The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

   

Kitamo Cha Kuomba
Portions of the Book of Common Prayer in Taveta (1894)

 

MITONGIE YA KUAREHIA KIDJO CHA MZURI, KANA ULUNGANO MSHENETE.

    ¶ Wandu wose wekunda kuuhia Ulungano Mshenete, wamwinge Kasisi mazina mawo, kuwoka kwa musi wakwe.

    ¶ Ekioka mwe wawo mundu etisiwike kuoka mketi owiwi na raa, kana emketie walatya wakwe owiwi hena kiteto kana hena usumi, amu ya Wamasihiya washishirwa navyo; Kasisi ekimatisiwa ama, amwitange, ambondje, asikare nete kuza mezeni ha Mzuri, mtano enewonyanya na raa ti aidu kididi akakuzerrija hena mawiwi makwe ma kuwoka, ya Wamasihiya wamwizihirwe ye weshishirwe kuwoka, naye awaihia wandu, ewaketie mzawiwi; kana akuwonyanye ti ena tiri kukiketa, eneikawone mbaa.

    ¶ Na huwo Kasisi enewaketia wandu ewawona kuoka na owiwi na kusuana wonawo, asiwashige kutang’ara ghati ya Meza ya Mzuri, mtano eneikaetisiwe ti wakundana. Na mwe wawo wedewerane ekikunda kumshigia na ngoro yose mughenji vyose emtekwie, na kuviihia evitekwie mwenye, nete ula wa keri tekundie kuetwe hena umwe wa kumkunda Izuwa, ekiikaa ghati ya umamalishu na owiwi wakwe; vindu vikioka huwo yambe kasisi amtighe ula aidu hena Ulungano Mshenete, nete siye egolong’e. Kake Mwindi ose ekikinya mundu sandu itamiwe aha kana wanga, imbe Mwindi amburre ini Askofu misi ikumi na minne isimevetia. Naye Askofu enemchilia atekwa hena kanuni cha Kanisa.

    ¶ Meza, magheri ma Ulungano, ikigerwa nguo yedi nyewa ineikaa handu wahaghamba Kuombo kwa Heyawo na Chamagheri. Naye Kasisi ekiimzuka mbai ya kaskazini ya meza, atete Luombo lwa Mzuri, na Luombo luraterana, wandu wekidung’uta.
 

Holy Communion

    Apa wetu uoho wanga, Izina Iako lirume. Ufumwa wako uze. Wundu ukundie kiketike masangeni sandu kiketika wanga. Utuinge yoo kidjo chetu hena musi. Utushigie matekwa metu, Sandu uswi tuwashigia wetutekwia. Usitugere kugheshwa; Kake utukije kiwiwini. Esai.
 

Lord's Prayer

LUOMBO.

    Izuwa mwenye zinya, mesoni hako ngoro jose ni mwaji, kulangwa kwose kutiswike, nete tehena ya mbiso iwisiwe; umazerrije makusaro ma ngoro jetu hena kutuhemia Ngoma yako Mshenete; tuwone kukukukunda nezo na kukutisiwa sandu ituwe; hena Masiya Mzuri wetu. Esai.

    ¶ Ekiidiwa Kasisi ekiwagharukia wandu, atete nezo maaghanyo ikumi mose; na wandu wekiikaa wedung’ute, kutera kwa Iaghanyo lose, wamwombe Izuwa lusario hena kutekwa kwawo magheri mevetie, na mvono wamagure maaghanyo magheri meneza, sandu iraterane
 

Collect for Purity

    Mwindi. Izuwa etetie viteto ivi, akaghamba; Mi Mzuri Izuwa wako: Usioke na maizuwa meingi nde mi.
    Wandu. Mzuri, utusarie, utugere ngoro tuligure iaghanyo ili.
    Mwindi. Usikuarehie sanamu ya kusongowa, nete mfwanano wa kindu kioho wanga, nete masangeni si, nete mbombeni ioho si ya masanga. Usijiitikije nete usijiombe: amu mi Mzuri Izuwa wako ni Izuwa mneng’i, nikiwaihia waana uwiwi wa wawawee wawo, mtano irika la katatu na la kanne lawo wenishishirwa; nikiwasaria mtano maghana ikumi wala wenikundie, wemagura maaghanyo mangu.
    Wandu. Mzuri, utusarie, utugere ngoro tuligure iaghanyo ili.
    Mwindi. Usirange huwo izina la Mzuri Izuwa Wako; amu Mzuri tenemshigia, ula eranga Izina lakwe huwo.
    Wandu. Mzuri, utusarie, utugere ngoro tuligure iaghanyo ili.
    Mwindi. Ukumbuke musi wa Sabato, uushenetija. Misi mitandatu uneareha ndima unehira vindu vyako vyose; kake musi wa, kafungate ni Sabato ya Mzuri Izuwa wako; Usihire ndima, nete we, nete mwana wako wa kiume, nete mwana wako wa kiche, nete mzoro wako wa kiume, nete mzoro wako wa kiche, nete nyama jako, nete mugheni eoho mbengeni hako. Amu hena misi mitandatu Mzuri akajiareha wanga na si, na ndiwa, na vyose viohoho, akasowoka musi wa kafungate; amu ii Mzuri akautasia musi wa kafungate akaushenetija.
    Wandu. Mzuri, utusarie, utugere ngoro tuligure iaghanyo ili.
kiteto na iaghanyo Iako litasiwe; hena Isa Masiya,
    Mwindi. Uwagurie nganyi waweeo na mamako; misi yako iwone kuneta ghati ya isanga waingiwe na Mzuri Izuwa wako.
    Wandu. Mzuri, utusarie, utugere ngoro tuligure iaghanyo ili.
    Mwindi. Usikome.
    Wandu. Mzuri, utusarie, utugere ngoro tuligure iaghanyo ili.
    Mwindi. Usishinde.
    Wandu. Mzuri, utusarie, utugere ngoro tuligure iaghanyo ili.
    Mwindi. Usihiwe.
    Wandu. Mzuri, utusarie, utugere ngoro tuligure iaghanyo ili.
    Mwindi. Usimchunganje walatya wako cha maongo.
    Wandu. Mzuri, utusarie, utugere ngoro tuligure iaghanyo ili.
    Mwindi. Usilangwe nyumba ya walatya wako, usilangwe mche wa walatya wako, nete mzoro wakwe wa kiume, nete mzoro wakwe wa kiche, nete ng’ombe yakwe, nete njoe yakwe, nete chose ena walatya wako.
    Wandu. Mzuri, utusarie, umatame, twakusemba, maaghanyo ama mose ngoroni hetu.

    ¶ Wekiidiwa luratere lumwe lwa maluombo ama meri hena Mfumwa, Kasisi ekiimuka sa kuwoka, ekiteta,
 

Ten Commandments

Tuombe.

    Izuwa mwenye zinya, ufumwa wako wa tendarasi nete zinya jako tejina mng’ana; Ulisarie Kanisa lako lote, uiitorie ngoro ya mzoro wako msawurwa Victoria, Mfumwa na Mwitorie wetu, ti (ekikumbuka kuoka mwindi wa niani) akunde kukela vyose nganyi na kirumi chako: na uswi na wandu wakwe wose (tukikumbuka nezo niani emwingie zinya yakwe) tumtumikie nezo, tumgurie nganyi, tumwinge isikio hena kinyenya, ghati ya we na hena lwako, hena kiteto na iaghanyo lako litasiwe; hena Isa Masiya, Mzuri wetu, ekia na eitoria hamwe na We na Ngoma Mshenete, Izuwa mwe, tendarasi. Esai.

Kana,

    Izuwa mwenye zinya, wa tendarasi, twaloshwa na kiteto chako kishenete, ya kuoka ngoro ja Wafumwa jioho ghati ya iaghanyo na zinya jako, nawe ujiitoria, ujigharusha sandu wawona nezo hena ng’eno ya Izuwa; twakusemba hena kinyenya uiitorie ngoro yakwe Victoria mzoro wako, Mfumwa na Mwitoria wetu, nesa ghati ya makusaro makwe mose, na viteto, na mihiro, akunde misi yose nganyi na kirumi chako, akuoshe mghenji wandu wako, wegerwe ghati ya lurindo lwakwe, hena mikayie yedi na luworo na uwedi: utuinge ama, Ee Apa wa lusario, hena lwakwe Mwana wako mkundwa, Isa Masiya, Mzuri wetu. Esai.
 

Prayers for the Queen

    ¶ Ekiidiwa lutetwe Luombo lwa Musi. Chwi kutera kwa Luombo Kasisi asome Mburi, ekiteta, Mburi (kana, Ifungu la Matamo liaghanyiwe hena mburi) itamwa ghati ya ifungu la —— la ——, ukiwoka mtambara wa ——. Mtano Mburi ikiidiwika, atete, Mburi yaidiwika. Ekiidiwa asome Sumu Yedi, wandu wekiimuka wose, ekiteta, Sumu Yedi Ishenete itamwa ghati ya ifungu la —— la Sumu Yedi yakwe ——, ukiwoka mtambara wa ——. Mtano Sumu Yedi ikiidiwika, luvinwe kana lutetwe Luitikijo luratere, wandu wekiimuka, sa kuwoka.
 

Collect — Epistle — Gospel

    Naitikija hena Izuwa mwe, Apa mwenye zinya, Mlunga wanga na si, na vindu vyose viyoiwe na visiyoiwe.
    Na hena Mzuri mwe Isa Masiya, Mwana mjenye wa Izuwa, ewoniwe ghati ya Apa kuwoka kwa magheri mose, Izuwa ghati ya Izuwa, Kiangaji ghati ya Kiangaji, Izuwa kididi ghati ya Izuwa kididi, Ewoniwe esilungiwe, Mwenye asili mwe na Apa, Hena uu vindu vyose vilungiwe: Eseiye wanga hena lwetu waana Adamu, na hena lukio lwetu. Akauha muri hena Ngoma Mshenete ghati ya Isiri Maryamu, Akaoshwa mwana Adamu, Akawanikwa hena lwetu, magheri ma Pontio Pilato. Akawinywa, akajikwa, Musi wa katatu akawuka hena matamo meshenete; Akakwea wanga, Eikee mkono wa kuume wa Apa. Naye enehundukawa awachiie wandu wenye moo na wefwie: Na kuitoria kwakwe tokuiting’o.
    Naitikija hena Ngoma Mshenete, Mzuri na Eng’ola moo, Efuma ghati ya Apa na mwana, Eombwa na Erumishwa hamwe na Apa na Mwana, Etetie hawo Waroti. Na Kanisa mwe Katoliko na Apostoliko; Naghamba Lubatizo lumwe hena luwushijio lwa ng’oki, Niyoia Luruko lwa wefwie, na Moo wa masanga meneza. Esai.

    ¶ Wekiidiwa Mrisha awatindie wandu Misi Mibaha na Misi ya Kuchunga ioho ghati ya Juma iratere. Nawa, (mayheri iendwaho) ang’ole mburi ya kuareha Ulungano na mburi ya Ngasu jiitndwe: Na Mburi na Khati ja kuitanga na kubalija ghati ya Ulungano jisomwe: nete kiteto kising’olwe nete kisitindiwe ghati ya Kanisa magheri ma Kuomba kwa Izuwa, nde na Mwindi; nete na ye ki eto kisiaghanyiwe hena Mitonyge ya Kitamo iki, kana na Askofu wa handu mwenye.

    ¶ Ekiidiwa luratere lutindo, kana mwe yawo maowitha meayhanyiwe kana meneayhanyiwa nawo wenye zinya.

    ¶ Ekiidiwa Kasisi ahunduke hena Meza ya Mzuri, awoke Offertorio, ekiteta mwe kana miingi ya mitambara iraterane, sandu awona nezo hena kucha kwakwe.
 

Nicene Creed

    Kiangaji kienyu kiwae msongorana wa wandu, wawone mihiro yenyu yedi, wamgurie nganyi Apa wenyu eoho wanga. Matt. v.
    Musikuwikie mali masangeni, ndondoworo na ngeu jinyamaraho, na wahiwi watumbura na wahiwa; kake kuwikieni mall wanga, jisinyamaraho ndondowoio nete ngeu, nete wahiwi tewetumbura nete tewehiwa. Matt. vi.
    Vyose muvikunda wandu wamukete unywi, huwo na unywi muwakete woo; amu ii niyo Torati na Waroti. Matt. vii.
    So ose eniwurra, Mzuri, Mzuri, eneingia ufumwa wa wanga, kake ula eareha kila kikindiwe na Apa wangu eoho wanga. Matt. vii.
    Akaimuke Zakkayo, akamburra Mzuri, mondo ya mali yangu, Mzuri, nawainga wakiwa; na ikioka nimlinganyie mundu huwo, namhunduiya kandu kanne. Luka xix.
    Niani etonga kubigbana hena mali yakwe ye’i Niani ehanda mizabibu, exile ndunda jayo? Kana niani erisha ifio, esila ma mawee ma ifio? 1 Kor. ix.
    Tukioka uswi tumuhandie vindu vya ngoma, ni kindu kibaha tukifindika vindu vyenyu vya muri? 1 Kor. ix.
    Tomutisiwa ti wala wehira ndima ja hekalu wela vinchi vya hekalu? wala weindia kisiko weghawanya na kisiko? Huwo na Mzuri aaghanyie wala weitindia Sumu Yedi, warindwe ghati ya Sumu Yedi. 1 Kor. ix.
    Ula ehanda kadongo, enefindika na kadongo; ula ehanda nyingi enefindika nyingi. Mundn ose ang’ole sandu akunda ngoroni hakwe, si hena wukiwa, kana hena wasi, amu mng’oli liana kuizihirwa niye Izuwa emkundie. 2 Kor. ix.
    Eloshwa kiteto atang’are na ula elosha ghati ya wadi wose. Musikengike, Izuwa tesolwaye; amu vyose ehanda mundu, nivyo elumbula. Gal. vi.
    Tukaketa magheri, tuwaketie nezo wose; kukela woo weokie wa nyumba ya luitikijo. Gal. vi.
    Kumtumikia Izuwa ni lumazo lubaha, mundu ekihoiya; amu totuetie kindu masangeni, nete totuidima kutika kindu kufuma masangeni. I Tim. vi.
    Weokie wamasi masangeni ama uwaaghanye wamasike hena ndima yedi, wandu wa kughawanya nezo, kushanganya: wekikuwikia mbiso niyo kidengu kyedi hena vindu vyaza, wawone kugura moo wa tendarasi. 1 Tim. vi.
    Izuwa si mbiwi mtano kuiiwaa ndima yenyu, na lukundo mliwondjie Izina lakwe, hena kuoka muwaindie washenete, muwaindiawa. Eb. vi.
Kuketa nezo na ulungano musiiwaa; amu hena matasi sa ama, Izuwa eizihirwa. Eb. xiii.
    Mundu ekioka na imana la masanga, ekimbona mundwawo erewie, ekimchungia ngoro hakwe, lukundo lwakwe Izuwa luikaaze hakwe. 1 Yoh. iii.
    Ung’ole matasi ma mali jako, nete usimgharukie hae mundu mkiwa wusho wako; nawo wusho we. Mzuri tounegharukia we hae. Tobit iv.
    Uoke na lusario hena luidimo lwako. Ukioka na viingi, ung’ole pacha; ukioka na kadongo, ukete la. nyarki hena ngoro ung’ole na kadongo kila; amu huwo wakuwonia awahache yedi musi wa kuerewa. Tobit iv.
    Ula esaria wakiwa ehakua hena Mzuri, na ndima yakwe yedi enemwihiawa. Methali xix.
    Keba ula emkumbuka mfaa; musi wa owiwi Mzuri enemkija. Zab. xli.

    ¶ Mitambara ii ikioka isomwa, Shemasi, Werinda Kanisa, kana wandu wengi weidima, wesawurwa hena ndima ii, wauhie Itasi la wandu hena maskini, na vingi ving’olwa ni wandu, ghati ya kia kyedi kya ndima ii; na wamwetie Kasisi hena nganyi, naye eneving’ola hena kinyenya wanga ya Meza ishenete.

    ¶ Magheri ma Ulungano, Kasisi agere wanga ya Meza Ibumunda na Mawa ma kufika. Ikuade Kasisi atete,
 

Offertory Sentences

    Tuliombie Kanisa la Masiya lose, laareha ngondo aha masangeni.
    Izuwa mwenye zinya, wa tendarasi, utulosbije hena Muondo wako mshenete tung’ole maluombo, maombo, na mahaika hena lava wandu wose, twakusemba hena kinyenya ukunde hena lusario (* matasi na mang’olwa metu, na) maluombo metu tumang’ola hena Zinya yako ya Izuwa; twakusemba uhemie misi yose ghati ya Kanisa katoliko, ngoro ya kididi, ya umwe, na ya kukundana, Uwaghenje wose weghamba Izina lako lishenete, wakundane ghati ya kididi cha Kiteto kya, ko kishenete, na waikae ghati ya umwe na lukundano lwedi. Twakuombawa uwalaodje na uwaghenje wafumwa wamasihiya wose, na kukela wose muzoro wako Victoria Queen wetu; tuwone si yakwe kutoriwa nezo na mboha; na uwainge waghosi na wabaha wamasihiya wose, waarehe ngalo nezo, wasisawure wandu, owiwi wose na wumalimali wuswijwe, na malosho mako ma kididi na vyose vyedi vidindijwe. Uwaghenje, Apa wa wanga. Askofu wose na Warisha wandu, wakitinde Kiteto chako cha kididi na chenye moo, na hena malosho na hena matongo mawo waindie nezo na hena mitongie Masakramenti mako meshenete. Na hena wandu wako wose ung’ole mvono wako wa wanga; na kukela wose hena matorano ama aha, wawone hena ngoro ya kinyenya na nganyi iwawe kukisikia na kukikunda Kiteto chako kishenete; wekikutumikia na luitikijo ghati ya usheneto na ngalo mini yose ya kukia kwawo. Twakuombawa hena kinyenya kiingi, Mzuri, uwadindije hena uwedi wako, uwaghenje wose wenye wukiwa ghati ya kukia uku kuvetia, na kuia, na kuduhuka, na ndwari, kana na vindu vingi vyawo. Na twalitasia Izina lako lishenete hena wazoro wako wose weshinjie kukia uku ghati ya luitikijo na luondoko lwako; tukikusemba utuinge na uswi mvono turatere mfwanano wawo wadi, tutang’are hamwe nawo ghati ya ufumwa wako wa wanga. Ivi, Ee Apa, utughenje hena lwakwe Isa Masiya, Mkanyi wetu mwenye na Mtuombia. Esai.

    ¶ Mwindi eking’ola mburi ya kuareha Ulungano Mshenete, musi wa Sunday, kana Musi mbahaa urongoria, kutera kwa lutindo, asome mawondjo meratere.
 

Prayer for the Whole State of Christ's Church Militant
 

* Mesioke matasi nete mang’olwa, viteto, matasi na mang’olwa metu, visitetwe.

    Wakundwa, musi (msiku) niotiki, hena lughenjo lwa Izuwa, kuwang’olia wose wenye ngoro ya kuomba na kumkunda Izuwa, Sakramenti yenye luizihirwo lwa Muri na Sakame yakwe Masiya; waiuhie ghati ya kukumbuka Msalaba wakwe na Mawinyo menye lukundanyo; hena ama tiki twaingwa luwushijio lwa ng’oki, na kutang’ara ghati ya Ufumwa wa wanga. Amu iyo yatuwe tung’ole mahaika ma kinyenya na ngoro hena Izuwa mwenye zinya, Apa wetu wa wanga, amu atuinga Mwana wakwe, Mukija wetu Isa Masiya, afwe hena lwetu, nde si iyo tiki, kake kuoka kidjo na zinya jetu ja ngoro ghati ya Sakramenti ishenete ii. Ikioka ii kindu cha Izuwa chenyi lughenjo hawo weiuhia sandu iwawe, na chenye ndenga hawo, wekara kuiuhia isiwe: ndima yangu ni kumbondja ivagheri ma ghati kukusara ubaha wa Sakramenti ii ishenete na ndenga nyingi ioho ghati ya kuiuhia isiwe; na kuenda na kughesha ngoro jenyu, nete si ianguhe, sandu wala wekunda kumwisia Izuwa; kake mbone kuza washenete na wazerre hena Karamu ya wanga sa iyo, wenye nuke ja ngasu, Izuwa ekikunda ghati ya Matamo meshenete, mukundiwe sa watang’ara wawa wa Meza ila ishenete.
    Nzia yakwe niyo ii; Kuwoka, kughesha kukia na malderati menyu, hena kanuni ya maaghanyo ma Izuwa; na mukiwona ti mushishirwa hena ngoro, hena kiteto, kana hena mhiro, kuiiyia ng’oki yenyu, na kughamba msongorana wa Izuwa mwenye zinya, hena utiri udindie wa kuareha kukia. Na unywi mukiwona ti mashishirwo menyu si wanga ya Izuwa tiki, ndewa wanga ya walatya wenyu; mukukundanya kuwoka nawo; mukikuareha kuhundua na kuihia, hena luidimo lwenyu lwose, hena ng’oki na matekwa mumwarehie ungi; mukikuareha na unywi kuwashigia wengi wemushishirwa, sandu mwakunda unywi lushigio lwa matekwa menyu hena Izuwa; amu isioke huwo kuuhia Ulungano Mshenete tekiwe nde kueunetija wuchili. Amu iyo mundu wa henyu ekioka mwerenge, msuiji kana mchunganji Kiteto cha Izuwa, mshindi, kana mwenye owiwi, kana luneng’o, kana kutekwa kwose kuokie kubaha, chweni muti ghati ya ng’oki jenyu, kana musize hena Meza ila ishenete; isioke kutera kwa kuiuha Sakramenti ila ishenete, Shetani aingie henyu sandu eingie ghati ya Yuda, amuizuje na mawiwi, amuetie kunyamarwa kwa muri na ngoro.
    Amu yambewa mundu esize hena Ulungano Mshenete, esiluitikije muno lusario lwa Izuwa, na ngoro yakwe ihuja; huwo ekioka mundu henyu esiidima kuhujija ngoro yakwe hena nzia iyo, kake akundawa kudindijwa kana mburi, aze hangu kana hakwe ungi Mwindi wa Kiteto cha Izuwa mwenye kucha na malosho, awike some wukiwa wakwe; awone hena luindo lwa Kiteto Kishenete cha Izuwa kuuhia kindu chedi cha luterio, hamwe na mburi na mawondjo ma ngoroni, ngoro yakwe ihuje, akijwe ghati ya kuitalua kwose na wasi.

    ¶ Na ekiwona wandu tewena lunyarki lwa kuza hena Ulungano Mshenete, handu ha lila la kuwoka, auhe mawondjo ama.

    Wandwetu wakundwa, musi (msiku) niotiki, liana mvono wa Izuwa, kuareha Kidjo cha Mzuri; hena iyo namuitanga unywi wose muoho aha; namusemba hena lwakwe Mzuri Isa Masiya musisue kuza, mukiitangwa mukitang’arwa huwo hena lukundo na Izuwa mwenye. Mwatisiwa ti nikyo kindu kibaha nete si kyedi, mundu ekinaidiwe kuareha karamu mbaha, egera mezeni kidjo chose eheokie chedi, mtano tekiduhuka kindu, nde wagheni waikae; nawo weitangwa, wesina lukake, wasua kuza. Niani wa henyu esikiregija Niani esikiwona asolwa muno? Amu iyo unywi mwakundwa muno ghati ya Masiya, yoeni, mukikuwushija ghati ya Kidjo iki kishenete musiakije oro ya Izuwa wanga yenyu. Nikyo kianguhe kughamba, Sishangarana amu naimwa ni lweloli lwa masangeni. Kake viteto sa ivi tevikundwa wangu msongorana wa Izuwa. Mundu ekighamba, Mi mwenye ng’oki nyingi, amu iyo sikarami kuza, nini tomuchwa muti nete tomurongeka? Izuwa ekimuitanga, tombona soni kuteta, tomuneza? Imbeho kumhundukia Izuwa munegura mbande mukighamba, Simo magherimo? Kusareni muno ngoroni ti kugura mbande uku kunewe kini ha Izuwa? Wala wesuiye karamu ila ghati ya Sumu, amu wazorie mteme, wakakunda kughesha ng’ombe, kana waaika, teweshigiwe, kake wetarika tewawe karamu ya wanga. Mi aha ninekuarehia, na hena kuoka ndima yangu, namuitanga hena Izina la Izuwa, namuborowoyia handu ha Masiya, nambondja sandu mwakunda lukio lwenyu, muze mushangarane Ulungano Mshenete uu. Na sandu Mwana wa Izuwa ekundie kung’ola ngoro yakwe ghati ya kufwa wanga ya Msalaba hena lukio lwenyu; huwo yambe unywi kuuhia Ulungano hena lukumbusho lwa itasi la kufwa kwakwe sandu eaghanyie mwenye; musikakete huwo, kusareni ngoroni kusola kuhi mumketia Izuwa, na kubighwa kuhi kubaha kuoho wanga ya mitiwi yenyu hena lwakwe; mukishiga na tiri Meza ya Mzuri, mukikubalija ghati ya wandwenyu, weza kukurisha hena karamu ya kidjo kila cha wanga. Ivi mukivikusara muno, hena mvono wa Izuwa munehunduka kuoka na kucha kwedi; nete uswi totuneshiga kuomba muno mukuwone kucha uku, hena Izuwa mwenye zinya, Apa wetu wa Wanga.

    ¶ Magheri ma kuareha Ulungano, Wala weshangarana wekigerwa nezo waiuhie Sakramenti Ishenete, Kasisi atete mawondjo ama.

    Unywi wakundwa ghati ya Mzuri, muna kucha kwa kuzia Ulungano Mshenete wa Muri na Sakame ya Mukija wetu Masiya, yambe kukusara sandu ewondjie Paolo Mwondo wendu wose wakugheshe hena lunyarki, wakuyoe kuwoka kwa kukara kula ya Ibumunda lila, na kunywa ya Ndemwa ila. Amu sandu mbucha niyo nyingi, tukiuhia hena ngoro ya kuchwa muti muno na luitikijo luna moo Sakramenti ii ishenete; (amu niho twala ngoroni Muri wakwe Masiya, na kunywa Sakame yakwe; niho tuikaa ghati ya Masiya, na Masiya hetu; twalungana naye Masiya, naye na uswi;) huwo na ndenga ni nyingi, tukiiuhia tusiwe. Amu niho yatuwe ng’oki ya Muri na Sakame yakwe Masiya Mukija wetu; twala na twanywa wuchili wetu uswi, tusikakumbuke Muri wa Mzuri; twaakija oro ya Izuwa wanga yetu; twamwendia atubighe hena ndwari ingiingi, na mbare jingijingi ja kufwa. Mukuchilie wenye, wandwetu, musichiliwe ni Mzuri; muchwe muti hena kididi ghati ya ng’oki jenyu jivetie; muoke na luitikijo lung moo na kudinda ghati ya Masiya Mukija wetu; muarehie kukia kwenyu, muikae ghati ya lukundano lushenete na wandu wose; huwo muneoka washanganya wawa wa Masakaamenti ama meshenete. Na keba yambe kumwinga haika hena kinyenya na hena ngoro Izuwa, Apa, Mwana, na Ngoma Mshenete, hena kumakombola masanga hena kufwa na kuwinywa Mukija wetu Masiya, na Izuwa na Mwana Adamu; ekusejie mtano kufwa Msalabeni hena lwetu, wukiwa wenye ng’oki, weyejwe kijeni, na mvurini ha kifwa; nesa atuoshe waana wa Izuwa, atuete wanga hena kukia kwa tendarasi. Na uswi tuwone kukumbuka misi yose Iukundo lubaha muno lwa Mlosha wetu na Mukija mwenye, Isa Masiya, ekifwa huwo hena lwetu, na mbucha jisitarika ejituwonie hena kung’ola sakame yakwe yasilelwe; earehe akaaghanya Sakramenti ishenete kuoka mredeke wa lukundo lwakwe, na lukumbusho lwa tendarasi Iwa kufwa kwakwe, hena lughenjo lwetu lubaha lusiiting’o. Amu iyo, hena uu hamwe na Apa na Ngoma Mshenete, tung’ole, sandu yatuwe muno, mahaika ma misi yose; tukikugera pia hena lukundo lwakwe sandu ekundie, na kutemiana tumtumikie ghati ya usheneto na ngalo ya kididi misi yose ya kukia kwetu. Esai.

    ¶ Ekiidiwa Kasisi awawurre wala weza wauhie Ulungano Mshenete,

    Unywi muchwa muti hena kididi na hena ngoro, muokie na lukundano na walatya wenyu, mwakunda kuratera kukia kusha, ghati ya kugura maaghanyo ma Izuwa na kutonga too yoo ghati ya nzia yakwe ishenete; Songereni hena luitikijo, uhieni Sakramenti Ishenete ii hena kudinda kwenyu; ng’oleni lughambo lwenyu hena kinyenya, mukidung’uta hena kuiruto msongorana wa Izuwa Mwenye zinya.

    ¶ Ekiidiwa Lughambo ulu lwa nose luarehike na mwe wa Waindi, hena izina lawo wose weokie na kucha wauuhie Ulungano Mshenete; na ye na wandu wose wekidung’uta hena kinyenya, wekiteta,
 

Exhortations

    Izuwa mwenye zinya, Wawee wakwe Mzuri wetu Isa Masiya, Mwareha vindu vyose, Mchili wa wandu wose; Twaghamba na twaiyia ng’oki nyingi na matekwa metu, tujiareha mbiwi muno musi hena musi, Hena makusaro, viteto, na mihiro, Wanga ya, Ubaha wako wa Izuwa, tukikuwonia oro na kuregija kwako kwa ngalo. Twachwa muti hena ngoro, na Ngoma jetu jina wukiwa hena matekwa metu; Ikuma, kumbuka ni luwawo; Muagho usitikika. Utusarie, utusarie, Apa wa lusario; Hena lwakwe Mwana wako Isa Masiya Mzuri wetu, utushigie vyose vivetie; Utughenje too yoo misi yose Tukutumikie, tukuizihire, Ghati ya usha wa miselie, Rena nganyi ria kimmi cha Izina lako; Rena Isa Masiya, Mzuri wetu. Esai.

    ¶ Wekiidiwa Kasisi (kana Askofu ekioho) aimuke, awagharukie wandu, atete Luterio ulu,

    Izuwa mwenye zinya, Apa wetu wa wanga, etemiane hena lusario lwakwe iwingi, wose weehwa muti hena ngoro, na wemgharukia hena luitikijo lwa kididi, ng’oki jawo jineshigiwa; Amusarie unywi, amushigie unywi ng’oki jenyu jose; amukije ghati ya, owiwi wose; amughenje amugere zinya hena chose chedi; na hena moo wa tendarasi amuete; hena lwakwe Isa Masiya Mzuri wetu. Esai.

Ekiidiwa Kasisi atete,
 

Confession & Absolution

    Sikijeni viteto vya ludindijo Masiya Mukija wetu ewawurra wose wemgharukia hena kididi.
    Izoni hangu, unywi wose wenye ndima nyingi na mubundika, nami ninemusowosha. Matt. xi. 28.
    Amu huwo Izuwa emakundie masanga, mtaro emng’ olie Mwana wakwe mjenye, ose emwitikiia asiteke, nde coke na moo wa tendarasi. Yoh. iii. 16.
    Sikijeniwa evitetie Paolo Mshenete.
    Kiteto kiitikijika na kiwe lukundo lwose, ti Masiya Isa ezie masangeni awakije wenye ng’oki. 1 Tim. i. 15.
    Sikijeniwa evitetie Yohana Mshenete.
    Mundu ekiareha ng’oki tuna Mtusemhia hakwe Ape, Isa Masiya mwenye ngalo; naye niye lukundanyo lwa ng’oki jetu. 1 Yoh. ii. 1.

Ekiidiwa, Kasisi arongore, ekiteta.

Tuwushije ngoro.

Kutalwa. Twajiwushija hena Izuwa.
Kasisi. Tumwinge haika Mzuri Izuwa wetu.
Kutalwa. Yawe na ye ngalo kuketa huwo.

Wekiidiwa Kasisi agharukie Meza ya Mzuri, atete,

    Kididi yawe na ya ngalo, na yatuwe muno, misi yose na handu hose tumwinge haika Mzuri, (*Apa Mshenete,) Izuwa Mwenye zinya, wa tendarasi—

    ¶ Ekiidiwa kuratere Kuwaka kwa Musi, kana, kusioka Kuwoka kwa musi, iratere chwi, Amu iyo, &c., sandu itamiwe si.
 

Comfortable Words

* Musi mbaha wa Utatu viteto ivi “Apa Mshenete” visitetwe.

 

 

MAWOKO MA MUSI.

Musi wa Kuwonwa Mzuri wetu na misi mifungate kutera.

    Amu umng’olie Isa Masiya Mwana wako mjenye, awonwe magheri ama hena lwetu; earehike mundu, hena ndima ye Ngoma Mshenete, ghati ye muri wa Isiri Maryamu mee: hesina luwano lwa ng’oki, atuzerrije uswi ghati ya ng’oki jose.

Musi wa Pasaka na nisi mifungate kutera.

    Kake keba ituwe kukuisisa hena lwa luruko lwa kirumi lwa Mwana wako, Isa Masiya Mzuri wetu. Amu niye, eokie Ndorome wa Pasaka, eng’olwe hena lwetu, akatika ng’oki ja masanga: ekinyamara kifwa hena kifwa chakwe, etuarehie moo wa tendarasi hena luruko lwakwe.

Musi wa Kukwea Mzuri ni misi mifungate kutera.

    Rena Mwana wako mkundwa Isa Masiya Mzuri wetu; ewoniwe na raa na Waondo wakwe wose, kutera kwa luruko lwakwe lwa kirumi, nawo wekiyoa akakwea wanga; etuarehie handu, tuwone eoho Ye kukwea na uswi, tuitorie naye ghati ya Kirumi.

Musi wa Pentekote na misi mitandatu kutera.

    Hena Isa Masiya Mzuri wetu; hena lutemiano lwako lwenye kididi Ngoma Mshenete sa magheri ama, hena ngori nyiingi ya turu sa ya ngungu mbaha eseiye wanga, hena mfwanano wa malumi sa ma moto, akawatuiya Waondo, awaloshe awarongeshe ghati ye kididi chose; ekiwainga na awahache ye mitetie mingimingi, na zinya wawone hena lunyarki lwingi kuwatindia Sumu Yedi mbare Jose, wasiremwa; nihuwo na uswi twaetwa kafuma kijeni ha matekwa, tuingie kiangaji kyewa cha kucha kwa kididi yako We na Mwana wako Isa Masiya.

Musi mbaha wa Utatu.

    Uokie Izuwa mwe, Mzuri mwe; si Nafsi mwe mwenye, nde Nafsi tatu ghati ya Asili mwe. Amu sandu twakiitikija kirumi cha Apa, ni huwo twakiitikija cha Mwana, na cha Ngoma Mshenete, hesina elelie note ehie.

    ¶ Kutera kwa mose ma mawoko ama chwi ivinwe kana itetwe.

    Amu iyo hamwe na Malaika na Malaika wabalia, na lweriri lwose lwa wanga, twakuisisa Izina lako; na kuvina kivino cha kirumi chako, tukiteta tusiiting’o,
    Mshenete, Mshenete, Mshenete, Mzuri Izuwa wa Malweriri, Wanga na si jaizua kirumi chako: Kirumi hako Mzuri uoho wanga. Esai.

    ¶ Ekiidiwa Kasisi ekidung’uta Mezeni ha Mzuri, atete hena izina lawo wose, weneuhia Ulungano, Luombo ulu luratere.
 

Proper Prefaces

    Totukara kuisongeria meza yako ii, Ee Mzuri wa lusario, tukiing’idaki hena ngalo yetu uswi, kake hena lusario lwako lwingi na lubaha. Teituwe mtano kumadodola malumong’o si ya meza yako. Kake we niwe Mzuri ula mwenye kusaria misi yose. Utughenje, Mzuri wadi, tule nyama ya Mwana wako mkundwa Isa Masiya na kunywa sakame yakwe, nesa mini yetu ina ikwe izerrike hena muri wakwe, na ngoma jetu hena sakame yakwe jiojiwe, tuwone kuikaa misi yose ghati yakwe, na Ye ghati yetu. Esai.

    ¶ Kasisi ekiimuka msongorana wa Meza, ekiidiwa kuwika nezo Ibumunda na Mawa, awone hesina wukiwa na hena nganyi kulibaa Ibumunda msongorana wa wandu, na kuiuha Ndemwa mikononi hakwe, atete Luombo lwa Kishenetija, sandu luratere.
 

 
Prayer of Humble Access

    Izuwa mwenye zinya, Apa wetu wa wanga, umng’olie Mwana wako mjenye, hena uwedi wa lusario lwako, awone kufwa, ghati ya Msalaba hena lukombolo lwetu; earehe uko, hena itasi limwe la ngoro yakwe liarehike kamwe tiki, na ndaswa, na itasi, na lukundanyo, mwingi, mshenete, na wa kufika, hena ng’oki ja masanga mose; akaaghanya, na ghati ya Sumu Yedi Yakwe ishenete akatuwurra, tufishe lukumbusho Iwa kufwa kwakwe kwa zora nyingi kwa misi yose, mtano eneikaehunduke; Utusikie, Apa wa lusario, twakuomba, hena kinyenya, utuinge uswi tukiuhia vindu ivi vyako, ibumunda na mawa, hena luaghanyo lushenete lwa Mwana wako Isa Masiya Mukija wetu, hena lukumbusho lwa kufwa na kunyamarwa kwakwe, tuushanganye Muri na Sakame yakwe itasiwe: Eliuhie ibumunda;* kio kila ekinang’olwe; ekiidiwa kuinga haika akalibaa,† akawainga waanalosha wakwe, ekiteta, Uheni mle, ‡ nilo Muri wangu ung’olwe liana lwenyu: Areheni huwo hena lukumbusho lwangu. Huwo na kutera kwa kidjo, § akaiuha ndemwa; ekiidiwa kuinga haika akawainga, ekiteta, Nyweni wose ghati ya ii; amu || niyo Sakame yangu ya Aghano Isha utike hena lwenyu na lwa weingi hena luwushijio lwa ng’oki; Areheni huwo, handu hose muneinywa, hena lukumbusho lwangu. Esai.

    ¶ Ekiidiwa Mwindi auhie Ulungano ghati ya mbare jose mbiri kuwoka mwenye, ikuade awang’olie Askofu, Kasisi, na Shemasi weoho huwo, ikuade na wandu hena mitongie, mikononi hawo, wose wekidung’uta hena kuomba. Naye ekimng’olia mundu Ibumunda atete,
 

Eucharistic Prayer

 

 

    * Aha Kasisi auhe Patina mikononi hakwe.
    † Aha alibae Ibumunda.
    ‡ Aha agere mkono wakwe wanga ya Ibumunda lose.
    § Aha auhe Ndemwa mkononi hakwe.
    || Aha agere mkono wakwe wanga ya kindu chose chenye Mawa wa kuarehika shenete.

 

 

 

 

    Muri wa Mzuri wetu Isa Masiya ung’olwe hena lwako, ukurinde muri na ngoma hena moo wa tendarasi. Uha ula ili, ukikumbuka ti Masiya efwie hena lwako, urishwe naye ngoroni hena luitikijo na kuinga haika.

Mwindi emng’olia mundu Ndemwa, atete,

    Sakame ya Mzuri wetu Isa Masiya, iitike hena, lwako, ikurinde muri na ngoma hena moo wa tendarasi. Unywe ii ukikumbuka ti Sakame yakwe Masiya iitike hena lwako, uking’ola haika.

    ¶ Ibuanunda kana Mawa mashenetijwa ikiidiwika magheri mose wesimetang’ara, Kasisi ashenetije ungi heana mfwanano uaghanyiwe wanga; ekiwoka [Mukija wetu Masiya, kio kila ekinang’olwe,] kulitasia Ibumunda, na [Kutera kwa kidjo ekiuha,] kuitasia Ndemwa.

    ¶ Wose wekiidiwa kutang’ara, Mwindi ahunduke Mezeni ha Mzuri, awike wanga yakwe hena nganyi vishigajika vya Ibumunda na Mawa meshenetijwe ekivifinikira hena nguo nyewa yedi ya bafta.

    ¶ Ekiidiwa Kasisi atete Luonzbo lwa Mzuri, wandu wekiteta kutera kwakwe vifungu vyose.
 

Words of Administration

    Apa wetu uoho wanga, Izina lako lirume. Ufumwa wako uze. Wundu ukundie kiketike masangeni sandu kiketika wanga. Utuinge yoo kidjo chetu hena musi. Utushigie matekwa metu, Sandu uswi tuwashigia wetutekwia. Usitugere kugheshwa; kake utukije kiwiwini. Amu ufumwa, na zinya, na kirumi ni chako tendarasi. Esai.

Ekiidiwa itetwe sandu iraterane.

    Ee Mzuri, Apa wa wanga, uswi wazoro wako wa kinyenya twaomba na twasemba uwedi wako wa apa, ukunde hena lusario ndaswa yetu ii ya kuisisa na kuinga haika; tttkiomba hena kinyenya, hena lwa kuwe na kufwa kwakwe Mwana wako Isa Masiya, na hena luitikijo lwa Sakame yakwe, na uswi na Kanisa lako lose tuwone luwushijio lwa ng’oki, na mawedi mengi mose ma kuwinywa kwakwe. Na aha, Mzuri, msongorana wako twakung’ola na twakuwika wenye, miri yetu na ngoma jetu, kuoka ndaswa hako yenye kucha, ishenete, na yenye moo; tukisemba hena kinyenya uswi wose tuingwa Ulungano Mshenete uu, tuizue mvono wako na matasio mose ma wanga. Mtano tukioka, hena ng’oki jetu nyingi, teituwe kukung’olia ndaswa yose, ndima ii yatuwe na kutumikia kwetu twakuomba uikunde; si hena lwa kuwe, nde hena awahache na kushigia, hena Isa Masiya Mzuri wetu; hena uu na hamwe naye nganyi yose na kirumi kioke chako, Izuwa Apa Mwenye zinya, ghati ya umwe wa Ngoma Mshenete, ndarasi na ndarasi. Esai.

Kana ulu.

    Izuwa mwenye zinya, wa tendarasi, twakuinga haika hena ngoro yose, amu wakunda kuturisha uswi, tuuhie nezo sakramenti ii ishenete, hena kidjo cha ngoroni cha Muri usilelwe na Sakame yakwe Mukija wetu Isa Masiya, ukatutisiwija huwo mvono na uwedi wako hetu; na ti uswi twagerwa, marungo ma kididi, ghati ya Muri wa ngiliwata wa Mwana wako, niyo siri itasiwe yawo wose weitikija; na wahodji hena kuing’idaki wa ufumwa wako wa tendarasi, hena lwa kuwe kufwa na kuwinywa kusilelwe kwa Mwana wako mkundwa. Na uswi twakuomba hena kinyenya, Ee Apa wa wanga, tuikae, tukigerwa zinya na lughenjo wa mvono wako, ghati ya siri iyo ishenete, tuikete mihiro yose yedi utuaghanyie tuiselie; hena Isa Masiya Mzuri wetu: hena Uu hamwe na We, ghati ya umwe wa Ngoma Mshenete, nganyi yose na kirumi, ndarasi na ndarasi. Esai.

Ekiidiwa kitetwe kana kivinwe,
 

Lord's Prayer

    Kirumi hena Izuwa wanga, ghati ya masanga luworo, hena wandu lukundo lwedi. Twakuisisa, twakutasia, twakuomba, twakurumisha, twakuinga haika, hena kirumi chako kibaha, Mzuri Izuwa, Mfumwa wa wanga, Izuwa Apa mwenye zinya.
    Mzuri, Mwana mjenye, Isa Masiya, Mzuri Izuwa, Ndorome ya Izuwa, Mwana wa Apa, uwushijie ng’oki ja masanga, utusarie. Uwushija ng’oki ja masanga, ukunde kuomba kwetu. Uikee mkono wa kuume wa Izuwa Apa, utusarie. Amu niwe mwenye Mshenete; niwe mwenye Mzuri; niwe mwenye uoho wanga, Isa Masiya, hamwe na Ngoma Mshenete, ghati ya kirumi chakwe Izuwa Apa. Esai.

    ¶ Ekiidiwa Kasisi (kana Askofu ekioho) awasame na lutasio ulu.
 

Gloria

    Luworo lwa Izuwa luvetia kucha kwose, lumurinde ngoro na lusaro ghati ya kumtisiwa na kumkunda Izuwa, na Mwana wakwe Isa Masiya Mzuri wetu.
    Na lutasio lwa Izuwa Mwenye zinya, Apa na Mwana, na Ngoma Mshenete, luoke wangu yenyu na luikae henyu tendarasi. Esai.

    ¶ Maluombo wa kutetwa kutera kwa kung’ola Itasi hesioke Ulungano, musi ose ula, lumwe kana meingi: namo matetwe sandu ikundiwe kutera kwa Maluombo ma Kuomba kwa Heyawo kana Chamagheri, Ulungano, kana Litania, hena kucha kwakwe Mwindi.
 

Gloria

    Ukunde, Ee Mzuri, maluombo metu, uirongeshe nzia ya wazoro wako, waluwone lukio lwako, waghenjwe misi yose hena lughenjo lwako na lusario lwako ghati ya makorano mose ma nzia ya kukia uku; hena Isa Masiya Mzuri wetu. Esai.
    Ee Izuwa, Mzuri mwenye zinya, wa tendarasi, ukunde kuturongoria, kutuzerrija na kutuaghanya na ngoro na miri ghati ya nzia ja maaghanyo mako, na ghati ya ndima ja maaghanyo mako tuwone kuidima kukia na lukio lwa lughenjo lwako, na aha na tendarasi; hena Mzuri na Mukija wetu Isa Masiya. Esai.
    Utughenje, twakusemba, Izuwa mwenye zinya, viteto tuviuhie hena masikio na raa yoo, vihandike hena mvono wako ghati ya ngoro jetu ndeni nesa vigere ndunda ja kukia kwedi, hena luisiso na kirumi cha izina lako; hena Isa Masiya Mzuri wetu. Esai.
    Mihiro yetu, twakusemba, Mzuri, urongeshe hena mburi, na unetije hena lughenjo; ndima yetu yose iwoke kwako na ifishwe nawe: tulirumishe misi yose Izina lako lishenete, tuwone kuidiwika hena lusario lwako kukia kwa tendarasi; hena Isa Masiya, Mzuri wetu. Esai.
    Izuwa Mwenye zinya, uokie asili ya kucha kwose, utisiwe marewie metu magheri tusimeoma na utomoda wetu magheri ma kuomba; Usarie, twakusemba unana wetu, utughenje hena mvono vindu vila tusikare kuviomba hena kuoka wafaa, na tusiidima hena kuoka webajike meso, hena kuwe kwakwe Mwana wako, Isa Masiya Mzuri wetu. Esai.
    Izuwa mwenye zinya, utemiane kusikia kuomba kwawo weomba hena Izina la Mwana wako; Utusikije hena lusario twakusemba maluombo na kuomba kwetu msongorana wako ingeriaha; utughenje, tuwone hena kididi vila tuviomba hena luitikijo, sandu wakunda we, unana wetu ughenjwe, kirumi chako kiwonwe; hena Isa Masiya Mzuri wetu. Esai.

    ¶ Musi wa Sunday na Musi Mbaha (mtano usioke Ulungano) vila vitamiwe hena Ulungano vitetwe mtano kuidiwika kwa Luombo, “Hena Kanisa la Masiya pia” hamwe na Luombo lumwe kana meingi metamiwe aha wanga, na Lutasio hena kuidiwika.

    ¶ Nete Ulungano usiarehike hesina wandu wa kutang’ara hamwe na Kasisi wefika hena kucha kwakwe.

    ¶ Ghati ya Makanisa weohoho Kasisi na Shemasi weingi, wose watang’are hamwe na Kasisi Sunday yose, kana kukela, wesioke na lukake lwedi.

    ¶ Na amu lusioke lukake lwa kuloziana wandu wanga ya Ibamunda na Mawa na kunyamara luitikijo, inefika Ibumunda lioke lila la kulika misi yose, nde Ibumunda la ngano yedi na izerre sa iidima kuwonwa.

    ¶ Ibumuna na Mawa mekishigajika mesishenetijwa, ni mali yakwe Kasisi; kake mala meidiwika kushenetijwa, mesitikike some ya Kanisa, kake Kasisi na weingi Wetang’ara enewaitanga wale na wanywe ama hena nganyi, chwi Lutasio lukiidiwika.

    ¶ Ibumunda na Mawa wa Ulungano uneng’olwa na Kasis na Werinda Kanisa hena zora ya wandu wa handu hala.

    ¶ Na yoa, mundu ose asitekwe kutang’ara mwaka ose kandu katatu kana kukela, asishige Pasaka. Mwaka osewa magheri ma Pasaka Mmasihiya Masihiya ose wa handu hala aarehe kutara na Kasisi kana wandu wakwe, awaihie maihio mose yambe hena mikayie kuihia magheri mala.

    ¶ Kuomba kwa Izuwa kukiidiwika, fetha ing’oliwe ghati ya Offertorio, ighawanyike hena ndima yedi hena kucha kwa Kasisi na Werinda Kanisa; nawo wasiarehiane, ihiriwe sandu eaghanyie Askofu.

    Amu iaghanyiwe ghati ye Mitongie ii ya Kuindia Kidjo cha Mzuri, Wetang’ara wadung’ute waekiuhia, nayo yawe hena kuwondja tuviuhia hena kinyenya na haika vindu vyedi vya Masiya weingwa hala wose wetang’ara sandu yawawe, hena kuswvija wanduwa wasisowe ngea nganyi na mitongie ghati ya Ulungano Mshenete; kake nesa kudung’ata kula kusigheshijiwe viwiwi ni mundu, kana kunyamarike, amu kung’ola kutisiwa na unana, kana owiwi na wumalimali; huwo luwondjo lwakwe nilu ulu: kuarehika si hena tiri ye kuiomba, nawa teiwe kuiomba, ibumunda na mawa ma Sakramenti, iuhiwe uko hena muri, nete ya kukuomba kuoka sa murini Nyama na Sakame ya, muri wakwe Masiya. Amu Ibumunda na Mawa ma Sakramenti maikaa ghati ye asili deng’e ma kulungwa kwawo, huwo mbiwi kumaomba (amu niyo kuomba vilungiwe, mashishiro ma Wamasihiya wose wa luitikijo) na Nyama na Sakame ya murini wa Mukiija wetu Masiya jioho wanga, nete si aha; amu kididi muri wa kulungwa kwakwe Masiya deng’e touidima kuoka handu heri hamwe hena magheri malamala.

Collects

 

Return to the 1662 Book of Common Prayer in Taveta

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld