The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Ikce Wocekiye Wowapi Kin
Portions of the 1789 Book of Common Prayer in Dakota

 

ANPETU OTOIYOHI

HINHANNA CEKIYAPI KIN.
 

Wicaxa Wakan kin Hinhanna Cekiyapi kin en, Mniruhaowapi Wakan wicoie iyowecihan kin dena wanji qaix tona cin kin yawa kta.

ITANCAN kin tipi wakan tawa kin en un ce; Iye itokam maka kin sintomniyan inina wanka nuwe.   Heb. ii. 20.

Wihinape kin hetanhan qa mahen iyaye cin hehanyan, Ikcewicaxa opeya Micaje kin tanka kta; qa tukte etu kin owasin en Micaje kin wazinyetunpi kta, qa wayurtatapi wan waxte e: Ikcewicaxa opeya Micaje kin tanka kta ce, wicota en Itancan kin eya.   Mal. i. 11.

Mii oie, qa micante oyuze kin, ohinni wandake kta iyececaya, O Itancan, mitowaxake qa woekdaku mitawa.   Odowan xix. 14, 15.

Tohan wicaxa xice cin wicoran xica econ kin etanhan ikduohomni, qa taku ecunpica qa owotanna kin hena e ecun kinhan, iye nagi kin niyake kduha kta.   Ezek. xviii. 27.

Ecinxniyan ecamon kin owasin owakdake; ca woartani mitawa kin ohiniyan mitokam un.   Odowan li. 3.

Woartani mitawa owasin etanhan niite kin nakirma wo; qa wicoran xica mitawa owasin pajuju wo.   Odowan li. 9.

Woniya iyokixice cin he Wakantanka tawoyurtate kin hee: wicacante iyokixice qa unxiiciye cin he, O Wakantanka, xice yada kte xni.   Odowan li. 17.

Nicante kin kdurdeca wo, qa nitaheyake kin hee xni, qa Itancan Wakantanka nitawa kin e ekta ikduhomni wo; iye wacantkiya qa waunxida ce, wacinko kte cin ranhi ce, qa towaunxida tanka, qa xica kin on iyopeiciye.   Joel ii. 13.

Itancan Wakantanka unkitawapi kin wowaunxida qa wokajuju hena tawa, iye kipajinyan unkiyoranpi exa; nakun Itancan Wakantanka inkutawapi kin ho kin ecen ecunkupi xni, iye wosukiye tawa unkitokam eknake ca okna mani unxipi kin he.   Dan. ix. 9, 10.

O Itancan, iyope mayan wo, tka woyasu un; wocanniyeye nitawa cona, okinni atakunixni mayaya nuce.   Jer. x. 24.  Odowan vi. 1.

Iyopeiciya po; Marpiya eciyatanhan Wokicunze kin wanna kiyana u ce.   St. Matt. iii. 2.

Ito nawajin, qa ate ekta waked kta, qa hewakiyin kta, Ate, marpiya itkokim, qa nakun niye nitokam wawartani ce, qa detanhan cinca mayayin kta iyemacece xni ce.   St. Luke xxv. 18, 19.

O Itancan, Nitawoaxiye kin yasu xni wo; nitokam wicaxa niunpi kin tuwana owotanna xni.   Odowan cxliii. 2.

Woartani uanicapi ce unkeyapi kinhan, unkiciknayanpi, qa wowicake kin unkipei en un xni; tka waunrtanipi kin unkokdakapi kinhan, Wakantanka wacinyepica qa owotanna un hecen woartani unkicicajujupi kta, qa woowotanna xni owasin etanhan unyuskapi kta.   I John i. 8, 9.

Hehan Wicaxa Wakan kin heyin kta.

MITAKUYEPI, Miniruhaowapi Wakan kin en otakiya, taku xicaya ecunkupi qa woartani unkitawapi kin hena okdaka po, unkekiciyapi; qa Wakatanka iyotan Waxaka marpiya ekta Ate unyanpi kin iye itokam hena anaunkirmapi qa akarpeunkitunpi kte xni; tka unxiiciya, cantexidya, iyopeiciya, qa waanagoptanyan hena unkokdakapi kta; hecen iye iyotan waxte qa waunxida kin hena unkicicajujupi kta. Qa Wakantanka itokam ohinni waunrtanipi, hena unxiiciya unkokdakapi iyececa; tka tohan taku tanka tanyan unkokiranpi hena on piundapi kta, qa woyatan tanka unkeyapi kta, qa untancanpi kin qa unnagipi kin ekta taku un tanyan unqunpi kta, hena unkidapi kta den witaya miniunkiciyapi hehan iyotan hena unkokdakapi iyececa. Heon etanhan marpiya ekta cante waxteya qa hounxiiciya hoyewayin kta e, owasin omayakiapi kta wacin qa ceciciyapi.
 

Morning Prayer

 

 

Introductory Sentences

OWANCAYA WOOKDAKE WAN.

Omniciye ataya kin, owasin cankpexka makakde yukanpi, qa Wicaxa Wakan kin ihakam eyapi kta.

ATEYAPI iyotan Waxaka qa waunxida kin; Waunritanipi qa nitacanku kin etanhan tarcaxunka tanin xni iyecen unnunipi. Taku unkicantepi on unkunzapi qa cantuheinyanpi hena iyotan unkopapi. Qa nitawoope wakan kin unkipajunpi. Taku ecunkupi iyecece cin ecunkupi xni; Qa taku ecunkupi kte xni hena e ecunkupi; Qa tuktena unzanipi xni. Tka niye, O Itancan, xicaya ecunkupi kin, unxiunda miye. Tona wartanipi odakapi kin, O Wakantanka, niwicakiya ye. Tona iyopeiciyapi kin wicayecetu ye; Jesus Christ Itancan unyanpi, en wicaxapi kin iwahowicaya odake ciqon he iecenya. O Ateyapi, iyotan waxunxida, iye on etanhan hecetuya ye; Qa detanhan tokata Wakantanka ohodaya, owotanna, qa wacinksamya unnipi kta, qa on nicaje wakan kin wowitan yuha kta. Amen.

WOARTANI YUDEHANYAG IYEAPI YATANINPI KIN.

¶ Omniciye kin cakpexka makakde yukanpi; qa Wirpeyapi Kage cin, ixnana najinhan najin qa eyin kta.

WAKANTANKA iyotan Waxaka, Itancan unyanpi Jesus Christ Atkuku kin, woartani yuha wanji tin kta cin xni; tka ee wicoran xica yuha kin etanhan idkuhomni qa ni kta, Wicaxa Wakan wicayuha kin, wowaxake wicaqu qa hecen ecunwicaxi, taoyate tona iyopeiciyapi kin, hena woartani tawapi owasin yudehanyag iyewicakicieciyapi qa wicakicicajujupi kin, he yataninpi kta. Tona awicakehan iyopeiciyupi, qa iowiratuxniyan Wotanin Waxte wakan tawa wicadapi kin, hena wicakicicajuju qa ewicakiciyaku. Heon etanhan awicakehan iyopeunkiciyapi, qa Taniya Wakan, he nakun unqupi kta iceunkiyapi kta, hecen dehan taku ecunkupi hena iyopiki kta; qa detanhan tokata unkoranpi kin waxte qa wakan kta; hecen wowiyuxkin owihanke wanica tawa en unkupi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan.

¶ De en, qa wocekiye otoiyohi ihanke kin en omniciye kin, Amen eyapi kte.

Qaix de.

WAKANTANKA iyotan Waxaka, marpita Ate unyanpi, iye towaunxida tanka eciyatanhan tona awicakehan iyopeiciyapi qa wowicada wicakeya, iye ekta ikduhomnipi kinhan, wartanipi kin wicakicicajujupi kta, iwahowicaye ciqon; Dehan unxinidapi nuwe; woartani nitawapi owasin nicicajujupi qa etanhan enikdakupi kta; taku wowaxte kin owasin en niyusutapi qa iwaxagniyanpi kta; Qa wiconi owihanke wanica ekta aniupi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan. Amen.

Hehan Wicaxa Wakan kin cankpexka makakde inajin kta qa, Itancan Tawocekiye kin eyin kta; Omniciye kin cankpexka makakde yukanpi, qa kici eya ayapi kta, qa nakun tuktetu kaxa Wacekiyapi Wakan en he unpi kinhan, ohinni de iyecen eyapi kta.
 

Confession & Absolution

ATE unyanpi, marpiya ekta nanke cin, Nicaje wakandapi kte. Nitokicunze u kte. Marpiya ekta nitawacin ecunpi kin, He iyecen maka akan ecunpi nuwe. Anpetu otoiyohi aguyapi kin anpetu kin de unqu miye. Qa unkix tona ecinxniyan ecaunkiconpi wicunkicicajujupi kin, he iyecen waunrtanipi kin unkicicajuju miye. Qa taku wawiyutan kin en unkayapi xni miye; tka, taku xice cin etanhan eunkdaku miye: Wokicunze kin, wowaxake kin, wowitan kin, henakiya owihanke wanin nitawa kin heon. Amen.

Hehan nakun heyin kta.

    O Itancan, unkihapi kin unkiyukawa miye.
    Woayupte—Hecen unkipi kin woyatan nitawa kin yataninpi kta.

De en owasin inajinpi, qa Wicaxa Wakan kin heyin kta.

    Ateyapi kin, qa Cinhintku kin, qa Woniya Wakan kin, hena wowitan yuhapi kta;
    Woayupte—Otokaheta hecetu qun iyecen, dehan hecetu, qa maka owihanke wanin, ohiniyan he etu kta. Amen.
    Wicaxa Wakan—Itancan kin yatan po.
    Woayupte—Itancan caje kin yatanpi kta.

Hehan odowan kin de ahiyayapi qaix eapi kta; anpetu en odowan tokeca eknakapi kin hen ecena eyapi kte xni; qa nakun wiyawapi anpetu iake napcinwanka kin hen eapi kte xni.

Venite, exultemus Domino.

O kuwa miye, Itancan kin unkidowanpi kta; wowanikie wowaxake unkitawapi kin en awicakehan wuinyuxkinpi kta ce.
    Iye itokam wopida yuha unkupi kta; qa iye en wiunyuxkinpi kin odowan un unkdataninpi kta.
    Itancan kin Wakantanka tanka kin heon; qa taku wakan owasin iwankam Itancan tanka un.
    Maka oise kin owasin nape okna yuha; qa paha wowaxakepi kin nakun tawa.
    Miniwanca kin he tawa, qa he iye kaga; qa iye nape kin maka puze cin he piya.
    Okuwa miye, ohoundapi qa makata erpeunkiciyapi kta ce, qa Itancan Unkagapi kin itokam cankpexka makakde erpeunkiciyapi kta.
    Itancan Wakantanka unkitawapi kin he kin heon; qa unkix towiran en oyate kin he unkiyepi, qa tarcaxunka iyo nape en wicayuha kin.
    Wowakan eciyatanhan wowaxte kin he en Itancan kin ehoda po: maka kin ataya itokam inihanyan najin kta.
    U kte cin heon, u kte cin maka kin yasu kta e; qa wico-owotanna un maka kin yasu kta, qa oyate kin wowicake tawa kin un.

¶ Hehau Odowan Unxpa etanhan kta, karnigapi kin he iyecen, qaix Okodakiciye Wakan de en Wokarnige Odowan eknakapi kin wanji etanhan yawapi kta. Qa Odowan iohi ihanke kin en, qa nakun Venite, Benedicite, Jubilate, Benedictus, Cantate Domino, Bonum est confiteri, Deus miseratur, Benedic, Anima Mea—hena ihanke kin en Gloria Patri CINPI kinhan eyapi qaix ahiyayapi kta; qa hehan anpetu kin he en, Wokarnige Odowan qaix odowan Unxpa kin ataya ihunniyanpi kinhan, Gloria Patri eyapi qaix ahiyayapi KTA, qaix de iyecen Gloria in Excelsis, hee kta.
 

Lord's Prayer

Gloria in Excelsis.

Wankan Wakantanka wowitan yuha nuwe, qa maka akan wookiye, wicaxa ekta wicotawacin waxte. Unniyatanpi, unniyawaxtepi, ohounnidapi, unniyaonihanpi, wopida unkeniciyapi nitowitan tanka kin heon, O Itancan Wakantanka, marpiata Itancan, Wakantanka Ate iyotan Waxaka.
    O Itancan, Cinca hecena icage cin Jesus Christ; O Itancan Wakantanka, Wakantanka Tarcaxunka cincana tawa, Ate Cinhintku, maka akan woartani yureyam iyeyaye cin, unxiunda miye. Niye maka akan woartani yureyam iyeyaye cin, unxiunxida miye. Niya maka akan woartani yureyam iyeyaye cin, wocekiye unkeyapi kin eaku e, Wakantanka Ate etapa kin eciatnhan nanke cin, unxiun da miye.
    Ecin nixnana niwakan; nixnana Itancan kin niye; nixnana, O Christ, Woniya Wakan kin kici, Wakantanka Ate towitan kin en niye iyotan tehan wankan yaun. Amen.

Hehan Woonspe tokaheya kin yawapi kta, karnigapi kin oknayan.

Hehan ohakam Odowan kin de eyapi qaix ohiyayapi kta.

ATUNWAN. Woonspe otoiyohi itokam, Wicaxa Wakankin heyin kta, Wowapi kin ka etanhan, qa wicowoyake ka etanhan qa oekde ka etanhan mdawa kte eyin kta; Qa Woonspe otoiyohi ohakam, De en Woonspe tokaheya qaix inupa kin ihunnice, eyin kta.

Te Deum Laudamus.

O Wakantanka, unniyatanpi; Itancan kin he niye e unkokdakapi.
    Ateyapi owihanke wanice cin, maka kin owancaa ohonidapi.
    Niye ekta, Marpiya-ohnikde owasin hotankakiya hoyeyapi; Marpiya kin, qa taku Wookihi okna un kin owasin.
    Niye ekta, Cerubim qa Sarapim ohinniyan hoyeyapi,
    Wakan, Wakan, Wakan, Itancan Wakantanka Sabaoth; Marpiya qa maka ko Nitowitan Tanka kin ojuna.
    Wowitanyan Wahoxiyepi oxpaye kin niyatanpi.
    Wokcanpi okodakiciye waxte kin niyatanpi.
    Marterpi ozuye okinihan kin niyatanpi.
    Maka mibe kin owancaya Okodakiciye Wakan kin onikdaka;
    Wookinihan wopteca xni kin, he Ateyapi kin niye;
    Nicinkxi hecena, yaonihanpica, qa wowicake kin hee;
    Woniya Wakan kin, Wicakicanpte nakun.
    Wowitan etanhan Itancan kin niye, O Christ.
    Ateyapi Cinhintku owihanke wanice cin he niye.
    Wicaxa niwicayayin kte cehan, Witanxna etanhan nitonpi kta e unxiniciye.
    Wicante ope kin iyakapeyaye cehan, tona wicadapi kin hena Marpiya Wokicunze kin wicayakidurdoka.
    Wakantanka etapa kin eciyatanhan nana, Ateyapi towitan kin en.
    Wadasu kta e ya u kte cin he wicaundapi.
    Heon etanhan nitawoaxiyepi niwe terika on opewicayeton kin, owicayakiyin kta, iceunniciyapi.
    Wakanpi nitawa kin hena om wicaawapi ya ye, wowitan owihanke wanice cin en.
    O Itancan, nitaoyate niwicaya ye, qa woairpeye nitawa kin kduwaxte ye.
    Oie nicun wicayin, ca owihanke wanin yuwankan wicayaku ye.
    Anpetu iyohi unniyatankapi;
    Qa ohinni maka owihanke wanin, Nicaje kin ohoundapi.
    Anpetu kin de woartani cona, O Itancan, owanunyaka miye.
    O Itancan, unxiunda miye, unxiunda miye.
    O Itancan, wacin unniyanpi kin he iyecen, nitowaunxida kin unkuya miye.
    O Itancan, wacinciye ciqun; tohinni wacinknuni xni mayan ye.

Qaix Odowan de.
 

 

Benedicite omnia opera Domini.

Itancan Tawokage kin owasin, Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Itancan Tamarpiya-oknikde kin, Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Marpiya kin, Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Okotunyan wanke cin iwankam Mini kin, Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Itancan Wowaxake tawa kin owasin, Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Anpetu wi qa Hanhepi wi, Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Marpiya ekta Wicanrpi kin, Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Magaju kin qa Cu nakum, Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Wakantanka Tateyanpa tawa kin, Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Peta qa Iyokata, Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Waniyetu qa Mdoketu, Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Cu kin qa Rewanke kin, Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Rewanke qa Osni nakun, Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Caga kin qa Wa nakun, Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Hanhepi qa Anpetu kin, Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Ioyanpa qa Otpaze kin, Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Wakankdi qa Marpiya xapa kin, Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Maka kin de Itancan kin yawaxte nuwe; ho owihanke wanin yatan, qa yatanka kte.
    Re kin qa Paha nakun Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Maka akan Wato kin owasin, Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Minirdoka kin hena, Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Miniwanca qa Minitan hena, Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Unkteri qa taku miniyata oknikde owasin, Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Warupakoza kin owasin, Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Wahutopa owasin qa Wanunyanpi nakun, Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Wicaxa Cincapi kin Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Israel Itancan kin yawazte nuwe; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Itancan Wayurtata wicayuha kin Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Itancan Tawoaxiyepi kin, Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Oran owotanna Taniyapi qa Nagipi kin, Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.
    Wicaxa niwakanpi qa unxiya canteduzapi kin, Itancan kin yawaxte po; owihanke wanin yatan, qa yatanka po.

Hehan ake iyecen, Wounspe inopa kin he yawapi kta, Wowahokiciye Teca kin etanhan, karnigapi kin oknayan.

Qa he ohakam, Odowan kin de.
 

 

ODOWAN C.

Makoce kin owasin, Itancan kin en iyuxkin po; iyuxkinyan Itancan kin ohodapi, qa itokam odowan yuha u po.
    Itancan kin he ixnana Wakantanka e sdonya po; he io unkagapi, qa unkiyepi xni; taoyate, qa towiran en tarca xunka unpi kin he unkiyepi.
    Wopida yuha tatiyopa kin en yapi, qa tahocoka kin maken woyatan yuha a po; wopida eciyapi qa iye caje kin yawaxte po.
    Itancan kin wacantkiye cin heon, towaunxida kin owihanke wanica; qa towicake kin wicoicage iciyaza un.

¶ Qaix Odowan de.

Benedictus, St. Luke, 1. 68.

Itancan kin Israel Wakantanka tawa kin wowaxte yuha nuwe; taoyate kin ekta wicahi qa opweicaton kin heon;
    Qa tawoaxi David ti kin en, wowanikiye wan tanka yuwankan eunkiciyakupi.
    Iye Wokcanpi wakan tawa ipi kin eciyatanhan ie ciqon, maka kin toka icage cin ehantanhan.
    Hecen toka unyanpi etanhan, qa xiceundakapi napepi kin etanhan niunkiyapi kta.
 

Psalm 100

WAHOXIYEPI TAWOWICADA KIN.

Hehan Wicaxa Wakan kin qa Omniciye kin ko najinhan ninjinpi, qa Wahoxiyepi Tawowicada kin eyapi kta.

Wakwantanka iyotan Waxaka Ateyapi kin, marpiya qa maka iyakna Kage cin he wicawada.
    Qa Jesus Christ Itancan unyanpi he Cinhintku hecena; Woniya Wakan eciyatanhan icaga, Qa Witanxna un Mary eciyapi kin etanhan Tonpi; Pontius Pilate kakixya, Canicipawega en okatanpi, te qa rapi; Nagi yakunpi ekta I. Qa anpetu iyamni en ake kini; Wankan marpiya ekta iyaye, Qa Wakantanka Ateyapi iyotan Waxaka anke cin, etapa kin eciyatanhan kiyotanka; Heciyatanhan wicaxa nipi qa tapi kin hena wicayasu u kta.
    Woniya Wakan kin he wicawada; Omniciye wakan owancaya kin, Wicaxa Wakan Okodakiciye kin; Woartani kajujupi kin; Wicatancan kini kte cin; Qa Wico ni owihanke wanice cin; hena owasin wicawada. Amen.
 

Apostles' Creed

Qaix de.

Wakantanka wanjina Ateyapi iyotan Waxaka, marpiya maka iyakna, Qa taku wanyagpica qa taninxniyan un kin hena owasin Kage cin he wicawada.
    Qa Itancan wanjina Jesus Christ, Wakantanka Cinhintku hecena icage cin he, maka owasin itokamya Atkuku kin etanhan Icaga, Wakantanka etanhan Wakantaka, Iyoyanpa etanhan Iyoyanpa, Wakantanka rca etanhan Wakantanka rca, Icaga, kagapi xni, Ateyapi kici owanjina, He iye taku owasin kaga; He wicaxa unkiyepi un qa unnipi kta e, marpiya kin eciyatanhan kuya hi, Qa Woniya Wakan kin eciyatanhan Witanxna un Mary etanhan wicaxa icaga, Qa Pontius Pilate unkiyepi un canicipawega en okatan wicakiya, kakije ca rapi; Qa anpetu iyamni kin en aki kini, hecen Owapi qun iyecen; Qa wankan marpiya kin ekta iyaye, Qa Ateyapi etapa kin eciyatnhan yanka; Qa ake wowitan yuha nipi qa tapi kin hena napin wicayasu u kta; He wokicunze tawa kin owihanke wanice kta.
    Qa Woniya Wakan kin he wicawada, he Itancan qa Wiconi Wicaqu kin ee. He Ateyapi qa Cinhintku kin eciyatanhanpi u, He Ateyapi qa Cinhintku om owanjina ceki yapi qa wowitan wicaqupi, He etanhan Wokcanpi kin iapi; Qa Okodakiciye Wakan wanjina Sintomniyan qa Wahoxiyepi eciyatanhan kin he wicawada; Woartani yudehanyag iyeyin kta cin, Baptem wanjina omdake; Qa wicate cin kinipi kte cin; Qa tokata makoce ekta Wiconi kte cin hena ekta etunwan waun. Amen.

Qa hehan he ohakam, Wocekiye kin dena, owasin yuoniyanhan cankpexka makade inajinpi; qa Wicaxa Wakan kin tokaheya heyin kta.

Itancan kin nicipi un nuwe.

    Woayupte. Qa ninagi kin kici.

Wicaxa Wakan. Ceunkiyapi kta.

    O Itancan, nitowaunxida kin unkiyepi en yutanin wo.
    Woayupte. Qa wowanikiye nitawa kin unqu miye.
    Wicaxa Wakan. O Wakantanka, unkiyepi mahen cante kin unyuska miye.
    Woayupte. Qa Woniya Wakan nitawa kin unkiyepi etanhan icu xni ye.

Hehan anpetu en Wocekiye-ptecena kin he eyapi kta, qa ohakam Wocekiye iyowecihan kin hena eyapi kta.
 

Nicene Creed

Wookiye kta Wocekiye-ptecena wan.

O Wakantanka, wookiye kaga qa owanjina canteyuzapi waxtedaka, itoksape kin en wiconi owihanke wanin unyuhapi kte cin yanka, qa woaxi wicayae cin he iye tawaiciya unpi; Nitawoaxiye unxiciciyapi kin tokaunyanpi takpe unhipi owasin en wowinape unkiciyanka miye; hecen unkiye, cunkaxke nitawa kin awicakehan wacinunyanpi kinhan, tokaunyanpi towaxakepi kia tukte exa koinkipapi kte xni, Jesus Christ Itancan unyanpi towaxake kin eciyatanhan. Amen.
 

Collect for Peace

Wowaxte da Wocekiye-ptecena wan.

O Itancan, marpiyata Ate unyanpi, Wakantanka iyotan Waxaka owihanke wanica, he niye e anpetu kin de en tanyan unkayahipi; He iyecen en nitowaxake tanka kin on wiwinape unkiciyanka miye; qa anpetu kin de woartani tokuna en unkiyorpayapi kte xni, qa taku wokokipe en unyanpi kte xni ya ye; tka taku ecunkupi kin owasin, nitoope kin oknayan kinhan, niixta kin en owotanna kta; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan. Amen.
 

Collect for Grace

Minahanska Makoce kin en Tunkanxinayapi, qa tona ihukuya Itancan yankapi owasin un Wacewicakiciciyapi wan.

O Itancan, marpiyata Ate unyanpi, owancaa tehanwankan qa waxagya Itancan kin niye, oiyotanke nitawa kin eciyatanhan wicaxa maka akan yankapi owasin wanwicadaka; Minahauska Makoce en Tunkanxinaapi qa tona ihukuya Itancan ankapi kin, nitowaxtedake kin eciyatanhan wanwicadake qa wowaxte wicayaqu kta awicakehan eceunniciyapi; qa Nitaniya Wakan kin eciyatanhan ohinni wowaxte wicayaqu kta, hecen ohinni nitawacin ekta idkutanpi, qa nitacanku okua manipi kta. Marpiya eciyatanhan ipidaniyan wawicaqu e; Wayazankexniyan qa tanyan tehan niwicaya ye; qa wiconi kin de owihanke kinhan, hehan wowiyuxkin qa wowaxte owihanke wanice cin yuhe wicakiya ye; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan. Amen.

¶ Litany qaix Owancaya Wocekiye he yawapi kinhan,
Wocekiye ohakamtu kin dena eyapi kte xni.

 

Prayer for the President & all in Civil Authority

Wicaxa Wakan qa Oyate owasin Wacewicakiciciyapi wan.

Wakantanka iyotan Waxaka owihanke wanica, wawicaqupi waxte qa ataya kin hena wicaqu kin he niye; Waawankdaka unkitawapi kin, qa Wicaxa Wakan unmapi kin, qa Omniciye tonakiya awanyag wicakiyapi kin, hena om nitowaxte eciyatanhan Woniya zaniyan kin he kun uwicakiya ye; qa, awicakehan iokipi niyanpi kta e, ohiniyan nitowaxte kin cu kin iyecen wicaqu ye. O Itancan, de ecen iunxiunkida miye, Jesus Christ, Otahenaiyaye qa Wawicaya unkitawapi kin un, wookinihan yuha nuwe. Amen.
 

Prayer for Clergy & People

Wicaxa maka oknaka owasin Wacewicakiciciyapi wan.

O Wakantanka, wicaxa owasin Wicakage ca Wicayuha kin, wicaxa token unpi qa taku ocajepi kaxa owasin on unxiiciya ceunniciyapi; Nitacanku kin owasin sdonyewicakiya iyonicipi kta, qa oyate owasin opeya wowanikiye wicozani nitawa kin sdonye wicayakiya nuwe. Itotanyan Okodakiciye Wakan nitawa owancaya kin heon ceunniciyapi; Nitaniya waxte kin on awandake qa duha kta, hecen tona Christ wicada ikdawapi kin hena wowicake wicoiye kin okna iyayapi kta, qa wicotawacin wanjina wookiye sutaya qa wicoowotanna hena aknayan wowicada kin yuhapi nuwe. Owihanketa, tona tawacinpi, tancanpi, qaix taku uhapi xa eciyatanhan kakijapi, qa iyotan iyekiyapi kin hena, ateyapi eciyatanhan wowaxte duha kin en innicupi; token wicakijapi kin iyacinyan owicayakiin qa wicayecanpte kta; wokakije tawapi owasin en wacintanka wicayayin kta, qa iyotan iyekiyapi kin owasin eciyatanhan wowiuxkin wicayecagin kte cin hena iyonicipi nuwe. Qa dena Jesus Christ eciyatanhan unnicidapi. Amen.
 

Prayer for all Conditions of Men

Owancaya Wopidaeyapi wan.

Wakantanka iyotan Waxaka, wowaunxida owasin Ateyapi, tawoaxi wicayain kta iyeuncecapi xni kin he unkiyepi, qa wicaxa owasin en, nitowaunxida qa nitowaxtedake kin on unxiiciya qa awicakehan wopida unkeniciapi. Unyakagapi, unyaduhapi, qa wiconi kin de en take wowaxte unyaqupi, kin hena on unniyawaxtepi; tka iyotan, Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan wicaxa maka oknaka owasin niwicayakiye cin heon; wowaxte okihi unayapi, qa wowitan wacinunyanpi kin hena on unniyawaxtepi. Wa, nitowaunxida owasin tanyan okicarnir unyayapi kta iceunniciyapi, hecen unkicantepi kin awicakehan wopida eyapi kta, qa nitoyatan kin, unkipi ecena on xni, tka unkoranpi kin nakun on unyataninpi kta; nitoran kin en unkicicupi kta, qa tohanyan unnipi hehanyan nitokam wowakan qa wocoowotanna en maunnipi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan, he niye, qa Woniya Wakan kici, wookinihan qa wowitan owasin, maka owihanke wanin yuha nuwe. Amen.
 

General Thanksgiving

St. Chrysostom Tawocekiye nan.

Wakantanka iyotan Waxaka, wowaxte unyaqupi wun heon dehan owanjina niye ekta waceunniciyapi; qa tohan tukten nupa waix yamni xa Nicaje on witaya yankapi kinhan taku dapi kin hena wicayaqu kta iwahowicayaye ciqun; Nitawoaxipi token cinpi qa icekiyapi kin, token kiciyuwaxtepi kte cin he iyecen, dehan, O Itancan, wicayecidecetu nuwe; Wiconi kin de en wowicake nitawa etanhan woksape kin he unyaqupi, qa tokata kin he en wiconi owihanke wanice cin he unqu miye. Amen.

2 Corinthians, xiii. 14.

Jesus Christ Itancan unyanpi towaxte kin, qa Wakantanka towaxtedake kin, qa Woniya Wakan okodakiciye kin, unkiyepi owasin om owihanke wanin un nuwe. Amen.

De en Hinhanna Cekiyapi kin ihanke.

Prayer of St. Chrysostom

 

Return to the 1789 Book of Common Prayer in Dakota

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld