The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Ikce Wocekiye Wowapi Kin
Portions of the 1789 Book of Common Prayer in Dakota

 

ANPETU OTOIYOHI

RTAYETU CEKIYAPI KIN.

Wicaxa Wakan kin Rtayetu Cekiyapi kin en, Mniruhaowapi Wakan wicoie iyowecihan kin dena wanji qaix tona cin kin yawa kta.

ITANCAN kin tipi wakan tawa kin en un ce; Iye itokam maka kin sintomniyan inina wanka nuwe.   Heb. ii. 20.

Wihinape kin hetanhan qa mahen iyaye cin hehanyan, Ikcewicaxa opeya Micaje kin tanka kta; qa tukte etu kin owasin en Micaje kin wazinyetunpi kta, qa wayurtatapi wan waxte e: Ikcewicaxa opeya Micaje kin tanka kta ce, wicota en Itancan kin eya.   Mal. i. 11.

Mii oie, qa micante oyuze kin, ohinni wandake kta iyececaya, O Itancan, mitowaxake qa woekdaku mitawa.   Odowan xix. 14, 15.

Tohan wicaxa xice cin wicoran xica econ kin etanhan ikduohomni, qa taku ecunpica qa owotanna kin hena e ecun kinhan, iye nagi kin niyake kduha kta.   Ezek. xviii. 27.

Ecinxniyan ecamon kin owasin owakdake; ca woartani mitawa kin ohiniyan mitokam un.   Odowan li. 3.

Woartani mitawa owasin etanhan niite kin nakirma wo; qa wicoran xica mitawa owasin pajuju wo.   Odowan li. 9.

Woniya iyokixice cin he Wakantanka tawoyurtate kin hee: wicacante iyokixice qa unxiiciye cin he, O Wakantanka, xice yada kte xni.   Odowan li. 17.

Nicante kin kdurdeca wo, qa nitaheyake kin hee xni, qa Itancan Wakantanka nitawa kin e ekta ikduhomni wo; iye wacantkiya qa waunxida ce, wacinko kte cin ranhi ce, qa towaunxida tanka, qa xica kin on iyopeiciye.   Joel ii. 13.

Itancan Wakantanka unkitawapi kin wowaunxida qa wokajuju hena tawa, iye kipajinyan unkiyoranpi exa; nakun Itancan Wakantanka inkutawapi kin ho kin ecen ecunkupi xni, iye wosukiye tawa unkitokam eknake ca okna mani unxipi kin he.   Dan. ix. 9, 10.

O Itancan, iyope mayan wo, tka woyasu un; wocanniyeye nitawa cona, okinni atakunixni mayaya nuce. Jer. x. 24.   Odowan vi. 1.

Iyopeiciya po; Marpiya eciyatanhan Wokicunze kin wanna kiyana u ce.   St. Matt. iii. 2.

Ito nawajin, qa ate ekta waked kta, qa hewakiyin kta, Ate, marpiya itkokim, qa nakun niye nitokam wawartani ce, qa detanhan cinca mayayin kta iyemacece xni ce.   St. Luke xxv. 18, 19.

O Itancan, Nitawoaxiye kin yasu xni wo; nitokam wicaxa niunpi kin tuwana owotanna xni.   Odowan cxliii. 2.

Woartani uanicapi ce unkeyapi kinhan, unkiciknayanpi, qa wowicake kin unkipei en un xni; tka waunrtanipi kin unkokdakapi kinhan, Wakantanka wacinyepica qa owotanna un hecen woartani unkicicajujupi kta, qa woowotanna xni owasin etanhan unyuskapi kta.   1 John i. 8, 9.

Hehan Wicaxa Wakan kin heyin kta.

MITAKUYEPI, Miniruhaowapi Wakan kin en otakiya, taku xicaya ecunkupi qa woartani unkitawapi kin hena okdaka po, unkekiciyapi; qa Wakatanka iyotan Waxaka marpiya ekta Ate unyanpi kin iye itokam hena anaunkirmapi qa akarpeunkitunpi kte xni; tka unxiiciya, cantexidya, iyopeiciya, qa waanagoptanyan hena unkokdakapi kta; hecen iye iyotan waxte qa waunxida kin hena unkicicajujupi kta. Qa Wakantanka itokam ohinni waunrtanipi, hena unxiiciya unkokdakapi iyececa; tka tohan taku tanka tanyan unkokiranpi hena on piundapi kta, qa woyatan tanka unkeyapi kta, qa untancanpi kin qa unnagipi kin ekta taku un tanyan unqunpi kta, hena unkidapi kta den witaya miniunkiciyapi hehan iyotan hena unkokdakapi iyececa. Heon etanhan marpiya ekta cante waxteya qa hounxiiciya hoyewayin kta e, owasin omayakiapi kta wacin qa ceciciyapi.
 

Evening Prayer

OWANCAYA WOOKDAKE WAN.

Omniciye ataya kin, owasin cankpexka makakde yukanpi, qa Wicaxa Wakan kin ihakam eyapi kta.

ATEYAPI iyotan Waxaka qa waunxida kin; Waunritanipi qa nitacanku kin etanhan tarcaxunka tanin xni iyecen unnunipi. Taku unkicantepi on unkunzapi qa cantuheinyanpi hena iyotan unkopapi. Qa nitawoope wakan kin unkipajunpi. Taku ecunkupi iyecece cin ecunkupi xni; Qa taku ecunkupi kte xni hena e ecunkupi; Qa tuktena unzanipi xni. Tka niye, O Itancan, xicaya ecunkupi kin, unxiunda miye. Tona wartanipi odakapi kin, O Wakantanka, niwicakiya ye. Tona iyopeiciyapi kin wicayecetu ye; Jesus Christ Itancan unyanpi, en wicaxapi kin iwahowicaya odake ciqon he iecenya. O Ateyapi, iyotan waxunxida, iye on etanhan hecetuya ye; Qa detanhan tokata Wakantanka ohodaya, owotanna, qa wacinksamya unnipi kta, qa on nicaje wakan kin wowitan yuha kta. Amen.

WOARTANI YUDEHANYAG IYEAPI YATANINPI KIN.

¶ Omniciye kin cakpexka makakde yukanpi; qa Wirpeyapi Kage cin, ixnana najinhan najin qa eyin kta.

WAKANTANKA iyotan Waxaka, Itancan unyanpi Jesus Christ Atkuku kin, woartani yuha wanji tin kta cin xni; tka ee wicoran xica yuha kin etanhan idkuhomni qa ni kta, Wicaxa Wakan wicayuha kin, wowaxake wicaqu qa hecen ecunwicaxi, taoyate tona iyopeiciyapi kin, hena woartani tawapi owasin yudehanyag iyewicakicieciyapi qa wicakicicajujupi kin, he yataninpi kta. Tona awicakehan iyopeiciyupi, qa iowiratuxniyan Wotanin Waxte wakan tawa wicadapi kin, hena wicakicicajuju qa ewicakiciyaku. Heon etanhan awicakehan iyopeunkiciyapi, qa Taniya Wakan, he nakun unqupi kta iceunkiyapi kta, hecen dehan taku ecunkupi hena iyopiki kta; qa detanhan tokata unkoranpi kin waxte qa wakan kta; hecen wowiyuxkin owihanke wanica tawa en unkupi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan.

De en, qa wocekiye otoiyohi ihanke kin en omniciye kin, Amen eyapi kte.

Qaix de.

WAKANTANKA iyotan Waxaka, marpita Ate unyanpi, iye towaunxida tanka eciyatanhan tona awicakehan iyopeiciyapi qa wowicada wicakeya, iye ekta ikduhomnipi kinhan, wartanipi kin wicakicicajujupi kta, iwahowicaye ciqon; Dehan unxinidapi nuwe; woartani nitawapi owasin nicicajujupi qa etanhan enikdakupi kta; taku wowaxte kin owasin en niyusutapi qa iwaxagniyanpi kta; Qa wiconi owihanke wanica ekta aniupi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan. Amen.

Hehan Wicaxa Wakan kin cankpexka makakde inajin kta qa, Itancan Tawocekiye kin eyin kta; Omniciye kin cankpexka makakde yukanpi, qa kici eya ayapi kta, qa nakun tuktetu kaxa Wacekiyapi Wakan en he unpi kinhan, ohinni de iyecen eyapi kta.
 

Confession & Absolution

ATE unyanpi, marpiya ekta nanke cin, Nicaje wakandapi kte. Nitokicunze u kte. Marpiya ekta nitawacin ecunpi kin, He iyecen maka akan ecunpi nuwe. Anpetu otoiyohi aguyapi kin anpetu kin de unqu miye. Qa unkix tona ecinxniyan ecaunkiconpi wicunkicicajujupi kin, he iyecen waunrtanipi kin unkicicajuju miye. Qa taku wawiyutan kin en unkayapi xni miye; tka, taku xice cin etanhan eunkdaku miye: Wokicunze kin, wowaxake kin, wowitan kin, henakiya owihanke wanin nitawa kin heon. Amen.

Hehan nakun heyin kta.

    O Itancan, unkihapi kin unkiyukawa miye.
    Woayupte—Hecen unkipi kin woyatan nitawa kin yataninpi kta.

De en owasin inajinpi, qa Wicaxa Wakan kin heyin kta.

    Ateyapi kin, qa Cinhintku kin, qa Woniya Wakan kin, hena wowitan yuhapi kta;
    Woayupte—Otokaheta hecetu qun iyecen, dehan hecetu, qa maka owihanke wanin, ohiniyan he etu kta. Amen.
    Wicaxa Wakan—Itancan kin yatan po.
    Woayupte—Itancan caje kin yatanpi kta.

Hehan Odowan kin Unxpa etanhan kta, karnigapi kin he iyecen, qaix Wokarnige kin wanji etanhan kta, Okodakiciye Wakan den Odowan eknakapi he wanji yawapi kta, Hinhanna Cekiyapi kin en, iyecen Woyatan Odowan kin iyakna.

Hehan Woonspe tokaheya kin yawapi kta, karnigapi kin he oknaya.

Hehan ohakam Odowan kin de eyapi qaix ahiyayapi kta, anpetu iyakenapcinwanka kin en opeya yawapi kin, hen ecena ahiyayapi kte xni.

CANTATE DOMINO.

Odowan xcviii.

    Odowan teca wan Itancan kin ekta ahiyaya po; he taku wowinihan ecun ce.
    Iye nape etapa kin on, qa isto wakan tawa kin on, woohiye kin kduha ce.
    Itancan kin wanikiya tawa kin kdaotanin; woowotanna tawa kin ikcewicaxa kin wicitokam yuotanin.
    Israel ti kin ektakiya wowaunxida qa wowicake tawa kin kiksuya ce; qa maka ihanke kin owasin Wakantanka unkitawapi wowanikiye tawa kin wanyakapi.
    Maka kin owasin, Itancan kin ekta wiyuxkinpi kdutanin po; dowan, iyuxkinyan, qa wopida eya po.
    Mazadowankiyapi kin akan Itancan kin yatan po; wopida odowan wan un mazadowankiyapi ekta dowan po.
    Mazayahotonpi tanka qa cotanka yajopi on, Itancan kin Wicaxayatapi kin itokam iuxkinyan ikpazo po.
    Miniwanca kin oqo qan kagin kte, qa taku okna on kin owasin; maka kmiyanyan kin, qa taku ounye cin owasin.
    Minitan kin nape kdaskapapi kte, qa Itancan kin itokam paha kin owasin witaya iyuxkinpi kta; maka kin yasu a kta heon.
    Wicoowotanna un maka kin yasu kta, qa oyate kin wicoran owotanna kin un.
 

Lord's Prayer

Qaix de.

BONUM EST CONFITERI.

Odowan xcii.

    Itancan kin ekta wopida eciyapi kin he waxte, qa O Iyotan Wankantuya, Nicaje kin ekta woyatan dowanpi.
    Hinhanna rce cin en, nitowaxtedake wowaunxida kin oyakapi kin, qa hanhepi kin ekta wowicake nitawa oyakapi kin he waxte.
    Mazadowankiyapi wan ikan kin wicemua e akan, qa yuhotanpi kin akan; mazayahotonpi hotanka, qa mazadowankiyapi kin hena akan.
    Ecin nie, Itancan, nitoran kin eciyatanhan iyuxkinmayan ce; qa ninape kin toran kin en woyatan epin kte cin iyuxkinyan epin kta ce.

Hehan Woonspe wan Wowahokiciye Teca kin etanhan, karnigapi kin he iyecen.

Qa hehan ohakam, Odowan kin de eyapi qaix ahiyayapi kta, anpetu iyakenupa kin hen acena eyapi kte xni.

DEUS MISEREATUR.

Odowan lxvii.

    Wakantanka unxuindapi qa unuaxtepi kta, qa oitoknake tawa etanhan ioyanpa kin unkipazopi kta, qa unxiundapi nuwe;
    Hecen nitacanku kin maka akan sdonyapi kte, oyate owasin opeya wowanikiye wicozani nitawa kin sdonyapi nuwe.
    O Wakantanka, oyate kin niatanpi nuwe; ho, oyate kin owasin niyatanpi nuwe.
    Oyate kin wiyuxkinpi qa cantewaxtepi nuwe; ecin wicaxa owotannyan wicadasu kta on, qa maka akan oyate kin hena wicaduha kta.
    O Wakantanka, oyate kin niatanpi nuwe; ho, oyate kin owasin niyatanpi nuwe.
    Hehan maka kin taku tawa kin icaryin kta; qa Wakantanka, Wakantanka unkitawapi kin hee rca, wowaxte unqupi kta.
    Wakantanka unuwaxtepi kta; wa maka ihanke kin owosin iye kokipapi kta ce.

¶ Qaix de.

BENEDIC, ANIMA MEA.

Odowan ciii.

    O minagi, Itancan kin yatan wo; qa taku tamahen maun kin owasin, Caje wakan kin yatan po.
    O minagi, Itancan kin yatan wo; qa iye towaxte kin owasin ektunje xni wo.
    He woartani owasin nicicajuju qa wowaxake xni nitawa kin hena owasin asniyan ce;
    He nitoni kin woawiknuni etanhan niyan ce, qa wowaunxida qa wowaxtedake on watexdag nicatun.
    Marpiya onkikde niyuhapi kin, O Itancan kin yatan po, niye wanixakapi kin; niye wosuye tawa ecen eca nupi kin; qa iye oiye ho kin anayagoptanpi kin heon.
    Wicota tawa wicaye cin owasin, O Itancan kin yatan po; tona tawoaxi niyanpi qa ie toiyokipi ecen ecanupi kin hena nakun.
    Take kage cin owasin, tokicunze kin owancaya en, Itancan kin yawaxte po; O minagi, Itancan kin yatan wo.
 

 

WAHOXIYEPI TAWOWICADA KIN.

Hehan Wicaxa Wakan kin qa Omniciye kin ko najinhan ninjinpi, qa Wahoxiyepi Tawowicada kin eyapi kta.

    Wakwantanka iyotan Waxaka Ateyapi kin, marpiya qa maka iyakna Kage cin he wicawada.
    Qa Jesus Christ Itancan unyanpi he Cinhintku hecena; Woniya Wakan eciyatanhan icaga, Qa Witanxna un Mary eciyapi kin etanhan Tonpi; Pontius Pilate kakixya, Canicipawega en okatanpi, te qa rapi; Nagi yakunpi ekta I. Qa anpetu iyamni en ake kini; Wankan marpiya ekta iyaye, Qa Wakantanka Ateyapi iyotan Waxaka anke cin, etapa kin eciyatanhan kiyotanka; Heciyatanhan wicaxa nipi qa tapi kin hena wicayasu u kta.
    Woniya Wakan kin he wicawada; Omniciye wakan owancaya kin, Wicaxa Wakan Okodakiciye kin; Woartani kajujupi kin; Wicatancan kini kte cin; Qa Wico ni owihanke wanice cin; hena owasin wicawada. Amen.

Qaix de.
 

Apostles' Creed

    Wakantanka wanjina Ateyapi iyotan Waxaka, marpiya maka iyakna, Qa taku wanyagpica qa taninxniyan un kin hena owasin Kage cin he wicawada.
    Qa Itancan wanjina Jesus Christ, Wakantanka Cinhintku hecena icage cin he, maka owasin itokamya Atkuku kin etanhan Icaga, Wakantanka etanhan Wakantaka, Iyoyanpa etanhan Iyoyanpa, Wakantanka rca etanhan Wakantanka rca, Icaga, kagapi xni, Ateyapi kici owanjina, He iye taku owasin kaga; He wicaxa unkiyepi un qa unnipi kta e, marpiya kin eciyatanhan kuya hi, Qa Woniya Wakan kin eciyatanhan Witanxna un Mary etanhan wicaxa icaga, Qa Pontius Pilate unkiyepi un canicipawega en okatan wicakiya, kakije ca rapi; Qa anpetu iyamni kin en aki kini, hecen Owapi qun iyecen; Qa wankan marpiya kin ekta iyaye, Qa Ateyapi etapa kin eciyatnhan yanka; Qa ake wowitan yuha nipi qa tapi kin hena napin wicayasu u kta; He wokicunze tawa kin owihanke wanice kta.
    Qa Woniya Wakan kin he wicawada, he Itancan qa Wiconi Wicaqu kin ee. He Ateyapi qa Cinhintku kin eciyatanhanpi u, He Ateyapi qa Cinhintku om owanjina ceki yapi qa wowitan wicaqupi, He etanhan Wokcanpi kin iapi; Qa Okodakiciye Wakan wanjina Sintomniyan qa Wahoxiyepi eciyatanhan kin he wicawada; Woartani yudehanyag iyeyin kta cin, Baptem wanjina omdake; Qa wicate cin kinipi kte cin; Qa tokata makoce ekta Wiconi kte cin hena ekta etunwan waun. Amen.

Qa hehan he ohakam, Wocekiye kin dena, owasin yuonihanyan cankpexka makakde inajinpi; qa Wicaxa Wakan kin tokaheya heyin kta.

Itancan kin nicipi un nuwe.

   Woayupte. Qa ninagi kin kici.

Wicaxa Wakan. Ceunkiyapi kta.

    O Itancan, nitowaunxida kin unkiyepi en yutanin wo.
    Woayupte. Qa wowanikiye nitawa kin unqu miye.
    Wicaxa Wakan. O Wakantanka, unkiyepi mahen cante kin unyuska miye.
    Woayupte. Qa Woniya Wakan nitawa kin unkiyepi etanhan icu xni ye.

Hehan anpetu en Wocekiye-ptecena kin he eyapi kta, qa ohakam Wocekiye iyowecihan kin hena eyapi kta.
 

Nicene Creed

Wookiye kta Wocekiye-ptecena wan.

O Wakantanka, nie eciyatanhan wicotawacin wowakan owasin, wahokunwicakiyapi waxte owasin, qa wicoran owotanna owasin ee kin; Wookiye wan maka akan iyeyepica xni kin, he nitawoaxipi kin wicaqu ye; hecen unkicantepi kin nitawosuye kin hena ecen ecunpi kta e tinsa iyotanke kta, qa niye wowinape unniyanpi kin heon toka wicunyanpi kin kowicunkipapi kte xni, qa heon etanhan iyaknana iyoziiciya unkanpi kta; Jesus Christ Wanikiya unkitawapi toran kin eciyatanhan. Amen.
 

Collect for Peace

Taku Wokokipe kin en wookiye da Wocekiye-ptecena wan.

O Itancan, marpiyata Ate unyanpi, niye Wowaxake iyotan nitawa kin eciyatanhan anpetu kin de niunyakunpi: nitowaunxida tanka kin eciyatanhan hanhepi kin den taku wokokipe qa ikopepica hena owasin en wowinape unkiciyanka miye; Nicinkxi hecena Wanikiya unhapi, Jesus Christ towaxtedake kin un. Amen.
 

Collect for Aid against All Perils

Minahanska Makoce kin en Tunkanxinayapi, qa tona ihukuya Itancan yankapi owasin un Wacewicakiciciyapi wan.

O Itancan, marpiyata Ate unyanpi, owancaa tehanwankan qa waxagya Itancan kin niye, oiyotanke nitawa kin eciyatanhan wicaxa maka akan yankapi owasin wanwicadaka; Minahauska Makoce en Tunkanxinaapi qa tona ihukuya Itancan ankapi kin, nitowaxtedake kin eciyatanhan wanwicadake qa wowaxte wicayaqu kta awicakehan eceunniciyapi; qa Nitaniya Wakan kin eciyatanhan ohinni wowaxte wicayaqu kta, hecen ohinni nitawacin ekta idkutanpi, qa nitacanku okua manipi kta. Marpiya eciyatanhan ipidaniyan wawicaqu e; Wayazankexniyan qa tanyan tehan niwicaya ye; qa wiconi kin de owihanke kinhan, hehan wowiyuxkin qa wowaxte owihanke wanice cin yuhe wicakiya ye; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan. Amen.
 

Collect for the President of the United States & all in Civil Authority

Wicaxa Wakan qa Oyate owasin Wacewicakiciciyapi wan.

Wakantanka iyotan Waxaka owihanke wanica, wawicaqupi waxte qa ataya kin hena wicaqu kin he niye; Waawankdaka unkitawapi kin, qa Wicaxa Wakan unmapi kin, qa Omniciye tonakiya awanyag wicakiyapi kin, hena om nitowaxte eciyatanhan Woniya zaniyan kin he kun uwicakiya ye; qa, awicakehan iokipi niyanpi kta e, ohiniyan nitowaxte kin cu kin iyecen wicaqu ye. O Itancan, de ecen iunxiunkida miye, Jesus Christ, Otahenaiyaye qa Wawicaya unkitawapi kin un, wookinihan yuha nuwe. Amen.
 

Prayer for Clergy & People

Wicaxa maka oknaka owasin Wacewicakiciciyapi wan.

O Wakantanka, wicaxa owasin Wicakage ca Wicayuha kin, wicaxa token unpi qa taku ocajepi kaxa owasin on unxiiciya ceunniciyapi; Nitacanku kin owasin sdonyewicakiya iyonicipi kta, qa oyate owasin opeya wowanikiye wicozani nitawa kin sdonye wicayakiya nuwe. Itotanyan Okodakiciye Wakan nitawa owancaya kin heon ceunniciyapi; Nitaniya waxte kin on awandake qa duha kta, hecen tona Christ wicada ikdawapi kin hena wowicake wicoiye kin okna iyayapi kta, qa wicotawacin wanjina wookiye sutaya qa wicoowotanna hena aknayan wowicada kin yuhapi nuwe. Owihanketa, tona tawacinpi, tancanpi, qaix taku uhapi xa eciyatanhan kakijapi, qa iyotan iyekiyapi kin hena, ateyapi eciyatanhan wowaxte duha kin en innicupi; token wicakijapi kin iyacinyan owicayakiin qa wicayecanpte kta; wokakije tawapi owasin en wacintanka wicayayin kta, qa iyotan iyekiyapi kin owasin eciyatanhan wowiuxkin wicayecagin kte cin hena iyonicipi nuwe. Qa dena Jesus Christ eciyatanhan unnicidapi. Amen.
 

Prayer for All Conditions of Men

Owancaya Wopidaeyapi wan.

Wakantanka iyotan Waxaka, wowaunxida owasin Ateyapi, tawoaxi wicayain kta iyeuncecapi xni kin he unkiyepi, qa wicaxa owasin en, nitowaunxida qa nitowaxtedake kin on unxiiciya qa awicakehan wopida unkeniciapi. Unyakagapi, unyaduhapi, qa wiconi kin de en take wowaxte unyaqupi, kin hena on unniyawaxtepi; tka iyotan, Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan wicaxa maka oknaka owasin niwicayakiye cin heon; wowaxte okihi unayapi, qa wowitan wacinunyanpi kin hena on unniyawaxtepi. Wa, nitowaunxida owasin tanyan okicarnir unyayapi kta iceunniciyapi, hecen unkicantepi kin awicakehan wopida eyapi kta, qa nitoyatan kin, unkipi ecena on xni, tka unkoranpi kin nakun on unyataninpi kta; nitoran kin en unkicicupi kta, qa tohanyan unnipi hehanyan nitokam wowakan qa wocoowotanna en maunnipi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan, he niye, qa Woniya Wakan kici, wookinihan qa wowitan owasin, maka owihanke wanin yuha nuwe. Amen.
 

General Thanksgiving

St. Chrysostom Tawocekiye nan.

Wakantanka iyotan Waxaka, wowaxte unyaqupi wun heon dehan owanjina niye ekta waceunniciyapi; qa tohan tukten nupa waix yamni xa Nicaje on witaya yankapi kinhan taku dapi kin hena wicayaqu kta iwahowicayaye ciqun; Nitawoaxipi token cinpi qa icekiyapi kin, token kiciyuwaxtepi kte cin he iyecen, dehan, O Itancan, wicayecidecetu nuwe; Wiconi kin de en wowicake nitawa etanhan woksape kin he unyaqupi, qa tokata kin he en wiconi owihanke wanice cin he unqu miye. Amen.

2 Corinthians, xiii. 14.

Jesus Christ Itancan unyanpi towaxte kin, qa Wakantanka towaxtedake kin, qa Woniya Wakan okodakiciye kin, unkiyepi owasin om owihanke wanin un nuwe. Amen.

De en Rtayetu Cekiyapi kin ihanke.

Prayer of St. Chrysostom

 

Return to the 1789 Book of Common Prayer in Dakota

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld