The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Ettunetle Tutthug Enjit Gichinchik
The Book of Common Prayer in Gwich'in, or Takudh

 

(THE HOLY COMMUNION)

KITUKWITRICHILTTSHEỊ,
KEKWADHUT VI KHAHTSUT CHUTRUÄ KWUNTLUKWITTÄEI KENJIT

KỌ

KWITCHYAKWITILỊ RSIKOTITINYOO. 

¶ Einut tutthug akọtunginidhun Kwitchyakwitilị rsikotitinyoo kwutukwahnjinut zyungitelya Gịkhyi tsut korzi ket zyunkookwutahnduk trin ihlog inchi kwuntlukwititetuä kwiyetshi.

¶ Akọ ihlẹ koh tet kwirzi tshigwichie kwundei vakwitundei chi, kọ ti neög tsut tekọ tettiyin kinji kọ tigwittiyin kirkhe, ei kenjit Hlitrelchil elyet ssogilya; Gịkhyi, kwikit katundei teị, yoọkutgitekhya akọ yah kwutahnduk, hlọ ha ketotutahnja kkwa Kekwadhut vikugiä tsut nutehah, hlih ha kineịnjiëtudhut akọ kwiyetshi ti kwundei tshitgwichie akhekotịnyoo kwirzi kitlit ket kwahnduk kwu tsut, hlitrelchil ei kenjit elyet ssozyungilya ettet tegwantsi zyungittinezhya kenjit; akọ einut tsut tekọ tettiyin kwitti kot tsut nukweltseị; kọ hlanchi ha kinjitizhit kwikit titettiya ket kwutahnduk inchi nitsọ kudhun kwịrzị teị kwikit titettiya.

¶ Kwitchazi ehloginchi kit Kunahtyi titettiya einut ha kot tet kwitteịnjikwichäe akọ trutukoochachyo koọlị katundei; Kekwadhut vikugia tsut kwutukwahnjinut zyunkotitenja kkwa nikha rsyettrinukoogwinịeị kwu tsut, Akọ ihlẹ einut ninetsi tiginchyo kwikit kettinidhun ti ttri ttlẹ tutthug ei ihlẹ yi tsut tekọ tettiyin oounkwitelya, akọ uttunthun tekọ tettiyin kenjit rsyenukwutahtsya, akọ ei ihlẹ elyet kookwidhun Vittekwichanchyo tsut, chihlog kwitilị kenjit vut tsut, trigịkhyi, kọ tthui te kwinetsi tekoonchyo akọ kwiteịnjikwichäe zit ndotitizhit: Kwikit tukwudhut chi Minister uttun kineịnjiitizhit ettelyẹ. Kwunkọkwitilị rsikọtitinyoo kwu tsut nittetachya, akọ ei kwinetsi tinchyo elyet kkwa, Kwitizyik Minister ettounyachyo kwikit ihlẹ unchäe, nitsọ chih zit trikwahnduk, kọ ei kwitinyithutluth kwiyetshi chih Kwikeinahtyi zit, etelyẹ venjit kookwitelya Khuötehyin ahkwutahnduk trin ihlogchotyin tsut tan kwutto kwichodhut kwiyetshi. Akọ Khuötahyin uttun tekọ tettiyin tsut titettiya Kuttukwitatshi kwikit.

¶ Kwitchyakwitilị kwuntlukwitutetuä teị, Vikugiä ethitlịtril takuị nirzị ha kitetrinyantsyoo, Trigichinchi zzeh Kwinjirh nukwutedhut, kọ Tthul kwi zit nichin te Vuhn akọ Khahtsut Kwigichinchik kwikitteitrigitekhya kittekookwichiltsheị, Akọ Presbuter Vikugia Netsuị-tsuị nudhut, Kekwadhut vi Gichinchik kitteigitekhya, Gichinchik kwikit tukooë ha, tinjihnut nuntshikwutgutthui.
 

 

NYIWHOT Ttyi zyeh zit ni kwilnjik, Nyorzi rsinjochootinyoo. Ni kookekwadhut nichoozhit. Ni yinji zyeh zit kwikit, nunh kug akọtekọnji. Chih trin zit nyiwhon enyạntsit trin ndo hlekwitunazya nyiwho ssih. Nyiwho trigwandyoth nyiwhet oounkwichịli, nitsọ einut trigwandyoth nyiwhet tungittiyin kot sut oounkwichitili. Kookukwutundei kwu tsut nyiwhot tunọe rshọ; Kọ trigwandyoth kwut sut nyiwho yinnoụnji. Amen.

GICHINCHIK.
 

Lord's Prayer

VITTEKWICHANCHYO Hlanchi ha Nichinttei, kwittri tutthug ni tsut nikinichya, koọkettigwinidhun tutthug kakwitundei, akọ nit sut ekwichichyo nukwinahị elyet ninilhị; Nyiwho ttri yinji unchanchi Nyunkyọ Rsotitinyoo tezi kirkhe, hlanchi ha nye tunyitinitizhya kenji, akọ Nyorzi rsotitinyoo kookoọli ha zyuntututattsi; Kreist nyiwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

¶ Akọtsut Presbuter tinjih tsut uttsutnetunahe, Tugwitetuggun Ihlogchotyin tutthug kwitezyoo kwirzi ha kwikitteigitekhya: akọ tinjihnut tthei nuntshikwutgutthui, tugwitịe ettetkoogwinyachyo tlẹ Vittekwichanchyo zyooguttigwidichyo zyunkotutetukthut hlungichilnei kenjit, akọ kwuttsuttrikwinji ei chloginchi ndokwutattha, kwiyendo kwịrzị, kunkutunahtya kenjit nitsọ kwikit tukwudhut,

Minister.
 

Collect for Purity
VITTEKWICHANCHYO chih kinji ha gịkhe, akọ akọtitinyoo; Kekwadhut ni Vittekwichanchyo ihlị: Chizi Vittekwichanchyo ọntiyin rshọ si rzị.
    Tinjihnut. Kekwadhut, nersingichachyo nyiwhochịnyoo, akọ nyiwho ttri nikyunnili chih tegwitịe kuntunnatya kenjit.
    Minister. Ekwichichyo kwikiteltsị uttu tsut tọntsya rshọ, akọ ekwichichyo yete zyeh zit kwikit tukoonchyo tthei elyet kkwa, nunh kug zugdhut tthei elyet kkwa, choọ zit nunh yezug tthei elyet kkwa. Ko nda nitshikwutọe rshọ, akọ ko tsut gutọnchya rshọ: kwuggut yoo si, Kekwadhut ni Vittekwichanchyo, Vittekwichanchyo kwantrị ihlị: akọ kwittyinut ko trigwandyoth kwikkyinut tsut nunkwitulha, ei tsut nizyoọnedichi tyẹnut akọ tannut einut trutunsukochachyo; akọ einut set tunginidhun akọ si tugwitetuggun kunkunahtyi ihlogchotyin tinili kit chotyinnut tsut rsinichi kwikeinilhtyi.
    Tinjihnut. Kekwadhut, nersingichachyo nyiwhochịnyoo, akọ nyiwho ttri nikyunnili chih tegwitịe kuntunnatya kenjit.
    Minister. Kekwadhut ni Vittekwichanchyo Vorzi kwuggut kkwa onji rshọ : kwuggut yoo ei yoorzi kwuggut kkwa onji trigwandyoth vah kwilị Kekwadhut clyot yootitenja.
    Tinjihnut. Kekwadhut, nersingichachyo nyiwhochịnyoo, akọ nyiwho ttri nikyunnili chih tegwitịe kuntunnatya kenjit.
    Minister. Nekwazi trin kunoụndei rsikotitinyoo kunttunantya kenjit. Nikityig trin kwitridtegwutaya, akọ tutthug kinitiyin kwikit titịntiya kenjit akọtọntiyin: kọ trin nikityig kendo trin nekwazi trin nilị Kekwadhut ni Vittekwichanchyo ttsun nilị, Ei trin zit ekwichichyo kwitrid tugọyin rshọ, nun, akọ ni tinji, akọ ni tshị, tinjih ni kahnduk, akọ trig ni kahnduk, ni ittheị, akọ atshin nitegwitị kwi zit. Kwuggut yoo nikityig trin zit Kekwadhut zyeh nunh ha eltseị, choọchoh tutthug kwi zit koọlị ha, akọ trin nikityig kendo trin zit nazi: ezyuk kwuggut trin nikityig kendo trin zit Kekwadhut kwirzị yi tsut gịkhe, akọ rsikotitinyoo yeltseị.
    Tinjihnut. Kekwadhut, nersingichachyo nyiwhochịnyoo, akọ nyiwho ttri nikyunnili chih tegwitịe kuntunnatya kenjit.
    Minister. Ni ttyi akọ nyu hun yinjikohtọë; ei kthoikit kwi zit Kekwadhut ni Vittekwichanchyo nintlukwäei ni trin nizhook ndokwutedha kenjit.
    Tinjihnut. Kekwadhut, nersingichachyo nyiwhochịnyoo, akọ nyiwho ttri nikyunnili chih tegwitịe kuntunnatya kenjit.
    Minister. Tinjih zhigtọyin rshọ.
    Tinjihnut. Kekwadhut, nersingichachyo nyiwhochịnyoo, akọ nyiwho ttri nikyunnili chih tegwitịe kuntunnatya kenjit.
    Minister. Tzetọntiyin rshọ.
    Tinjihnut. Kekwadhut, nersingichachyo nyiwhochịnyoo, akọ nyiwho ttri nikyunnili chih tegwitịe kuntunnatya kenjit.
    Minister. Chunọi rshọ.
    Tinjihnut. Kekwadhut, nersingichachyo nyiwhochịnyoo, akọ nyiwho ttri nikyunnili chih tegwitịe kuntunnatya kenjit.
    Minister. Ni naög netsi kwuvetsit ha konduk rshọ.
    Tinjihnut. Kekwadhut, nersingichachyo nyiwhochịnyoo, akọ nyiwho ttri nikyunnili chih tegwitịe kuntunnatya kenjit.
    Minister. Ni naög vi zzeh koọkutinjọtizhit rshọ, ni naög vi trenjo voọkutinjọtizhit rshọ, tinjih yi kahnduk tthui elyet kkwa, trig yi kahnduk tthei elyet kkwa, vaki tthei elyet kkwa, vi hluịchoh uttze choh tthei elyet kkwa, ekwichichyo vut sun koọlị tthui elyet kkwa.
    Tinjihnut. Kekwadhut, nersingichachyo nyiwhoehịnyoo, akọ chih ni tegwitetuggun kwututthug nyiwho ttri zit zyunkwittinintluth ni tsut zyunititshik.

¶ Akọ tsut Presbuter nudhut kwiyetshi teị kwikit chih Gichinchik nektheị Kekwadhutnjo enjit kwikit tukwudhut, ihlog kwikitteigitekhya, akọtititenja,

Zyungutochya.
 

Ten Commandments

VITTEKWICHANCHYO Hlọ ha Chịntluth, ni kookekwadhut sheg kwichöeị, akọ ni tluth kwilyinkwitizhit kkwa; Ni hlelchil tutthug ggut zyooguttinidichyo; akọ ni Ultsun uttotitinyoo GEORGE, nyiwhot Kukwadhutnjo akọ nyiwhe Kekwadhut vi ttri kwikit kwu tsut kekwạdhut, akọ tsut (chootyin vi ultsun nilị katundei kenjit) ekwichichyo kwututthug kwiyendo tsut ni yinjikwichile akọ ni ekwahndit koọkuttunetya: akọ nyiwhon, akọ einut tutthug tsut kekwadhut (tsenja tsut ninjiidichi chootyin vi kutukwitadhut tiyin) kwitteịnjikwichachyo ha vi kuntutanduk, zyunyinjitaä, akọ khuzugtigwidichyo ha vi kunkwutata, ni zit, akọ nyenjit, ni Kinjik tekwitichile akọ kutukwitatshi kwikit; Jesus Kreist nyiwhe Kekwadhut kirkhe, uttun nyah akọ Chunkyọ Rsotitinyoo ha kwundei akọ kwu tsut kekwadhut, sheg Vittekwichanchyo ihlog rzị kwutattha kwilyin kwitehli. Amen.

Kọ,

VITTEKWICHANCHYO Hlọ ha chịntluth akọ sheg ndotichịzhit, ni Etunetle rsotitinyoo kirkhe kunnyiwhotroonahtun, Kekwadhut choh tshidnut koh ttri zyunnịa akọ kwu tsut kukwạdhut, ninjikwichịe akọ hlitsotityạë nitsọ kwiyendo tsut kwịrzị kit tinchyo ni kwizi zyeh kug tsun kwikit: Khuzugtigwidichyo ha ni tsut zyunititshik GEORGE ni Ultsun nyiwhe Kukwadhut choh akọ nyiwhe Kekwadhut, vi ttri kwikit ninjikwitinịei akọ kwu tsut kukwạdhut vi yinji tutthug akọ vi kinjik, akọ vi kwitrid zit, ni yinjikwichile akọ ni ekwahndit sheg koọkuttunetya, akọ ni tsyahnut tinli zit nunkohtäe ninjiitedhut kwichile ha, tsinetun ha, akọ Vittekwichanchyo kit kokuntunahtya: Chih nyiwhontlunkwichịli, Kwittyi zyooguttinidichyo, ni Tinji vet titrinidhun kirkhe, Jesus Kreist nyiwhe Kekwadhut. Amen.

¶ Akọtsut Trin kenjit Gichinchik akọbititetinja. Akọ inchit tsut Gichinchik tlẹ, Presbuter Trutuntluth kwu taut nitrịli kwikitteigitekhya, akọtititenja, Trutuntluth kwu tsut nitrili (ko, Kwitinyithutluth kwunun Trutuntluth kwu tsut nitrịli kenjit kittekookwichiltsheị) Vikeäzi-Vikeäzitsul kwut sut koogwinyäei kwi zit kwitinyithutluth. Akọ Trutuntluth kwu tsut nitrịli kwilikoodhut teị, akọtititenja, Tzut Truntluth kwu tsut nitrịli ndonyäeị. Akọ tlẹ Kwunduk Nirzị kitteigitekhya (tinjihnut tutthug nugichilzi) akọtititenja, Kwunduk Nirzị rsotitinyoo, Vikeäzi-kwi zit—Vikeäzitsul kwut sut koogwinyäei kwitinyithutluth.

¶ Tzut akotititetinja.

    Nit tsut ekwahndit koli, Kekwadhut.

¶ Akọ Kwanduk Nịrzi kwilikodhut tlẹ tinjihnut akọtititetinja.

    Hui nyintlunitechitili Kekwadhut.

¶ Akotei Kwikinjikwizhit kwikit tukwudhut, etrititelya kọ akọtititetinja, tinjihnut tthui nugichilzi, kwiyetshi tei kwikit.
 

Collects for the King

KWIKINJIHSHIT Vittekwichanchyo ihlog koọli, Kwittyi HIọ ha chintluth, Zyeh nunh ha eltseị, Akọ ekwichichyo kwututthug kookwitechin akọ elyet kookwittechin.
    Akọ Kekwadhut ihlẹ Jesus Kreist, Vittekwichanchyo vi Tinji ettevirzị vikwịlih, Vi Ttyi ttsut vikwịlih nunh kwututthug kwiyetshi, Vittekwichanchyo ttsut Vittekwichanchyo, Attri ttsut Attri, Hlih ha Vittekwichanchyo ttsut Hlih ha Vittekwichanchyo, Vikwịlih elyet ahtsya, Kwittyi ha ehlogkwitilị nilị; Vi kirkhe ekwichichyo kwututthug kwelttseị, Uttun nyiwhon tinjihnut enjit, akọ nyiwhot chekwasi kenjit zyeh kug kwut sut nuttịdhut, Akọ kwutthuị ochithinjik Chunkyọ Rsotitinyoo kirkhe Mary dhitsyạ ttsut, Akọ tinjih treltsui, akọ Pontius Pilate kirkhe nyiwhenjit gulttsuk tthei. Khunịnjiithudhut akọ vinahnjik, Akọ trin nekud kendo trin ninelkhyin Kwitinyithutluth kwikit, Akọ zyeh zit kinetichithudhut, Akọ Kwittyi nandeitseị dhiti. Akọ ekwahndit ha ninetutetudha kwundeinut nininchiknut ha untoututahtri kenjit: Vi kookekwadhut ndotenäeị kkwa.
    Akọ Chunkyọ Rsotitinyoo koọlị kwikinjihshit, Kwundei Kekwadhut akọ Kwuntlutäei, Uttun Kwittyi akọ Kwitinji ttsut nichizhit, Uttun Kwittyi akọ Kwitinji ha vut tsut tetritichile akọ trichahndit, Uttun Kutugwitäugnut kirkhe gịkhe. Akọ kwikinjihshit Hlitrelchil Rsotitinyoo Nikyọ nunh kug akọ Chilehnut kit ihlog, Bapteiz tigwittiyin trigwandyoth oounkwitichya kenjit ketkwelhnduk, Akọ nininchiknut ninekwali kekovihli, Akọ kwutattha kwilyin kwitehli kwundei nukwitutattha. Amen.

¶ Akọtsut Kunahtyi tinjinut tsut ahkwutahnduk chitti Trtin ssokwitilị, kọ Ttrin-uttutrutakuị, zyunkoọlị, Ttrin kyidotug kạthog kwikkit tukwudhut kuttrutunahtya. Akọ tsut tthei (kookoọlị chi) Kwitehyakwitilị kenjit trikwutahnduk; akọ Trookwahnduk, Kookuttrigịkhyi, akọ Chekhtrichilchị kwikitteitrigitekhya. Akọ Zzeh rsikotitinyoo kwi zit ekwichichyo trikwutahnduk kkwa, Vittekwichanchyo vikutrahnduk kạthog kọ Minister kirke rzị; akọ vi kirkhe tthei ekwichichyo elyet kkwa, kọ chitti te kittekookwichiltsheị chih Etunetlc Kittekwitatshi zit, kọ Kekwadhutnjo kirkhe kittekookwichildhut, kọ kwitekit Minister kckwadhut kirkhe.

¶ Akọtsut Kwitinyithutluth Rsikotitinyoo kwut sut ket trookwahnduk kwikkit tukwitutedhut, kọ Trikwahnduk kwitet kwu tsut ihthlog uttuị kitekookwichiltsheị, kọ kootlẹ kutukwitadhut kirkhe kitekookwitutatsha.

¶ Akọ tlẹ Presbuter Kekwadhut Vikugia tsut kinutehah, akọ Atteịnji tigwittiyin koogwitunaha, chih kwunkyọkinji inthlog kọ kwiyendo kwikkit tukwudhut kwikitteigitekhya, nittsọ tshitgwichöe kuttoutichatri.
 

Nicene Creed

NYIWHOT attri tinjihnut nda kwikit vattri, nyiwho kwittrid nirzị zyunkoogwitinahya kenjit, akọ nyiwho Ttyi zyeh kug tinchyo zyunegutahndit. S . Matt. v. 16.
   Nunh kug tette hluchuntohlya rshọ; nichin te kwitittrhyo akọ kookạ rsyetetkoogwitahli, akọ nichin te uninut hlungutahnei akọ zyuneguni; kọ zyeh zit tette hluchuntunohli; nichin te kwitittrhyo kookạ ha elyet tegootelhshit, akọ nichin te uninut elyet hlungutulhnei akọ elyet zyunegunöi. S. Matt. vi. 19, 20.
   Chitti te tinjiwhohchi tinjih nyiwho tsut akọtungitettiya, kwikit ko tsut tunwhohyin; kwuggut yoo chih tegwitịe akọ kutugwitäugnut tekwichịli. S. Matt. vii, 12.
   Elyet ettounyachyo Kekwadhut, Kekwadhut, sahnyoo, zyeh kug kookekwadhut kwizit nitte ttehah; kọ uttun Ttiạ zyeh zit vikwilnjik vi yinji tittiyin. S. Matt. vii, 21.
   Zakkius nịdhut, akọ Kekwadhut tsut akọtitịnyoo, Kekwadhut, kwinyạyin, si kwutul tenjirh tsut nersitchachyonut koh nitleihli; akọ tinjih ihlẹ tsut tekọ tihsiyin chi, tankthut koogwantsi vuntlukwihli. S. Luke xix. 8.
   Chootyin tte nukoovve kwu tsut taheih ihlud te khe vcnja kirkhe? Chootyin tte chugchoh kwunzi untutthui, akọ yit chug elyet oha? Kọ chootyin tte tivi notlị unaä, akọ notlị ttok elyet thinyi? 1 Cor. ix. 7.
   Kwunkyọ ttsun ekwichichyo nyiwho tsut nunyitunja chi, kwịnttsi lyet nunh kug nyiwho echichi nunkwutunatsya? 1 Cor. ix. 11.
   Elyd kazyundhowhohnjik lyet, einut ekwichichyo rsikotitinyoo kenjit kunkahnduk, ateịnji rsotitinyoo kwut sut zyunkookwundei; akọ einut ateịnjitekit nunkoovahyin ateịnjitekit ha kwunun kwutukwannjinut zyungili? Kwikit tthei Kekwadhut kittekwichildhut, einut Kwunduk Nirzị ket zyunkookwahnduk Kwunduk Nirzị kirkhe zyunkookwutendei. 1 Cor. ix. 13, 14.
   Ei chekoọtseị ha nekwili chekoọtseị ha tthui khugwitetul; akọ uttun chekoọrzi ha niili chekoọrzị ha nukwutunahtsya. Tinjih ettounyachyo nitsọ tit ttri zit tinidhun kwikit tivittiyin, uttinetsi elyet kkwa, kọ kookoọlị kenjit: kwuggut yoo uttun sso ha kwuntluyili Vittekwichanchyo yet tinidhun. 2 Cor. ix. 6, 7.
   Uttun Kinji zit katrooniltyin, uttun kaönahtun ukuvahnduk, ekwichichyo nirzị tutthug zit. Zyunnenyiwhonyootäe rshọ, Vittekwichanchyo elyet vet tritohsyei: kwuggut yoo chitti te tinjih niili ei tthei kwutunahtsya. Gal. vi. 6, 7.
   Kwịrzị tei kunitiyin kạthog, tinjih tutthug tsut kwịrzị tunvittiyin; akọ kwiyendo einut tsut kwikinjikwizhit zzehkkọ zyungịlị. Gal. vi. 10.
   Vittekwichanchyo virsyootrutahnyoo tette chịnttsi nilị, tinjih chitti te tiyin ettet tegwantsi yinidhun chi. 1 Tim. vi. 6, 7.
   Einut tzut nunh kug zyungichile akọtunkovạnyoo, zyunkotazya kwuntlugitelya, akọ ssogittinezhya gikunutelya; khenjit kwuzugkwichotli nirzị thluchungitili nukwitutattha kcnjit, shek kwundei zyungitettiya kenjit. 1 Tim. vi. 17-19.
   Vittekwichanchyo elyet tshitchie ilị, nyiwho kwittrid akọ nyiwhot chettigwinidhun Vorzi enjit kwikunidhohtyị kunutahnde kenjit, vi rsotitinyoonut tsut kwikundhonduk akọ tthui te kwikunohnduk, Heb. vi. 10.
   Kwịrzị tigwittiyin, akọ kwuntlukwitili kenjit, kunnouhnde rshọ ; kwuggut yoo ateịnji akọtinchi ha Vittekwichanchya kct tinidhun. Heb. xiii. 16.
   Chootyin te chih nunh kug tette tiyin akọ tut chah ekwichichyo kithiyin nahyin, akọ yi tsut kwugga yinjiitizhit, nittso tte Vittekwichanchyo chettigwinidhun vi zit tuninchyo. 1 S. John iii. 17.
   Ni kwuttul kwut sut kwuntlenili, akọ nersichachyo ttsut ni nyun uttsutnetunọë rshọ; akọ tsut Kekwadhut ninyun ni sut elyet uttsutnetutunethäe. Tobit iv. 7.
   Nittsọ kinyidhun kwikit zyooguttigwidichyo kwittrid tinitiyin. Kwịlyeị nittiyin chi kwịlyeị kwuntluchịli: kwịntsul nittiyin chi, ei kwịntsul ttsut sso ha kwuntlutitịlya kookutkwịndei: kwuggut yoo kwikit nendei nirzị khenjit hluchunohịli kettun tigwidichyo ttrin zit kenjit. Tobit iv. 8, 9.
   Uttun nersitchachyo ggut zyooguttidichyo Kekwadhut tsut elnjik: akọ kwinyooyin, chitti kwuntlutili, kwiti vu tsut nukwutahtsya. Prov. xix. 17.
   Ei tinjih ssotrahtsi eltsiknut akọ nersitchachyonut onassi: käuttseịnutroogwiei teị Kekwadhut yit itendul. Psalm xli. 1.
   Ekwichichyo kwututthug nit sut nekwichichya, Kekwadhut, ako ako khe nitsun kwutsut nyintluntetitili. 1 Tron. xxix. 14.
   Ako nigininehil, etounyachyo vi ttri yitetukwitinileh, ako etounyachyo vunkyo ochilzin yeltsei, akọ Kekwadhut Vittekwichanchyo tsut ateinji niginili. Exod. xxxv. 21.
   Kekwadhut Jesus vi kinjik kunnutondei nitso akotitinyo, Kwiyendo tsut ssokwitili kwantlukwanji ei yoo kotitetundul. Kind. xx. 35.

¶ Kathog chih Kwunkyọkinji kwikitteitrigịkhyi, Diakonnut Gichinchi zzeh kunahtyinut, kọ chizi tinjihut ei kenjit kotekookwichiltsheị, Nersitchachyonut enjit Kwuntlukwitili tunkookwutahndul, akọ tinjihnut chizi ko ozi, ttshikk nirzị zit ei kenjit kwuntlukwitetäeị ei Trigichinchi zzeh kwu tsut zyungịlị: akọ rsyookonyoo ha Presbuter tsut nigitekka, uttun khuzugtigwidichyo ha Vikugiä raikotitinyoo kug nutekka.

¶ Akọ Kwitehyakwitilị kwuntlukwitäei tei, Presbuter Hlyethchyo akọ Chugchoọ ettet tegwạntsi yinidhun Vikugia kug nitekka.

Akọtigwittiyin tlẹ, Presbuter akotititenja,

Kreist vi Hlelchil nitsigachi tzut nunh kug tukwudhut tutthug enjit zyunvititshik.

(Here follow the Exhortations, which are given in full in the original, but are omitted here).

¶ Akọ taut einut kwitchyakwitilị rsikotitinyoo zyunkotitetundul kenjit kwu tsut niginchya Gịkhyi akọtunkotahnja,

NYIWHON nyiwhot trigwandyoth kenjit hlih ha akọ koọkettigwinidhun ha kineịnjiitowhohchi, akọ nyiwhon neög enjit chettigwinidhun akọ chekoọrzị zyunwhohyin, akọ kwundei kechid tuntitudhut zyunyinohthun, Vittekwichanchyo tugwitetuggun kwikit tetohta, akọ choog kwut sut vi kwinie rsotitinyoo zit tetohta: Kwikinjikwizhit ha nenochya, akọ chih Kinji techinttei rsotitinyoo zyunonohnji nyiwhon nutrashọ kwu tsut; akọ Vittekwichanchyo Hlanchi ha Nichinttei tsut khuzugtigwidichyo ha uttizyunkohnduk, trultzuk ha nuntshikwutchidhohe.

¶ Akọ tsut chih nikha Khuttrookwahnduk kwikitteitrigitekhya, einut tutthug Kwunkyọkwitilị rsikotitinyoo zyunotititundul tunginidhun korzi zit, Minister ihthlẹ kirkhe; uttun te akọ tinjih tutthug khuzugtigwidichyo ha nuntshikwutgutthui, akọ akọtunginyoo,
 

Offertory Sentences

VITTEKWICHANCHYO Hlọ ha Chịntluth, nyiwhet Kekwadhut Jesus Kreist Ttyi, ekwichichyo kwututthug zyundhạntseị, tinjih tutthug Uttoutichatri ịlị: Nyiwhot trigwandyoth akọ kwirzootigwittiyin kwịlyeị ket zyunkwanduk akọ zyunttriazi, ndohlikwitenazya treshit tsut tizit tugwathut ha tungwayin, kwiyinji, kwikinjik, akọ kwitrid kirkhe, ni Chịnttsi chahndit netsi, ni vecho akọ ni zinahtsi tshigwichöe tsut kwintluth tsut uttinetsi zyunnyidhatsị. Trikwitatle ha kineịnjiidichi, Akọ nyiwhot kwirzoọtigwittiyin kenjit kwittri ha zyuntrigwititi; kunnandei nyiwho zit tugwathut; Kwukdha elyet kookwidhun trekdha. Kwittyi kwintluth zyoogguttinidichyo, Nersingichachyo nyiwhochịnyoo, Nersingichachyo nyiwhochịnyoo; Ni Tinji nyiwhe Kekwadhut Jesus Kreist kirkhe tutthug kwutokwichodhut nyiwhet oounkwichjli; Akọ nyiwhontlunkwichili tzut kootle sheg kwundei kechid zit Ni kuntutanduk, akọ sso nit tsun tatsya, Nyorzi yinjikwichile akọ ekwahndit tsut; Jesus Kreist nyiwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

¶ Akọ tsut Minister (kọ Khuötahyin, zut tinchyo chi) nutedhut, akọ tinjih tsut uttsutnetunhe, chih Trigwandyoth ekwitichya gitekhya.

VITTEKWICHANCHYO Hlọ ha Chintluth, zyeh kug nyiwhot Ttyi, uttun ti zyoogutdichi chịnttsi kirkhe trigwandyoth ekwitichiya khenitteitinitäeị einut tutthug tsut kineịnjiikwitizhit kwittri ha akọ kwikinjikwizhit hlih ha git tsut uttsutnetuntah; Nersingichachyo nyiwhochoonyoo; nyiwhot trigwandyoth nyiwhet oounkwichoolya akọ kwut sut nyiwho yunvinji; kwịrzịtigwittiyin tutthug zit nyiwhot tuchoottei akọ nenyiwho choottei; akọ sheg kwundeị kwu tsut nenyiwholya; Jesus Kreist nyiwhet Kekwadhut kirkhe. Amen.

¶ Akọ tsut Presbuter akọtititenja,
 

Confession & Absolution

Kinji nutrashọ, nyiwho Assi Kreist einut hlih ha git tsut uttsutnetuntah tsut akọtinyoo zyunodhudhohtsehị.

SET tsut nunochya, nyiwhot tutthug chochil, akọ kthaohtahkthut, akọ nukwazi nyiwhontlukwititihlya. S. Matt. xi, 28.
   Vittekwichanchyo kwikit nunh kug kettinizhin ettevirzị ti Tinji kwuntlantshị, chootyin te yi kinjizhit elyet rsyetetgititehli, kọ sheg kwundei tettiya, S. John iii. 16.

Paul rsotitinyoo tthui chiti tinyoo zyunodhudhohtsheị,
   Chih kinji hlitegwitli nilị, akọ gitetchịlị tinjih tutthug kirkhe trootendul, Kreist Jesus nunh kug kwu tsut nitinịdhut trandyothnut zyuntassi kenjit. 1 Tim. 1. 15.

 
John rsotitinyoo tthui chiti tinyoo zyunodhudhohtsheị.
   Tinjih ihlẹ trigwandyoth tittiyin chi, Kwittyi ha Ketgịkhyi zyunitiyin, Jesus Kreist tshitchöe; akọ nyiwhot trigwandyoth kenjit tsinetun atteịnji nịlị, 1 S. John ii, 1.

¶ Ei kootle Presbuter ndotutedha, akọtititenja,

   Nyiwhot ttri nuttohli.
   Kwititrigịkhyi. Kekwadhut tsut nititili.
   Gikhyi. Vittekwichanchyo nyiwhe Kekwadhut hui buntluntetotilya.
   Kwititrigịkhyi. Kookoọlị akọ tshitgwichöe kwikit tigwitettiya.

¶ Akọ tsut Presbuter Kekwadhut Vikugia tsut uttsutnetutunaha, akọ akọtititenja,

RSITTUTTSUT, tshitgwichöe, akọ nyiwhenjit ninjikwilhe, sheg, akọ kwitekit tutthug, huị nintluntetitilya, Kekwadhut, * Kwittyi Rsotitinyoo, Hlọ ha Chịntluth, sheg Vittekwichanchyo.
 

Comfortable Words

 

* Chih kinji (Kwittyi Rsotitinyoo) ihlẹ zit Tyẹnut trittilị-Nekwazi trin zit.
 

¶ Tzet Kinji kwiyetshi Ket koọlị kwikkit tukwitutedhut, akọteị kwikit, ihthlog ket koọli kittekookwichiltsheị chi; elyet kkwa chi inchit tsut kwikkit tukwitutedhtit.

EZYUK kwuggut Zyehketkwitchinnut akọ Zyehketkwitchin tshidkthut ha, akọ tutthug zyeh kug nikhazyunkitilị ha, Nyorzi chịnttsi zyuntetichidhäe, akọ zyuntechattsi; sheg tunnyitichidhäe, akọ akọtunchitinyoo, Rsotitinyoo, rsotitinyoo, rsotitinyoo, lyeịnut kwet Kekwadhut Vittekwichanchyo, zyeh kug akọ nunh kug nit ekwahndit ha tunkwitinileị: Ekwahndit ni tsut koli, Kekwadhut Tutthug Kwiyendo tsut Tugotitinyoo. Amen.
 

 

KINJI KWIYETSHI KETZYUNKOỌLI.

Kreist vi koọlị trin zit, akọ trin chitsutetsịnekthuị kootlẹ kạthog.

KWUGGUT yoo Jesus Kreist ettetvirzị ni Tinji kwuntlạntshị choog teị kwikit nyiwhenjit vi kwitelya; uttun, Ohunkyọ Rsotitinyoo kwitrid kirkhe, hlih ha tinjih trelttseị tu hun Mary dhitsyạ kwitilị ttsut; akọ trigwandyoth koogootetuttuk ketun, trigwandyoth tutthug kwut sut nyiwhon etahta kenjit. Ezyuk kwuggut Zyehketkwitchinnut ha, etc.

Epiphany tei akọ trin seven kwitle kạthog.

JESUS KREIST kirkhe nyiwhe Kekwadhut, ei yoo niwho tthui nizhit kwitechin zit tti chekwahndit kwikeiniltyin tsegga kwutsut tattri kekwiyin kwatsut nenyiwho telya kenjit. Ezyuk kwuggut Zyehketkwichinnut ha, etc.

Ninekwali trin zit, akọ trin chitsuttetsịnekthui kootlẹ kạthog.

KỌ kwiyendo tsut nyiwhenjit ninjikwilhe tunnyittetutaä nit Tinji Jesus Kreist nyiwhe Kekwadhut vi ninekwali chekwahndit kenjit; kwuggut yoo uttun hlih ha Tivikkyi Kekoịdhut nilị, nyiwhenjit atteịnji treltseị, akọ nunh kug trigwandyoth oounokonjik; uttun vi chittshi kirkhe chittshị rsyetetgichiltseị, akọ kwundei kwu tsut ninelkhy in kirkhe sheg kwundei nyiwhot tsut neyiltseị. Ezyuk kwuggut Zyehketkwitchinnut ha, etc.

Gitritichodhut trin zit, akọ trin chitsuttetsịnekthuị kootlẹ kạthog.

NI Tinji kwintluth vet titrinidhun Jesus Kreist nyiwhe Kekwadhut kirkhe; uttun vi ninekwali kwintluth chahndit kootlẹ tit chilehnut tutthug tsut kwirzi vi kwitịnchin, akọ ko nda zyeh kug kwu tsui kinetichithudhut nyiwhenjit kwitekit rsinekwiteä. kenjit; nichin te tinchyo, ezyuk kwu tsut nyiwhon te gitetituta, akọ ekwahndit zit vah kwu tsut kunkwutata. Ezyuk kwuggut Zyehketkwitchinnut ha, etc.

Takuị Nekwazi trin zit, akọ trin nikityig kootlẹ kạthog.

JESUS KREIST nyiwhe Kekwadhut kirkhe; uttun vi khenitteikwichitaei kwintluth hlitegwitli kwikit, Chunkyọ Rsotitinyoo choog kwikit zyeh kug kwut sut nuttịdhut inchit tsut kwintluth kwittudhatshik ha, kwintluth attrui kit tịnchyo, kkontsha kookwitechin zit, Chilehnut kkọ nunchodhut, kunkotunatchya, akọ hlitegwitli tutthug kwu tsut zyunkotuneä kenjit; kwikinjik nihlinetsi ozi konitlunchotli, akọ yinjikwichintluth tthei trikwutatle kwichokkun ha Kwunduk Nirzị sheg kwitchinnut tutthug ahzyunkookwutahnduk kenjit; kwikirkhe tsegga akọ hlekwitunutäe kwut sut nenyiwhottrịli attri nyantrin kwu tsut akọ hlih ha nikyitranjik akọ ni Tinji Jesus Kreist. Ezyuk kwuggut Zyehketkwitchinnut ha, etc,

Ihlog zit Tyẹnut tritilị Ninjikwudhut teị kwirzị.

NUN Vittekwichanchyo ihlog ịlị, Kekwadhut ihlog; Kwundei ihlog rzị elyet kkwa, kọ, Kwitilị ihlog zit Kwundei ttyenut. Kwuggut yoo ei Kwittyi ekwahndit kenjit kwikinjidichi, ei ehloginchi, Kwitinji akọ Chunkyọ Rsotitinyoo enjit kwikinjidichi, tigwidichyo akọ hlugwachyo nihlinetsi elyet kkwa. Ezyuk kwuggut Zyehketkwitchinnut ha, etc,

¶ Kinji kwiyetshi ettounyachyo tlẹ inchit tsut chittrititelya kọ akọtititetinja,

EZYUK kwuggut Zyehketkwitchinnut akọ Zyehketkwichin Tshidkthut ha, akọ zyeh kug nikhazyunkitilị ha, Nyorzi chahndit zyuntetichidhäe akọ zyuntechattsi; sheg tunnyittichidhäe, akọ akọtunchitinyoo, Rsotitinyoo, rsotitinyoo, rsotitinyoo, lyeịnut kwet Kekwadhut Vittekwichanchyo, zyeh kug akọ nunh kug nit ekwahndit ha tunkwitinileị: Ekwahndit ni tsut koli, Kekwadhut kwintlutli tsut Tugotitinyoo. Amen.

¶ Akọ tsut Presbutor, Kekwadhut vikugia kerkhe nitshikwuttäe, Kwitchyakwitilị Rsikotitinyoo tiyahzyunkotitetundul einut tutthug korzi zit chih gichinchik kwikit tukwutudhut akọtititenja.
 

Proper Prefaces

KEKWADHUT zyooguttinidichyo, elyet kunettotudhanyoo chih ni Vikugia kwu tsut ninidichya, khe nyiwhot tshitgwichöetigwittiyin kwitteịnjichachyo, ko ni zyooguttigwidichyo kwịlyeị akọ kwichịnttsi. Elyet gunitilị ni Vikugia zug choolid zyunnyatsi. Kọ Kekwadhut ehloginchi ịlị, nik kwitilị nilị zyooguttigwidichyo sheg tintiya: Ezyuk kwuggut, Kekwadhut chenirzị, nyiwhontlunkwichịli, ni Tinji Jesus Kreist vettitrinidhun vi zyin kwikit zyuntituä, akọ vu tta zyuntitinja, vi zyin kirkhe nyiwho zyin trandyoth ketrutahta, akọ nyiwhenkyọ vu tta kwintluth tatluth kirkhe kiitrutatrha, akọ sheg vi zit tuntidichya, akọ uttun nyiwho zit tuntechya. Amen.

¶ Presbuter, Vikugia kwundo nudhut teị, Hlyethchyo akọ Chugchoọ kwikit ninịli tlẹ, nitsọ kwiyendọ tsut kiikwudhun akọ kookoọlị tsut tinjihnut ndo Hlyethchyo hlutozul kenjit, akọ Vizittritinyị tunli zit otendul, Rsikotitinyoo kwu tsut kwuntlukwitili Gichinchik akọtititenja, nitsọ kwikit tukwitudhut.
 

Prayer of Humble Access
VITTEKWICHANCHYO Hlọ ha Chịntluth, zyeh kug nyiwhot Ttyi, nun ni zyoogutdichi gguttitizhin kirkhe ni Tinji ettevirzị Jesus Kreist kwuntlạntshi kwinititäe kug nyiwhon netrovịkthut kenjit chittshị khuịnjiitetudhut; uttun zut (vi atteịnjiettiehiltseị ihlog kirkhe ihlud te atteịnjitrichiltseị) atteịnji hloogoodichyo, hlanchi ha, akọ ettettegwantsi, atteịnjitridhelkthuị, akọ kwittiettettegwantsi, kweltseị nunh kug tutthug trigwandyoth kenjit; akọ kittekwichiltsheị, akọ ti Kwunduk Nirzị rsotitinyoo zit nyiwhot tsut kittekwichildhut vi chittshị tatluth sheg kunutrandei zyuntititindya, vi ninutetudhut kwu tsut; Kwittyi zyooguttinidichyo, nyiwhodhudhạntsheị, kwintluth khuzugtigwidichyo ha nit tsut zyunititshik; akotunnyiwhochịnyoo chih hlyethchyo akọ chugchoọ ni kwelttsuị zyunotinitinji kirkhe, ni Tinji nyiwho Assi Jesus Kreist vi kittekwichiltsheị rsikotitinyoo kwikit, vi chittshị akọ khuịnjikwidichi kunutrahndei kenjit, vi Zyin akọ vu Tta kwintluth tsut tekwitichile tiyahzyunotititundul lye: uttun, ei ttodh zit nukwune ha kwuntletrạntshị, Hlyethchyoa onjik; akọ, jui kwuntletetịli tle,b hleyozudh akọ ti käonattunnut nuttlunyotli akọtitịnyoo, Zyunonohnji, zyunoha,c chih si zyin nilị nyiwhenjit kwuntludhitshi: Chih akọtunwhohyin si nutondei kenjit Kwikit tthui khahtsut churtuä tlẹ Vizittritinyịd onjik; akọ hui kwunttetetịli teị konittlunyokeị, akọtitịnyoo. Nyiwhot tutthug chih kwut sut zyunwhohnyin; kwuggut yoo kechid Tigwititinyooe chih sut Tta nilị, nylwhenjit akọ lyeịnut enjit gitunja trigwandyoth ekwiteta kenjit: Chih akọtunwhohyin, ettetkoogwinyachid zyunuttowhohnja, sin nutondei kenjit. Amen.
 

Eucharistic Prayer

 

   a Tzut Minister itshikk otendul:
   b Tzut Illyethchyo hlutezul.
   c Tzut Illythchyo tutthug kug ninulutahzya.
   d Tzut Vizittrilinyị oten dul.
   e Tzut Vizittriltinyị ettounyachyo kug ninulutahzya viz zit Chugchoọ koọlị rsotitunyoo trutahtsya kenjit.

 
 

¶ Akọtaut Minister uttun trootshid kwitchyakwitilị ehletsut kwitilị otitetundul, akọ tsut Khuotahyinnut, Presbuternut, akọ Diakonnut kwikit ndotutedha ehloginchi konitluntelya (zyunkoọlị chi), akọ ei tlẹ tinjihnut tthui kwitchazi zit, kuttunli zit, tutthug trultzuk ha nuntshikwutgutthui. Akọ ihlẹ tsut Hlyethchyo kwuntletili teị, akọtititenja.

NYIWHE Kekwadhut Jesus Kreist vi zyin nyenjit kwuntletrạntshị, ni zyin akọ nyinkyọ sheg kwundei kwu tsut kenyootyi. Chih oninji akọ nyua kununyạndei Kreist nyenjit ninidhut, akọ ni ttri zit vu kkọ chịa kwikinjikwizhit kirkhe huị kwunttlukwitili ha.

¶ Akọ Minister ihlẹ tsut Vizittritinyị kwuntletäei akọtititenja,

NYIWHE Kekwadhut Jesus Kreist tta, nyenjit gitunja, ni zyin akọ nyin kyọ sheg kwundei kwu tsut kenyootyi. Chih nyitinyị kununyạndei Kreist vu tta nyenjit gitunja, akọ huị ha ni zit tetinyooë.

¶ Hlyethchyo kọ Chugchoọ rsikotitinyoo kwu tsut kwuntlukwitili tutthug nyọnyị chi tutthug tiyahzyunogichithinjik kwiyetshi, Minister kwiyendo lyeị rsikotitinyoo kwutsut kwuntlutitelya nitsọ kwiyetshi kittekookwichiltsheị; zut koogwinyäei (Nyiwho Assi Krcist ehloginchi ttodh zit etc.), Hlyelhchyo kwịrzị kwu tsut trigịkhyi kenjit; akọ zut (Khahtsut chutruä tlẹ tthui kwikit, etc.) vizittritinyị kwịrzị kwu tsut trigịkhyi kenjit.

¶ Tutthug tiyahzyunogichithinjik teị, Minister Kekwadhut Vikugia tsut kinutehah, akọ rsyookonyoo ha Kwununkwitilị rsikotitinyoo kwu tsut kwuntlukwitilị chitti trooninịdhut yi kug nitelya, ei ehloginchi ethitlịtril takuị ha kiyittutahchul.

¶ Akọ tsut Minister Kekwadhut vi Gichinchik akọtititenja, tinjihnut Otutukthut ettounyachyo gikitteigịkhyi.
 

 

 
   

Words of Administration

NYWHOT Ttyi, zyeh zit ni kwilnjik, Nyorzi rsinjochootinyoo. Ni kookekwadhut nichoozhit. Ni yinji zyeh zit kwikit, nunh kug akọtekọnji. Chih trin zit nyiwhon enyạntsit trin ndo hlekwitunazya nyiwhoh ssih. Akọ nyiwho trigwandyoth nyiwhet oounkwichili, nitsọ einut trigwandyoth nyiwhet tungittiyin kot sut oounkwichitili. Akọ koọketkwutundei kwu tsut nyiwhot tunọe rshọ; Kọ kwirzoọ kwut sut nyiwhot inounji: Kwuggut yoo kookekwadhut, ttei, akọ ekwahndit nit tsun nilị, sheg akọ sheg kenjit. Amen.

¶ Ei tlẹ nitsọ kwikit tukwutudhut akọtititetinja.

KEKWADHUT akọ zyeh kug Kwittyi, nyiwhon ni kahnduknut khuzugtunidichyo hlanchi ha koọkuttunyinitudhun kwittyi kit ni kwịrzịtigwittiyin, zyooguttigwidichyo ha chih nyiwhot tekwitichile akọ huị kwuntlekwitili atteịnji otitịtundul: kwintluth khuzugtigwịdichyo ha nit tsut zyunititshik nyiwhontlunkwititịlya, ni Tinji Jesus Kreist vit ginilị akọ chittshị kirkhe, akọ vu tta zit kwikinjikwizhit kirkhe, nyiwhon akọ ni Hlelchil tutthug nyiwho trigwandyoth kenjit oounkwitichya khugwitazya, akọ vi khuịnjikwidichi kirkhe chizi khukwazi tutthug. Akọ tzut, Kekwadhut, ni tsut atteịnjizyunuttichatsi akọ nyintlunetichazi, nyiwho kwundei akọ nyiwho zyin, atteịnji kwizzi tiyin, rsotitinyoo, akọ kwundei nit tsut kwittelya; khuzugtigwidichyo ha ni tsut zyunititshik, nyiwhot tutthug, chih Kwitchyakwitilị rsikotitinyoo tiyahotitinjinut zyunitilị, ni kwutsuttrikwinji akọ zyeh kug kwịrzị kwu tsut trigịkhyi ha nyiwho zit tekwitetinyooë. Akọ elyet gunitilị kwitizyik, nyiwho trigwandyoth kwịlyeị kirkhe, atteịnji ihle nintluntetitilya, tthui te ni tsut zyunititshik chih nyiwhon ninjikwilhe kookoọlị akọ kookudhunduk tukwitutạndul; nyiwhot ginilị vikekwichanti kkwa, kọ nyiwhot trigwandyoth oounkwichịli, Jesus Kreist nyiwhet Kekwadhut kirkhe: vi kirkhe, akọ vah, Chunkyọ Rsotitinyoo ihlogkwitilị zit, yinjikwichile akọ ekwahndit tutthug nit tsut koli, Kwittyi Hlọ ha Chintluth, kwutattha. kwilyin kwitehli. Amen.

Kọ chih.

VITTEKWICHANCHYO Hlọ ha chịntluth akọ sheg kwịndei kwintluth tsut kwittri ha hui ninthuntochitäe, kwuggut yoo nyiwhun ạä kettinịdhun, nyiwhon chih nekwinaị rsikotitinyoo tsenja tsut zyunochidhitinjik, ni Tinji nyiwho Assi Jesus Kreist vi Zyin akọ vu Tta kwintluth tatluth truä kwunkyọ tilị ha; akọ kwikirkhe ni chekoọrzị akọ kwịrzịtigwittiyin nyiwhot tsut kikyunnyiwhạnji; akọ hlih ha kwiyerzra zyunitili ni Tinji zyin nukwina] zit kwunkyo zyunitilị, ei tinjihnut kwikinjichihnut tutthug niknatritilị ssotreltseị nilị; akọ ni kookekwadhut sheg kittiịnut zyunitilị tthui nokonyoo kirkhe, ni Tinji vet titrinidhun vi chittshị akọ khuịnjikwidichi kwintluth tsut tatluth ginilị kirkhe. Akọ kwintluth khuzugtigwidichyo ha ni tsut zyunititshik. Kwittyi zyeh kug, kwikit ni kwutsuttrikwinji ha nyiwhot tsut trunyundei, ei kwichya rsotitinyoo zit zyuntititindya kenjit, akọ akọtinchi kwitrid nirzị tutthug tuntitiya nitsọ nyiwhenjit rsyenukwinịeị kwikit tetitutah kenjit; Jesus Kreist nyiwhe Kekwadhut kirkhe, uttun tsut, nyah ako Chunkyọ Rsotitinyoo ka, yinjikwichile akọ okwahndit koli, kwutattha kwilyin kwitehli. Amen.

¶ Akọ tsut akọtititetinja kọ ettrititelya,
 

Lord's Prayer

VITTEKWICHANCHYO tsut tugdhut ekwahndit koli, akọ nunh kug tsinetun, tinjihut tsut kwịrzị koọkuttigwinidhun. Tunnyitichidhäe, tunnyichattsi, yinjinichidhäe, zyunnyitchandit, nit ekwahndit chịnttsi kenjit huị nintluntechitili, Kekwadhut Vittekwichanchyo, zyehkug Kekwadhut choh tshid, Vittekwichanchyo Kwittyi Hlọ ha chintluth.
   Kekwadhut, ettetvirzị Kwitinji Jesus Kreist; Kekwadhut Vittekwichanchyo, Vittekwichanchyo ttsut Tivikkyi, Kwittyi vi Tinji, nunh kug trigwandyoth ooun tukwuchạnji, nersingichachyo nyiwhochịnyoo.    Nun nunh kug trigwandyoth ooun tukwuchạnji, nersingichachyo nyiwhochịnyoo. Nun nunh kug trigwandyoth ooun tukwuchạnji, nyiwho gichinchik otinyitinji. Nun Vittekwichanchyo Kwittyi nandeitseị dhịnti, nersingichachyo nyiwhochịnyoo.
   Kwuggut yoo nun rzị rsotitinyoo ịlị; nun rzị Kekwadhut ịlị; nun rzị Kreist, Chunkyọ Rsotitinyoo ha, kwintluth tsut tugdhut ịlị Vittekwichanchyo Kwittyi ekwahndit zit. Amen.

¶ Akọ tsut Presbuter (kọ Khuötahyin tachi chi) chih Kwịrzị kwu tsut trigịkhyi ha tinjih kehle gitetah kotitenja.

VITTEKWICHANCHYO vi tsinetun, kwikittutzikwele tutthug kwutokwitizhit, nyiwho ttri akọ nyiwho yinji Vittekwichanchyo akọ vi Tinji Jesus Kreist nyiwhe Kekwadhut kikyikwanji akọ chettigwinidhun zit kenyootyi: akọ Vittekwichanchyo Hlanchi ha Nichinttei, Kwittyi, Kwitinji, akọ Chunkyọ Rsotitinyoo, kwịrzị kwu tsut trigịkhyi nyiwhot tet koli akọ sheg nyiwhah tunkochyo. Anten.
 

Gloria

¶ Gichinchik Atteịnjitigwittiyin tle akọtititetinja, Kwichyakwitil koọlị kkwa teị, akọtinchi trin kwitetkoogwinyachyo ihlog kọ kwiyendo tsut; akọ ei ehloginchi kookwudhun akọtititerinia tthui, ettetkoogwinyachid kookoọli kwittelya, Vuhn kọ Khahtsut Trigichinchik, Kwichyakwitilị, kọ Tutthug enjit Kwititshik tle, Minister nitsọ kettinidhun kwikit.

KEKWADHUT, zyooguttigwidichyo ha, nyiwho tsut trunyundei chih nyiwho titshik akọ nyiwho gichinchik zit, akọ ni kahnduknut ko kwinie kwichịei sheg chekwasi kungitettiya kenjit; tzet ninchi trikwundei nihlinetsi tunkwichithäe akọ kwinzikwutadhuk tutthug kwitet, nik kwutsuttrikwinji cheịrzị akọ otrichilzin kirkhe sheg kokuntrutcnja; Jesus Kreist nyiwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

KEKWADHUT Hlọ ha Chịntluth, akọ sheg Vittekwichanchyo, akọtunnyiwhochinyoo, ni tsut zyunititshik, nyiwho ttri tthui akọ nyiwho zyin ndokwutạnta, rsotitinyoo zyuntạntsya, akọ kwu tsut kukwutạdhut, ni tugwitetuggun kwinie zit, akọ ni kutukwitashi kwitrid zit; ni kwikunyoo kwintluth chintluth kirkhe, tzet tthui akọ sheg, kwizyin akọ kwunkyọ zit nyiwho kutrutunahtya; nyiwhe Kekwadhut akọ nyiwho Assi Jesus Kreist kirkhe. Amen.

VITTEKWICHANCHYO Hlọ ha Chịntluth, ni tsut zyuntitshik, akọtunnyiwhochinyoo, ei kinji choog trin zyuntitutthuk nyiwho ttzi kwuọdh ha, ni kwutsuttrikwinji kirkhe nyiwho ttri zit kwikit nukwitutetthul, nyiwho zit trikwundei nirzị khukwazi tikyitnt ha, Nyorzi yinjikwichile akọ tekwitichile tsut; Jesus Krcist nyiwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

KEKWADHUT, nit chekoọrzi rsinchi ha nyiwho kwitrid tutthug zit nyiwho tshi tichịzhit, akọ ni kwutsuttrikwinji ndokwitizhit ha nyiwho tsut trunyundei: nyiwho kwitrid tutthug zit nyah kukakwinyashit, ndokwinyashit, akọ kitlikwinyashit, Nyorzi rsotitinyoo zyunchetandit, akọ koochid ni zyooguttigwidichyo kirkhe sheg kwundei kuntitiya; Jesus Kreist nyiwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

VITTEKWICHANCHYO Hlọ ha Chịntluth, kwizzi tutthug hundhuttleị ilị, nyiwhah kettuntigwidichyo zyunochitukthut kwiyetshi, akọ nyiwho kutrikwitinjik zyunochitukthut teị kanyitundei; nyiwho kutukwithinjik nersitkwichạchyo ochịnyoo; akọ ei ekwichichyo elyet gunitilị kenjit zyunotititukthut elyet kunettotudhanyoo, akọ nyiwhon ndoëttun kirkhe elyet kunitudhun zyunochitukthut, nyiwhontlunkwichịli; akọtunnyiwhochịnyoo ni Tinji Jesus Kreist nyiwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

VITTEKWICHANCHYO Hlọ ha Chịntluth, nun khenitteitinitäeị einut ni Tinji Orzi zyunkotutukthut ko otutukthut zyunotudhäntsha: Ni tsut zyunitishik zyooguttigwidichyo ha nyiwhet nittzenịntshi nyiwhon choog nyiwho gichinchik akọ nyiwho titshik ni tsut zyundhataeị; akọtunnyiwhochịnyoo, ei ekwichichyo ni yinji kit kwikinjikwizhit ha zyunotitukthut, hlanchi ha kuntitiya, nyiwhah ketuntigwidichyo kwutsuttrutendul kenjit, akọ ni ekwahndit kwikeitrutunahtya. kenjit; Jesus Kreist nyiwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

¶ Nukwazi trin zit akọ chizị Ssokwitiiị trin zit (Kwichyakwitiiị koọlị kkwa chi) Kwichyakwitiiị teị tutthug chitti kittekookwichiltsheị akọtititetinja, Gichinchik tutthug enjit (Kreist vi Hlelchil nitsigachi tzut nunh kug tukwudhut tutthug enjit) ndonyaeị kwu tsut, chih Gichinchik huịko kwiyetshi kwikitteitrigịkhe ihlog kọ kwiyendo lyeị ha, Kwịrzi kwu tsut trigịkhyi ha kitlitkwutedha.

¶ Akọ Kekwadhut Khatsut chutruä kwuntlukwititetuä. kkwa, ettet ginyachyo zyunkoọlị kwirzị Presbuter ha tiyazyunkotitetundul, nitsọ kwịrzị yinidhun kwikit.

¶ Akọ Presbuter Kwikunahtyi zit nekthogchotyinnut kwiyendo zyunkoọli kkwa chi kookwudhun Kwichyakwitilị zyunkotitetundul; tthui te Kwitchyakwitilị kwittelya kkwa, Presbuter ha tankthut (kọ tyẹnut, inchi) zyunkotitinji kwirzị.

¶ Akọ Rsikotitinyoo Zzeh Kwutchoh akọ Nikhakwitilị kuttroonahtun Zzeh rsikotitinyoo, akọ Nikhakwitilị kuttroonahtun zzeh kwi zit; nichin te Presbuternut akọ Diakonnut lyeị zyunkoọlị, Nekwazi trin kwitetkoogwinyachyo inchi Presbuter ha Kwichyakwitilị zyunkotitetundul, ekwichichyo kwinetsi koọlị kwirzị chi elyet kkwa.

¶ Akọ ninetsitriginchị, akọ kwikinjikwizhit nukwune ooun trootendul kenjit, tinjih ihlẹ Hlyethchyo akọ Chugchoọ enjit kudhun tettiya, ettet tegwantsi kwittelya akọtinchi Hlyethchyo kwittelya nitsọ kookwaị chutruä; kọ Ttlolitinjih Hlyethchyo kwiyendo nirzị akọ dhitsyạ kookwudhun kwitettiya.

¶ Akọ Hlyethchyo akọ Chugchoọ lud trooninịdhut rsikotitinyoo kwo tBut kwunttlukwitetäeị kkwa, Prcsbuter khe njit yittettiya; kọ ei rsikotitinyoo kwutsut kwuntlukwitetäeị volud trooninidhut chi, Zzeh rsikotitinyoo kwu tsut kutrutekkug kkwa, kọ Presbuter akọ ei tiyahzyunkotitinji akọteị uttut tsut kọkutgitekhya., Kwịrzị kwu tsut trigịkhyi tlẹ inchit tsut, rsyokonyoo ha ei ehologinchi zyunuguteä akọ zyungitetinja.

¶ Hlyethchyo akọ Chugchoọ Kwichyakwitilị enjit Minister akọ Trigichinchik zzeh Kunahtyinut Kirkhe trikwutaha Minister Kwikunahtyi kenjit kwiti koogwutahtsya.

¶ Akọ chih ket ninjiitrodhut, Kwikutrunahtyi zit tinjih ettounyachyo nukwutudhut kathog ttyid inchi tiyahotitetundul, Ninekwali trin ihlud te kwittelya. Akọ nukwutudhut kwitetkoogwinyachyo Ninekwali kwedha teị Kwikutrunahtyi zit tinjih ettonnyachyo Gịkhyi, kọ venjit vittekwichiltsheị ha gititcchya; akọ Trigichinchik zzeh kwitrid kenjit ketkoolị kwiti koogwutahtsya, nittso kookwaị ketkoọlị, akọ teị kwiti trigutahtsya.

¶ Zveh kug Kukudhunduk kitlitkodhut tlẹ, Atteịnjitigwittiyin teị chiti te kwuntlukwitetäeị ei nirsyookonyoo akọ zyooguttigwidichyo kwitrid kwu tsut kwuntlukwititetilya nitsọ Minister akọ Trigichinchik zzeh Kunahtyinut tahitgwichọe gittinezhya, Kọ hligiinyathun kkwa chi kwuntlukwititetilya nitsọ trigichinchikzzeh Prosbuter tshid kitekwitututsha,

¶ "KWUGGUT yoo chih Gichinchik Kwitchazi Kutukwichiltsheị zit Kekwadhut Khahtsut Chutruä kwuntlukwittäei kenjit kitekookwichiltsheị, Tyahotitinjinut nuntshikwuttrule zit zyunkotitetundul; (ei kitekwichiltsheị etelye kwịrzị kenjit kwundhun, Kreist vi kwịrzị kwuntlukwitili khuzugtigwidichyo akọ huị kwinidhun ha ketzyunkwanduk kwikeitrutunuahtya kenjit ei zit ginilị otitinjinut konitlukwitäeị, akọ Kwichyakwitilị Rsikotitinyoo zit elyet nirsyootrutelnyoo akọ kwäuttseịnugwichya kwittelya kkwa kenjit, nitsọ etchoog chi kwittelya rshọ;) tthui te, ei nuntshikwutrule tinjih ettenut kirkhe, katrikwitinjik akọ kutukwithinjik ttsut, kọ kwitteịnjikwichäe akọ kwitshi tuchud ttsut, tekọ hleteteitrutahzya kkwa akọ kwirzoọ zyungutahtsya kkwa kenjit: Tzet akọtititinyoo, Ei kwikirkhe Hlyethchyo kọ Chugchoọ Kinji Techinttei zut kwizyin ha trotitinji tsut, ko Kreist vu Tthuị akọ vu Tta ha vikwịlih Kwizyin koọlọ tsut kwikit nirsyookonyoo ket ninjiittudhut kkwa akọ kwikit tigwitettiya elyet kookwilị Kwuggut yoo Hlyethchyo akọ Chugchoọ Kinji Techinttei tsun tthui te khe hlanchi ha kutu
kwitili zit zyuntinchyo, akọ ei kenjit tetritutaä kkwa; (kwuggut yoo ei Chikiteltsị kwu tsut nitshikwuttrele kwittelya lyẹ, Kreist ttsun nilịnut kwikinjichinut kirkhe kittritututeä;) akọ nyiwho Assi Kreist vi Zyin akọ vu Tta ha nikwịlih Zyeh kug tinchyo, akọ tzut elyet kkwa; kwuggut yoo Kreist vi Zyin ha vikwịlih hlitegwitli, ihlud te kwitekit ihlog kwiyendo lyeị kwiteä kwinetsi tukoonchyo."

Collects


Return to Book of Common Prayer in Gwich'in (Takudh)
 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld