The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Ikce Wocekiye Wowapi Kin
Portions of the 1789 Book of Common Prayer in Dakota

 

ENANAKIYA TAKU ON WOCEKIYE WA WOPIDA EYAPI KIN.

Hinhanna qa Rtayetu Cekiyapi kin en Wocekiye ehake num eyapi kte cin hen itokam eyapi kta.

Wocekiye.

Omniciye Tanka kin wacewicakiciciyapi wan.

Wokdakapi kin hehan de unpi kta.

WAKANTANKA iyotan Waunxida, Minahanska Makoce kin en oyate onpi kin otaya un, unxiiciya ceunniciyapi, he iyecen dehan Omniciye en Wicaxa Itancanpi miniciyapi kin hena eepi iyotanyan un ceunniciyapi; Hecen taku iyuha iwokdakapi qa iwanyakapi kin niye ecunwicayakiyin ca owicayakiyin kta iyonicipi nuwe, heon wowitan nitawa kin iyopte kta, qa Okodakiciye Wakan nitawa kin iwaxte kta, qa nitaoyate kin wikope xni, okinihanyan, qa tanyan unpi kta; heepi taku iyuha piyapi qa yuxtanpi, oakde awicakehan qa iyotan waxte kin he akan, hecen wookiye qa wowiyuxkin, wowicake qa wicoowotanna, Wakantanka ohodapi qa kokipapi, henakiya unkiyepi opeya wicoicage iyuha en yusutapi kta. Hena cepi un, qa unkiyepi un, qa Okodakiciye Wakan nitawa ataya kin un, dena ee qa taku unkicakij kin iyuha Jesus Christ, iyotan wacantkiya Itancan qa Wanikiya unkitawapi Caje qa Otahenaiyaye cin, hena eciyatanhan unxiiciya unnicidapi. Amen.
 

Prayers & Thanksgivings upon Several Occasions

 

 
Prayers

A Prayer for Congress

Magaju kta Icekiyapi.

O Wakantanka, Marpiyata Ateyapi, niye Nicinkxi Jesus Christ eciyatanhan, tona wokicunze nitawa kin, qa detanhan wicoowotanna kin odepi kinhan, tancanpi taku un iwaxakapi kte cin iwahowicayaye ciqon; Dehan wiunkakijapi kin en iwaknana magaju yayin kta iceunniciyapi, hecen maka etanhan waskuyecca kin eunyakupi kta, qa heon wokicanpte unyuhapi kta qa nix wookinihan duha kta; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan. Amen.
 

For Rain

Owaxtecake kta Icekiyapi.

Ateyapi iyotan waxaka qa waunxida kin, woartani unkitawapi kin on nina magaju yaye cin, nitowaxte tanka kin eciyatanhan asni yayin kta  unxiiciya iceunniciyapi. Qa iyacinyan magaju yayin kta hecen maka kin iyacinyan wowiyun unyanpi qa etanhan taku unyuhapi kta e waicage kta iceunniciyapi. Qa wowaxte unqu miye, hecen iyopeunyanpi kin on wiconi unyuhapi kin unkdutokecapi kta, qa wacanyakiye cin on wopida wa woyatan unnicupi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan. Amen.
 

For Fair Weather

Waicage xni qa Wicaakiran icunhan.

O Wakantanka, marpiyata Ateyapi, he niye magaju kin hiarpaye yaye, ca maka kin waicaryaye; Nitaoyate kakijapi kin ayatunwin kta iceunniciyapi; marpiya eciyatanhan nitowaxte kin un maka kin akan waskuyeca kin yuota ye; qa dehan unkiye waunrtanipi on, taku unnicapi qa unkakiranpi nitowaxte kin eciyatanhan waunxidaya waotaka yakagin kta; Jesus Christ Itancan unyanpi towaxtedake kin un, he niye qa Woniya Wakan kin hena om, dehan qa owihanke wanin, wookinihan qa wowitan duhapi kta. Amen.
 

In Time of Dearth & Famine

Okicize qa Owodutaton icunhan.

O Wakantanka iyotan Waxaka, taku iyuha awanyaka Itancan kin tuwana kipajin okihi kta iyecece xni kin, wartanipis’a kin owotanna kakixwicayin kte cin, qa tona awicakehan iyopeiciyapi kin unxiwicada kte cin; Toka unyanpi kin etanhan niunyakiyapi qa eunyakdakupi kta unxiiciya iceunniciyapi; hecen unkiyepi, wowinape nitawa kin kounyakapi kinhan, ohinni wokokipe iyuha etanhan tanyan unyuhapi kta, niya nixnana woohiye iyuha wicayaqu kin, wowitan unnicupi kta; Nicinkxi, Jesus Christ Itancan unyanpi wicoecetu tawa kin he eciyatanhan. Amen.
 

In time of War & Tumult

Tona Wicoran Wakan en opeya hiyupi kte cin.

Opewicakiyapi Anpetu kin, itokam Anpetu Wakan kin hena en de eyapi kta.

Wakantanka iyotan Waxaka, marpiyata Ate unyanpi kin, Nicinkxi teyarinda we kin on Okedakiciye owancaya wan openiciton kin he nive; He unxidaya atunwin ye, qa dehan eptaye nitawa kin etanhan Waawankdakapi qa Wicaxa Wakanpi tawacinpi kin awanwicayake ca ecunwicakiya ye, hecen wicaxa tuwana iknuhanna nape akan ehnakapi kte xni, tka Okodakiciye Wakan nitawa kin en nitwoaxiyepi opeya wicoran kin ksamyahan qa wicakeya wicaxa he ecunpi kta iyececapi wicakarnigapi kta. Qa, tona hecen wicoran wakan wicaqupi kte cin, hena marpiya eciyatanhan woyawaxte qa nitowaxte kin wicaqu ye; hecen tonipi qa toiyepi kin napin eciyatanhan nitowitan kin yutaninpi kta, qa wicaxa iyuha nipi kte cin yutokata ekdepi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan. Amen.

Qaix de.

Wakantanka iyotan Waxaka, taku waxte iyuha wicaqu kin he niye, nitowacinksape wakan kin eciyatanhan, Okodakiciye Wakan kin en Wicoran otakiya ecnupi kta eyaknake cin; he en tona wicoran kin wanji tukte kaxa en wicakicopi kin iyuha nitowaxte kin wicayaqu kta unxiiciya iceunniciyapi; qa oie nitawa etanhan wowicake kin ohinni yaotaya wicaqu ye, qa nakun wiconi iyaonpepicaxni wicaqu ye, hecen nitokam wicakeya waecunpi kta, qa heon Nicaje tanka kin wowitan yuha kta, qa Okodakiciye Wakan nitawa kin he sanpa yuwaxtepi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan. Amen.
 

For Those about to be Admitted into Holy Orders

Wowayazan ota qa nina Wicata icunhan.

O Wakantanka iyotan Waxaka, wiconi qa wicunte, wowayazan qa wicozani, hena etanhan Itancan kin he niye; Waceunkiyapi kin ihayakta kta unxiiciya iceunniciyapi; qa woartani unyuhapi kin on wowayazan tanka qa wicunte tanka yuha wanyag unyahipi kte cin hecetu yadake heon etanhan wadasu kin en O Itancan, wowaunxida kiksuya ye. Wartanis’a onunxikapi kin unxiunda miye, qa wowayazan terika on unkakijapi kin unxiunda miye, qa wowayazan terika on unkakijapi kin yureyam iyeya ye. Ateyapi wawiyopeye nitawa kin de tanyan kisuye unyanpi wacinyepica xni kin awauncinpi kta; hecen unkicantepi kin on marpiya eciyatanhan wicoksape wan wiconi owihanke wanica en unkaipi kte cin he awauncinpi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan. Amen.
 

In Time of Great Sickness & Mortality

Wicaxa Wayazanka Cekiciciyapi.

O Ateyapi waunxida qa wokicanpte iyuha en Wakantanka, wiunkakijapi en ixnana ounkiyapi kin he niye; Marpiya eciyatanhan kun ahiyatunwan nuwe, qa nitawoaxiye wayazanka on kin wocekiye unkeyapi qa uncinpi qa uncinpi kin wandake qa ekta yahi qa wowayazan kin yureyam iyeyeciciyin kta, inxiiciya iceunniciyapi. Wowaunxida ixta nitawa kin un wanyakin ye; nitowaxte kin un kicanptin ye; toka kin waiyutan tawa kin etanhan kpatan ye; kakije cin en wacintankapi qu ye; qa, nie tohan idacin kin waxte, he iyehan wicozani en ake yuecetu ye, qa hetanhan toni kin wokokipe nitawa qa wowitan nitawa kin en kduhe kte cin okihi yaye. Qaix wohiyakde nitwa kin tohan wiconi wowayazan kin de ihuni kinhan nici wiconi owihanke wanica en ounyin kta he iyecen icu kta e wowaxte qu ye; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan. Amen.
 

For a Sick Person

Wakanheja Wayazanka Cekiciciyapi.

Wakantanka iyotan Waxaka, qa ateyapi waunxida kin, nixnana wiconi qa wicunte etanhan owahinnape kin hena nitawa; Marpiya eciyatanhan wowaunxida ixta kin on wakanheja kin de on wocekiye unkeyapi kia wandakin kta, unxiiciya iceunnicipi. O Itancan, niye tohan waxteya iyehantu yadake cinhan, tancan yazan kin etanhan eyaku ye, qa wowanikiye nitawa kin on wanyag hi ye; hecen den maka akan taanpetu kin dutehan kta iyonicipi hecinhan, nie en ni kta, qa wicakeya  wicoicage tawa kin en waecanicun qa wowaxte econ kin on wowitan nicagin kta. Qaix marpiyata ounyanpi kin ekta opeya eyaku ye, hen tona nagipi kin Itancan Jesus en ixtinmapi kin ohinniyan wookirpe qa wowiyaxkin yuhapi. De ecen unqu miye, O Itancan, Nicinkxi Wamkiya unkitawapi, Jesus Christ, wocantkiye tawa kin eciyatanhan. Amen.
 

For a Sick Child

Wicaxa, qaix wicaxapi, Miniwanca ekta yapi kta, Wacewicakiciciyapi.

O Wakantanka owihanke wanica, nixnana marpiya kin dumdaye, ca miniwanca icamna kin duasni oyakihi; Woawanyake iyotan Waxaka, nitawa kin en, nitawoaxiye, miniwanca xbe kin en woawanyake un iceunniciyapii Miniwanca okokipe kin etanhan awandakin kta, wowayazan etanhan, toka wocankxi tawapi kin etanhan, qa taku kaxa xica en i kta iyecece cin etanhan awandakin kta, iceunniciyapi. Wowaunxida tanka nitawa kin yuha, watohunni wan en i kta cinke cin en ai ye; Jesus Christ Itancan unanpi eciyatanhan. Amen.
 

For a Person or Persons going to Sea

Wicaxa taku on Icante xica Cekiciyapi.

O Wakantanka waunxida, qa marpiyata Ateyapi kin, wicaxa cincapi kin niyecin kakix wicayaye xni kin he Oie Wakan nitawa kin en onspeunyakiyapi; Nitawoaxiye on dehan waceunkiciciyapi, woiyokicixe tawa kin, unxidaa wanyakin ye. Niye nitoksape kin en woiyotaniyekiye qa wokakije hiyakde yayin kte cin he hecetu yada qa ecanu. Onxidaya, O Itancan, kiksuyaye; ateyapi wawiyopeya nitawa kin iye en yuwakan ye; wokakije tawa kin en, nagi kin woape qu qa tawacin waxte nitawa kin en akduxtan ye; nitowaxte kin yuha kicanptin ye; iye akan itoknake nitawa kin uankan icu qa wookiye qu ye; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan. Amen.
   

For a Person under Affliction

Wicaxa oran xicapi, tewicayasupi Cewicakiciciyapi.

Qaix kaxka yukanpi wanwicayagipi kin en Wocekiye wan “O Ateyapi Waunxida kin” eyapi kin, cinpi kinhan hetanhan unpi kta.

O Wakantanka iyotan wacantankiya qa waunxida kin, wicaxa dehan woope kin eciyatanhan tewicayasupi yukanpi kin, hena unxiwicayada kta awicakehan iceunniciyapi. Wowaunxida qa wowanikiye nitawa kin yuha, O Itancan, wanyag wicahi ye; woartani qa wicoran xica tawapi kin on teriya yukanpi kin tanyan sdonkiye wicaya ye; qa iyacu kta iyecen wowaxte waxaka nitawa kin on, woiyokixice wakanyan qa woiyopeiciye awicakehan wicaqu ye. Nicinkxi, Wanikiya waxte unkitawapi kin en, wowicada mniheca qa suta wicaqu ye, qa on nagipi kin nipi kta kagin ye; qa maka kin de en taku wokakiye kaxa, O Wakntanka, wicunte owihanke wanica en wowayazan parinca wtanhan ewicayaku ye. Woartani tawapi kin wicakicicajuju qa nagipi kin niwicaya ye, Wanikiya wowaxte qa Woekdaku unkitawapi kin toran qa tawacin kin eciyatanhau. Amen.
 

For Malefactors, after Condemnation

Okodakiciye Wakan mniciyapi en Wocekiye de unpi kta.

Wakantanka iyotan waxaka qa owihanke wanica, niye Nitaniya Wakan kin on Wahoxiye wowaxte yuhapi kin Mniciyapi kin en Itancan nanke cin, qa Nicinkxi Jesus Christ eciyatanhan Okodakiciye Wakan nitawa kin, maka owihanke kin hehanyan kici yaun kta kehe ciqun; Dehan den Nicaje kin oknayan qa Nitokam Okodakiciye Wakan nitawa kin Mniciyapi kin om nanke kta, iceunniciyapi. Ecinxniyan, wookicarnige xni, Witantanpi, qa wawiciyapi iyuha etanhan ewicayaku ye; qa nitowaunxida tanka kin eciyatanhan ecununkiyapi qa unkoranpi kin yuqakan ye, qa dehan wicoran unyuhapi kin en, niye ecununyakiyapi kta iceunniciyapi, hecen Woniya Wakan towaxake tanka kin on, Christ Wotanin waxte tawa kin, wicakeya oyakapi kta, wicakeya opapi kta, wicakeya icupi kta, qa tukte etu kin iyuha en wicakeya opapi kta, qa woartani, Wakanxica, qa wiconte, wikicunze kin kahukun iyeyapi kta; qa ecen tarcaxunka nitawa enanakiya akunpi kin iyuha cunkaxke wanjina en mnawicayapi kta, qa wiconi owihanke wanice cin yuhapi kta; Jesus Christ Wanikiya unkitawapi toran qa te cin hena eciyatanhan. Amen.

Owancaya qaix wanji en, Okodakiciye Wakan miniciyapi kin icunhan, Okodakiciye Wakan de en Omniciye iyuha qaix Makoce Miniciyapi kin en Omniciye iyuha cinpi kinhan de unpi kta; “Dehan den Nicaje kin oknayan qa Nitokam mniciyapi,” heekiya “Dehan Nicaje kin oknayan qa Nitokan mniciyapi kin;” qa “ecununyakiyapi,” heekiya “ecunwicakiyapi,” eyapi kta.

  
Prayer to be used at Meetings of Convention

WOPIDA-EYAPI.

WINYAN WAKANHEJA YUHAPI OHAKAM WOPIDA-EYAPI KIN.

Winyan wanji tanyan wakanheja yuha kin, Wocekiye Tipi en, Wakantanka iyotan waxaka en heon wopida eciya cin kinhan Wocekiye de eyapi kta.

O Wakantanka iyotan Waxaka, winyan kin de wakauheja yuhapi en wowazan qa okokipe kin isam wyahidu unxidaya iyonicipi kin on, unxiiciya wopida unkeniciyapi, heon nitawoaxiye kin dehan woyatan qa wopida tawa kin nicu kta cinke cin. Ateyapi iyotan waunxida, wookiye nitawa kin on, wiconi kin de en wicakeya nitawacin kin oknayan ni qa mani kta, iceunnniciyapi, qa tokata wiconi u kte cin he en ix opeya tawayin kta; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan. Amen.
 

Thanksgivings

 

 

Thanksgiving of Women after Childbirth

Magaju on.

O Wakantanka, marpiyata Ate unyanpi kin, niye wowa cinksape wocantkiye nitawa kin eciyatanhan magaju tokaheya qa ehake kin hena maka kin ahinrpayeyaye, heon waskuyeca wicaxa wowinyunyin kta e ecanu; Unkicakijapi kin en woairpeye nitawa kin akan magaju wan on iyuxkin unyayapi kin qa puze cehan magajuyaye, qa unkiyepi nitawoaxiyepi iyeuncecapi xni, on wokicanpte tanka unyuhapi, qa Nicaje wakan kin wowitan yuhe cin, heon unxiiciya wopida unkeniciyapi; Jesus Christ Itancan unyanpi en, nitowaunxida kin hena eciyatanhan. Amen.
 

For Rain

Owaxtecaka on.

O Itancan Wakantanka, decana magaju qa mini ota on unyaduunxikapi, qa akex hena iyua dutokeca qa heon unnagipi kin wokicanpte en wowaxte yaqu kin; Niotwaunxida kin heon Nicaje wakan kin unyatanpi qa wicoicage iciyaza ohinni wowaxtedake wocantkiye nitawa kin unyataninpi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan. Amen.
 

For Fair Weather

Waotaka on.

O Ateyapi iyotan waxaka, wocantkiye waxte nitawa kin eciyatanhan, Okodakiciye nitawa kin wakanyan wocekiye eyapi kin nayarun, qa waicage xni qa wicaakiran qun hee ce waotaka yakage; Nakaha waunyaqupi kin deon unxiiciya wopida unnicupi; wowaxtedake wocantkiye nitawa hecetuwanjica unyaqupi kta iceunniciyapi, hecen unkitamakocepi kin waskuyeca aicagin kta, deon wowitan duha kta qa unkix wokicanpte unyuhapi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan. Amen.
 

For Plenty

Wookiye qa Tokaunyanpi etanhan eunkdakupi on.

O Wakantanka iyotan Waxaka, tokawicunyanpi kin itokam nitawoaxiyepi cunkaxke suta tawapi kin he niye; Wokokipe tanka qa ataninyan aokdute unyanpi tka etanhan eunyakdakupi kin on woyatan qa wopida unkeniciyapi. Heepi en unkiyepi wicaunyaqupi xni kin he nitowaxte kin eciyatanhan e unkokdakapi; Qa unkiyepi ekta nitowaunxida kin hecetuwanjica kta iceunniciyapi, hecen maka kin ataya Wanikiya qa Woekdaku waxaka unkitawapi kin he niya e sdonyapi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan. Amen.
 
For Peace & Deliverance from Our Enemies

Tiyata ake owancaya Wookiye on.

O Wakantanka owihanke wanica, marpiyata Ate unyanpi kin, nixnana tipi en wicaxa tawacin wanjina wicakage, ca oyate canksipi qa woope opapi xni kin wicaduarbayena. Unkiyepi opeya decana wokipajin yuke cin hena duasni kin hecen iyonicipi, heon Nicaje wakan kin unyawaxtepi; unkiyepi iyuha wowaxte unyaqupi kta, qa hon detanhan tokata kin wosukiye wakan nitawa kin okna maunnipi kta e iyotan unxiiciya iceunniciyapi; wa wowaunxida nitawa kin unkiyepi ekta dena on, wowaxte qa woowotanna en wookiye yuha unnipi kta, qa dena ecaunyecunpi kin on ohinni wowitan qa wapidapi on wirpeyapi kin he unnicupi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan. Amen.
 

For Restoring Public Peace at Home

Wowayazan tanka qa Wicata ota etanhan Ekdakupi on.

O Itancan Wakantanka, woartani unyuhapi kin on kuinni unyayapi, qa ecinxniyan unkiyoranpi kin on owiknuni unyayapi, nakaha taku tke wa wokokipe hiyakde unyayapi kin he eciyatanhan; qa dehan, wadasu kin ekna wowaunxida yeksuye, ca unnagipi kin wicunte cehupa kin etanhan eunyakdakupi; Unkiyepi unnagipi qa untancanpi kin, henna niye edaku kin, ateyapi wowaxte nitawa en unnicupi, niyake wirpeyapi kin heca dawa kta, hecen Okodakiciye nitawa kin ekna ohinuiyan wowaunxida nitawa kin unyataupi qa unyatankapi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan. Amen.
 

For Deliverance from Great Sickness & Mortality

Wowayazan akisnipi on.

O Wakantanka, wiconi wicozani, qa wikopapi xni wicaqu kin he niye; Nitawoaxiye kin de, dehan nitaoyate iyuha wicitokam wopida nicu kta cinke cin, tancan yazan kin etanhan edaku kte cin iyonicipi qa ecen ecanu kin, heon Nicaje kin unyawaxtepi; O Itancan, niye wacanyakiya, qa wicaxa cincapi kin ekta wowaunxida nitawa kin ojuna. Wowaxte wowaunxida nitawa kin iye cante kin on awacin nuwe, qa tokata taanpetu kin iyuha en nitokam unxiciya, wakanyan, qa waanagoptanyan mani nuwe; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan. Amen.
 

For a Recovery from Sickness

Miniwanca eciyatanhan tanyan Kdipi on.

Itancan iyotan wakantkiya, towaunxida kin wicoran tawa kin owanca un kin; Okodakiciye wakan nitawa kin en, dehan nitawoaxiye kin de, miniwanca tanka en okokipe kin ekna tanyan ade qa ayakdi kin on wopida eniciye kta einke cin, heone Nicaje kin unyatanpi. Nitowaunxida kin ekta itoheya nioran kin awacin nuwe, qa ohinniyan niye en wakanyan wacinniye ca wosuye nitawa kin ecen econ kin, hena eciyatanhan wopida nicu nuwe; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan. Amen.

For a Safe Return from Sea

 

Return to the 1789 Book of Common Prayer in Dakota

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld