wa tendarasi. Esai.

    ¶ Ikuade maluombo ama maraterane, wose wekidung’uta hena kuomba; Mwindi ekiteta hena ighonda ibaha,

Mzuri aikae na unywi.
Kutalwa. Aikae na ngoro yako.
Mwindi. Tuombe.
Ee Mzuri, utusarie.
Ee Masiya, utusarie.
Ee Mzuri, utusarie.

    ¶ Wekiidiwa Mwindi, Wavini, na wandu watete Luombo lwa Mzuri hena ighonda ibaha.
 

Apostles' Creed

    Apa wetu uoho wanga, Izina lako lirume. Ufumwa wako uze. Wundu ukundie kiketike masangeni, sandu kiketika wanga. Utuinge yoo kidjo chetu hena musi. Utushigie matekwa metu, Sandu uswi tuwashigia wetutekwia. Usitugere kugheshwa; Kake utukije kiwiwini. Esai.

Ekiidiwa Kasisi ekiimuka atete,

Utuwondje, Ee Mzuri, lusario lwako.
Kutalwa. Utuinge lukio lwako.
Kasisi. Ee Mzuri, umkije mfumwa.
Kutalwa. Utusikie tukikuomba.
Kasisi. Waindi wako wadoke ngalo.
Kutalwa. Waizihirwe wasawurwa wako.
Kasisi. Uwakije wandu wako, Ee Mzuri.
Kutalwa. Uutasie uhodja wako.
Kasisi. Uarehe luworo, Ee Mzuri, misi yetu.
Kutalwa. Amu tehena etubighania, esirewe, Izuwa wetu.
Kasisi. Ee Mzuri, ujizerrije ngoro jetu.
Kutalwa. Na Ngoma yako Mshenete usituwushijie.

    ¶ Wekiidiwa maratere maluombo matatu; lwa kuwoka, lwa musi, nilu lula luaghanyiwe hena Ulungano; lwakeri, lwa luworo; lwa katatu, lwa mkono wa kukia nezo. Nete maluombo meri ma kuidiwika masishigwe hose, nde matetwe misi yose ghati ya luombo lwa heyawo mwaka wose, sandu maraterane; wose wekidung’uta.
 

Lord's Prayer

Luombo lwa keri, lwa Luworo.

    Ee Izuwa, mwareha na mkunda luworo, kukutisiwa we ni moo, na kukuhiria ni kuitoria; Uturinde uswi tuoho tukuomba ghati ya mabighano mose, mtano tukikwitikija kurinda kwako, tusiituke nareta ja maring’a mose: hena zinya jakwe Isa Masiya Mzuri wetu. Esai.
 
2nd Collect, for Peace

Luombo lwa katatu, lwa Mvono.

    Ee Mzuri Mshenete, Apa mwenye zinya, Izuwa wa tendarasi, utuetie mtano kuwoka kwa musi uu; Uturinde yoo hena zinya jako, utughenje yoo tusigwe ng’okini, nete tusiingie ndengeni, kake vyose tuviareha misi yose uvirongeshe ghati ya nzia ya ngalo, hena Isa Masiya Mzuri wetu. Esai.

    ¶ Wekioka wavini, na ha Kuwina, iratere aha Antifona.

    ¶ Wekiidiwa, Maluombo ama masano marateranze masomwe aha, isisomwe Litania; niho mesomwa males meri ma kuidiwa tiki, sandu mewikiwe uko.
 

3rd Collect, for Grace

Luombo hena Mfumwa.

    Ee Mzuri, Apa wetu wa wanga, mbaha na mwenye zinya, Mfumwa wa wafumwa, Mzuri wa wazuri, uitoria we mwenye wabaha, uyoa ghati ya handu hako wose weikee masangeni; twakusemba na ngoro umyoe hena mvono Mfumwa wa kiche wetu mwenye mvono Queen Victoria; umwizuje na mvono wa Ngoma yako Mshenete, awone misi yose kukunda lukundo lwako na kutonga ghati ya nzia yako; Umnetijie hena wiingi wuzuri wa wanga; Umwinge ghati ya kuduwa na lumazo kushesha misi wiingi; Umdindije awone kuwalela na kuwaikayia maring’a makwe mose; na kuidiwika, kutera kwa kukia uku, afikie luizihirwo na mahoo ma tendarasi, hena Isa Masiya Mzuri wetu. Esai.
 

Prayer for the Queen's Majesty

Luombo hena Mbare ya Kifumwa.

    Izuwa mwenye zinya, Luchoro lwa uwedi wose, twakusemba hena kinyenya umtasie Albert Edward Prince of Wales, the Princess of Wales, na Mbare yose ya Kifumwa: Uwadokije Ngoma yako Mshenete; uwanetijie mvono wako wa wanga; Uwaweye na luizihiro lwose; na uwaete mtano ufumwa wako wa tendarasi, hena Isa Masiya Mzuri wetu. Esai.
 

Prayer for the Royal Family

Luombo lwa Krusostomo.

    Ee Izuwa mwenye zinya, utuingie mvono ingeriaha tukiwunganyika kukuomba na ngoro mwe; utemiane ti weri kana watatu wekiwunganyika hena izina lako, unesikia kuomba kwawo; Utufishie ingeriaha, Ee Mzuri, vindu twavikunda na twaviomba sandu vituwe; tuwone masangeni ama kutisiwa kididi yako, na masangeni ma akenya moo wa tendarasi. Esai.

2 Kor. xiii.

    Mvono wakwe Mzuri wetu Isa Masiya, na lukundo lwa Izuwa, na Ulungano lwa Ngoma Mshenete, hamwe na uswi wose tendarasi. Esai.

Kuidiwika kwa Mitongie ya Kuomba kwa Heyawo mwaka wose.
 


 

Prayer of St. Chrysostom

MITONGIE YA KUOMBA KWA CHAMAGHERI MISI YOSE MIAKA YOSE.

    ¶ Kuwoka kwa Kuomba kwa Heyawo, Mwindi asome na ighonda ibaha kimwe kana viingi vya vifungu vya Matamo viraterane. Kutera kwavyo atete vitamiwe myuma ya vifungu ivi.

    Mundu mbiwi ekigharuka ghati ya uwiwi wakwe euarehe, emaareha meokie medi na ma ngalo, enekukija ngoma yakwe na moo. Ezek. xviii, 27.
    Natisiwa wumalimali wangu, na ng’oki jangu msongorana wangu misi yose. Malumbo li. 3.
    Uwise wusho wako ghati ya ng’oki jangu, uhaije mawiwi mangu mose. Malumbo li. 9.
    Itasi la Izuwa, nilo ngoro ihuike. Ngoro ibaike, ihuike, Ee Izuwa, toneidaawe. Malumbo li. 17.
    Bajeni ngoro nete si suke, mumgharukie Mzuri Izuwa wenyu: amu ye ni mwenye mvono na lusario, si wa usara hena oro, mwenye lushigio iwingi, ekigharuka ghati ya uwiwi. Yoel ii. 13.
    Hena Mzuri Izuwa wetu lusario na lushigio, tukioka twamwiwaa; nete totusikia ighonda lakwe Mzuri Izuwa wetu, tutonge hena viteto vyakwe, eviwikie msongorana wetu. Dan. ix. 9, 10.
    Ee Mzuri, unihundukie, nde hena wuchili; si hena oro, nisiteke. Yer. x. 24.
    Chweni muti, amu ufumwa wa wanga wasongeria. Matt. iii. 2.
    Ninewuka, ninetonga ha apa, ninemburra, Apa, natekwa msongorana wa wanga na msongorana wako: tekiniwecho kuitangwa mwana wako. Luka xv. 18, 19.
    Usiingie wuchilini na muzoro wako, amu msongorana wako tehena eoho na moo mwenye ngalo. Malumbo cxliii. 2.
    Tukighamba totuna ng’oki, twakukenga, nete kididi teioho hetu. Tukijighamba ng’oki jetu, ye ni wa luitikijo na wa ngalo atuwushijie ng’oki jetu, atuzerrije ghati ya uwiwi wose. I. Yohana 1. 8, 9.

    Wandwetu wakundwa, Matamo metuwondja handu hengi hengi tujighambe na tujitaghanywe ng’oki jetu nyingi na mbiwi; nete tusijiwise kana tusijifinikire wushoni ha Izuwa mwenye zinya, Apa wetu wa wanga; kake tujighambe hena ngoro ya kinyenya, isina lung’endo, ichwa muti, na ya kuinga isikio; nesa tuwone kushigiwa naye hena uwedi na lusario lwakwe lusina kutarika. Na uswi ikioka yatuwe magheri mose hujighamba ng’oki jetu msongorana wakwe Izuwa, yatuwe wanga ya vyose tukiwunganyika na tukitorana tumwinge haika hena vyedi vihaha tuviuhie hena mikono yakwe, tung’ole luisiso lwakwe lumbeiye muno, tukisikia kiteto chakwe kishenete, na tuviombe vila vikundiwe na virewewe ni muri na ngoma. Hena lwa iyo namuomba, namusemba wose muwaha, muraterane nami hena ngoro izerire na ighonda la kinyenya mtano handu ha mvono wa wanga, mukiteta kutera mi;

    ¶ Lughambo lwa wose, lutetwe na matorano mose, kutera kwa Mwindi, wekidung’uta wose.
 

Evening Prayer

    Ee Apa mwenye zinya na lusario; Twatekwa ghati ya nzia jako sa maghonji metekie. Twamaratera muno makusaro na malangwa ma ngoro jetu. Twavibaa viteto vyako vishenete. Twavishiga vila vit uwe kuareha; Twaviareha vila visiwe kuareha; Nete zinya totuna. Fake we, Ee Mzuri, utusarie wakiwa wenye ng’oki. Uwashigie, Ee Izuwa, wala wejighamba ng’oki jawo. Uwahunduiye wala wechwa muti; Hena lutemiano lwako uwang’olia waana Adamu Lena Masiya Isa Mzuri wetu. Na hena lwakwe, Ee Apa wa lusario, Utughenje vila tuviareha too yoo vioke vyedi, na vya ngalo, na vya mng’ana, Izina lako lishenete lirume. Esai.

    ¶ Luterio, kana Luwushijio lwa ng’oki, lutetwe na Kasisi anwenye ekiimuka, wandu wekidung’uta.

    Izuwa mwenye zinya, Wawee wakwe Mzuri wetu Isa Masiya, esikundie mwenye ng’oki afwe, nde amashige matekwa makwe awone kukia; awaingie Waindi wakwe zinya na luaghanyo, watete hena waudu wakwe wechwa muti luwushijio na luterio lwa ng’oki jawo; Ye awashigia wose wechwa muti hena kididi, na weitikija liana ngoro Sumu yakwe ishenete. Amu iyo tumwombe, atuinge kuchwa muti kwa kididi na Ngoma yakwe Mshenete, vindu tuviareha ingeriaha vimwizibire, na misi yetu ineshigajika ioke izerire na ishenete, tufike kuidiwika ghati ya kuizihirwa kwakwe kwa ndarasi; hena Isa Masiya Mzuri wetu.

    ¶ Wandu watatwe aha, na kuidiwika kwa maluomzbo mose, Esai.

    ¶ Ekiidiwa Mwindi adung’ute, atete Luombo lwa Mzuri hena ighonda la kusikiwa, wandu wekiluteta kimzwe naye, aha na handu hose lunehiriwa ghati ya kuomaba kwa Izuwa.
 

Confession & Absolution

    Apa wetu uoho wanga, Izina lako lirume. Ufumwa wako uze. Wundu ukundie kiketike masangeni, sandu kiketika wanga. Utuinge yoo kidjo chetu hena musi. Utushigie matekwa metu, Sandu uswi tuwashigia wetutekwia. Usitugere kugheshwa; Kake utukije kiwiwini. Amu ufumwa, na zinya, na kirumi ni chako tendarasi.

Ekiidiwa atetewa,

Ee Mzuri, ujughue miomo yetu.
Kutalwa. Na itumbu letu lineteta luisiso lwako.
Kasisi. Ee Izuwa, utukije wangu.
Kutalwa. Ee Mzuri, usare kutughenja.

Aha wose wekiimuka, Kasisi atete,

    Kirumi kioke hena Apa, na hena Mwana, na hena Ngoma Mshenete.
    Kutalwa. Sandu uokie kuwoka, huwo waoka ingeriaha: huwo uneoka tendarasi. Esai.
    Kasisi. Mwisiseni Mzuri.
    Kutalwa. Izina la Mzuri liisiswe.

    ¶ Wekiidiwa matetwe kana mavinwe Malumbo hena mitongie sandu maaghanyiwe. Wekiidiwa Isonzo la ghati ya Aghano la Kae sandu iaghanyiwe. Kut era kwakwe Magnificat (kana Kivino chakwe Isiri mtasiwa Maryamu) sandu kiraterane.

MAGNIFICAT. Luka 1.

    Ngoro yangu imwisisa Mzuri: na ngoma yangu yaizihirwa hena Izuwa Mukija wangu.
    Amu akayoa udongo wa muzoro wakwe.
    Amu yoa, too ingeriaha: marika mose meneita ngwa mtasiwa.
    Amu ye mwenye zinya eniarehie mabaha: na izina lakwe nilo lishenete.
    Na lusario lwakwe hawo wemkundie: mtano mari ka mose.
    Eareha zinya na mkono wakwe: awabarasakanya wena mafuti ghati ya makusaro ma ngoro jawo.
    Awaseja wabaha ghati ya vichumbi vyawo: awa kweja wafaa.
    Awaighusha na mawedi wesikie nzaa: awawushija wenye mali wasiwone kindu.
    Amghenja muzoro wakwe Israeli, ekikumbuka lusario: sandu ewawurrire waapa wetu, Ibrahimu na kuwonwa kwakwe tendarasi.
    Kirumi kioke hena Apa, na hena Mwana: nahena Ngoma Mshenete.
    Sandu uokie kuwoka, huwo waoka ingeriaha: huwo uneoka tendarasi. Esai.

    ¶ Kana Lumbo ulu; usioke Musi wa ikumi kenda wa Mweji, niho lusomwa ghati ya mitongie Malumbo.

CANTATE DOMINO. Malumbo xcviii.

    Mbinieni Mzuri kivino kisha, amu earehe vindu vibaha: mkono wakwe wa kuume, mkono wakwe mshenete umwarehia lukio.
    Mzuri aluwonyanya lukio lwakwe: mesoni ha mbare awika raa ngalo yakwe.
    Akumbuka lusario lwakwe na luitikijo lwakwe hena nyumba ya Israeli: mito yose ya masanga yawona lukio lwa Izuwa wetu.
    Mng’arieni Mzuri, Ee masanga mose: lozeni, izihirweni, mbinieni.
    Mbinieni Mzuri hena kinubi: na hena kinubi na ighonda la malumbo.
    Hena ndurere na ighonda la lughunda: ng’areni msongorana wa Mfumwa Mzuri.
    Ndiwa irurume, na vyose viohoho: masanga na wetueho.
    Mifuro ibighebighe maghaza, nduwi jiizihirwe jose msongorana wa Mzuri: amu ezie i machilie masanga.
    Eenemachilia masanga hena ngalo: nawo wandu hena kididi.
    Kirumi kioke hena Apa, na hena Mwana: na hena Ngoma Mshenete.
    Sandu uokie kuwoka, huwo waoka ingeriaha: huwo uneoka tendarasi. Esai.

    ¶ Wekiidiwa Isomo la ghati ya Aghano Isha, sandu iaghanyiwe. Na kutera kwakwe, Nunc Dimittis (kana Kivino chakwe Simeon,) sandu kiraterane.

NUNC DIMITTIS. Luka ii. 29.

    Ingeriaha umshige muzoro wako, Mzuri, sandu ughambie: nitonge na kiboha.
    Amu meso mangu: mewonie lukio lwako,
    Uluarehe: wushoni ha wandu wose;
    Kiangaji cha kuangaja mbare: na kirumi cha wandu wako Israeli.
    Kirumi kioke hena Apa, na hena Mwana: na hena Ngoma Mshenete.
    Sandu uokie kuwoka, huwo waoka ingeriaha huwo uneoka tendarasi. Esai.

Kana Lumbo ulu; usioke Musi wa ikumi na miri wa Mweji.

DEUS MISEREATUR. Malumbo lxvii.

    Izuwa atusarie, atutasie: atuwaijie wusho wakwe.
    Nzia yako itisiwike masangeni: lukio lwako hena mbare jose.
    Wandu wakuisise Izuwa: wandu wakuisisa wose.
    Mbare jiizihirwe, wang’are; amu unewachilia wandu hena singisi: unejitika mbare jioho masangeni.
    Wandu wakuisisa, Ee Izuwa: wandu wakuisise wose.
    Isanga lang’ola mawonwa makwe: Izuwa, Izuwa wetu enetutasia.
    Kirumi kioke hena Apa na hena Mwana: na hena Ngoma Mshenete.
    Sandu uokie kuwoka, huwo waoka ingeriaha: huwo uneoka tendarasi. Esai.

    ¶ Wekiidiwa lutetwe, kana luvinwe Luitikijo lwa Waondo na Mwindi na wandu, wekiimuka.
 

Lord's Prayer

    Naitikija hena Izuwa Apa mwenye zinya, Mlunga wanga na si;
    Na hena Isa Masiya, Mwana wakwe mjenye, Mzuri wetu, etikiwe na kuemea hena Ngoma Mshenete, Akawonwa na Isiri Maryamu, Akawinywa hena Pontio Pilato. Akawanikwa, akafwa, akajikwa, Akasea handu ha wefwie; Musi wa katatu akaruka hena wefwie, Akakwea wanga, Eikee mkono wa kuume wa Izuwa Apa mwenye zinya; Naye enehunduka awachilie wandu weoho na moo na wefwie.
    Naitikija hena Ngoma Mshenete; Kanisa Lishenete na Katoliko; Ulungano wa Washenete; Luwushijio lwa ng’oki; Luruko lwa muri; na Moo wa tendarasi. Esai.

    ¶ Ikuade malumbo ama maraterane, wose wekidung’uta hena kuomba; Mwindi ekiteta hena ighonda ibaha,

Mzuri aikae na unywi.
Kutalwa. Aikae na ngoro yako.
Mwindi. Tuombe.
Ee Mzuri, utusarie.
Ee Masiya, utusarie.
Ee Mzuri, utusarie.

    ¶ Wekiidiwa Mwindi, Wavini, na wandu watete Luombo lwa Mzuri hena ighonda ibaha.
 

Apostles' Creed

    Apa wetu uoho wanga, Izina lako lirume. Ufumwa wako uze. Wundu ukundie kiketike masangeni, sandu kiketika wanga. Utuinge yoo kidjo chetu hena musi. Utushigie matekwa metu, Sandu uswi tuwashigia wetutekwia. Usitugere kugheshwa; Kake utukije kiwiwini. Esai.

Wekiidiwa Kasisi ekiimuka atete,

Utuwondje, Ee Mzuri, lusario lwako.
Kutalwa. Utuinge lukio lwako.
Kasisi. Ee Mzuri, umkije mfumwa.
Kutalwa. Utusikie tukikuomba.
Kasisi. Waindi wako wadoke ngalo.
Kutalwa. Wazihirwe wasawurwa wako.
Kasisi. Uwakije wandu wako, Ee Mzuri.
Kutalwa. Uutasie uhodja wako.
Kasisi. Uarehe luworo, Ee Mzuri, misi yetu.
Kutalwa. Amu tehena etubighania, esirewe, Izu wa wetu.
Kasisi. Ee Mzuri, ujizerrije ngoro jetu.
Kutalwa. Na Ngoma yako Mshenete usituwushijie.

    ¶ Wekiidiwa maratere maluombo matatu; lwa kuwoka, lwa Musi; lwa keri, lwa Luworo; lwa katatu lwa Lughenjo ghati ya Ndenga jose, sandu maraterane aha namo Maluombo meri ma kuidiwika matetwe misi yose ghati ya Kuomba kwa Chamagheri,
 

Lord's Prayer

Luombo lwa keri, ghati ya Kuomba kwa Chamagheri.

    Ee Izuwa, mwenye kung’ola kukunda kwedi, na makusaro ma kucha, na mihiro ya ngalo; Utuinge uswi wazoro wako luworo lula masanga masiidime kutuinga; nesa na ngoro jetu jikunde kugura viteto vyako, na tukirindwa ni we ghati ya foie yose tuikae misi yose ghati ya luworo na mahoo; hena lwakwe Isa Masiya Mukija wetu. Esai.
 

2nd Collect at Evening Prayer

Luombo lwa katatu, hena lughenjo ghati ya ndenga jose.

    Utugere kiangaji, twakuomba, Mzuri Izuwa, ghati ya kija chetu, na hena lusario lwako utukinyie ndenga jose ja kio iki; hena lukundo lwa Mwana wako mjenye, Mukija wetu, Isa Masiya. Esai.

    ¶ Wekioka wavini, na ha Kuwina, iratere aha Antifona.

    ¶ Wekiidiwa Maluombo ama masano maraterane masomwe aha, isisomwe Litania; niho mesomwa mala meri ma kuidiwa tiki, sandu mewikiwe uko.
 

3rd Collect, for Aid Against All Perils

Luombo hena Mfumwa.

    Ee Mzuri, Apa wetu wa wanga, mbaha na mwenye zinya, Mfumwa wa wafumwa, Mzuri wa wazuri, uitoria we mwenye wabaha, uyoa ghati ya handu hako wose weikee masangeni; twakusemba na ngoro umyce hena mvono Mfumwa wa kiche wetu mwenye mvono Queen Victoria; umwizuje na mvono wa Ngoma yako Mshenete, awone misi yose kukunda lukundo lwako na kutonga ghati ya nzia yako; Umnetijie hena wiingi wuzuri wa wanga; Umwinge ghati ya kuduwa na lumazo kushesha misi miingi; Umdindije awone kuwalela na kuwaikayia maring’a makwe mose; na kuidiwika, kutera kwa kukia uku, afikie luizihirwo na, mahoo ma tendarasi, hena Isa Masiya Mzuri wetu. Esai.
 

Prayer for the Queen's Majesty

Luombo hena Mbare ya Kifumwa.

    Izuwa mwenye zinya, Luchoro lwa uwedi wose, twakusemba hena kinyenya umtasie Albert Edward Prince of Wales, the Princess of Wales, na Mbare yose ya Kifumwa: Uwadokije Ngoma yako Mashenete; uwanetijie mvono wako wa wanga; Uwaweye na luizihirwo lwose; na uwaete mtano ufumwa wako wa tendarasi, hena Isa Masiya Mzuri wetu. Esai.
 

Prayer for the Royal Family

Luombo hena Waindi na Wandu.

    Ee Izuwa mwenye zinya, wa tendarasi, uarehe mwenye vindu vibaha, uwaetie Askofu wetu na Warisha, na matorano mose merindwa nawo, Ngoma yako ya mvono na moo; uwamizie kime cha kutasiwa kwako misi yose, nesa wakuizihire kididi. Utuinge ivi, twakuomba, hena nganyi yakwe Mtusembia na Mkanya wetu Isa Masiya. Esai.
 

Prayer for Clergy & People

Luombo lwa Krusostomo.

    Ee Izuwa mwenye zinya, utuingie mvono ingeriaha tukiwunganyika kukuomba na ngoro mwe; utemiane ti weri kana watatu wekiwunganyika hena izina laka, unesikia kuomba kwawo; Utufishie ingeriaha, Ee Mzuri, vindu twavikunda na twaviomba sandu vituwe; tuwone masangeni ama kutisiwa kididi yako, na masangeni ma akenya moo wa tendarasi. Esai.

2 Kor. xiii.

    Mvono wakwe Mzuri wetu Isa Masiya, na lukundo lwa Izuwa, na Ulungano lwa Ngoma Mshenete, hamwe na uswi wose tendarasi. Esai.

Kuidiwika kwa Mitongie ya Kuomba kwa Chamagheri mwaka wose.

Prayer of St. Chrysostom

 

Return to the 1662 Book of Common Prayer in Taveta

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld