The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Portions of the Book of Common Prayer
in Kwak’wala

 

QĀYAYAĪLAS KĀ Ī DA BAPTISM.

YŪKL nātl-numwiyūt,kā nāhwā īnī mās bagwānum māyūglum lāk yekīnāyī, kā ī da māyūglum māsa ulzeks ulzā ī, lā gītl tsī da he lī da ulzī kkīyos qīh-īda ās ek-ā k‥īms God kā īs ukīnāyāk yekīnāyī, lā gītl wūtla sints Qāqilā-īnūkwā ī Christ nīkia, kīyosā las qāīglā tsa bagwānum lāk gīkās as God, hīga um kū lā lāk klāyūwāq lāk glū māyūglum ītid lāk wāp gla wa Holy Spirit; lāgītlin hawākulūkl nātl-numwiyūt kās hawāk-ulā ūsā kā Ike Gīkumī yikā Umpa, kā qīh-īda as wūtla sints Gīkumāya ī Jesus Christ, kā wāk-īda gī sī lākīs egālaze zawk gada bagwānum ga sīs wīyuglanuma lākīs baqi-nāyī; kā wegī sik’ baptizuq lākā wāp gla wa Holy Spirit, kā da-īglum mī sik’ lāk ekī Church as Christ, kā ekī sik’ bagwānums.

Wīga hyints hawakulā.

Tloqīmas glū hīmunīs Gīkumāya, yūklāks wākīda ūtlīk qāqilāk Noāh gla wīs sāsum ūtla lākā ark, kā kīsīs gāyul lākā yekwuksūtla; glū lūtl ka ās ek dūqātl sāsum as Israel kā ek mīs lāksau lākā Red Sea, numāhyis dūmā gīlā kā īs ek yūs baptizīnī; glū lāk baptize dum ūtla sīs tlāhwile ūs Kwanūqī Jesus Christ lāk wes Jordan, glūks lā ik ekila kā wāp kā tlītlin-hyisīlīs zūkūduk yekī-nāyī; la mī sunūh hawāk-ulūkl kā is wīwākbuzinā yūs kās wākā ūs dūqātlāk gada bagwānumkwīda kuk’ glū ekīla kuk’ yisa Holy Spirita kā-gāks lek qāqila-āq lākīs yākiā yūs, ka wegī sik’ dādāla sū lāk Church as Christ, glū kā dātle sī gāk ūqizālaze, glū ulātlāk tlāhwilā pe, kā lāksau me sī gā kwā tlālāwūtlilasīk awināgwīs, kā ek mī-kl tsīk dādaālā-kl lākīs gīkāsa ūs, kā kīs kla qilbā-īnūk-kl, kā qīh-īda as wūtlas Jesus Christ kunūh Gīkumāyā. Amen.

    Tloqīmas glū hīmunīs Ike Gīkumī wākātlāk nāhwā wīwūsilākā, glū giwālāk nāhwā humkwāklil lūkl, qilātlā-yūhdākw sīda ūqisā, glū qilāh-īdāyūkl tsīda lē mīkā; gāk-munūh hawāk-ulūkl kā gādā, yiks gāk-mīk, lāk-gās ek-gūs zūk-wīnāyā, kā kkiyoh-wīdīs yekīnīh dākwā-sik yis ālūmāsā naukāyā; Wīgā wāk dādāla kuk, A Gīkumī, lākis wātldum ūs, kā gāk wūtl wātldum ūtl tsīs Kwanūqa-ūs, nīkiā, Uk- kkiā-lā-lā, lāhdākw-mīsis lokl, ālēlā, lāhdākw mīsis khākl, mihyitl-tawē-lā, lamīsis ukstūd-gītl-kl. Wīgā wāk-īd gākunūhwāk gānūh gākīk hawāk-ulūkl, wīgā-hyinūhwāk gānūh ālīk, khā; ukstūdaga kā tihyilē ka-unūhwāk-gānūh mihyitl-tau-yīk; kā ek-kusi-lāh dākwīs gādā gākuk, yisīdā īkidsisā zūk-wīnāyā, glū kā lēkl-tsik lākā hīmunīsa awīnāgwīs, yikīs zūqālā-yau-ūs, kā qīh-īda-ās wutlās Christ kunūh Gīkumāyā. Amen.

Gil mī sī da wīla-īklila glākwālītl, lā klī da Labledī nīkia,
 

Baptism of Adults

    Hūklīlā-lā hyintsā kā ek wātldum kiātā-yūtl-ts Saint John, lākā yūduhw Chapter, gēh-īd lākā gālābāyī verse.
    Numūq-tīdā bagwānum gāyūtl lākā Pharisees glīkādis Nicodemus nauksaula sa Jews. Hīmīs gākk Jesus-ā-kā kānūkl kās nīkīk, Rabbi, kauklilā mī gānūhwāks khākūklāmāsa-ākūs gāyānāqil lāk God kā iks kkīyosaī bagwānum hī qīgīlūs qīgīlāsā-kūs, hīga-um kū kupētlī God gla-wī. Lī Jesus nānāk-mi nīkik, aulīgin nīkiūkl hīgā-um kū māyū-glum-kl ītīd-klī bagwānum, kkiyos-tā qīh-īda-āts duk-wāklilāk gīkāsās God. Lī Nicodemus nīkik, wīh-īdādsau-lākīda bagwānum māyūtl-īdāyū yiks laī qilyāqā. Qīh-īdaās-nūq mā ī lā kkia-īdsund ītīd kīs abumpā, kās māyūtl-īdāyū-wī-ā. Lī Jesus nānākmī, Aulīgin nīkiūkl, hīga-um kū māyūglum lākā bagwānum lākā wāp gla-wīda Spirit, kkīyos-tā qaīglāts lāk gīkāsās God. Yikīda māyūglumā sā uldsī, uldsa-um; wā yikīda māyū-glumā sā Spirit spirit-um. Qālā kunyāsāk-gin nīkī giūkl māyūglumhdākw-lā ītīduk. Kā yaulēks yūh-wida ī lākīs qestaās, lamīs-glās wuklilā umk yū kkwālā-īnāyas; lāglātās kīyos-qīh-īdaās kaukli-lāk gāyānāqilāsās, glū lā laāts; hīmīs qīx-dsātsīda nāhwā bagwānum māyūglum sā Spirit.
 

John 3

    Hūklīlā-lā hyintsā kā ek wātldum kiātā-yūtl-ts Saint John, lākā yūduhw Chapter, gēh-īd lākā gālābāyī verse.
    Numūq-tīdā bagwānum gāyūtl lākā Pharisees glīkādis Nicodemus nauksaula sa Jews. Hīmīs gākk Jesus-ā-kā kānūkl kās nīkīk, Rabbi, kauklilā mī gānūhwāks khākūklāmāsa-ākūs gāyānāqil lāk God kā iks kkīyosaī bagwānum hī qīgīlūs qīgīlāsā-kūs, hīga-um kū kupētlī God gla-wī. Lī Jesus nānāk-mi nīkik, aulīgin nīkiūkl hīgā-um kū māyū-glum-kl ītīd-klī bagwānum, kkiyos-tā qīh-īda-āts duk-wāklilāk gīkāsās God. Lī Nicodemus nīkik, wīh-īdādsau-lākīda bagwānum māyūtl-īdāyū yiks laī qilyāqā. Qīh-īdaās-nūq mā ī lā kkia-īdsund ītīd kīs abumpā, kās māyūtl-īdāyū-wī-ā. Lī Jesus nānākmī, Aulīgin nīkiūkl, hīga-um kū māyūglum lākā bagwānum lākā wāp gla-wīda Spirit, kkīyos-tā qaīglāts lāk gīkāsās God. Yikīda māyūglumā sā uldsī, uldsa-um; wā yikīda māyū-glumā sā Spirit spirit-um. Qālā kunyāsāk-gin nīkī giūkl māyūglumhdākw-lā ītīduk. Kā yaulēks yūh-wida ī lākīs qestaās, lamīs-glās wuklilā umk yū kkwālā-īnāyas; lāglātās kīyos-qīh-īdaās kaukli-lāk gāyānāqilāsās, glū lā laāts; hīmīs qīx-dsātsīda nāhwā bagwānum māyūglum sā Spirit.
Tlīlāhwil, lāhdākw-ums hūklīlāk, lāk gādā kiāduqik, yik wātldum ūtlās Qāqilē gākuntsī Christ, yikīks hīgāmaī kū lāklī bagwānum māyūglum lākā wāp gla-wīda Spirit, kīyos-tā qaīglāts lākīda gīkāsā sīda Ike Gīkumī. Hīmisis lāhdākwūs dūqilāsuk egāsās gādā Baptizīnīk yiks lēgās uk-īd tsūwā. Hī-umkaāwīs qētlī wātldum ūtlāsī, yiks lā-ūtlā lālāgūstū-wā lākā īke awīnāgwīs, kunts dūqitlī lāk kkiātāyūtlās Saint Mark, wātldum ūtlā- sī kīs disciples, nīkia, Hāhdākw-lā lākwā nāhwāk awīnāgwīs, kās zi kkkkkkiātlilā-ūsā sā ek wātldum lāk nāhwā bagwānum. Yikīda ūqiskla glū lā zūkuqā hī-um lākl qāqila-āq-klī; wa yiglā kīda kīs klā ūqiskl, hīmīs yāksum sū klī, Hīmīs lākād nītlā gākuntsās wālāzīnāyā-sunts qēnum lāk. Yik nīnākītl wutlā sa Saint Peter k-klūtlā kā Apostle, yiks gālā-ūtlā lā zikkiātlilā sa ek wātldum, kīnumūtl-tīda lūtlā klunk-āklilāqs nīnaukāyī, nīk lāk gla wīda wa-ūq wutlā Apostles, Bībagwānum glū nātl-numwiyūt, wīh-īd klunūh, nānākmi kās nīkī lāhdākwuk. Māyātālāgā glū kās wīga-ūs zūk-wīd nāhwāhdākwūkl kā qīdīs yē kkīanāyī, lāhdākw klus lokl kā zaw-ya īda Holy Spirit. Kā sīks sūma-ākūs zūqigālimas-wutl tsī, gla-wūs sāsum ākūs gla-wīda nāhwe hī-lī qīsālā, glū-mīda qayūklā sunts Ike Gīkumī kā wāka-ās-kl sīs klīlālā sū-klā. Hīmīsā kīnumi wa-ūq wūtl wātl-dumūtl-ts lāhdākw-wutl kī, nīkia, Qāqilā-lā-gihdākw-lākūs bībaqīnih dākwā-kūs lā-kūk dā kkīsīk nī-ungānum līlqilāklāyā. Kā wātldum ka-āsā Apostle lākā numhīdālā klilā lamā-ākaāsī zūk-wīdaīnāyī qāqilā gākunts, kkīs-glākl hīdī qīsdāmāsāk yekīnāyā sā uldsī, hīglī kkīyos mumh-zaīkum kīs kkīsitl-lākā nālā qīkumātl lākunts Ike Gīkumī; hīlīkum-nūqs qilāh-idā-īnayūtlās Jesus Christ. Qāhdākw-lā wiyūqisuk, aulāga-umā kkīs wālāl ūqisuk, yik laīnīklasī ek-umkl dādālā kluk gādā bībagwānumk glū gwādā zidākuk, aulā-kiāi māyātā, glū gāk laki kūtāk ūqidsālāzl; yiks wāk-idīklā lāhdākw-klukuk qlsdamās-kluk yekī-nlhdākwā-sik, kās zawe sida Holy Spiritā lāhdākw-kuk; yiks ekīlīklā kuk yis hīmunīs qīlā, kā lāhdākwīkl-tsik dādaālā-mātsukl-ts lāk hīmunīsā gīkātsi. We yik-gints lek kauklilāk ekiā nauki sunts Ike Gīkumī Ūmpā lāk-gādā bībagwānumk glū gwādā zidākuk, khālagīlā-madsum ūtl-ts Kwanūqā sīyī Jesus Christ; Wīgā hyints ek-um kīlā-kiaskā kī, nīkia.

Tloqīmas glū hīmunīs Ike Gīkumī kunūh Umpā, lamunūh mulā sīs la-īnayūs nīk kās klīlālā-ūs gākunūh, kunūh kauklilī kīs ekiūs qīxdumā, glū kunūh kīsī wiyūqisūkl, ālīgindāgā kunūh lā kauglitl lūkl, glū kās tloqimāsāmāsa-ūsā kunuh ūqidsālāzī, hīmunātlāmā. Zaw lāgā tsīs Holy Spirita-ūs lāk gādā bībagwānumk glū gwādā zīdākuk kā wīgīsik māyūtl-īdāyū ītīdā, kā īknū-gwādīs-gās qilālāze, kā qīh-īdaās wutlās Jesus Christ, yikā qilē Gīkumayā, kupētlā glūs gla-wā Holy Spirit, kā kkīs-klā lābā-īnūk-kl. Amen.

Tlīlā-hwil, yūklāks gāka-īk nīk kās uk-īda-ūsāk gādā ekik Zūk-wīda-īnī, lāhdākw-ums hū-klīlāk laīnāyūs hawāk-ulā-gītlā, kā wākī sunts Gīkumāyaī Jesus Christ dādālūkl kā ekīlī sī lūkl, glū kā ukūdīsi-yūkl lākīs yekīnāyūs, kā zawē sī lūklā sā īke awīnāgwīs, hīmisī hīmunīs qilā. Laums hūklīlā-ka āk zūqagālīnā-yūtlā kaā sunts Gīkumāyaī Jesus Christ yisīda nāhwe unts lā hawāk-ulā sū-wā, yikis wātldumī kkīsaā īs ākīlāk kās hī-mīkl qēlākl-tsī. Hīmīsis lāgīklūs yiks lā-ā zūqālā sīk ūgwākākl lākūs dū-qīmītl-tsū-winā-yākūs, yisā nāhwāk dūqimītl lūkl, qīsdāma-suk Sātan gla-wīs nāhwā qigīlāsā, glū kās hīmunātlā mīklūs ūqis-kluk wātldumā sunts Ikē Gīkumī glū nānākīgik nāhwā qayūsi kās qīgīlāsūs.
 

Exhortation

    Lamas qīsdāmāsuk Sātan gla-wis nāhwā qīgī-lāsaā, yūmisūk-dā nāhwāk klum-kum lākwā awīnāgwīsīk, gla-wā nāhwā wātlākutl lāqā glū-wldā yāksāmi uk-iks-da-sū-wā sunts baqīnīiyīk kās kīsa-ūs lāskumik glu nānakīgi-lākāk?
Nānāk. Lamun qīsdāmās nāhwāk.
    Lamās ūqisuk God kunts tloqīmas Ike Gīkumī Ūmpā, uke nūq wutlā sā īkī gla-wā bunīk awīnāgwīs, glū Jesus Christ kunts Gīkumāyā yik numūq-mā Kwanūq sī, hīmīsiks gāyānumā-ūtlā lakā Holy Spirit, māyūglumūtl-tsā kkiyālā Mary, hīmīsīks tlālāwotlilā-ūtlā lāk Pontius Pilate, kīlākia-sū-wūtl lākā kayūyaulūtlā, hīmīsīks lā ūtla tlilā glū wunumtā sa wā, hīmīsīks lā-ūtlā bunīstā lāk bunī, glūks lā-ūtlā kād glākwilīs kā lūtlā yūduhwuksā nālā, hīmīsīks lā-ūtlā aīkiaākā lakā īke awīnāgwīs, la-qātlā lāk hītl-ki-ūtlzānes God kā tloqīmāsa Ūmpā, hīmīsīks hīmīklā gēh-īd-kl kū gāk-kl ītīd-kl lāk qilbākdum klā sā awīnāgwīsīk kās dādalītīkl kā qilāklā gla-wā lē tlītlilā. Uqis māsī kkīdā Holy Spirit glū nāmūkiaulā-īnā-yā sā nāhwā Christian, glū dīgiklilūd-tsū-wīnāyās yekīnāyī, hīmīsunts qilāh-īda īnīkl ītīd-kl, hīmīsīda lāklā hīmunīs qilākl.
    Nānāk. Ūqis-mun nāhwāk.
    Lamās nīk kās baptise-tsū lāgā-ūsā.
    Nānāk. Kegl nīkmun.
    Lamās nānākīgīkluk ekiā naukīs God glū ekī e wātldums lākīs wāwāsdum kla ūs bagwānum klā?
    Nānāk. Keglā klin kunklū giwātl klis God.

Wa lā klī da Labled nīk-kl.

    A Yūkl wīwākbus Gīkumī, wāk lā qīstā mas kā gāyūtlī lāk Adām lāk gada bagwānumk, kā qāk-īdaasī sī ga sa ātlī qīxduma. Amen.
    Wāk la zaw kik gās tlāhwāya kā tloqī sik lāk Satan gla wa awīnāgwīs īk glū wīwātla-kutla sinūh bagwānum īnayī. Amen.
    Wāk lādādālāk gānūh gākyūgw lūkl, lāk gānūh gākik qlgīlas kuk, kā wākī sik kūtā kīs īkizis ūs qīxduma, glū kā lo-klī sī gāk hīmunīsa qilā; kā īs wīwāk-bazīnāyūs, yūkl ek Gīkumī, yūklāks akīlela ākūsāk nāhwā, kā kīs kla labā īnūk-kl. Amen.

    Yūkl kīs-aūms Hīmunīs Ike Gīkumī, yūklāks Umpa āks Jesus Christ, yikā gāk wūtla tlilā kā mūqstawī sunūh yekīnāyī, yikā wekūtla kīs disciples kā les glīks-ālāk nāhwā līlqilāklī glū kās baptisīkk glīkuma sa Umpa, hīmīsa Kwanūq gla wa Holy Spirit; hūklīlāla wākkunūhwāk ginūh hawāk-ulī gūkl; ekīla lāk gada wāpik kā zūkūde sī gāk yekīnāyī kā wākīs gada gākik baptise tsa wa, kā aulāgālīsik lo-kl lākīs egalazī yūs; kā hīmunālā klilīsih gīkī lākka āsā sīs koglānum ūs sāsuma, kā qīh-īda ās wūtlas Jesus Christ kunūh Gīkumāya. Amen.
 

Questions

    N. Lamun baptise sūkl lāk glīkuma sa Umpā, gla wa Kwanūqa gla wī da Holy Spirit. Amen.
    Lamunts dādālāk gada bagwānumk ka gākīsik lākāk bībagwānum as Christ; la mī sints kiataklilūdisa kayūyaula lākuk kā kākālākī sigāks kīsī klik lākl mākzā-kl nītlā-kl tsīs ūqizīnāyāk Christ āks kīlagiqa ūtl lākā kayūyaula, hīmīsiks lek tlālūqākl kā i, hekaulākl yekīnāyī gla wūk da awināgwls īk, hīmīsī Sātan, hīmīsīks lek hīmu-nātla umkl tloqīmas-kl kā Christ lāga-ākl lākīs wāwāsdum kla bagwānum-kl. Amen.

Wa lā klī da Labled nīk-kl.

Nātl numwiyūt, la ums dūqilāk gada bagwānumkks leh klāyawāqā, la mī sih gīkundāyū lāk church as Christ; wīga hyints mūmul-kigātl kā Ike Gīkumī kā īs wākīnāyā kuk, kunts numākiālī hawāk-ulā kī kā gāda bagwānumk, kā hīh se mī-kl tsik qīx kla kīs wāwāsdum kla qilā-kl gīkī-kl lāk sāsuma sī.
Wa yūklāks lā-īk baptise-zuqā la-ums kūkzūdis Christ, la-umkaā wīsus mulqilā-kluks lā-ākus sāsum sunts Ikē Gīkumī glū nāqātlā, lākīs laināyūs ūqisuk Christ, nukutl-tawekl kīs laināyūs Christian, mulqumātlākl hīmunatlā-umkl kīs baptise-zuqī-nāyūsāks māmātl-tīkiaya ī lākunts qīgīlās kunts nānākzū-wī kunts Gīyaī Christ, kunts hē gāk qīxi, yiks lā-ūtlā tlilā, lūtl-kaī qilāgilīs kā unts, wa lā kā unts yik-gints, lēk baptise zuqā, ūgwākā tlil lāk yekīnayī, lā ka unts glākwilīs kunts qēstī lākā ekī qaīnāyā, kunts hīmunātlā-lāgā-mīkl qīsdāmāsuk nāhwā yāksamā, glū kunts yāklau-kiasī, hīmunātlāmī nukutltawē kā ekī glū khātlē kunts Ike Gīkumī.

Baptiam


Return to The Book of Common Prayer in Kwak'wala
 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld