The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Portions of the Book of Common Prayer
in Kwak’wala

 

QAYAYAILAS KĀ Ī DA
HOLY COMMUNION.

KUNŪH Umpa lākā ike māyāuntlā hyīs Glīkum ūs: gāk lā hyīs gīkāsa ūs: nānākīgī sū lā hyīs naukā yūs lāk ga bunīg awīnāgwīs, hī qīx ī nānākīga yātla īnāyā kī lākā īke awīnāgwīs: zaw la gākunūhwā kwā nālāk sunūh hemāyā kūk nīnālāk: dīgiklilūdā kunūh yekīnāyāk gānūh leg dīgiklilūduk yekināyā sa yāksāmī gākunūh; qālā ekstū sunūh lākā tlālā-ī kule sā yāksāmī; au uma qāqila gākunūh lākā yāksāmī. Amen.

TLOQĪMAS Ike-Gīkumī, Yūklāks kīyosa īk tlāmātl lāk nāhwā nī-naukāya, lāwūdāk, nāhwe yāksum lāk gānūh nī-naukīk yisīs Holy Spirit a ūs, kunūh aulī tlāhwīla nūqūs, glū kunūh aulī zilwākā kīs ek yūs Glīkum ā, kā qīh īda as wūtlas Christ unūh Gīkumāya. Amen.

Klāgwītl tse mī da nāhwā bagwānum, numūq mī da Labled glākwātlā.

Minister.
 

Holy Communion

 
Lord's Prayer

NIK wūtlints Ike-Gīkumīs gādā wātldumk nīkyā; Nūgwā-um Gīyā Gīkumā yūs, kīyos klis ūgwilā-kl Gīkumī-kl gākun.
    Bībagwānum. Gikumī, wākātlā la gākunūh, suqzā mas lāk ganūh nīnaukīk kunūh ākīlīk gās wātldum gūs.
    Minister. Kīs klis kīqilā-kl kās ukūs, kis kād nānāk zawā sū nūq-lāk, lāk gāyūtlā lakā īkī gla wī gāyūtlā lākwā bunik awināgwīs glū gāyūtl lākā lākwā wāp ik bībunā kāwāya, kīs klis klāqwā-līs-kl kā ī, kīs-kl kād umyākā kluk: kā un yin klāk gin Gīkumā-yik Gīyūs klīklakāsīk Gīkumāyā, gāk nāhwā-kl kā un lāk yekīnāyā sa wī-ūmpī lākā sāsum ī lāgā ākl lākā yūdūh glū ma mūq-wīdaīs la ātl bagwānum sa klīsīlāk dākwī gākun, lā-kl kā un nītlā-klts wīwākbazā-lazī lākā lūk-lūkwā klā lāk dākw kī da tlāhwilā nūqun, gla wā ākīle kun wātldum ī.
    Bībagwānum. Gīkumī, wākātlā la gākunūh, suqzā mas lāk ganūh nīnaukīk kunūh ākīlīk gās wātldum gūs.
    Minister. Kīs klis wālālakl-ts Glīkuma, sa Ike Gīkumī kīs Gīya ūs, kā ī da Ike Gīkumīks kīsī kla māyāhyilā-kl kī da wālālā klās Glīkumas.
    Bībagwānum. Gīkumī, wākātlā la gākunūh, suqzā mas lāk ganūh nīnaukīk kunūh ākīlīk gās wātldum gūs.
    Minister. Mulqilā-la kās aekilā ūs ā kā Sabbath nālā; kuklā pun hwas klis lākulā-kl kīs nāhwe yūs īāksūwā, lā glā tī da aglabū pun hwāzunk Sabbath tsī da Ike Gīkumī kīs Gīya-ūs, hī mī sis kīyos dum-kl īākula sū nūqkl lāk nāhwā īākīnāyā, yūkl, gla wīs bagwanum ūs kwanūqa gla wīs zadāk ūs kwanūqa, liīmīsīs hilūbātl zānāyūs gla wīs gilgāūmas ūs hī mī sī da bagwānum gayūtl lākā ūgwila līlqa-lāklaya kā gāk gaīklil lūkl, kā īks kuklā pun hwāsa ūtlī da Ike Gīkumīks la ūtla uke nūq sa īke awīnāgwīs gla wa bunīk awīnāgwīs, kwā dumshyīk gla wa nāhwāk gīyimstālīsuq, wa lūtlī hyūs-īd kā lūtla aglabū pun hwas nālā hī mis lāgītl wūtl tsī da Ike Gīkumī ekīlā kā aglabū pun hwas nālā, lī āekīlāk.
    Bībagwānum. Gikumī, wākātlā la gākunūh, suqzā mas lāk ganūh nīnaukīk kunūh ākīlīk gās wātldum gūs.
    Minister. Māyāhyilā-lā kīs ūmpūs gla wīs abumpūs kās ketla ūs bagwānuma lākwā awīnā-gwīs-īk, yikūk da zaw-yīk lūklā sa Ike Gīkumī kīs Gīya ūs.
    Bībagwānum. Gikumī, wākātlā la gākunūh, suqzā mas lāk ganūh nīnaukīk kunūh ākīlīk gās wātldum gūs.
    Minister. Kīs klis kīlākiā-kluk bagwānum.
    Bībagwānum. Gikumī, wākātlā la gākunūh, suqzā mas lāk ganūh nīnaukīk kunūh ākīlīk gās wātldum gūs.
    Minister. Kīs klis gilūkla kluk zadāk.
    Bībagwānum. Gīkumī, wākātla la gākunūh, suqzā mas lāk gānūh nīnaukīk kunūh ākīlik gās wātldum gūs.
    Minister. Kīs klis gilūklā-kluk māmīkias.
    Bībagwānum. Gīkumī, wākātla la gākunūh, suqzā mas lāk gānūh nīnaukīk kunūh ākīlik gās wātldum gūs.
    Minister. Kis klis nānītlīlela-kl klīlqāla-kl tsīs bahwite yūs.
    Bībagwānum. Gīkumī, wākātla la gākunūh, suqzā mas lāk gānūh nīnaukīk kunūh ākīlik gās wātldum gūs.
    Minister. Kīs klis muhwilā-kl kā hūsīs gūqa sīs bahwite yūs, kīs klis muhwilā-kl kā hūsīs kunuma sīs bahwite yūs, kīs kād muhwilā kā hūsīs hīlūbātl zānāyas, kīs kād muhwilā kā hūsis gilgā-ūmasas, kīyos klis ehwilā sū-kl lāk nāhwā uks.
    Bībagwānum. Gīkumī, wākātlā la gākunūh, glū kyātl dīs nāhwāk wātldum ūs lāk gānūh nīnaukīk, wākā.
 

Ten Commandments

Wīga hyints hawākulā.

Tloqīmas Ike Gīkumī, yūklāks hīmunisa īs gīkās ūs, glū kīs wulbā īnūks tlāhwī, wosātlāla tsīs nāhwe yūs Church ā; gūl kās ākīlela ūsāk naukāya sīs daukūdānuma ūs hīlūbātl-zānā ī Victoria kunūh Queen glū Gīkumī; kā, kū lā gigā-īkulāks hīlūbātl-zānaya e yūs, kā awīlilkules kās hyāshyīla sa wā ūs glū umyākulā sū: kā unūhwāk gānūh nāhwīk bibagwānums, kunūhwū lā gigā-īkulāks sūma ā kūs uke nūqs, aulā-kiālī māyāhyilā glū ek nānākīgik, lūkl, glū kās, nukutl-tawe kīs ek yūs wātldum glū ukāya; kā qīh-īdaās wūtlas Jesus Christ kunūh Gīkumāya, yikā numāla mā glūs gla wa Holy Spirit qilātla glū Gīkumāya, numh se um God kā kīs kla labā īnūk. Amen.

¶ Kā Nicene Creed.

UQISIN klā kā numūq mā God yikā Umpa Tloqīmas, uke nūq wūtla sa Ikī gla wa bunīk awīnāgwīs, gla wa nāhwe kunts dūqitla gla wunts kīsā dūqitla:
    Gla wunts numūq mā Gīyī Jesus Christ yik higāmā Kwauūqs God, Kwanūq sa Umpa kīyos ma ūtla nāhwāk awīnāgwīs: God gāyau lāk God: Nāqila gāyau lāk Nāqilā: Aulā-kiāla God tus aulā-kiāla God, Kwanūqā kīs ukā-yā, Num mīs qīxduma gla wī da Umpa: yikā uke gītl wūtlā sa nāhwāk lūtl ukā-yā; nūgwā mī sintsāk gints nāhwīk bagwānum a gāga-kītl wūtl tsī, gākā-kālīs kās qāqilī gākunts kunts hītlulī; hī mīs gāk wūtl ulzih-īdā mātsū sa Holy Spirit lāki da Kiyāla Mary, lūtl baguānumh īdā matsū wā, yikā lūtla kād kayūyūdāyū kā untsas Pontius Piiate: lūtlī tlālāwūtl-īd, la mūtl ka ā wīsī wunumtīd tsū wā, lutlī qilāh-id yiks lā ūtlā yūduh pun hwāzīsā, la umk wātldumā sa kiāduqī, lutlī īkīsta lākā īke awīnāgwīs, lī qātla lāk hītl-kiūtl zāne sa Umpa: gāk klī ītīd-kl lākīs hyāhyilinūsā qīxdumā, kās dādilītī-kl kā qikqilā-īs klā, gla wī da le mīkmakīsa; kis klā labā inūk klus Gīkumāya-ās.
    Uqis um ka un klā kī da Holy Spirit, yikī da Gīyā zaw yās qilātla gītl, yikīks gāyutl zaula ā lākī da Umpā gla wī da Kwanūqā numālā mīsī umyākā sū gla wī da Umpa, gla wī da Kwanūqā zilwākā sū kād, hī mīs yākuntālutl tsīs wātldā-mīle-lūtlī sum-yād tsī da prophets wūtlā.
Uqis um ka ā wīsin klā kā num mī Catholic glū Apostolic Church; aulā kā um ka ā wīsin klā kīks num mā ī da baptise zīnāyī kā lāwūda āsuk yekīnāyī, nākiātla um ka ā wīsin klāk qilāh-idā īnī klā sa tlilī; himīsi da lā klā klāyūgwilīs kla nālā-kl. Amen.
 

Prayer for the Queen

    Hī lā hyī qīx īs qakātla īnāyus lāk bibagwānum, kā dūqilāk dākwī sī kīs ek yūs qīgīlas, glū kā hyīlī sī kīs Umpa ūs, yikā he lī da Ike awīnāgwīs.—St. Matthew v.
    Qālā gīkā-nāqil kās ukkwūs tlīlāhwile lākwā awīnāgwīsīk kūk hyizayāsāks glū munkiā kās yāksumh-īdī, yikūk gilūglāsāk sa gīsgilūklīq: gīkā-nāqila lā hyī glākl kās ukkwūs, tlīlāhwile lākā Ike awīnāgwīs, yikā kīsā hyizayāsa glū munkiā kā hiatsistā masuk, yikā kīyosa qā-īglā tsa gīs-giluklīq kās gilūklī.—St. Matthew vi.
    Yik nāhwā yūs qayū lāk kā qīgīlats bagwānumī lūkl, hī umas qīgīlasuk: kāks ga mā ī wātldum sa law gla wa prophets.—St. Matthew vii.
    Wāk lā tsī da gāyūtlī lākīs māmīkias ūs; qālā tlūhwā īnūk sī da wīwūsīlākā bagwānum, wa lā klī kūqumāyā sints Ike Gīkumī kīs tlūhwā īnūk klūs.—Tobit iv.

¶ Yiks lek kiākāduq-sīlā sū gwāda wātldumk, lā klī da Churchwarden kiā-īsila lakā wīla-īklilā, kās ek mī gāks sa yāqum lākā Labledī, lā klī kiazūlītlas lākā Holy Table.
 

Offertory sentences

    Wīga hyints hawāk-ulā kā ī da nāhwā tlālāhiaula kā Church as Christ lākwā awīnāgwisīk.
    Yūkl Tloqīmas glū hīmunīs Ike Gīkumī, yūklāks glīksāla ūtlā kīs ek yūs Apostle kā kākūklāmasīs gākunūh kunūh hawākulī glū uk-kiāla kunūh īkkstasawī, glū kunūh mūmulkiāli kā nāhwā bagwānum: lamunūh hawāk-ulūkl kās wakā ūs [dādālāk gānūh zawek glū yāqum Lūkl hī mīs kās] hūklīlā [ūsā] kunūh hawāk-ulā sa wī Lūkl, Yūkl Tloqīmas Gīkumī; kās wākā ūs hīmunātla um kūkzūdāla kīs nāhwā yūs Church, kā naukī nūqi sīs aule glū kā numskumātlīs; glū kās wākā ūsā kī da nāhwe glīkulā kīs kīsūs aūms Glīkum, kā numā-kiālī sī sīs aulā īnāyā sīs ek yūs Wātldum a, glū kā ek īs bībagwānum numā-kātla glū kās tlāhwilā pe: la um ka ā wīsunūh hawāk-ulūkl kās qāqilā ūs glū gawālā kā nāhwā Christian Kings Gīgakumāyā, glū kās hīnūmā ūs ek kīs hīlūbātlzāna yūsī Victoria kunūh Gīkumāyī, kunūh ekī aāksīlā sūs gānūh bībagwānum ī gās; glū kās wāka ūsākkā-āsas Council-as, gla wī da nāhwā aāksīlāk wātldum as kā ī, kā aulīs nukulī dāda-lītā īnāyā sī kā ya-īksāmi, kā tloqīmazum sis aule yūs Church gla wa nukā qīgīlas: zaw lats egalazī yūkl Ike Gīkumī lākā nāhwā Bishops gla wa glī-glīksāla, kā nukutl-tauyīs bībagwānum īnāya sī kīs glīksālātla īnāyā sīs aule yūs glū hīmunīs Wātldum, kā ek īs aāksīla kīs kīs ūs aūms Sacraments: glū kās zaw ūsā sīs īkizis sūs qīxdum lākīs nāhwe yūs sāsum; glū kās hīnūma ūs wāk-īdis lāk gada gak īk kupa-īklila, ka māyāhyilī sik glū nīnākālā hūklīla glū dādāla kīs kīs ūs aūms wātldum a; aulā-kiāla yāwīhiā kās kā nāhwā egalaze glū nukā qīgīlas kīs wāwāsdum-kla bībagwānum: la mī sunūh aula-kiāl hawāk-ulūkl yūkl Ike Gīkumī kā īs egalaze yūs kās hītlil-kulā ūs glū gawālā kā nāhwe tlālāwūtlila glū wīwūsīlākā glū zīzihkā glū ātl-ūgwila lākā tlālāwūtlilats: la mī sunūh mūmulkiāla sīs ek yūs Glīkum kā īs nāhwe yūs bībagwānum yikā le tlowātl-īdunūh yiks ūqisīk de ūkl; la mī sunūh aul hawāk-ulūkl kās zaw ūsā sīs egalaze yūs gakunūh, kunūh nānākzawīk ek de qīxdums, kunūh la mī-kl klinūh gla wī dādaālā-kl kīs hīmunīsa ūs gīkāsa: wāk latsik, A Ump kā qīh-īdaās wūtlas Jesus Christ kā unūh, yikunūh hīgama hīlīkum. Amen.
 

Prayer for the whole state of Christ's Church

Yiks lā ī wīlā-īklilī da Communion klī, lā klī da Labledī nīks gada wātldumk.

Aulā-kiāl tlīlāhwil lākā Ike Gīkumī, yik dākwūklāks lā īk nīk kās gākā ūs lāk gādā āekī-lāqik Communion ūqīnāyā glū Ulqes Qāqile gākunts yik Christ; gīgā-īkulā lā kā Tloqīmas wātldum ūtl-ts Saint Paul kā nāhwā bagwānum, kā ek mīs gwānā dūqā kīs bībāqināyī qilīx mā, gāgālā sīlāks kīs mā ī nīk kās humhīdī kā Humāyī gla wī dā Nākā su wī: kā wālāyāsa sā qenumī lāk, kū aulā lāk kunts naukāyī māyātā, aulā kād ūqisā, le gints uk īd kā aekīlāq Sacrament, humāpuntsāk ulzes Christ yisunts naukāyī, lū um ka ā wīs qetlunts nākināyāk ulqes; lints gīgākī lāk Christ, lī Christ gīgākī gākunts; lints num glū Christ, lī Christ num gla wunts; lā lāk kunts kis lak nālā lāk uk-īdilāk kuk, kuntsū kīs lāk hītla wīmā lāk kū. Kāk gints yāksamī lāk gints, kuntsū lā lāk yāgitlī nūq lāks Uqināyās Christ glū Ulqes qāqile gākunts; lā lāk kunts au um lāk qilīx um lākkisilā lāk glū nākā lāk kunts yāk-īdā īnī lāk kā, kuntsū kīs lāk gīgā-īkulā lāk kuk ūqīnāyā sunts Gīkumāyā; lā lāk kunts tlilā-wīzilā lāk kunts Ike Gīkumī, kunts tlāwīs tsu wī lāk kuntsā sī, lā lāk kunts yākilīsā mas lāk kī, kā kīlāki lāk sī gākunts as zīzāh-kūlum lāk kā, glū nāhwā lāk kā ūgwil tlilgīlā, Lā gitl dākw klūs qilīx umkl dūqātlā-kl kīs qīxdumh dākwūs, nātl-numwiyūt, kās kīs dākwi klūs yāksum sū-kl tsunts Ike Gīkumī: māyātā lāgā aulākiālāk kā īs yekīnīh dākw de ūs, tloqīmas lā ūqisuk Christ himunātlāmā yik qāqile gākunts; ek lā-gā hyīs bībaqīnāyūs, glū kās ekiā ūs glū nāhwā bagwānum ā, kās ekiā ūs ukkw kā āekīlāq tlītlun-hyisā. Hī mīs āwīlākāwāyī kās bunālā masā ūsā kīs nīnaukāyūs aulā-kiāl mūmul-kiālā kunts Ike Gīkumī kī da Umpā gla wa Kwanūqā gla wa Holy Spirit ā, kā ā-ītūklānum īnā yūtlāk sa nāhwāk līlqilāklī yis lā-īnāyūtlā sī tlil lākā kayūyaulūtlā ī qāqile gākuntsī Christ, yikīks kīsa ā aūmsā, lākā ī bagwānum um kād; yikā qilīx mūtlā bunātlā mas kīs bagwānum īnā yūtla lākīs lā-īnā yūtlā tlil lākā kayūyaulūtlā kā unts yuntsāk gints yā-īksāmīk, kāsī gints lākā pudikilā glū hī gāk lī wānumgīlā; kunts sāsumī sints Ike Gīkumī, kās lāgūstudā unts lāk hīmunīs qilā. Hī mīs kunts hīmunātlā mī mulqilāk tlāhwilā lazī kiāsa sints Gīyā, numūq mā qāqilā gākuntsi Jesus Christ, lā īnāyūtlā sī tlil kā unts gla wa kīnum ekīlā-yū yik lūtlā qenum ūtl tsī kā unts yisīs tlāhwile ulqā; lā gītl wūtl tsī uke nūq sa āekīlāq tlītlun-hyisā kā māmātl-tīkīs naukāyā sī gākuntsīs tlāhwilā nūqā yints, glū kā hīmunātlā um humulqulā gākuntsās qīhīdā ās wutlā sī, kunts aulākiāl hītlulkumā. Wā wīga hyints hīmunātlā um mūmulkiāl kā ī, gla wī dā Umpā gla wī dā Holy Spirit, nanākīga ya untsāk ekia naukī sī, glū kunts yāklū wī kunts aekīlī katlā kī, kunts wāwāsdum klā bī-bagwānum kl. Amen.

Lā klī da Labledī nīk kla kī da gākī kās Communionh dākwi,

Yih dākwūklāks lā īk aulā kiāl māyātā sīs yekīnāyus, lā kād tlāhwilā nūq glū ek ka āk nāhwā bagwānum, glūks lā ā kūs nīk kās klāyūwī sīs bībaqināyūs, nukutl-tāwek wātldumā sints Ike Gīkumī, glū kās kāsā ūs gegiklil lāq lāk ekī tihyilā sī; kīlāgā lā kī, kīs wayūqisā, uk-īduk gādā aekīlāqik Sacrament kās hītlulkum ūs, glū kās wega ūs ek um ūlāqā kunts tloqīmas Ike Gīkumī, klāgwītluk.
 

Exhortation

Numāzā-qilā lā hyints nīkiā.

TLOQĪMAS Ike Gīkumī, Ump sunūh Gīyā ī Jesus Christ, uke nūq wūtl-ts ga nāhwāk, yūklāks umyākīde ākūsas nāhwā bagwānumā; aulā munūh kīnumī yekīnāyā, lā mī sunūh qāsā ums, kunuh hwīlā-kulā mī uksu-wā lākunūh nīnkīkāyī, gla wunūh wātldumī, gla wunūh nāhwā qīgīlās hātilātlā-mā yūkl, yāyākilīzū-kl kās yākilīsī lāk kūsunūh: Lamunūh aulā kiāl māyātā, zihyilānūh naukāyī sunūh nāhwā klīqā sā: Wosātlā lā hyinūh, wosātlā lā hyinūh, yūkl hīnūm wīwākbus Ump; kā īs Kwanūqā ūsī Jesus Christ kunūh Gīyā, qih-īdā ās wūtlā sī, dīgiklīlūdāga kunūh nāhwā yekīnāyā, kās wāk īdā ūs gākunūh kunūh nānākigāya ūkl ālūmas īdī sunūh bībaqīnāyī; kā qīh-īdā ās wūtlas Jesus Christ kunūh Gīyā. Amen.

Lā klī da Labledī glakwali-kl, kās qīkumhīdī lākā wīla-īklila kās nīkīs gada Absolution.

Kunts Tloqīmasa Ike Gīkumī Umpā, yikīks kūta ā kīs wīwāk-buzā laze, la mūtlī nīk kās dīgiklilūdīk yekīnāyāsa nāhwe gāk qīkumhīd lākī wīlā sīs naukāyī, yiks lāh dākwā ī māyātā glū aulā-kiāl ūqisā; wīgā hyī wāk-īdūkl, dīgiklilūd kīs yekīnāyūs kās qāqilī lūkl lāk nāhwā yāksāmā, wīgā hyī ulgā-āklilūdūs lāk nāhwa egālaze, tloqīmasā masūkl kās ekiā ūs, kā wegī-kl tsī lā-klūs lāk hīmunīs qilā, kā qīh-īda ās wūtlas Jesus Christ kunts Gīyā. Amen.

Lā klī da Labled nīkia.
 

Confession & Absolution

    Wīgā hūklīlāk ekī wātldums Qāqile gākuntsī Christ, lākī dā nāhwā aulākiāl qesta lākī.
    Kīlā gākun nāhwūkl tlāhwūmāl glū quntā sū, la mī sin tlālūkwik īdā mas klūkl.—St. Matthew xi. 2s.
    Tlāhwilā nūqunts Ike Gīkumī sa nāhwāk awīnāgwīs, lāgītl wūtl tsī zaw sīs hīgāmā Kwānūq, kā kīsī-kl tsī tlil klī da nāhwe ūqis kī, lā glā-kl uknūgwād klis hīmunīs qilā.—St John iii. 16.
    Hūklīlālā hyī ka āk wātldum ūtlas Saint Paul.
    Ga um aulā wātldumk glū hītlū kā dādālā sūs nāhwā bagwānum, yiks gākā ūtlī Jesus Christ lākwā bunīk awīnāgwīs kās qāqilīk nāhwā bagwānum ukāk yekīnāyī.—1 Tim. i. 15.
    Hūklīlālā hyī ka āk wātldum ūtlas Saint John.
    Kū uk-lāk kī ungwe bagwānumk yekīnāyī, yākuntul gizā dints lākā Umpā, yis Jesus Christ kā hīnūme ekiā, wa hī mīs mūqstauyī kunts wākīd tsū gwītl kā unts yekīnāyī.—1 St. John ii. 1.

Labled. Ikīstin dik dākw lā kīs nīnaukā yūs.
Nānāk. Lamunūh īkīstinduk lākā Ike Gīkumāyā.
Labled. Wīgā hyints kīlā-kiāskā kunts Ike Gīkumī.
Nānāk. Keglāks ekiā ī kunts hī qīkiāli.

    Aulā ī hīnūm ek kunūh hīmunātlā mī, lāk nāhwā awīnāgwīs mūmulkiāla sīs wākātlā īnāyūs gākunūh, A Gī Ek Ump, Tloqīmas, Hīmunīs Ike Gīkumī.
    Lāgītlunūh gla wā pīpaglum nūq gla wī da līlqilāklāyā sā Ike awīnāgwīs umyākūkl glū hyāshyīlā kis hyāhyīlinūsūs Glīkumā, hī mun kiālā um zilwākūkl nīkia, Holy, Holy, Holy, Umyākīd, Gīs ikiākāwī, yikā īkī glū gwā bunīk awīnāgwīs kūtā kīs hyāhyīlinūsūs qīxdumā: zilwākānū-hwūkl Gīkumīs Ikiākāwī. Amen.
 

Comfortable words

HĪ-QĪLĪ PREFACES.

Kā ī da Christmas nāla, gla wa aglabūk sa nālaātlakāwīs.

Kāks zaw ūtlā kūsā sīs hīgama ūs Kwanūqī Jesus Christ kā gākā yūtl tsī māyūglum hwā nāla kā unūh; kā īākā yūtl tsa Holy Spirit; lūtl aula-kiāl bagwānumh-īd gāyau lākā kiyā-lūtla ī Mary kīs abump, yikīks kīyosa ūtla yekīnī gāk wūtl kās zūkwīdī kunūh yekīnāyī: lāgītlunūh, etc.

Kā ī da Easter nāla, gla wa aglabūk sa nālaātlakāwīs.

Lamīs glā nūh aula-kiāl nīk kunūh hyāshyīlī zilwākūkl kā wālas wūtla qīh-īdaās tsīs Kwanūqa ūsī Jesus Christ kunūh Gīkumāya, yiks lā ūtla qilā-gilīs lākīs tlilā-īnāyūtla; kā īks hīma ā aula-kyil Lāmādo, yikā zaw yūtla kā unūh, kās ukūdī yekīnāyāk sa nāhwāk awīnāgwīs; kā īk, yiks lā ūtla tlilā lūtl kīyohwīdā masuk wānumgīla, hī mī sīks lā ūtla qilā-gilīs ītīda, lutlī ītū-kl kā unūhwāk hīmunīs qilā: lāgītlunūh, etc.

Kā ī da Ascension nāla, gla wa aglabūk sa nālaātlākāwīs.

Kā qīh-īdaās wūtla sīs tlāhwile ūs Kwanūqī Jesus Christ kunūh Gīkumāya; lāk ātlākāwāya sīs wunwunhyis wūtla qilā-gilīzīnāya, lūtl aula-kiāl nītl-īd lākka-āsa sīs Apostles, lūtlī īkīstā kā dūqitl dākw ums kās le qātlātla mas kunūh uk-ās klā unūh; kā īks nīkia ī kunūh ūgwākī-kl īkīstā-kl, kunūh ekīkulī-kl gla wī lākīs uk-āsa lākīs egalaze: lāgītlunūh, etc.

Kā ī da Whitsunday, gla wa kukluk sa nāla ātlākāwīs.

Kā qīh-īdaās wūtlas Jesus Christ kunūh Gīkumāya; yiks lā ūtla aulāh-īdā mas kīs zūqagālum ūtla, gāk wūtlī da Holy Spirit gākā-kā hwā nālā gāya-naqilūtl lākā īke gāk wūtl hīgāla hī qīx ūk tloqīmas īk yaula, la numāhyis glū kī-kukbātla hyīhyuhunāla lā īkukklīlā-bundālā kā Apostles, lā gliksāla lāh dākwuk, glū kās kāyūdālāk dākwīk lākā nāhwā aula; ī-āyūsilā mas dākwuk lākā nāhwā ātl-ūgwila yākundas, la mūtl ka ā wīs tloqīmasā mas dākwuk kā kīyosīs kilum kās hīmunātla mī gliksāla sa ekī wātldum lāk nāhwā līlqilāklaya; yikunūh lāgītlāk gānūh lek bo sa pudikila gla wa kīs ekiā, kunūh gākī lakā nāqātlā yikunūh lāgītla kautl-āklilūkl gla wīs Kwanūqa ūsī Jesus Christ: lāgītlunūh, etc.

Kā qīlunkās Trinity hīgama.

Yūklāks num mā īk God, num um Gīkumī; kīs numūq mā, lā glā tas yūdūqātlāks num mā īk: kā unūhwāk gānūh ūqisī gāk egālaze sa Umpa, hī um ka ā wīsunūh ūqisātla īqī kā Kwanūq gla wī da Holy Spirit: yūkl nāhwā um umyākulā sa wā.

Gil umā hyī qilbe da Preface, lā klik hīzāqum kli gādā wātldum.

Lāgītlunūh gla wa pīpaglum nūq gla wī da līlqi-laklāya sa Ike awīnāgwīs umyākūkl glū hyāshyīlā kīs hyāhyīlinūs ūs Glīkumā, hī mun kiāla um zilwākūkl nīkia, Holy, Holy, Holy, Umyākīd Gīs īkiākāwī, yikā īkī glū gwā bunīk awīnāgwīs kūtā kīs hyāhyīlinūs ūs qīxdumā: zilwākānū-hwūkl Gīkumīs Ikiākāwī. Amen.

Lā klī da Labled klāhwālī-kl lāk Humhdu-mītl Sints Gīkumī nīk klīs gada hawāk-ulāyūq kā ī da nāhwā Communion-kl.
 

Proper Prefaces

He-wī sunūh gāgikītl lāk gās Humkdummītl-gūs, Yūkl wīwāk-bus Gīkumī, kunūh nūsā egālaze, kunūh hīlīkumā, hīga ma ā sī wākā asā sīs wīwākbuzālazī yūs. Kīsī gānūh wāh hītlū kunūh au glā tī lāk mungilītluk qupumgīsāwāyī lāk awābolītlā sīs humkdummītlūs: Lā glā tas hīk se um gāk qīx īs qīxdum ūs kīs klāyūwīnūkwā, yiks uknūgwāda ā kūs as wīwākbuzālāzī kā kīsītlts qālīnūkwīs wākātlā īnāyūs; wīgā wāk-īd gākunūh, wīwākbus Gīkumī, kunūh lākisīk ulze sīs tlāhwile ūs Kwānuqī Jesus Christ, glū kunūh nūkīdik ulqe sī, kā lāwe sī dā yāksāmī lāk gānūh uqīnīk kunūh ek-īdīs ūqīnāyā sī, glū kā zūk wīdīs gānūh bībaqīnīk lāk hīnūme ek ulqā-sī, glū kunūh hīmunātlā mī gīgākī lākī, hī mīs kā hīmunātlā mī sī gīgākī gākunūh. Amen.

Gil umā hyī da Labledī glākwunkelītl kā humhdumītl, yik lā qālilā tsa kwākwuhsum glū wine, kās hītlākiaulī wukiā kā kwākwuhsum kā dūqitl tsa bibagwānum, glū dāhīd kā qāstā, lā klī nīk sa hawāk-ulāyau sa Conseeration, nīkia.
 

Prayer of Humble Access

Kunūh Tloqīmas Ike Gīkumī Umpā, yiks lā ūtlā kūs wāk-īd tsīs hīgāma-ūs Kwanūqī Jesus Christ kā lā-utl-tsī tlil lākā kāyūyaulā kilhwā gākunūh, yikā lūtlā qilīxum kīlāgidsūlīsā sīs bagwānum-īnāyā, yāqās kā yekītnāyas nāhwā līlqi-lāklī; lutli humulqul-yūgwīlāk gas, lutlik ek um uke kā kīsūgwītlī sī klulkumātlā sū wī qihldā-ās wūtlā sī lāgā-ākl lākkdum klāsi ītīd-kl; Wīgā wāk hūklīlā gākunūh, Yūkl wīwāk-bus Ump, lamunūh aul hawākulūkl, wīgā wāk-īd, gākunuhwāk gānūh leh dāhīd kluk gas iākāyūtl gūsi gādā qinīqik glū gwādā wine-k, nukutl tawek ek mūtlī uke sīs Kwanūqā us yik qāqile gākunūhwī Jesus Christ, māmulq-kiā yinūh lāk qīh-īdā ās wūtlā sī kunūh wāke ā-āk-ālā lāk hīnūme Ek Uqīnīs glū Ulqāsī, yikīks lā utlā uk-īd kā qinīq kā kānūkl yikīs lāh dum ūtlī lākūyau,gil mūtlwīs qātl-ālītl mūmulkiālas, lūtlī wūhīdik: lūtlī zaws lākīs disciples nīkiā, Dāh-īdāk-gā, kās humh-īdā-ūsā kuk, gamun Uqīnīk yikā zaw-yī kās, ga ums qīgīlas klūsīk kās māmulq-kiā-yūs gākun: Hīum ka āwīs qīh-idī yiks lā ī qātl zāqāk-stālāh dākwā, uk-īd kā Nākāstālā, wā gil mīs qātl mūmul-kiālas lā zaws lāhdakwuk, nīkiā, Nāk-īdih dakw lā nāhwāk gāda, kā gāks gamī gin Ulqāk yisā Ati Qāqitlūmasā, yikā lāwe kās, glū ka ī dā kīnum, kā ukūduk yekīnāyī, gā-ums qīgīlas klūs, lānāhwī klā kūs nāk-īdunāhwā kluk, māmulq-kī gākun.—Amen.

Lā klī da Minister uki dā ma wīs gbākl ka Communion yiks he ī, lā-kl wīs glī zaw klis lākā bībagwānum kū lāhdākw-kl ek um-kl klāhklagwītl: gil mīs tsūbunqā sa qāquhsumī lākā numūqī, lā klī nīkia,
 

Eucharistic Prayer

Yik Uqīnāyā sunts Gīya ī Jesus Christ, yikā zaw yūtlī kās, qāqilālā hyīks ūqīnāyīk, gla wūs bah-wunā-yīk, lākl tsūk lāk hīmunīs qilā; Dāhīdagāk ga, kās humh-īdā ūsā kuk, māmulq-kiā yūs lāk tlilā-īnā yūtlas Christ kās, lākisilālā kī lākus naukāyā kūs mūmulkiālāk.

Gil um-kl wī sī da Minister tsūbunqā sa qāstā lākā numūqī, lā klī nīkia,

Yik Ulqe sunts Gīyā ī Jesus Christ yika lawe yūtlī kās, qāqilālā hyīks ūqīnā-yīk gla wus bahwunā-yīk, lākl tsūkk hīmunīs qilā; Nāk-īda-gāk-gā māmulq-kiā yūs lāk Ulqes Christ yiks lāwe yūtlā kās, mulālā.

Wa lā klī da Labled gla wī da wīla-īklila hāsila nīk klisa Hawākulayau sa Gīkumāya
 

Words of adminstration

Kunūh Umpā lākā īke māyāuntlā hyīs Glīkum ūs: gāk lā hyīs gīkāsā ūs: nānākigī sū lā hyīs naukā yus lāk ga bunīg awīnāgwīs, hī qīx ī nānākīgā yātlā īnāyā kī lākā īke awīnāgwīs: zaw lā gākunūhwā kwā nālāk sinūh hemāyā kūk ninālāk: dīgiklilūdā kunūh yekīnāyāk gānūh leg dīgiklilūduk yekīnāyā sa yāksāmī gākunūh: qālā ekstū sunūh lākā tlālā ī kule sa yāksāmī; au umā qāqilā gākunūh lākā yāksāmī: kāks Sū ma ā kūs Gīkumī sa īke: Sū ma īk uknūgwādis nāhwā tlāhwāyā: Sū ma īk umyākīdis, kā kīs kla lābā īnūk-kl. Amen.

Lā-kl ka ā nīk-kī.

    Yūkl Ike Gīkumī Ump yik gānūh ginginānūmī gūs wātlā-kīlā kīs ekīnā-yūs, kās ek-mā-ūs dādā-lāk gānūh mūmulkiālā īnīk zilwākūkl, lamunūh hawāk-ulūkl kās wākā ūs kā qīh-īda ās wūtlā sis Kwanūqā-ūsi Jesus Christ lā-wūd kunūh yekīnāyī gla wīs Church ūs: Gāk munūh zaws gānūh bibaqīnīk lūkl yik gānūh wākāāsik, gāk hāmīkiāl lak gās āekīlāq gūs Communion, wāk īdaga Gīkumī kunūh kūtī kīs wīwākīlā-yū wūsīs egālazī yūs.
    Kauklilāmī gā-nūhwā kunūh kīzīnā-yī hītlū-wīmā kunūh gākī zawe-nūqūkl kā unūh kīnumi yāgāsā, lamīs glā nūh hawāk-ulūkl kās wākā ūs dādā-lāk gānūh gākik qīgīlāsā, kīs māmuns-pātl-tū kīs la um lāk kā glūs wānīkum lākku-nūhwunūh yekīnayī kā qīh īda ās wūtlas Jesus Christ kīs māyānīde ūs hyā-hyī-linūs Kwanūq, nnm gla wīda Holy Spirit glūs, Umyākīd Ump Tloqīmas, kā kīs klā labā īnūk-kl. Amen.

Lā-kl ka ā nīk-kl.
 

Lord's Prayer

Zilwākā lāk Gīyā lāk īkiā kāwī, kimāk-īd tsu le-hyūk līlqilāklāyīkkwā hestālīsīk awīnāgwīs, gak le hyī Ek naukī lāk nāhwā bagwānumā; Lamunūh hyāshyī-lukl, lamunūh umyākūkl, lamunūh zilwākūkl, mūmulkiālā sīs hyā-hyī linūs-ūs qīxdumā, Yūkl Gī Ikī Gīkumī, Ump Tloqīmas; A Gī Yūklāks numuq-mā īk Kwanūqā Jesus Christ, Yūkl Gī Ikiā-kāwī, Lāmādūs God, Kwanūq sa Umpā, ukūduk yekīnāyas gādā nāhwāk awīnāgwīs, wākātlā-lā gākunūh; Yūklāks ukūda ākūsāk yekīnāyās gādā nāhwāk līlqilāklī hūklīlā-lūk gānūh hawāk-ulā īnī gūkl; Yūklāks qātlā ik lāk hītl-kiutl zāne sa Ike Gikumī kā Umpā wākā-tlā-lā gākunūh; Kā sīks hīgā ma ā kūs A Christ gla wīdā Holy Spirit, īkiātlā lākī da hyāhyīlinūsā qīxdum sa Ike Gīkumī kā Umpā. Amen.

Lā klī da Labledī atlilksdālā-kl nīks gāda Blessing, lā klī hūkuwils dākw.
 

Gloria

Yik nākul-kulā gīle sunts Ike Gīkumī yikā kīsā a-ūmsā, nukaulāklilā mas kīs nīnaukā yūs lāk tlāhwila laze sunts Ike Gīkumī glū kauklātlā laze kī, gla wīs Kwanuqā ī Jesus Christ kunts Gīyā; hīmisī ekī-lā yau sā Tloqīmas Ike Gīkumā yī da Umpā gla wa Kwanuqā gla wa Holy Spirit, wīgā hyī kupetlākse-um glūs. Amen.

Blessing


Return to The Book of Common Prayer in Kwak'wala

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld