flag of Japan The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

 
    The Book of Common Prayer in Ainu

 

USA-USA AN ITA AEIWANGE GUSU AN INONNO-ITAK NEWA KAMUI KOYAIIRAIGE GUSU AN ITAK OMA KAMBI.


¶ Tambe amak ne KUNNEWANO INONNO itak ki ita hemhem, ONUMAN INONNO-ITAK ki ita hemhem, RITANI aye ita hemhem KAMUI KOYAIIRAIGE ibehe ari an ap etokota aye kusu ne an ambe ne.

 

Prayers and Thanksgivings

(Note that the topics of the prayers are mostly only guesses on my part)

INONNO-ITAK.

Apto aashte kuni gusu an inonno-itak.

Aa kando ott an Michi ne Kamui, E koro moshiri, E koro oupeka-ambe hunara obitta no okai utara otta kon netobake areshpa kuni nep eishiramnep ne yakka koropare gusu E koro Poho Yesu Kiristo ani eitakamkire Kamui E ne ruwe ne; Chi utara irammakaka okai kuni ne, samata, Kamui eoripak an kuni ne, toitoi wano hetuku kuni ibehe shipiraspare gusu upak no an apto ashte wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu akoramkon na. Amen.
 

Prayers

For Rain

Pirika shukus ketuku kumi gusu an inonno-itak.

Shineanda katpak gusu tupesan niu moshima moshir' otta obitta no okai uirup pesambe ari ushtekka, orowa no, poro rampoken sange wa nei no koracbi kanna shui utara isamka shomoki kusu ne ari an ambe ani eitakamkire nep ne yakka ki eashkai Utarapa ne Kamui; Nekon ka newa, chi utara anak ne koro katpak gusu tap poro wakka ani apanakte kuni utara chi ne ruwe ne a yakka, son no keutum ani chi yaikokatpak wa okai gusu, toitoi wano hetuku ibehe chi koro kuni ne pirika shukus koropare wa un kore; orowa, a un panakte wa okai gusu koro wen-buri oupekare hemhem ki, E karo rampoken aukushkeraipo Kamui ko-oripak hemhem ki, iramye hemhem ki kuni gusu kara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.
 

For fair Weather

Keman ita eiwange gusu an inonno-itak.

Aa rampoken koro Michi ne Kamui, apto ashte hemhem ki, ihehe hetukure hemhem ki, chikoikip newa chep newa uare wa innere hemhem ki kuni kara Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, tane E koro utara ki eyaisambepokashbe koingara wa un kure; orowa, chikoro wen-buri gusu tane an keman anak ne aokere wa, E koro rampoken newa pirika irenga gusu, nep aep nn yakka nuye an no ataye hauge no an kuni gusu kara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo omap ambe an gusu akoramkoro; Shinuma otta ne yakka, Aokai otta ne yakka, Ashkanne Ramat otta ne yakka tewa no shashuishiri pakno nupeki newa aeoripak-bi newa an na. Amen.
 

In Time of Dearth & Famine

Nei ambe shomo aye chiki, tan rata anuye wa an ap aye kusu ne.

Aa rampoken koro Michi ne Kamui, Uweingara guru ne Erisha an rapoketa Samaria moshiri ta an kemi-ushbe isamka wa okaibe nuye an no ataye hauge no an kuni ne kara Kamui; un erampokiwen wa tane chi ki a
katpak gusu keman ari apanakte wa akai chi utara ne yakka kashiobiuki wa un kore; Kanda un irenga ani moshiri shinnunuke wa toi wano ibehe nuye an no hetukure wa un kore; orowa, chi utara anak ne a un koropare eikrap koro wa moshima okai utara kasbiobas hemhem ki, yaikota omaoma hemhem ki hine Kamui nupeki ashte kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo koro irenga gusu akoramkon na. Amen.
 

or this

Sakaya newa tumi an ita eiwange gusu an inonno-itak.

Aa nep ne yakka epungine, obitta no okai sapane utara koro Esapanep ne nep yakka ki eashkai, koro kiroro etokoatuye eaikap, katpak ki guru panakte kuni mondum kuro son no yaikokatpak utara koerampokiwen wa kore Kamui; Nekon ka newa, un epokba utara orowa no un ohaitare wa un kashiobiuki kuni oripak an no chi koramkon na; Nei utara ki pakesara ambe isamka hemhem ki, koro wenkatham ushka hemhem ki, ki ukoramkorobe kuroma kokurusere hemhem ki wa un kore; Orowa, chi utara otta anak ne obitta no okai annokara kuni mondum a un koropare wa Kamui nupeki ashte kuni gusu E koro kikikara ambe ani hayokbe korachi ne an wa ayaimire hine obitta no okai ayaikikip-i ramma ohaitare wa un kore; Tambe anak ne E koro Poho chikoro Utapara ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.
 

In time of War & Tumults

Uwetoita tashum an ita eiwange gusu an inonno-itak.

Aa uep ne yakka ki eashkai Kamui, E koro utara anak ne Mose newa Aaron okbare gusu koirushka wa nup otta okai rapoketa uwetoita tashum sange Kamui E ne ruwe ne; samata, Moshiri shikkashima guru ne Dabid an rapoketa ne yakka uwetoita tashum sange wa arawan shinewan hotne ainu isamka, orowa, koro rampoken eshikarun wa moshima okai utara kashiobiuki Kamui E ne ruwe ne; Yaisambepokash katpak koro chi utara tumuta yupke tashum an wa inne utara rai kor'an gusu, un erampokiwen wa un kore; orowa, fushkotoita imommuye enupetne wa utara raige kuni gusu an hauturumbe otta kashpaotte hine nei parogoatte aokerere korachi, tane un tumugeta an tapan yupke uwetoita tashun isamka wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.
 

In time of any common Plague or Sickness

¶ Karisia atta yaishiewangeree kuni gusu anumge utara gusu an inonno-itak. Tambe anak ne nei utara naa shomo aashte etokota aesanniyo toho ta aeiwange gusu an ap ne,

Kando otta an chikoro Michi ne nep ne yakka ki eashkai Kamui, koro omap an Poho nupuru kem ani yaikota gusu moshir' ebitta ta okai Karisia hok Kamui E ne ruwe ne; Erampokiwen no nei Karisia orun koingara hine tane E koro topaha utara esapane Episkopos hemhem, moshima okai Kamui otta yaishieiwangere utara hemhem koro keutum koshiratki wa epakashnu, orowa, iteki tunashi-kashpa no utara sapa kata teke ande, koroka, wayashnu no E koro Karisia otta yaishiwangere gusu upak no okai utara a numge kuni ne kara wa un kore; Orowa, epakashi gusu anumge kusu ne a utara Kamui pirika irenga ani nunuke wa un kore; samata, nei utara, epakashi ani ne yakka ki-buri ani ne yakka Kamui nupeki assuru ashte hemhem ki, obitta no okai utara gusu an kashiobiuki ambe ne yakka utara otta nure hemhem ki kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.
 

In Ember Weeks. for those about to be admitted into Holy Orders

Nei ambe aye shomoki chiki tap rata anuye wa an ap aye kusu ne.

Obitta no okai pirika eikrap koropare nep ne yakka ki eashkai Kamui, E koro Karisia otta usa okai aki kuni buri rengaine atte Kamui E ne ruwe ne; Nekon ka newa, nei buri otta yaishieiwangere gusu atak obitta no okai utara otta E kor' irenga sange kuni yaieoripakka an no chi koramkoro; Orosama, E kon reihei nupeki aatte hemhem ki, E koro Asbkanne Karisia aepirikare hemhem aki kuni ne, nei utara anak ne E koro epakashi son no ambe eram' an wa oheuge sak no moshiri koapkash hine oupeka keutum ani Kamui otta yaishieiwangere kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akoramkon na. Amen.
 

Or this

¶ Nep ne yakka tap kashiketa anuye wa an inonno-itak okaketa aye kuni gusu an ap.

Aa Kamui, ramma rampoken sange wa katpak tusare rusui Kamui Ene ruwe ne gusu, yaieoripakka wa okai hine chi ki inonno-itak nu wa un kore; orowa, chi utara anak ne koro katpak ari aye tush ani atupetupe wa okai yakka, chishikiraine hine un erampokiwen wa un honnere wa un kore; Tambe anak ne chikoro un eikotchane hemhem ki, un shirine ye hemhem ki, Yesu Kiristo aeoripak an gusu akoramkon na. Amen.
 

Prayer that may be said after any of the former

¶ Tono utara gusu an inonno-itak; nei utara uwekarapa wa an ita aye kunip ne.

Iyotta pirika irenga koro Kamui, tan a koro moshiri shikkashima wa okai Tono utara gusu yaieoripakka wa inonno-itak ash na. Utarapa, E koro nupeki aatte hene aki, samata, Ekoro Karisia aepirikare hene aki, samata, chikoro Ahekote Nishpa newa Shinuma shikkashima moshiri aeoripak an wa itomo an no okai kuni ne, nei utara epungine wa un kore; orowa, nei utara obitta no okaibe gusu pirika no esanniyo wa, itomo hene, ramushiroma ambe hene, son no ambe hene, oupekap hene, Kamui ko-oripak ambe hene ramma kane un tumugeta an kuni ne kara wa un kore. Nei utara gusu ne yakka, chi utara gusu ne yakka, E koro Karisia gusu ne yakka tap okai eishiramnep newa moshima okai eishiramnep newa a un koropare kuni ne yaieoripakka wa chikoro anunuke an Utarapa newa kashiobiukip ne un kotchane ki Yesu Kiristo kon reihei ankush kerai po akoramkon na. Amen.
 

For the National Government?

KAMUI KOYAIIRAIGE GUSU AN ITAK.

Apto an gusu koyaiiraige an ap.

Kando otta an chikoro Michi ne Kamui, Aokai irenga sange wa ainu eiwange kuni ibehe toi wano ahetukure gusu hoshiki no an apto ne yakka okake ap apto ne yakka ashte Kamui E ne ruwe ne: Raka-isam no okai E koro uitek utara aomaoma hemhem aki, E koro Ashkanne reihei anupektere hemhem aki kuni ne, tane poron no chi eishiramne rapoketa rengaine E koro toi sat wa an ita teinere kuni ne pirika apto ashte gusu yaieoripakka an no koyaiiraige ash na; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu aki na. Amen.
 

Thanksgivings

For Rain

Pirika shukus an gusu an ap.

Aa Utarapa ne Kamui, Aokai anak ne oupeka no poro pesambe ani inne wakka ani un panakte nisa, aine, rampoken sange wa tane an pirika shukus hetukure hine nei ambe ari un omaoma Kamui E ne ruwe ne; Tan rampoken an gusu chi utara anak ne E kon reihei iramye hemhem ki, E koro nupeki atte hemhem chi ki kusu ne; orowa, ramma ainu ikiri ota E koro ramuhauge keutum an a-hi assuru ashte kusu ne na; Tambe anak ne akoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu akip ne na. Amen.
 

For fair Weather

Keman isamka no aep nuye an no an gusu an ap.

Aa iyotta rampoken koro Michi, Aokai anak ne irenga sange hine E koro Karisia ki inonno-itak nu wa nei keman isamka wa aep nuye an no kan nisa ruwe ne; Tap korachi E ki gusu yaieoripakka an no iyaiiraige ash na; Nekon ka newa, ramma un iyeramuhauge wa un epirikare hine E koro nupeki atte gusu hemhem, chi kot toi ibehe hetnkure gusu hemhem kara wa un kore; Tambe anak chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu aki na. Amen.
 

For Plenty

Epokba Utaraorowa no aohaitare wa itomo an gusu an ap.

Aa nep ne yakka ki eashkai Kamui, E koro uitek utara epokba utara okai ita okirashnu chashi korachi un kikikara Kamui E ne ruwe ne; Un epokba utara an gusu hetuku un okari an ayaikikipi un ohaitare gusu Kamui iramye wa koyaiiraige ash na: Nei utara un annokara shomoki ambe anak ne Kamui ankushkeraipo gusu an ap ne: Nekon ka newa, moshir' ebitta Aokai anak ne chikoro okirashnu kashiobiukip ne sekoro eraman gusu ramma E koro rampoken kore wa un kore: Tambe anak chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu aki na. Amen.
 

For Peace & Deliverance from our Enemies

Kotan otta itomo an gusu an ap.

Shashuishiri wano shashuishiri pakno ishu Kando otta an chikoro Michi ne Kamui, shine chisei ta okai utara shine keutum koro kuni ne kara, samata, niwen utara koro sakayo more Kamui E ne ruwe ne; Aokai anak ne un tumugeta hetuku an a sakayo more okere gusu, E koro ashkanne reihei koyaiiraige ash na; Nekon ka newa, tewa no poka, obitta no okai chi utara anak ne E ki ikashpaotte nei no chi ki wa, itaknu okai ash kuni ne irenga un koropare wa un kore; Orowa, mo no an no, itomo an no, Kamui ko-oripak wa oheuge-sak no chi okai wa ramma kane tap okai E koro rampoken an gusu E koiramye wa koyaiiraige ash kuni ne kara wa un kore; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor'irenga gusu aki na. Amen.
 

For restoring Public Peace at Home

Uwetoita tashum aokere an gusu an ap.

Aa Utarapa ne Kamui, tapan tane aokere ashitoma uwetoita tashum ani chikoro katpak gusu Aokai anak ne un otta piri omare wa chikoro wen-buri gusu un isamka Kamui E ne ruwe ne; Orowa, tane un panakte rapoketa Aokai rampoken eshkarun wa rai-ambe orowa no chikon ramat kikiraye nisa ruwe ne; Aokai kashiobiuki utara anak ne yaikota hemhem, kon netobake, kon ramat tura hemhem E koro Karisia oshiketa E sange rampoken ramma pasere wa iramye shiknu an ayangep ne kuni gusu Aokai otta yaiyange ash na; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu aki na. Amen.
 

For deliverance from any common Sickness

Nei-ambe aye shomoki chiki, tan rata anuye wa an ap aye kusu ne.

Aa rampoken koro Michi, chi utara anak ne inne no okai katpak koro, samata, shiri nishte keutum an gusu, E koro nuyere Kambi kata anuye wa an panakte-hi obitta oupeka no un otta an kunip ne, sekoro, Kamui tek-samata chi okai hine yaieoripakka wa pushpusu ruwe ne; koroka, Aokai anak ne shi no rampoken sange hine chikoro katchakbe erampokiwen wa tane pakno an koturuse tashum isamka wa chi utara nisashnu no okai kuni ne kan nisa ruwe ne a gusu, tambe gusu, nei no un kikikara wa un epungine gusu chi utara E koro nupeki an reihei pasere wa iramye ash hine E nunuke wa koyaiiraige ash na; Tambe anak ne chikoro Utarapa ne Yesu Kiristo kor' irenga gusu aki na. Amen.

or this

Return home

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld