The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

   

Kitamo Cha Kuomba
Portions of the Book of Common Prayer in Taveta (1894)

 

LUINDO LWA KUBATIZA WAANA HENA SOME GHATI YA KANISA.

    ¶ Wandu wawondjwe, nicho kyedi Lubatizo lusiarehike nde musi wa Sunday, kana Musi mbaha, wandu wekiwunganyika weingi; matorano meohoho wawone kuyoiya ti wala webaptizwa watighwa ghati ya Kanisa lakwe Masiya; nawa ghati ya Lubatizo lwa Waana mundu ose eoho akumbushwe lughambo lwakwe ye emwarehie Izuwa ekinabatizwe. Amu iyowa keba Lubatizo luarehike hena viteto vya wandu weohoho. Kake, lukioka lukake lwa kufika, ni kyedi kuwabatiza Waana musi ungi.

    ¶ Yoawa, hena mwana ose wa kiume waoke Wakara weri wa kiume, na mwe wa kiche; na hena mwana ose wa kiche Wakara weri wa kiche na mwe wa kiume.

    ¶ Waana wenebatizwa Waghosi wamtindia Mrisha, kio, kana heyawo kerre, kuwoke kwa Kuomba kwa Heyawo. Nawo Wakara, na wandu wenye waana wakuarehia hena Fonte, Isomo la keri likiidiwika, ghati ya Kuomba kwa Heyawo kana kwa Chamagheri, sandu Mrisha hena kucha kwakwe eneaghanya. Naye Kasisi ekiza hena Fonte (ineizujwa halahala Mbombe izerre) ekiimuka uko,

    Mwana uu aidiwa kubatizwa kana Hai?

    ¶ Wekitalwa, Hai, Kasisi arongore sandu iraterane.

    Wandwetu wakundwa, wandu wose wekioka wewoniwe ghati ya ng’oki; naye Mukija wetu Masiya aghamba, Teidima mundu kuingia ghati ya ufumwa wa Izuwa, esiwonwewa hena Mbombe na Ngoma Mshenete; namsemba mumwombe Izuwa Apa, hena Mzuri wetu Isa Masiya amwinge mwana uu hena lusario lwakwe lwingi, kindu kila esiidima kukiwona hena asili; abatizwe hena Mbombe na hena Ngoma Mshenete, aetwe ghati ya Kanisa Lishenete lakwe Masiya, awone kuoka kindu chakwe kioke na moo.

Ekiidiwa Kasisi atete,

Tuombe.

    Ee Izuwa mwenye zinya, wa tendarasi, umkijie Nuhu na mbare yakwe hena lusario lwako lwingi ghati ya safina wasifwe hena mbombe; ukawaete na kiboha wandu wako waana wa Israeli ghati ya ndiwa ya Sham, ukiwondja mfwanano wa Lubatizo lwako lushenete; na hena lubatizo lwa Mwana wako mkundwa Isa Masiya ghati ya Mfuro Yardeni, ukazerrija Mbombe yaoje hena ngiliwata ghati ya ng’oki; Twakusemba hena lusario lwako lusina mng’ara, umyoe hena lusario Mwana uu; umwoje, umzerrije hena Ngoma Mshenete; awone kukijwa ghati ya oro lako, aingijwe ghati ya safina ya Manisa lakwe Masiya; na ekioka edinda ghati ya luitikijo, eizihirwa ghati ya kuing’idaki, na eimuka ghati ya lukundano, avetie ghati ya visibwe vya masanga ama ma wukiwa, afike kuidiwika isanga la moo lisiiting’o, aitorie uko hamwe na we ndarasi na ndarasi; hena Isa Masiya Mzuri wetu. Esai.

    Ee Izuwa mwenye zinya, wa tendarasi, Mughenja wose wenye wukiwa, mghenja wose wekumatukia, moo wawo weitikija, luruko lwawo wefwie; twamwombia Mwana uu eza hena Lubatizo lwako lushenete aingwe luterio lwa ng’oki jakwe, hena kuwonwa kwa keri, nikwo kwa Ngoma. Umkunde, Ee Mzuri, sandu utemiane hena Mwana wako mkundwa ukighamba, “Ombeni, muneingwa; endeni, munewona; bigheni luwi, munejughuiwa:” Utuinge ingeriaha tukiomba; tuwone uswi tuenda; utujughuiye luwi uswi tubigha; mwana uu aizihirwe na lutasio lwa tendarasi lwa kuoja kwako kwa wanga, na afike ghati ya ufumwa wa tendarasi utemiane hena Masiya Mzuri wetu. Esai.

¶ Ekiidiwa wandu waimuke, na Kasisi atete,
 

Public Baptism of Infants
to be Used in the Church

    Sikijeni viteto vya Sumu Yedi evitamie Marko Mshenete ghati ya Ifungu la ikumi, ha mtambara wa ikumi na tatu.
    Wakamwetie Masiya waana awakuware; weanalosha wakawabohia. Ekinawone Isa, akaregija, akawawurra, Washigeni waana waze hangu, nete musiwaswije: amu weoho sa awa, ufumwa wa Izuwa ni wawo. Amin namburra, Asiuuhia ufumwa wa Izuwa sa kamwana, teneingia uko. Akawashushudira, akawagera mikono, akawatasia.

    ¶ Sumu Yedi ikiidiwika Mwindi aarehe kuwondja uku kufuhi wanga ya viteto vya Sumu Yedi.

    Wakundwa, mwasikia ghati ya Sumu ii viteto vyakwe Mukija wetu Masiya, ti aaghanyie wamwetie waana; ti awabohie wala wekundie kuwaswije wasimzie, akawawondja wandu wose kuratera kuareha kwawo kusina ng’oki. Mwawona ti hena kuareha kwakwe kwa some ewondjie ti awakunda, amu awashushudire, akawagera mikono, akawatasia. Huwo musiitalue, kake muitikije muno, ti enemuhia hena lukundo mwana uu; ti enemshushudira hena mikono ya lusario lwakwe; ti enenwinga lutasio lwa moo wa tendarasi, enemghawia ufumwa wakwe wa tendarasi. Na uswi tukitisiwa muno lusaro lwedi lwakwe Mzuri wetu wa wanga hena Mwana nu, lutisiwike hena Mwana wakwe Isa Masiya, nete totuitalua ti akunda ndima ii yetu ya lukundo tukimwete mwana uu hena Lubatizo lwakwe lushenete; tumwinge haika hena luitikijo na ngoro ya kuomba, tukighamba,
    Izuwa mwenye zinya, wa tendarasi, Apa wa wanga, twakuinga haika hena kinyenya, amu watuitanga uswi tuutisiwe mvono wako, na tukuitikije; Utunetijie kutisiwa uku, utudindijie luitikijo ulu misi yose. Umwinge Mwana uu Ngoma yako Mshenete, awonwe keri, aarehike mhodji lukio lwa tendarasi; hena Mzuri wetu Isa Masiya, eikee na eitoria hamwe na We na Ngoma Mshenete ingeriaha na tendarasi. Esai.

Ekiidiwa Kasisi awawurre wakara huwo.

    Wakundwa, mumwete aha Mwana uu abatizwe, mumwomba Mzuri wetu Isa Masiya akunde kumwuhia, kumchungulia ng’oki jakwe, kumzerrija hena Ngoma Mshenete, kumwinga ufumwa wa wanga na moo wa tendarasi. Mwasikiawa ti Mzuri wetu Isa Masiya atemiane ghati ya Sumu Yedi yakwe kuving’ola vindu ivi vyose muvikunda; naye kididi enelugura lutemiano lwakwe, enelufisha. Huwo kutera kwa lutemiano ulu elong’olie Masiya, yambe Mwana uu atemiana hena luitikijo mwenye hena unywi wakara wakwe, mtano enewona kucha kutemiana mwenye, tienemsua Shetani na ndima jakwe jose, enekiitikija nezo Kiteto Kishenete cha Izuwa, enemaratera hena lunyarki maaghanyo makwe.
 

Mark 10:13

Amu iyo nambujanya,

    Wamsua we Shetani na ndima jakwe jose, kilanga na kirumi kisiwe cha masanga, na kulangwa kwakwe kwa mali, na kulangwa kwa muri, usikuratere nete usirongojwe najo?
    Kutalwa. Najisua jose.

Mwindi.

    Waitikija hena Izuwa Apa mwenye zinya, Mlunga wanga na si?
    Na hena Isa Masiya, Mwana wakwe mjenye, Mzuri wetu, etikiwe na kuemea hena Ngoma Mshenete, Akawonwa ma Isiri Maryamu, Akawinywa hena Pontio Pilato, Akawanikwa, akafwa, akajikwa, Akasea handu ha ivefwie; Mnsi katatu akaruka hena wefwie. Akakwea wanga, Eikee mkono wa kuunle’ wa Izuwa Apa mwenye zinya; Naye enehunduka owachilie wandu weoho na moo na wefwie?
    Waitikija hena Ngoma Mshenete; Kanisa Lishenete na Katoliko; Ulungano wa Washenete; Luwushijio lwa ng’oki; Luruko lwa muri; na kutera kwa kifwa Moo wa tendarasi?
    Kutalwa. Ivi vyose naviitikija muno.
    Mwindi. Wakunda kubatizwa ghati ya luitikijo ulu?
    Kutalwa. Nikyo nikikunda.
    Mwindi. Unemagura muno vila vishenete evikufila Izuwa, na moaghanyo makwe meshenete, na kumaselia misi yose ya kukia kwako?
    Kutalwa. Nineketa lunyarki niarehe huwo, Izuwa ekinighenja.

Ekiidiwa Kasisi atete,

    Ee Izuwa wa lusario, umghenje Mwana uu, Adamu wa kuwoka ajikwe hakwe, mundu msha awonwe hakwe. Esai.
    Umghenje kulangwa kwose kwa muri kufwe hakwe, na vindu vya Ngoma viikae na vinete hakwe. Esai.
    Umghenje awone luidimo na zinya ja kumlela Shetani, na masanga, na muri. Esai.
    Umghenje ekitamiwa aha ghati ya wazoro wako na mikono yetu, adokwe na uwedi wa wanga, na awone wuzuri wa tendarasi, hena lusario lwako, Ee Mzuri Izuwa mtasiwe, uikee na uviitorie vyose ndarasi na ndarasi. Esai.
    Izuwa mwenye zinya, wa tendarasi, Mwana wako mkundwa muno eng’olie ghati ye sawajo yakwe na mbombe na sakame hena kuwushija ng’oki jetu; akaaghanya waanalosha wakwe watonge wawaloshe mbaru jose, wawabatize hena izina la Apa, na Mwana, na Ngoma Mshenete; uyoe, twakusemba, kuomba kwetu tuoho aha, uizerrije mbombe ii, ioje hena ngiliwata ghati ya ng’oki; umghenje mwana uu enebatizwa nayo ingeriaha, auuhie mvono wako wa kuizua, aikai misi yose ghati ya kutarika kwa waana wako wesawurwa na weitikiji, hena Isa Masiya Mzuri wetu. Esai.

    ¶ Ekiidiwa Kasisi amuhe mwana mikononi hakwe, awawurre wakara,

Mwana uu izina lakwe niani?

    ¶ Na ekimranga izina kutera kwawo, amdunye na mbombe (kwakieha Mwana adinda, si mnana), hena kucha na kuyoa, ekiteta,
 

Questions of Godparents

    [Izina] Nakubatiza hena Izina la Apa, na la Mwana, na la Ngoma Mshenete. Esai.

    ¶ Kake wekimburra ti mwanga ni mwana, yafika amimine Mbombe wanga yakwe, ekiteta viteto ivi,

    [Izina] Nakubatiza hena Izina la Apa, na la Mwana, na la Ngoma Mshenete. Esai.

Ekiidiwa Kasisi atete,
 

The Baptism

    Twamuhia mwana uu ghati ya mbare ya ifio lakwe Masiya, twambikia luwano lwa Msalaba,* luwano asiondoke ekighamba luitikijo lwa Masiya weanikwe, nde abighane nezo si ya bandera yakwe na ng’oki, na masanga, na Shetani, asiiting’o kuoka njama na muzoro wakwe Masiya mtano kuidiwika kwa misi yakwe. Esai.

Ekiidiwa Kasisi atete,

    Mukiwona, wandwetu wakundwa, ti mwana uu awonwa keri, na aetwe ghati ya muri wa Kanisa lakwe Masiya, tumwinge haika Izuwa Mwenye zinya hena vindu ivi vyedi; na hena ngoro mwe tumwombe, mwana uu aarehe misi yakwe yashigajike hena fwano la kuwoka uku.

    ¶ Ekiidiwa lutetwe Luombo lwa Rabbi, wekidung’uta wose.
 

 

    * aha Kasisi aarehe msalaba ghati ya lasinga lwa usho wa mwana.

    Apa wetu uoho wanga, Izina lako lirume. Ufuinwa wako uze. Wundu ukundie kiketike masangeni sandu kiketika wanga. Utuinge yoo kidjo chetu hena musi. Utushigie matekwa metu, Sandu uswi tuwashigia wetutekwia. Usitugere kugheshwa; Kake utukije kiwiwini. Esai.

Wekiidiwa Kasisa atete,

    Twakuinga haika hena ngoro, Ee Apa wa lusario, amu wakunda kumwawarehia mwana uu kuwonwa kwa, keri kwa Ngoma yako Mshenete kumuhia kuoka mwana wako msawurwa, na kumwingija ghati ya muri wa Kanisa lako lishenete. Na uswi twakusemba hena kinyenya, umaghenje ekifwa hena ng’oki, ekioka na moo hena ngalo, ekiokawa ajikwa hamwe naye Masiya hena kufwa kwakwe, ambanike mundu wa kuwoka, akinye hae mbare jose ja ng’oki; na sandu aidiwa kutang’ara kufwa kwakwe Mwana wako, awone kutang’ara na kuwuka kwakwe; mtano kuidiwika, hamwe nawo weshigajike wa Kanisa lako lishenete, auhodje ufumwa wako wa tendarasi; hena Masiya Mzuri wetu. Esai.

    ¶ Ekiidiwa, wekiimuka wose, Kasisi awawurre Wakara sandu viratera.

    Amu Mwana uu atemiana, hena unywi wakara wakwe, kumsua Shetani na ndima jakwe jose, kumwitikija Izuwa na kumtumikia; yambe unywi kukumbuka ti niyo ndima, yenyu kuyoa mwana uu aloshwe, chwi ekiwona kucha kukulosha, kurara ani kubaha, na lutemiano, na lughambo, eluareha aha hena unywi. Na nesa awone kuneta kuvitisiwa ivi, munemkunda asikia walosha wa Wamasihiya wekitinda; na kukela vyose muneyoa akuloshe Luitikijo, na Luombo lwa Mzuri, na Maaghanya Ikumi, hena kuteta kwa isanga, na vindu vingi vyose, vimbe Mmasihiya kutisiwa na kuitikija hena kudinda kwa ngoma yakwe: Na mwana uu arongeshwe kutonga sandu imbe Mmasihiya; mukikumbuka niisi yose ti Lubatizo ni sa fwano la Lughamba lwetu; nilu kuratera fwano la Mukija wetu Masiya, na kufwananishwa naye; nesa sandu ye efwie akaruka hena lwetu; huwo na uswi tubatizwa tuifwie ng’oki, tuiwukie ngalo; tukifwisha misi yose makusaro metu mose mawiwi na malimali, turongore misi yose ghati ya uwedi wose na kumkunda Izuwa.

¶ Ekiidiwa atete huwo,

    Yoeni ti mwana uu aetwe hena Askofu agerwe mikono, chwi ekiidiwa kutisiwa kusema Luitikijo, Luombo lwa Mzuri, na Maghanyo Ikumi, hena kuteta kwa isanga, na ekiidiwa kuloshwawa ghati ya Katekisimo ya Kanisa, itindiwe hena ndima ii.

    Niyo kididi hena Kiteto cha Izuwa ti waana webatizwa, wekifwa magheri tewemeketa ng’oki ya tiri, hesina kuitalua wakijwa.
 


Lord's Prayer

MITONGIE YA LUBATIZO LWA WANDU
WABAHA WETISIWA KUTALWA WENYE.

    Wandu wabaha wenenikawebaptizwe, mburi jietwe na wawona wawo kana wengi wenye kucha misi mifungate kuwoka kana kukela hena Askofu, kana mundu eneaghanya; heoke handu ha kuwaghesha ti waloshwa hena kufika mawoko ma Dini ya Kimasihiya; na wawondjwe kukuarehia hena kuomba na kuchinga waiuhie Sakramenti ii ishenete.

    Wekiwonwa kuoka sandu yawawe, Wakara wakuarehie, wandu wekiwunganyika, hena Sunday kana Musi Mbaha, kuwang’ola ghati ya Fonte chwi Isomo la keri likiidiwika la Kuomba kwa Heyawo kana Chamagheri, sandu Mrisha hena kucha kwakwe awona kyedi.

    Wekiimuka uko, Kasisi awujanye ti mundu wawo weetwe uko aidiwa kubatizwa: Wekitalwa Hae; Kasisi atete huwo.

    Wandwetu wakundwa, wandu wose wekioka wewoniwe ghati ya ng’oki, na kila kiwoniwe ni muri ni muri, na wala wewoniwe ni muri towaidima kumwizihira Izuwa, nde waikaa ghati ya ng’oki, wekiareha matekwa meingi; naye Mukija wetu Isa Masiya ateta, Teidima mundu kuingia ghati ya Ufumwa wa wanga, esiwonwawa na Mbombe na Ngoma Mshenete, namuomba mumsemba Izuwa, hena Mzuri wetu Isa Masiya, awainge wandu awa, hena lukundo lwakwe, vindu vila wesiviwona wenye, wabatizwe na Mbombe na Ngoma Mshenete, waetwe ghati ya Kania lishenete la Masiya, wawone kuoka vindu vyakwe vioke na moo.

Ekiidiwa Kasisi atete,

Tuombe.

Aha wose wadung’ute.

    Ee Izuwa mwenye zinya jose, umkijie Nuhu na nyumba yakwe hena lukundo lwako lwingi ghati ya safina wasifwe na mbombe; na uwaetie na kiboha wandu wako Waana wa Israeli ghati ya Ndiwa ya Sham, ukiwondja mfwanano wa Lubatizo lwako lwedi; na hena Lubatizo lwa Mwana wako mkundwa ghati ya Mfuro Yardeni uzerrije mbombe hena kuoja ngiliwata ghati ya ng’oki: twakuomba hena lukundo lwako lwingi uwayoe wandu awa; Uwaoje, uwazerrije na Ngoma Mshenete, wawone kukia ghati ya kuregija kwako, waingie ghati ya safina yakwe Masiya, wawone kuoka na zinya hena luitikijo, kuizihirwa hena kuing’ikdai, na kuikaa ghati ya lukundano; mtano wekivetia ghati ya visibwe vya masanga ama ma wukiwa, wafike kuidiwika isanga la moo wa tendarasi, waikae uko na we misi yose; hena Isa Masiya Mzuri wetu. Esai.

    Ee Izuwa mwenye zinya, wa tendarasi, Mughenja wenye wukiwa, Mrinda wawo wekumatukia, Moo wawo weitikija, Kuwuka kwawo wefwie; twamwombia wandu uu weza hena lubatizo lwako lushenete, waingwe kuwandu awa weza hena lubatizo lwako, waingwe kuwushijwa kwa ng’oki jawo, na kuwonwa na Ngoma. Uwakunde, Ee Mzuri, sandu utemiane hena Mwana wako mkundwa umkundie, ekiteta, “Ombeni, na muneingwa; endeni, munewona; bigheni luwi, na munejughuiwa:” Utuinge ingeriaha twaomba; tuwone uswi tuenda; utujughuiwe uswi tubigha luwi; wandu awau waizihirwe na mahoo ma tendarasi ma kuoja kwako kwa wanga, na wafike ghati ya Ufumwa usina kuidiwika, utemiane hena Masiya Mzuri wetu. Esai.

Ekiidiwa wandu waimuke na Kasisi atete,
 

Baptism tof Such as are of Riper Age

    Sikijeni viteto vya Sumu Yedi, evitamie Yohana Mshenete ghati ya ifungu la katatu na kifungu cha kuwoka.
    Heokie na mundu wa Wafarisayo, izina lakwe Nikodemo, mbaha wawo Wayahudi. Uu akamzia Isa kio, akamburra, Mzuri, twakutisiwa niwe mlosha wafuma kahwe Izuwa, amu teidima mundu kuareha vindu uviareha we, esioke Izuwa naye.
    Isa akamburra, Amen, amen, nakuwurra, esiwoniwe ghati ya wanga, teidima mundu kuwona Ufumwa wa Izuwa.
    Nikodemo akamburra, Aketeze awoniwe ekioka mughosi? teidima kuingia keri ndeni ha mee, nete kuwonwa?
    Isa akatalwa, Amen, amen, nakuwurra, esiwoniwe na mbombe na Ngoma, teidima kuingia ghati ya Ufumwa wa Izuwa. Ewoniwe na muri ni muri, na ewoniwe na Ngoma ni ngoma. Usirighiwe nikikuwurra, yambe kuwonwawa. Ngungu iruruma sandu ikundie, usikia ighonda lakwe, kake toutisiwe handu ifuma nete itonga, nihuwo wala wose wewoniwe na Ngoma.

Ikuade atete mawondjo ama maratere.

    Wandwetu wakundwa, mwasikia ghati ya Sumu ii viteto vywakwe Ye Mukija wetu Isa, ti mundu esiwoniwe na mbombe na Ngoma teidima kuingia ghati ya Ufumwa wa Izuwa. Mwawona huwo ti Kindu iki kituwe muno tukikiidima. Huwo, magheri ma kukwea wanga, (sandu twasoma ghati ya ifungu la kuidiwika la Sumu la Marko) akaaghanya waanalosha wakwe, akawawurra, Tongeni ghati ya masanga mose, mutinde Sumu hena wandu wose, Ula eneitikija ekibaptizwa enekijwa, kake ula esiitikija enechiliwa. Twawona huwo sandu Lubatizo lutuwe. Amu ii Petro Mwondo, ekitinda kuwoka Sumu Yedi, weingi wekisomwa ngoroni, wekimburra ye na Waondo wala wengiwa, Unywi wandwetu, tuarehekini? Akatalwa akawawurra, Chweni-muti mubatizwe wandu wose hena kuwusha kwa ng’oki, na unywi muneingwa Ngoma Mshenete. Amu lutemiano ni henyu na hawo wose weoho hae, wose enewaitanga Mzuri Izuwa wetu. Na hena viteto viingiwa akawawondja, ekiteta, Kukijeni ghati ya irika ili ipotoke. Amu, sandu Msu ulaula awondja mburi hengiho, “Mtano Lubatizo ingeriaha lutukija, (si kuzerrika muri, nde kutalwa kwa ngoro yedi msongorana wa Izuwa) hena kuruka kwakwe Isa Masiya.”
    Huwo musiitalue nde itikijeni muno, ti enewauhia na lukundo wandu awa, wekichwa-muti ngoroni, wekimzia hena luitikijo, enewawushijia ng’oki jawo, enewagera Ngoma Mshenete; enewainga lutasio lwa moo wa tendarasi, wawone ufumwa usina kuidiwika.
    Na uswi tukitisiwa nezo lukundo lwedi lwakwe Apa wetu wa wanga hena wandu awa, sandu ewondjie hena Mwana wakwe Isa Masiya tunawinge haika hena kididi na hena ngoro ya kumwinamia, tukiteta.
Izuwa Mwenye zinya, wa tendarasi, Apa wa wanga, twakuinga haika hena ngoro amu ukundie kutuitanga uswi toutisiwe mvono wako na tukuitikije utunetijie kutisiwa na kuitikija misi yosa, uwainge wandu awa Ngoma yako Mshenete, wawonwewa, wawone kuluhodja lukio lwa tendarasi, hena Mzuri wetu Isa Masiya, eikae na ehodjije hamwe nawe na Ngoma Mshenete tendarasi. Esai.

Ekiidiwa Kasisi awawurre wandu wenebatizwa huwo:

    Wakundwa wetu, mwaza aha mukikunda kuingwa Lubatizo Lushenete, mwasikia ti wandu awa aha wemwomba Mzuri wetu Isa Masiya akunde kumuuhia, kumuinga lutasio, kumuchungua ghati ya ng’oki jenyu, kumuinga Ufumwa wa wanga na moo wa tendarasi. Mwasikiawa ti Mzuri wetu Isa Masiya atemiane ghati ya kiteto kyedi chakwe kuving’ola vindu ivi vyose tuvienda; naye kididi enelugura lutemiano lwakwe, eneluareha.
    Huwo kutera kwa lutemiano uln elung’olie Masiya yambe na unyiwi kutemiana, msongorana wa awa wekiwona, ti munemsua Shetani na ndima jakwe jose, muneitikija muno kiteto kyedi cha Izuwa, muneviratera na ngoro viteto vyakwe vyose.

Ekiidiwa Kasisi awawujanye wose wenebatizwa mwemwe, mawuhanyo ama:
 

John 3:1

    Wamsua we Shetani na ndima jakwe jose, kilanga na kirumi kisiwe cha masanga, na kulangwa kwakwe kwa mali, na kulangwa kwa muri, usikuratere nete usirongojwe najo?
    Kutalwa. Najisua jose.
    Kuwujanya. Waitikija hena Izuwa Apa mwenye zinya, Mlunga wanga na si?
    Na hena Isa Masiya Mwana wakwe mjenye, Mzuri wetu, etikiwe na kuemea na Ngoma Mshenete, akawonwa na Isiri Maryamu, akawinywa ni Pontio Pilato, akawanikwa, akafwa, akajikwa, akasea handu he wefwie, musi wa katatu akawuka ghati ya wefwie, akakwea wanga, eikee mkono wa kuume wa Apa Mwenye zinya jose, naye enehunduka awachilie wenye moo na wefwie?
    Waitikija hena Ngoma Mshenete; Kanisa Lishe nete na Katoliko; Ulungano wa Washenete; Luwu shijio lwa ng’oki; Luruko lwa muri, na kutera kwa kufwa Moo wa tendarasi?
    Kutalwa. Ivi vyose naviitikija muno.
    Kuwujanya. Wakunda kubatizwa ghati ya luitikijo ulu?
    Kutalwa. Nikyo nikikunda.
    Kuwujanya. Unevigura muno vila vishenete evikunda Izuwa, na maaghanyo makwe meshenete, nakumaselia misi yose ya kukia kwako?
    Kutalwa. Nineketa lunyarki niare huwo, Izuwa ekinighenja.

Ekiidiwa Kasisi atete,

    Ee Izuwa wa lusario, uwaghenje wandu awa, Adamu wa kuwoka ajikwe, mundu msha awonwe hawo. Esai.
    Uwaghenje kulangwa kwose kwa muri kufwe hawo, na vindu vya Ngoma viikae na vinete hawo. Esai.
    Uwaghenje wawone luidimo na zinya ja kumlela Shetani, na masanga, na muri. Esai.
    Uwaghenje wekitamiwa aha ghati ya wazoro wako na mikono yetu, wadokwe na uwedi wa wanga, wawone uzuri wa tendarasi, hena lusario lwako Ee Mzuri Izuwa mtasiwa, uikaa, ukivitoria vyose, tendarasi. Esai.
    Izuwa Mwenye zinya, wa tendarasi, Mwana wako umkundie muno eng’olie ghati ya sawajo yakwe na mbombe na sakame hena kuwushija ng’oki jetu; akawaaghanya waanalosha wakwe watonge wawaloshe mbare jose, wekiwabatiza hena Izina la Apa, na, Mwana, na Ngoma Mshenete, uyoe, tuvakusemba, kuomba kwetu tuoho aha, uizerrije mbombe ii, ioje hena ngiliwata ghati ya ng’oki; uwaghenje wandu awa wenebatizwa nayo ingeriaha, waingwe mvono wako wa kuizua, waikae misi yose ghati ya kutarika kwa waana wako, wesawurwa na weitikija, hena Isa Masiya Mzuri wetu. Esai.

    Ekiidiwa Kasisi auhe mwe mwe wawo wenebatizwa hena mkono wa kuume, amgere nezo afuhi na Fonte hena kucha kwakwe, awawujanye Wakara izina, amdunyewa na ma mbombe, kana amumiminie mbombe wanga yakwe, ekiteta,
 

Questions of Candidate(s)

    [Izina] Nakubatiza hena izina la Apa, na la Mwana na la Ngoma Mshenete. Esai.

Ekiidiwa Kasisi atete,

    Twamuhia uu ghati ya mbare ya ifio lakwe Masiya, twambikia luwano lwa Msalaba,* luwano asiondoke ekighamba luitikijo lwa Masiya ewanikwe, nde abighane nezo si ya bandera yakwe na ng’oki, na masanga, na Shetani, asiiting’o kuoka njama na muzoro wakwe Masiya mtano kuidiwika kwa misi yakwe. Esai.
 

The Baptism

 

* Aha Kasisi aarehe msalaba ghati ya lusinga lwa usho wa mundu.

 

Ekiidiwa Kasisi atete,

    Mukiwona, wandwetu waknndwa, ti uu awonwa keri, na aetwe ghati ya muri wa Kanisa lakwe Masiya, tumwinge haika Izuwa mwenye zinya hena vindu ivi vyedi, na hena ngoro mmve tumwombe, aarehe misi yakwe yose sa fwano la uu wa kuwoka.
 

 

Ekiidiwa lutetwe Luombo lwa Mzuri, wekidung’uta wose.

    Apa wetu uoho wanga, Izina lako lirume. Ufuinwa wako uze. Wundu ukundie kiketike masangeni sandu kiketika wanga. Utuinge yoo kidjo chetu hena musi. Utushigie matekwa metu, Sandu uswi tuwashigia wetutekwia. Usitugere kugheshwa; Kake utukije kiwiwini. Esai.
    Twakuinga haika hena kinyenya, Ee Apa, wa wanga, amu wakunda kutuitanga hena kuutisiwa mvono wako na kukuitikija; utunetijie lutisiwo ulu, uketie kudinda luitikijo ulu misi yose. Uwainge wandu awa Ngoma Yako Mshenete, nesa wekiwonwa keri waoshwe wahodja wa lukio lwa tendarasi, hena Mzuri wetu Isa Masiya, wasiiting’o kuoka wazoro wako, wekifikie lutemiano lwakwe; hena uu Mzuri Isa Masiya. Mwana wako, eikee na eitorie hamwe na We ghati ya umwe wa Ngoma Mshenete tendarasi. Esai.

    ¶ Ekiidiwa wose waimuke, Kasisi awawurre mawondjo maratere; ekiwawurra kuwoka Wakara.

    Amu wandu awa watemiana msongorana wenyu kumsua Sketani na ndima jakwe jose, kumwitikija Izuwa na kumtumikia; yambe kukumbuka ti ni ndima yenyu kuwakumbusha luraro ani, lutemiano na lughambo, waarehie ingeriaha msongorana wa mawunganyiko ama, na kuwoka msongorana wenyu wemusawura muwone. Muwasembe wekuhirije kuloshwa viteto vyedi vya Izuwa, wawone kueha ghati ya mvono na kumtisiwa Mzuri wetu Isa Masiya, na kutonga hena kuomba, hena ngalo na hena kididi, ghati ya masanga ama.

    ¶ Ekiidiwa ekiwawurra wala webatizwa hala, arongore ekiteta,

    Na unywi mudoka Masiya ingeriaha hena Lubatizo, niyo ndima jenyu mukiketika waana wa Izuwa na wa kyangaji hena luitikijo luoho ghati ya Isa Masiya, kutonga sandu kiwe waana wa kyangaji; mukikumbuka nisi yose ti Lubatizo lutuwondja lughambo lwetu, nilu, kuratera fwano la Mukija wetu Masiya, na kufwananishwa naye; mtano sandu efwie akawuka hena lwetu, huwo na nswi tubatizwa, tuifwie ng’oki na tuiwukie ngalo; tukifwisha misi yose makusaro metu mawiwi na malimali, tukirongora misi yose ghati ya uwedi wose na kuomba.

    ¶ Yawe wandu wose webatizwa huwo, wagerwe mikono na Askofu, wasisheshe wekiidiwa kubatizwa, wawone kuingijwa ghati ya Ulungano Wedi.

    ¶ Wandu wasibatizwa ghati ya uwana, wekietwe hena Lubatizo kuwoka wesimewona kucha wa kusawura, wawone kutalwa wenye; yafika kuuha Mitongie ya Lubatizo lwa Waana hena some, kana ikioka ndenga nyingi, Mitongie ya Lubatizo lwa mboha nyumbeni.
 


 

Lord's Prayer

KATEKISIMO.
NIYO KUCHA YAMBE MUNDU OSE ALOSHWE, MAGHERI ESIMEETWE AGERWE MIKONO NA ASKOFU.

Kuwujanya.

    Izina lako niwe ani?
    Kutalwa. Izina langu ng’anya (izina la lubatizo).
    Kuwujanya. Niwani wekuingie izina ili?
    Kutalwa. Wakara wangu ghati ya Lubatijo lwangu, nikinaoshwe irungi la Masiya, mwana wa Izuwa, na mhodji ufumwa wa wanga.
    Kuwujanya. Wakara wako hala wekuketieze?
    Kutalwa. Wetemiane wakarara vindu vitatu hena izina langu. Cha kuwoka, ninemsua Shetani na ndima jakwe jose, mafuti na vindu visiwe vya masanga ama nawiwi, na kulangwa kuwiwi kwose kwa muri. Cha keri, ninemaitiki.ja marungo mose ma Luitikijo lwa Wamasihiya. Na cha katatu, ninevigura vila evikunda Izuwa na maaghanyo makwe mashenete, na kumaratera misi yore ya kukia kwangu.
    Kuwujanya. Touwona ti yakuwe kuitikija na kuketa sandu wekuaghanyie.
    Kutalwa. Ee, nawona; na hena lughenjo lwa Izuwa nineiareha. Namwinga haikawa hena ngoro Apa wetu wa wanga amu aniitanga niwone lukio ulu hena Ilia Masiya Mukija wetu. Namwomba Izuwa aniinge mvono wakwe, niikae ghati ya Iukio ulu mtano kuidiwika kwa kukia kwangu.

Mlosha.
 

Catechism

    Umatete marungo ma Luitikijo lwako.
    Kutalwa. Naitikija hena Izuwa Apa mwenye zinya, Mlunga wanga na si;
    Na hena Isa Masiya, Mwana wakwe mjenye, Mzuri wetu, etikiwe na kuemea hena Ngoma Mshenete, Akawonwa na Isiri Maryamu, Akawinywa hena Pontio Pilato, Akawanikwa, akafwa, akajikwa, Akasea handu ha wefwie; Musi wa katatu akaruka hena wefwie, Akakwea wanga, Eikee mkono wa kuume wa Izuwa Apa mwenye zinya; Naye enehunduka awachilie wandu weoho na moo na wefwie.
    Naitikija hena Ngoma Mshenete; Kanisa Lishenete na Katoliko; Ulungano wa Washenete; Luwushijio lwa ng’oki; Luruko lwa muri; Na Moo wa tendarasi. Esai.
    Kuwujanya. Viteto ani vibaha waloshwa ghati ya marungo ama ma Luitikijo lwako?
    Kutalwa. Kuwoka, naloshwa kuitikija hena Izuwa Apa, enilungie mi na masanga mose.
    La keri, hena Izuwa Mwana, enikombole mi na waana Adamu wose.
    La katatu, hena Izuwa Ngoma Mshenete, enizerrija mi na wandu wasawurwa wa Izuwa wose.

Kuwujanya.

    Utetie ti Wakara wako wekutemianie unegura Maaghanyo ma Izuwa.     Niwurre hena Maaghanyo amo?
    Kutalwa. Ikumi.
    Kuwujanya. Maaghanyo ani ama?

Kutalwa.
 

 
Creed

    Mala ematetie Izuwa ghati ya Ifungu la makumeri la Kitamo cha Kufuma, ekighamba, Mi nimi Mzuri Izuwa wako, nikung’olie ghati ya Isanga la Misri, ghati ya nyumba ya kutumikia.
    I. Usioke na mazu mazuwa mengi nde mi.
    II. Usikuarehie sanamu ya kusongowa, nete mfwanano wa kindu kioho wanga, nete masangeni si, nete mbombeni ioho si ya masanga. Usijiitikije nete usijiombe: amu mi Mzuri Izuwa wako ni Izuwa mneng’i, nikiwaihia waana uwiwi wa wawawee wawo, mtano irika la katatu na la kanne lawo wenishishirwa; nikiwasaria mtano maghana ikumi wala wenikundie, wemagura maaghanyo mangu.
    III. Usirange huwo Izina la Mzuri Izuwa wako; amu Mzuri tenemshiga, ula eranga Izina lakwe huwo.
    IV. Ukumbuke musi wa Sabato, uushenetija. Misi mitandatu uneareha ndima unehira vindu vyako vyose; kake musi wa, kafungate ni Sabato ya Mzuri Izuwa wako; Usihire ndima, nete we, nete mwana wako wa kiume, nete mwana wako wa kiche, nete mzoro wako wa kiume, nete mzoro wako wa kiche, nete nyama jako, nete mugheni eoho mbengeni hako. Amu hena misi mitandatu Mzuri akajiareha wanga na si, na ndiwa, na vyose viohoho, akasowoka musi wa kafungate; amu ii Mzuri akautasia musi wa kafungate akaushenetija.
    V. Uwagurie nganyi waweeo na namako; misi yako iwone kuneta ghati ya isanga waingiwe na Mzuri Izuwa wako.
    VI. Usikome.
    VII. Usishinde.
    VIII. Usihiwe.
    IX. Usimchunganye walatya wako cha maongo.
    X. Usilangwe nyumba ya walatya wako, usilangwe make wa walatya wako, nete mzoro wakwe wa kiume, nete mzoro wakwe wa kiche, nete ng’ombe yakwe, nete njoe yakwe, nete chose ena walatya wako.

Kuwajanya.

    Viteto ani vibaha waloshwa ghati ya maaghanyo ama?
    Kutalwa. Naloshwa viteto viri; vila viniwe hena Izuwa, na vila viniwe hena walatya wangu.
    Kuwajanya. Vikuweze hena Izuwa?
    Kutalwa. Viniwe hena Izuwa, kumwitikija, kumwondoka na kumkunda, hena ngoro yangu yose, hena kucha kwangu kwose, hena ngoma yangu yose, na hena zinya yangu yose; kumwomba, kumwinga haika, kumbikia kuing’idaki kwangu kwose, kumwinamia, kuliguria nganyi Izina lakwer ishenete na Kiteto chakwe, na kumtumikia nezo misi yose ya kukia kwangu.
    Kuwajanya. Vikiweze hena walatya wako?
    Kutalwa. Viniwe hena Walatya angu, kumkunda sa ngoro yangu, na kuwaketia wandu wose sandu nakunda waniketia mi. Kuwakunda, kuwaguria nganyi, kuwaghenja apa wangu na iya. Kumguria nganui na kumwinga isikio Mfumwa, na wose wenye zinya si yakwe. Kukugera si ya wabaha wangu, walosha, werisha ngoro, na wazuri. Kuwaketia kinyenya wawo wose wabaha kukela mi. Kuyoa nisimketie mundu kindu kiwiwi hena kiteto kana hena kihiro, Kuringanana na kuketa ngalo ghati ya lweloli lwangu lwose. Nisioke na uwiwi nete ma shishiro ngoroni hangu. Kuiswija mikono yangu isihiwe kindu nete kidongo, lumi lwangu lusirighe, nete lusichwe maongo, nete lusikete irenge. Kurinda muri wangu usinilele, nisiengee, nete nisishinde. Kushigha kulangwa kana kukunda mali ma wandu; kake kukulosha na kuhira hena lunyarki ndima ya kunietie kidjo changu, na kuareha sandu viniwe ghati ya mikayie ila Izuwa eneikunda kuniitangia.

Mlosha.

    Mwana wangu wadi, twarija kiteto iki, touidima kuviareha vindu ivi hena zinya jako we, nete kuviratera Viteto vya Izuwa, nete kumtumikia, usioke na mvono wakwe; naive touna huwo kukulosha kuukunda misi yose mvono uu hena kuomba muno. Nisikie ti watisiwa kuluteta Luomba lwa Mzuri.

Kutalwa.
 

 
Ten Commandments

    Apa wetu uoho wanga, Izina lako lirume. Ufumwa wako uze. Wundu ukundie kiketike masangeni sandu kiketika wanga. Utuinge yoo kidjo chetu hena musi. Utushigie matekwa metu. Sandu uswi tuwashigia wetutekwia. Usitugere kugheshwa; Kake utukije kiwiwini. Esai.
    Kuwujanya. Nikini waenda hena Izuwa ghati ya Luomba ulu?
    Kutalwa. Naenda hena Izuwa Mzuri wangu, Apa wetu wa wanga, mng’ola uwedi wose, atuingijie mi na wandu wose mvono wakwe; tuwone kumwomba na kumtumikia, na kumwinga isikio sandu yatuwe. Namwombawa Izuwa atuingijie vindu vyetu vyose vya ngoro na vya muri; atusarie, atushigie ng’oki jetu; awone nezo kutukija na kutughenja ghati ya ndenga jose ja ngoro na ja muri; aturinde ghati ya matekwa na inawiwi mose, na ghati ya mzo wetu wa ngoro, na ghati ya kifwa cha tendarasi. Na ivi namwitikija ti eneviareha hena lusario lwakwe na uwedi wakwe, hena Apa wetu Isa Masiya. Amu ii naghamba, Esai, Viarehike.

Kuwujanya.
 

Lord's Prayer

    Sakramenti ejiaghanyie Masiya Kaniseni hakwe ni ijo?
    Kutalwa. Mbiri tiki, jiendwa hena lukio lwa wandu wose, nijo Lubatizo na Kidjo cha Mzuri.
    Kuwujanya. Kiteto iki, Sakramenti, nikini?
    Kutalwa. Sakramenti ni luwano lwa some na lwa mesoni lwa mvono wa ndeni na ngoroni, twaingwa, luaghanyiwe ni Masiya mwenye, kuoka nzia ya kuuhia mvono uo, na kuoka mredeke wa kututisiwija.
    Kuwujanya. Hena mafungo amo ghati ya Sakramenti?
    Kutalwa. Meri; luwano lwa some na lwa mesoni, na mvono wa ndeni na ngoroni.
    Kuwujanya. Luwano lwa some na lwa mesoni ghati ya Lubatizo nikini?
    Kutalwa. Ni mbombe, mundu abatizwa nayo, Hena Izina la Apa, na Mwana, na Ngoma Mshenete.
    Kuwujanya. Mvono wa ndeni na wa ngoroni nikini?
    Kutalwa. Kifwa hena ng’oki, na kuwonwa keri hena ngalo: amu tukioka hena kuwoka twawonwa ng’okini, na waana wa oro, hena iyo twaoshwa waana wa mvono.
    Kuwujanya. Wandu wenebatizwa, waendiwa kini?
    Kutalwa. Kuchwa muti, hena uku washiga ng’oki; na Luitikijo, hena ulu waitikija nezo lutemiano lwa Izuwa ghati ya Sakramenti ii.
    Kuwujanya. Nini huwo ngerengere wabatizwa, weokie wadongo kukela kuketa huwo?
    Kutalwa. Amu ya kutemiana vyose viri hena wakara wawo; na lutemiano ulu luwawe wenye, wekioka wandu wabaha, walufishe.
    Kuwujanya. Hena ndima ani Sakramenti ya Kidjo cha Mzuri iaghanyiwe?
    Kutalwa. Hena lukumbusho lwa misi yose Iwa itasi la Kifwa chakwe Masiya, na lwa vindu vyedi twauhia hayo.
    Kuwujanya. Ifungu la some, kana luwano, ghati ya Kidjo cha Mzuri, nikini?
    Kutalwa. Ibumunda na Mawa, eaghanyie Mzuri mauhiwe.
    Kuwujanya. Ifungu la ndeni, kana kindu kinywa, nikini?
    Kutalwa. Muri na, Sakame ya Masiya, jiuhwa na jiuhiwe hena kididi nawo waitikija ghati ya Kidjo cha Mzuri.
    Kuwujanya. Vindu vyedi ani, tuviuha henajo?
    Kutalwa. Kugerwa zinya na kudinda ngoro jetu hena Muri na Sakame ja Masiya, sandu na miri yetis hena Ibumunda na Mawa.
    Kuwujanya. Wala wezie Kidjo cha Mzuri weendiwa kini?
    Kutalwa. Kukuyoa, ti kididi wechwamuti ng’oki jawo ja mbele, wekiketa lunyarki muno kugura kukia kusha; ti waitikija muno lusario lwa Izuwa ghati ya Masiya, na kukumbuka hena haika kifwa chakwe; na ti waikaa hena lukundano na wandu wose.

    ¶ Waana wekiftka mng’ana wa kuwawe, nawo waidima kughamba hena kucha Luitikijo, Luombo lwa Mzuri, na Maaghanyo Ikumi; wekiidimawa kutalwa mawujanyo ma Katekisimo ii fuhi; waetwe hena Askofu. Na mundu ose aoke na Mkara wa kiume kana wa kiche, hena myoi wa Kugerwa mikono.

    ¶ Mtano Askofu eking’ola mburi, waana waetwe hakwe wagerwe mikono, Mrisha eneete, kana eneingija hena matamo menye luwano lwa mkono wakwe, mazina ma wandu wose wa ifio lakwe, awawona weewe kuetwe ha Askofu, nesa wagerwe mikono. Naye Askofu ekikunda awagere mikono sandu viraterane.
 


 

Sacraments

MITONGIE YA KUGERA MIKONO
WANGA YAWO WEBATIZWA WEKIFIKA
MNG’ANA WA KUSAWURA.

    ¶ Masi uaghanyiwe, wose wenegerwa mikono wekigerwa, wekiimuka liena mitongie msongorana wakwe Askofu; ye (kana Mwindi ungi enemwaghanya) asome Kuwoka kuratere.

    Kugera Mikono kuwone kuindwa hena kuneta kuwawe wala wenekuuhia, Kanisa liwonie chedi kuaghanya, mundu asietwe agerwe mikono asitisiwe kuluteta Luitikijo, na Luombo lwa Mzuri, na Maaghanyo Ikumi; na kutalwa Mawujanyo meoho ghati ya Katekisimo. Luaghanyo ulu nilu lwedi, nesa waana wekiwona mng’ana wa kusawura, nawa waloshwa vindu Wakara wawo wewatemianie ghati ya Lubatizo, woo wenye, hena itumbu na lukundo lwawo, hena raa msongorana wa Kanisa, wavikididishe na wavidindije; na watemianewa ti weneketa lunyarki misi yose hena lughenjo lwa Izuwa kuvigura nezo vindu wevikundie hena lughambo lwawo wenye.

Ekiidiwa Askofu atete,

    Unywi, aha msongorana wa Izuwa na wa matorano ama, muarehawa lutemiano lubaha na kiraro, luarehike hena izina lenyu ghati ya Lubatizo; mukilukididisha na mukiludindija wenye, mukighamba ti imbe kuitikija na kuareha vindu vila vyose, Wakara wenyu wevitemiane hena izina lenyu magheri mala?

Mundu ose atalwe hena ighonda la kusikiwa,

Natemiana.

Askofu.

Lughenjo lwetu Iuoho ghati ya Izina la Izuwa;
Kutalwa. Elungie wanga na si.
Askofu. Izina la Izuwa litasiwe;
Kutalwa. Too yoo mtano tendarasi.
Askofu. Ee Izuwa, usikie maluombo metu.
Kutalwa. IKiiyo chetu kikufikie.

Askofu. Tuombe.

    Ee Izuwa mwenye zinya, wa tendarasi, ukundie wazoro wako awa wawonwe keri, hena Mbombe na hena Ngoma Mshenete, ukawainga lush igio lwang’oki jawo jose; Uwainge zinya, twakusemba, Ee Mzuri, hena Ngoma Mshenete eye Mughenja, uwanetijie musi hena musi awahache nyingi ja mvono wako; ngoro ya kutwarija na kucha ngoro ya wuchili na zinya ja ngoroni; ngoro ya kutisiwa na kumwinga isikio Izuwa; na uwaizuje, Ee Izuwa, na kuondoka kwako kushenete, yoo na misi yose. Esai.

    ¶ Ekiidiwa wose wekidung’uta hena mitongie msongorana wa Askofu, awagere mkono mtwini mwe mwe, ekiteta,
 

Confirmation

    Umrinde, Ee Mzuri, mwana wako uu hena mvono wako wa wanga, asiiting’o kuoka wako tendarasi; na anete yose kuingwa Ngoma yako Mshenete, mtano kuufikia ufumwa wako wa tendarasi. Esai.

Ekiidiwa Askofu atete,

Mzuri aikae na unywi.
Kutalwa. Aikae na ngoro yako.

Wose wekidung’uta Askofu arongore,

Tuombe.
 

Laying-on of Hands

    Apa wetu uoho wanga, Izina lako lirume. Ufumwa wako uze. Wundu ukundie kiketike masangeni, Sandu kiketika wanga. Utuinge yoo kidjo chetu hena musi. Utush i gie matekwa metu, Sandu uswi tuwashigia wetutekwia. Usitugere kugheshwa; kake utukije kiwiwini. Esai.

Na Luombo ulu.

    Ee Izuwa mwenye zinya, wa tendarasi, utugera na kukunda na kuketa vindu vyedi vya kuuizihira ubaha wako wa Izuwa; Elena kinyenya twawaombia awa wazoro wako, tuwagere ingeriaha mikono yetu, tukiwaratera Waondo wake washenete, nesa tuwawondjie hena luwano ulu lukundo lwako na uwedi mwingi hawo. Mkono wako wa apa, twakusemba, uwaghenje; Ngoma yako Mshenete uoke misi yose nawo, na uwatike ghati ya kukitisiwa na kukiratera kiteto chako, nesa wawone kuidiwika moo wa tendarasi; hena Isa Masiya Mzuri wetu, eikee na eitorie hamwe na We na Ngoma Mshenete, Izuwa mwe misi yose, tendarasi. Esai.
    Ee Mzuri mwenye zinya, Izuwa wa tendarasi, ukunde, twakusemba, kututika, kutuzerrija, na kutuitoria, na ngoro na miri, ghati ya nzia ya viteto vyako na ghati ya ndima ja maaghany o mako; tuwone hena luidimo lwa lurindo lwako kudindijwa muri na ngoro, na aha na tendarasi; hena Mzuri na Mukija wetu Isa Masiya. Esai.

Ekiidiwa Askofu awatasie ekiteta huwo,

    Lutasio lwa Izuwa mwenye zinya, Apa, Mwana, na Ngoma Mshenete, luoke wanga yenyu, luikae henyu tendarasi. Esai.

    ¶ Wala mundu asitighwe hena Ulungano Mshenete, mtano ekinaidiwike kugerwa mikono, kana eloshwa na eenda kugerwa mikono.

Lord's Prayer

 

Return to the 1662 Book of Common Prayer in Taveta

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld