The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Portions of the Book of Common Prayer
in Kwak’wala

 

QAYAYAĪLAS KA Ī DA MARRY.

    Nītlun klās marry īnī klās M— glū N—. Kāsū kāla nūq lākuk, kīsītl lākās ek lāk kās marryh īdī, wīga nīk sī.
    First. Hī mun ātlī numpuzāqāsik, wuklūkl.
    Second. Lin māti punā wuklūkl.
    Third. La mun yūdūh pun zāqā wuklūkl.

    Yūkl nātl-numwiyūt gākunts kunūh-īd dūqitl sints Ike Gīkumī kunts ākūdīk gāda bagwānumk glū gwāda zidākik kās marrīh īdī, yikā ekī qetla āsā, ukā yūtl sints Ike Gīkumī lāk es-ek dum ūtlas bagwānum, qīx zāts gākuntsi da tla-unā nanum-kautla īnīs Christ gla wīs Church; yikā ekī qetla ās ek-ākim sūs Christ, yisīs nuhwātla īnāyāk gla wīs gālutla wunwunhyis qīh-īda as lāk Cana yas Galilee; lāka ā uk-kiālāyū mutl-ts Saint Paul ek lāk nāhwā bagwānum, hī mīs lāgitl-ts kīs-kl uksū-kl, kīs kād dāh-īd tsu, kīs gliksā-lāqā glū lāki kīs awīlā-gīlāk, glū autlītāh sā las lāk, kās aumī lāk hīga-um ākītl kī, pūska āquntsāk-gints bagwānumīk, hī qīxa gilga-ūmas kīyosī kauglitlā; kā glās māyāhyilī, naukumātlī glū kitlātle sints Ike Gīkumī, ek um gīga-ikulāk uke gītl wūtla sa Marry.
    Gāl: ukā yūtl kā māyūglum īs ginginānum, kās qāka-mātsa wī kās kitlilī glū kākūklā matsu lākā Ike Gīkumī glū kās zilwākīk ekiā Glīkums.
    Hī mīs numī, ukā yūtl kā putek yekīnāyī, glū kā kīsīs glaubātlī autlītā kā marry sī da kīsī auyā, glū kās ākīlī kīs bībagwānum īnāyī, kās kīsī yāksumh-īd kā īs hutsīnāyāk Christ. Hī mīs numī, ukā yūtl kā numīs ek naukīs bagwānumī, gawāla glū hāyātlil-kulā, kā uke sī da numūqī lākī da numūqi, lak wāh um kīkayādī glū wīwūsīlākā: yik lā-klī ek qīh-īda ās klis gāda mālūqik gāk kās kupeh-īdī: hī mīs lāgītl klis ungwe bagwānum nīnākītl nūq lāk, māsi kīkiāsītl lākā sik kāpikūhwi-dilāk, wīgā hyī nīki-gātla lākunts gākīk qaīlasa, āklī ātlzāqā-kl, glū kās aumī-kl lā-kl qīklātlā-kl.

Glū kā ī yākugātla kā marryh dākw klī nīk klī.

Nīkin kun uk-kiāla ūklāks mālūqā īk, kā īs nānākmā īnī kla ūs lākī da nālā kla dādalītāh dum-kl, yik lāh dum kla sa qulāgluqā sa nīnaukāyas nāhwā bagwānum lā-kl nitl-īdā matsū-kl, kāsu kauglitl nūq dākw lāk, kīsītl lāka ūs hātīla lāk kis kīkiasitl dākw lākā ūs marryh—dilāk, wīgā nītlā sī lākunts qaīlasīk: kās aula kiāla ūs kauklilāh dākwā kā kinumī wutl-um hī qīh-īd marryhīd, kīs hī lāgītl hī qīh-īdī wātlduma sints Ike Gīkumī, yikīks kīsa ī īākī sints Ike Gīkumī, kīs um ka ā wīsī marryh-ldā īnayas kāzitl tsa law.

Gil mīs kīyos kīkiasītl k wātlduma, wa lā klī da minister nīk kla kā bagwānum
 

Holy Matrimony

Banns

M. La mas nīk kās uk-īdā ūsāk gāda zidākuk kās kunum ūsā, kās ekia ūs bibagwānum hamā-lūkiaul, lāk ukāyā sints Ike Gīkumī, yik qīxduma sa marry? La mas tlāhwila nūq klis ga, āekiākīla klukik, glū aāksīlā-kl kuk kū zihkā lāk numāla um glū ek lāk, glū qīsdā masuk nāhwā ātl-ūgwila, ākīlā-kl kīs baqīnāyūs hīga-um lākuk lākīs wāwāsdumh dākw kla ūs qilā-kl?

Lā klī da bagwānum nānākmī-kl.

Keglā klin.

Wa lā klī da Labled nīk kī da zidāk.

N. La mas nīk kās uk-īdā ūsāk gada bagwānumk kās tlāwunum ūsā, kās ekia ūs bībagwāuuin hamālūkiaul lāk ukāyā sints Ike Gīkumī, yik qixduma sa marry? La mas nānākīgī kluk ga, tlāhwila nūq glū ākīla kuk kū zihkā lāk numāla um glū ek lāk, glū qīsdāmasuk nāhwā ātl-ūgwila, ākīlā-kl kīs zidāk īnāyūs hīga-um lākuk, lākīs wāwāsdumh dākw kla ūs qilā-kl?

Lā klī da zidāk nānākmī-kl.

Keglā klin.

Wa lā klīda Labled nīk-kl,

Ungwī zaw yas gada zidākuk kā marry yesik glū gwāda bagwānumk?

Wa lāh dākw-kl zāwāpa-kl tsīs naukāyī lāk gāda qīgīlasik; yikī da Minister dādāla kā zidāk lāk āyasau sī da ūmp, lā kl dabātlzānundā mas kla kā bagwānum yisīs hitl-kiūtl zānā lāk hītl-kiūtl zāne sa zidāk, glū kās nīgīga yik, yis gada lāh wātlduma.

Nūgwa-um M. ukīdūkl N. kun kunumā, kun uknūgwāda ūs, glū kun ākīla ūkl gegiklil lākwā nālāk, kā ekiā-kāwāyī kā yākiā-kāwāyī; kāsu wāh um lāk kūmātla lāk glū kāsū wāh um lāk wūwūsīlākā lāk, kāsu wāh um zihkā lāk, glū wāh um kīs zihkā lāk, kun tlāhwila nūqī glū kun āekiā-kīla ūkl, lāga-ākl lāk qītl-zun dih dum kla gākunts yis wānumgīla, nukutl tawek ukāya sints Ike Gīkumī; hīmīsin lā zāwāsū klā sin wātldum.

Wa lāh dākw-kl mākūhwīd-kl; lī da zidāk yisīs hītl-kiūtl zāna dāh-īd kā bagwānum lākīs hītl-kiūtl zāna, lā-kl ūgwākā-kl nīgīgī-kl kī da Minister.

Nūgwa-um N. uki'dūkl M. kun tlāwunumā, kun uknūgwādī glū ākīla ūkl gegiklil lākwā nālāk, kā ekiā-kāwāyī kā yākiā-kāwāyī; kāsu wāh um lāk kūmātla lāk glū kāsū wāh um lāk wīwūsīlākā Jāk; kāsu wāh um zihkā lāk, glū wāh um kls zihkā lāk, kun tlāhwilā nūqī, glū kun āekiā-kīla ūkl, glū kun nānākigaya ūkl, lāga-ākl lāk qītl-zun dih dum kla gākunts yis wānumgīla, nukutl tawek ukāya sints Ike Gīkumī; hīmīsin lā zāwāsū klā sin wātldum.

Wa lāh dākw ītidi-kl mākūhwīd kla kīs āyasūh dākw, lā klī da bagwānum zaw kla kā zidāk yis kīkutuk-glāya, ukāklilūdis lākā gāduq: lī da Labled dāh-īd kā kīkutuk-glāyi, lā-kl zaw klis lākī da bagwānum kā ukāklilūdīsīs lāk kiedes kumkūtl zāne sa zidāk, lī da bagwānum dātlā kā kikutuk-glāyī lākīk kās nīkiūdālā gītlīkl yisa Labled nīk-kl.

Yis gādā kīkutukglīk la mun marry yūkl, yis gin ūqīnīk umyākūkl, gla wun nāhwā māmīkias la mun zaws lūkl, lāk Glīkumā sī da Umpā gla wī da Kwanūqā, gla wī da Holy Spirit. Amen.

Wigā hyints hawāk-ulā.

Yūkl hīmunīs Ike Gīkumī, uke nūq glū aāksī-lāk nāhwā bagwānuma, zaws nāhwā egālaze, īākīnūqs hīmunīs qilā; zaw kū dā tsīs ekīlāyū wūs lāh dākw gada hīlūbātlzānī gūs, yīk gada bagwānumk glū gwāda zidākuk, yik gānūh ekīlāsūk lākīs Glīkum ūs; yik ek wūtla hāyāsikiautla īnā yūtl Isaac glū Rebeeca, hī mī lāks gāda mālūqik, qīgīlīs lāh dākwī wātlduma glū kās ākīlīk, yikī da lā māmātl-tīkiaya āts gada kīkutukglīk zaw ya glū la dādāla sa wa; kā hīmunātla mī lāks hī qelāklilī, lāk tlāhwila glū kīs yekiūwīda, glū kās qilī nukutl-tawe kīs wātldum ūs, kā qīh-īda as wūtlas Jesus Christ kunūh Gīkumī. Amen.

¶ Wa lā klī da Labled ākūhwīdā mas kluk hītlkiūtl-zānāh dākwas kās nīkī,

Yih dākwī da le yāklūhwīdā mātsū sints Ike Gīkumī, qālāsi qītlzā matsūs bagwānum.

¶ Wa lā klī da Minister yākugātl kla kā nāhwā bagwānum.

Kā lā-īnāyas M. glū N. hītlkāla-pihīd kās marryh-īdī, lamī sints dūqimītl kuk lāk kūqum-āya sints Ike Gīkumī glū lākīs kūqumīh dākwūs, yik la zāwāpā-as dākw sik yisīs wātldum, lā ka ā nīkis yisīs la-īnāyī zaw glū la dādālā ka kīkutuk-glāyī, gla wīs lā-īnayī kulkapūhwīda; lamī sin nīkia, yikīks lamī gādā bagwānumk kugādis gada zidākuk, lamīs gada zidākuk tlāwādis gada bagwānumk, lāk Glīkuma sī da Umpa, gla wī da Kwanūqa, gla wī da Holy Spirit. Amen.

Wa lā klī da Minister ginwīgind klis gāda Blessing.

Ike Gīkumī Umpa, Ike Gīkumī Kwanūqa, Ike Gīkumī Holy Spirit, ekīl, yāklau, glū ākīlūkl; kā Gīkumāya wākātl, wosātl, dūqātlūkl, kās kūtā masī lūklas nāhwā egalazī, kās ekia ūs hāyāsikiaulāh dākwā lākwā awīnāgwīsīk, kās uknūgwādih dākw mī lā kūsas hīmunīs qilā lākā awīnāgwīs kla gāk-kl. Amen.

Gil um-kl wī sī da Minister lā lakā Lord’s Table, lā klī nīgim-kl gada Psalmk.

PSALM CXXVIII.

EK wīs tī da nāhwe hulī da nūq sa Ike Gīkumī; glū kāsā lāk idihyile sī.
    Kās lau-klī kla kūsa kīs īākulānum ūs: kāks hītlā ka ā kūs, ekīkulā laga.
    Kā īs kunum ūsāks hī klī qīx klī da kīkākklaula qākula: yīkwā qāksīstāle kūs gūqā kūs.
    Lā klī sāsum ūs hī qīx klī klinākia sa olives: qestā'ā kīs humaās ūs.
    Aula-um klī da bagwānum hītlākā-kl: yikā hulī da nūqa sa Ike Gīkumī.
    Yikā Ike Gīkumī lāk Zion ekīla klūkl: kās dūqilī klūsāk Jerusalem kīs wāwāsdum kla ūs qilā-kl:
    Aula-um, lā klis dūqilā-kl ka āk sāsum kla sīs sāsum ūs; glū nīnākukulī Israel.
    Zilwākā lākā Umpa, gla wa Kwanūqa: gla wa Holy Spirit ā.
Hī qīx ī da gilgālīs wūtla, kunts hī qīx kwā nālāk: glū īs kla lābā īnuk-kl. Amen.

Gil um klī da Psalm qiībā lā klī da bagwānum gla wa zidāk klāgwītl lāk uk-āsa Communion: lā klīda Labledī qīkumh īdi-kl lāh dākwuk kās nīkī,

Minister. Gīkumī wosātlā la hyinūh,
Nānāk. Yūkl Christ, wāk lā gākunūh.
Minister. Gīkumī, wosātlā la hyinūh.
 

Questions of Bride & Groom

KUNŪH Umpa lākā īke, māyauntlā hyīs Glīkum ūs: gāk lā hyīs gīkāsa ūs: nānākīgī sū lā hyīs naukā yūs lāk ga bunīg awīnāgwīs, hī qīx ī nāuākīgā yātla īnāyā kī lākā īke awīnāgwīs: zaw la gākunūhwā kwā nālāk sinūh hemāyā kūk nīnālāk: digiklilūdā kunūh yekīnāyāk gānūh leg dīgiklilūduk yekīnāyā sa yāksāmī gākunūh: qālā ekstū-sunūh lākā tlālā-ī kule sa yāksami: au uma qāqila gākunūh lākā yāksāmī. Amen.

    Minister. A Gīkumī qāqilā lāk gās bagwānum gūs glū gwāda zidākik;
    Nānāk. Yik gādā hilīkum nūq gūs,
    Minister. A Gīkumī yālāk-īda tsīs tlāhwāya ūs gehīd lākūs ukāsā kus;
    Nānāk. Glū kās hīmunātla ma ūs yāklauh dākw kik.
    Minister. Sū um a qīkumātla ātsik kā tlāhwāya,
    Nānāk. Kā ī hāyūt dākwā sik.
    Minister. A Gīkumī hūklīlā lāk gānūh hawākulī gūkl.
    Nānāk. Glū kā gāk-āklilī sunūh wātldum ī lūkl.

Minister.

Yūkl Ike Gīkumīs Ābraham ūtla, Gīkumīs Isaac wūtla, glū Gīkumīs Jacob wūtla, ekīla lāk gās sāsum gūs, glū lābutindis zimālas as hīmunīs qilā lāk ga nīnaukīh dākw gas; kā nānākīgā yītl tsī gā kīs nāhwā kla ek wuglitl lākīs ekiūs wātldum kās hī qelāh dākwī: ek lā dūqātlā kik, A Gīkumī lākīs wīwākbuzā-lazī yūs gāyūtl lākā Ike kās ekīla ūs ā kik: lākīs wākātla īnā yūtlūs-āk Abraham ūtla glū Sarūtla yik lūtlā ekīkumh dākws, hī lā wāk qīhīdih dākw gada yik gas sāsum gūs ekīla kik yik dākwī gāks leh nānākīgī kīs wātldum ūs; kā hīmunātla mī sik helīkula sīs yāklautla īnāyūsā kik, kā ulātlāk se mī sik tlāhwilā nūqūs kīs wāwāsdum kla qī-qilā-kl; kā qīh-īda ās wūtlas Jesus Christ kunūh Gīkumāya. Amen.

Yukl Ike Gīkumī, yūklāks lā ūtlīk īas aūms-īt uke nūq sa nāhwā lāk kīyo; lūtlisīks lā ūtlīk qātlā mas kā nāhwā zidākīlāh-īd kā gāyūtlī lākā bagwanum; lūtlis num mās dākwuk kās kākūklā-mazum ūs gākunūk kunūh kauklilīks kīsa ā kūs hītlkālāk wāksīstind sa wīs, le yūs numhīdā matsū: yūklāks lā ūtlīk ekīlāh-īd kā māle īnāyī kā numāhyis dum īs sīts num īnāyas Christ gla wīs Church; wīga wāk-īd dūqātlāk gās sāsum gūs, kā tlāhwila nūqīs gada bagwanumk gas kunumk lākīs wātldum ūs, glū kā ūgwākīs gada zidākik tlāhwila nūq sik, kā ekī sik ākīla kīs nāhwā lā kās wātldumk gas tlāwunumk: yūkl Ike Gīkumī nāhwā umā ekīla kik, kās wākīda ūsā kik, kā lau klī-kl tsī gāk kīs hīmunīsa ūs gīkāsa; kā qīh-īdaās wūtlas Jesus Christ kunūh Gīkumāya. Amen.

Lā klī da Labled nīkia,

Yikā kīsa aūms Ike Gīkumī, yikā uke nūq wūtla sints gālūtlā ī Adam glū Eve, lūtlī ekīlāh-īd numhīda masuk yisa māle-īnāyī; gwuk-kākulas wāka ā sā sīs egalaze lūkl; ekīla glū wāk-ūkl, kās ākīla ūsā kī yisūs bagwānum īnāyīk gla wūs bahwanāyīk, kās ekia ūs tlāhwila pe kīs wāwāsdum kla ūs bībagwānum-kl. Amen.

Gil mīs qilbīk lā klī da Minister qāqīxāl lāk qīxdum zīmasa sa bagwānum gla wīs kunum, nīkia.
 

Lord's Prayer

Yūklāks nāhwā īk lā mī-māle, gla wūkl nīk kās dāhīda ūsā kā ekī qetla-ātsa aulakiāla hāyāsikiaula, hūklīlālāk wātlduma sa ekī kiāduq qāqīxāla lāk qīxdum zīmasa sa tlīlāwunumā kīs kukunum, glū qīxdum zīmasa sa kukunumā kīs tlīlāwinum: kāks nīkia ūtlī Saint Paul lākīs kiātidāyū wūtla kā Ephesians lākā sikiā chaptas, nīks gada wātldum lakā nāhwā mī-māle bība-gwānum; yukl kīkugād tlāhwila nuq latsīs kukunum ūs, hī qīx ī Christāks tlāhwila nūqa ā sa Church, la ūtl zaw sīs bagwānum īnāyī kā ī, kās ekīdā-masīk yisīs zūhwīnāya sa wāp, yisīs da ek wātldum; kās lau klīk ekia Church, kā kīyosīs kumes glū mās lākā yāgims, kā aula-kiālī glas kīyos gimāya: lāgītl-ts nīk kā bībagwānum kā tlāhwilā nūqīsī sīs kunum hī um qīx sīs tlāhwilā nūqīnāya sīs baqīnāyī: yikī da tlāhwila nūqā sīs kunum hī um tlāhwilā nūq sīs baqīnāyī; kāks kīyos mā ī numūq bagwānum klīsīla qilīxmā, au um glātl yeklau kīs baqīnī, hī mīs gāk qīx zatsa Ike Gīkumī kīs Church; kāk gints qītlqela klilī gas ūqīnāyas glū ulzes gūl kākās: ligīklisa bagwānum wākmūtā um kla kīs ūmp gla wīs abump, kās le numh-īd gla wīs kunum; lā klī da mālūq dī, numūq um-kl lā bagwānum-kl: yikūk da wātldum āks tlāhwātla īk, la mīs glā glin qāqīxālā lāk qetla āsas Christ gla wīs Church: lāgītlin nīk yūkl kās nāhwā ma ūs tlāhwilā nūq sīs kukunum ūs, hī um qīx īs tlāhwilā nūqīnī nūqūsā sīs bagwānum īnāyūs.
    La mutl ka ā wīsī Saint Paul yiks la ūtla kiātīd kā Colossians nīk lākā nāhwa bībagwānum mī-māle; yūkl kīkugād, tlāhwilā nūq la tsīs kukunum ūs, qālā hyī kād tlāwīsuk.
    Hūklīlāla hyī ka āk wātldum ūtlas Saint Peter yik Apostle as Christ, yikā kugāda mūtla, nīk wūtl kī da nāhwā kīkugāda; yūkl kīkugāda ek la hāyasikiaula gla wīs kukunum ūs; māyāhyilā lāk kā īks weklīmasa kāwāya e yūs, kāks mī klā kūs gla wī lau kluk ekī qilā, kās lau kla ūsā kīs hawāk-ulā sa wūs.
    La ums wūklilāk qīxdum zīmasa sa tlīlāwunumā kīs kukunum; wīga ūgwākā hūklīlāk yūkl kukunum kās kautl-āklilā ūsā kīs qīxdum zīmas ūsa kīs tlīlāwunum ūs lāk kiātātla īnī mas lākā Bible: hī um ka ā wīs wātldum ūtl-ts Saint Paul lākīs kiātīdāyū wūtla kā Ephesians, glīksālāk, nīkia; yūkl tla-ulwād, nānākīgī lākīs tlīlāwunum ūs, kā unts Ike Gīkumī: kā ī da tlāwunum āks gīkumāya ā sīs kunum, hī um qīx ī Christ āks gīkumāya ā sa Church; hī um ka ā wīs qāqilāk bībagwānum īnāyas: yikī da Church āks gīkāda as Christ, hī um-kl ka ā wīs qīx ī da kukunum gīkād sīs tlīlāwunum lakā nāhwa; hī um ka ā wīs wātldums, yāklaulā hyī da kunum ī kās māyāhyilī kīs tlāwunum.
    Hī um ka ā wīs wātldum ūtl-ts Saint Paul lākis kiātīdāyū wūtla kā Colossians nīkia, yūkl tla-ulwād nānākīgl lākīs tlīlāwunum ūs kāks hī mā ī qāyū sa Ike Gīkumī.
    Klūma um ka ā wīs hītlatlī wātldum ūtlas Saint Peter nīkia; yūkl tla-ulwād gīkāda tsīs tlīlāwunum ūs, kā gil mī lāks numūq lākā lāk kīs nānākīgī kā Bible, kā hī lāks lā lāk lau-kl lākī ekī yākyakundīs tsa kunum kū lā dūqilā kīs halāle yūs kāyūduhsāla: qālā hī awīlilkāyī āīkiākele kīs saye yūs, glū ekia qītlqela; yū lā hyī glātl āīkiakela sa wūk da naukāyīk, yikwā kīs klīk kīyohwīda īnūk-kl, kā qīxdum nūqī sū kwā sa nīnākāle glū kīs autlītātlas naukāyī, kā ūks yau īk awīla lāk dūqātla īnāyas God: kā īks yū mā ī qīxdum ūtī tsa esuk wūtla zīdāk yikā hīlīkum nūq wūtlas God āīkiākelūtl kīs zīdākīnā yūtla, gīkādūtl tsīs tlīlāwunum ūtla lāk qīxdum ūtlas Sarūtla, lā ūtl nānākīgīk Ābraham, nīk gīkādis, yik sāsum nūqa ūs kū ek klīs qāīnā yūs, kāsū tloqīmas klū, kīyos kilum-kl.

 

Homily

III.

Tloqīmas Ike Gīkumī, yūklāks la mā ūtlā kūs nīk kās hūklīla ūsāk hawāk-ulā īnāyā sī da nāhwā hawāk-ulyū nūqs Glīkuma sīs Kwanūqa ūs; wīga wāk qāstūk-wīd tsūs puspayau kus gākunūhwāk gānūh gākī gānūh hawāk-ulūkl, kās wāk-īda ūs gākunūhwā sinūh la hawāk-ulā sū lūkl kī da ekiā lākīs naukā yūs, kunūh nākulk-īdā yau, glū kā nītlī sīs hyāhyīlanūs ūs qīxdumā, kā qīh-īda ās wūtla Jesus Christ kunūh Gīkumāya. Amen.

IV.

Tloqīmas Ike Gīkumī, zaw la gākunūhwās egālazī kunūh qīsdāmasīk qīgīlas as pudikilā lazī, kās kūkzūda ūs gākunūhwas tloqīmas kūkzūwis nāqātlā, lāk gānūh wīwūsīlākā-āsik bībagwānumh dūmā, yik gā gāk-ās wūtl gā sīs Kwanūqa ūsī Jesus Christ buqsaulīs gākunūh, kunūh le klinuh lāk hīmunīs qilā kunūhwū qilā gilīs-kl lākī da atlilksdī kla nālā-kl, kū gāk-kl ītīd-kl lākīs hyā-hyīlanūsa kīs-aūmzālazī kās dādalītī-kl kā qik-qilā-īs kla gla wa le mīkmakīsa, kā ī yikī da qile tloqīmas glūs gla wī da Holy Spirit kīs kla lābā īnūk-kl. Amen.

V.

Ek Gī, yūklāks uke nūqa akūsā sīs ekiūs Kiaduq kunūh kākūklā sū wā; wāk lā gākunūh kunūh naukādī kunūh hūklīlīk, kiākiaduq-sīlāk, kākūklāk glū kunūh linsilāqīs lākunūh āwākayī, kunūh ekīkum nūqī sīs ekiūs wātldum dādālāk, glū kunūh hīmunātla mī ulātla dātla kī da ekīkūma khātl hīmunis qilā-kl, yikīs lā yūs zawe gākunūh lāk qāqile gākunūhwī Jesus Christ. Amen.

VI.

A Gī Jesus Christ, yūklāks yāyālākātl gīwāla ūtlā kūsā kis yālākum ūtla ūs kā qātlātla mas kā tihyilā kās; wākkīs hīlaukstā yūs lākīs wātldura ūs, kā hes gāk qīx ī ūgwākā qātlātla mās kīs tihyile yūs, qestā māza-nāqila masī sīk nīnaukāyasī da hīhātilulq klīulqād kā naukumh-īdīs, naukādih īdis naukāya sa es-ekī, kunūh ekmūdumī-kl lākīs dūqātla īnāyūs kāsu gāk-kl dādalītā kluk ga nāhwāk līlqilāklī, yūklāks qilātla īk tloqīmas gla wī da Umpā gla wī da Holy Spirit, numūq um Ike Gīkumī kīs labā īnūk-kl. Amen.

VII.

A Gī lamunūh hawāk-ulūkl, īkīsta mas laga kīs tlāhwāyūs glū gākukā gākunūh, gla wīs tloqīmazā lazī yūs wāk wosunūh, yik gānūh wīwūsllākīh lākunūh yekīnāyī kunūh hayūlīsī lākā qayau kunūh la-āsa, kās wāk-īda ūs gākunūhwā sīs wīwākbuzālazī yūs gawāla kās qāqilā ūs gākunūh, kā qīh-īda ās wūtla sis Kwanūqa ūsī Jesus Christ yik umyākīde glūs gla wa Holy Spirit, kīs lābā īnūk-kl. Amen.

VIII.

Tloqīmas hīmunīs Ike Gīkumī, yūklāks kīyosa ākūs yāksum sū lākīs nāhwā yūs ukā yūtl, glūks dīgiklilūdāla ākūsāk yekīnāyāsī da nāhwā māyātā; wīga wāk klāyūk gānūh nīnaukīk, le gānūh aula māyātā sunūh yekīnāyī, kīsī gānūh hāyāmā sunūh wīwūsilākā zihyil naukīk gānūh yāksāmīk, kās wāk-īda ūs gākunūh wīwākbus Ike Gīkumī, dīgiklilūd kunūh yekīnāyī kā qīh-īda ās wūtlas Jesus Christ kunūh Gīkumāya. Amen.

IX.

Tloqīmas Ike Gīkumi yūklāks dūqila ākūsāk gānūh kīyosīk tlāhwāya, yāklaula gākunūh lāk gānūh bībagwānum īnīk gla wunūh bah-wunāyī; kunūh kīyosī yilgwās lāk nāhwā yāksāmā kunūh qīh-īda ās lākās gānūh bībagwānum īnīk, glū kunūh kīyosī yāksum nīnkīkayā yik yilgwās lākā sunūh bahwunāyī; kā qīh-īda ās wūtlas Jesus Christ kunūh Gīkumāya. Amen.
 


Collects

Hawāk-ulayū kā nāhwā qētla āts bagwānum, kā nīgim yiks kīsa ī da Litany nīgim a.

A KUNŪH Ikē-Gīkumī, yūklāks baqīlī nūqa ūtlā kusunūh, sumīs yāklautlā gākunūhwāk gānuh nāhwig bagwānumā; lamunūh hawāk-ulūkl kunūh qetla ās gānūh nāhwīg bagwānumā, kās wākā ūs khākhūklā-matsīs tihyilē ūs gākunūh, yikīs qāqilātla īnāyūs āk nāhwā līlqilāklayā. Hīmīsunūh awīl hawāk-ulā gītlūklī da Catholic Church lāk nāhwā awīnāgwīs; kā ekīs aāksīlā sū sīs Holy Spirit a ūs, kā kāyūdāla sawī sa nāhwe nīk Christian lāk tihyiles aulā, glū kā dātlī sīk ūqizālazi numskum īs ek nīnaukīs, glū kā ūke sī kā nukā qīgīlas. Wa hīum kaā wī sunūh hawākulā gītlūklī da nāhwe zihkhā, gla wī da nāhwe zihyilās naukāyi, gla wā nāhwe tlālāwotlil; [* hīmī sunūh hīnūma hawāk-ulā gītlī da nīkya kunūh hawak-ulī kā ī] kās wāk īdā ūs ek īdāmasuk nīnaukīh dākwās lāk nāhwā ūkksdasuh dākwas; tloqātlā masuk lāk tlālahwīlas dākwās, glū kās ek ma ūs hītltsīstunduk lāk zihkūlumh dākwās. Ga munūh hawāk-ulā sūq kā qīh īda ās wūtlas Jesus Christ. Amen.

Prayer for all Sorts & Conditions of Men

 

* Ga um nīgimk yiks la i da nūmūqī nīk kās hawāk-ulā gītlī sa kupaīklilā.

 

 

Numākyālāyū Mūmulkyālāyū.

KUNŪH Gīyā Wīwākbus Umpā, kunūh īsī wīs mū-Kul kyalā sīs wākātla īnā yūs gakanūh, kīlākyāsla hyīs nāhwe yūs egālazī gākunūh, gla wīs tlāhwilā nūqīnā yūs sunūhwāk gānūh nahwīk bagwānum a; [*hīmī sunūh hīnūma mūmul kyāla gītlī da le nīk kās kīlākias-kī kā īs lāīnā yus wāk-īdīh dākwuk.] Kīlākiaslā hyinuh gāk īnāyī bagwānum a, hīmīsis yāklautla īnā yūs gākunūh, hīmīsis nāhwe yūs wāk-yū gākunūh: hī tā nūh awīl mūlūlum īs naukīzī kiāsā ūsīs tlāhwilā nūqīnā yūs sunūh, yiks lā ūtlā kūs ītīstund gākunūhwā sīs numūq ma ūs Kwanūqī Jesus Christ kunūh Gīkumāya: Kīlā-kiaslā hyīs la īnā yūs khālā mazā tihyilē lā la ā lākā īkē awīnāgwīs, hī mīs kā unūh lē kauglitl qīxdum-kl lāk ī; wāk lā mulqumātla mas gākunūhwā sīs nāhwā yūs wāk-yū gākunūh, kunūh aulī mūlas, glū kunūh aulī zilwākūkl; kā ekī sunūn ke-nāqila īnāyī lākīs dūqātla īnā yūs gākunūh. Wāk-la hūklīlā gākunūh, kā qīh īda as wūtlas Jesus Christ yik umyāk īde glūs gla wa Holy Spirit kā kīs kla lābā īnūk kl. Amen.

 

General Thanksgiving

 

 

* Ga um nīgimk yiks la ī da numūq hawāk-ulā gītlā nīk kās mūmul kyālī.


Return to The Book of Common Prayer in Kwak'wala
 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld