flag of Japan The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

 
    The Book of Common Prayer in Ainu

 

KESTO AEIWANGE GUSU AN ONUMAN INONNO-ITAK OMA KAMBI.

¶ Onuman inonno itak ki ita, Presbuteros anak ne hoshiki no tap rata chieshinnuye wa an Kamui kambi-sosh wano aetaye wa an pon ik shine ik hene tu ik hene numge wa rui hau ani oro oitak kusu ne. Orowa, nei ambo aoro oitak okere chiki nei pon ik choropoketa anuye wa an ambe ye kusu ne na.

    Wen-buri koro gur'anak ne koro wen-buri wano shikiru wa ikashpaotte newa oupekap ki chiki, kon ramat shiknure kusu ne. Ezek, 18,27.
    Kuani ku uhaitap ku eraman, ku katpak anak ne raruma ku shik-samata okai ruwe ne. Iyohaichish, 51, 3.
    Ku koro katpak otta E nanuhu seshke, orowa, ku wen-buri obitta isamka wa en kore. Iyohaichish, 51, 9.
    Kamui otta ayange kunip anak ne oknatara keutum ne; oknatara newa eyaikokatpak keutum, aa Kamui, Aokai etunne shomoki kusu ne. Iyohaichish, 51, 17.
    Koro keutum yasa wa iteki e mipihi yaspa, orowa, Utarapa ne e koro Kamui otta hoshipi yan; Shinuma anak ne irenga koro wa chishikiraine eshik, irushka moire wa rampokiwen ani nuye an no koro, aige, paragoatte kopan rowe ne gusu ne na. Yoeru, 2, 13.
    Chi utara anak ne chikoro Utarapa ne Kamui okbare ruwe ne, chi, shik-samata ande ikashpaotte chi ehaita wa Kamui ye itak koitakkashi ash; yakka, chikoro Utarapa ne Kamui anak ne rampoken newa honnere ambe sange Kamui ne ruwe ne. Dan, 9, 9, 10.
    Aa Utarapa, ikineipeka a en isamka kuni ne ika irushka wa en esanniyo wa en pakashnu wa en kore. Yer. 10, 24, Iyohaichish, 6, 1.
    Echi yaikokatpak yan; kando moshiri ehange no an ruwe ne gusu ne na. Matt, 3, 2.
    Kuani ku hopuni wa ku michi orun ku arapa, aine, ene itak ku ki-hi:-Ku michi, kuani anak ne Kamui epeka no hemhem, e tek-samata hemhem, katpak ku ki; awa, e poho ari aye kuni ku upak shomo ne: ani ku itak kusu ne na. Roukos, 15, 18, 19.
    Utarapa, E tek-samata katpak isam no an shiknu guru isam ruwe ne, tambe gusu, iteki E uitek guru koipishi wa en kore. Iyohaichish, 143, 2.
    Katpak chi sak sekoro chi itak chiki, yaikokandama ruwe ne, orowa, son-i anak ne un oshiketa isam ruwe ne na. Koro katpak chi eyaipushi chiki Shinuma anak ikipniukesh oupekap ne gusu, chikoro katpak tusare hemhem ki obitta no okai oupeka sak-i ashkannere hemhem ki ruwe ne. 1 Yoanne 1,8, 9.

Aomap an utara, chi utara anak ne chikoro katpak newa koro inne no okai wen-buri newa pushpusu wa eyaipushi, samata, Kamui anak ne pishki eaikap pakno an pirika irenga newa rampoken koro gusu, nei katpak atusare kuni ne, shomo nei amhe eshina wa, nuina shomoki no, kando otta an nep ne yakka ki eashkai chikoro Michi ne Kamui tek-samata yaieoripakka wa yaisambepokashte, yaikokatpak wa itaknu an keutum koro wa koro katpak eyaipushi kuni-hi, kanna-kanna Kamui kambi kata aonishnishi ruwe ne. Orowa, hembara ne yakka Kamui tek-samata yaieoripakka wa, koro katpak eyaipushi kunip chi ki kusu ne a ambe ne; yakka, Kamui un kore kashnukarape inne ne gusu, Shinuma koyaiiraige hemhem ki, ramye hemhem ki, Kamui Ashkanne shongo nu henhem ki, naa samata, netobake gusu ne yakka ramat gusn ne yakka aeishiramnep Kamui koramkoro kuni gusu uwekarapa ita, makangane, nei ita anak nei no ki kuni a-i ne ruwe tapan na. Tambe gusu, teda okai echi utara obitta turusak keutum newa oripak an hau ani en tura no irenga koro Kamui amset orota paye wa ene ye yanro:—
 

Evening Prayer

¶ Uwekarapa utara obitta kokkaerok wa Puresbuteros tura no tan KATPAK IYAIPUSHI AMBE ye kusu ne.

Nep ne yakka ki eashkai, iyotta rampokiwen koro Michi, ru turainu wa okai hitsuji chikoikip korachi chi utara aturainu wa E kon ruhu ohaita ruwe ne. Yaikota koro keutum eikaunu mashkin chi ki ruwe ne. E koro ashkanne ikashpaotte otereke; chi ki kusu ne a kunip seenne chi ki, shomo chi ki kusu ne a kunip chi ki gusu keutum oheuge utara chi ne ruwe ne. Koroka, Utarapa, yaisambepokash akokatpak chi utara ko-erampokiwen wa un kore; koro wen-buri eyaipushi utara honnere wa un kore; chikoro Utarapa ne Kiristo Yesu ani utara otta eitakamkire nei no yaikokatpak ki utara iwangere wa un kore. Orowa, nekon ka newa, iyotta rampokiwen koro Michi, Yesu Kirista kor'irenga gusu Kamui ashkanne reihei airamye kuni ne, tande orowa chi utara Kamui ko-oripak, oupeka no okai hine yaikokanu wa an kuni gusu Kamui akoramkon na. Amen.

¶ Orowa, Uwekarapa utara kokkaerok no okai wa, Presbuteros shinen ne ash kane KAPAK TUSARE-I ye kusu ne.

Chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo koro Michi ne nep ne yakka ki eashkai Kamui anak ne, katpak koro guru rai kuni ambe konoburu shomoki no, wen-buri orowa no shikiru wa shiknu kuni ambe kon rusui ruwe ne. Samata, yaikokatpak utara otta katpak tusare-hi itak wa ye kuni koro uitek utara atta kashpaotte wa mondum koropare nisa ruwe ne. Nen ne yakka koro wen-buri son no eyaikokatpak wa oupeka no Kamui Ashkanne Pirika shongo eishokoro gur'anak ne Kamui anak nei guru koro katpak tusare ruwe ne. Tambe gusu, chi utara anak ne okaketa Kamui okere shomoki nupetne-i otta shirepa ash kuni ne, tane chi kip anak ne Kamui keutum nupetnere, orowa, tande orowa moshiri ko-hoppa pakno pirika buri newa turu-sak buri koro kuui ne, Kamui orowa no son no yaikokatpak kuni keutum hemhem, Kamui Ashkanne Ramat hemhem a-un-koropare kuni gusu Yesu Kiristo kor' irenga gusu Kamui chi koramkoro yanro. Amen.

¶ Orowa, Puresbuteros anak ne kokkaea wa UTARAPA INONNO ITAK ye kusu ne; somata, Uwekarapa utara ne yakka obitta kokkaerok hine Puresbuteros tura no ukoye kusu ne.
 

Confession & Absolution

Kando otta an chikoro Michi Michi, Kamui reihei orota aeoripak kuni ne ki wa un kore. Kamui moshiri ekte wa un kore. Kamui irenga kando otta an korachi, moshir' otta ne yakka une no aki kuni ne ki wa un kore. Kesto-kesto chi e aep tanto ne yakka un kore. Un otta katpak ki guru chi tusare wa ratchire korachi, chikoro katpak ne yakka tusare wa ratchire wa un kore. Chi okai utara anak ne iteki akoramnukara kuni ne ki wa un kore; orowa, wenbe orowa no un ohaitare wa un kore. Moshiri hene, kiroro hene, nupeki hene, hembara pakno ne yakka Michihi korope ne gusu ne na. Amen.

¶ Orowa, ene ye kusu ne.

Puresbuteros. Aa Utarapa, chi patoi maka wa un kore.
Utara. Yakun, Kamui ramye ash kusu ne.
Puresbuteros. Aa Kamui, tunashi no un kashiobiuki wa un kore.
Utara. Aa Utarapa, chashnu no kashiu wa un kore.

¶ Orowa, obitta teda roshki kane ene ye kusu ne-hi:—

Puresbuteros. Michi newa Poho newa Ashkanne Ramat kaue orota ramuayere na;
Utara.

Atpake wano ne yakka, tane ne yakka, ramma pakno ne yakka an korachi ne. Amen.

Puresbuteros. Utarapa ramye yan.
Utara. Utarapa reihei ramuayere an na.

¶ Orowa, anumge tua an korachi iyohaichish aye hene shinotchaki hene aki kusu ne. Orowa, Kamui Fushko shongo orowa no anumge wa an ikiri oroaoitak kusu ne na. Nei ambe akere chiki ROUKOS 1. 46,-55, shinotcha aki kusu ne na.

ROUKOS 1. 46

Magnificat.

    Ku keutum anak ne Utarapa pasere.
    Ku ramat anak ne en kashiobiuki Kamui enupetne ruwe ne:
    Koro uitek mat raka isambe Shinuma ko-ingara gusu ne ruwe,ne:
    Ingara, tande oro ainu ikiri obitta kuani anunuke guru ne sekoro en ye kusu ne.
    Inambe gusu ne yakun, kiroro koro guru anak ne porope ki nisa ruwe ne;
    Shinuma reihei anak ne "Ashkanne" ne ruwe ne. Shinuma ko-ishitoma utara
    Ikiri ikiri otta poro rampoken an ruwe ne.
    Koro teke ani kirorobe kan ruwe ne;
    Keutum ta shiokunnure yainu ki utara charichari nisa ruwe ne.
    Amset orowa no sapane utara range ruwe ne wa,
    Utara keshi un utara rikta ande nisa ruwe ne.
    Pirikap ani ibe-rusui utara kironnure;
    Growa, oteknu utara oha no omande nisa ruwe ne.
    Shinuma chikoro ekashi orun;
    Hembara pakno ne yakka okai Abraham sanikiri orun ye korachi,
    Koro poho ne Israeru ikashiu kuni,
    Rampoken eshkarun nisa ruwe ne.
    Michi newa Poho newa Ashkanne Ramat kane orota, ramuayere na;
    Atpake wano ne yakka, tane ne yakka, ramma pakno ne yakka an korachi ne. Amen.

¶ NEI ROUKOS SANGE I. IK SHINOTCHAKI shomoki chiki, tan rata anuye wa an ap aki kusu ne; koroka chup 19 toho ne yakun tambe eiwange shomoki no nei toho gusu an Dabid iyohaichish otta aki kusu ne gusu ne na.
 

Lord's Prayer

DABID IYOHAICHISH, 98.

Cantate Domino.

    Ashiri shinotcha ani Utarapa otta shinotcha ki;
    Aoyamoktep Shinuma iki nisa ruwe ne gusu ne na:
    Koro shimon teke, koro Ashkanne amunin ani Shinuma gusu kashiobiuki ambe ki nisa ruwe ne na.
    Utarapa anak ne koro kashiobiuki-i assuru ashte:
    Koro oupeka-i ingi moshir'un utara otta nukare nisa ruwe ne,
    Israeru chisei un utara eshkarun gusu son-i newa erampoken ki ruwe ne:
    Moshiripa pakno moshirigesh pakno obitta chikoro Kamui kashiobiuki-i nukan nisa ruwe ne na.
    Ingi moshiri obitta Utarapa otta nupetne hau sange yan;
    Nupetne wa gusu shinotcha ki, ruwe un, Kamui iramye an shinotcha ki yan,
    Koto rekte wa Utarapa otta shinotcha ki hine ramye yan;
    Koto newa mayun hawe ani Utarapa otta shinotcha ki yan.
    Rappa newa fuyetop rekte wa
    Utarapa ne moshiri shikkashima Kamui tek-samata nupetne hau sange yan.
    'Atui newa oshiketa okai aeshikhe humkosanu yan;
    Moshiri ne yakka, moshiri kata oshiroma okaibe ne yakka humi ashte yan;
    Pesambe tekehe ukokikkik yan;
    Nupuri nupetne wa Utarapa tek-samata ukoshinotcha ki yan;
    Shinuima anak ne ek wa moshir'un utara koipishi,
    Oupeka no moshiri newa utara kane koipishi kusu ne gusu ne na.
    Michi newa Poho newa Asbkanne Ramat kane orota ramuayere na;
    Atpake wano ne yakka. tane ne yakka, ramma pakno ne yakka an korachi ne. Amen.
 

Psalm 98

¶ Teda Kamui ashiri Shongo un ikiri, anumge wa an korachi, oroaoitak kusu ne. Nei ambe okere chiki, ROUKOS 2 IK otta an SIMEON SHINOTCHA-IBE shinotcha aki kusu ne na.

ROUKOS 2. 29,

Nunc Dimittis.

    Aa Utarapa E ye-hi korachi,
    Mo no an wa E uitek guru tane E hoshipire na;
    Ingi utara shik samata tambe Aokai etokooiki
    E koro kashiobiuki-i Ku shikihi anak ne nukan'nisa ruwe ne gusu ne na.
    Oya utara aekambak an kuni pekere ne,
    E koro Israeru un utara nupeki-hi ne ruwe ne.
    Michi newa Poho newa Ashkanne Ramat kane orota ramuayere na;
    Atpake wano ne yakka, tane ne yakka, ramma pakno ne yakka an korachi ne. Amen.

¶ Nei ambe aki shomoki chiki, chup 12 toho shomo ne yakun, tan rata attuye wa an Dabid iyohaichish 67 ik aki kusu ne na
 

First Lesson

 

Luke 2. 29

DABID IYOHAICHISH, 67.

Deus Misereatur.

    Kamui, un erampokiwen wa un nun'uke;
    Koro nanuhu un otta pekere atte wa un kore:
    E kon ruhu moshir' otta aeram' an kuni ne
    Obitta no okai uirup otta kashiobiuki am he kore wa un kare.
    Utara anak ne E ka-yaiirage kuni ne kara wa un kore;
    Ruwe un; utara obitta Kamui ramuyere wa un kore,
    Moshiri uirup ukomaktekka wa nupetne gusu shinotcha kire yan;
    Aokai anak ne oupeka no utara koipishi,
    Moshiri kata okai utara shikkashima kusu ne na.
    Kamui, utara anak ne E koiramyere;
    Obitta no okai utara E ramuyere wa un kore,
    Toi anak shipiraspa ki okere na:
    Kamui anak ne, chikoro Kamui anak, un nunuke kusu ne na,
    Kamui un nunuke kusu ne;
    Moshiripa pakno moshirigesh pakno Shinuma ko-oripak kusu ne ruwe ne na.
    Michi newa Poho newa Ashkanne Ramat kane orota ramuayere na;
    Atpke wan a ne yakka, tane ne yakka, ramma pakno ne yakka an korachi ne. Amen.

¶ Orowa, Puresbuteros newa okai utara roshiki hine APOSTORO EISHOKOROPE ye hene ki shinotcha hene ki kusu ne.
 

Psalm 67

APOSTORO EISHOKOROPE.

    Kuani, nep ne yakka ki eashkai kando newa moshiri newa kara Michi ne Kamui ku eishokon ruwe ne.
    Naa samata, Kamui shinen ne Poho chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo ne yakka ku eishokon ruwe ne; Yesu anak ne Ashkanne Kamui Ramat an gusu Maria orowa no hekatu ruwe ne; orowa, Pontio Pirato au ita ayairamshitnere, aine, utasa-chikuni otta a kungi kokikkik, rai wa iyurui orota aomare; orowa, Hedes orun ran ruwe ne; rere-ko an ita rai orowa no hetopo sbiknu ; orowa, kando orun rikin wa, nep ne yakka ki eashkai Michi ne Kamui shimon samata a kor'an ruwe ne. Naa samata, okaketa shui, kando orowa no ran wa, rai guru hene, shiknu guru hene koipishi kusu ne sekor'ambe, ku eishokon ruwe ne.
    Ashkanne Kamui Ramat hene, Kamui Ashkanne Katorik Karisia hene, Kamui Ashkanne koikara utara ukopoyege-i hene, katpak tusare ambe hene, netobake hetopo shiknu-i bene, naa samata, hembara pakno ne yakka shiknu wa okai-hi ani an am be ne yakka ku eishikon ruwe ne na. Amen.

¶ Orowa no, utara obitta kokkaerok wa tap rata anuye wa an innonno-tak ye; Puresbuteros hoshiki no rui hau ani ye, orowa, utara shinuma okake ye kusu ne.

Puresbuteros. Utarapa echi tura no an kuni Ku koramkon na.
Utara. E kon ramat tura no ne yakka an kuni akoramkon na.
Puresbuteros. Inonno-itak anro.
Puresbuteros. Utarapa, un erampokiwen wa un kore.
Utara. Kiristo, un erampokiwen wa un kore.
Puresbuteros. Utarapa, un erampokiwen wa un kore.

¶ Orowa no, obitta no okai utara Puresbuteros tura no rut hau ani UTARAPA INONNO-ITAK ye kusu ne.
 

Apostles' Creed

Kando otta an chikoro Michi Michi, Kamui reihei orota aeoripak kuni ne ki wa un kore. Kamui moshiri ekte wa un kore. Kamui irenga kando otta an korachi, moshir'otta ne yakka une no aki kuni ne ki wa un kore. Kesto-kesto chi e aep tan to ne yakka un kore. Un otta katpak ki guru chi tusare wa ratchire korachi, chikoro katpak ne yakka tusare wa ratchire wa un kore. Chi okai utara anak ne iteki akoramnukara kuni ne ki wa un kore; orowa wenbe orowa no un ohaitare wa un kore. Amen.

¶ Orowa, Puresbuteros ash wa ene itak kusu ne.

Puresbuteros. Utarapa, un erampokiwen wa un kore.
Utara. Un kashiobiuki wa un kore.
Puresbuteros. Utarapa, Ahekote nishpa nisashnu wa an kuni akoramkoro.
Utara. E otta inonno-itak ki ita, inunukashike wa nu wa un kore.
Puresbuteros. E koro yaishieiwangere utara otta oupeka keutum kore wa un kore.
Utara. Kamui numge utara nupetnere wa un kore.
Puresbuteros. Utarapa, E koro utara kashiobiuki wa un kore.
Utara. E koro eikeshkoro utara ko-ingara wa un kore.
Puresbuteros. Utarapa, moshiri ko-apkash ash ita itomo an kuni kara wa un kore.
Utara. Kamui, Aokai moshima un kikikara guru isam ruw'e ne gusu ne na.
Puresbuteros. Kamui, chi oshike un keutum ashkannere wa un kore.
Utara. Kamui Ashkanne ramat iteki un orowa no etaye kuni akoramkon na.

¶ Orowa, re inonno-itak aye kusu ne; shinep anak ne nei toho gusu anumgep ne, shinep anak ne ITOMO GUSU AN INONNO-ITAK ne; naa shinep anak ne chi utara OBITTA NO OKAI AYAIKIKIPBE AOHAITARE GUSU AN INONNO-ITAK ne. Nei okeseta anuye wa okai tup anak ne anuye wa an korachi ramma onuman inonno itak aki ita aeiwange kusu ite na.
 

Lord's Prayer

ONUMAN GUSU AN TUTANU AN INONNO-ITAK.

Nep turu-sak eishiramnep newa pirika eukoramkorope newa, samata, nep oupeka buri hemhem hetukure Kamui; chi utara anak ne yairamatte wa E koro ipawetenge korachi ki kuni keutum Un kore; orowa, un epokba utara gusu a un kashikewe wa ishitoma shomoki no ratchitara wa moshiri ko-apkash kuni ne, E koro uitek utara chi ne un otta moshiri kore eaikap no okai itomo irenga koropare wa un kore; Tambe anak ne un kashiobinkip ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.
 

Second Collect, for Peace

NEP AYAIKIKIPBE AOHAITARE GUSU AN RE
IKINNE AN INONNO-ITAK.

Utarapa, nekon ka newa, chikoro kurokok-i isamka wa pekere atte wa un kore; samata, poro rampoken koro Kamui E ne ruwe ne gusu, tan ukuran nep ashitomap orowa no hemhem, nep ayaikikipbe orowa no hemhem un ohaitare wa un kore; Tambe anak ne un kashiobiukip ne Yesu Kiristo omap an gusu akoramkon na. Amen.

¶ Shinotcha ki ushiketa tane aki yak pirika.
 

3rd Collect, for Aid against all Perils

AHEKOTE NISHPA NEWA TONO UTARA GUSU
AN INONNO-ITAK.

Kando otta an chikoro Michi ne pase newa tumashnu Utarapa, inan moshiri shikkashima guru aye yakka esapane Kamui Ene, nep Utarapa aye yakka koro Utarapa Ene, nep kotan epungine guru aye yakka, koro epungine Kamui Ene, koro amset kashike wano ingi moshir'un utara nukara Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, un esapane Ahekote Nishpa hemhem, Tono utara hemhem nunuke wa kore kuni ramuoshi wano chi karamkon na. Orowa, nei utara shine pase Kamui newa un Kashiobiuki Yesu Kiristo kane eishokoro kuni ne ki wa un kore. Naa samata, hembara ne yakka Kamui ikashpaotte nei no ki wa, Kamui irenga koro kuni ne Kamni Ashkanne Ramat kore wa un kore. Orosama, Kamui kashnukarape akore wa seremak koro hine nisashnu wa okai, ohon no moshiri ko-apkash hene ki, orowa, moshiri ko-hoppa chiki shashuishiri pakno ne yakka ishu ramat hemhem, nupetne keutum hemhem akore kuni ne kara wa un kore. Tap okaibe anak ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.
 

Prayer for those in Civil Authoirity (from American BCP)

KARISIA OTTA YAISHIEIWANGERE UTARA NEWA KARISIA UN UTARA GUSU AN INONNO-ITAK.

Poro ikip iki, nep ne yakka kara eashkai shashuishiri pakno ne yakka ishu Kamui, nekon ka newa, Episkopos otta hemhem, Karisia otta yaishieiwangere utara otta hemhem, Karisia un utara otta hemhem seremak kore Ashkanne Ramat koropare wa un kore; Naa samata, tan okai utara Kamui keutum nei no ki wa son no Kamui nupetnere kuui ne, orota Kamui irenga ramma koropare wa un kore. Tambe un shirine ye hemhem ki, un eikotchane hemhem ki Yesu Kiristo kor' irenga gusu, utarapa, akoramkon na. Amen.
 

Prayer for Clergy & People

MOSHIRI UIRUP GUSU INONNO-ITAK IBEHE.

¶ (Tambe anak ne Ritani shomo aeiwange ita aye gusu an ap ne ruwe ne.)

Inan guru ne yakka kara wa koshiratki Kamui, nekon ka newa, obitta no okai inan moshiri uirup otta ne yakka, E koro kashiobiuki gusu an mondum eramande hene ki, otta E kor' irenga epakashnu hene aki kuni gusu yaieoripakka wa chi koramkon na. Orosama, Kiristian ani an reihei ani yaikota areikore obitta no okai utara anak ne son no an ruhu otta aapkashte, shineatki no an keutum koro wa itomo an no, oupeka no, moshiri kata okai hine Kamui Shongo shikkashima kuni ne, E koro Katorik Karisia Kamui pirika Ramat orowa no aepakashnu wa aepungine kuni gusu chi koramkon na. Shui, keutum ta hene, netobake ta hene, korobe gusu hene yairamkoiki wa yaikowepekere utara gusu inonno-itak ash na; Nekon ka newa, Michi korachi an pirika irenga koro Kamui E ne ruwe ne gusu, nei utara erampokiwen wa pishno-pishno an katuhu esanniyo hine omaoma hemhem ki, kashiobiuki hemhem ki wa yairamkoiki utara otta yaiyupupu ki kuni mondum koropare wa un kore. Orowa, tashum ki utara koro tashum obosore wa nei utara aiwangere kuni ne kara wa un kore [*Tambe anak, makangane gusu inonno-itak guru otta kore wa un kore.] Tap okaibe Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

* Tambe anak nenka uwekarapa utara inonno-itak ki kuni koramkoro guru an ita aye kunip ne.
 

Prayer for all Conditions of Men (from American BCP)

KAMUI KO-YAIIRAIGE IBEHE.

Nep rampokenne yakka koro Michi ne nep ne yakka ki eashkai Kamui, chi utara newa obitta no okai utara ko-omap wa orota pirika irenga sange Kamui E ne ruwe ne gusu, raka isam no okai Kamui uitek utara chi utara anak ne [*Shui, makangane, aerampokiwen wa an guru anak] Kamui ko-oripka wa ramuoshi wano ko-yaiiraige na. Kamui un kara hemhem ki, un shiknure hembem ki, naa samata, moshiri ko-apkash ita inne pirika okaibe un koropare hemhem ki gusu ko-yaiiraige ash net; orosama, E koro Poho Yesu Kiristo ani moshiri kikiraye pakno omap-i sange Kamui E ne gusu, samata, Kamui irenga koro kuni ruhu un eramande hemhem ki, okaketa nupeki koro kuni chipachipa keutum hemhem un koropare hemhem ki Kamui E ne ruwe ne gusu, naa yaiiraige ash na. Nekon ka newa, Kamui, chikoro keutum son no yaiiraige an no okai, chi utara patek paro ani shomo ne wa, ki buri ani ne yakka, moshiri ko-hoppa pakno ramma turu sak no, oupeka no, Kamui teksamata okai wa Kamui otta yaishieiwangere-i ani Kamui ko-iramye kuni ne, E sange rampoken chi eramande wa un kore. Tap okaibe chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo koro irenga gusu Kamui chi koramkon na; Yesu Kiristo otta hemhem, Kamui otta hemhem, Ashkanne Ramat otta hemhem, aeoripak-i newa nupeki-hi kane ramma pakno an kusu ne na. Amen.

* Tombe anak gusu inonno-itak guru Kamui ko-yaiiraige rusui gusu an ita aye kunip ne.
 

General Thanksgiving (from American BCP)

ASH KANNE KIRISOSTOM KARA INONNO-ITAK.

Nep ne yakka ki eashkai Kamui, tane chi okai utara anak ne shine ikinne Kamui otta inonno-itak ki kuni keutum un koropare Kamui E ne ruee ne gusu, orowa, tun ren ne yakka Kamui eishokoro wa Kamui otta inonno-itak ki chiki nei aeikoramkorobe akore kusu ne sekoro, eitakamkire Kamui E ne ruwe ne gusu, tambe gusu, Utarapa, neum poka, tane chi ki inonno-itak nu wa Kamui rengaine chi eishiramnep un koropare wa un kore; naa samata, shiknu ash wa okai rapoketa Kamui orushpe eraman kuni ne, orowa, moshiri ko-hoppa koro hembara pakno ne yakka shiknu ramat un shikkashimare wa Kamui moshir'otta ishu ash kuni ne ki wa un kore. Amen.

2 Korinto. 13.

Chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo koro irenga hemhem, Kamui omap-i hemhem, Kamui Ashkanne Ramat ukopoyege-i hemhem un tura no okai kuni akoramkon na. Amen.

¶ Pa okere pakno kesto eiwange gusu an ONUMAN INONNO-ITAK ibehe aokere-i.

 


Prayer of St. Chrisostom

KUNNEWANO INONNO-ITAK ITA.

¶ YESU HEKATU TOHO TA HENE, OVA UTAHA YESU NUKARA TOHO TA HENE, ASHKANNE MATTIAS TOHO TA HENE, YESU HETOPO SHIKNU TOHO TA HENE, YESU KANDO ORUN RIKIN TOHO TA HENE, ASHKANNE RAMAT RAN TOHO TA HENE, BAPTISMA KORE YOANNE, ASHKANNE YAKOB, ASHKANNE BARTOROMEU, ASHKANNE MATTEU, ASHKANNE SIMON, ASHKANNE YUDA, ASHKANNE ANDREW TOHO TA HENE, SAMATA, SHINEP UN RE KAMUI TOHO TA HENE, Puresbuteros newa okai utara roshki hine, Apostoro eishokorope shiri ne Ashkanne Atanasius ari aye eishokorope ye hene ki shinotcha hene ki kusu ne na,

QUICUNQUE VULT.

Nen ne yakka kashiaobiuki rusui gur' anak ne, son no newa, makangane, Katorik eishokorope shikkashima kunip ne.
    Nei eishokorope oheuge sak no obitta shikkashima shomoki chiki, ramma pakno son no poka, aisamka kusu ne na.
    Nei Katorik eishokorope anak ne tapne ne:-Chi utara shinep un re Kamui, re un shine Kamui ko-ongami;
    Nei persona shomo ukopoye, nei oibe usaraye shomoki no aki na.
    Inambe gusu ne yakun, Michi Persona shinep an, Paho Persona shinep an, Ashkanne Ramat Persona shiuep an ruwe ne.
    Koraka, Midi newa Poho newa Ashkanne Ramat koro Kamui-oibe anak, ouse shinep ne: nei nupeki une no ambe ne, nei pase-hi une no otusashuishiri pakno an ambe ne ruwe ne.
    Michihi an nei no, Poho ukorachi an, Ashkanne Ramat ukorachi an.
    Midi shomo akara, Poho shomo akara, Ashkanne Ramat shomo akan na,
    Midi apakari eaikap, Poho apakari eaikap, Ashkanne Ramat apakari eaikapbe ne ruwe ne.
    Michi anak ne otusashuishiri wano otusashuishiri pakno an, Poho otusashuishiri wano otusashuishiri pakno an, Ashkanne Ramat otusashuishiri wano otusashuishiri pakno an ruwe ne,
    Yakka, re otusashuishiri pakno an Kamui shomo ne; koroka ouse shine otusashuishiri pakno an Kamui ne.
    Tap korachi, re apakari eaikap Kamui isam, re shomo akara Kamui isama, koroka, ouse shine shomo akara Kamui an, shine apakari eaikap Kamui au ruwe ne na.
    Tambe nei no, Michi anak ne nep ne yakka ki eashkai, Poho nep ne yakka ki eashkai, Ashkanne Ramat nep ne yakka ki eashkai ruwe ne.
    Yakka, re nep ne yakka ki eashkai Kamui shomo ne; ouse shine nep ne yakka ki eashkai Kamui ne na.
    Tamhe nei no, Michi anak ne Kamui ne, Poho Kamui ne, Ashkanne Ramat Kamui ne.
    Yakka, re Kamui shomo ne, ouse shine Kamui ne ruwe ne.
Tambe nei no, Michi anak ne Utarapa ne, Poho Utarapa ue, Ashkanne Ramat Utarapa ne ruwe ne.
    Yakka, re Utarapa shomo ne, ouse shine Utarapa ne ruwe ne.
    Inambe gusu ne yakun, Kiristian son-i gusu nei obitta no okai Persona pishno-pishno "Kamui ne, Utarapa ne," kunak aye kunip ne a koroka;
    Katorik epakashi gusu, "Re Kamui okai, re Utarapa okai," kunak aye-hi anak ne ahattoki an na.
    Michi anak ne moshimap orora no shomo akan na, shomo ahetukure na.
    Poho anak ne ouse Michi orowa no an ap ne: akara sbomoki, koroka, ahetukure nisa ruwe ne.
    Ashkanne Ramat anak ne Michi newa Poho orowa no an ap ne; akara shomoki, ahetukure shomoki, koroka, oashinbe ne.
    Tambe gusu, shine Michi an, re Michi isama; shine Poho an, re Poho isama; shine Ashkanne Ramat an, re Ashkanne Ramat isam ruwe ne na.
    Orowa, tan Shinep un re Kamui gusu, kasu no pasep hene pokashnu koshnep hene, kasu no Porobe hene pokashnu ponbe hene isam;
    Koroka, tan re Persona anak ne obitta ukorachi otusashuishiri wano an Kamui ne, une no an Kamui ne ruwe tapan na.
    Tambe gusu, senramsekoro nep ne yakka gusu, nei Shinep un re Kamui, nei re un shine Kamui akoongami kunip ne ruwe ne.
    Tambe gusu kashiaobiuki rusui gur'anak ne tap korachi nei Shinep un re Kamui esanniyo kunip ne.
    Shui, kashiaobiuki rusui chiki, oheuge sakno chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo ainu netobake koro ambe eishokoro kunip ne ruwe ne na.
    Nei son no ambe anak ene ani ne: Kamui Poho chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo anak ne Kamui ne, ainu ne;
    Moshiri heashi etokota ahetukure wa Michi koro oibe koro wa an Kamui ne: shui, koro habo oibe koro wa moshir' otta ashikore Ainu ne;
    Aeramushinne Kamui ne, Aeramushinne Ainu ne: esanniyo kuni ramat newa ainu kon netobake kon ruwe ne;
    Koro Kamui-oibe gusu Michi upakno an: koro Ainu-oibe gusu Michi kasu no koshne ne ruwe ne.
    Shinuna Kamui ne. Ainu ne a yakka tup ne ausaraye shomo ne, Shine Kiristo ne ruwe ne.
    Nei ambe anak ne Kamui-oibe ainu ne akara gusu shomo ne: koroka, Kamui orota Ainu-oibe kashiaomare gusu an amhe ne
    Shui, nei oibe ukopoye wa an gusu Shinep shomo ne; koroka, Persona ukotura an gusu an ambe ne.
    Inambe gusu ne yakun, esanniyo kuni ramat newa netohake aukotama chiki shine ainu ne korachi: Kamui newa Ainu aukotama yakun shine Kiristo ne ruwe ne.
    Shinuma anak ne un kashiobiuki gusu ayairamshitnere; Hedes orun ran; rere-ko an ita rai orowa hetopo shiknu nisa ruwe ne.
    Orowa, kando orun rikin wa, nep ne yakka ki eashkai Michi ne Kamui shimon samata a: orowa, nei orowa no ran wa rai guru hene shiknu guru hene koipishi kusu ne na.
    Shinuma ek ita obitta no okai utara anak ne kon netohake koro wa ayaikatchipire hine koro ki ikip gusu aesanniyo kusu ne.
    Pirikap iki utara anakne otusashuishiri pakno ishu kusu ne: wenbe iki utara anak otusashuishiri pakno an abe orun ahup kusu ne na.
    Tap ambe anak ne Katorik eishokorope ne: nei ambe oheuge sak no eishokoro shamoki chiki kashiaobiuki eaikap ruwe ne.
    Michi newa Poho newa Ashkanne Ramat kane orota ramuayere na:
    Atpake wano ne yakka, tane ne yakka, ramma pakno ne yakka an karachi ne. Amen.

 

Return home

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld