flag of Japan The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

 
    The Book of Common Prayer in Ainu

 

PAHA UTURUTA KAMUI TOHO PISHNO AEIWANGE GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE HEMHEM, APOSTORO SANGE KAMBI HEMHEM, KAMUI PIRIKA SHONGO HEMHEM OMA KAMBI.

YESU KANDO WANO RAN ATPAKE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Nep ne yakka ki eashkai Kamui, E koro Poho Yesu Kiristo anak ne yaieoripakka keutum koro wa moshiri otta ran hine ainu tura no an ruwe ne, awa, Nekon ka newa, okese an toho ta Shinuma anak tomte no an nupeki koro wa shiknu guru hene rai guru hene koipishi gusu kanna-shui ran ita, nei ita chi utara hembara pakno ne yakka shiokere shomoki ishu-i otta chi yaikatchipi kuni ne, tane tau moshiri koapkash wa okai rapoketa kurokok buri obitta chi osurupa wa pekere an hayokbe a un utomchiure kuni gusu an irenga un koropare wa un kore; Tap ambe anak ne Aokai newa Ashkanne Ramat tura no ramma rok wa epungine wa an Kamui Paho rengap gusu akoramkon na. Amen.

¶ Yesu Kando wano ran-i gusu an moshima okai innono-itak ibehe tura tan atpake an inonno-itak ibehe Yesu hetuku toho etoko an toho pakno to pishno aye kusu ne na.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Roma orun Kambi, 13. 8.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt. 21. 1.
 

Collects, Epistles, & Gospels
to be used throughout the Year

 

First Sunday in Advent

 

Note that in the original the Epistle and Gospel readings are printed out in full; only the citations are given here.
 

YESU KANDO WANO RAN TUTANU AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Un epakashnu gusu obitta no okai Ashkanne Shongo nuyere airamye kuui Utarapa; Nekon ka newa, E koro Ashkanne itak hetukure ramushiroma irenga newa omaoma am be ani un Kashiobiukip ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu un koropare ramma okere shomoki inotu akoro kuni chipachipa-hi yupke no ashikkashima kuni ne, chi utara anak ne nei Shongo nu hemhem ki, orooitak hemhem ki, esanuiyo hemhem ki, eyaihannokkara hemhem ki, keutum ta eyaikoshiramshuiba hemhem aki kuni ne kara wa un kore. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Roma orum kambi 15. 4.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Roukos. 21. 25.
 

2nd Subnday in Advent

YESU KANDO WANO HAN RE IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE

Heashita ek ita koro kotchaot ruhu etoko-oiki gusu ratchaot guru omande Utarapa ne Yesu Kiristo; Moshiri uirup koipishi gusu okaketa kanna-shui E ek ita, uekon ka newa, nei ita anak chi utara Kamui nupetnere kuni ne, nei no korachi E kuro anuinap ashikkashimare wa atta yaishieiwangere wa okai utara ue yakka itakkashi guru epakashnu wa oupeka utara koro wayashnu-i otta kirure ari an ambe ani E kon ruhu etokooikire wa un kore. Tap ambe anak ne shine Kamui ue Michi newa Ashkanne Ramat tura shashuishiri pakno ishu wa epungine Kamui Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
1. Korinto orun Kambi 4. 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt. 11. 2.
 

3rd Sunday in Advent

YESU KANDO WANO RAN INE IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Nekon ka newa, Utarapa, E koro kiroro ashte wa un orota ek hine okirashnu kiroro ani un kashiobiuki wa un kore; Chi utara anak ne koro katpak wen-buri rengap gusu ki kuni uwetushmak son no shinnaatush wa ki eaikap ruwe ne; Tambe gusu, chikoro Utarapa ne E koro Poho un kikiraye ambe gusu hetuku paron no an irenga newa rampoken sange hine tunashi no un ikashiu wa un kashiobiuki wa un kore; Michi newa Michi tura no Poho newa Ashkaune Ramat newa nei oro pakno ne yakka ako-oripak an, shui, otta nupeki hemhem an na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Piripoi orun Kambi 4. 4.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Yoanne 1. 19.
 

4th Sunday in Advent

CHIKORO UTARAPA NE YESU HEKATU TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Nep ne yakka ki eashkai Kamui, tane an pakita korachi son no okkaiyo eramushkare shiwentep orowa no hekatu wa ainu katuhu koro kuni ne, E koro Shinen ne Poho koropare Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, chi utara anak ne ashinno hekatpa wa Kamui san irenga newa aahupkara poho ne akari ari an ambe gusu, E koro Ashkanne Ramat ani chi utara anak ashinno ashiri utara chi ne kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne Kamui newa nei Ashkanne Ramat tura ramma shiknu wa epungine wa an chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI,
Hebrai orun Kambi 1. 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Yoanne 1. 1.
 

Christmas Day

STEPANOS TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aokai rengap gusu aepokba an obitta no okai utara kashiobiuki gusu Kamui shimon samata ash kor'an patek un eikotchane hemhem ki, un shirine itak hemhem ye airamye an Yesu Kamui; Nekon ka newa, Utarapa, E koro son no an Shongo epaweteshu ki-hi rengap gusu moshiri ko-apkash rapoketa a un eyaisambepokashte an ita, chi utara kando orun ingara wa eishokoro keutum ani anukara kusu ne nupeki chi nukara kuni ne kara wa un kore; samata, E koro Shongo gusu iyotta atpaketa araige Ashkanne Stepanos anak ne nei keuk utara gusu inonno-itak ki korachi, chi utara ne yakka Ashkanne Ramat ani aeshikte wa un epokba utara omap hemhem ki, nunuke hemhem ki kuni ne kara wa un kore. Amen.

¶ Orowa no, Yesu hekatu toho gusu an inonno-itak ibehe aye kusu ne; tup ikashima wan ikhme no an chup shine to ikashima wan e tu hotne to pakno aye kusu ne.

APOSTORO SANGE KAMBl.
Apostoro ikip oma Kambi. 7. 55.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt. 23. 34.
 

St. Stephen's Day

YOANNE TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Rampoken koro Utarapa, nekon ka newa, E koro Apostoro, E koro Shongo assuru ashte anunuke Yoanne ki epakashi ani E koro Karisia apekereka wa, E koro son-i oma pekere otta apkash, orowa, okaketa, ramma okere shomoki inotu an pekere koro kuni ne, nei Karisia kata tomte no an pekere kiai atte wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
1. Yoanne 1. 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Yoanne 21. 19.
 

St. John the Evangelist

AIAI RONNU TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa, Aiai newa to-non utara koro paroho wano kiroro ashte, nokan utara rai-hi ari an ambe ani Kamui pasere, nep ne yakka ki eashkai Kamui; Un onnaigeta okai nep wen-buri an yakka obitta raige wa isamka wa un kore; orowa, chi utara oheuge sak no okai wa rai pakno utumashi shomoki no an eishokor-i ari an ambe an gusu E koro ashkanne reihei chi pasere kuni ne, Kamui irenga ani un tumashnure wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.

Yoanne sange ekambakbe oma kambi. 14. 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.

Matt. 2. 13.
 

Holy Innocents

CHIKORO UTARAPA NE YESU HEKATU TOHO OKAKE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Nep ne yakka ki eashkai Kamui, tane an pakita korachi son no okkaiyo eramushkare shiwentep orowa no hekatu wa ainu katuhu koro kuni ne, E koro Shinen ne Poho koropare Kamui E ne ruwe ne nekon ka newa, chi utara anak ne ashinoo hekatpa wa Kamui san irenga newa aahupkara poho akari an ambe gusu, E koro Ashkanne Ramat ani kesto un ashiri kara wa un kore; Tambe anak ne Kamui newa nei Ashkanne Ramat tura ramma ishu hine epungine wa an chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Garatea 4. 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt. 1. 18.
 

Sunday after Christms

YESU OKARITUYE-BURI AKIRE TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Ainu gusn koro anunuke an Poho tuitak: nei no ki wa Okarituye-buri akire nep ne yakka ki eashcai Kamui; Nekon ka newa, chikoro sambe newa netobake otta obitta no okai moshiri hene kam hene gusu an wenbe kon rusui keutum araige wa nep ne yakka otta Kamui irenga nei no chi ki kuni ne, Ashkanne Ramat ani son no Okarituye buri un kire wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akaramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Roma orun Kanbi, 4, 8.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Roukos 2. 15.

¶ Orowa, Oya utara Yesu nukara toho pakno kesto tap inonno-itak ibehe newa Apostoro sange Kambi newa Kamui PIRIKA SHONGO newa aeiwange kusu ne na.
 

Circumscision

OYA UTARA YESU NUKARA TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Nochiu ani atura gusu koro Shinen ne Poho oya utara otta nukare Kamui; Nekon ka newa, eishokor-i an gusu Kamui eamkiri chi utara anak ne tam-moshiri kohoppa chiki nupeki an Kamui tura no chi okai kuni ne un erampokiwen wa ki wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Epesos orun Kambi 3. 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt 2. 1.
 

Epiphany

OVA UTARA YESU NUKARA TOHO OKAKE ATPAKE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa Utarapa,E konishuk utara otta erampokiwen wa kore hine, ikokanu wa nei inonno-itak nu wa un kore; Orowa, nekon a ki kusu ne a ambe aki kunip ne ya aeramande wa oupeka no nei ambe aki kuni irenga newa kiroro koropare wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI
Roma orun Kambi 12. 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Roukos 2. 41.
 

1st Sunday after the Epiphany

OVA UTARA YESU NUKARA TOHO OKAKE TU IKINNE NO AN KAMUI TOHO GUSUAN INONNO-ITAK IBEHE.

Nep ne yakka ki eashkai otusashuishiri pakno ne yakka ishu Kamui, kando otta ne yakka, moshir'otta ne yakka, obitta no okaibe esapane Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, rampoken kore hine E koro utara ki koramkoro itak nu wa moshiri kohoppa pakno itomo an no chi okai kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Roma orun Kambi 12. 6.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Yoanne 2. 1.
 

2nd Sunday after the Epiphany

OVA UTARA YESU NUKARA TOHO OKAKE RE IKINNE NO AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Nep ne yakka ki eashkai, hembara pakno ne yakka ishu Kamui, chikoro katchak mondum inunukashike wa erampokiwen wa un kore; Orowa, nep ayaikikipbe chi koekari yakka nep aeishiramnep an a yakka E koro shimon tekehe sange hine un kashiobiuki wa un kikikara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Roma orun Kambi 12. 16.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt. 8. 1.
 

3rd Sunday after the Epiphany

OVA UTARA VESU NUKARA TOHO OKAKE INE IKINNE NO AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa Kamui, mondum katchak chi utara anak ne inne no okai pora ayaikikipbe tumugeta okai gusu kanna-kanna oupeka sakbe chi ki ruwe ne ari an ambe eraman Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, nep ayaikikipbe chi koekari yakka, nep koramnukarape an yakka, mondum sange hine un nitata wa nei okaibe un ohaitare wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akbramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Rama orun Kambi 13, 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt. 8. 23.
 

4th Sunday after the Epiphany

OVA UTARA YESU NUKARA TOHO OKAKE ASHIKNE IKINNE NO AN KAMBI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa Utarapa, nekon ka newa, E kor' irenga gusu an chipachipap eyaikopashte utara E koro tumashnu kiroro ani kikiakara kuni ne E kora kenru ne Karisia shikkashima wa ramma son no keutum ani Kamui ko-oripak kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Korosai orun Kambi 3, 12.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt. 13. 24.
 

5th Sunday after the Epiphany

OVA UTARA YESU NUKARA TOHO OKAKE IWAN IKINNE NO AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa Kamui, Nitnep ki ikip isamka hemhem ki, shashuishiri pakno an inotu chi utara eikeshkoro wa Kamui poho ne a un kara kuni ne E koro nunuke an Poho hekatu nisa ruwe ne; Nekon ka newa nei no okaibe chi utara chipachipa gusu, E koro Poho kiroro newa poro nupeki koro wa hetopo hoshipi ita, chi utara Shinuma koro ramma okere shomoki nupeki an moshir' otta Shinuma koherayere kuni ne, Shinuma turusak korachi chi utara ne yakka yaiturusakte kuni gusu kara wa un kore; Aa Michihi, Aa Ashkanne Ramat, Shinuma anak ne E tura no shiknu wa epungine wa an wa ramma pakno shine Kamui ne ruwe ne na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
1. Yoanne 3. 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt. 24. 23.
 

6th Sunday after the Epiphany

SHOMO RAMNU KI ETOKO RE IKINNE NO AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa Utarapa, nekon ka newa irenga sange wa E koro utara ki inonno-itak nu wa un kore; orowa, koro wenburi gusu oupeka no apanakte wa okai chi utara anak ne, E kon reihei nupeki aatte kuni ne, pirika irenga sange wa un erampokiwen wa kore hine un kashiobiuki wa un kore; Tambe anak ne Aokai newa Asbkanne Ramat tura ramma isbu wa epungine shine Kamui ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
1. Kor. 9, 24.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt. 20. 1.
 

Septuagesima

SHOMO RAMNU KI ETOKO TU IKINNE NO AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Chi utara anak ne yaikota ki ikip gusu eyaikopashte shomoki sekor' ambe eraman Utarapa ne Kamui; Nekon ka newa, kiroro sange hine un erampokiwen wa nep okai wenbe chi koekari yakka un ki kikara wa un kore; Tambe anak ne ehikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na.—Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
2 Kor. 11. 19.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Roukos 8. 4.
 

Sexagesima

SHOMO RAMNU KI ETOKO SHINE IKINNE NO AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Nep ne yakka iki wa omap sak no chi ki yakun raka isambe ne sekoro un epakashnu Utarapa; E koro Ashkanne Ramat sange wa obitta no okai pirika buri newa itomo an kut ne iyotta aoshkoro kuni an omap ari an eikrap chikoro keutum ta omare wa un kore: nen ne yakka nei ambe sak no an gur' anak ne E teksamata rai an korachi aesanniy a gusu ne na: Nekon ka newa, E koro Shinen ne Poho Yesu Kiristo kor' irenga gusu tambe koropare wa un kore. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
1. Kor. 13. 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Roukos 18. 31.
 

Quinquagesima

SHOMO RAMNU KI ATPAKE AN TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Nep ne yakka akarabe etunne shomoki, nen ne yakka yaikokatpak guru koro katpak tusare nep ne yakka ki eashkai shashuishiri pakno ishu Kamui; un oshiketa ashiri newa eyaikokatpak ki keutum kara, aige, chi utara anak ne koro katpak son no eyaiyapapu hemhem ki, koro raka sakbe eyaipushi hemhem ki wa obitta no okai rampoken koro Kamui orowa no son no katpak tusare ambe newa ahonnere amhe a un kore kuni ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

¶ Nei toho gusu an inonno-itak ibehe aye okaketa tan inonno-itak hesto aye kusu ne na.

APOSTORO SANGE KAMBI SHIRI NE AYE KUNI KAMBI.
Yoeru 2. 12.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt. 6. 16.
 

Ash Wednesday

SHOMO RAMNU KI ITA ATPAKE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Chi utara rengap gusu tokap-to tu hotne rereko, kunne-to tu hotne rereko uturuta shomo ramuu ki Utarapa; Chi utara ibe gusu hemhem iku gusu hemhem eyaiotupekare hine chikon netobake anak ne ramat otta koitaknu wa ramma oheuge sak no son no turu-sak keutum ani E koro ikashpaotte nei no chi ki kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne Shine Kamui ne Michi newa Ashkanne Ramat tura shashuishiri pakno ishu wa epungine wa an Utarapa aeoripakbe newa nupeki ankushkarai gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
2. Kor: 6. 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt. 4. 1.
 

1st Sunday in Lent

SHOMO RAMNU KI ITA TUTANU AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Yaikota yaikashiobiuki gusu kiroro sakbe chi ne sekoro eraman nep ne yakka ki eashkai Kamui; Nekon ka newa, netobake gusu an aerannakbe, samata, obitta no okai ramat keshke wa wende yainu-hi ne yakka iteki hetuku kuni ne chikon netobake newa ramat kashikewe wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
1. Tessa 4. 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt. 15. 21.
 

2nd Sunday in Lent

SHOMO RAMNU KI ITA RE IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Nep ne yakka ki eashkai Kamui, Nekon ka newa, E koro yaieoripakka wa okai uitek utara son no aeishiramne-i koingara hine, E koro kiroro an shimon teke turi wa un epokba utara gusu un kikikara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI
Epesos: 5. 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Roukos 11. 14.
 

2rd Sunday in Lent

SHOMO RAMNU KI ITA INE IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO ITAK IBEHE.

Nep ne yakka ki eashkai Kamui, wen-buri koro utara chi ne ruwe ne, yakka, nekon ka newa, E koro ornaoma gusu an irenga sange hine inunukashike wa un erampokiwen wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne un kashiobiuki Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Gar. 4. 21.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Yoanne 6. 1.
 

4th Sunday in Lent

SHOMO RAMNU KI ITA ASHIKNE IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Nep ne yakka ki eashkai Kamui, nekon ka newa, Aokai shi no pirika Kamui E ne gusu, E koro utara erampokiwen wa kore hine, netobake gusu ne yakka ramat gusu ne yakka nei utara akoshiratki wa anitatpa kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Heb. 9. 11.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Yoanne 8. 46.
 

5th Sunday in Lent

VESU HETOPO-SHIKNU ETOKO AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Nep ne yakka ki eashkai shashuishiri pakno ishu Kamui, Shinuma shi no yaieoripakka korachi, utara ne yakka yaieoripakka kuni gusu, moshiri uirup eramuhauge wa omap hine ainu netobake auk wa utasa chikuni otta araige kuni gusu koro Poho chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo omande Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, un erampokiwen wa chi utara anak ne Shinuma koro yaiyupupu ambe chi eikoisamba hemhem ki, samata, Shinuma ki hetopo-shiknu gusu an irenga a un kore kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne nei chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Piripoi. 2. 5.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt: 27. 1.
 

Sunday next before Easter
(Palm Sunday)

YESU HETOPO-SHIKNU TOHO ETOKO AN GETSUYO TOHO GUSU AN AP.

APOSTORO SANGE KAMBI SHIRINE GUSU AN ORUSHPE.
Isaya 63. 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Markos 14. 1.
 

Monday before Easter

YESU HETOPO-SHIKNU TOHO ETOKO AN KWAYO TOHO GUSU AN AP.

APOSTORO SANGE KAMBI SHIRINE GUSU AN ORUSHPE.
Isaya 50. 5.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Markos 15. 1.
 

Tuesday before Easter

YESU HETOPO-SHIKNU TOHO ETOKO AN SUIYO TOHO GUSU AN AP.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Heb: 9. 16.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Roukos 22. 1.
 

Wednesday before Easter

YESU HETOPO-SHIKNU ETOKO AN MOKUYO TOHO GUSU AN AP.

APOSTORO SANGE KAMBI.
1. Kor: 11. 17.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Roukos 23. 1.
 

Thursday before Easter

YESU UTASA-CHIKUNI OTTA AKUNGI KOKIKKIK TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Nep ne yakka ki eashkai Kamui, nekon ka newa, gusu chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo aekoshi hine wen utara otta akoropare wa utasa-chikuni otta araige tan E koro chisei un utara inunukashiki wa koingara wa un kore; Shinuma anak ne tane Aokai newa Ashkanne Ramat tura shiknu wa epungine shashuishiri pakno an ouse shine Kamui ne ruwe ne na. Amen.

Kon Ramat ani Karisia ebitta aepungine wa aashkannere nep ne yakka ki eashkai shashuishiri pakno ishu Kamui; E koro Ashkanne Karisia otta an obitta no okai utara gusu chi ki inonno-itak newa koramkorohi newa nu hine, nei utara pishno pishno koro ki kuni ikip otta son no an wa oripak an no Kamui otta yaishieiwangere kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne un kashiobiuki kuni Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

Aa obitta no okai utara kara, orowa, nep ne yakka koro karabe etunne shomoki, samata, katpak koro guru rai kuni ambe konoburu shomoki no yaikokatpak hine shiknu kuni ainbe kon rusui rampoken koro Kamui; Nekon ka newa, obitta no okai Yudea un utara hene, Fuifui eishokoro utara hene, shomo Kamui eishokoro utara hene, Kamui orushpe ohoge no yainu utara hene, erampokiwen wa, nei utara orowa no obitta no okai ramu-sak keutum hene, sambe-nishtep hene, Kamui shongo esapse ambe hene etaye wa isamka wa un kore; orowa, nunuke an Utarapa, E koro topaha otta nei utara ahupte wason no Israeru un utara tumta okai hine kashiobiuki, aige, shine epunginep ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo orowa no ashikkashima wa shine topaha ne kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne Aokai newa Ashkanne Ramat tura shashuishiri pakno ishu wa epungine shine Kamui ne nei Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Heb. 10. 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Yoanne 19, 1.
 

Good Friday

YESU HETOPO-SHIKNU TOHO ETOKO DŌVŌ TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa Utarapa, nekon ka newa, E koro nunuke an Poho chikoro un kashiobiukip ne Yesu Kiristo koro rai ambe otta chi utara baptisma a un omare wa okai gusu, tande oro chi utara koro wen buri rama raige hine Shinuma tura no iyurui orota aomare; orowa, rai apa kari, iyurui kari paye wa nupetne an hetopo-shiknu-hi otta chi shirepa ash kuni ne kara wa un kore; Tap ambe anak ne rai wa iyurui otta aomare wa hetopo-shiknu E koro Poho chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
1 Petros 3. 17.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt. 27. 57.
 

Easter Even

YESU HETOPO-SHIKNU TOHO.

Kunneiwano Inonno-itak ita, "HETAK ARAKI WA UTARAPA OTTA SHINOTCHA KI" shirine, tan rata anuye wa an ap aki kusu ne na

Chikoro Kamakushbe ne Kiristo ne yakka ayange nisa ruwe ne; tambe gusu, nei marapto kiro, fushko pandane koro shomoki, samata, wenbe newa wenkatcham oma pandane ka koro shomoki, koroka, turasak an sonep ne pandane sak pan koro hine kiro.—1. Kor. 5. 7.

Kiristo anak ne rai-i orowa no hetopo-a-shiknure wa kanna rai shomoki kusu ne; rai-i anak tewa no Shinuma esapane shomoki na, sekoro chi eraman. Inambe gusu ne yakun, Shinuma ekot rai-ambe anak, arashui ne katpak otta rai okere nisa ruwe ne; koroka, Shinuma ishu inotu anak Kamui otta shiknu ruwe ne na. Nei no korachi echi utara ne yakka yaikota anak katpak otta son no echi rai nisa ruwe ne, sekoro esanniyo yan, koroka, Yesu Kiristo gusu Kamui otta ishu ruwe ne ani esanniyo yan. Roma 6.9-11.

Koroka, tane Kiristo anak ne rai orowa no hetopo-ashiknure, mokoro wa okai utara atpake an aro-ibehe ne ruwe ne. Ainu gusu rai-ambe an korachi, ainu gusu rai guru hetopo-a-shiknure ambe ne yakka an ruwe ne. Adam gusu utara obitta rai karachi, Kiristo gusu utara. obitta ashiknure kusu ne gusu ne na.—1. Kor. 15. 20-22.

    Michi newa Poho newa Ashkanne Ramat kane orota ramuayere na;
    Atpake wano ne yakka tane ne yakka ramma pakno ne yakka an korachi ne. Amen.

INONNO-ITAK IBEHE.

Nep ne yakka ki eashkai Kamui, shinen ne E koro Poha Yesu Kiristo ani rai-ambe annokara wa chi utara gusu otusashuishiri pakno okere shomoki ishu apa maka Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, E koro pase irenga gusu chikoro keutum ta pirikap un chipachipare gusu, nei pirikap ani un aeramushinnere kuni ne ramma un kashiobiuki wa un kore; Tambe anak ne shinep ne Kamui, Aokai newa Ashkanne Ramat tura nei pakno ne yakka an wa epungine chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu eoripak an no chi koramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Korosai, 3, 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Yoanne 20, 1.
 

Easter Day

YESU HETOPO-SHIKNU TOHO OKAKE AN GETSUYŌ TOHO GUSU AN INNONO-ITAK IBEHE.

Nep ne yakka ki eashkai Kamui, shin en ne E koro Poho Yesu Kiristo ani rai-ambe annokara wa un gusu ramma pakno okere shomoki ishu apa maka Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, E koro makangane an irenga gusu chikoro keutumta pirikap chipachipa ash kuni ne E kara gusu, nei pirikap gusu un eramushinnere kuni ne ramma un kashiobiuki wa un kore; Tambe anak ne shinep ne Kamui Aokai newa Ashkanne Ramat tura nei pakno ne yakka rok wa epungine chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu eoripak an no chi koramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI SHIRINE AN AP.
Apostoro ikip oma Kambi. 10. 34.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Roukos 24. 13.
 

Monday in Easter-Week

YESU HETOPO-SHIKNU TOHO OKAKE KWAVŌ TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Nep ne yakka ki eashkai Kamui, Shin en ne E koro Poho Yesu Kiristo ani rai-ambe annokara wa chi utara gusu ramma pakno okere shomoki ishu apa maka Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, E koro makangane an irenga gusu chikoro keutumta pirikap chipachipa ash kuni ne E kara gusu, nei pirikap gusu un eramushinnere kuni ne ramma un kaobuiki wa un kore; Tambe anak ne shinep ne Kamui Aokai newa Ashkanne Ramat tura nei pakno ne yakka rok wa epungine chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu eoripak an no chi koramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE SHIRINE AN AP.
Apostoro ikip oma kambi. 13. 26.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Roukos 24. 36.
 

Tuesday in Easter-Week

YESU HETOPO-SHIKNU OKAKE ATPAKE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Chikoro katpak gusu rai kuni hene ki, un oupekare gusu hetopo-shiknu kuni hene ki, koro shinen ne Poho koropare nep ne yakka ki eashkai Michihi; Nekon ka newa, chi utara anak ne son no ambe ki hine turu-sak no moshiri koapkash wa ramma E otta yaishieiwangere kuni gusu wen-katcham newa wen-buri ari an pandane sakbe chi ande kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne nei E koro Poho chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
1 Yoanne 5. 4.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Yoanne 20. 19.
 

1st Sunday sfter Easter

YESU HETOPO-SHIKNU OKAKE TUTANU AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Chi utara ki katpak gusu imommuye gusu an ayangep ne kuni ne, samata, moshiri koapkash rapoketa Kamui ko-oripak an no chi okai kuni ne, koro shinen ne Poho sange wa kochihi kare, nep ne yakka ki eashkai Kamui; Nekon ka newa, chi utara anak ne ramma iyotta yaiiraige an keutum koro hine Shinuma kashnukarabe an eyaiepirikare kunip koro, samata, chi utara kesto yairamatte wa Shinuma kara shi no ashkanne, nunuke an kochihi karl apkash kuni irenga un kore; Tambe anak ne nei chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
1. Petros 2. 19.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Yoanne 10. 11.
 

2nd Sunday safter Easter

YESU HETOPO-SHIKNU OKAKE RE OTUTANU AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Oupeka ruhu otta hoshippa kuni ne oheugep ki utara otta koro son no an epakashi oma pekere atte, nep ne yakka ki eashkai Kamui; Nekon ka newa, Kiristo oma epakashi koro obitta no okai utara anak ne nei eishokor-i kopakeat shomoki okaibe enupitara wa eishokor-i son no kopakeatbe ki kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
1. Petros 2. 11.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Yoanne 16. 16.
 

3rd Sunday after Easter

YESU HETOPO-SHIKNU OKAKE INE IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa, nep ne yakka ki eashkai Kamui, chikokatpak utara koro itakkashi katcham newa mondum Aokai patek epungine eashkai Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, tan moshir' otta usa okai uwe-shinnai no an okaibe tumugeta chi okai rapoketa, chikoro keutum anak ne son no nupetne an ushiketa an kuni ne, E koro ikashpaotte omap hemhem ki, Aokai eitakamkire ambe chipachipa hemhem chi ki kuni ne kara wa un kore: Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Yakob 1, 17.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Yoanne 16. 5.
 

4th Sunday after Easter

YESU HETOPO-SHIKNU OKAKE ASHIKINE IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa, nep ne yakka okai pirikap sange Utarapa, nekon ka newa, E koro auitek yaieoripakka wa okai utara anak ne Kamui orowa no aiturende hine pirika okaibe ayainure, samata, Kamui orowa no aepakashnu wa pirikap ki kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Yakob 1. 22.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Yoanne 16. 23.
 

5th Sunday after Easter

YESU KANDO ORUN RIKIN TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa nep ne yakka ki eashkai Kamui, E koro shinen ne Poho chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kando orun rikin nisa sekor'ambe chi eishokoro korachi, nekon ka newa, tap korachi chi utara ne yakka sam be newa keutum ani nei i orota rikin wa ramma Shinuma tura no oshiroma kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne shashuishiri pakno Aokai newa Ashkanne ramat tura ishu wa epungine shine Kamui gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Apostoro ikip oma Kambi 1. 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Markos 16. 14.
 

Ascension Day

YESU RIKIN TOHO OKAKE KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa, nupeki koro Esapane Kamui, shi no yaiokkainere ari an ambe ami koro Poho Yesu Kiristo kando un E koro moshir' orota rikinde Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, aomaoma sakbe korachi iteki un ande; koroka, un omaoma gusu E koro Ashkanne Ramat koropare wa un kore; shui, un kashiobiukip ne Kiristo etoko oman ushike pakno un payere wa un kore; Tambe anak ne shashuishiri pakno Aokai newa Ashkanne Ramat tura ishu wa epungine shine Kamui gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
1. Petros 4. 7.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Yoanne 15. 26. orowa 16. 1.
 

Sunday after Ascension Day

ASHKANNE KAMUI RAMAT RAN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Tane an pakita korachi koro ikipniukesh utara keutum epakashnu gusu koro Ashkanne Ramat oma pekere koropare Kamui; Nekon ka newa, chi utara anak ne obitta no okaibe gusu oheuge sak no ipishi hemhem ki, samata, Shinuma ki omaoma ambe gusu ramma chi nupetne ash kuni ne, nei Ramat un koropare wa un kore; Tambe anak ne shashuishiri pakno E tura no hene, nei Ramat tura no hene ishu wa epungine Kamui ne chikoro un kashiobiukip ne Kiristo Yesu kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI SHIRINE GUSU AN AP.
Apostoro ikip oma Kambi 2, 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Yoanne 14, 15.
 

Whitsunday (Pentecost)

ASHKANNE KAMUI RAMAT RAN OKAKE AN GETSUYŌ TOHO GUSU AN AP.
INONNO-ITAK IBEHE.

Tane an pakita korachi koro ikipniukesh utara keutum epakashnu gusu koro Ashkanne Ramat oma pekere koropare Kamui; Nekon ka newa, chi utara anak ne obitta no okaibe gusu oheuge sak no ipishi hemhem ki, samata, Shinuma ki omaoma ambe gusu ramma chi nupetne ash kuni ne, nei Ramat un koropare wa un kore; Tambe anak ne shashuishiri pakno E tura no hene, nei Ramat tura no hene ishu wa epungine shine Kamui ne chikoro un kashiobiukip ne Kiristo Yesu kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI SHIRIKE GUSU AN AP.
Apostoro ikip oma Kambi 10. 34.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Yoanne 3. 16.
 

Monday in Whitsun-week

ASHKANNE KAMUI RAMAT RAN TOHO OKAKE AN KWAYŌ TOHO GUSU AN AP.
INONNO-ITAK IBEHE.

Tane an pakita korachi koro ikipniukesh utara keutum epakashnu gusu koro Ashkanne Ramat oma pekere koropare Kamui; Nekon ka newa, chi utara anak ne obitta no okaibe gusu oheuge sak no ipishi hemhem ki, samata, Shinuma ki omaoma ambe gusu ramma chi nupetne ash kuni ne, nei Ramat un koropare wa un kore; Tambe anak ne shashuishiri pakno E tura no hene, nei Ramat tura no hene ishu wa epungine shine Kamui ne chikoro un kashiobiukip Kiristo Yesu kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORQ SANGE KAMBI SHIRINE GUSU AN AP.
Apostoro ikip oma Kambi. 8. 14.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Yoanne 10. 1.
 

Tuesday in Whitsun-week

SHINEP UN RE KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Nep ne yakka ki eashkai ramma pakno ishu Kamui, chi utara anak ne son no aeishokor-i aun shikkashimare kuni irenga ani ramma pakno ishu Shinep un re nupeki an Kamui eishokore, orowa, nupeki an Kamui kiroro ani ouse shine Kamui ko-ongami kuni mondum un koropare Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, chi utara anak ne utumashi shomoki no tan aeishokorobe shikkashima kuni ne kara wa un kore; orowa, nep aeramusarakbe koekari yakka un pishkaneke kushte wa un kore; Tambe anak ne ramma pakno ishu wa epungine Shinep ne Kamui gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Ekambakbe oma kambi 4. 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Yoanne 3. 1.
 

Trinity Sunday

SHINEP UN RE KAMUI TOHO OKAKE ATPAKE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Otta eyaikopashte obitta no okai utara tumashnure Kamui, un erampokiwen wa chi ki inonno-itak nu wa un kore; orowa, mondum katchakbe chi ne gusu, Kamui isam no nep pirikap ne yakka chi ki eaikap gusu, uni kashiobiuki kuni irenga un koropare wa, esanniyo-h ani hene, iki-buri ani hene Kamui ikashpaotte chi shikkashima wa Kamui nupetnere kuni un kire wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
1. Yoanne 4. 7.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Roukos 16. 19.
 

1st Sunday after Trinity

SHINEP UN RE KAMUI TOHO OKAKE TUTANU AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Utarapa, oheuge sak no E kooripak hemhem ki, koomap hemhem ki kuni Aokai orowa no oreshpa utara rama kashiobiuki wa shikkashima Utarapa E ne ruwe ne; Nekon ka newa, un koshiratki kuni gusu an irenga sange wa kashikewe wa un kore; orowa, chi utara ramma pakno E kon reihei koishitoma wa koomap ash kuni gusu kara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo rengap gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
1. Yoanne 3. 13.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Roukos 14. 16.
 

2nd Sunday after Trinity

SHINEP UN RE KAMUI TOHO OKAKE RE IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Utarapa, nekon ka netta, un erampokiwen wa un orun nu wa un kore; shi no inonno-itak ki rusui keutum a un koropare utara chi ne gusu, nep ayaikikipbe newa aeramusarakbe kari yakka E koro kiroro an irenga sange wa un kikikara hine un omaoma wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu chi koramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
1. Petros 5. 5.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Roukos 15. 1.
 

3rd Sunday after Trinity

SHINEP UN RE KAMUI TOHO OKAKE INE IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aokai gusu eyaikopashte obitta no okai utara kikikara Kamui, Aokai isam chiki tumashnu ambe isama, turusakbe isam ruwe ne; Aokai anak ne un epungine wa apkash kuni ru un epakashnu hine tan moshiri ta okai isam kusu ne okaibe kush wa okaketa aokere shomoki okaibe iteki chi ehaita kuni gusu, naa un erampokiwen wa un kore; Nekon ka newa, Kando un Michi, Chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu tap okaibe un koropare wa un kore. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Roma orun kambi 8. 18.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Roukos 6. 36.
 

4th Sunday after Trinity

SHINEP UN RE KAMUI TOHO OKAKE ASHIKNE IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Nekon ka newa Utarapa, E koro Karisia anak ne shi no ratchitara wa yaikopuntek no Kamui otta yaishieiwangere kuni ne, Aokai hosari wa tam-moshiri mo no an kuni gusu, chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
1. Petros 3. 8.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Roukos 5, 1.
 

5th Sunday after Trinity

SHINEP UN RE KAMUI TOHO OKAKE IWAN IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Kamui omap utara gusu ainu pakari eaikap pakno an pirikap etokooiki Kamui; Chi utara moshima okaibe omap kasu no Kamui omap wa nep ne yakka eyaitupap akkari Kamui eitakamkire ambe chikoro kuni gusu, keutum otta Kamui omap ki kuni mondum koropare wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gnsu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Roma orun Kambi 6. 3.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt: 5. 20.
 

6th Sunday after Trinity

SHINEP UN RE KAMUI TOHO OKAKE ARAWAN IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Obitta no okai pirika eikrap sange, nep kiroro nep mondum ne yakka koro Utarapa; Chikoro keutum ta E reihei ko-omap kuni mondum shipushkere, son no Kamui ko-oripak kuni ne kara, obitta no okai nep pirikap ani un reshpa, samata, E koro poro rampoken ani nei no chi okai kuni ne un shikkashima wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Roma orun Kambi 6. 19.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Markos 8. 1.
 

7th Sunday after Trinity

SHINEP UN RE KAMUI TOHO OKAKE TUPESAN IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Kando otta ne yakka, moshiri otta ne yakka oheuge sak no obitta no okaibe koshiratki wa epungine Kamui;
Nekon ka newa, obitta no okai un iwende okaibe isamka wa, un pirikarep koropare wa un kore. Tambe anak nechikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI
Roma Orun Kambi 8. 12.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt: 7. 15.
 

8th Sunday after Trinity

SHINEP UN RE KAMUI TOHO OKAKE SHINEPESAN IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Utarapa, Aokai sak no okai chiki nep pirikap ne yakka ikichi eaikap utara chi ne anak ne Kamui irenga nei no moshiri koapkash ash kuni ne, nekon ka newa, ramma oupeka okaibe chi esanniyo wa chiki kuni ramat un koropare wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
1. Korinto 10. 1.

KAMUI PIRIKA 8HONGO.
Roukos 16. 1.
 

9th Sunday after Trinity

SHINEP UN RE KAMUI TOHO OKAKE WAN IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa Utarapa, katchak auitek utara ki inonno-itak erampokiwen wa nu wa un kore; orowa, nei utara eikoramkorobe akdropare kuni gusu, Kamui keutum nupetnere kunip koramkore wa un kore. Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor 'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
1. Korinto 12. 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Roukos 19. 41.
 

10th Sunday after Trinity

SHINEP UN RE KAMUI TOHO OKAKE SHINEP IKASHIMA WAN IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Chishikiraine wa kore hemhem ki, rampoken sange hemhem ki ari an ambe ani makangane poro kiroro atte Kamui; chi utara anak ne Kamui ikasbpaotte gusu an ru kari hoyuppa wa E koro kashnukarape aeitakamkire ambe a un koropare hene aki, orowa, kando oma ikoro chi uina hene aki kuni gusu pakno an pirika irenga irampokiwen wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
1. Korinto 15. 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Roukos 18. 9.
 

11th Sunday after Trinity

SHINEP UN RE KAMUI TOHO OKAKE TU IKASHIMA WAN IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Nep ne yakka ki eashkai shashuishiri pakno ishu Kamui, chi utara anak ne inonno-itak ki kasu no ramma nu tunash Kamui E ne, orowa, chi uk kuni ambe kasu no, chi koramkorobe kasu no, poron no un koropare Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, nuye an no an E koro rampoken un koropare hine, chikoro keutum koishitoma okaibe obosore wa oripak an no koramkoro eaikapbe un koropare wa un kore: Tambe anak ne E koro Poho chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga newa un eikotchane ki ambe gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
2. Kor: 3. 4.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Markos 7. 31.
 

12th Sunday after Trinity

SHINEP UN RE KAMUI TOHO OKAKE AN RE IKASHIMA WAN IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Nep ne yakka ki eashkai rampoken koro Kamui, E koro ikipniukesh utara son no keutum ani Aokai otta yaishieiwangere gusu an mondum koro wa an ambe anak ne Aokai orowa no hetuku eikrap ne ruwe ne; Nekon ka newa, chi utara anak ne okaketa E ki eitakamkire ambe chi uina kuni ne, tane moshiri koapkash rapoketa ikipniukesh wa Aokai otta yaishiewangere kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Garatea 3. 16.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Roukos 10. 23.
 

13th Sunday after Trinity

SHINEP UN RE KAMUI. TOHO OKAKE 14 IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Nep ne yakka ki eashkai shashuishiri pakno ishu Kamui, eishokor-i hene, chipachipa ambe hene, omaphi hene, un otta porore wa un kore; orowa, E ki eitakamkire ambe a un koropare kuni gusu, E ki ikashpaotte chi omap kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Garatea 5. 16.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Roukos 17. 11.
 

14th Sunday after Trinity

SHINEP UN RE KAMUI TOHO OKAKE 15 IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa Utarapa, nekon ka newa, ramma rampoken sange hine E koro Karisia epungine wa un kore: samata, ainu anak ne katchakbe ne gusu, Aokai isam chiki, ohaita ruwe ne; tambe gusu, ramma un koshiratki hine obitta no okai wenbe orowa no un ohaitare wa a un kashiobiuki kuni un epirikare okaibe otta un tura wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTRO SANGE KAMBI.
Garatea 6. 11.

KAMUI PIRIKA SONGO.
Matt. 6. 24.
 

15th Sunday after Trinity

SHINEP UN HE KAMUI TOHO OKAKE 16 IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa Utarapa, nekon ka newa, ramma chishikiraine ki wa, E koro Karisia Ashkannere hine kikikara wa un kore; orowa, Aokai anak ne kashiobiuki shomoki yakun, nei Karisia irammakaka okai eaikap gusu, ramma rampoken pirikap sange wa kashiobinki hine nukan-nukara wa un kore; Tamhe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Epesos. 3. 13.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Roukos. 7. 11.
 

16th Sunday after Trinity

SHINEP UN RE KAMUI TOHO OKAKE 17 IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Utarapa, E koro irenga ramma un kotcha hene un okake hene an wa ramma pirika ikip chi ki kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Epesos 4. 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Roukos 14. 1.
 

17th Sunday after Trinity

SHINEP UN RE KAMUI TOHO OKAKE 18 IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Utarapa, nekon ka newa, E koro utara anak ne moshiri hene, kam hene, Satan hene gusu an aeikoramnukara ambe annokara hene ki, samata, turu-sak sambe newa pekashnu keutum koro wa patek Kamui ne E koro ikashpaotte nei no ki kuni irenga koropare wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa, ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
1. Kor. 1. 4.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt. 22. 34.
 

18th Sunday after Trinity

SHINEP UN RE KAMUI TOHO OKAKE 19 IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa Kamui, Aokai un ikashiu shomoki chiki, Enupetnere eaikapbe chi ne ruwe ne gusu; Tambe gusu, nekon ka newa, un erampokiwen wa nep nep ne yakka gusu E kon Ramat chikoro keutum epunginere hine epakashnure wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Epesos 4. 17.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt. 9, 1.
 

19th Sunday after Trinity

SHINEP UN RE KAMUI TOHO OKAKE 20 IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa nep ne yakka ki eashkai, iyotta rampoken koro Kamui; Nekon ka newa, iyotta nuye an no okai pirikap koro Kamui E ne ruwe ne gusu, un wende obitta no okaibe orowa no un ohaitare wa un kore; orowa, chi utara netobake gusu hene ramat gusu hene aetokooikire wa okai hine yaikopuntek no E san irenga nei no chi ki kuni ne kara wa un kore; tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Epesos 5. 15.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt. 22. 1.
 

20th Sunday after Trinity

SHINEP UN RE KAMUI TOHO OKAKE 21 IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Rampoken koro Utarapa, nekon ka newa, E koro ikipniukesh utara honnere wa otta itomo koropare; orowa, ratchitara keutum koro hine Aokai otta yaishieiwangere kuni ne, obitta no okai koro katpak furaye wa isamka wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMUI.
Epesos 6. 10.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Yoanne 4. 46.
 

21st Sunday after Trinity

SHINEP UN HE KAMUI TOHO OKAKE 22 IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Utarapa, nekon ka newa, E kora kenru un utara ne Karisia anak ne ramma Kamui ko-oripak wa okai kuni ne kara wa un kore; Orowa, nei Karisia anak ne E ki kikikara ambe an gusu irammakaka okai hine, E kon' reihei nupeki attere kuni ne shiarikiki no pirika ikip ani Aokai otta yaishieiwangere kuui gusu kara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMUI.
Piripi 1. 3.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt. 18. 21.
 

22nd Sunday after Trinity

SHINEP UN RE KAMUI TOHO OKAKE 23 IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa, chikoro chashi, chikoro kiroro ne Kamui Aokai anak ne Kamui kooripak ambe hetukure Kamui E ne; Nekon ka newa, E koro Karisia ki inonno-itak nu wa, eishokor'i atte keutum ani koramkorobe obitta koropare wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Piripi. 3. 17.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt. 22. 15.
 

23rd Sunday after Trinity

SHINEP UN RE KAMUI TOHO OKAKE 24 IKNNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa Utarapa, nekon ka newa, E koro utara koro wenburi tusare wa un kore; Orowa, E koro nuye an no an pirika irenga gusu, chikoro katchakbe gusu aki katpak an kut pita wa un kashiobiuki wa un kore; Aa kando otta an chikoro Michi, chikoro nunuke an Utarapa ne un kashiobiukip Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Korosai 1. 3.

KAMUI PIRIRA SHONGO.
Matt. 9. 18.
 

24th Sunday after Trinity

SHINEP UN RE KAMUI TOHO OKAKE 25 IKINNE AN KAMUI TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa Utarapa, nekon ka newa, E koro ikipniukesh utara koro keutum atte wa poron no airamye kuni ne nuye an no pirika ikip ari an ibehe hetukure kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI SHIRINE GUSU AN AP.
Yerimia 23. 5.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Yoanne 6. 5.

¶ Orowa, Kando wano ran atpake an Kamui toho pakno naa Kamui toho an chiki, Oya utara Yesu nukara Kamui toho gusu an ap ani nei eikohaye ushike upak no akara kusu ne; Samata, ikashima yakun, nei ikashimap akama kusu ne; koroha, Kando wano ran atpake an Kamui toho etoko an Kamui toko ta ramma tan kashiketa anuye wa an inonno itak ibehe hemhem, Apostoro Sange kambi hemhem, Kamui Pirika Shengo hemhem aye kusu ne na.
 

25th Sunday after Trinity

ASHKANNE ANDREU TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Nep ne yakka ki eashkai Kamui, E koro Ashkanne Apostoro Andreu anak ne E koro Poho Yesu Kiristo orowa no ahotuyekara ita itaknu wa nani nei osh paye kuni irenga koropare Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, chi utara anak ne itaknu wa E koro ashkanne itak ani ahotuyepakara hine E koro ashkanne ikashpaotte nei no ki kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne nei cbikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Roma orun kambi 10. 9.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt. 4. 18.
 

St. Andrew

APOSTORO NE TOMAS TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Nep ne yakka ki eashkai shashuishiri pakno ishu Kamui, E koro Ashkanne Apostoro Tomas anak ne E koro Poho hetopo-shiknu ambe gusu utumashi wa anhi ani Aokai anak ne aeishokor-i tumashnure nisa ruwe ne; Nekon ka ne wa, chikoro eishokor-i atte keutum anak ne Aokai orowa no shomo apanu kuni ne, chi utara aeramu-oshitchiure hine utumashi shomoki no E koro Poho Yesu Kiristo eishokoro kuni gusu kara wa un kore; Aa Utarapa, Aokai newa Ashkanne Ramat tura tane ne yakka ramma pakno ne yakka aeoripak wa arakuru koro an nei Yesu Kiristo kor'irenga gusu nu wa un kore. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Epesos 2. 19.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Yoanne 20. 24.
 

St. Thomas

ASHKANNE PAUROS KEUTUM AKIRURE TOHO GUSU AN iNONNO-ITAK IBEHE.

Anunuke an Ashkanne Apostoro Pauros upaskuma ki ambe gusu moshir' ebitta orun E koro pirika shongo oma pekere atte Kamui; Nekon ka newa, chi utara anak ne Shinuma iyokunnure an keutum akirure ambe eshkarun hine, shinuma epakashnu ashkanne epakashi nei no ki-hi ani an ambe gusu yaiiraige keutum korobe anukara kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI SHIRINE AN AP.
Apostoro ikip oma Kambi 9. 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt. 19. 27.
 

Conversion of St. Paul

KAMUI KORA KENRU OTTA KIRISTO AYANGE TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Nep ne yakka ki eashkai shashuishiri pakno ishu Kamui; Nekon ka newa, tanto korachi E koro shinen ne Poho anak ne ainu netobake koro hine Kamui kora keuru otta ayange nei no, chi utara ne yakka tap korachi turu-sak newa ashkanne keutum koro wa, E koro Poho chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo ankushkerai Kamui otta ayange kuni ne yaieoripakka an no akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI SHIRINE AN AP.
Mariki 3. 1.

KAMUI PIRIRA SHONGO.
Roukos. 2. 22.
 

Presentation of Christ in the Temple

ASHKANNE MATTIAS TOIHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa, nep ne yakka ki eashkai Kamui, Yesu ekoshi Yudas shirine E koro tun ekashima wa niu ne Apostoro tura no an kuni gusu koro ikipniukesh uitek guru Mattias numge Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, E koro Karisia anak ne shunge Apostoro orowa no aohaitare wa son no an newa ikipniukesh epakashnu utara orowa no aepakashnu wa aepungine kuni ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu iyekarakara wa un kore. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI SHIRINE AN AP.
Apostoro ikip oma Kambi 1. 15.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt. 11. 25.
 

St. Matthias

NUNUKE AN MARIA OTTA KAMUI HAUTURUNBE YAINUKARE TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa Utarapa, nekon ka newa, E kuru irenga chi keutumta ahunge wa un kore; orowa, nei Kamui hauturunbe an gusu E koro Poho Yesu Kiristo ainu netobake kon ruwe ne sekor' ambe a un eramande nei no, Shinuma ayairamshitnere wa utasa chikuni otta araige ari an ambe ani, Shinuma koro nupeki an hetoposhiknu ambe otta a un ahunge kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI SHIRINE AN AP.
Isaya 7. 10.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Roukos 1. 26.
 

Annunciation

ASHKANNE MARKOS TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa nep ne yakka ki eashkai Kamui, Aokai anak ne E koro pirika shongo akore guru ne Ashkanne Markos eupaskuma ki kando wano an epakashi ani E koro turu-sak no an Karisia epakashnu Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, chi utara anak ne nokan utara nei no iteki obitta no okai shunge epakashi gusu ashiren wa E koro ashkanne pirika shongo oma sonep otta atumashnure gusu an irenga koropare wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Epesos 4. 7.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Yoanne 15. 1.
 

St. Mark

ASHKANNE PIRIPOS NEWA YAKOB TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa nep ne yakka ki eashkai Kamui, Aokai eamkiri ambe anak ne shashuishiri pakno an inotu koro ambe ne ruwe ne; Nekon ka newa, chi utara anak ne E koro Ashkanne Apostoro utara ne Piripos newa Yakob koro kochihi otta apkash hine shashuishiri pakno an inotu an ruhu otta oheuge sak no chi kari wa paye kuni ne, son no newa E koro Poho Yesu Kiristo anak ne ruhu ne, sonep ne, inotu ne sekor' ambe irammakaka chi eraman kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne e koro Poho chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Yakob 1. 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Yoannes 14. 1.
 

St. Philip & St. James

APOSTORO NE BARNABAS TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa nep ne yakka ki eashkai Utarapa ne Kamui, Aokai anak ne E koro Ashkanne Apostoro ne Barnabas atta makangane an Ashkanne Ramat gusu an aikrap koropare Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, E koro inne no okai aikrap un kore; samata, ramma nei ikrap ani E koiramye hene ki, E kooripak hene ki mondum un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gnsu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Apostoro ikip oma kambi 11. 22.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Yoannes 15. 12.
 

St. Barnabas

ASHKANNE BAPTISMA KORE YOANNES TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Nep ne yakka ki eashkai Kamui, Kamui hasari an gusu E karo uitek guru ne baptisma kore Yoannes ainushkare no hekatu wa, utara yaikokatpakte kuni gusu E upaskuma ki ambe ani chikoro un kashiobiukip ne E koro Poho kon ruhu etoko-oiki gusu aomande nisa ruwe ne; Nekon ka newa, chi utara anak ue shinuma ki upaskuma nei no son no yaikokatpak wa shinuma ki epakashi nu hemhem ki, shinuma ashkanne buri koro hemhem ki kuni ne kara, samata, shinuma ki karachi, ramma son no ambe ye hene ki, ishitoma shomaki no wenbe kosakayokara hene ki, orowa, son no ambe gusu ayaikimatek ita yaiyupupu kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI SHIRINE AN AP.
Isaya 40. 1.

KAMUI PIRIRA SHONGO.
Roukos. 1. 57.
 

St. John the Baptist

ASHKANNE PETROS TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa nep ne yakka ki eashkai Kamui, Aokai anak ne E koro Apostoro ne Ashkanne Petros otta inne no okai ikrap nupurube koropare, orowa, E koro topaha pirika no ibere kuni ne kashpaotte Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, obitta no okai Episkopos newa Kamui gusu yaishieiwangere utara yuptek no E koro Ashkanne shongo eupaskuma ki, samata, utara anak ne itaknu no nei ambe ki wa ramma pakno nupeki oma sapa-umbe akore kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMSI.
Apostoro ikip oma Kambi 12. 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt: 16. 13.
 

St. Peter

APOSTORO NE ASHKANNE YAKOB TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa rampoken koro Kamui, nekon ka newa, E koro Ashkanne Apostoro ne Yakob anak ne koro Michi newa obita no okai korobe newa ande wa, E koro Poho Yesu Kiristo orowa no ahotuyekara gusu nani itaknu wa ioshi oman korachi, tap korachi chi utara ne yakka obitta no okai moshiri gusu an omap ambe ande hine ramma ashipini wa okai wa E koro ashkanne ikashpaotte nei no ki kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Apostoro ikip oma kambi 11, 27, orowa 12, 3.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt: 20, 20.
 

St. James

APOSTORO NE ASHKANNE BAROTOROMAIOS TOHO COSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa nep ne yakka ki eashkai shashuishiri pakno ishu Kamui, E koro Apostoro ne Barotoromaios anak ne E koro itak son no eishokoro hene ki eupaskuma hene ki kuni irenga koropare Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, E koro Karisia anak ne nei guru eishokoro itak omap hine nei ambe shikkashima wa eupaskuma ki kuni ue kara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Apostoro ikip oma Kambi. 5. 12

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Roukos 22. 24.
 

St. Bartholomew

APOSTORO NE ASHKANNE MATTAIOS TOHO GUSU AN INNONO-ITAK IBEHE.

Aa nep ne yakka ki easkai Kamui, Aokai anak ne E koro anunuke an Poho ani yaku etaye ushike. wano Apostoro newa Pirika Shongo eupaskuma ki guru ne kuni gusu Mattaios hotuyekara Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, chi utara anak ne obitta no okai yaikoshipuinere an kon rusui keutum newa ikoro omap ambe emaka wa, nei E koro Poho Yesu Kiristo ye itak nei no ki kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne Aokai newa Ashkanne Ramat tura shashuishiri pakno ishu wa epungine Kamui ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
2. Kor: 4. 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt. 9. 9.
 

St. Matthew

ASHKANNE MIKAERU NEWA OBITTA NO OKAI KAMUI HAUTURUNBE TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa shashuishiri pakno ishu Kamui, Aokai anak ne son no iyokunnure no an Kamui hauturunbe newa ainu utara ikiri-ikiri an no yaishieiwangere kuni gusu ashte Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, un erampokiwen wa kando otta E koro uitekbe ramma E kor'irenga nei no ki korachi, tambe nei no E tuitak an gusu nei okaibe moshiri koapkash wa okai chi utara ikashiu hine un kikikara kuni ne kara wa un kare; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kar'irenga gusu akaramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI SHIRINE AN AP.
Yoannes sange ekambakbe oma kambi: 12. 7.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt: 18. 1.
 

St. Michael & All Angels

PIRIKA SHONGO EUPASKUMA KI ASHKANNE ROUKOS TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Nep ne yakka ki eashkai Kamui, pirika shongo kashiketa airamye an potara guru ne Roukos anak ne pirika shongo eupaskuma ki kuni ne, samata, ramat potara guru ne kuni gusu hotuyekara Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, shinuma sange tumashnure kuni gusu an kusuri ne epakashi an gusu, obitta no okai chikon ramat ta an tashum aiwangere kuni ne kara wa nn kore: Tambe anak ne chikoro Utarapa ne E koro Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
2. Timote 41 5.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Roukos 10. 1.
 

St. Luke

APOSTORO NE ASHKANNE SIMON NEWA ASHKANNE YUDAS TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa nep ne yakka ki eashkai Kamui, Apostoro newa uweingara utara ani asama ne kara, aige, Yesu Kiristo Yaikota Shikkeu sapanep ne kine kata E koro Karisia ashte Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, chi utara anak ne ne nei utara sange epakashi gusu shine keutum koro wa shineatki no okai wa Kamui nupetne ashkanne kenru ne akara kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI.
Yudas 1. 1.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Yoannes 15. 17.
 

St. Simon & St. Jude

OBITTA NO OKAI ASHKANNE UTARA TOHO GUSU AN INONNO-ITAK IBEHE.

Aa nep ne yakka ki eashkai Kamui, chikoro Utarapa ne E koro Poho Yesu Kiristo koro nuina wa an netobake otta E koro anumge wa okai utara shineatki no shine utara ne kuni oshke Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, oheuge sak no E omap wa okai utara gusu Aokai etoko-oiki ye eaikap pakno an nupetne ambe chikoro kuni ne, chi utara E koro Ashkanne utara ki obitta no okai pirika buri koro kuni irenga koropare wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.

APOSTORO SANGE KAMBI SHIRINE AN AP.
Yoannes Sange Ekambakbe oma kambi. 7. 2.

KAMUI PIRIKA SHONGO.
Matt: 5. 1.

All Saints Day

Return home

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld