flag of Japan The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

 
    The Book of Common Prayer in Ainu

 

UTARAPA ONUMAN-IBEHE.

KOROPARE KATU.

¶ Onuman-ibe uk~ kuni utara anak ne nei ambe akore kusu, ne aesannivo toho efoko an toho ta Puresbuteros otta nure yak pirika.

¶ Nen ne yakka aeramu an ho, anu no, wen-buri ki, samata, nep ka itak ani hene ikip ani hene anu guru wende ambe ani Karisia 1m utara yainikoroshmare guru an yak anak ne; Puresbuteros anak nei orushpe nu wa shinuma otta itak hine, koro wen-buri anukan no son no eyaipushire, iwende guru iniommuyere wa eeshiri ayainikoroshmare wa an Karisia un utara aeramushinne kuni ne ki kusu ne; nei no kara shomoki chiki, ene ki eashkai ita nei no ki kusu ne ani an itak ani ye shomoki yakun, iteki Utarapa set orum karange no aekte kusu ne na.

¶ Shui, utashpa uwepokba utashpa uweiwendere rusui keutum koro utara anak ne utashpa uwepe shomoki pakno shem korachi Utarapa koro set otto ehange no paye katu Puresbuteros ramuoshma shomoki kusu ne, Orowa, nei uweepokba utara un shinen anak ue ramuosshi wano otta moshima an guru ki wenbe tusare wa, yaikota ki wen-buri gusu ne yakka imommuye, nei a moshima an guru anak nei irenga emaka hine senramsekoro an yakun, Puresbuteros anak ne nei yaikowepekere guru Utarapa Onuman-ibe uk kuni ramuoshma kusu ne, koroka, nei upakbare kopan guru Utarapa Onuman-ibe uk katu ramuoshma shomoki kusu ne na. Orowa, Puresbuteros anak ne nei ambe auk kuni ainu hattoki chiki, nei hattoki ikkewehe Episkopos otta nure kusu ne na.

¶ Utarapa. Onuman-ibe aki ita anak ne nei set anak Kamui kora kenru oshiketa hene, Kunneiwano newa Onuman inonno-itak ki gusu ne ushiketa hene aande wa kashiketa retara senkahe apirasa kusu ne. Orowa, utara kokkaerok hine okai wa, Puresbutetos nei set pa ta osh wa UTARAPA INONNO-ITAK hemhem, nei rata okai inonno-itak hemhem ye kusu ne na.
 

Holy Communion

UTARAPA INONNO-ITAK.

Kando otta au chikoro Michi Michi, Kamui reihei orota aeoripak kuni ne ki wa un kore. Kamui moshiri ekte wa un kore, Kamui irenga kando otta an korachi, moshir'otta ne yakka une on aki kuui ne ki wa un kore. Kesto-kesto chi e aep tan to ne yakka un kore. Un otta katpak ki guru chi tusare wa ratchire korachi, chikoro katpak ne yakka tusare wa ratchire wa un kore. Chi okai utara anak ne iteki akoramukara kuni ne ki wa un kore; orowa, wenbe orowa no un ohaitare wa un kore. Amen.
 

Lord's Prayer

INONNO-ITAK.

Otta inan guru ne yakka koro keutum sara wa an, nep aeishiramnep ne yakka aeraman, samata, otta nep aeshinap ne yakka anuina eaikap nep ne yakka ki eashkai Kamui; Chi utara anak ne shiarikiki no Kamui omap wa ki kuni pakno Kamui turusak an reihei kooripak kuni ne Kamui Ashkanne Ramat chikoro keutum ta ahunge wa an hine chikoro yainu-hi ashkannere wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

¶ Orowa no, Puresbuteros anak ne utara orun hosari wa anu no nei WAN IKASHPAOTTE ye kusu ne: utara anak sentramsekoro kokkaerok hine rata anuye wa an ikashpaotte otereke ambe atusare kuni ne Kamui rampoken koramkoro, samata, tewa no poka nei ambe shikkashima kuni ne Kamui irenga koramkoro kusu ne na.
 

Collect for Purity

Puresbuteros.

Kamui anak ne tan itak ani ye wa ene itak-hi:—

Kuani anak ne Ehoba ne e koro Kamui Ku ne: En moshima iteki Kamui koro,

Utara Utarapa, un erampokiwen wa tan ikashpaotte nei no chi ki kuni keutum koropare wa un kore.
Puresbuteros Yaikota gusu notakup ari iteki nokaha kara. Rikta an kando otta hene, rata an toi otta hene, toi choropokita an wakka otta okaibe nokaha hene iteki kara yan: E koro Utarapa ne Kamui Kuani anak ne eyaitunnap ki Kamui Ku ne ruwe ne; orowa, en kowen utara re ainu ikiri pakno ine ainu ikiri pakno koro poho otta ekashi koro wen-buri kashi Ku omare ruwe ne; orowa, en omap wa, Ku ikashpaotte nei ne ki utara ashikne shine wan hot ainu ikiri pakno erampokiwen wa kore Kamui Ku ne ruwe ne gusu, iteki nei no okaibe nokaha kotchaketa hepokiki hene ki ongami hene ki yan.
Utara Utarapa, un erampokiwen wa tan ikashpaotte nei no chi ki kuni keutum koropare wa un kore.
Puresbuteros Kamui reihei koatcha gur'anakne Kamui tek-samata chikokatpak isam no aesanniyo shomo ne gusu, tambe gusu, Utarapa ne e koro Kamui reihei iteki koatcha yan.
Utara Utarapa, un erampokiwen wa tan ikashpaotte nei no chi ki kuni keutum koropare wa un kore.
Puresbuteros Kamui toho ashkanne no koro kuni eshkarun yan. Arawan rere-ko anak ne Utarapa ne e koro Kamui shini toho ne gusu, iwan toho uturuta monraige wa man okere; e poho newa, e koro uitek utara okkai ne yakka natne ne yakka, e koro chikoikip, naa samata, e koro chisei otta okai anun nen ne yakka arawan ikinne an toho ta iteki monraigere yan: Utarapa anak ne iwan toho uturuta kando hemhem, moshiri hemhem, tan okaibe otta an nep ne yakka hemhem kara, orowa, arawan ikinne an toho ta shini nisa ruwe ne; tambe gusu, Utarapa anak ne nei arawan ikinne no an toho shinnunuke wa ashkannere nisa ruwe tap an na.
Utara Utarapa, un erampokiwen wa tan ikashpaotte nei no chi ki kuni keutum koropare wa un kore.
Puresbuteros Utarapa ne e koro Kamui orowa no akore moshir'otta ohon no ishu kuni gusu, e koro onaha, e koro unuhu kooripak yan.
Utara Utarapa, un erampokiwen wa tan ikashpaotte nei no chi ki kuni keutum koropare wa un kore.
Puresbuteros Iteki keweuk yan.
Utara Utarapa, un erampokiwen wa tan ikashpaotte nei no chi ki kuni keutum koropare wa un kore.
Puresbuteros Iteki omoinu yan.
Utara Utarapa, un erampokiwen wa tan ikashpaotte nei no chi ki kuni keutum koropare wa un kore.
Puresbuteros Iteki ikka yan.
Utara Utarapa, un erampokiwen wa tan ikashpaotte nei no chi ki kuni keutum koropare wa un kore.
Puresbuteros Aota an guru gusu iteki shunge paweteshu ki yan.
Utara Utarapa, un erampokiwen wa tan ikashpaotte nei no chi ki kuni keutum koropare wa un kore.
Puresbuteros Aota an guru koro chisei, koro machihi, koro uitek okkai, uitek matne, koro beko, koro umma, naa samata, nep ne yakka aun guru korope iteki yaikoshipuninere yan.
Utara Utarapa, un erampoki wa tan okai ikashpaotte obitta chikoro keutum ta nuye kuni chi koramkon na.

¶ Orowa no, Puresbuteros anak ne tap rata anuye wa an ap ye kusu ne.
 
Ten Commandments

INONNO-ITAK ANRO.

Chikoro Utarapa ne nep ne yakka ki eashkai ramma pakno ishu Kamui, Kamui un shikkashima wa ehikoro netobake hemhem ramat hemhem tan moshiri ta ne yakka iyoshi no ek moshiri ta ne yakka okai wa akoshiratki kuni ne chikoro keutum newa netobake ani wa ashkannere wa un kore. Samata, Kamui ikashpaotte a un shikkashimare wa nei ipawetenge korachi chi ki kuni ne un kashiobiuki kuni Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

¶ Orowa no nei toho gusu an inonno-itak ibehe aye kusu ne. Orosama nei ambe aokere chiki Puresbuteros attak ne Apostoro sange kambi oro-oitak; orowa na nei ambe okere chiki (Utara roshki koro) Kamui Shongo oro-oitak kusu ne na. Orosama, nei Kamui Shongo aokere chiki utara anak senramsekoro roshki kane, tan rata anuye wa an Nikia Aeishekorope ye kusu ne na.
 

Prayer for the Emperor (?)

NIKIA AEISHOKOROPE.

    Kuani anak ne kando newa moshiri newa; naa samata, nep ne yakka anukarabe newa anukara eaikapbe newa kara, nep ne yakka ki eashkai Michi ne shine Kamui ku eishokon ruwe ne.
    Orosama, Kamui shinen ne poho shine Utarapa ne Yesu Kiristo ku eishokon ruwe ne; Shinuma anak ne nep moshiri ne yakka etoko wa koro Michi orowa no an ambe ne, Kamui orowa no an Kamui ne; Pekere orowa no an Pekere ne, Shi no Kamui orowa no an Shi no Kamui ne, akara shomo ne no an ambe ne, oibe gusu Michi newa unep koro an; Shinuma anak nep ne yakka kara, orowa, ainu ne chi utara kashiobiuki kuni gusu kando orowa no ran, orowa, Ashkanne Ramat an gusu okkai eramushkare Maria orowa no ainu kat kon ruwe ne, aige, Pontio Pirato an ita un gusu utasa chikuni otta akungi kokikkik: orowa ayairamshitnere, aine, iyurui orota aomare; rere-ko an ita Kamni Shongo an korachi hetopo-shiknu; orosama, kando orun rikin wa Michi oshimon samta a, Shinuma kannashui arakuru koro wa ek hine shiknu guru hene rai guru hene koipishi kusu ne; orowa, koro moshiri shiokere shomoki kusu ne-hi sekor'ambe ku eishokon ruwe ne.
    Naa samata. Michi newa Poho tura no akoongami wa akoeoripak; Uweingara utara chiitakte wa itak sange, Michi newa Poho orowa no an inotu koro hemhem ki koropare hemhem ki Utarapa ne Ashkanne Ramat ne yakka ku eishokon ruwe ne. Orosama, Apostoro oma shine Katorik Karisia ku eishokon ruwe ne. Orowa, katpak tusare kuni gusu shine Baptisma an sekoro ku ramuoshma, rai guru hetopo-shiknu kuni ambe hemhem, iyoshi no ek moshiri ta inotu koro kuni ambe hemhem ku chipachipa ruwe tapan na. Amen.

¶ Orowa, teda Puresbuteros anak ne tane an isshu kan ta inan toho Ashkanne toho ne ya? inan toho ta shomo ramnu ki kuni toho ne ya? utara otta nure kusu ne. Samata, Utarapa Onuman-ibehe koropare kusu ne kuni toho ne yakka nure kusu ne na.

¶ Orowa no upashuma ki; aine, nei ambe aokere chiki, Puresbuteros anak ne Utarapa koro set otta oman wa, katu rengaine tan rata anuye wa okai ik moyo hene inue hene ye kusu ne na.
 

Nicene Creed

Tambe korachi echi ki pirika ikip moshima guru nukara wa kando otta an echi koro Michi ko-iramye kuni gusu, echi koro pekere moshima utara kotchaketa atte yan, Matt. 5.

Shish newa shikopopbe gusu aisamka, ikka guru opattekka wa ikka tan moshir' otta iteki ikoro eumashnu yan: koroka, shish ne yakka shikopopbe ne yakka isamka shomoki, ikka guru opattekka wa ikka shomoki kando otta ikoro eumashnu yan: Matt. 6.

Tambe gusu, moshima guru orowa no nep ki ambe echi kon rusui nei no, shinuma otta ne yakka ki yan: tambe anak ne Kamui tuitak newa uweingarape korachi ne ruwe tapan na. Matt. 7.

En otta Utarapa, Utarapa, ani ye guru anak ne pishno kando moshir' otta ahup shomo ki; ouse kando otta an Ku goro Michi irenga nei no ki guru anak ne ahun ruwe ne. Matt. 7.

Orowa, Zakkeos ash wa Utarapa otta ene itak-hi:- Utarapa, ingar' an, ku korobe nimara pakno oteksak utara otta ku eungeraite; samata, oheuge sak no inan guru orowa no ne yakka ku sangere yak anak ne ine shui pakno ku hoshipire ruwe ne. Roukos 19.

Pumma uk shomoki tumi-koro guru inan guru ne ruwe? Hat-toi etoita wa orowa hetuku ibehe shomo e guru inan guru ne ruwe? Samata, chikoikip reshpa wa nei tope shomo ibe guru inan guru ne ruwe he an? 1 Kor. 9.

Echi utara gusu ramat unbe chi etoita chiki anak ne, echi koro kam unbe chi nange yak porobe ne ruwe he an? 1 Kor. 9.

Ashkannep otta yaishieiwangere utara anak ne Kamui kora kenru ta okaibe ibe ruwe ne, orowa, yange set otta yaishieiwangere utara anak yange set ta okai aeimekbe uina ruwe ne sekor' ambe shomo echi eraman ya? Tap korachi Pirika shongo eupaskuma ki utara ne yakka Pirika shongo gusu an okaibe gusu ishu kusu ne-hi Utarapa esanniyo nisa ruwe ne na. 1 Kor. 9.

Shihopinupka wa etoita gur'anak ne shihopinupka no nange kusu ne, eikanno etoita gur'anak ne eikanno nange kusu ne na. Echi utara yaikota yaikota koro keutum ta esanniyo korachi ki yan; sambe oknatara shomo ne no, asangere gusu shomo ne no ki yan, Kamui anak nupetne no koropare guru omap ruwe ne gusu ne na. 2 Kor. 9.

Itak gusu aepakashnu gur'anak ne, epakashnu ki guru tura nep ne yakka pirika okaibe iki yan. Iteki yaikoshunge yan; Kamui akokandama aeaikap: ainu anak ne nep ne yakka etoita korachi nei ambe ka nanke kusu ne gusu ne na. Gal. 6.

Ki kuni gusu an i an rapoketa obitta no okai utara gusu pirikap ki yanro: eishokor-i atte iri utara gusu makangane nei no ki yanro. Gal. 6.

Koroka, Kamui ko-oripak wa yaiyainuwere ambe anak ne poro aepirikarep ne: nep ne yakka koro wa moshir'otta araki ash shomoki, samata, nep ne yakka koro wa moshiri ko-hoppa eaikapbe ne ruwe ne gusu ne na. 1 Tim. 6.

Tan moshiri ta okai wa oteknu utara anak ne eoteknup eimek wa utara tura no koro hine, iyoshi no ek kusu ne pakihi gusu, yaikota gusu pirika asamaha ande wa nei inotu, son no inotu, aeumashnure kuni ne kashpaotte yan. 1 Tim. 6.

Kamui anak ne echi utara teeda ne yakka tane ne yakka Ashkanne utara otta ,yaishieiwangere ani an ambe ani Shinuma kon reihei gusu echi ki ambe hene omap ambe hene oira kuni, oupeka-sak Kamui shomo ne ruwe ne. Heb. 6.

Pirikap hene ki, utara tura hene iki ambe iteki oira yan: nei no okai ayange kunip Kamui shiri enupetne ruwe ne gusu ne na. Heb. 13.

Nen ne yakka tam moshiri un okaibe koro, aige, koro iriwak aeishiramne-i nukara wa rampoken keutum seshke guru otta nekon a Kamui omap-i nei guru oshiketa okai ya? 1 Yoannes 3.

Korope eungeraite wa ramma-kane iteki oteksak guru wano nanuhu hosari; yak anak ne Utarapa nanuhu aokai orowa no shomo ahosari kusu ne na. Yob. 4.

Eashkai pakno erampokiwen wa kore. Poron no e koro yakun poron no koropare: pon no koro yakun yainuchattek no uei ponbe wano sange kuni ki yan; nei no ki chiki, aeishiramne an toho gusu iwai eumashnu ruwe ne gusu ne na, Yob. 4.

    Otek-sakbe ko-chishikiraine guru anak ne Utarapa otta erusa ruwe ne;
    Orosama, ingara yan, nei guru ki pirika ikip anak ne hoshipire kusu ne na. Itakmaukushtep 19.

    Katchak utara koingara gur'anak ne anunuke ne:
    Wenbe an toho ta Ehoba shinuma kashiobiuki kusu ne na. Iyohaichish 41.

¶ Tap kashiketa anuye wa okai pan ik oro-a-oitak kor'an rapoketa, Deakonos hene moshima okai anumge guru hene, aeungeraitep uina kuni ne pirika nimaha koro wa obitta no okai uwekarapa utara otta paye kusu ne: orowa, nei eungeraitep auk okere chiki oripak an no Puresbuteros otta ko ropare kusu ne; orowa, shinuma uk wa aainukoro hine nei ashkanne Set kata ande kusu ne na.

¶ Orosama, UTARAPA ONUMAN-IBEHE koropare kuni ita an chiki, tane Puresbuteros anak ne pakno an tonoto newa pan ne yakka Set kata ande kusu ne. Orowa, nei ambe okere yakun, Puresbuteros an ene itak gusu ne:—
 

Offertory Sentences

    Tam moshiri kata okai tumi-koro kor'an Kiristo koro Karisia ebitta gusu inonno-itak yanro,
    Nep ne yakka ki eashkai, ramma pakno ishu Kamui, chi utara anak ne obitta no okai utara gusu inonno-itak hemhem ki, koramkoro hemhem ki, ko-yaiiraige hemhem ki kuni ne koro ashkanne Apostora ani un epakashnu Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, un erampokiwen wa Pase Kamui orun chi sange eurep newa ayangep uina, orewa, (horoka, aeurep hene ayangep isam chiki [chi koro eurep newa ayangep uina, orowa], sekor' an itak shomo aye kusu ne na), chi ki inonno-itak nu kuni pasetara ko-oripak an no chi koramkoro. Ingi moshir' otta okai E koro Karisia anak ne ramma sonep koro hine shine ikinne shine keutum koro wa shineatki no an kuni ne kara wa un kore: Orosama, E koro Ashkanne reihei eishokoro utara obitta Kamui sange Ashkanne itak sonep ne sekoro eramuoshma wa moshiri ko-apkash rapoketa shine keutum koro hine Kamui san omap ki kuni ne chi koramkoro. Naa samata, Kiristian ne Moshiri Esapane utara hemhem Tono utara hemhem koshiratki hine kikikara wa un kore; orowa, moshiri uirup utara anak ne son no Kamui ko-oripak keutum koro wa pirika buri ki kuni ne, nei sapane utara anak ne oheuge sak no, an karachi, koipishi ki wa hoiyop wenbe panaktere kuni iyekarakara wa un kore. Kando otta an Michihi, obitta no okai Episkopos newa Puresbuteros anak ne koro ki buri ani hene epakashi ani hene E koro ishu an son no itak epakashnu hemhem ki, orowa, oupeka no E koro Sakrament koropare hemhem ki kuni irenga koropare wa un kore. Naa samata, obitta no okai E koro utara, makangane teda okai E koro utara anak ne ramurotcha newa oripak an keutum koro wa, E koro ashkanne itak nu wa shikkashima, orowa, moshiri ko-hoppa pakno turusak no oupeka no Kamui otta yaishieiwangere kuni ne Kamui san irenga korapare wa un kore. Orosama, Utarapa, tan tunashi no aokere kusu ne moshiri kata okai wa yairamhekomo hemhem ki, oknatara hemhem ki, okaibe eishiramne hemhem ki, tashum hemhem ki, moshima okai aerannakbe hemhem koekari utara okai chiki, nekon ka newa, aomaoma wa kashichiobiuki kuni ramuosshi wano yaieroripakka wa pasetara chi koramkon na. Naa samata, Kamui eishokoro wa oripak an no moshiri ko-hoppa obitta no okai utara gusu E koro ashkanne reihei koiramye ash na; Nekon ka newa, chi utara ne yakka nei utara koro pirikap koikara wa E koro kaudo moshiri orun paye ash hine nei utara tura no okai kuni irenga un koropare wa un kore. Aa Michi Kamui, patek un eikotchane hemhem ki iyuturu oma hemhem ki Yesu Kiristo kor'irenga gusu, tap okaibe akoropare wa a un kore kuni chi koramkon na. Amen.
 

Prayer for the Whole State of Christ's Church

¶ Puresbuteros anak ne Ashkanne Utarapa 0numan ibehe akore kusu ne sekoro aesanniyo chiki (akore kusu ne toho etoko an Kamui toho ta hene, moshima okai Ashkanne toho ta hene), upashuma ki okere chiki tan rata anuye wa an ap oro-oitak kusu ne.

Aomap an utara, iyoshi no ek . . . . . toho ta kuani Kamui en ikashui wa iyotta un epirikare kuni Kiristo kon netobake newa kem gusu an Sakrament obitta no okai Kamui ko-oripak utara otta koropare kuni esanniyo ruwe ne. Chi utara apak ne Shinuma koro nupuru yairamshitnere ambe eshkarun wa nei ambe ani patek koro chikokatpak atusare wa Kamui Moshiri aeikeshkore ruwe ne gusu ne na. Tambe gusu, kando otta an chikoro Michi nenep ne yakka ki eashkai Kamui otta ramuosshi pakno yaieoripakka an no ko-yaiiraige ki ambe anak chi ki kunip ne; inambe gusu ne yakun, Shinuma anak ne chi utara gusu rai kuni hemhem ki, orowa, nei Ashkanne Sakrament otta chikon ramat shiknure gusu an aep ne kuni ne koro Poho un kashiobiukip ne Yesu Kiristo koropare nisa ruwe ne gusu ne na. Oupeka keutum koro wa nei Sakramem akore kunip anak ne son no aepirikarep ne, koroka, oupeka sak no an keutum koro wa nei ambe akore chiki shi no ayaikikip ambe ne ruwe ne gusu, tambe gusu, echi utara anak ne nei Ashkanne anuina aeoripakbe hemhem, oupeka sak no nei ambe uk gusu an poro ayaikikip-i hemhem, echi eyaikoshiramshuiba kuni echi onishnishi ambe anak ku ki kunip ne ruwe ne na; tambe gusu, echi utara anak ne ashkanne an no turusak no tapan Kamui sange marapto orun araki Ashkanne Shongo kata Kamui kashpaotte an shuke iwai gusu an amip utomchiure wa nei ambe uk kuni upak no an utara echi ne kuni ne (isaika no, kankapkapeka utara nei no shomo ne wa) echi koro keutum pirika no shiruwande yan.
    Nei ambe ki kuni ruhu anak ne ene ani ne:— Hoshiki no Kamui ikashpaotte ani echi ki buri echi ye itak esanniyo yan, orowa, keutum irenga ani hene, ikip ani hene, wen no echi ki a chiki, koro buri oupekare kuni ramuoshitchiu hine karo wenburi gusu yaituwashkarap wa nep ne yakka ki eashkai Kamui otta eyaipushi yan. Orowa, echi ki wen-buri ouse Kamui epeka no an ap patek shomo ne, koroka, anun utara epeka no ne yakka an ambe ne sekoro echi esanniyo chiki, nei utara otta irenga ratchire wa usaraye yan, eashkai pakno nepi ani ne yakka nei guru otta echi ki buri gusu imommuye kuni esanniyo yan; orowa shui, Kamui anak ne echi ki katpak tusare kunihi echi kon rusui korachi, echi utara ne yakka echi epeka no katpak ki utara tusare yan; nei no shomo ki yakun, tan Ashkanne utara no iki kuni Sakrament echi uk chiki apanakte kunip porore ruwe ne gusu ne na. Tambe gusu, Kamui koatcha guru hene, Kamui itak ohaigekara hene ki, irannakbe hene ki guru hene, omoinu koro guru bene, wen irenga sange guru hene, yaitunnap ki guru hene, orowa, moshima okai wen-buri hene ki guru echi tumugeta an yakun, korto chikokatpak eyaikokatpak yan; shomo yaikokatpak chiki, iteki tan ashkanne set otta ek yan; ikineipeka, nei Ashkanne Sakrament uk okaketa Satan anak ne Yudas otta ahun korachi e otta ne yakka ahun hine e koro keutum usa akai wenbe ani eshikte wa echi kon netobake ramat tura wende kusu ne na.
    Orowa, tan ashkanne set otta araki obitta no okai utara anak ne ramu-rotcha an keutum koro wa ramuosshi pakno Kamui rampoken eyaikopashte hine araki-i anak ne aki kunip ne ruwe ne gusu, tambe gusu, eehi utara tumugeta yaikowepekere wa koro keutum ratchire eaikap wa aomaoma gusu aratchire kuni itak nu rusui chiki en orota hene moshima okai Kamui Shongo gusu oramush wa otta yaishieiwangere guru orota hene araki wa koro keutum sarare yan; yakun, Kamui Ashkanne Shongo gusu chikokatpak atusare hemhem aki, utumashi an ap aohaitare hemhem aki kuni gusu an itak nu yan.

¶ Nei Utarapa Onuman ibehe akore kuni aeyayapte wa, utara shomo araki chiki, tap kashiketa anuye wa an ap shirine, tan rata chieshinnuye wa an onishnishi ambe aoro-oitak kusu ne na.

Aomap an utara, iyoshi no ek * * * * toho ta, Kamui irenga ankushkerai Utarapa Onuman ibehe ku kore kuni aesanniyo nisa ruwe ne: echi utara nei orota araki kuni Kamui shirine echi onishnishi ash ruwe ne; orowa, Utarapa ne Yesu Kiristo rengap gusu, echi utara Kamui orowa no aomap hine nei orun aahunge okere gusu, otta araki-i iteki eyayapte kuni echi koramkoro ash na. Nenka shisak aep etokooiki hine usa okaibe ani aemarapto kara guru an, orowa, marapto aeahupte utara nei am be ibe gusu ahup kuni ikkewe sak no inukuri chiki, nep shomo yaikatanu ambe ne sekoro echi eraman nangon na. Nei no echi okai chiki irushka shomoki guru inan guru ne ya? Yaiepeka no katpak aki na sekoro shomo esanniyo guru nen ne ruwe? Tambe gusu, Kiristo oshiketa iyotta pasetara aeomap an utara, ikineipeka, tan Ashkanne Onuman Ibehe echi shomo ekottanu wa gusu, Kamui kinrakara keutum ika sangere kuni yaitubare yan. Moni an gusu nk eaikap ari an itak ani ye-hi anak ne isaika ruwe ne. Koroka, Kamui anak ne nei no okai yaiunashke ambe shomo nu ruwe ne. Nenka, kuani anak ne shi no akokatpak guru ku ne, tambe gusu ahun kuni ishitoma ari an itak ani ye guru an chiki: hemanda gusu nei guru anak ne yaikokatpak wa keutum kiru shomoki ya? Kamui anak echi nishuk ita, shomo ku araki ash na, ari an itak ani ye kuni yainikoroshma shomoki ruwe he an? Kamui orun echi hoshippa kuni ita, yaiunashke ki wa naa shomo shipini wa okai na sekoro echi ye kusu ne ya? Tap okai oha yaiunashke ambe Kamui kotchaketa nekon a katchakbe ne ya sekoro irammakaka esanniyo yan. Pirika shongo kata chieshinnuye wa an marapto koro kuni inukuri utara anak ne toitoi ahok gusu hene, koro beko uwande gusu hene, tane mat-ahupkara gusu hene yaiunnashke ki gusu ahonnere shomoki. Koroka, nei kando un marapto shomo uk kuni epak utara ne sekoro aesanniyo nisa ruwe ne na. Kuani, yaikota gusu etokooiki kusu ne; orowa, ku ki kunip nei no Kamui reihei rengap gusu Kiristo ankushkeraipo echi utara kashiaobiuki rusui chiki tan Ashkanne tura iki Utarapa Onuman Ihe auk kuni echi onishnishi ash na. Orowa, Kamui Poho anak ne echi kashiobiuki gusu utasa-chikuni otta akotukka wa kon ramat yange nei no; tambe korachi, Shinuma yaikota ikashpaotte nei no echi utara anak tan Onuman Ibehe uk hine Shinuma ayange-i eshkarun kunip ne: nei ambe shomo aekottanu chiki, hemanda Kamui eyaiekatuwen ambe hemhem echi uk kuni panakte ambe hemhem esanniyo yan: makangane hokamginno Utarapa kara set orun shomo karange no araki, nei nupuru marapto ibe kuni gusu uwekarapa utara shomo ukotura hemhem ki chiki, nei okai orushpe esanniyo yan. Irammakaka tap okaibe echi ramepakari chiki, Kamui irenga an gusu echi yaieashirikara nangon na; nei no echi okai kuni ne yaieoripakka wa kando otta an chikoro Michi ne nep ne yakka ki eashkai Kamui otta ramma-kane koramkoro yan.

¶ Orowa, UTARAPA ONUMAN-IBE Sakrament akore kuni gusu uwekarapa utara okai chiki anak ne, orota Puresbuteros tan rata anuye wa an onishnishi an itak ye kusu ne.

Utarapa gusu iyotta omap an utara, un kashiobiukip ne Kiristo koro kam newa kemihi gusu an Ashkanne tura no iki ambe ki kuni ramuoshitchiu echi utara anak ne, nen ne yakka nei tuki oro omap shomo iku, nei pan shomo ibe etokota irammakaka yaikota koro keutum eyaikoshiramshuiba wa uwande kuni gusu Pauros anak onishnishi ruwe ne sekoro esanniyo kuni ari an ambe echi ki kunip ne ruwe ne. Inambe gusu ne yakun, yaikokatpak keutum newa ishu eishokor-i atte keutum koro wa nei Ashkanne Sakrament akore utara gusu an epirikarep anak ne poro ruwe ne korachi (inambe gusu ne yakun, nei ita anak ramat un no Kiristo kamihi ibe hemhem ki, koro kemihi iku hemhem ki; samata chi utara Kiristo oshiketa oshiroma, Kiristo un oshiketa oshiroma; chi utara Kiristo tura shinep ne, Kiristo un tura shinep ne)! nei no korachi chi utara oheuge keutum koro wa nei sakrament uk chiki, nei ayaikikip-i anak ne poro ruwe ne gusu ne na. Inambe gusu ne yakun, nei no ki shomoki chiki un kashiobiuki Kiristo kon netobake koro kemihi koatcha ruwe ne; Utarapa kon netobake eyaikoshiramse shomoki no un katpakte kunip ibe hemhem ki iku hemhem ki ruwe ne; Kamui un koirushkare; usa an tashum, usa an rai-hi ani a un panaktere kuni chi ki ruwe ne. Tambe gusu, iriwak utara, Utarapa orowa no akokatpakte shomoki kuni ne, yaikota echi yaiesanniyo yan; echi ki a chikokatpak gusu son no yaikokatpak yan: un kashiobiukip ne Kiristo utumashi shomoki no ishu an eishokor-i atte wa eishokoro yan, koro buri oupekare, aige, aeramushinne an omap koro wa nen ne yakka ko-omap yan; nei no echi ki yakun nei okai turusak nuina no an ambe uk kuni eipak utara echi ne kusu ne na. Koroka, kurokok-i newa rai an ushike kurihi ta okai eyaisambepokash katpak an chi utara anak ne Kamui Poho utara ne akara wa ramma pakno okere shomoki inotu koro kuni gusu, utasa chikuni otta akotukka pakno yaieoripakka Kamui ne ainu chikoro un kashiobiukip ne Kiristo ayairamshitnere. hene ki rai hemhem ki-hi ani moshiri kikiraye gusu, yaieoripakka wa Michi, Poho, Ashkanne Ramat ne Kamui ramuosshi pakno ko-yaiiraige ki-hi anak chi ki kunip ne ruwe ne. Orowa, ramma chi utara anak ne un esapane un kashiobiuki Utarapa ne Yesu Kiristo nei no chi utara gusu rai wa shi no iyomap ambe hene, nei nupuru kemihi echikiki ambe ani chi utara gusu an inne no okai un epirikarep akoropare-i chi eshkarun kuni ne Shinuma tan Ashkanne Sakrament ashte nisa ruwe ne; tambe anak ne chi utara Shinuma rai ambe eshkarun hine ramma pakno poron no aomaoma kuni gusu an ambe ne. Tambe gusu, Michi newa Ashkanne Ramat tura Shinuma otta ramma kane yaiiraige ki (tambe anak chi ki kusu ne ap ne); samata, Shinuma Ashkanne irenga otta eyaikopashte hemhem ki, moshiri ko-hoppa pakno son no turusakbe ani oupekap ani Shinuma otta yaishieiwangere kuni ki yanro. Amen.
 

Exhortations

Son no ramuosshi wano koro wen-buri eyaikokatpak hemhem ki, anun utara omap wa pirika irenga kore, orowa, Kamui ikashpaotte nei no ki wa tande orowa Shinuma koro ashkanne ruhu otta apkash hene ki, ashiri gun'ne kuni esanniyo hene ki echi utara anak ne; Son no eishokor-i atte keutum koro wa echi aomaoma kuni ne tan Ashkanne Sakrament uk gusu ehange no araki yan; oripak an no kokkaerok wa nep ne yakka ki eashkai Kamui kotchaketa yaieripakka wa koro katpak eyaipushi yan.

¶ Orowa no, Puresbuteros anak ne tan Sakrament uk kuni utara tura no oripak an no kokkaerok wa tap rata anuye wa an katpak eyaipushihi ukoye kusu ne.
 

Invitation

Chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo koro Michi, obitta nookaibe kara, ingi moshir'un utara koipishi, nep ne yakka ki eashkai Kamui, chi utara anak ne son no Kamui un koirushka kuni, yainu-hi ani hene, itak ani hene ine hembak shui arakuru koro Kamui epeka no ki inne no okai katpak uewa wen-buri eyaituwashkarap hine eyaipushi ruwe ne. Chi utara ramuosshi wano yaikokatpak wa tan chi ki weu-buri gusu okuatara ruwe ne. Nei ambe eshkarun chiki yairamhekomo ruwe ue; sei eaikap pakno nei ambe pase ruwe ue. Un erampokiwen wa un kore; iyotta rampokiwen wa kore Michihi, un chishikiraine wa un kore; chikoro Utarapa ne E karo Poho gusu nei okaibe obitta tusare wa un kore. Orowa, nekon ka newa, E kan'reihei nupeki gusu tewa no poka ramma ashiri keutum koro wa Kamui otta yaishieiwangere kuni ne kara wa un kore. Tambe auak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramken na. Amen.

¶ Orowa no, Puresbuteros hene Episkopos hene ash wa utara orun hosari hine tap katpak atusare-hi ye kusu ne na.

Ramuosshi wano koro wen-buri eyaikokatpak hine orota hosari wa utumashi shamoki no an eishakor-i ki utara gusu rampaken sange wa koro katpak tusare kuni eitakamkire nep ne yakka ki eashkai kando otta an chikoro Michi ne Kamui anak ne, echi erampokiwen wa kore; obitta no okai echi koro katpak tusare; pirikap otta echi tumashnure hine keutum attere; orowa ramma pakno shiokere shomoki inotu akore kuni ne, chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo rengap gusu ku koramkon na. Amen.

¶ Orowa, Puresbuteros we itak husu ne:—
 

Confession & Absolution

    Son no keutum ani orota hosari guru otta chikoro un kashiobiukip ne Kiristo omaoma kuni ye itak nu yan.
    Nen ne yakka monraige wa kososh no ashikere utara anak ne En otta araki yan, yakun, Kuani echi shinire ash kusu ne na. Matt. 11. 28.
    Kamui anak ne koro shinen ne Poho koropare pakno moshiri omap ruwe ne, nen ne yakka Shinuma eishokoro guru obitta aisamka shomoki no nei pakno ne yakka ishu ramat koro kuni ne akore nisa ruwe ne. Yoannes 3. 16.

    Ashkanne Pauros ye itak ne yakka nu yan.
    Kiristo Yesu anak ne katpak koro utara kashiobiuki gusu moshir' otta ek nisa ruwe ne, ari an itak anak ne son no ambe ne, utara shikkashima kuni an itak ne ruwe ne na. 1 Tim. 1. 15.

    Ashkanne Yoannes ye itak ne yakka nu yan.
    Orowa, nen ne yakka katpak ki guru an chiki, Michi otta chi utara gusu eikotchanep an, oupeka Yesu Kiristo ne; Shinuma anak ne chikoro katpak gusu an imommuyep ne ruwe ne. 1. Yoannes 2. 1.

¶ Orowa no Puresbuteros ene itak kusu ne:—

  Utarapa otta echi koro kemum yange yan.
Urara Utarapa otta koro keutum chi yange ash na.
Puresbuteros Chikoro Utarapa ne Kamui ko-yaiiraige anro.
Urara Nei no ki-hi anak ne son no chi ki kunip ne ruwe tapan na.

¶ Orowa, Puresbuteros anak ne Utarapa koro set orun hosari wa ne itak kusu ne-hi:—

Nep ne yakka ki eashkai, ramma pakno ishu Ashkanne Michi ne Utarapa (*SHINEP UN RE KAMUI TOHO TA "Ashkanne Michi ne" ari an itak shomo aye kusu ne) in an ushiketa ne yakka, hembara ta ne yakka, Aokai otta koyaiiraige ki ambe anak ne son no chi ki kunip ne a ambe ne ruwe ne.

¶ Orowa, teda anak ne makangane aesanniyo wa an aoro-oitak kunip an chiki aye kusu ne; isam chiki tap rata an ap aye kusu ne.
 

Comfortable Words

Tambe gusu, cbi utara anak ne Kamui hauturunbe newa nei hauturunbe koro esapanep tura hemhem kando otta okai utara tura hemhem Karnui chitomte an reihei pasere hine koiramye wa ene itak-hi:- Ashkanne, Ashkanne, Ashkanne, kando un topaha ikiri koro Kamui ne Utarapa, kando newa moshiri newa E koro nupeki ani aeshik wa an ruwe ne; aa iyotta rikun Utarapa, E orun nupeki an na. Amen.

MAKANGANE AN TOHO GUSU AYE KUNI AESANNIYOP.

    YESU HEKATU TOHO TA (orowa nei toho okahe arawan rereko uturu pakno) AYE KUNI INONNO-ITAK IBEHE.
    Aokai anak ne tane an pakita korachi chi utara gusu E koro Poho Yesu Kiristo koropare nisa ruwe ne; Shinuma anak ne chikoro obitta no okai chikokatpak isamka kuni gusu Ashkanne Ramat ikip ani koro habo Maria orowa no son no chikokatpak isam no an netobake kon ruwe ne na. Tambe gusu, chi utara anak ne Kamui hauturunbe newa. . . . . . .

    YESU HETOPO-SHIKNU TOHO TA (orowa nei toho okake arawan rereko uturu pakno) AYE KUNI INONNO-ITAK IBEHE.
    E koro Poho chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo arakuru kon no hetopo-shiknu gusu makangane Kamui koiramye gusu an ap ne; Shinuma anak ne chi utara gusu ayange Kamakush gusu an Pon Hitsuji ne, samata, moshir' otta okai katpak obitta no sei wa isamka gun'ne ruwe ne: orowa, Shinuma rai-i ani raiambe isamka ruwe ne, hetopo-shiknu-i ani rama shiokere shomoki ishu inotu un koropare nisa ruwe ne na. Tambe gusu, chi utara anak ne Kamui hauturunbe newa . . . . . .

    YESU KANDO OHUN RIKIN TOHO TA (orowa, nei toho okake arawan rereko uturu pakno) AYE KUNI INONNO-ITAK IBEHE.
    Nupeki an wa hetopo-shiknu okaketa obitta no okai Apostoro orowa no anukara, samata; nei utara shiksam wane kando otta rikin wa un gusu oshiroma-i etokooiki; orowa, chi utara ne yakka Sbinuma okai ushike otta rikin wa tura no aechitomtep esapane knni kara, E koro iyotta omap an chikoro Utarapa ne Yesu Ki rista rengap gusu chi koramkoro. Tambe gusu, chi utara anak ne Kamui hauturunbe newa, . . . . .

    ASHKANNE RAMAT RAN KAMUI TOHO TA (orowa, nei toho okake arawan rereko uturu pakno) AYE KUNI INONNO-ITAK IBEHE.
    Chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo ki son no eitakamkirep nei no tane an pakita korachi Ashkanne Ramat ekushkonna poro rera ash hum korachi kando orowa no ran wa Apostoro utara epakashnu hemhem ki, obitta no okai sonep otta tura hemhem ki kuni ne, abe-o parumbe korachi nei utara kashiketa reu nisa ruwe ne a gusu, Shinuma utara usa kotan un itak eraman mondum akore hene ki, ingi moshir'un utara otta rametok koro wa kiroro yupu hine Kamui Pirika Shongo eupaskuma ki kuni mondum akore hene ki ruwe ne; nei ambe an gusu chi utara anak ne kurukokbe newa ohaita-buri orowa no aohaitare wa Kamui newa Kamui koro Poho Yesu Kiristo son no eraman pekere otta aahupte ruwe ne. Tambe gusu, chi utara anak ne Kamui hauturunbe newa.

    SHINEP UN RE KAMUI TOHO TA PATEK AYE KUNI INNONO-ITAK IBEHE.
    Aokai anak ne ouse Shine Kamui ne, Shine Utarapa. E ne a koroka, Re Persona an a yakka ouse Shine oibe oma Kamui E ne ruwe ne. Michi ne Kamui nupeki gusu chi eishokoro korachi, Poho gusu ne yakka, Ashkanne Ramat gusu ne yakka chi eishokon ruwe ne; uwe-echutko shomoki no une no uweepak Kamui E ne ruwe ne gusu ne na.
    Tambe gusu, chi utara anak ne Kamui hauturunbe newa nei hauturunbe koro esapanep tura hemhem, kando otta okai utara tura hemhem, Kamui chitomte an reihei pasere hine koiramye wa ene itak-hi:- Ashkanne, Ashkanne, Ashkanne, kando un topaha ikiri koro Kamui ne Utarapa, kando newa moshiri newa E koro nupeki ani aeshik wa an ruwe ne jaa iyotta rikun Utarapa, E orun nupeki an na. Amen.

¶ Orowa no, Puresbuteros anak ne Utarapa set samaketa kokkaea kine UTARAPA ONUMAN-IBEHE koro kuni utara eikotchane wa tap rata annuye an inonno-itak ye kusu ne na.
 

Proper Prefaces

Aa rampokiwen wa kore Utarapa, chi utara anak ne yaikota koro oupekap gusu eyaikopashte wa tan E koro set ehange no araki shomoki ruwe ne. Koroka, E koro inne nn okai poro rampoken gusu eyaikopashte wa araki ash ruwe ne. E koro set choropoketa okai rapapsep uk katap tukarigehe ureechiu utara chi ne ruwe ne. Koroka, Utarapa, ramma rampoken sange Kamui E ne ruwe ne. Tambe gusu, pirika irenga kore Utarapa, nekon ka newa, chi utara anak ne tewa no poka Yesu otta okai, Yesu anak ne un otta oshiroma, samata, ani chi kon netobake aashkannere, chi kon ramat anak Shinuma kore nupuru kem ani afuraye kuni ne, tane E koro Poho Yesu Kiristo koro kam aibere hemhern ki, koro kem aikure hemhem ki kuni akoramkon na. Amen.

¶ Orowa, Puresbuteros anak ne set kotckaketa ash wa utara shiksamata irammakaka pan meshpa hemhem ki, teke ani tuki uk hemhem ki eashkai kuni ne, nei pan newa tuki ande okere chiki, tap rata anuye wa an nunuke gusu an inonno-itak ye kusu ne.
 

Prayer of Humble Access

Iyeramuhauge rampoken kore wa koro Shinen ne Poho Yesu Kiristo un kikiraye gusu Utasa chikuni otta araige kuni ne koropare nep ne yakka ki eashkai kando otta an chikoro Michi ne Kamui; Shinuma nei utasa chikuni kata an wa Kamui otta yaiyange hine (arashui no an ayange aeimommuyep ani) ingi moshir'ebitta no okai katpak gusu upak no an, aeramushinne an, ayange imommuye ambe ne akan nisa ruwe ne; orowa, Shinuma okaketa kanna-shui ek pakno nei nupuru rai am be ramma chi eshkarun kuni ne, koro Ashkanne Shongo kata Aokai un kashpaotte nisa ruwe ne. Aa rampoken koro Michi, nekon ka newa chi ki inonno-itak nu wa un kore kuni pasetara yaieoripakka an no chi koramkon na. Shinuma ki a yairamshitnere ambe newa rai ambe chi eshkanun wa, Shinuma son no nupuru netobake newa kem chi uina hine, E koro Poho chikoro un Kashiobiukip ne Yesu Kiristo ki ikashpaotte korachi tan E koro pan newa tonoto chi koro kuni ne kara wa un kore. Shinuma aekoshi anchikarata pan uk (teda Puresbuteros teke ani pan omap uk kusu ne) orowa, yaiiraige okere chiki nei ambe meshpa wa (teda pan mespha kusu ne) koro koikara utara otta koropare hine ene itak-hi:— Uk wa ibe yan (teda obitta no okai pan kata teke ande kusu ne) tambe anak ne echi utara gusu akore ku netobake ne ruwe ne; En eshkarun kuni gusu tambe ki yan. Shui, onuman-ibe okaketa Shinuma tuki uk (teda teke ani tuki koro); orowa, yaiiraige okere chiki nei utara otta koropare hine ene itak-hi:- Obitta no okai echi utara anak ne tambe iku yan, tambe anak (teda obitta no okai tuki kata teke ande kusu ne) echi koro chikokatpak atusare kuni gusu an echi utara gusu echikiki Ashiri aeuitaknu gusu an ku kem ne ruwe ne gusu ne na: hembara ne yakka tap okaibe echi iku chiki En eshkarun yan. Amen.

¶ Orowa, tap ambe ye guru anak ne yaikota hoshiki no tap tup ne koro, orowa no, tura no oka; Episkopos otta hene, Puresbuteros otta hene, Deakonos otta hene koropare; nei okake okai utara yaieoripakka wa utese no kokkaerok hine otta koropare kusu ne na. Orowa, utara otta pan kore ita, ene ye kusu ne-hi:—
 

Prayer of Consecration

Aokai gusu akoropare chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kon netobake ramma shiokere shomoki inotu otta e kon netobake newa ramat kane koshiriratki kuni akoramkoro. Aokai gusu Kiristo anak ne rai a sekor'ambe eshkarun hine tambe uk wa ibe, orowa, yaiiraige koro eishokor-i atte keutum ani Shinuma ibe yan.

¶ Orowa, utara otta tuki kore guru ene itak kusu ne-hi :—

Aokai gusu echikiki chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo koro kem ramma shiokere shomoki inotu otta e kon netobake newa ramat kane koshiratki kuni ako ramkoro. Aokai gusu Kiristo koro kem echikiki nisa sekor'ambe eshkarun wa yaiiraige koro tambe iku yan.

¶ Obitta no okai utara naa shomo uk no anunuke an pan hen tonoto hene aokere chiki, Puresbuteros anak ne tap kashiketa anuye wa an op eiwange wa moshima an okaibe nunuke kusu ne. Pan ne chik (SHINUMA AEKOSHI ANCHIKARA TA) ari an itak ani heashire kusu ne; tuki ne chiki (ONUMAN-IBE OKAKETA SHINUMA) ari an itak ani heashire kusu ne na.

¶ Obitta no okai utara akore okere chiki, Puresbuteros anak ne Utarapa set orum hoshipi wa ikashima an anunukep odpak an no nei set kata ande wa Pirika senkaki ani kamure kusu ne.

¶ Orowa, Puresbuteros anak ne Utarapa Inonno-itak ye, okai utara ne yakka ukoye kusu ne.
 

Words of Administration

Kando otta an chikoro Michi Michi, Kamui reihei orota aeoripak kuni ne ki wa un kote. Kamui moshiri ekte wa un kore. Kamui irenga kando otta an korachi, moshir'otta ne yakka une no aki kuni ne ki wa un kore. Kesto-kesto chi e aep tan to ne yakka un kore. Un otta katpak ki gusu chi tusare wa ratchire korachi, chi koro katpak ne yakka tusare wa ratchire wa un kore. Chi okai utara anak ne iteki akoramnukara kuni ne ki wa un kore; orowa, wenbe orowa no un ohaitare wa un kore. Moshiri hene, kiroro hene, nupeki hene, hembara pakno ne yakka Michihi korope ne gusu ne na. Amen.

¶ Orowa no, tap rata anuye wa an ap aye kusu ne.
 

Lord's Prayer

Aa kando otta an Michi ne Utarapa, nekon ka newa, E koro Michi ramkoro an pirika irenga sange wa un erampokiwen wa kore hine tane tap chi yange yaiiraige ambe newa iramyep uk kuni chi koramkoro. E koro Poho Yesu Kiristo rai gusu an irenga newa Shinuma koro kem eishokoro gusu, chi utara ne yakka E koro Karisia ne yakka koro chikokatpak atusare ambe newa obitta no okai moshima an Yesu aeyairamshitnere-i gusu hetuku un epirikare kunip a un kore kuni ne pasetara yaieoripakka wa chi koramkon na. Orowa, Utarapa, tane chi utara yaikota kon ramat netobake tura ayange kuni gusu an Ashkanne newa shiknu ayange kunip gusu E orun chi yange ash na. Nekon ka newa, tane tap E koro Ashkanne ukotura ikichi buri ki utara obitta Kamui koro irenga newa kando oma aepirikarep ani aeshik kuni ne pasetara oripak an no akoramkon na. Orowa, chi utara inne chikokatpak koro wa okai gusu Kamui otta nepka yange kuni upak utara shomo chi ne a yakka, chi uk kuni gusu an ap esanniyo shomoki no, chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo gusu chikoro wen-buri tusare wa tan tane chi ki ikip uk wa un kore. Shinuma gusu, Shinuma newa Ashkanne Ramat tura, nep ne yakka ki eashkai Michi otta ramma pakno aeripak an arakuru an kusu ne na. Amen.

¶ Nei ambe aye shomoki chiki, tan rata anuye wa an ap are kusu ne.

Nep ne yakka ki eashkai ramma pakno ishu Kamui, oupeka no tapan Ashkanne aenuinap akoropare chi utara anak ne un kashiobiuki gusu an E koro Poho Yesu Kiristo koro nupuru netobake newa kem ani Aokai un ibere gusu ramuosshi pakno yaiiraige ash na. Nei ambe ani Aokai chi utara gusu an irenga pirikap ne yakka un eramande; samata, obitta no okai eishokor-i atte utara E koro Poho nuina no an netobake unbe ne ruwe ne ari an ambe ne yakka un eramande; orowa shui, E koro omap an Poho iyotta nupuru rai ambe newa yairamshitnere-i rengap gusu, chipachipa ash wa E koro ramma okere shomoki moshiri eikeshkoro utara chi ne ruwe ne ari an ambe ne yakka un eramande Kamui E ne ruwe ne. Aa kando un Michi, nekon ka newa, chi utara ramma E koro Ashkanne ukotura ikichi buri otta okai wa a un eikashpaotte an pirika ikip chi ki kuni ne, E kor'irenga ani nn kashiobiuki gusu oripak an no chi koramkoro. Tap ambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo ankushkeraipo akoramkon na. Shinuma otta hene Aokai otta hene Ashkanne Ramat tura ramma pakno aeoripak-hi ncwa arakuru an na. Amen.

¶ Orowa no, tan rata anuye wa an ap aye hene aki Shinotcha hene aki kusu ne.
 

Prayer of Thanksgiving

    Iyotta rikun kando otta an Kamui orun nupeki an, moshir'otta itomo an, utara otta pirika irenga an na. Aa Utarapa ne Kamui, kando Esapanep, nep ne yakka ki eashkai Michi ne Kamui, chi utara iramye hemhem ki, nunuke hemhem ki, ko-ongami hemhem ki, E kooripak hemhem ki, E koro nupuru arakuru gusu koyaiiraige ash hemhem chi ki ruwe ne.
    Aa Utarapa ne Shinen ne Poho Yesu Kiristo; Aa moshiri chikokatpak sei Utarapa ne, Kamui, Kamui Pon Hitsuji, Michi koro Poho, un erampokiwen wa un kore. Moshiri chikokatpak sei Kamui, un erc\mpokiwen wa un kore. Moshiri chikokatpak sei Kamui, chi ki inonno-itak nu wa un kare. Michi ne Kamui shimon tek-samata a Kamui, un erampakiwen wa un kare.
    Ouse, Aakai patek Ashkanne; ouse Aokai patek Utarapa ne; Aa Kiristo, ouse Aakai patek Ashkanne Ramat tura Michi ne Kamui koro nupeki oshiketa iyotta rikumbe E ne ruwe ne gusu ne na. Amen.

¶ Orowa. Puresbuteros anak ne (Episkopos okat chiki Shinuma) tan rata anuye wa an shinnunuke an ap ye wa utara nunuke wa payere kusu ne.
 

Gloria in excelsis

Obitta nookai ramepakari eakkari pakno an Kamui itomo irenga anak ne Kamui newa Kamui kara Poho chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo omap-i echi sambe ta hene keutum ta hene ramma ecbi eshikarunde kuni ne kara; orowa, nep ne yakka ki eashkai Michi newa Poho newa Ashkanne Ramat Kamui koro ikashnukara irenga echi kashiketa an wa, nei oro pakno ne yakka echi tura no an kuni akoramkou na. Amen.

¶ Tan rata anuye wa an ap anak ne Kunneiwano inonno-itak hene, Onuman inonno-itak hene, orowa, Onuman-ibehe, samata, Ritani okakcta hene Puresbuteros rengaine numge wa aye kuni inonno-itak ne ruwe ne.
 

Blessing

Aa Utarapa, un erampokiwen wa tane chi ki inonno-itak nu hine E koro uitek utara shashuishiri pakno an inotu akoropare kuni gnsu kashiobiuki wa un kore; Orowa, tane okai rai kuni moshiri gusu an aitasare ambe tumugeta okai rapoketa E koro iyotta irenga an kashiobiuki kuni kiroro ani un kikikara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

Aa nep ne yakkaki eashkai Kamui, Nekon ka newat E kon reihei aeoripak wa ramuaye kuni ne, tan to kisara ani chi nup anak ne E kor'irenga ankushkerai un oshike un keutum ta aetoita wa pirika ibehe hetukure kuni aekarakara wa un kore; tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

Aa Utarapa, nep ne yakka chi ki a yakka ramma E kor'irenga sange wa un ikashiu wa un kore; orowa, obitta no okai chi ki ikip anak ne atpake wano okeseke pakno Kamui gusu aki, orowa, E koro rampoken an gusu shashuishiri pakno an inotu a un kore kuni aekarakara wa un kore; tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

Obitta no okai wayashnu ambe motoho ne nep ne yakka ki eashkai Kamui, aekoramkoro etoko wano chi eishiramnep eraman, samata, ani nei ambe koramkoro katu chi eramushkare ari an ambe ne yakka eraman Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, chikoro katchakbe erampokiwen wa un kore; orowa, ramu-isam gusu eikoramkoro eaikap, kurukokbe an gusu eikoramkoro shomoki ambe ne yakka un koropare wa un kore; tambe anak ne E koro Poho chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo koro mondum oma irenga gusu akoramkon na. Amen.

Koro Poho reihei ankushkerai ikoramkoro guru ki inonno-itak nu kuni eitakamkire nep ne yakka ki eashkai Kamui; tane Kamui otta inonno-itak ki utara otta erampokiwen wa kisara ikokanu wa nu wa un kore; orowa, chi eishiramnep auk kuni gusu oupeka no E koro keutum nei no aeikoramkoro eikrap a-un-koropare wa E koro nupeki aashte kuni ne kara wa un kore; tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

¶ Orowa, ikashima an anunuke pan hene tonoto hene an yakun, Kamui kora kenru orowa no shomo aomande, Utara anunuke gusu an at aye okere chiki: Puresbuteros anak nei Onuman-ibe buri ki a utara tura ibe kusu ne na.

Closing Collects

Return home

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld