The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Portions of the Book of Common Prayer
in Kwak’wala

 

KA CATECHISM.

UNGWAK klās?
    Nānāk. N glū M.
    Q. Ungwī zaw yā sūs glīkumā kūs lūkl?
    Nānāk. Hī nun Umpī gla wun Abumpī lākunts Ike Gīkumī lākun lāīnā yūtl Baptise; yik gin la-ūtluk gīkunduk būbagwānum as Christ, lā kwanūq sints Ike Gīkumī glū lā-kl uknūgwād klis gīkāsā sints Ike Gīkumī.
    Q. Mās tī qīh-īda ās wūtla sīs Umpūs gla wīs Abumpūs kās lākīs lā-īnā yūtlūs Baptise ā?
    Nānāk. Wātldum nūq dākw mūtlī sa yūdūh wīdātla kā un: ga mīs gil gāda, kun qīsdā masīk Satan gla wīs nāhwā qīgīlasā, yūmīsūk yālākumīk wutl-um sūk da yāksāmik awīnāgwīs, glū nāhwā yekīnī sa ulzī: hī mīs numh-īdātla gāda, kun ūqisīk nāhwā wātldum kā ūqizālazī sa Christian: ga mīs yūdūh-wīdātlu tse gāda, kun ākīlīk ekī naukī glū wātldum sints Ike Gīkumī, glū kun kāsī lāk kun wāwasdum kla bagwānumkl.
    Q. Kīsas nīnkīkulāks ūqis mī klā kūsāk glū hī um qīgīlā klī lāh dākwī wātldums kās a?
    Nānāk. Keglin, lamīsin hī-umkl qelā klī yis giwālā īnāya sints Ike Gīkumī gākun, wa lamī sin aula-kiāl kīlakias kā kunts Umpa lākā īkī, yiks la ā klīlāl gākun kun hītlulī, kā qīh-īda ās wūtlas Jesus Christ yik Qāqile gākunts, lamīsin hawāk-ulā kunts Ike Gīkumī kā zawe sī gākun kla sīs egālaze, kun hīmunātlā mī klin ek-kl, lāga-ākl lāk qilba ās klās gin bagwānum īnīk.
    Catechist. Wīga nīks qetla āsa sīs ūqizālazī yūs.
    Nānāk. Uqis un kla kā Ike Gīkumī yikā Umpā Tloqīmasa, uke nūq wūtla sa īke gla wa bunīk awīnāgwīs. Glū Jesus Christ hīga ma Kwanūq sī kunts Gīkumāya, yikā īākā yūtla sa Holy Spirit, māyūglum ūtl tsa kyīyāla Mary, tlālāwūtlil ūtl lāk Pontius Pilate, kayūyūdāyū wūtl, wīkyak idūtl, glū wunumtīd tsū wūtl, lūtlī bunīstā lāk uk-āsa sa tlilī: kī da yūdūh pun hwās wūtla lūtlī glākwilīs lākā tlilī, lūtlī āīkyaākā la īkl lākā īke, lī qātlā lāk hītl-kyūtl zane sa Ike-Gīkumī yikā Umpa Tloqīmas: hī mīs lā gehīda ās klisī gāk-kl kās dādalītī-kl kā qilā gla wa tlilī.
Uqis un kla kā Holy Spirit, hī mī sa ek Catholic Church; glū tlāhwilāpa īnāyā sa es-ekī, glū dīgiklilūd tsa wīnāyas yekīnāyī; hī mi sints qilāh īda īnī-kl ītīd-kl, hī mī sa lā kla hīmunīs qilā-kl. Amen.
    Q. Māsīs hīnūme ūs kākūklā sū laki da wā-tldumā sīs ūqiziyū?
    Nānāk. Hī mun kākūklā sū lāk kun ūqisīk God kā Umpā yikā lūtla uke nūqun gla wa nāhwāk awīnāgwīs: hī mīs numh-īdātlin kākuklā sū kun ūqisīk God kā, Kwanūqa, yikā lūtla kilwānum a gākun yiks lā-ūtla kilhwāk nāhwā bagwānum: hī mis numh-īdātlin kākūklā sū wī God kā Holy Spirit, yikā ekiā masa gākun, gla wī da dokuqī sāsums God.

Catechism

    Q. Nīk sī kīks nīk īda-īs ūmp ūs gla wīs abūmp ūs lākunts Ike Gīkumī kās ākīla ūsāk wātldum as God: gins idātlī?
    Nānāk. Nukāh Idātla.
    Q. Wīdīlāk?
    Nānāk. Hīmī da yākugālum ūtlas God lākī da māti tsum gūstau Chapter lāk Exodus, nīkiā, Nūgwa um Ike Gīkumī, Gīyūs, yik uk-wutlzaulī-sūkl lāk awīnāgwīs as Egypt, lotlzauilīsū-kl lākā wālazī.
    Q. Māsīs hīnūme ūs kākūklā sū kās kauklātla sū wūs lākwā nukāh-īdatlāk wātldumā?
    Nānāk. Mātl-īdātlin kākūklā sū-wi lāk, yikun qaīnī klin lākunts Ike Gīkumī, hī mī sin qaīnī klin klā kun baq-wūtun.
    Q. Mā-īs qainī kla ūslākunts Ike Gīkumī?
    Nānāk. Hī mun qaīnī-kl lākunts Ike Gīkumī, kun ūqisī kī, kun kitlilī sī, glū kun tlahwilā nūqī sī, wīlā sin naukāyī, wīlā sin bagwānum īnāyī, gla wun tlāhwāyī, kun umyākī kī, kun mūmulkiālīs nāhwā zawe sī gākun, hīmīs kun aumī hīlīkātla sī, glū kun hawāk-ulī kī, kun māyāhyilīk Glīkuma sī, gla wī Wātldumā sī, hīmīs kun aula-kiālī khātla kī kun wāwasdum klā bagwānum-kl.
    Q. Mās tīs qaīnī klā ūsā kīs baq-wutūs?
    Nānāk. Hī mun qaīnī-kl kun baq-wutī, kun tlāhwilā nūqīs hī qīx in tlāhwilā nūqīnayā sin nūsī bagwānum īnāyā, glū kun hī qīgīlāk nāhwā bagwānum kun ayūtlī kā qīgīlats gākun, glū kun tlāhwila nūqīs, kun māyāhyilīk, kun aāksīlī kun ūmpī gla wun abumpī, kun māyāhyilīk, glū nānākīgī kā Queen, gla wī da nāhwā gīgikumī hīlū-bātlzānīsī, glū kun nānākīgāyī kī da nāhwā īaāksīla gākun, gla wa nāhwā kākūklāmas gākun gla wī da nāhwā glīks-āla gākun, glū kun kīyosī yāksum sūlāk nāhwā bagwānum yis wātldumī glū qa-īnāyī, glū kun kīyosī nānūtl-tsīlā sū lākun nāhwā qīgīlas, glū kun kīyosī klīzitla, hīmīs kun kīsī dādābāla sū nūq gilūkla, glū kun kī-ī yākpāksta sū nūqa, glū kun kīsī klīlqāla, hīmīs kun aekīlī kun bagwānum īnāyī kun naukumātlī, glū kun kīyosī awilkutla kun kīyosī mūtl lāk nāhwā māmīkias tsin baq-wutī, kun aukinatl mī ek-um kākūklā kun īākulī qilīx-um kun hītlīlāyau, glū kun hīmī qāyīlelī qayū kla sints Ike Gīkumī kun qīgīlasa lāk lā kla qayū klisī kun uk-āskl.
    Catechist. Kwanūq, kauklātlā la, yiks kīyosa ākūs qīh-īda as qilīx-um hī qigīlī glū nukutltawe qilīx um lāk kuk Wātldum ā sints Ike Gīkumī, glū khātlā kī, kāsu kīs lāk uknūgwād lāks egalaza sī, hīml sīs lāgītl klūs hīmunātla um-kl hawāk-ulākl ki; wa wīgā hyīn wuklilūkl nīks hawāk-ulā yau sints Gīyā.

Questions on Ten Commandments

    Kunūh Umpa lākā īke, māyā-untlā hyīs Glīkum ūs: gāk lā hyīs gīkāsa ūs: nānākīgi sū lā hyīs naukā yūs lāk ga bunīg awīnāgwīs, hī qīx ī nānākīgā yātla īnāyā kī lākā īke awināgwīs: zaw la gākunūhwā kwa nālāk sinūh hemāyā kūk ninālāk: dīgiklilūdā kanūh yekīnāyāk gānūh leg dīgikli-lūduk yekīnāyā sa yāksāmī gākunūh: qālā ekstū sunūh lākā tlālā-īkule sa yāksamī: au uma qāqila gākunūh lākā yāksami. Amen.
    Q. Māsīs ukksdasū wā ūs lākunts Ike Gikumī lākūk da hawāk-ulā yū wīk?
    Hī mun ukksdasū lākunts Ike Gīkumī Umpa, yikīks zaw āsa nāhwā ekiā, kā zawe sī sis egālazī gākun glū nāhwā bagwānuma: kunts umyākā untsā kī, glū kunts nānākīga ya untsā kī, hī um ka ā wīsun hawāk-ulā su lākunts Ike Gīkumī kā zawe si gākuntsa sa nāhwā ek kā unts bagwānum īnāyīk glū kā wākī sī wosātlints dīgiklilūd kunts yekīnāyi; hī mīs kā wākī sī qāqilā gākunts glū kā ekī sī dūqātla gākunts kunts kīyosī ūzamunkās lākā nāhwā yāksama; glū kā dātlī sī gākunts kunts kīyosī uksū-nūq lāk nāhwā yekīnaya, glū kunts kīsa unts loglānum sa klisīle gākuntsī Sātan hīmī sī hīmunīs tlilā: gesta mis wāk-mīki tsī gākun, kā qīh-īda as wūtla sints Gīya ī Jesus Christ: wa hīmī sin lāgītl nīks, Ainen; wīga hyī hī qelī.

Lord's Prayer

    Q. Ginsī da Sacraments ukā yūtl-ts Christ lākīs Church?
    Nānāk. Mātl um, kā lāgītl lāk hītlulā, hī mī da Baptize zīnāyī gla wī da Holy Communion sints Gīyā.
    Q. Māsīs qayau ūsā sī da wātldum Sacrament?
    Nānāk. Hī mun qayū wī da dūqitl māmātl-tīkī sī da gīgākayī glū ek naukī zawe gākunts, īākā yūtl-ts Christ kunts lāgītl lo-kluk egalaze si.
    Q. Gins īdatlī da ukī lākā Sacrament?
    Nānāk. Mātl; hīma ī da dūqitlī māmātl-tīkī, hīmī sī da ekī naukāyā.
    Q. Māzātlī da dūqitlī māmātl-tīkī lākī da Baptise zīnāyī.
    Nānāk. Wāp: yik la baptise zāsukī da baptise tsū wī, lāk Glīkumā sī da Umpā gla wī da Kwanūqa, gla wī da Holy Spirita.
    Q. Mās tī da gīgākayī egālaze?
    Nānāk. Hī mī tlilī lāk yekīnāyī, glū ītīt māyūglum lāk egālazī: kāk gints nāhwā mīg māyūglum lāk yekīnāyī, lints sāsums tlāwizālazī, ga mī sints lāgītl sāsumh-īdā matsū lāk egalazī.
    Q. Māsī qayau kā qaīnī sī da bagwānum kās baptise sī?
    Nānāk. Hī um qaīnī zīmātsī kās māyātī sīs yāksumk-dī, kās qīs-dā mas lāgīk, glū kās ūqisīk ekī wātldum sints Ike Gīkumī lāh dākwuk lākī da Sacrament.
    Q. Māstī lāgītla sa gīnginānum munīkwī baptise tsū wa yiks kīyosa ī qīh-īda ās hī qīgīlī kā īs kunklilā īnayī ginginānumā?
    Nānāk. Keglāks la mā ī nīkilzādisī da lāh dākwī Dīk kās he-kl qelā klī, wīla umks mātl īdatla ī, hī mīs au-um lā nukutl-tawe sū klisī da lāk dī wātldum kā ī, yiks lā ī qilyāq wī dā.
    Q. Māsi lāgītl wutla sī da Holy Communion sints Gīyā ukāyā?
    Nānāk. Kā hīmunātla mīsī mulqutlī qīh-īda ās wutlas Christ, yiks la ūtla zaw sīs bagwānum īnāyutla kās tlilī, hīmi-ī da qenum unts lāk yik gints le gints uk-uk.
    Q. Māsi da dūqitlī māmātl-tīkī lākī da Holy Communion sints Gīyā?
    Nānāk. Hīmī da Qinīqī gla wī da Wine yik la mūtlī wātldum sints Gīyā kā uksū wā.
    Q. Māstī qībātla asas?
    Nānāk. Hī mī ūqīnāyas Christ glū ulqes, hī mīs la aulā-kias uk-īd tsūs ūqizālaze sī da uk-īdek lākī da Holy Communion sints Gīyā.
    Q. Mās tī da qenuma unts lākīk gints le gints ukuk.
    Nānāk. Hī miks la ī tloqīmasa matsū wunts naukāyī, la qiqilāk-īdā mātsūs bagwānum īnāyas Christ glū ulqe sī, numāhyis um gla wunts bagwānum īnāyāks tloqīmas īda ak sī da Qiniq gla wī da Wine.
    Q. Māsī da qayau kā qīgīlāzīmas dākw sī da gākkī da Holy Communion sints Gīyā?
    Nānāk. Hī um kās dūqātla kiasī sī kīs bībaqīnāyi, kū kīs dākw um lāk aula-kiāla lāk māyātā lāk sīs yekīnīk-dī, tloqīmas nīk kās klāyūwī sīs bībaqīnayī glū kā tloqīmasī sīs ūqizā-lazek wīwākbuzālaze sints Ike Gīkumī kā qīh-īda ās wūtlas Christ, īs qātl mulqātlāk tlilā īnā yūtla sī, glū kās eki glū nāhwā bagwānumā.
 


Questions on Sacraments

QĀYAYAĪLAS KĀ Ī DA CONFIRMATION.

Ka zaw yī sī da Confirmation kā ekia mas kī da nāhwā uk-īduk, lāgītl tsī da Church nīk kā kīyosīs Confirm sū wā, kā hīga mī sī da la kaulilā kī da Creed gla wī da Lord’s Prayer, gla wī da Ten Commandments, glū la kauklilā kī da Catechism ku lā-kl wuklā-sūkl lāk, kī da ekī kās kauglitlī, kā la aula- kkigālum sī da ginginānum yiks lā ī naukī nūq wī da, yiks la ī kautl-āklilāk wātldumh-īdī kā ī yisīs Godfather gla wīs Godmother lākīks lek dī Baptisā, kā qilīx dākw la gīs nīkia, lākī da Church, aulā masuk, kā wīgīs tlālū kkwā, kās he qelīs la wātldumā la ī giwātl-ts egālaze sints Ike Gīkumī.

Wa lā klī da Bishop nīkia.

La mas nīks gada wātldumk īdik kāsa lakīs laīnīk īdus Baptisā; nukum gitl tūwī, aula k‥iahnīk kās wīga ūs ūqis, glū hī qīgīlī nāhwā watldumk-īd kās yisīs Godfather yūs gla wīs Godmother yūs, yik qayūk wīdes kās qīgīlats kās?

    Nānāk. La mun.
    Kī da Bishop. Hīmunts hīlīkum kā giwāla gākuntsī Glīkumā sints Ike Gīkumī;
    Nānāk. Yik uke nūq wūtla sa īkī gla wa bunīk awīnāgwīs.
    Bishop. Ek wīs tī Glīkuma sints Ike Gīkumī;
    Nānāk. Gegiklil lāq, kīs lābā īnūk-kl
    Bishop. Gīkumī wak la huklīla kunūh hawakulā īnāyī.
    Nānāk. Wāk lā gāk-āklila tsinūh hawakulā īnayī.
    Kī da Bishop. Wīgā hyints hawāk-ulā.

    Yūkl Tloqīmas hīmunīs Ike Gīkumī la ma ākūs wāk-īd kās ek-īdā himunis Ike Gīkumī la ma ākus wāk-id kās ek-idā masa ūsāk gās ginginānum gūs yisa Wāp gla wī da Holy Spirit, glūks la-ākūs dīgiklilūd wīlūduk yekīnāyāsik; wīga tloqīmasā mas kuk; waka A Gīkumī yisī da Holy Spirit yika Hītlilkula-masa, glū kas waka ūs īs qatl alīgindala sīs egalazī yus lāhdākw kuk, kī da naukādā-laze gla wa kauklilā-laze, glū kās kūtā masa ūsā kuk, A Gīkumī, yisa naukaya kās āekīlī kās, gegiklil lākwā nālāk glu īs kla lābā īnuk-kl. Amen.
 

Confirmation

Ek lā dūqātlāk A Gīkumi lāk gās kwanūq gūs yisīs egalazī yūs, kā hūtsemīsik hīmunātla ma, īs qātl kūk nīnālāk kīnāqila mas kās Holy Spirit ūs lākuk, lāga ā lāk lāk dum klā sik lākīs gīkāsa ūs kā kās kla lābā īnūk-kl. Amen.

Wa lā klī da Bishop nīkia.

Kā Gīkumāya kupetla la hyī glūk dākws.
Nānāk. Gla wīs bahwanā yus.
Bishop. Wīgā hyints hawāk-ulā.
 

Laying on of hands

Kunūh Umpa lākā īke, māya-untla hyīs Glīkum us: gāk lā hyīs gikāsa ūs: nānākīgī sū lā hyīs nauka yūs lāk ga bunīg awīnāgwīs, hī qīx ī nānākigā yātla īnāyā kī lākā īke awīnagwīs: zaw la gākunuhwā kwā nālāk sinūh hemāya kūk nīnālāk: dīgikliluda kunūh yekināyak, gānūh leg dīgiklilūduk yekīnāya sa yāksamī gākunuh: qālā ekstū sunuh lākā tlālā-ī kule sa yāksamī: au uma qāqila gākunūh lākā yāksamī. Amen.

Tloqīmas Ike Gīkumī yuklāks suma ākus ākīlela gākunuh kunuh uke kī da nāhwā ek lukl; lamunuh hawāk-ulukl kā gās ginginānum gus yik ganuh lāk uk-ākliluda āts gānuh āyāsuq (lāk qīgīlas wutla sa Apostles wutlā us) kā māmātltīkī sik yiks la ākus ek dātla kuk, glu kā wīgī sīs Holy Spirita us hīmunātla um kupetla gluh dākwuk, kās kaugli-nāqila masa usā kuk lākīs Wātldum us, glu kā nānākīga yīsi gāk, kā loklīkl-ts gā kā qile kīyos wulbe-kl, ka qīh-īda as wutla sinuh Gīya ī Jesus Christ, yik umyākīde glus gla wa Holy Spirit, numuq um Ike Gīkumī, kā kīs kla lābā īnuk-kl. Amen.

A yūkl Tloqīmas Ike Gīkumī, wāklaga zāzumqsil, ekiāmas, glu aāksila kunūh nīnaukāyī gla wunūh bībagwānum īnīk lākīs tihyile yūs, gla wī qetla āsa sīs wātldum ūs, kunūh nālā nūq mī sīs tloqīmazina-yūs ek dūqātla gākunūh; kā hītlila mīs gānūh ūqīnīk gla wunūh baq-wunāyī kā qīhīda ās wūtla sinūh Gīya ī Qāqile gākunūhwī Jesus Christ. Amen.

Wa lā klī da Bishop ekīlah dākwuk.

Yik ekīlā-yau sints Ike Gīkumī Tloqīmas, kī da Umpa, gla wa Kwanūqā, gla wī da Holy Spirit kupetla glūs hīmunātla ma. Amen.

Lord's Prayer


Return to The Book of Common Prayer in Kwak'wala
 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld