The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

   

Ka Buke o ka Pule Ana a Me Ka Hooko Ana

The Book of Common Prayer in Hawaiian (1862)


 
OLELO KAUOHA
NO KA PULE AHIAHI,
NO KELA LA KEIA LA O KA MAKAHIKI.

¶ I ka hoomaka ana i ka Pule Ahiahi, e heluhelu mai ke Kahunapule i kekahi o keia mau pauku, noloko mai o ka Olelo a ke Akua; alaila, e hai mai oia i na mea i haiia mahope aku.

A INA I HULI ka mea hewa mai kona hewa ana i hana’i, a hana hoi i ka mea ku i ke kanawai a me ka pono, e hoopakele ana no ia i kona uhane e ola. Ezekiela xviii. 27.
    Ke hoike aku nei au i ko’u mau hala; ke kau nei hoi ko’u mau hewa imua o ko’u alo. Halelu li. 3.
    E huna ae i kou mau maka mai ko’u mau hewa, a e holoi ae i ko’u haumia. Halelu li. 9.
    O na mohai no ke Akua, oia ka uhane mihi; o ka naau mihi me ka pepe, aole oe e hoole mai. Halelu li. 17.
    A e haehae i ko oukou naau, aole i ko oukou aahu, a e huli aku i ka Haku ko oukou Akua; no ka mea, he lokomaikai a he aloha kona, ua lohi mai ka inaina, he lokomaikai, a ua mihi hoi oia no ia hewa. Ioela ii. 13.
    No ka Haku ko kakou Akua ka lokomaikai a me ke kala ana, oia hoi ua kipi aku kakou ia ia; aole hoi kakou i hoolohe i ka leo o ka Haku ko kakou Akua, a hele hoi mamuli o kona mau kanawai, ana i kukulu mai ai imua o kakou. Daniela ix. 9, 10.
    E ka Haku, e ao mai ia’u, me ke akahele nae; aole iloko o kou inaina, o lilo loa au i mea ole. Ielemia x. 24. Halelu vi. 1.
    E mihi oukou; no ka mea, ua kokoke mai nei ke aupuni o ka lani. Mataio iii. 2.
    E ku ana au, a e hele aku i kuu makuakane, a e olelo aku au ia ia, E kuu makua, ua hana hewa aku au i ka lani, a imua ou, aole au e pono ke kapa hou ia mai he keiki nau. St. Luka xv. 18, 19.
    Mai komo ae iloko o ka hookolokolo ana i kau kauwa, e ka Haku; no ka mea, imua o kou alo aole e aponoia kekahi mea ola. Halelu cxliii. 2.
    Ina e olelo kakou aole o kakou hewa, ua kuhihewa kakou, aole hoi he oiaio iloko o kakou; aka, ina e hai kakou i ko kakou mau hewa, he oiaio a he lokomaikai ke Akua e kala mai i ko kakou mau hewa, a i ka hoomaemae ana hoi ia kakou mai ko kakou haumia ae. I St. Ioane i. 8, 9.

E NA HOAHANAU ALOHA, ua kauohaia mai kakou e ka Olelo, ma na wahi he lehulehu, e hai aku a e hoike hoi i ko kakou mau hala a me na hewa he nui; aole hoi kakou e huna a uhi ia lakou imua o ka maka o ke Akua Manaloa, ko kakou Makua iloko o ka lani; aka, e mihi aku no me ka haahaa, ke akahai, a me ka hoolohe o ka naau, i mea e loaa mai ai ke kalaia mai, noloko mai o ka nui o kona pono me ka lokomaikai. He pono io no ko kakou mihi haahaa ana aku i ko kakou mau hewa imua o ke Akua, i na manawa a pau; ua kupono loa nae i ko kakou manawa e akoakoa’i a halawai no ka mahalo ana’ku ia ia no na pomaikai he nui i loaa ia kakou mai kona lima mai, e hauoli aku ia ia me ka hoolea ana, me ka hoolohe ana i kana mau Kauoha Hemolele, me ke noi ana aku hoi i na mea a pau e kupono ana no ke kino a me ka uhane pu hoi.
Nolaila, ke noi aku nei au me ka haahaa i na mea a pau i akoakoa mai nei i keia wa, e hahai mai ia’u me ka naau maemae, me ka leo haahaa imua o ka Nohoalii o ka lokomaikai ma ka lani, me ka i ana:—

¶ He mihi ana na ke anaina pule e hooho like aku ai mahope o ke Kahunapule, me ke kukuli ana.
 

Evening Prayer
E KA MAKUA Manaloa me ka lokomaikai, ua hewa makou, a ua auwana aku mai kou mau ala me he mau hipa auwana la. Ua hahai loa makou i na kuko a me na makemake o ko makou mau naau. Ua uhaiia e makou kou mau kanawai. Ua haalele makou i na hana pono ia makou ke hana, a ua hana makou i na hana kupono ole ia makou ke hana; aole he maemae iloko o makou. Aka, nau no, e ka Haku, e aloha mai ia makou ka poe i hewa. E hoopakele ae oe, e ke Akua, i ka poe i mihi mai i ko lakou mau hala. E hoihoi mai hoi i ka poe i kaumaha e like me kau mau kauoha i hoikeia mai i ke ao nei, ma o Kristo Iesu ko makou Haku. A e ae mai hoi, e ka Makua lokomaikai, no kona pono, e noho makou me ka pono, me ka manao ia oe, a me ka noho pololei, i mea e hoonaniia’i kou inoa hemolele. Amene.

¶ O ke Kala ana, a me ka Hookuu ana o na Hewa; na ke Kahuna wale no e heluhelu, me ke ku no iluna; a e mau ke kukuli ana o na kanaka.

KE AKUA Manaloa, ka Makua o ko kakou Haku o Iesu Kristo, oia ka i makemake ole i ka make o ka mea hewa, aka, e huli mai oia mai kona hana hewa ana a i ke ola, ua haawi oia i ka mana, a me ke kanawai i kona mau kahunapule, e hoike a e hai aku i kona lahui kanaka, ke mihi io, i ke kala ia ana a me ka hookuu aku hoi i ka poe a pau i mihi oiaio mai, a i manaoio mai hoi i kana Euanelio Hemolele. No ia hoi, e nonoi aku kakou ia ia, e haawi mai ia kakou i ka mihi oiaio ana, a me kona Uhane Hemolele, i oluolu mai ai oia i keia mau mea a kakou e hana nei i keia wa; a i noho ai kakou i na la i koe o ko kakou ola ana ma keia hope aku me ka maemae a me ka hemolele; pela kakou e hiki aku ai i ka hopena iloko o kona olioli mau loa, ma o Iesu Kristo la ko kakou Haku. Amene.

¶ E pane like na kanaka a pau ma keia wahi, a ma ka hope o na pule e ae a pau, Amene.

¶ Alaila, e kukuli iho ke Kahunapule, a e pule aku i ka Pule a ka Haku me ka leo nui maopopo; a e kukuli pu hoi na kanaka me ka pule pu aku me ia, ma keia wahi, a me na wahi e ae a pau e hanaia’i na Aha Hoomana.
 

Confession & Absolution
E KO MAKOU Makua iloko o ka Lani, e hoanoia kou inoa; e hiki mai kou aupuni; e malamaia kou makemake ma ka honua nei, e like me ia i malama ia ma ka Lani; e haawi mai ia makou i ai no keia la; e kala mai i ko makou lawehala ana, me makou e kala nei i ka poe i lawehala mai ia makou; mai alakai ia makou i ka hoowalewaleia mai, aka, e hoopakele ia makou mai ka ino; no ka mea, nou ke aupuni, a me ka mana, a me ka hoonaniia, a mau loa’ku. Amene.

¶ Alaila e olelo hou mai oia:

E ka Haku, e wehe mai oe i ko makou mau lehelehe.
Olelopane. I hoomaikai aku ai ko makou waha ia oe.
Kahuna. E ke Akua, e hiki koke mai e hoola ia makou.
Olelopane. E ka Haku, e kokua koke mai ia makou.

¶ Maanei e ku like a pau iluna, a olelo mai ke Kahuna:

    E hoonaniia ka Makua, a me ke Keiki, a me ka Uhane Hemolele.
    Olelopane. E like me ia i kinohi, a i keia wa, a mau loa aku, i ke ao pau ole. Amene.
    Kahuna. E hoomaikaiia ka Haku.
    Olelopane. E hoonaniia ka inoa o ka Haku.

¶ Alaila e heluheluia a e himeniia paha na Halelu e like me ka mea i makemakeia. Alaila, i haawina ma ke Kauoha Kahiko, e like me ka makemake. A mahope olaila, o ka Magnificat, (o ke Mele a Malie Virigine Pomaikai,) ma ka olelo Hawaii, e like me ia malalo ae nei.

Magnificat. St. Luka, i.

KE HOONUI aku nei kuu uhane i ka Haku, a ua olioli hoi ko’u naau i ke Akua kuu hoola.
    No ka mea, ua nana aloha mai oia, i ka haahaa o kana kauwa wahine.
    No ka mea, aia hoi, mai keia manawa aku, e olelo mai na hanauna a pau ia’u he pomaikai.
    No ka mea, o ka Mea Mana, ua hoonui mai ia’u; a he hemolele hoi kona inoa.
    Aia hoi kona aloha maluna o ka poe makau ia ia; ma na hanauna a pau.
    Ua hoike mai oia i ka ikaika me kona lima; ua hoopuehu oia i ka poe hookiekie iloko o ke kuko o ko lakou mau naau.
    Ua kiola iho oia i ka poe ikaika mai ko lakou mau noho; a hookiekie ae hoi i ka poe haahaa a me ke akahai.
    Ua hoopiha oia i ka mea pololi me na mea maikai; a o ka mea waiwai ua hookuke aku oia me ka nele.
    A hoomanao oia i kona aloha, a kokua mai la i kana kauwa ia Iseraela, e like me kana hua, a mau loa aku.
    E hoonaniia ka Makua, a me ke Keiki, a me ka Uhane Hemolele.
    E like me ia i kinohi, a i keia wa, a mau loa’ku, i ke ao pau ole. Amene.

¶ A i ole, o keia Halelu, ke ole nae ina o ka la Umikumamaiwa o ka Mahina, alaila, e heluheluia no e like me na mea mau o na Halelu.
 

Lord's Prayer
Cantate Domino. Halelu xcviii.

E OLI AKU imua a ka Haku i ke mele hou, no ka mea, ua hana oia i na hana kupanaha.
    Me kona lima akau iho, a me kona lima hemolele, i loaa ai ia ia ka lanakila.
    Ua hoike mai ka Haku i kana hoola; o kona pono, ua hoike akea mai oia imua o ko na aina e.
    Ua hoomanao oia i kona lokomaikai a me ka oiaio i ko ka hale o Iseraela; a ua ike na palena a pau o ka honua i ka hoola a ko kakou Akua.
    E hoike ia oukou iho me ka olioli imua o ka Haku, e na aina a pau; e oli, e hauoli, a e haawi i ka hoomaikai.
    E hiilani i ka Haku maluna o ka hapa; e oli i ka hapa me ka halelu o ka hoomana aloha ana.
    Me na ole a me na ohe e hoike ia oukou iho me ka olioli imua o ka Haku ke Alii.
    E walaau ke kai, a me na mea a pau iloko olaila; o ka honua poepoe kekahi, a me ka poe e noho la maloko.
    E ae i na waikahe e paipai i na lima, a e ae i na puu e hauoli pu imua o ka Haku; no ka mea, e hele mai ana oia e hookolokolo i ka honua.
    Me ka pono oia e hookolokolo ai i ka honua, a i na kanaka hoi me ka pololei.
    E hoonaniiaku ka Makua, a me ke Keiki, a me ka Uhane Hemolele.
    E like me ia i kinohi, a i keia wa, a mau loa’ku, i ke ao pau ole. Amene.

¶ Alaila, o ka haawina o ke Kauoha Hou, e like me ka mea i hookaawaleia. A mahope aku o ka Nunc Dimittis, (a o ke Mele paha a Simeona,) ma ka olelo Hawaii, eia malalo nei.

Nunc Dimittis. St. Luke, ii., 29.

E KA HAKU, ano e hookuu mai oe i kau kauwa e hele me ka maluhia, e like me kau olelo.
    No ka mea, ua ike ko’u mau maka i kau hoola, au i hoomakaukau ai, imua o ka maka o na kanaka a pau;
    I malamalama e hoomalamalama ai i na kanaka e, a i nani hoi no kou lahuikanaka Iseraela.
    E hoonaniia’ku ka Makua, ke Keiki, a me ka Uhane Hemolele.
    E like me ia i kinohi, a i keia wa, a mau loa aku, i ke ao pau ole. Amene.

¶ A i ole ia, o keia Halelu; ke ole nae ina o ka la Umikumamalua o ka Mahina.

Deus Misereatur. Halelu lxvii.

E KE AKUA, e lokomaikai mai ia makou a e hoopomaikai ia makou; a e hoike ia makou i ka malamalama o kona helehelena, a e lokomaikai mai ia makou;
    E ikeia ai kou aoao ma ka honua, kou malama maikai ana hoi iwaena o na lahui a pau loa.
    E hoomaikai aku na kanaka ia oe, e ke Akua; ae, e hoomaikai aku na kanaka a pau ia oe.
    E hauoli, e na lahuikanaka, a e olioli; no ka mea, e hookolokolo oe i na kanaka me ka pono, a e hooponopono i na lahuikanaka ma ka honua.
    E hoomaikai aku na kanaka ia oe, e ke Akua; ae e hoomaikai aku na kanaka a pau ia oe.
    Alaila, e hoohua mai ka honua i kona hua; o ke Akua, o ko kakou Akua ponoi, ke haawi mai i kona hoomaikai.
    Na ke Akua e hoopomaikai ia kakou; a e makau na palena a pau o ka honua ia ia.
    E hoonaniia ka Makua, a me ke Keiki, a me ka Uhane Hemolele.
    E like me ia i kinohi, a i keia wa, a mau loa’ku, i ke ao pau ole. Amene.

¶ Alaila, e himeniia a he heluheluia paha ka Manaoio Aposetele e ke Kahuna a me na kanaka, me ke ku iluna.
 

 
KE MANAOIO NEI au i ke Akua ka Makua Manaloa, ka mea nana i hana i ka Lani a me ka Honua:
    A ia Iesu Kristo hana Keiki ko kakou Haku, i hapaiia na ka Uhane Hemolele, a i hanauia e Malie ka Virigine, i hoomanawanui malalo o Ponetio Pilato, a kumakaiaia, a make, a kanuia hoi, a iho aku la oia iloko o ka po, a i ke kolu o ka la ala hou mai oia mai ka make mai, pii aku la oia iloko o ka Lani, a noho iho la ma ka lima akau o ke Akua ka Makua Manaloa; mailaila oia e hele mai ai e hookolokolo i ka poe ola a me ka poe make.
    Ke manaoio nei au i ka Uhane Hemolele, a i ka Ekalesia Kakolika Hemolele; a i ke anaina a ka Poe Hemolele; a i ke kala ana o na hala; a i ke ala hou ana o ke kino, a me ke ola pau ole. Amene.

¶ A mahope olaila, o keia mau Pule malalo ae nei, e kukuli like me ka hoomana ana; na ke Kahuna e hooho mua, me ka leo nui,

O ka Haku pu me oukou.
Olelopane. A me kou Uhane.
Kahuna. E pule kakou.
E ka Haku, e aloha mai ia makou.
E Kristo, e aloha mai ia makou.
E ka Haku, e aloha mai ia makou.

¶ Alaila, o ke Kahuna, na Kakauolelo a me na kanaka, e heluhelu like i ka Pule a ka Haku me ka leo nui.
 

Apostles' Creed
E KO MAKOU Makua iloko o ka Lani, e hoanoia kou inoa; e hiki mai kou aupuni; e malamaia kou makemake ma ka honua nei, e like me ia i malama ia ma ka Lani; e haawi mai ia makou i ai no keia la; e kala mai i ko makou lawehala ana, me makou e kala nei i ka poe i lawehala mai ia makou; mai alakai ia makou i ka hoowalewaleia mai, aka, e hoopakele ia makou mai ka ino; no ka mea, nou ke aupuni, a me ka mana, a me ka hoonaniia, a mau loa’ku. Amene.

¶ Alaila e ku iluna ke Kahunapule a e heluhelu mai:

E KA HAKU, e hoike mai oe i kou aloha maluna o makou.
Olelopane. A e ae mai ia makou i kou hoola ana.
    Kahuna. E ka Haku, e hoola mai i ka Moi.
    Olelopane. E aloha nui mai ia makou i ko makou wa e kahea aku ai ia oe.
    Kahuna. E hoopiha i kou mau kahunapule i ka pono.
    Olelopane. A he hoohauoli mai oe i kou poe kanaka i waeia.
    Kahuna. E ka Haku, e hoola i kou lahuikanaka.
    Olelopane. A hoomaikai hoi i kou hooilina.
    Kahuna. E haawi mai i ka maluhia o ko makou manawa, e ka Haku.
    Olelopane. No ka mea, aohe mea a ae nana e hakaka no makou, aka, o oe wale no, e ke Akua.
    Kahuna. E ke Akua, e hoomaemae i ko makou mau naau iloko o makou.
    Olelopane. A mai lawe aku i kou Uhane Hemolele mai o makou aku.

¶ Alaila, o na Kolete ekolu; o ka mua, o ko ia La; ka lua, no ka Maluhia; ke kolu, no ke Kokua i na Pilikia a pau, e like me ia malalo nei. O na Kolete hope elua, e heluhelu mau no i kela la keia la ma ka Pule Ahiahi me ka hoololi ole ia.
 

Lord's Prayer
Ke Kolete Elua o ka Pule Ahiahi.

E KE AKUA, nona na makemake hemolele a pau, na oleloao maikai a pau, a me na hana pono a pau i puka mai ai, e haawi mai i kau mau kauwa i ka maluhia hiki ole i ko ke ao nei ke haawi mai; i hoolohe pu ai ko makou mau naau i kou mau kanawai, a man ou la e hoopakeleia ai makou i ka makau i ko makou mau enemi, i loaa ai ia makou ka noho oluolu ana me ka malu, ma ka pono o Iesu Kristo ko makou Hoola. Amene.
 

2nd Collect at Evening Prayer
Ke Kolete Akolu, no ke Kokua i na Pilikia a pau.

KE NONOI AKU NEI makou e hoomalamalama i ko makou pouli, e ka Haku, a ma kou aloha nui e kokua ia makou i na pilikia a me na poino a pau o keia po, no ke aloha o kau Keiki Kamakahi, ko makou Hoola Iesu Kristo. Amene.

¶ Ma na papa Himeni a me na wahi a lakou e himeni ai, e hanaia ke mele.

¶ Alaila, o keia mau Pule elima mahope ae nei e heluheluia maanei, kow nae ke heluheluia ka Litania; alaila, o na mea elua wale no mahope loa ke heluheluia, e like me ko laua wahi.
 

3rd Collect, for Aid against Perils
He Pule no ka Moi ke Alii.

E KA HAKU, ko makou Makua i ka Lani, ke Kiekie a me ka Mana, ke Alii o na’Lii, ka Haku o na Haku, ke Alakai hookahi o na’Lii, ka mea i ike, mai kou noho alii mai, i ka poe a pau e noho ana ma ka honua; me ko makou naau a pau, ke noi aku nei makou ia oe, kou aloha e ike i ko makou Alii lokomaikai nui, Kamehameha IV.; e hoopiha ia ia me ke aloha o kou Uhane Hemolele, i hahai mau ai oia mamuli o kou makemake, a hele ma kou alanui. E hoopiha ia ia a nui loa me na makana mai ka Lani mai; e haawi mai ia ia i ka oluolu a me ka waiwai, a me ke ola loihi; e hooikaika ia ia i lanakila ai oia maluna o kona poe enemi a pau loa; a mahope, I ka pau ana o keia opla, e loaa’I ia ia ka oiloli a me ka pomaikai mau loa, ma o Iesu Kristo la, ko kakou Haku. Amene.
 

Prayer for the king's Majesty
He Pule no ka Ohana Alii.

E KE AKUA MANALOA, ka waihona o na maikai a pau, ke nonoi haahaa aku nei makou ia oe, e hoopomaikai ia Emma ka Moiwahine, a me ka Ohana Alii a pau. E hoopiha ia lakou me kou Uhane Hemolele; e hoolako ia lakou me kou aloha mai ka Lani mai; e hoolawa ia lakou me na pomaikai a pau; a e lawe aku ia lakou i kou apupuni mau loa, ma o Iesu Kristo la, ko kakou Haku. Amene.
 

Prayer for the royal Family
He Pule no na Kahuna a me na Kanaka.

E KA MEA MANALOA a me ke Akua mau loa, o oe hookahi kai hana i na hana mana nui, e hoouna mai maluna o ko makou mau Bihopa, a me na Kahuna, a me na ahahalawai a pau i haawiia ia lakou e malama, i ka oluolu a me ke aloha o kou Uhane; i hooluolu aku ai lakou ia oe me ka oiaio, e ninini mau maluna o lakou i ke kehau o kou hoomaikai ana. E haawi mai i keia, e ka Haku, no ka hanohano o ko makou Kokua a me ka Uwao, Iesu Kristo. Amene.
 

Prayer for Clergy & People
He Pule na Kerisotoma Hemolele.

E KE AKUA MANALOA, ka mea i haawi mai ia makou i ke aloha i keia manawa me ka lokahi, e hoike aku i ka makou noi haahaa kupono imua ou, a ua ae mai hoi oe ina elua a ekolu i akoakoa i kahi hookahi ma kou inoa, e haawi mai oe i ka lakou mea e noi ai: e hooko i keia manawa, e ka Haku, i na makemake a me na noi a kau mau kauwa, e like me ka mea kupono ia lakou; e haawi mai hoi ia makou ma keia ao i ka ike o kou oiaio, a iloko o ke ao e hiki mai ana i ke ola mau loa. Amene.

O KA LOKOMAIKAI o ko kakou Haku o Iesu Kristo, a me ke aloha o ke Akua, a me ka launa pu mai o ka Uhane Hemolele, me kakou a pau a mau loa. Amene.

Maanei e pau ai ke kauoha no ka Pule Ahiahi, a puni ka makahiki.

Prayer of St. Chrysostom


Return to the Book of Common Prayer in Hawaiian

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld