The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

   

Ka Buke o ka Pule Ana a Me Ka Hooko Ana

The Book of Common Prayer in Hawaiian (1862)


 

OLELO KAUOHA
NO KA PULE KAKAHIAKA,
NO KELA LA KEIA LA O KA MAKAHIKI.

¶ I ka hoomaka ana i ka Pule Kakahiaka, e heluhelu mai ke Kahunapule i kekahi o keia mau pauku, noloko mai o ka Olelo a ke Akua; alaila, e hai mai oia i na mea i haiia mahope aku.

A INA I HULI ka mea hewa mai kona hewa ana i hana’i, a hana hoi i ka mea ku i ke kanawai a me ka pono, e hoopakele ana no ia i kona uhane e ola. Ezekiela xviii. 27.
    Ke hoike aku nei au i ko’u mau hala; ke kau nei hoi ko’u mau hewa imua o ko’u alo. Halelu li. 3.
    E huna ae i kou mau maka mai ko’u mau hewa, a e holoi ae i ko’u haumia. Halelu li. 9.
    O na mohai no ke Akua, oia ka uhane mihi; o ka naau mihi me ka pepe, aole oe e hoole mai. Halelu li. 17.
    A e haehae i ko oukou naau, aole i ko oukou aahu, a e huli aku i ka Haku ko oukou Akua; no ka mea, he lokomaikai a he aloha kona, ua lohi mai ka inaina, he lokomaikai, a ua mihi hoi oia no ia hewa. Ioela ii. 13.
    No ka Haku ko kakou Akua ka lokomaikai a me ke kala ana, oia hoi ua kipi aku kakou ia ia; aole hoi kakou i hoolohe i ka leo o ka Haku ko kakou Akua, a hele hoi mamuli o kona mau kanawai, ana i kukulu mai ai imua o kakou. Daniela ix. 9, 10.
    E ka Haku, e ao mai ia’u, me ke akahele nae; aole iloko o kou inaina, o lilo loa au i mea ole. Ielemia x. 24. Halelu vi. 1.
    E mihi oukou; no ka mea, ua kokoke mai nei ke aupuni o ka lani. Mataio iii. 2.
    E ku ana au, a e hele aku i kuu makuakane, a e olelo aku au ia ia, E kuu makua, ua hana hewa aku au i ka lani, a imua ou, aole au e pono ke kapa hou ia mai he keiki nau. St. Luka xv. 18, 19.
    Mai komo ae iloko o ka hookolokolo ana i kau kauwa, e ka Haku; no ka mea, imua o kou alo aole e aponoia kekahi mea ola. Halelu cxliii. 2.
    Ina e olelo kakou aole o kakou hewa, ua kuhihewa kakou, aole hoi he oiaio iloko o kakou; aka, ina e hai kakou i ko kakou mau hewa, he oiaio a he lokomaikai ke Akua e kala mai i ko kakou mau hewa, a i ka hoomaemae ana hoi ia kakou mai ko kakou haumia ae. I St. Ioane i. 8, 9.

E NA HOAHANAU ALOHA, ua kauohaia mai kakou e ka Olelo, ma na wahi he lehulehu, e hai aku a e hoike hoi i ko kakou mau hala a me na hewa he nui; aole hoi kakou e huna a uhi ia lakou imua o ka maka o ke Akua Manaloa, ko kakou Makua iloko o ka lani; aka, e mihi aku no me ka haahaa, ke akahai, a me ka hoolohe o ka naau, i mea e loaa mai ai ke kalaia mai, noloko mai o ka nui o kona pono me ka lokomaikai. He pono io no ko kakou mihi haahaa ana aku i ko kakou mau hewa imua o ke Akua, i na manawa a pau; ua kupono loa nae i ko kakou manawa e akoakoa’i a halawai no ka mahalo ana’ku ia ia no na pomaikai he nui i loaa ia kakou mai kona lima mai, e hauoli aku ia me ka hoolea ana, me ka hoolohe ana i kana mau Kauoha Hemolele, me ke noi ana aku hoi i na mea a pau e kupono ana no ke kino a me ka uhane pu hoi.
    Nolaila, ke noi aku nei au me ka haahaa i na mea a pau i akoakoa mai nei i keia wa, e hahai mai ia’u me ka naau maemae, me ka leo haahaa imua o ka Nohoalii o ka lokomaikai ma ka lani, me ka i ana:—

¶ He mihi ana na ke anaina pule e hooho like aku ai mahope o ke Kahunapule, me ke kukuli ana.
 

Morning Prayer
E KA MAKUA Manaloa me ka lokomaikai, ua hewa makou, a ua auwana aku mai kou mau ala me he mau hipa auwana la. Ua hahai loa makou i na kuko a me na makemake o ko makou mau naau. Ua uhaiia e makou kou mau kanawai. Ua haalele makou i na hana pono ia makou ke hana, a ua hana makou i na hana kupono ole ia makou ke hana; aole he maemae iloko o makou. Aka, nau no, e ka Haku, e aloha mai ia makou ka poe i hewa. E hoopakele ae oe, e ke Akua, i ka poe i mihi mai i ko lakou mau hala. E hoihoi mai hoi i ka poe i kaumaha e like me kau mau kauoha i hoikeia mai i ke ao nei, ma o Kristo Iesu ko makou Haku. A e ae mai hoi, e ka Makua lokomaikai, no kona pono, e noho makou me ka pono, me ka manao ia oe, a me ka noho pololei, i mea e hoonaniia’i kou inoa hemolele. Amene.

¶ O ke Kala ana, a me ka Hookuu ana o na Hewa; na ke Kahuna wale no e heluhelu, me ke ku no iluna; a e mau ke kukuli ana o na kanaka.

KE AKUA Manaloa, ka Makua o ko kakou Haku o Iesu Kristo, oia ka i makemake ole i ka make o ka mea hewa, aka, e huli mai oia mai kona hana hewa ana a i ke ola, ua haawi oia i ka mana, a me ke kanawai i kona mau kahunapule, e hoike a e hai aku i kona lahui kanaka, ke mihi io, i ke kala ia ana a me ka hookuu aku hoi i ka poe a pau i mihi oiaio mai, a i manaoio mai hoi i kana Euanelio Hemolele. No ia hoi, e nonoi aku kakou ia ia, e haawi mai ia kakou i ka mihi oiaio ana, a me kona Uhane Hemolele, i oluolu mai ai oia i keia mau mea a kakou e hana nei i keia wa; a i noho ai kakou i na la i koe o ko kakou ola ana ma keia hope aku me ka maemae a me ka hemolele; pela kakou e hiki aku ai i ka hopena iloko o kona olioli mau loa, ma o Iesu Kristo la ko kakou Haku. Amene.

¶ E pane like na kanaka a pau ma keia wahi, a ma ka hope o na pule e ae a pau, Amene.

¶ Alaila, e kukuli iho ke Kahunapule, a e pule aku i ka Pule a ka Haku me ka leo nui maopopo; a e kukuli pu hoi na kanaka me ka pule pu aku me ia, ma keia wahi, a me na wahi e ae a pau e hanaia’i na Aha Hoomana.
 

Confession & Absolution
E KO MAKOU Makua iloko o ka Lani, e hoanoia kou inoa; e hiki mai kou aupuni; e malamaia kou makemake ma ka honua nei, e like me ia i malama ia ma ka Lani; e haawi mai ia makou i ai no keia la; e kala mai i ko makou lawehala ana, me makou e kala nei i ka poe i lawehala mai ia makou; mai alakai ia makou i ka hoowalewaleia mai, aka, e hoopakele ia makou mai ka ino; no ka mea, nou ke aupuni, a me ka mana, a me ka hoonaniia, a mau loa’ku. Amene.

¶ Alaila e olelo hou mai oia:

E ka Haku, e wehe mai oe i ko makou mau lehelehe.
Olelopane. I hoomaikai aku ai ko makou waha ia oe.
Kahuna. E ke Akua, e hiki koke mai e hoola ia makou.
Olelopane. E ka Haku, e kokua koke mai ia makou.

¶ Maanei e ku like a pau iluna, a olelo mai ke Kahuna:

    E hoonaniia ka Makua, a me ke Keiki, a me ka Uhane Hemolele.
    Olelopane. E like me ia i kinohi, a i keia wa, a mau loa aku, i ke ao pau ole. Amene.
    Kahuna. E hoomaikaiia ka Haku.
    Olelopane. E hoonaniia ka inoa o ka Haku.

¶ Alaila, e heluheluia a himeniia paha keia Halelu malalo; koe nae ka la o ka Molioala, no ka hookaawaleia ana o kekahi mele kupono no ia la; aole hoi e heluheluia ma ka la umikumamaiwa o na mahina a pau, aka, e heluia no ia i Halelu no ia la.

Venite, exultemus Domino. Halelu xcv.

E HELE MAI, e hoolea aku kakou i ka Haku; e hookani hauoli kakou i ka ikaika o ko kakou hoola ia ana.
    E hele mai kakou imua o kona alo me na manawalea; a e hoike aku i ko kakou oilioli ia ia ma na halelu.
    No ka mea, o ka Haku he Akua nui ia; he Alii nui hoi maluna o na akua a pau.
    Aia ma kona lima na kihi a pau o ka honua; o ka ikaika hoi o na puu nona no ia.
    Nona ke kai, a nana no i hana; a na kona mau lima hoi i hoomakaukau i ka aina maloo.
    E hele mai, e hoomana, a e kulou ilalo, a e kukuli iho imua o ka Haku nana kakou i hana.
    No ka mea, oia no ka Haku ko kakou Akua; a o kakou na kanaka o kona kula, a me na hipa hoi o kona lima.
    I keia la, ina oukou e hoolohe i kona leo, mai hoopaakiki i ko oukou naau; peia ka hoonaukiuki ana i ka la i hoowalewaleia ai ma ka waonahele,
    I ka wa i hoowalewale mai ai ko oukou poe kupuna ia’u, a hoao mai hoi ia’u, a ike iho la i ka’u mau hana.
    No na makahiki he kanaha ko’u kaumaha ana i keia hanauna, me ka olelo iho, He lahui keia i hewa iloko o ko lakou naau, aole hoi i loaa ia lakou ko’u mau ala.
    Nolaila au i hoohiki ai iloko o ko’u huhu, aole lakou e komo iloko o ko’u wahi maha.
    E hoonaniia ka Makua, a me ke Keiki, a me ka Uhane Hemolele.
    E like me ia i kinohi, a i keia wa, a mau loa’ku, i ke ao pau ole. Amene.

¶ Alaila, e heluheluia na Halelu e like me ka mea i kauohaia, a ma ka hope o na Halelu a pau no ka makahiki, a mahope hoi o ka Benedicite, Benedictus, Magnificat a me ka Nunc Dimittis, e hoohoia’i:

    E hoonaniia ka Makua, ke Keiki, a me ka Uhane Hemolele.
    Olelopane. E like me ia i kinohi, a i keia wa, a mau loa’ku, i ke ao pau ole. Amene.

¶ Alaila, e heluheluia me ka leo nui maopopo ka Oleloao Mua, noloko mai o ke Kauoha Kahiko, e like me ka mea i hoakaka ma ka Papa Kuhikuhi, (ke ole ka Oleloao kupono i hookaawaleia no ia la,) o ka mea nana e heluhelu e ku no oia iluna, me ka huli maikai kupono o kona kino iho, i mea e lohe pono ai ka poe a pau e akoakoa mai ana ia manawa; a mahope olaila, e heluheluia, a i ole ia e himeniia, ma ka olelo hawaii, ka himeni i kapaia Te Deum Laudamus, i na la a pau a puni ka makahiki.

¶ Ma ka mua o na Oleloao a pau, e olelo mai ke Kahunapule, Eia ka hoomaka ana o ka mokuna mea, a o ka pauku paha o ka mokuna mea o ka buke mea. A ma ka hope hoi o na Oleloao a pau e hai mai oia, O ka pau ana keia o ka Oleloao Mua, a o ka Oleloao Alua paha.
 

Lord's Prayer
Te Deum Laudamus.

KE HOOMAIKAI aku nei makou ia oe, e ke Akua; ke hooia aku nei makou o oe no ka Haku.
    Ua hoomana aku ko ka honua a pau ia oe, ka Makua mau loa.
    Ia oe i kahea aku ai na Anela me ka leo nui, na Lani a me na Mana a pau iloko olaila.
    Ia oe na Kerubima, a me na Serapima, i kahea pinepine aku ai,
    Hemolele, Hemolele, Hemolele, ka Haku ke akua o na Kaua.
    Ua piha ka lani a me ka honua ie oe, e ka Moi, a i kou nani.
    O ke anaina nani a na Lunaolelo, ua hoomaikai aku ia oe.
    O ka launa maika a na Kaula, ua hoomaikai aku ia oe.
    O ka puali hanohano o ka poe i make no kou oiaio, ua hoomaikai aku ia oe.
    O ka ekalesia hemolele a puni ka honua, ua hooia aku ia oe,
Ka Makua, ka Moi pau ole i ka heluia;
    Kou hanohano, oiaio, kau Keiki kamakahi;
    A me ka Uhane Hemolele pu hoi, ka mea hooluolu.
    O oe ke ‘Lii o ka Nani, e Kristo.
    O oe ke Keiki mau loa a ka Makua.
    I kou wa i lawe ai nau e hoopakele i ko ke ao nei, aole oe i hoowahawaha i ka opu o ka Virigine.
    I ka wa au i hoopio ai i na eha a ka make, ua wehe mai oe i ke Aupuni o ka Lani no ka poe manaoio a pau.
    Ke noho la oe ma ka lima akau o ke Akua, iloko o ka hanohano o ka Makua.
    Ke manaoio nei makou e hiki mai ana oe i Lunakanawai no makou.
    Nolaila, ke pule aku nei makou e kokua mai oe ia makou kau mau kauwa, au i hoopakele ae ai me kou koko laha ole.
    E heluia’ku makou me ka poe hemolele iloko o ka nani pau ole.
    E ka Haku, e hoola i kou lahuikanaka, a e hoomaikai hoi i kou hooilina.
    E hooponopono ia lakou, a e hapai ia lakou a mau loa.
    I kela la i keia la, ke hiilani aku nei makou ia oe;
    A ke hoomana nei hoi i kou inoa, a i ke ao pau ole.
    E malama mai, e ka Haku, i hihia ole makou i keia la.
    E ka Haku, e lokomaikai mai ia makou; e lokomaikai mai ia makou.
    E ka Haku, e kau mai kou lokomaikai maluna o makou; no ka mea, o oe no o makou hilinai.
    E ka Haku, ia oe no au e hilinai ai; mai ae mai oe i ko’u hoopilikiaia mai.

¶ A i ole ia, o keia Himeni:

Benedicite, omnia opera.

E NA MEA a pau i hanaia e ka Haku, e hoomaikai oukou i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E na Anela o ka Haku, e hoomaikai oukou i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E na Lani, e hoomaikai oukou i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E na Wai maluna o ke Aouli, e hoomaikai oukou i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E na Mana a pau o ka Haku, e hoomaikai oukou i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E ka La a me ka Mahina, e hoomaikai olua i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E na Hoku o ka Lani, e hoomaikai oukou i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E na Kuaua a me ne Kehau, e hoomaikai oukou i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E na Makani o ke Akua, e hoomaikai olua i ka Hake; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E ke Ahi a me ka Wela, e hoomaikai olua i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E ka Hooilo a me ke Kau, e hoomaikai olua i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E na Hau a me na Haukolo, e hoomaikai oukou i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E ka Haukolo a me ke Anu, e hoomaikai olua i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E ka Haupaa a me ka Hauhehee, e hoomaikai olua i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E na Po a me na Ao, e hoomaikai oukou i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E ka Malamalama a me ka Pouli, e hoomaikai olua i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E na Uila a me na Aolewa, e hoomaikai oukou i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E ka Honua, e hoomaikai aku i ka Haku; oia, e hoonani aku ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E na Kuahiwi a me na Puu, e hoomaikai oukou i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E na mea Uliuli maluna o ka Honua, e hoomaikai oukou i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E na Punawai, e hoomaikai oukou i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E na Kai a me na Kaiae, e hoomaikai oukou i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E na Kohola a me na Mea Ola a pau iloko o na Wai, a hoomaikai oukou i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E na Mana a pau o ka Lewa, e hoomaikai oukou i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E a Holoholona Hihiu me na Holoholona Laka, e hoomaikai aku oukou i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E na Keiki a Kanaka, e hoomaikai oukou i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E Iseraela, e hoomaikai i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E na Kahunapule o ka Haku, e hoomaikai oukou i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E na Kauwa a ka Haku, e hoomaikai oukou i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E na Aumakua o ka Po a me na Uhane o ka Poe Pono, e hoomaikai aku i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E ka Poe Hemolele a me na Kanaka Haahaa o ka Naau, e hoomaikai oukou i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    E Anania, Azaria a me Misaela, e hoomaikai oukou i ka Haku; e hoonani ia ia, a e hoonui aku ia ia a mau loa.
    Me ka Makua ka hoonaniia, a me ke Keiki, a me ka Uhane Hemolele.
    E like me ia i kinohi, a i keia wa, a mau loa’ku, i ke ao pau ole. Amene.

¶ Alaila, e heluheluia e like me ia ano hookahi ka Oleloao Alua, i laweia noloko mai o ke Kauoha Hou. A mahope olaila, o ka Himeni malalo iho nei, ke ole nae e heluheluia ua mokuna la no ia la, a no ka Euanelio paha ma ke la o Ioane Bapetite Hemolele.
 

 
Benedictus. St. Luka i., 68.

E HOOMAIKAI IA ka Haku ke Akua o ko Iseraela; no ka mea, ua ike mai oia a ua hoola hoi i kona lahuikanaka;
    A ua kukulu mai i hoola ilaika no kakou, iloko o ka hale o kana kauwa o Davida;
    E like me kana i hai mai ai ma ka waha o kana mau Kaula Hemolele, mai ka hookumuia ana o ke ao nei;
    I hoopakeleia’i kakou mai ko kakou poe enemi mai; a mai na lima hoi o ka poe a pau i inaina mai ia kakou.
    E hana i ka lokomaikai i ae mua ia’i i ko kakou mau kupuna a e hoomanao hoi i kona Kuikahi Hemolele;
    E hooko i ka hoohiki ana i hoohiki ai i ko kakou kupuna, ia Aberahama, e haawi mai ana ia kakou;
    Ia kakou i hoopakeleia’i mailoko mai o ka lima o ko kakou poe enemi, i hoomana aku ia ia me ka makau ole,
    Me ka hemolele a me ka pono imua ona, i na la a pau o ko kakou ola ana.
    O oe, e ke keiki, e kapaia o ke Kaula o ka Mea Kiekie Loa; no ka mea, e hele ana oe imua o ke alo o ka Haku, e hoomakaukau i kona mau alanui;
    E haawi aku i ka ike no ko hoola ana i kona lahuikanaka, no ke kala ana o ko lakou mau hewa;
    Ma ka lokomaikai oluolu o ko kakou Akua, ma ia mea i puka mai ai na kukuna malamalama oluna maluna o kakou;
    I haawi aku i ka malamalama i ka poe e noho ana iloko o ka pouli, a iloko o ka malu o ka make, a e alakai i ko kakou mau wawae iloko o ke ala o ka maluhia.
    E hoonaniia ka Makua, a me ke Keiki, a me ka Uhane Hemolele.
    E like me ia i kinohi, a i keia wa, a mau loa aku, i ke ao pau ole. Amene.

¶ A i ole ia, o keia Halelu:

Jubilate Deo. Halelu c.

E HAUOLI ILOKO o ka Haku, e na aina a pau; e hookauwa aku na ka Haku me ka olioli, a e hele mai imua o kona alo me ke oli ana.
    E hooiaio iho oukou o ka Haku oia ke Akua, oia ka i hana ia kakou, aole na kakou iho; o kakou kona lahuikanaka a me na hipa hoi o kona kula.
    E hele oukou ma ko oukou ala, iloko o kona mau ipuka me ka hoomana aloha ana, a iloko o kona mau anaina me ka hoomaikai; e hooalohaloha aku ia ia, a e olelo maikai hoi i kona inoa.
    No ka mea, he lokomaikai ka Haku, he mau loa kona aloha; o kona oiaio, e mau loa ana no ia ia hanauna aku ia hanauna aku.
    E hoonaniia’ku ka Makua, ke Keiki, a me ka Uhane Hemolele.
    E like me ia i kinohi, a i keia wa, a mau loa aku, i ke ao pau ole. Amene.

¶ Alaila, e himeniia a he heluheluia paha ka Manaoio Aposetele e ke Kahuna a me na kanaka, me ke ku iluna.
 

 
KE MANAOIO NEI au i ke Akua ka Makua Manaloa, ka mea nana i hana i ka Lani a me ka Honua:
    A ia Iesu Kristo hana Keiki ko kakou Haku, i hapaiia na ka Uhane Hemolele, a i hanauia e Malie ka Virigine, i hoomanawanui malalo o Ponetio Pilato, a kumakaiaia, a make, a kanuia hoi, a iho aku la oia iloko o ka po, a i ke kolu o ka la ala hou mai oia mai ka make mai, pii aku la oia iloko o ka Lani, a noho iho la ma ka lima akau o ke Akua ka Makua Manaloa; mailaila oia e hele mai ai e hookolokolo i ka poe ola a me ka poe make.
    Ke manaoio nei au i ka Uhane Hemolele, a i ka Ekalesia Kakolika Hemolele; a i ke anaina a ka Poe Hemolele; a i ke kala ana o na hala; a i ke ala hou ana o ke kino, a me ke ola pau ole. Amene.

¶ A mahope olaila, o keia mau Pule malalo ae nei, e kukuli like me ka hoomana ana; na ke Kahuna e hooho mua, me ka leo nui,

O ka Haku pu me oukou.
Olelopane. A me kou Uhane.
Kahuna. E pule kakou.
E ka Haku, e aloha mai ia makou.
E Kristo, e aloha mai ia makou.
E ka Haku, e aloha mai ia makou.

¶ Alaila, o ke Kahuna, na Kakauolelo a me na kanaka, e heluhelu like i ka Pule a ka Haku me ka leo nui.
 

Apostles' Creed
E KO MAKOU Makua iloko o ka Lani, e hoanoia kou inoa; e hiki mai kou aupuni; e malamaia kou makemake ma ka honua nei, e like me ia i malama ia ma ka Lani; e haawi mai ia makou i ai no keia la; e kala mai i ko makou lawehala ana, me makou e kala nei i ka poe i lawehala mai ia makou; mai alakai ia makou i ka hoowalewaleia mai, aka, e hoopakele ia makou mai ka ino; no ka mea, nou ke aupuni, a me ka mana, a me ka hoonaniia, a mau loa’ku. Amene.

¶ Alaila e ku iluna ke Kahunapule a e heluhelu mai:

E KA HAKU, e hoike mai oe i kou aloha maluna o makou.
Olelopane. A e ae mai ia makou i kou hoola ana.
    Kahuna. E ka Haku, e hoola mai i ka Moi.
    Olelopane. E aloha nui mai ia makou i ko makou wa e kahea aku ai ia oe.
    Kahuna. E hoopiha i kou mau kahunapule i ka pono.
    Olelopane. A he hoohauoli mai oe i kou poe kanaka i waeia.
    Kahuna. E ka Haku, e hoola i kou lahuikanaka.
    Olelopane. A hoomaikai hoi i kou hooilina.
    Kahuna. E haawi mai i ka maluhia o ko makou manawa, e ka Haku.
    Olelopane. No ka mea, aohe mea a ae nana e hakaka no makou, aka, o oe wale no, e ke Akua.
    Kahuna. E ke Akua, e hoomaemae i ko makou mau naau iloko o makou.
    Olelopane. A mai lawe aku i kou Uhane Hemolele mai o makou aku.

¶ A mahope olaila, ekolu Kolete; ka mea mua no ka la, e like me ka mea mau i hookaawaleia no ka Ahaaina na ka Haku; o ka lua, no ka Maluhia; o ke kolu, no ke Aloha a me ka Noho Oluolu. A o na Kolete hope eua, aole e hoololiia, aka, e heluhelu mau ia ma ka Pule Kakahiaka a puni ka makahiki, e like me ia malalo iho. Kukuli a pau ilalo.
 

Lord's Prayer
O ka lua o na Kolete, no ka Maluhia.

E KE AKUA, ke kumu o ka maluhia a me ke kuikahi, iloko o kou ike i paa’i ko makou ola mau loa, ka mea nana ka hana i oiaio ke kuokoa, e kokua mai ia makou, kau mau kauwa haahaa, i na hana ino a pau a ko makou mau enemi; i hilinai oiaio aku ai makou i kou kokua ana, a i ole makou e makau i ka mana o na mea a pau e kue mai ia makou, ma ka ikaika o Iesu Kristo ko makou Haku. Amene.
 

2nd Collect, for Peace
¶ O ke kolu o na Kolete, no ke Aloha.

E KA HAKU, ko makou Makua i ka lani, ka mea Manaloa a me ke Akua mau loa, nana i malama maikai mai ia makou a hiki i keia la; e malama mai ia makou e like me ka ikaika o kou mana; a e haawi mai i keia la i ole makou e haule iloko o ka hewa, aole hoi e komo iloko o kekahi pilikia; aka, o ka makou mau hana a pau, nau no e hooponopono mai, i hana mau ai makou i ka pono imua o kou maka, ma o Iesu Kristo la, ko makou Haku. Amene.

¶ Ma na papa Himeni a me na wahi a lakou e himeni ai, e hanaia ke mele.

¶ Alaila, o keia mau Pule elima mahope ae nei e heluheluia maanei, koe nae ke heluheluia ka Litania; alaila, o na mea elua wale no mahope loa ke heluheluia, e like me ko laua wahi.
 

3rd Collect, for Grace
He Pule no ka Moi ke Alii.

E KA HAKU, ko makou Makua i ka Lani, ke Kiekie a me ka Mana, ke Alii o na’Lii, ka Haku o na Haku, ke Alakai hookahi o na’Lii, ka mea i ike, mai kou noho alii mai, i ka poe a pau e noho ana ma ka honua; me ko makou naau a pau, ke noi aku nei makou ia oe, kou aloha e ike i ko makou Alii lokomaikai nui, Kamehameha IV.; e hoopiha ia ia me ke aloha o kou Uhane Hemolele, i hahai mau ai oia mamuli o kou makemake, a hele ma kou alanui. E hoopiha ia ia a nui loa me na makana mai ka Lani mai; e haawi mai ia ia i ka oluolu a me ka waiwai, a me ke ola loihi; e hooikaika ia ia i lanakila ai oia maluna o kona poe enemi a pau loa; a mahope, I ka pau ana o keia opla, e loaa’I ia ia ka oiloli a me ka pomaikai mau loa, ma o Iesu Kristo la, ko kakou Haku. Amene.
 

Prayer for the King's Majesty
He Pule no ka Ohana Alii.

E KE AKUA MANALOA, ka waihona o na maikai a pau, ke nonoi haahaa aku nei makou ia oe, e hoopomaikai ia Emma ka Moiwahine, a me ka Ohana Alii a pau. E hoopiha ia lakou me kou Uhane Hemolele; e hoolako ia lakou me kou aloha mai ka Lani mai; e hoolawa ia lakou me na pomaikai a pau; a e lawe aku ia lakou i kou apupuni mau loa, ma o Iesu Kristo la, ko kakou Haku. Amene.
 

Prayer for the Royal Family
He Pule no na Kahuna a me na Kanaka.

E KA MEA MANALOA a me ke Akua mau loa, o oe hookahi kai hana i na hana mana nui, e hoouna mai maluna o ko makou mau Bihopa, a me na Kahuna, a me na ahahalawai a pau i haawiia ia lakou e malama, i ka oluolu a me ke aloha o kou Uhane; i hooluolu aku ai lakou ia oe me ka oiaio, e ninini mau maluna o lakou i ke kehau o kou hoomaikai ana. E haawi mai i keia, e ka Haku, no ka hanohano o ko makou Kokua a me ka Uwao, Iesu Kristo. Amene.
 

Prayer for Clergy & People
He Pule na Kerisotoma Hemolele.

E KE AKUA MANALOA, ka mea i haawi mai ia makou i ke aloha i keia manawa me ka lokahi, e hoike aku i ka makou noi haahaa kupono imua ou, a ua ae mai hoi oe ina elua a ekolu i akoakoa i kahi hookahi ma kou inoa, e haawi mai oe i ka lakou mea e noi ai: e hooko i keia manawa, e ka Haku, i na makemake a me na noi a kau mau kauwa, e like me ka mea kupono ia lakou; e haawi mai hoi ia makou ma keia ao i ka ike o kou oiaio, a iloko o ke ao e hiki mai ana i ke ola mau loa. Amene.

II. Korineto xiii., 14.

O KA LOKOMAIKAI o ko kakou Haku o Iesu Kristo, a me ke aloha o ke Akua, a me ka launa pu mai o ka Uhane Hemolele, me kakou a pau a mau loa. Amene.

Maanei e pau ai ka Papa no ka Pule Kakahiaka, a puni ka makahiki.

Prayer of St. ChrysostomReturn to the Book of Common Prayer in Hawaiian

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld