flag of Japan The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

 
    The Book of Common Prayer in Ainu

 

RITANI.

¶ Tambe anak ne RITANI ani aye Kamui otta koramkoro itak ne ruwe ne, Nei ambe anak ne Kamui toho ta hene, Suiyobi ta hene, Kinyobi ta hene, KUNNEWANO INONNO-ITAK aokere ita aye kusu ne ambe ne, Shui, Episkopos kashpaotte ita aye kusu ne na,

    Kando otta an Michi ne Kamui, yaisambepokash akokatpak wa okai utara chi ne gusu, un erampokiwen wa un kore,
    Kando otta an Michi ne Kamui, yaisambepokash akokatpak wa okai utara chi 1ze gusu, un erampokiwen wa un kore,
    Kamui Poho ne ingi moshir'un uirup kikiraye Kamui, yaisambepokash akokatpak wa okai utara chi ne gusu, un erampokiwen wa un kore.
    Kamui Poho ne ingi moshir'un uirup kikiraye Kamui, yaisambepokash akokatpak wa okai utara chi ne gusu, un erampokiwen wa un kore,
   Michi newa Poho orowa no oashin Ashkanne Ramat ne Kamui, yaisambepokash akokatpak wa okai utara chi ne gusu, un erampokiwen wa un kore.
    Michi newa Poho orowa no oashin Ashkanne Ramat ne Kamui, yaisambepokash akokatpak wa okai utara chi ne gusu, un erampokiwen wa un kore.
    Ashkanne an, ramuaye wa an, nupeki koro re persona an shine Kamui, yaisambepokash akokatpak wa okai utara chi ne gusu, un erampokiwen wa un kore,
    Ashkanne an, ramuaye wa an, nupeki koro re persona an shine Kamui, yaisambepokash akokatpak wa okai utara chi ne gusu, un erampokiwen wa un kore,
   Utarapa, chikoro wen-buri hene ekashi koro wen-buri hene iteki eshkarun wa un kore; shui, chikoro katpak gusu iteki un panakte wa un kore; Pirika Utarapa, un chishikiraine wa un kore; E koro iyotta nupuru kemihi ani kikiraye wa okai E koro utara chi ne gusu, ramma un ko-irushka shomoki no un chishikiraine wa un kore.
    Pirika Utarapa, un chishikiraine wa un kore,
   Nep wenbe newa airannakbe orowa no un ohaitare, samata, katpak orowa no hemhem, Satan iki ambe orowa no hemhem, Kamui irushka-i orowa no hemhem, ramma pakno shiokere shomoki panakte-i orowa no hemhem,
    Pirika Utarapa, un ohaitare wa un kore.
   Keutum shiknakbe orowa no hemhem, pakesara ambe orowa no hemhem, yaiomonnure ambe orowa no hemhem, kankapkapeka keutum orowa no hemhem; ikoitupa, etunne keutum, wen-irenga newa omap shomoki sambe orowa no hemhem,
    Pirika Utarapa, un ohaitare wa un kore.
   Hoiyop newa nep moshima okai rai gusu an katpak orowa no hemhem, moshiri newa kam newa Satan newa gusu an kokandama-i orowa no hemhem,
    Pirika Utarapa, un ohaitare wa un kore.
   Imeru newa poro rera orowa no hemhem, koturuse newa uwetoita tashum newa keman orowa no hemhem, tumi newa keuk newa ekushkonna rai-i orowa no hemhem,
    Pirika Utarapa, un ohaitare wa un kore.
    Sakayo newa nuina no an iwende ukoramkoro newa esapane utara epokba-i orowa no hemhem; samata, oupeka-sak epakashi newa Kamui orushpe ohoge yainu newa eukopi-hi orowa no hemhem, orowa, nishte sambe newa Kamui shongo newa ikashpaotte esapse-i orowa no hemhem,
    Pirika Utarapa, un ohaitare wa un kore.
    Aokai turu-sak no ainu ne-hi gusu; E koro turu-sak no an hekatu-i newa aki okarituye buri gusu; E koro Baptisma, E ki shomo ramnu-i, E ki akoramnukara-i gusu,
    Pirika Utarapa, un kashiobuiki wa un kore.
    Aokai ramusarak wa kemush poppenu hemhem ki gusu; utasa chikuni otta a kungi kokikkik wa E ramupekamam gusu; E rai wa iyurui orota aomare hemhem ki gusu; nupeki koro hine hetopo-shiknu wa kando orun rikin gusu; orowa, Ashkanne Ramat ran-i gusu,
    Pirika Utarapa, un kashiobuiki wa un kore.
   Hembara ne yakka chi utara yairamhekomo ita hene, oteknu an ita hene, rai etokooki ita hene, a un koipishi ita hene ne yakka;
    Pirika Utarapa, un kashiobuiki wa un kore.
    Utarapa ne Kamui, akokatpak wa okai chi utara ki inonno-itak nu kuni chi koramkon na; Nekon ka newa, ingi moshir' otta okai E koro Ashkanne Karisia oupeka no ash kuni ne koshiratki wa shikkashima wa un kore;
    Pirika Utarapa, nu wa un kore.
    Nekon ka newa, Umurek ne Ahekotte Nishpa newa Shinuma koro uni un utara newa, orowa, obitta no okai yaku koro utara ne yakka Shine Pase Kamui newa moshiri kashiobiukip ne Yesu Kiristo newa eishokoro hemhem ki, oupekap hemhem ki wa. son no amhe keutum ta shikkashima kani ne irenga koropare wa un kore;
    Pirika Utarapa, nu wa un kore.
    Nekon ka newa, Episkopos newa Puresbuteros newa Deakonos kane E koro Shongo irammakaka eram' an wa koro ki buri ani hene, ki upaskuma ani hene nei Shongo assuru ashte kuni chi koramkon na;
    Pirika Utarapa, nu wa un kore.
    Nekon ka newa, Daijin newa obitta no okai Yaku karo utara otta pirika irenga hemhem, wayashnu-i hemhem, ramepakari mondum kane akuropare kuni chi koramkon na;
    Pirika Utarapa, nu wa un kore.
    Nekon ka newa, koipishi ki gusu okai utara nunuke wa, an kurachi okaibe esanniyo hine oupekap ki kuni mondum akore kuni chi koramkon net;
    Pirika Utarapa, nu wa un kore.
    Nekon ka newa, obitta no ukai E koru utara nunuke wa koshiratki kuni chi koramkon na;
    Pirika Utarapa, nu wa un kore.
    Nekon ka newa, obitta no okai moshiri uirup shine keutum koro wa ratchitara hiue itomo an no okai kuni chi koramkon na;
    Pirika Utarapa, nu wa un kore.
    Nekon ka newa, chi utara Kamui ko-oripak hine omap ash wa E ki ikashpaotte nei no ki kuni keutum a un koropare gusu chi koramkon na;
    Pirika Utarapa, nu wa un kore.
    Nekon ka newa, obitta no okai E koro utara oripak an no Kamui Shongo nu hine omap ki wa nei ambe eishokoro, orowa, Ramat kopakeat ibehe hetukure kuni chi koramkon na;
    Pirika Utarapa, nu wa un kore.
    Nekon ka newa, obitta no ru turainu wa ohaita utara shni son no an-i otta ahoshippare kuni chi koramkon na;
    Pirika Utarapa, nu wa un kore.
    Nekon ka newa, roshki wa okai utara atumashnure; sambe tum-sak utara aomaoma wa kashiaobiuki; hachiri utara aroshkire; orowa, shui, chikoro chikiri choropoketa Satan aoterekere kuni chi koramkon na ;
    Pirika Utarapa, nu wa un kore.
    Nekon ka newa, obitta no okai nep ayaikikip-i ekari yakka, nep eishiramne-i an yakka, samata, nep aeramuchuptekbe hetuku yakka, nei no okaibe koekari utara ikashiu wa kashiobas hine aomaoma kuni chi koramkon na;
    Pirika Utarapa, nu wa un kore.
    Nekon ka newa, obitta rep peka hene, ya peka hene payekai utara hemhem, po koro shiwentep utara hemhem, tashum ki utara hemhem, aiai utara hemhem akoshiratki, samata, upakashnu chisei ta okai utara aerampokiwen wa akore kuni chi koramkon na;
    Pirika Utarapa, nu wa un kore.
    Nekon ka newa, eshikop sak utara hene, shiyompiyara shiwentep utara hene irapokkari newa oknatara utara hene akikikara wa areshpa kuni chi koramkon na;
    Pirika Utarapa, nu wa un kore.
    Nekon ka newa, obitta no okai utara aerampokiwen wa kore kuni chi koramkon na;
    Pirika Utarapa, nu wa un kore.
    Nekon ka newa, un etunne, un epokba, un ohaigekara utara tusare wa, koro keutum ashikirure kuni chi koramkon na;
    Pirika Utarapa, nu wa un kore.
    Nekon ka newa, toi wano hetuku kuni ibehe ashipiraspare hine, epa kuni ita nei am be chi uina ash kuni chi koramkon na;
    Pirika Utarapa, nu wa un kore.
    Nekon ka newa, chi utara ramuoshi wano yaikokatpak; obitta no okai chi ki wen-buri hemhem, toranne ambe hemhem, ramu-usausak ambe hemhem tusare; samata, Ekoro Ashkanne Shongo au korachi chi ki kuni ne Ashkanne Ramat a un kore kuni chi koramkon na;
    Pirika Utarapa, nu wa un kore.
    Kamui Poho, chi ki inonno-itak nu wa un kare kuni chi koramkon na.
    Kamui Poho, chi ki inonno-itak nu wa un kare kuni chi koramkon na.
    Moshiri uirup koro katpak sei Kamui pon Hitsuji;
    E koro itomo an irenga kore wa un kore.
    Moshiri uirup koro katpak sei Kamui pon Hitsuji;
    Un erampokiwen wa un kore.
    Aa Kiristo, un nu wa un kore.
    Aa Kiristo, un nu wa un kore.
    Utarapa, un erampokiwen wa un kore.
    Utarapa, un erampokiwen wa un kore.
    Kiristo, un erampokiwen wa un kore.
    Kiristo, un erampokiwen wa un kore.
    Utarapa, un erampokiwen wa un kore.
    Utarapa, un erampokiwen wa un kore.

¶ Orowa Puresbuteros anak ne utara tura no Utarapa inonno-itak ukoye kusu ne.
 

 

    Kando otta an chikoro Michi Michi, Kamui reihei orota aeoripak kuni ue ki wa un kore. Kamui moshiri ekte wa un kore, Kamui irenga kando otta an korachi, moshir' otta ne yakka une no aki kuni ne ki wa un kore. Kesto-kesto chi e aep tan to ne yakka un kore. Un otta katpak ki guru chi tusare wa ratchire korachi, chikoro katpak ne yakka tusare wa ratchire wa un kore. Chi okai utara anak ne iteki akoramnukara kuni ne ki wa un kore; orowa, wenbe orowa no un ohaitare wa un kore. Amen.
    Aa Utarapa, chikoro katpak an nei no iteki un panakte wa un kore.
    Chikoro wen-buri an nei no iteki un koipishi wa un kore.

INONNO-ITAK ANRO.

    Yaikoikatpak an keutum gusu seiututke ki yaikooknatara guru eishiramue-i etunne shomoki rampokiwen wa kore Michi ne Kamui; hembara ne yakka wenbe newa ramupekamambe chi koekari ita E otta inonno-itak ki chiki nu wa un kore; naa samata, E koro auitek utara chi utara anak ne nep aepokbap aohaitare hine E koro Ashkanne Karisia otta ramma E koyaiiraige ash kuni gusu, Nitnep ne yakka ainu ne yakka un epeka no ki okai aesanniyo wenbe aisamka wa chichari kuni ne, cbikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu Kamui chi koramkon na.
    Aa Utarapa E reihei rengap gusu hopui wa un ikashin hine un koshiobiuki wa un kore.
    Aa Kamui, chikoro ekashi okai ita hemhem nei etokota hemhem E ki aerayapka iki orushpe a un nure nisa ruwe ne.
    Aa Utarapa, Aokai aeoripak kuni ne hopuni wa un ikashin hine un kashiobiuki wa un kore.
    Michi newa Paho newa Ashkanne Ramat kane orota ramu-a-yere na;
    Atpake wano ne yakka tane ne yakka ramma pakno ne yakka an korachi ne. Amen.
    Aa Kiristo, un epokba utara orowa no un ohaitare wa un kore.
    Ironga sange wa chi ki yoisambepokashbe inunuke wa un kore,
    Chishikiraine wa chi ki oknatarabe ingara wa un kore,
    Rampokiwen sange hine E koro utara koro katpak tusare wa un kore.
    Pirika irenga sange wa chi ki inonno-itak nu wa un kore.
    Aa Dabid Poho, nu erampokiwen wa un kore,
    Aa Kiristo, tane ne yakka hembara ne yakka inunukashike wa chi ki inonno-itak nu wa un kore,
    Aa Kiristo, irenga sange wa un nu wa un kore; Aa Utarapa ne Kiristo, irenga sange wa un nu wa un kore.
    Aa Utarapa, un erampokiwen wa un kore;
    Chi utara Kamui irenga eyaikopashte wa okai gusu ne wa.

INONNO-ITAK-ANRO.

Nekon na newa, akoro Michi, chikoro katchakbe inunukashike wa ko-ingara wa un kore; orowa, un otta ek kusu ne kuni a wenbe orowa no, E reihei aeoripakbe gusu an ohaitare wa un kore; naa samata, nep keutum hokambap chi koekari yakka ramma E koro rampoken eyaikopashte wa hembara ne yakka oheuge sak no, turu-sak no an wa, Kamui eoripak ash wa E otta yaishieiwangere kuni ne, patek chikoro eikotchane ki, un kotchake shirine an, chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu oripak an no chi koramkon na, Amen.
 

Lord's Prayer

ASH KANNE KIRISOSTOM KARA INONNO-ITAK.

Nep ne yakka ki eashkai Kamui, tane chi okai utara anak ne shine ikinne Kamui otta inonno-itak ki kuni keutum un koropare Kamui E ne ruee ne gusu, orowa, tun ren ne yakka Kamui eishokoro wa Kamui otta inonno-itak ki chiki nei aeikoramkorobe akore kusu ne sekoro, eitakamkire Kamui E ne ruwe ne gusu, tambe gusu, Utarapa, neum poka, tane chi ki inonno-itak nu wa Kamui rengaine chi eishiramnep un koropare wa un kore; naa samata, shiknu ash wa okai rapoketa Kamui orushpe eraman kuni ne, orowa, moshiri ko-hoppa koro hembara pakno ne yakka shiknu ramat un shikkashimare wa Kamui moshir'otta ishu ash kuni ne ki wa un kore. Amen.

2 Korinto. 13.

Chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo koro irenga hemhem, Kamui omap-i hemhem, Kamui Ashkanne Ramat ukopoyege-i hemhem un tura no okai kuni akoramkon na. Amen.

Prayer of St. Chrysostom

Return home

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld