The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Ikce Wocekiye Wowapi Kin
Portions of the 1789 Book of Common Prayer in Dakota

 

LITANY,
QAIX
OWANCAYA WACEKIYAPI KIN.

Hinhanna Cekiyapi kin ohakam, Anpetu Wakan, Anpetu Iyamni, qa Anpetu Izaptan, hena en unpi kta.

    O Wakantanka, Marpiyata Ateyapi kin; wartanis’a on unxikapi unxiunda miye.
    Wayupte—O Wakantanka, Marpiyata Ateyapi kin; wartanis’a on unxikapi unxiunda miye.
    O Wakantanka Cinhintku, maka Opekiton kin; wartanis’a onunxikapi unxiunda miye.
    W—O Wakantanka Cinhintku, maka Opekiton kin; wartanis’a onunxikapi unxiunda miye.
    O Wakantanka Woniya Wakan kin, Ateyapi qa Cinhintku etanhan u kin; wartanis’a onunxikapi unxiunda miye.
    W—O Wakantanka Woniya Wakan kin, Ateyapi qa Cinhintku etanhan u kin; wartanis’a onunxikapi unxiunda miye.
    O Wakan, waxte, qa Niyamnipi nitowitanpi tanka, Wicaxa yamni qa Wakantanka niwanjipina; wartanis’a onunxikapi unxiunda miye.
    W—O Wakan, waxte, qa Niyamnipi nitowitanpi tanka, Wicaxa yamni qa Wakantanka niwanjipina; wartanis’a onunxikapi unxiunda miye.
    Itancan, unkoranpi xica, qa hunkake wicunyanpi wicoran xicapi kin, hena kiksuye xni ye; qa waortani unyuhapi kin tokicun xni ye: Itancan waxte, niunkiya miye, nitaoyate, niwe terika on opewicayeton kin niwicakiyaye, qa owihanke wanin awauncinkopi xni miye.
    Itancan waxte, niunkiya miye.
    Taku xica qa wicowicaxa xni etanhan; woartani etanhan; Wakanxica wokipajin wa wotakpe tawa kin hena etanhan; wowacinko nitawa kin, qa wokakiye owihanke wanice cin hena etanhan;
    Itancan waxte, eunkdaku miye.
    Wicacante wiwanyake xni owasin etanhan; witantanpi, woikdatan, qa wanaicirmapi hena etanhan; wowinazi, awacinkicinkopi, qa wowacinko, qa wacantkiyapi xni hena owasin etanhan.
    Itancan waxte, eunkdaku miye.
    Woartani wicotawacin qa wicotawacin ecetu xni hena owasin etanhan; Wakanxica wa wicatancan kia en qa maka etanhan woknayepi hena owasin etanhan;
    Itancan waxte, eunkdaku miye.
    Wakankdi qa tateiyumni hena etanhan; wowayazan, makoxica, qa wicaakiran hena etanhan; wicokicize qa tinwicaktepi, qa wicunte oranko etanhan;
    Itancan waxte, eunkdaku miye.
    Wokipajin, narmana wicowicaca xni kuwapi qa wokunze kipajinpi hena owasin etanhan; wounspe wicakapi xni, wowicada tokeca kagapi, okodakiciye yuxkixkapi hena owasin etanhan; cante ikduteripi qa Nioie qa Wosukiye nitawa oxtekdapi hena owasin etanhan;
    Itancan waxte, eunkdaku miye.
    Unkicerpipi kin wakanyan edaku okicarnirpica xni kin eciyatanhan; Nitonpi wakan qa Ohomni banixpapi kin hena eciyatanhan; Baptem nicupi, Akiranniciye cin qa Wawiyutanyan yaun kin hena eciyatanhan;
    Itancan waxte, eunkdaku miye.
    Nicakije qa We Tenimni kin hena eciyatanhan; Canicipawega nitawa qa Nicakije teri hena eciyatanhan; Nitowicunte teri qa Niknakapi hena eciyatanhan; Wowitan kduha yakini qa Wankan yakiyakde hena eciyatanhan; wa Woniya Wakan u kin he eciyatanhan;
    Itancan waxte, eunkdaku miye.
    Wicocante xica unyuhapi owasin en; waunpipi owasin en; untapi en qa wicayasupi anpetu kin en;
    Itancan waxte, eunkdaku miye.
    O Itancan Wakantanka, waunrtanipis’a naunyarunpi kta iceunniciyapi; qa Okodakiciye wakan nitawa ataya kin canky owotanna kin he oknayan owanyake ca waecunyakiyin kta, hecen iyonicipi kta;
    Itancan waxte, naunyarumpi kta iceunniciyapi.
    Wicaxa Itancanpi kin owasin qa ihukuya Wicaxa Itancan onpe kin wicaduwaxte kta qa owotanna waecunpi qa wowicake yuhapi kta e wowaxte wicayaqu kta, hecen iyonicipi kta;
    Itancan waxte, naunyarumpi kta iceunniciyapi.
    Waawankdaka onpi, Woxnakaga, qa Tawoaxiyepi kin, Nioie kin tanyan okicarnir wicayayin kta; hecen oiepi qa oranpi kin, napin eciyatanhan yutaninpi qa oyakapi kta, hecen iyonicipi kta;
    Itancan waxte, naunyarumpi kta iceunniciyapi.

The Litany

    Nitaoyate kin owasin wicaduwaxte kta, hecen iyonicipi kta;
    Itancan waxte, naunyarumpi kta iceunniciyapi.
    Oyate owasin owanjipina, wookiye, qa okicize wanice yayin kta, hecen iyonicipi kta;
    Itancan waxte, naunyarumpi kta iceunniciyapi.
    Cante un waxtenidakapi qa konicipapi unyaqupi kta, qa Wosukiye nitawa kin ihakan, aiciciya unkopapi kta, hecen iyonicipi kta;
    Itancan waxte, naunyarumpi kta iceunniciyapi.
    Nitaoyate kin owasin wowaxte wicayaqu kta qa on Nioie kin unxiiciya narunpi kta qa awicakehan waxtedakeya icupi kta, qa Woniya eciyatanhan waskuyeca kin yutaninpi kta, hecen iyonicipi kta;
    Itancan waxte, naunyarumpi kta iceunniciyapi.
    Tona nunipi qa wicoowewakankan on dehanyag iyayapi hena owasin wowicake wicoie kin ekta awicayaku kta, hecen iyonicipi kta;
    Itancan waxte, naunyarumpi kta iceunniciyapi.
    Tona najinpi wicaduwaxakin kta; tona cante sutapi xni wicayecanptin qa owicayakiyin kta; tona hinrpayapi yuwaknkan wicadaku kta; qa owihanketa, Wakanxica unsihapi ihukuya erpeyayin kta, hecen iyonicipi kta;
    Itancan waxte, naunyarumpi kta iceunniciyapi.
   Tona wokokipe, wicakijapi, qa woiyotan iyekiye en unpi kia hena ewicadaku qa owicayakiyin kta, hecen iyonicipi kta;
    Itancan waxte, naunyarumpi kta iceunniciyapi.
    Tona maka qa mini akan icimanipi kin owasin awanwicadakin kta, tona winyan wakanheja yuhapi kta wokokipe kin he en, qa wicaxa wayazankapi owasin, qa wakanheja owasin awanwicadakin kta; qa tona wayaka unpi qa kaxka yankapi owasin nitowaunxida wicayakidutanin kta, hecen iyonicipi kta;
    Itancan waxte, naunyarumpi kta iceunniciyapi.
    Wakanheja atkuku nicapi, qa wiwazicapi kin, qa tona ixnana erpewicayapi qa xicaya wicayupahi kin hena owasin, wowinape niyanpi qa wawicayecamna kta, hecen iyouicipi kta;
    Itancan waxte, naunyarumpi kta iceunniciyapi.
   Wicaxa owasin unxiwicayakida kta, hecen iyonicipi kta;
    Itancan waxte, naunyarumpi kta iceunniciyapi.
    Tokaunyanpi, kakixunyanpi, qa unkaiapi kin, hena wicayercicajuju kta qa cantepi kin wicaduhomni kta hecen iyonicipi kta;
    Itancan waxte, naunyarumpi kta iceunniciyapi.
    Maka etanhan waskuyeca kin unyaqupi qa uneciduhapi kta, hecen tohan iyehantu hena on unkiyuxkiapi kta, hecen iyonicipi kta;
    Itancan waxte, naunyarumpi kta iceunniciyapi.
    Awicakehan woiyopeiciye unyaqupi kta; woartani, woawacin xni, qa wookicarnige xni, unyuhapi hena owasin unyecicajujupi kta; qa Nioie Wakan eciyatanhan unkitonipi kin unkdutokecapi kta, Nitaniya Wakan towaxte kin unyaqupi kta, hecen iyonicipi kta;
    Itancan waxte, naunyarumpi kta iceunniciyapi.
   Wakantanka Cinhintku, naunyarunpi kta iceunniciyapi.
    Wakantanka Cinhintku, naunyarunpi kta iceunniciyapi.
    O Wakantanka Tarcaxunka Cincana tawa kin, maka akan woartani yureyam iyeyaye cin;
    Wookiye nitawa kin unqu miye.
    O Wakantanka Tarcaxunka Cincana tawa kin, maka akan woartani yureyam iyeyaye cin;
    Onxiunda miye.

Wicaxa Wakan kin cin kinhan, de ohakamtu kin Wocekiye wan “O Ateyapi, unxiiciya ceunniciyapi,” eyapi kin hehanyan eyin kte xni.

O Christ, naunrun miye.
O Christ, naunrun miye.
Itancan onxiunda miye.
Itancan onxiunda miye.
Christ, onxiunda miye.
Christ, onxiunda miye.
Itancan, onxiunda miye.
Itancan, onxiunda miye.

Hehan Wicaxa Wakan kin, qa Omniciye kin om, Itancan Tawocekiye kin eyapi kta.
 

 

Ate unyanpi, marpiva ekta nanke cin, Nicaje wakandapi kte. Nitokicunze u kte. Marpiya ekta nitawacin ecunpi kin, He iyecen maka akan ecunpi nuwe. Anpetu otoiyohi aguyapi kin anpetu kin de unqu miye. Qa unkix tona ecinxniyan ekaunkiconpi wicunkicicajujupi kin, he iyecen waunrtanipi kin unkicicajuju miye. Qa taku wawiyutan kin en unkayapi xni miye; Tka taku xice cin etanhan eunkdaku miye. Amen.

    Wicaxa Wakan.—O Itancan, waunrtanipi iyacinyan unkokiranyanpi xni miye.
    Wayupte.—Qa nakun waunrtanipi iyacinyan wixi unqupi xni miye.

Ceunkiyapi kta.

    O Wakantanka, Ateyapi waunxida kin, cante iyopeiciya cuwiokiniya kin, qaix tona iyokixicapi hececa cinpi kin hena erpewicaye xni kin he niye; Wokakije qa wicocante xica unyuhapi owasin en, tohan hena kakxunyanpi ca nitokam waceunkiyapi kin hena unxidaya ounkiya miye; wa Wakanxica qaix wicaxa tonicaxapi xni qa woknaye tawapi kin on, unkipajinyan xicaya oranyanpi kin, hena wokicamna waxte nitawa kin eciyatanhan utakunipi kte xni e unxidaya naunrun miye; hecen nitawoaxiyepi unkiyepi, wokakije takuna un kiunni unyanpi kte xni, qa ohinniyan Okodakiciye Wakan nitawa kin okna wopida unnicupi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan.
    O Itancan, inajin, ounkiyapi qa Nicaje kin eciyatanhan eunkdaku miye.

O Wakantanka, hunkakewicunyanpi taanpetupi en, wa ehanna iyepi itokam wicoran tanka ecanon kin, hena unkokiyakapi qa unnogepi kin on hena naunrunpi.
    O Itancan, inajin, ounkiyapi qa wookinihan nitawa kin eciyatanhan eunkdaku miye.
    Ateyapi kin, qa Cinhintku kin, wa Woniya Wakan kin, hena wowitan yuhapi kta;
    Otokaheta hecetu qun, qa dehan hecetu, qa maka owihanke wanin, ohinniyan hecetu kta. Amen.
    O Christ, tokaunyanpi etanhan wowinape unkiciyanka miye.
    Wokakije unyuhapi kin unxidaya atunwan ye.
    Wicocante xica unyuhapi kin wowaunxida yuha atunwan ye.
    Nitaoyate woartani yuhapi kin unxidaya wicakicajuju ye.
    Wocekiye unkitawapi kin wacin en yusya qa wowaunxida yuha naunrun miye.
   O David Cinhintku, onxiunda miye.
   O Christ, dehan qa ohinniyan naunyarunpi kta wacin yuza ye.
    O Christ, unxidaya naunrun miye; O Christ Itancan, unxidaya naunrun miye.
    Wicaxa Wakan.—O Itancan, nitowaunxida kin unkiyutanin miye.
    Woayupte.—Wacin unniyanpi kin heon.

Ceunkiyapi kta.

O Ate, wowaxake xni unyuhapi kin, ekta unxidaya ayatunwin kta, unxiiciya iceunniciyapi; qa taku xica en unkupi kta iyecece cin, hena Nicaya towitan kin un yureyam iyeya ye; qa, taku terika en unkipi kin owasin en nitwaunxida ecena wacinunyanpi kta, qa owihanke wanin nitokan wowakan qa woyuecena en unnipi kta, heon wookinihan wa wowitan kin hena duha kta; Wawiciya qa Otahenaiyaye hecena unyuhapi kin, Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan. Amen.
 

Lord's Prayer

Owancaya Wopidaeyapi wan.

Wakantanka iyotan waxaka, wowaonxida owasin Ateyapi, taokiye wicayaye kta iyeuncecapi xni kin he unkiyepi; unkiyepi qa wicaxa owasin en nitowaunxida qa nitowaxtedake kin on unxiiciya qa awicakehan wopida unkeniciyapi. Unyakagapi, unyaduhapi, qa wiconi kin de en taku wowaxte unyaqupi kin hena on unniyawaxtepi; tka iyotan Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan wicaxa maka oknaka owasin niwicayakiye cin heon; wowaxte okihi unyayapi, qa wowitan wacinunyanpi kin hena on unniyawaxtepi. Oa, nitowaunxida owasin tanyan okicarnir unyayapi kta iceunniciyapi, hecen unkicantepi kin awicakehan wopida eyapi kta, qa nitoyatan kin, unkipi ecena on xni, tka unkoranpi kin nakun en unyataninpi kta; nitoran kin en unkicicupi kta, qa tohanyan unnipi hehanyan nitokam wowakan wa wicoowotanna en maunnipi kta: Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan, he niye, wa Woniya wakan kin, wookinihan wa wowitan owasin, maka owihanke wanin yuha nuwe. Amen.
 

General Thanksgiving

St. Chrysostom Tawocekiye wan.

Wakantanka iyotan Waxaka, wowaxte unyaqupi qun heon dehan owanjina niye ekta waceunniciyapi; qa tohan tukten nupa waix yamni xa Nicaje on witaya yankapi kinhan taku dapi kin hena wicayaqu kta iwahowicayaye ciqun; Nitawoaxiyepi token cinpi qa icekiyapi kin, token kiciyuwaxtepi kte cin he iyecen, dehan, O Itancan, wicayeciduecetu nuwe; Wiconi kin de en wowicake nitawa etanhan woksape kin he unyaqupi, qa tokata kin he en wiconi owihanke wanice cin he unqu miye.

1 Corinthians, xiii. 14.

Jesus Christ Itancan unyanpi towaxte kin, qa Wakantanka towaxtedake kin, qa Woniya Wakan okodakiciye kin, unkiyepi owasin om owihanke wanin un nuwe. Amen.

De en Litany ihanke.

Prayer of St. Chrysostom

 

Return to the 1789 Book of Common Prayer in Dakota

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld