H
flag of Japan The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

 
    The Book of Common Prayer in Ainu

 

AINU KARISIA

EIWANGE GUSU AN

INONNO-ITAK OMA KAMBI.
 


 

THE BOOK

OF

COMMON PRAYER,

TRANSLATED INTO AINU,

BY THE

REV. JOHN BATCHELOR

(CHURCH MISSIONARY SOCIETY).

 

SOClETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE
LONDON: NORTHUMBERLAND AVENUE

1896
 


 

 

KESTO AEIWANGE GUSU AN KUNNEWANO INONNO-ITAK OMA KAMBI.


¶ Kunnewano inonno-itak ki ita, Puresbuteros anak ne hoshiki no tap rata chieshinnuye wa an Kamui kambi-sosh wano aetaye wa an pon ik shine ik hene tu ik hene numge wa rui hau ani oro-oitak kusu ne. Orowa, nei ambe aoro-oitak okere chiki nei pon ik choropoketa anuye wa an ambe ye kusu ne na.

Wen-buri koro gur'anak ne koro wen-buri wano shikiru wa ikashpaotte newa oupekap ki chiki, kon ramat shiknure kusu ne.   Ezek. 18, 27.
    Kuani ku uhaitap ku eraman, ku katpak anak ne ramma ku shik-samata okai ruwe ne.   Iyohaichish, 51, 3.
    Ku koro katpak otta E nanuhu seshke, orowa, ku wen-buri obitta isamka wa en kore.   Iyohaichish, 51, 9.
    Kamui otta ayange kunip anak ne oknatara keutum ne; oknatara newa eyaikokatpak keutum, aa Kamui, Aokai etunne shomoki kusu ne.   Iyohaichish, 51, 17.
    Koro keutum yasa wa iteki e mipihi yaspa, orowa, Utarapa ne e koro Kamui otta hoshipi yan; Shinuma anak ne irenga koro wa chishikiraine eshik, irushka moire wa rampokiwen ani nuye an no koro, aige, paragoatte kopan ruwe ne gusu ne na.   Yoeru, 2, 13.
    Chi utara anak ne chikoro Utarapa ne Kamui okbare ruwe ne, chi shik-samata ande ikashpaotte chi ehaita wa Kamui ye itak koitakkashi ash; yakka, chikoro Utarapa ne Kamui anak ne rampoken newa bonnere ambe sange Kamui ne ruwe ne.   Dan. 9, 9, 10.
    Aa Utarapa ikineipeka a en isamka kuni ne ika irushka wa en esanniyo wa en pakashnu wa en kore.   Yer. 10, 24. Iyohaichish 6, 1.
    Echi yaikokatpak yan; kando moshiri ehange no an ruwe ne gusu ne na.   Matt. 3, 2.
    Kuani ku hopuni wa ku michi orun ku arapa, aine, ene itak ku ki-hi: Ku michi, kuani anak ne Kamui epeka no hembem, e tek-samata hemhem, katpak ku ki; awa, e poho ari aye kuni ku upak shomo ne: ani ku itak kusu ne na.   Roukos. 15, 18, 19.
    Utarapa, E tek-samata katpak isam no an shiknu guru isam ruwe ne, tambe gusu, iteki E uitek guru koipishi wa en kore.   Iyohaichish, 143,2.
    Katpak chi sak sekoro chi itak chiki yaikokandama ruwe ne, orowa, son-i anak ne un oshiketa isam ruwe ne na. Koro katpak chi eyaipushi chiki Shinuma anak ikipniukesh oupekap ne gusu chikoro katpak tusare hemhem ki, obitta no okai oupeka sak-i ashkannere hemhem ki ruwe ne.   1 Yoanne 1, 8, 9,
    Aomap an utara, chi utara anak ne chikoro katpak newa koro inne no okai wen-buri newa pushpusu wa eyaipushi, samata, Kamui anak ne pishki eaikap pakno an pirika irenga newa rampoken koro gusu, nei katpak atusare kuni ne, shomo nei ambe eshina wa nuina shomoki no, kando otta an nep ne yakka ki eashkai chikoro Michi ne Kamui tek-samata yaieoripakka wa yaisambepokashte, yaikokatpak wa itaknu an keutum koro wa koro katpak eyaipushi kuni-hi, kanna-kanna Kamui kambi kata aonishnishi ruwe ne. Orowa hembara ne yakka Kamui tek-samata yaieoripakka wa, koro katpak eyaipushi kunip chi ki kusu ne a ambe ne; yakka, Kamui un kore kashnukarape inne ne gusu shinuma koyaiiraige hemhem ki, Kamui Ashkanne shongo nu hemhem ki, naa samata, netobake gusu ne yakka, ramat gusu ne yakka aeishiramnep Kamui koramkoro kuni gusu uwekarapa ita, makangane, nei ita anak nei no ki kuni a-i ne ruwe tapan na. Tambe gusu, teda okai echi utara obitta turu-sak keutum newa oripak an hau ani en tura no irenga koro Kamui amset orota paye wa ene ye yanro:-
 

Morning Prayer

¶ Uwekarapa utara obitta kokkaerok wa Puresbuteros tura no tan KATPAK EYAIPUSHI AMBE ye kusu ne.

Nep ne yakka ki eashkai, iyotta rampokiwen koro Michi, ru turainu wa okai hitsuji chikoikip korachi chi utara aturainu wa E kon ruhu ohaita ruwe ne. Yaikota koro keutum eikaunu mashkin chi ki ruwe ne. E kora ashkanne ikasnpaotte otereke: chi ki kusu ne a kunip seenne chi ki, shomo chi ki kusu ne a kunip chi ki gusu keutum oheuge utara chi ne ruwe ne. Koroka, Utarapa, yaisambepokash akokatpak chi utara koerampokiwen wa un kore; koro wenburi eyaipushi utara honnere wa un kore; chikoro Utarapa ne Kiristo Yesu ani utara otta eitakamkire nei no yaikokatpak ki utara iwangere wa un kore. Orowa, nekon ka newa, iyotta rampokiwen koro Michi, Yesu Kiristo kor'irenga gusu Kamui asbkanne reihei airamye kuni ne, tande orowa chi utara Kamui ko-oripak, oupeka no okai hine yaikokanu wa an kuni gusu Kamui akoramkon na. Amen.

¶ Orowa, Uwekarapa utara kokkaerok no okai wa, Puresbuteros shinen ne ash kane KATPAK TUSARE-I ye kusu ne.

Chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo koro Michi ne nep ne yakka ki eashkai Kamui anak ne, katpak koro guru rai kuni ambe konoburu shomoki no, wen-buri orowa no shikiru wa shiknu kuni ambe kon rusui ruwe ne. Samata, yaikokatpak utara otta katpak tusare-i itak wa ye kuni koro uitek utara otta kashpaotte wa mondum koropare nisa ruwe ne. Nen ne yakka koro wen-buri son no eyaikokatpak wa oupeka no Kamui Ashkanne Pirika Shongo eishokoro gur' anak ne Kamui anak nei guru koro katpak tusare ruwe ne. Tambe gusu, chi utara anak ne okaketa Kamui okere shomoki nupetne-i otta shirepa ash kuni ne, tane chi kip anak ne Kamui keutum nupetnere, orowa, tande orowa moshiri ko hoppa pakno pirika buri newa turu-sak buri koro kuni ne, Kamui orowa no son no yaikokatpak kuni keutum hemhem, Kamui Ashkanne Ramat hemhem a un koropare kuni gusu Yesu Kiristo kor'irenga gusu Kamui chi koramkoro yanro. Amen.

¶ Uwekarapa utara anak ne teda ne yakka nep inonno-itak keseketa ne yakka AMEN ani an itak ani ese kusu ne.

¶ Orowa, Puresbuteros anak ne kokkaea wa rui hau ani UTARAPA INONNO-ITAK ye kusu ne; samata, Uwekarapa utara ne yakka kokkaerok hine teda ne yakka nep ushiketa ne yakka UTARAPA INONNO-ITAK anuye wa an chiki anak ne Puresbuteros tura no ukoye kusu ne.
 

Confession & Absolution

Kando otta an chikoro Michi Michi, Kamui reihei orota aeoripak kuni ne ki wa un kore. Kamui moshiri ekte wa un kore. Kamui irenga kando otta an korachi, moshir'otta ne yakka une no aki kuni ne ki wa un kore. Kesto-kesto chi e aep tanto ne yakka un kore, Un otta katpak ki guru chi tusare wa ratchire korachi, chikoro katpak ne yakka tusare wa ratchire wa un kore. Chi okai utara anak ne iteki akoramnukara kuni ne ki wa un kore; orowa, wenbe orowa no un ohaitare wa un kore. Moshiri hene, kiroro hene, nupeki hene, hembara pakno ne yakka Michihi korope ne gusu ne na. Amen.

¶ Orowa, ene ye kusu ne:—

Puresbuteros. Aa Utarapa, chi patoi maka wa un kore.
Utara. Yakun, Kamui ramye ash kusu ne.
Puresbuteros. Aa Kamui, tunashi no un kashiobiuki wa un kore.
Utara. Aa Utarapa, chashnu no kashiu wa un kore.

¶ Orowa, obitta teda roshki kane me ye kusu ne-hi:—

Puresbuteros. Michi newa Poho newa Ashkanne Ramat kane orota ramuayere na;
Utara. Atpake wano ne yakka tane ne yakka ramma pakno ne yakka an korachi ne. Amen.
Puresbuteros. Utarapa ramye yan.
Utara. Utarapa reihei ramuayere an na.

¶ Orowa, tap rata an iyohaichish aye hene shinotchaki hene aki kusu ne; koroka, YESU HETOPO-SHIKNU TOHO gusu an moshima okai shinotcha-ibe an gusu, nei toho ta tap ambe aki shomoki kusu ne; shui, kes chup range shinepesan to ikashima wan toho ta teda aye shomoki no DABID IYOHAICHISH aki ita aye kusu ne na.
 

Lord's Prayer

DABID IYOHAICHISH, 95 IK.

(Venite, exultemus Domino.)

Hetak, araki wa Utarapa otta shinotcha ki :
Un kashiobiuki Watara otta nupetne hau ashtero. Yaiiraige koro Shinuma tek-samata araki,
Iyohaichish ani Shinuma ottanupetne hau ashtero.
Utarapa anak ne pase Kamui ne,
Obitta no okai Kamui kasu no poro esapanep ne gusu ne na.
Moshiri ooho-i Shinuma parateke otta an;
Nupuri ri-hi ne yakka Shinuma korobe ne.
Atui anak ne Shinuma korobe ne, Shinuma karabe ne;
Shinuma teke anak ne sat toi kan nisa ruwe ne. Hetak, araki wa ongami hine hepokiki;
Un kara Utarapa kotchaketa kokkaerok yanro:
Shinuma anak ne chikoro Kamui ne,
Chi utara anak Shinuma koro areshpa utara chi ne, koro teke un hitsuji chi ne ruwe ne gusu ne na.
Aa, tanto Shinuma koro hau echi nu chiki humi!
Meriba ta hene, nup ta okai Massa toho ta hene korachi,
Iteki echi keutum nishtere yan:
Nei ita echi shinrit utara En koramnukan nisa;
En koramnukara wa Ku ki ikip nukan nisa ruwe ne.
Tu hotne pa uturuta nei ainu ikiri gusu ku eyaisambepokash hine,
Ene itak-hi:-Keutum ta ohaita ki utara ne,
Ku kan ruhu erampeutek utara ne ruwe ne:
Tambe gusu, nei utara Ku shini-i aHa ahup shomoki,
Sekoro, Ku irushka wa shiyuppa no Ku ye nisa ruwe ne na.
Michi newa Poho newa Ashkanne Ramat kane orota ramuayere na;
Atpake wano ne yakka tane ne yakka ramma pakno ne yakka an korachi ne. Amen.
 

Psalm 95

¶ Orowa, akashpaotte wa an korachi DABID IYOHACHISH teda aye kusu ne. Orawa, nei ambe pishno aye okere chiki samata, UTARAPA KARA OBITTA NO OKAIBE: hene, Raukas I, 68-79 hene, Raukas I. 47-55 hene, Roukos II. 29-32 hene aokere chiki, nei okeseketa ene ye kusu ne na:—

Puresbuteros. Michi newa Poho newa Ashkanne Ramat kane orota ramuayere na;
Utara. Atpake wano ne yakka tane ne yakka ramma pakno ne yakka an korachi ne. Amen.

¶ Orawa, anu na an hau asange hine KAMUI FUSHKO SHONGO otta anumge wa an hashiki na an ik oroaoitak kusu ne. Nei ik oro-oitak guru anak ne uwekarapa utara irammakaka mt eashkai kuni ne arun hosari no ash kusu ne na. Nei ik aokere chiki "KAMUI RAMYE SHINOTCHAIBE" shinotcha ki hene, ye hene ki kusu ne.

¶ Nei Kamui Shongo oma ik oro-oitak etokata, oro-oitak ki guru anak ne "TANE NEI KAMBI-SOSH, NEI PORO IK, NEI PON IK HEASHI RUWE NE, ani an itak ani ye kusu ne; orowa, ora-oitak okere chiki, "TEDA HOSHIKI NO AN KAMUI SHONGO OMA IK AOKERE," hene, "TEDA TUTANU AN KAMU SHONGO OMA IK AOKERE," hene ye kusu ne.

KAMUI RAMYE SHINOTCHA.

(Te Deum laudamus.)

    Kamui, Aokai chi ramye ash na: Utarapa E ne sekoro chi ramuoshma an ruwe ne.
    Nei pakno ne yakka ishu Michi E ne ruwe ne; moshir'ebitta E ko-ongami an ruwe ne.
    Obitta no okai Kamui uitekbe newa kando newa kando un kiroro korobe kane nupetne hau ani Kamui ramye ruwe ne.
    Kerubim newa Serapim anak ne ramma rui hau sange wa Kamui otta ye wa ene itak-hi:
    Ashkanne, Ashkanne, Ashkanne, Sabayo koro Utarapa Kamui;
    Kando newa moshiri newa Kamui nupeki atomte-i ani aeshik ruwe ne.
    Kamui nupeki an Apostoro topaha anak ne Kamui ramye.
    Kamui pirika Uweingara utara Kamui ramye.
    Yesu koikara wa gusu araige utara Kamui ramye.
    Ingi moshir'un Ashkanne Karisia anak ne Aokai, Apishki eaikap pakno an pase nupeki an Michi E ne sekoro pushpusu ruwe ne;
    Aeoripak an son no Kamui shinen ne Poho hemhem,
    Omaoma Ashkanne Ramat ne yakka pushpusu ruwe ne.
    Kiristo, Aokai anak ne nupeki un Sapane Kamui E ne;
    Nei pakno ne yakka ishu wa Michi koro Poho E ne ruwe ne;
    Utara kashiobiuki kuni E esanniyo ita, shiwentep orowa no hekatu-hi etunne ka shomoki.
    Rai-i E annokara wa obitta no okai E koikara utara gusu kanda apa maka nisa ruwe ne na.
    Michi nupeki an moshir'otta E rok wa, Kamui shimon samata a ruwe ne.
    Aokai ek wa un koipishi kusu ne sekoro chi eishokon ruwe ne.
    Tambe gusu, E koro nupuru kemihi ani kikiraye utara kashiobiuki kuni gusu chi koramkon na.
    Nei pakno ne yakka nupeki an Kamui moshir'otta okai utara tura no ahupte wa un kore.
    Utarapa, E koro utara kashiobiuki, E eikeshkoro utara ko-ingara wa un kore.
    Nei utara epungine wa Kamui irenga ramma kore wa un kore.
    Kesto-kesto chi E iramye ash ruwe ne;
    Hembara ne yakka E ko-ongami ash na.
    Utarapa, iteki tanto wen-buri chi ki kuni ne ki wa un kore.
    Utarapa, un erampokiwen wa inunukashike wa un kore.
    Utarapa, E otta chi yaikopashte ash wa gusu, un erampokiwen wa un kore.
    Utarapa, E otta yaikopashte ku ki wa gusu, shomo ku sambe-kokuruse kuni ne ki wa en kore.

¶ Nei KAMUI RAMYE SHINOTCHA-IBEHE KI shomoki chiki, tap rata anuye wa an "OBITTA NO OKAI UTARAPA IKI KARAPE" ari an ambe shinotchaki kusu ne.

OBITTA NO OKAI UTARAPA IKI KARAPE.

(Benedecite omnia opera.)

    Obitta no okai Utarapa Iki Karape, Utarapa, ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Utarapa koro Uitekbe, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Kando kotora, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Nish-kotoro kashiketa okai Wakka, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Utarapa koro Kiroro un utara, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Tokap chup newa Kunne chup, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Kanda un nochiu, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Apto newa Kinape, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Kamui rera, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Ahe newa Seisek-hi, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Matapa newa Sakpa, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Kinape newa Taskoro-mau, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Taskoro newa Mean-i, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Konru newa Upas, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Kunne-to newa Tokap-to, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Pekere newa Kunne, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Imeru newa nishkuru, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Toitoi, Utarapa ko-yaiiraige yanro, ruwe ne wa, Shinurna ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Nupuri newa Huru, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Toi kata obitta no okai Fukinane-ushbe, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakmo pasere yan.
    Shimpui, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Atui newa Pesambe, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Humbe newa Wakka oshiketa apkashbe, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Rik peka oman obitta no okai Chikap, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Obitta no okai chikoikip newa Beko, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Ainu poho utara, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Israeru un utara, Utarapa ko-yaiiraige yanro, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Utarapa koro Yaishieiwangere utara, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Utarapa koro Uitek utara, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Oupeka utara kon Ramat newa Keutum, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Keutum turu-sak newa yaieoripakka utara, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Anania, Azaria, Misaeru, Utarapa ko-yaiiraige yan, Shinuma ramye wa shashuishiri pakno pasere yan.
    Michi newa Poho newa Ashkanne Ramat kane orota ramuayere na;
    Atpake wano ne yakka tane ne yakka ramma pakno ne yakka an korachi ne. Amen.
 

Psalm and First Lesson of the day

¶ Orowa, Kamui ashiri shongo otta anumge wa an tutanu an Kamui Shongo oroaoitak kusu ne. Nei okaketa, nei toho gusu anumge hene, Baptisma kore Yoanne toho ta hene moshima chiki, nei Kamui Shongo oro-oitak aokere yak anak ne, tap rata an shinotcka-ibe aki kusu ne.

BENEDICTUS. ROUKOS I. 68.

    Israeru utara koro Kamui ne Utarapa anak ne anunuke ne;
    Koro utara ko-ingara, utara kikiraye nisa ruwe ne gusu ne na.
    Koro poho Dabid ikiri tumugeta
    Un kashiobiuki Kirau chi utara gusu hopunire nisa ruwe ne.
    (Moshiri heashi wane tane pakno hekatu Ashkane uweingara utara para ani ye korachi),
    Un epokba utara newa un etunne utara teke orowa no un ohaitare;
    Chikoro ekashi otta rampoken kore,
    Koro ashkanne eitakamkire itak eshkarun gusu ne;
    Chikoro ekashi Abraham orota shiyuppa itak ani ye;
    Chi rai pakno turu-sak wa oupeka no
    Shinuma tek-samata okai wa
    Ishitoma shomoki no Shinuma otta chi utara yaieiwangere kuni ne
    Un epokba utara tekehe wano un honnere ruwe ne.
    Ruwe un, Poho, Eani anak ne koro ruhu etokooiki gusu Utarapa kotchaot e oman gusu,
    Orowa, katpak atusare kuni
    Kashiobiuki, utara otta eramande gusu
    Aokai anak ne Iyotta Rikunbe koro uweingara guru ani aye kusu ne.
    Chikoro Kamui ramu-hauge rampoken an gusu
    Rik oro nisat pekere un otta hetukure wa
    Mo an ru otta chikoro kema aomande kuni ne.
    Rai kurihi otta hene, kunne-i otta hene rok wa okai chi utara gusu pekere atte ruwe ne.
    Michi newa Poho newa Ashkanne Ramat kan e orota ramuayere na;
    Atpake wane ne yakka tane ne yakka ramma pakno ne yakka an korachi ne. Amen.

¶ Nei ambe shinotchaki shomoki chiki tan rata anuye wa an ap aki kusu ne na.
 

Second Lesson

 

 

Luke 1:68

DABID IYOHAICHISH, 100.

(Jubilate Deo.)

    Moshir'ebitta Utarapa otta nupetne hau ashte.
    Yaikopuntek wa Utarapa otta yaieiwangere,
    Shinotcha ki hine Shinuma orota araki yan.
    Utarapa anak ne Kamui ne i echi esanniyo yan;
    Un kara guru anak ne Shinuma ne, Shinun i koro utara chi ne;
    Shinuma koro utara chi ne wa, Shinuma mimdara un hitsuji chi ne ruwe ne.
    Yaiiraige koro Kamui apa ahup,
    Ramye hine Shinuma koro tumbu orun ahup yan;
    Shinuma ko-yaiiraige ki wa kon reihei reika yan.
    Utarapa anak ne pirika ne, koro rampoken nei pakno ne yakka an ambe ne;
    Shinuma koro son-i anak ne shashuishiri pakno ash ruwe ne.
    Michi newa Poho newa Ashkanne Ramat kane orota ramuayere na;
    Atpake wane ne yakka tane ne yakka ramma pakno ne yakka an korachi ne. Amen.

¶ Orowa, Puresbuteros newa utara kane roshki wa APOSTORO EISHOKOROPE ukoye kusu ne; Koroka, ATANASIUS NUYE EISHOKOROPE ye kuni ita an chiki tan APOSTORO EISHOKOROPE shomo aye kusu ne.
 

Psalm 100

APOSTORO EISHOKOROPE.

    Kuani, nep ne yakka ki eashkai kando newa moshiri newa kara Michi ne Kamui ku eishokon ruwe ne.
    Naa samata, Kamui shin en ne Poho chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo ne yakka ku eishokon ruwe ne; Yesu anak ne Ashkanne Kamui Ramat an gusu Maria orowa no hekatu ruwe ne; orowa, Pontio Pirato an ita ayairamshitnere, aine, utasa-chikuni otta a kungi kokikkik, rai wa iyurui oreta aomare; orowa, Hedes orun ran ruwe ne; rere-ko an ita rai orowa hetopo shiknu; orowa kando orun rikin wa, nep ne yakka ki eashkai Michi ne Kamui shimon samata a kor'an ruwe ne. Naa samata, okaketa shui, kando orowa no ran wa, rai guru hene, shiknu guru hene koipishi kusu ne sekor'ambe, ku eishokon ruwe ne.
    Ashkanne Kamui Ramat hene, Kamui Ashkanne Katorik Karisia hene, Kamui ashkanne koikara utara ukopoyege-i hene, katpak tusare ambe hene, netobake hetopo shiknu-i hene, naa samata, hembara pakno ne yakka shiknu wa okai-hi ani an ambe ne yakka ku eishokon ruwe ne na. Amen.

¶ Orowa no, utara obitta kokkaerok wa tap rata anuye wa an inonnoitak ye; Puresbuteros hoshiki no rui hau ani ye, orowa, utara shinuma okake ye kusu ne.

Puresbuteros. Utarapa echi tura no an kuni ku koramkon na.
Utara. E kon ramat tura no ne yakka an kuni akoramkon na.
Puresbuteros. Inonno-itak anro.
Puresbuteros. Utarapa, un erampokiwen wa un kore.
Utara. Kiristo, un erampokiwen wa un kore.
Puresbuteros. Utarapa, un erampokiwen wa un kore.

¶ Orowa no, obitta no okai utara Puresbuteros tura no rui hau ani UTARAPA INONNO-ITAK ye kusu ne.
 

Apostles' Creed

Kando otta an chikaro Michi Michi, Kamui reihei arota aeoripak kuni ne ki wa un kore. Kamui moshiri ekte wa un kore. Kamui irenga kando otta an korachi, moshir'otta ne yakka une no aki kuni ne ki wa un kore. Kesto-kesto chi e aep tan to ne yakka un kore. Un otta katpak ki guru chi tusare wa ratchire korachi, chikoro katpak ne yakka tusare wa ratchire wa un kore. Chi okai utara anak ne iteki akoramnukara kuni ne ki wa un kore; orowa wenbe orowa no un ohaitare wa un kore. Amen.

¶ Orowa, Puresbuteros ash wa ene itak kusu ne.

Puresbuteros. Utarapa, un erampokiwen wa un kore.
Utara. Un kashiobiuki wa un kore.
Puresbuteros. Utarapa, Ahekote nishpa nisashnu wa an kuni akoramkoro.
Utara. E otta inonno-itak ki ita, inunukashike wa nu wa un kore.
Puresbuteros. E koro yai shieiwangere utara otta oupeka keutum kore wa un kore.
Utara. Kamui numge utara nupetnere wa un kore.
Puresbuteros. Utarapa, E koro utara kashiobiuki wa un kore.
Utara. E koro eikeshkoro utara ko-ingara wa un kore.
Puresbuteros. Utarapa, moshiri ko-kapash ash ita itomo an kuni kara wa un kore.
Utara. Kamui, Aokai moshima un kikikara guru is am ruwe ne gusu ne na.
Puresbuteros. Kamui, chi oshike un keutum ashkannere wa un kore.
Utara. Kamui Ashkanne Ramat iteki un orowa no etaye kuni akoramkon na.

¶ Orowa no, utara obitta kokkaerok wa inonno-itak rep pish aye kusu ne; shinep anak ne nei toho gusu anumgep ne, tambe anak "ONUMANIBEHE" akore ita ne yakka aeiwangep kusu ne; shinep anak ne ITOMO GUSU AN INONNO-ITAK ne; naa shinep anak ne CHI UTARA IRAMMAKAKA OKAI KUNI IRENGA A UN KORE gusu an inonno-itak ne. Nei tup anak ne rata anuye wa an korachi aye kusu be.
 

Lord's Prayer

ITOMO GUSU TUTANU AN INONNO-ITAK.

Itomo motoho ne, ukouweramuoshmap enupetne Kamui, Kamui eamkiri yakun shashuishiri pakno ne yakka ishu, Kamui otta yaieiwangere yakun katpak atusare ruwe ne; Nekon ka newa, Kamui koro yaieoripakka wa okai uitek utara Kamui otta eyaikopashte ash gusu, un keshke utara iteki ko-shitoma ash kuni ne kara wa un kore; samata, un epokba utara gusu un kikikara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.
 

2nd Collect, for Peace

IRENGA A UN KORE GUSU AN INONNO-ITAK.

Nep ne yakka ki eashkai, nei pakno ne yakka ishu, kando otta an chikoro Michi ne Utarapa, tanto heashi pakno un shiknure Kamui E ne ruwe ne; neum poka, chi utara tanto iteki katpak hemhem ki, iteki nep ayaikikipbe chi koekari hemhem ki kuni ne E koro tumashnu an kiroro ani un kikikara wa un kore; koroka, hembara ne yakka Kamui ipawetenge nei no chi ki wa Kamui tek-samata oupeka no okai kuni ne kiroro koropare wa un kare; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

¶ Shinotcka ki chiki tane aki yak pirika.

¶ Orowa no, choropoketa anuye wa an ine inonnpo-itak ye kusu ne; koroka RITANI ye ita anak ne iyotta iyoshi no an tu inonno-itak patek aye kusu ne.
 

3rd Collect, for Grace

AHEKOTE NISHPA NEWA TONO UTARA GUSU AN INONNO-ITAK.

Kanuo otta an chikoro Michi ne pase newa tumashnu Utarapa, inan moshiri shikkashima guru aye yakka esapane Kamui E ne, nep Utarapa aye yakka koro Utarapa E ne, nep kotan epungine guru aye yakka, koro epungine Kamui E ne, koro amset kashike wano ingi moshir'un utara nukara Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, un esapane Ahekote Nishpa hemhem, Tono utara hemhem nanuke wa kare kuni ramuoshi wano chi koramkon na. Orowa, nei utara shine pase Kamui newa un kashiobiuki Yesu Kiristo kane eishokoro kuni ne ki wa un kore. Naa samata, hembara ne yakka Kamui ikashpaotte nei no ki wa, Kamui irenga koro kuni ne Kamui Ashkanne Ramat kore wa un kore. Orosama, Kamui kashnukarape akore wa seremak koro hine nisashnu wa okai, ohon no moshiri ko-apkash hene ki, orowa, moshiri kohoppa chiki shashuishiri pakno ne yakka ishu ramat hemhem, nupetne keutum hemhem akore kuni ne kara wa un kore. Tap okaibe anak ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.


Prayer for those in Civil Authority (American BCP).

KARISIA OTTA YAISHIEIWANGERE UTARA NEWA KARISIA UN UTARA GUSU AN INONNO-ITAK.

Poro ikip iki, nep ne yakka kara eashkai shashuishiri pakno ne yakka ishu Kamui, Nekon ka newa, Episkopos otta hemhem, Karisia otta yaishieiwangere utara otta hemhem, Karisia un utara otta hemhem seremak kore Ashkanne Ramat koropare wa un kore; Naa samata, tan okai utara Kamui keutum nei no ki wa son no Kamui nupetnere kuni ne, orota Kamui irenga ramma koropare wa un kore. Tambe un shirine ye hemhem ki, un eikotchane hemhem ki Yesu Kiristo kor'irenga gusu, Utarapa, akoramkon na. Amen.

Prayer for Clergy & People

MOSHIRI UIRUP GUSU INONNO-ITAK IBEHE;

¶ (Tambe anak ne Ritani shomo aeiwange ita aye gusu an ap ne ruwe ne).

Inan guru ne yakka kara wa koshiratki Kamui, Nekon ka newa, obitta no okai inan moshiri uirup otta ne yakka, E koro kashiobiuki gusu an mondum eramande bene ki, otta E kor'irenga epakashnu bene aki kuni gusu yaieoripakka wa chi koramkon na. Orosama, Kiristian ani an reihei ani yaikota areikore obitta no okai utara anak ne son no an ruhu otta aapkashte, shineatki no an keutum koro wa itomo an no, oupeka no, moshiri kata okaihine Kamui Shongo shikkashima kuni ne, E koro Katorik Karisia Kamui Pirika Ramat orowa no aepakashnu wa aepungine kuni gusu chi koramkon na. Shui, keutum ta hene, netobake ta hene, korobe gusu hene yairamkoiki wa yaikowepekere utara gusu inonno-itak ash na; Nekon ka newa, Michi korachi an pirika irenga koro Kamui E ne gusu, nei utara erampokiwen wa pishno-pishno an katuhu esanniyo hine oma-oma hemhem ki, kashiobiuki hemhem ki wa yairamkoiki utara otta yaiyupupu ki kuni mondum koropare wa un kore. Orowa, tashum ki utara koro tashum obosore wa nei utara aiwangere kuni ne kara wa un kore. [*Tambe anak, makangane gusu inonno-itak guru otta kore wa un kore.] Tap okaihe Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

* Tambe anak nenka uwekarapa utara inonno-itak ki kuni koramkooro guru an ita aye kunip ne.

Prayer for all Conditions of Men (American BCP).

KAMUI KO-YAIIRAIGE IBEHE.

Nep rampoken ne yakka koro Michi ne nep ne yakka ki eashkai Kamui, chi utara newa obitta no okai utara ko-omap wa orota pirika irenga sange Kamui E ne ruwe ne gusu, raka isam no akai Kamui uitek utara chi utara anak ne [*Shui, makangane, aerompokiwen wa an guru anaak] Kamui ka-oripak wa ramuoshi wano koyaiiraige na. Kamui un kara hemhem ki, un shiknure hemhem ki, naa samata, moshiri ko-apkash ita inne pirika okaibe un koropare hemhem ki gusu ko-yaiiraige ash na; orosama, E koro Poho Yesu Kiristo ani moshiri kikiraye pakno omap-i sange Kamui E ne gusu, samata, Kamui irenga koro kuni ruhu un eramande hemhem ki, okaketa nupeki koro kuni chipachipa keutum hemhem un koropare hemhem ki Kamui E ne ruwe ne gusu, naa yaiiraige ash na. Nekon ka newa, Kamui, chikoro keutum son no yaiiraige an no okai, chi utara, patek para ani shomo ne wa, ki buri ani ne yakka, moshiri ko-hoppa pakno ramma turu-sak no, oupeka no, Kamui tek-samata okai wa Kamui otta yaishieiwangere-i ani Kamui ko-iramye kuni ne, E sange rampoken chi eramande wa un kore. Tap okaibe chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo koro irenga gusu Kamui chi koramkon na; Yesu Kiristo otta hemhem, Kamui otta hemhem, Ashkanne Ramat otta hemhem, aeoripak-i newa nupekihi kane ramma pakno an kusu ne na. Amen.

* Tambe anak, gusu inonno itak guru kamui koyaiiraige rusui gusu an ita aye kunip ne.
 

General Thanksgiving (American BCP).

ASH KANNE KIRISOSTOM KARA INONNO-IT AK.

Nep ne yakka ki eashkai Kamui, tane chi okai utara anak ne shine ikinne Kamui otta inonno-itak ki kuni keutum un koropare Kamui E ne ruwe ne gusu, oro wa, tun ren ne yakka Kamui eishokoro wa Kamui otta inonno-itak ki chiki nei aeikoramkorobe akore kusu ne sekoro, eitakamkire Kamui E ne ruwe ne gusu, tambe gusu, Utarapa, neum poka, tane chi ki inonno-itak nu wa Kamui rengaine chi eishiramnep un karopare wa un kore; naa samata, shiknu ash wa okai rapoketa Kamui orushpe eraman kuni ne, orowa, mashiri ko-hoppa koro hembara pakno ne yakka shiknu ramat un shikkashimare wa Kamui moshir'otta ishu ash kuni ne ki wa un kare. Amen.

2 Korinto 13.

Chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo koro irenga hemhem, Kamui omap-i hemhem, Kamui Ashkanne Ramat ukopoyege-i hemhem un tura no okai kuni akoramkon na. Amen.

Pa okere pakno kes-to eiwange gusu an KUNNEWANO INONNO-ITAK ibehe aokere-i.

Prayer of St. Chrisostom

Return home

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld