The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Ettunetle Tutthug Enjit Gichinchik
The Book of Common Prayer in Gwich'in, or Takudh

 

(THE LITANY)

TINJIH TUTTHUG ENJIT KWITITSHIK.

¶ Tzet Litani, kọ Tutthug enjit Kwititshik. kwikit tekwitizhit. Nukwazzi Ttrin, Ttrin Ttyig, akọ Trin Ihthlokwunli, akọ chutun tei khuötahyin kirkhe kittettrikwitatshi vuhn Trigichinchik tle chitrititelya ko akotititenja.

VITTEKWICHANCHYO, zyeh kug Kwittyi: nyiwhon nersitchachyonut trandyothnut nersingichachyo nyiwhochịnyoo.
   Vittekwichanchyo, zyeh kug Kwittyi: nyiwhon nersitchachyonut trandyothnut nersingichachyo nyiwhochịnyoo.
   2. Vittekwichanchyo Kwitinji, nunh kug Nekovịkthut: nyiwhon nersitchachyonut trandyothnut nersingichachyo nyiwhochịnyoo.
   Vittekwichanchyo Kwitinji, nunh kug Nekovịkthut: nyiwhon nersitchachyonut trandyothnut nersingichachyo nyiwhochịnyoo.
   3. Vittekwichanchyo Chunkyọ Rsotitinyoo, Kwittyi akọ Kwitinji ttsut nititizhit: nyiwhon nersitchachyonut trandyothnut nersingichachyo nyiwhochịnyoo.
   Vittekwichanchyo Chunkyọ Rsotitinyoo, Kwittyi akọ Kwitinji ttsut nititizhit: nyiwhon nersitchachyonut trandyothnut nersingichachyo nyiwhochịnyoo.
   4. Ttyẹnut Ihle Tritilịi, rsochịtinyoo, tenyittritichile, nyittriehahndit, ttyẹnut Tritilịnut akọ Vittekwichanchyo ihlog: nyiwhon nersitchachyonut trandyothnut nersingichachyo nyiwhochịnyoo.
   Ttyẹnut Ihlẹ Tritilị, rsochịtinyoo, tenyittritichile, nyittrichahndit, ttyẹnut Tritilịnut akọ Vittekwichanchyo ihlog : nyiwhon nersitchachyonut trandyothnut nersingichachyo nyiwhochịnyoo.
   5. Kekwadhut, nyiwho trigwandyoth, akọ nyiwho ttyinut koh trigwandyoth tthei, kunọndei rshọ; akọ nyiwho trigwandyoth kenjit nyiwho kwunọsi rshọ : Kekwadhut nirzị rsyunnyiwhohchạnchyo, ni ttsyanut rsyunkohchạnchyo, einut ni tta kwututthug kwiyendo tsut tatluth kirkhe nekohvịkthut, akọ sheg nyiwhah ọnchọ rshọ.
   Kekwadhut nirzị, rsyunnyiwhohchạnchyo.
   6. Kwirzoọ tutthug akọ kettritukwachyo tutthug kwut sut, trigwandyoth kwut sut, chunkyọ trandyoth ninjikwazi akọ kovasyook kwut sut; ni vecho kwut sut akọ sheg rsyetetkwitili kwut sut,
   Kekwadhut nirzị, nyiwhe inoụnji.
   7. Kwittri nde-ettun tidichyo tutthug kwut sut; ersitkwichileị, tugtetukwitahị, akọ tuchukwaị kwut sut; kwitshittigwinidhun, truttukwichachyo, akọ kwiteịnjikwichäe, akọ koọkeịnjikwichae tutthug kwut sut,
    Kekwadhut nirzị, nyiwhe inoụnji.
    8. Tzetigwittiyin, akọ chizi trigwandyoth rsyetetkoogwitahli tutthug kwut sut; akọ nunh kug, kwutthuị, akọ chunkyo trandyoth nukwune tutthug kwut sut,
   Kekwadhut nirzị, nyiwhe inoụnji.
   9. Nettun kkon akọ attrui etsinulchut kwut sut; tsik chihtsit tigwinji, tsik unkutatthuk, akọ tutsun kwut sut; niitsitrachi akọ tinjihzhigtutrahyin, akọ tetrichokwurh kwut sut,
   Kekwadhut nirzị, nyiwhe inoụnji.
   10. Nekwichizhit tutthug, hluntitsittrovazi, akọ rsie itsut tuntroogwahyin kwut sut; kaönitun nukwinitäi tutthug, khe njit trothinjik, akọ nikyittinitriti kwutsut; kwittri tilyoọ, akọ ni kinjik akọ ni tugwitetuggun yinjikwichäe kwut sut,
   Kekwadhut nirzị, nyiwhe inoụnji.
   11. Kwuttheị ochidhịtinjik rsikotitinyoo nukwinaị kirkhe; ni kwịlih rsikotitinyoo akọ kunukatrutahti kirkhe; Bapteiz ni treltseị, ni Tegwaki, akọ nyet kettrikwịndei kirkhe,
   Kekwadhut nirzị, nyiwhe inoụnji.
   12. Ni ttaetkwitinịdhut akọ ni tta Dha kirkhe; ni Nititäe akọ khuinjikwidichi kirkhe; ni chittshị tatluth akọ ni kwinetrinyahnjik kirkhe: ni ninekwali ekwahndit akọ ni kwitichodhut kirkhe: akọ Chunkyọ Rsotitinyoo nittinidhut kirkhe,
   Kekwadhut nirzị, nyiwhe inoụnji.
   13. Tinetsitukwuduk teị tutthug; tininyun ndokwedha teị tutthug; nitrinchi kochitri teị, akọ kuttukotichatri trin zit teị.
   Kekwadhut nirzị, nyiwhe inoụnji.
   14. Kekwadhut Vittekwichanchyo, nyiwhon trandyothnut nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik; akọ kwikit yittinịzhya ni Hlelchil rsotitinyoo nikyọ tsut kukwutạdhut akọ tsut kutukwitạdhut netinde tshitgwichöe zit;
   Kekwadhut nirzị, nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   15. Kwikit yittinịzhya ni Kahnduk George, nyiwhot Kukwadhut cheịrzị choh akọ nyiwhet Kettukwitadhut vi kutunantya akọ ninjiitạntei hlanchi ha ni tsut gititechya, tshitgwichöe tigwittiyin akọ kwundei rsikotitinyoo zit;
   Kekwadhut nirzị, nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   16. Kwikit yittinịzhya nyi kwikinjikwizhit, akọ, rsyookonyoo, akọ chettigwinidhun zit vi ttri tsut kukwutadhut, akọ sheg nyi teinjitutachya, akọ skeg ni yinjikwichile akọ ni ekwahndit koọkuttunetya;
   Kekwadhut nirzị, nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   17. Kwikit yittinịzhya vi kutinja akọ vi kutunantya, akọ vuntlukwititịlya yi tsutkwilheịnut tutthug tugtuntitechya;
   Kekwadhut nirzị, nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   18. Kwikit yittinjzhya Kwiyëutchohtshid Mari, Kwiyëutchohtshid Kwuhun Alexandra, Edward Wales Kekwadhut tshid, akọ Kuttrookwadhut Tshid Zzehkko tutthug kwịrzị koh tsut titịntiya akọ koh kuttunạntya;
   Kekwadhut nirzị, nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   19. Kwik it yittinịzhya Khuötahyinnut, Presbuternut, akọ diakonnut tutthug kohzyungitanttri, ni Kinjik hlih ha kikyikwanji akọ kwikittutzikwele zit : akọ ketzyunkookwahnduk tthui akọ zyunkookwundei tthui kwikirkhe kookoọli tsut, ket zyunkookwutahnduk, akọ kwikit kookungutunahtya;
   Kekwadhut nirzị, nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   20. Kwikit yitinitizya nyi khutrigwiti kwutsut kwittridtugwahyinnut chidhaeh; nyi chekwassi kwichinnut tutthug tsut kwikeitunahtya kenjit, ako ni kookckwitdhut khutohtsya kenjit.
   Kekwadhut nirzị, nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   21. Kwikit yitinizhya chih kthoikit kwutsut kuttrokwadhut Kekwadhut tshid chekoorzi, kwizi ako kwikittutzikwilhe yintlukwititilya.
   Kekwadhut nirzị, nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   22. Kwikit yitinizya uttiitrigichinut niwho kutrookwadhut tutthug kwizit kwirzi ko tsut titintiya, ako ni yinji kunkonotyin ako kwinie nirzi zit sheg koh nia.
   Kekwadhut nirzị, nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   23. Kwikit yittịnjzhya Kuttoutichatrinut kwịrzị koh tsut titịntiya akọ koh kuttunạntya, kwutsuttrikwinji koh nitlunkwichịei tshitgwichöe tigwittiyin kuntukwitutahtri, akọ hlitegwitli kunkutunahtya;
   Kekwadhut nirzị, nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   24. Kwikit yitinizya Kekwadhut Choh vi nuvenut kwirzi kotsut titintiya ako kookunotyi, nunhkug, choo choh kug akọ zyeh zit, akọ koh kuninyo koukonyo tutthug kwizit.
   Kekwadhut nirzị, nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   25. Kwikit yitinizya. einut tutthug kikyikwanji kirkhe, kwittrid kirkhe, ako kutu kwitundui kirkhe tinjihnut gikunahnduk kwitzi kotsut titintiya.
   Kekwadhut nirzị, nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   26. Kwikit yibtinịzhya, ni ttsyanut tutthug kwịrzị koh tsut titintiya akọ koh kuttunạntya;
   Kekwadhut nirzị, nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   27. Kwikit yittinịzhya, ehlud te kwitchinnut tutthug ehlogkwitilị, tsinettun, akọ ehlogkwiyinji koh nitluntịtilya;
   Kekwadhut nirzị, nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   28. Kwikit yittinịzhya, kwittri nyiwhontluntịtilya nyittunyitinitizhya, akọ ni rsyootetanja, akọ sheg ni tugwitetuggun kit zyunkwutitundei;
   Kekwadhut nirzị, nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   29. Kwikit yittinịzhya, ni tsyahnut tutthug kwutsuttrikwinji kwiyendo tsut koh nitluntịtilya ni Kinjik trultzuk ha zyunkotudhatsha, akọ chettigwinidhun dhittsyạ ha zyunkotitetundul, akọ Chunkyọ Rsotitinyoo nizi tikyikutahta;
   Kekwadhut nirzị, nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   30. Kwikit yittinịzhya, akọtinchinut tutthug hlungichochil, akọ nukohtunutäe hlitegwitli netinde kwinjyo nekohtịtilya.
   Kekwadhut nirzị, nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   31. Kwikit yittinịzhya akọtinchinut negichilzi zyunkohtạnttei; akọ kwittri kuttithinjiknut nekohtạshọ akọ koh tsut truntịndei; akọ einut nuntugutahnei nunkohnyạhli; akọ huịko Satan nyiwho kthui zug ketututạthul;
   Kekwadhut nirzị, nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   32. Kwikit yittinịzhya einut tutthug undeikwichan chyo, kettuntigwidichyo, akọ, khuịnjikwidichi zi tunginchyo, koh kutinja, koh tsut truntịndei, akọ koh nutạsho;
   Kekwadhut nirzị, nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   33. Kwikit yittinịzhya einut tutthug nunh kug kọ choọ kug khuitug zyunkoogwahtsi, trenjonut tutthug trinyun ha geta, eltsiknut tutthug, akọ trinyunkthut koh kuntunạntya; akọ kwitteitinitututh kwi zit tunginchyo akọ endinut tutthug nersingichanchyo tuukohtitịnja;
   Kekwadhut nirzị, nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   34. Kwikit yittinịzhya trinyun chikhtenut akọ trenjo kkontetugnut, akọ einut tutthug kohthenukwelchik akọ zyunkohtrantlit koh kuntinjah, akọ kookuikohtạä;
   Kekwadhut nirzị, nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   35. Kwikit yittinịzhya tinjih tutthug enjit zyooguttitidichya;
   Kekwadhut nirzị, nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   36. Kwikit yittinịzhya nyiwho tsutkwilheịnut, nywhot itsichäenut, akọ nyiwhe chekhgịkhyinut kot sut oounkwitịtilya;
   Kekwadhut nirzị, nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   37. Kwikit yittinịzhya nunh kug nizi nirzị nyiwhontluntịtilya akọ nyiwhenjit kuttunạntya, akọ tsut kwịrzị teị sso ha zyuntitiya;
   Kekwadhut nirzị, nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   38. Kwikit yittinịzhya hlih ha kineịnjiikwitizhit nyiwhontlunkwitịtilya; nyiwho trigwandyoth tutthug, kineinjikwichia, akọ kakwithinjik nyiwhet oounkwitịtilya; akọ Nyunkyọ Rsotitinyoọ kwutsuttrikwinji nyiwhontlunkwitịtilya ni Kinjik rsotitinyoo kit nyiwho kwundei rsyetunnutanja;
   Kekwadhut nirzị, nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   Vittekwichanchyo Tinji: nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   Vittekwichanchyo Tinji: nyiwho tudhạntsha kenjit ni tsut zyunititshik.
   Vittekwichanchyo Tivikkyi; nunh kug trigwandyoth ooun tekwạnji;
Ni tsinettun nyiwhontlunkwichịei.
   Vittekwichanchyo Tivikkyi: nunh kug trigwandyoth ooun tekwanji;
Nersingichachyo nyiwhochịnyoo.

Kreist, nyiwhodhudhạntsheị.
   Kreist, nyiwhodhudhạntsheị.
Kekwadhut, nersingichachyo nyiwhochịnyoo.
   Kekwadhut, nersingichachyo nyiwhochịnyoo.
Kreist, nersingichachyo nyiwhochịnyoo.
   Kreist, nersingichachyo nyiwhochịnyoo.
Kekwadhut, nersingichachyo nyiwhochịnyoo.
   Kekwadhut, nersingichachyo nyiwhochịnyoo.

¶ Akọ tsut Presbuter, akọ tinjihnut yah, Kekwadhut gichinchik akọtungititenja.
 

 

NYIWHOT Ttyi, zyeh zit ni kwilnjik, Nyorzi rsinjoochootinyoo. Ni kookekwadhut nichoozhit. Ni yinji zyeh zit kwikit, nunh kug akọtekọnji, Chih trin zit nyiwhon enyạntsit trin ndo hlekwitunazya nyiwhoh ssih. Nyiwho trigwandyoth nyiwhet oounkwichịli nittsọ einut trigwandyoth nyiwhe tungittiyin kot sut oounkwichitili. Kookukwutundei kwu tsut nyiwhot tunọe rshọ; Kọ trigwandyoth kwut tsut nyiwhoh yinnonnji. Amen.
Gịkhyi. Kekwadhut, nyiwho trigwandyoth kwikit tunnyiwhoyin rshọ.
Kwitịtrigịkhyi. Akọ nyiwho trigwandyoth kwikit kwiti nyiwhontlunkwitọlya rshọ.

Zyungetochya.

VITITTEKWICHANCHYO, Kwittyi zyooguttidichyo, kwittri kwatya tritazi, kọ akọtinchinut zyuntrigoogwiti koh tinjikwidichi elyet kwitteinjitenyạe: Zyooguttigwidichyo ha nyiwho kwititshik nyi nda zyunkwatsi kwu tsuttrunyundei nyiwhah uttseịnetroogwiei akọ kwinetsi tukwudhuk teị, nichin teị te nyiwho treltlit; akọ chekoọrzi ha nyiwhodhudhạntsheị, ei kwirzoọ, chunkyọ trandyoth kọ tinjih nukwune akọ kwiteịnjikwichäe nyiwho netsi tekwinji kwuggut kkwa nukwitedha; akọ ni kwịrzị tigwittiyin koọkuitäuk kirkhe rsyetetkwuteta; akọ tsut nyiwhon ni kahnduknut, itsikwichäe kirkhe elyet nyiwho kwichonji, sheg ni thlelchil rsotitinyoo tet huị nyintluntitilya; Jesus Kreist nyiwhe Kekwadhut kirkhe.
   Kekwadhut, ninyiheh, nyiwho tsuttrunyundei, akọ nyiwhot inoụnji Nyorzi enjit.
   Vittekwichanchyo, nyiwho tzi ha zyuntitutthuk, akọ nyiwho ttyinut nyiwhah zyunkookwahnduk ei kwittrid kwichịnttsi koh ttrin zit teị tegwạyin, akọ oneno teị ko yetshi.
   Kekwafhut, ninyiheh, nyiwho tsuttrunyundei, akọ nyiwhot inoụnji nit yinjikwichile enjit.
   Kwittyi akọ Kwitinji tsut: akọ Chunkyọ Rsotitinyoo tsut ekwahndit koli.
   Kwitịtrigikhyi. Nittsọ trootshid kwịlih, choog koọli, akọ sheg kwikit kwitelya : nunh kwilyin kwitehli. Amen.
   Kreist nyiwhot tsutkwilheịnut ttsut nyiwhot kunili.
   Chekoọrzi ha nyiwho khuinjikwidichi kunuun. yichidhịyin.
   Nyiwhot ttri uttrigwititi zyooguttigwidichyo ha kwinyayin.
   Ni tsyahnut kot trigwandyoth zyooguttigwidichyo ha oounkwichịli.
   Chekoọrzị ha zyooguttigwidichyo ha nyiwho kwititshik zyunodhudhạnteheị.
   David Tinji, nersingichachyo nyiwhochịnyoo.
   Kreist choog tthui akọ sheg nyiwho tudhạntsha kwikit tinịdhun.
   Kreist, chekoọrzi ha nyiwhodhudhạntsheị; Kekwadhut Kreist, chekoọrzi ha nyiwhodhudhạntsheị.
   Gịkhyi. Kekwadhut, nit zyooguttigwidichyo nyiwhoh kkọ kwikeikwinyootyi;
   Kwitịtrigịkhyi. Nittsọ ni zit kwitunyinjichachyo.

Zyungetochya.

KWITTYI, khuzugtigwidichyo ha ni tsut zyunititshik, nyiwho kuttukwithinjik zyooguttigwidichyo ha yichidhiyin ; akọ Nyorzi ekwahndit kenjit ei kwirzoo tutthug kwintluth tshitgwichOe tsut khugwidhazi nyiwhot sut uttsutnetinili ; akg akotunnyiwhoh chinyoo nyiwhot khujnjikwidiohi tutthug kwitet etelye nit zyooguttigwidichyo zit nyiwho kwitejnjikwichachyo akọ nokonyoo nekwitititilya, akọ sheg ndonihlig kwundei rsikotitinyoo akọ dhittsya zit ni kuntutanduk ni yinjikwichile akọ ekwahndit tsut; uttun rzị nyiwho Nikunyoo akọ Kwitutsutgikhyi kirkhe, Jesus Kreist nyiwhe Kekwadhut. Amen.

¶ Hui kwuntlukwitäei ekwichichyo kwututthug kenjit.
 

Lord's Prayer

VITTEKWICHANCHYO Hlanchi ha Nichinttei, zyooguttigwidichyo kwututthug Kwittyi ịlị, nyiwhon nyi kahnduknut elyet gunitilị, huị nyintluntechitäe kwintluth tsut khuzugtigwidichyo ha akọ nyiwho ttri ha ni kwịrzị tigwittiyin akọ oozookwichanchyo kenjit nyiwho taut akọ tinjih tutthug tsut; [*einut tsut kwiyendo choog koọkuttungini dhun tunnyitgitetaä akọ huị nyintluntegititelya ni zyooguttigwidichyo kechid kwunno koh nitlunkwitịli kenjit.] Huị nyintlunyinjitechitäe nyiwhoh dhạntseị, nyiwhoh kunnyạntyi, akọ tzet trikwundei kwịrzị kwuntlukwichịli kenjit; kọ kwututthug kwiyendo tsut, nit chettigwinidhun elyet kookwidhun ettet tegwantsi yinjikwitaä kenjit nunh kug netrovịkthut zit nyiwhe Kekwadhut Jesus Kreist kirkhe; chekoọrzị kwutsuttriwinji kenjit, akọ ekwahndit nokonyoo kenjit. Akọ, ni tsut zyunititshik, ni zyooguttigwidichyo tutthug kwikit rsyookonyoo ha ket ninjiitituta nyiwhontlukwichịei, nyiwho ttri tuchugwäị ketun huị kwitinezhya kenjit, akọ ni tekwitichile kwikunutunatya lyẹ, nyiwho teva rzi ha elyet kkwa kọ nyiwho kwundei zit; ni kutrahnduk kwu tsut kwuntletututazya, akọ nyi nda kwu tsut tetituta rsikotitinyoo akọ tsitgwichöetigwittiyin zit nyiwho trin tutthug ndonyäeị kwu tsut; Jesus Kreist nyiwhe Kckwadhut kirkhe, uttun tsut nyah akọ Chunkyọ Rsotitinyoo ha yinjikwichile akọ ekwahndit kwututthug zyunkoli, kwutattha kwilyin kwitehli. Amen.
 

 

 

* Chih akotititetinja ihthlẹ venjit trigiteti teị koọkettinidhun huị kwuntlutitelya.

Krisostem rsotitinyoo vit Gichinchik.

HLANCHI ha Nichinttei Vittekwichanchyo, nun kwutsuttrikwinji nyiwhontlukwichịeị choog ehlog kwiyinji ha nyiwho nikha zyunotutukthut ni tsut zyuntatsya; akọ khcnitteitinyitäei, nyorzi zit nekunnut kọ ttyẹnut hligelchil tẹi nittsọ zyunkotutukthut koh nittlutịlya: Kekwadhut, nyi kahnduknut koh tinjikwidichi akọ koh zyunotutukthut choog kwittshilikwịei, nittsọ kwenjit kwiyendo tsut kookoọli; tzet nunh kug ni hlitegwitli kikyikwanjik nyiwhontlukwichịlị, akọ nunh kug nukwitutattha kwi zit shag kwundei. Amen.

2 Cor. xiii.

NYIWHE Kekwadhut Jesus Kreist vi chekoọrzị, akọ Vittekwichanchyo chettigwinidhun, akọ Chunkyọ Rsotitinyoo nichya, sheg nyiwho tutthug tinyah zyunkoli. Amen.

Tzet Tutthug enjit Kwititshik ndonyaei.


Prayer of St. Chrysostom

(PRAYERS AND THANKSGIVINGS UPON SEVERAL OCCASIONS)

GICHINCHIK AKỌ HUỊ KWUNTUKWITILI,

NITHLINETSI TEỊ KETTUG TE KOOKỌLỊ.

¶ Gichinchik nekthui huịko Tutthug enjit trigichinchi gichinchik kwut sut vizit trigititeehya, kọ Vuhn akọ Khah taut Trigichinchi.

(At the New Year)

Nukwutudhut kechid kenjit.

KEKWADHUT Vittekwichanchyo tetoshit, kwilyin kwitehli kwịnchin, chizi nukwutudhut vi koogwinnyaei kwutsut niwhon nyi kahnduknut elyet gunitili nenyiwhonili: nit tsut zyunititshik niwho kwirzyoo tigwitiyin kwutokwichodhut niwhet oounkwichili, ako ni chekoorzi ha niwhah tunochyo niwho trin tutthug kathog; niwho kunotyi ako niwho tinyootae khuinjikwidichi ako kookukwitundui tutthug zit, ni tekwitichile kirkhe trin ndohlekwitunazya chekoorzi zit tikyiniwhotrutata kenjit; ako huiko tsut niwhokwikitedha kwitutudhozya tseyin kwichile ha; Jesus Kreist niwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

(For Unity)

Kwunkyọkwitilị enjit Gichinchik.

VITTEKWICHANCHYO nyiwhet Kekwadhut Jesus Kreist Ttyi, ei rzị nyiwhoh Assi, Ttsinettun Kekwadhut ttshid; Kwutsuttrikwinji nyiwhonttlukwichịei tshinjitkwichöe ha undeikwiehanehyo kwichịnttsi nyiwhot nitsuttigwinidhun nersitkwichachyo kirkhe kwi tet tunidiehyo ket ninjiitituta. Truttukwichachyo akọ kwinidhun kwitshi ninjiitrudhut kettun tutthug oountukwichạnji, akọ tutthug chitti te kwuneög Nikhakwitilị akọ Ehlogkwiyinji vittekwichanchyo kkyọ kwut sut zuknyiwhottaä: nittsọ Kwizyin ihlog rzị koọlị, akọ Chunkyọ ihlog, akọ Nyiwhọkuttrigịkhyi Nokonyoo ihlog, Kekwadhut ihlog, Kwikinjikwizhit ihlog, Bapteiz tigwiyin ihlog, Vittekwichanchyo ihlog akọ titutthug nyiwhot Ttyi, kwikit tzet kwut sut nyiwhot tutthug kwittri ihlog zyuntitilya, akọ tinikyọ ihlog, Hlitegwitli akọ Ttsinettun, Kwikinjikwizhit akọ Chettigwillidhun, niltlya rsotitinyoo ihlog zit nikyọ zyuntitilya, akọ kwiyinji ihlog ha akọ kwizhig ihlog ha nit zyuntitattsi; Jesus Kreist nyiwhet Kekwadhut kirkhe. Amen.

(Or this)

KEKWADHUT Jisu Kreist, nyi Chilehnut tsut akotitinyo, Tsinetun niwhah akhekochihnyo, si tsinetun nyiwhontluchiei; niwho trigwandyoth ket ninjiochi rsho, ko ni Hlelchil kwikinjikwizhit kwinnayin ako tsinetun akọ kwunkyokwitili vuntluchiei, ni yinji kwikit inchi, nun kwindui ako kek wadhut Vittekwichanchyo sheg ako sheg kenjit. Amen.

(For Missions)

VITITTEKWICHANCHYO, Tta ihlog kwutsut tinjih kwitchin tutthug dhantsei, nikyo nunhkug ninyun kug zyunkoogwitechya kenjit akọ ni Tinji tetritichile chidhaeh, tsinetun ket kwanduk kenjit einut tsut tizhit tunginchyo, ako einut tsut nyakwun tuntinchyo: Akotunyiwhochinyo tinjih tutthug nunhkug kwizit nyookungutunetya lye, ako nyikwutaah lye. Kwitchinnut tutthug ni tivikwutchun tsut nittekonili, ako atshinnut ni kwittii tsut nitiniei, Nyi khuttotitinyonut teiginyachyo nyakwun kwitshilikoei, ako ni kookekwadhut khudhantshi nit tsut zyunititshik, ehloginchi Jesus Kreist niwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

(For Missionaries in our Own Country)

Chilehnut kwenjit, khe niwho nunhkug kwizit.

KEKWADHUT zyoogutinidichyo, Chilehnut, Kwunduk nirzi ket kwanduknut, Tivikunatyinut, ako Kaonattunnut chidhaeh, kwunduk nirzi treltsui kwintetkoogwinyachyo tsut kukwutahnduk kenjit, ako ni Hlelchil nukookwitetthul kenjit: Khuotahyinnut tsut ako Gikhyinut tsut choog khe niwho nunhkug zit kwittridtunkoogwayin, zyeh zit ni chekoorzi kwuntluchiei nitsut zyunititshik, ni kwunduk ako ni nukwinainut hli ha ukutahnduk lye, ako no Hlelchil tekwitichile nunhkug zyuntatsya, Jesus Kreist niwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

(For Missionaries in Distant Lands)

Chilehnut kwenjit, nizhit nunhkug kwizit.

VITTEKWICHANCHYO, tinjih tutthug zyungutetizi ako hlitugwitli kikyikwanji tsut nugututetah kookutinidhun, nitsut zyunititshik, niwho tsyanut nizhit nunhkug zit kwittridtunkoogwahyin kwicharsi (kwiyendo tsut einut kwenjit niwho gichinchik kookutiwinidhun). Koukonyo tutthug kwizit kokuninyo, nunh kug ako choo kug; tugkochanttei thun tiginchyo tei, ako kwenjit kookontri tei. Chekoorzi koh nitlunchiei hli ha nyi kwutahnduk kenjit; kookutinjikwitizhit chintssi akọ chetigwinidhun kkon kit koh nitlunili, lyeinut tshitgwichoetigwitiyin tsut utsekotutunaa kenjit, akọ huiko tsut tshineitei chekwasi kunkookwutahta, Jesus Kreist niwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

(For those about to be Confirmed)

Einut kwenjit nukotrutatei.

VITTEKWICHANCHYO, ni Tinji Jisus Kreist vi kutroonahtun kirkhe ni katronahtunnut Chunkyo Rsottinyo nututedha kenjit rsyenekoogwiniei, nyi kanduknut choog Chunkyo Rsotitinyo vi ozi, kwukko ninulagazi kwikirkhe. Kookunityi, ko ttri akọ ko yinji rsenugwiniei, nitsut zyunititshik; kutetun nyakkwun nigininchil kwittri Khuzugtugwidichyo akọ kwututui, ttui Vittekwichanchyo ninyun tsun ha tukwetutunaa kenjit; ethloginchi Jesus Kreist niwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

HLANCHI ha Nichintui Vittekwichanchyo, nyettun ekwichichyo kwututthug elyet kwututtui akọ elyct rsikotitinyo: khuzugtigwidichyo ha nitsut unnetitichidhae, einut nyakkwun Hlelchil ndo ko baptisma Khenituikokwichitaei kechid zyuntutatsya, akọ ni zyeh chekoorzi kookungutunetya nin ulugazi kwukko kirkhc. Chih nunhkug kookukwutundui kwu tsut, kwutthui kwutsut akọ chunkyo trandyoth kwu tsut kookunotyi akọ kokuninyo, akọ chekoorzi ko nitlunchoei, hlanchi ha nitsut kwuntluntegitutatsya kenjit, kwizyin, kwundui akọ kwunkyo ha; Jesus Kreist niwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.
 

 

(Ember)

¶ Ttankthut kwitilị teị nukwutudhut kwitetkoogwinyachyo Ministernut koh trutahtsya enjit ttrin kwitetkoogwinyachyo kwikit trigititechya.

VITTEKWICHANCHYO Hlanchi ha Nichinttei, zych kug nyiwho Ttyi, ni Tinji vettitrinidhun vu tta tatluth kirkhe hlitrelchil nikhyọ khenjit ovịkthut; Zyooguttigwidichyo ha koh kkọ nyayin, akọ choog kạthog nyi kahnduknut, nyi notlị Khuötahyinnut akọ Kunahtyinut koh yinji nịa akọ kwu tsut kekwadhut, tinjih ihlẹ kkọ khukweltshị ha nungututahndul kkwa, kọ kwiteinjikwichachyo akọ kwizzi ha tinjih kungịlị trotitinyoo zyunkotendul nit Hlitrelchil kookudhunduk rsikotitinyoo zit kookungutahnduk. Akọ einut tsut kookudhunduk rsikotitinyoo ihlog kwu tsut koh tukwitrututahtsha ni kwutsuttrikwinji akọ zyeh kug kwịrzị tutrahyin koh nittlukwichịli; koh kwundei tthei akọ kunonitun kirkhe ni ekwahndit kookungutunahtya, akọ tinjih tutthug koh chekwasi hlungititelya; Jesus Kreist nyiwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

Kọ chih.

VITTEKWICHANCHYO Hlanchi ha Nichinttei, ozi nirzị tutthug kwuntlukwichịli, nun ni koọkuitäuk Vittekwichanchyo ttsun kirkhe ni hlitrelchil zit nihlinetsi otitinyoonut untukwiohidhạntsheị: Khuzugtigwidichyo ha ni tsut zyunititshik, einut tutthug ei zit kookudhunduk akọ kutukwitadhut kwu tsut koọkuttrigitekhya ni kwutsuttrikwinji kwuntlukwiohịei; akọ ni kunonitun hlitegwitli ha zit tutinyạeị akọ kwundei dhittsyạ ha koh nenili, kwiteịnjikwichachyo ha nyi nda kookungututahnduk, nyorzi chịntsi ekwahndit kwu tsut, akọ ni hlitrelchil rsotitinyoonut khukwazi kwu tsut; Jesus Kreist nyiwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

(For the Parish)

Khe niwho Hlelchil kenjit.

VITTEKWICHANCHYO Chunkyo Rsotitinyo, kwikinjichinut koh rsotitinyo dhantsei, chih niwho Hlelchil rsotitinyo nyantsi, niwhah sheg titinchya kirkhe, ni kwịrzitigwitiyin niwho gikhyinut tsut ko nitlunili. Tinjinut ko yinji kwiyendo tsut gitotri nyi kwunduk nịrzi kwilyin kwitethli kwedhah ha. Kwunduinut hlungichochil Vittekwichanchyo niwho Assi vi kikyikwanji kwutsut nunohli; ako einut kwundei kwinie gitidichi, ndonyaei tsut kookunotyi. Eitsiknut ako nersitchachyonut tsut kinjikwichanchyo konitlunili, ako ko khuinjikwutudhut kwenjit kwiterzya nyantsi. Einut kwututtui ako kwichile tunginchyo nyi kunnugutande ko kunyantyi ako niwho tutthug kwittrid nịrzi yit chug niwhonosi ako tikyunyiwhochi; nun chunkyo tekwitichile kwittyi ako kwitinji kah, zyunyitechandit, Vittekwichanchyo ihlog, nunh kwilyin kwitehli. Amen.

(For Sunday Schools)

Nukwazi Trin kutronahtun kenjit.

KEKWADHUT Rsotitinyo akọ Ahsi, trinyunkthut, kwutsut nitsut ookugikhe chyo, aka kwịrzi kko kugikhe, ni Hieichil noa, nitsut zyunititshik, kiti katronahtun zit trinyunnut kwizyei tsut kasotunahtya kenjit, ako ni tivikkyi zyunoa kenjit. Tivikunatyi tsut tsyanut tutthug tsut chih kwittrid kwintsi kagutetundui kenjit kotsut truninji, ako kwitshilikoei kenjit ni chekoorzi konitlunili. Sheg niwho zzehkko kwizit tinchyo kazyunitundui niwhantsi, niwho kkyinut Kekwadhut kaonahtun zit ako kwikeitrunatyi zit tikyitkotranchik gelye, ako kaonahtunnut ako trinyunnut ni yinji tetritichile kookungutunetya ko nyantsi. Chih kwututthug nyoorzi zit zyunochitukthut, Ahsi zyoogutunịdichyo, nun kwittyi ako Chunkyo Rsotitinyo ha yinjinichidhae Vittekwichanchyo ihlog sheg tetritichile. Amen.

(During a vacancy in Pastoral Charge)

Gikhyi Vetun tei kenjit.

VITTEKWICHANCHYO, ni Hlelchil ki ketuntigwidichyo kthoikit tutthug kwizit kanyitundui: chih kthoikit kwitinjinut ni chekoorzi ha kko nohyin ako tivikunatyi hli ha otitinyo kotsun otsya, attun nyindo kotukwutundui ako khuzugtidichyo tutthug zit ukkutahnduk lye, ako ni kwịrzi titiyin kirkhe kwanduikthut lyei ni kookekwadhut ndonyaei kkwa ssokooli kwutsut nukotelya. Jesus Kreist niwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

(Rain)

Tsin kenjit.

VITTEKWICHANCHYO, zyeh kug Kwittyi, nun ni Tinji Jesus Kreist kirkhe khenitteitinintäei einut tutthug tsut kyit kookekwadhut akọ tshitgwichöetigwitiyin koọkungintyi, ekwichichyo kwututthug kookoọlị koh zyin etraä kenjit; Choog nyiwho kettuntigwidichyo zit tsin akọtegwantsi nyiwhot tsut ninịnja, ni tsut zyunititshik, nunh kug kwunzi nyiwho nutrashoọ kwu tsut zyunotititundul kenjit, akọ ni yinjikwichile kwu tsut; Jesus Kreist nyiwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

(Fair Weather)

Rsyehköeị kenjit.

HLANCHI ha nichinttei Kekwadhut Vittekwichanchyo, nun tinjih trigwandyoth kenjit nunh kug tutthug ihlud te kutudhạnto, tinjih nikyitankthut rzị elyet kkwa, akọ ei tlẹ ni zyooguttigwidichyo chịnttsi kirkhe khenitteitinintäeị chun kwikit rsyetetkoogwitutạntsya kkwa; Khuzugtigwidichyo ha ni tsut zyunititshik, nyiwhon, nyiwho trigwandyoth kenjit etelye tsin akọ choọ trikwunahsi kwintluth tsut khukwidhazi, kwitizyik hlọ ha kineịnjiidichi kwikirkhe, akọtinchi tukooë nylwhontlukwichịei akọ tsut nunh kug kwunzi kwịrzi teị zyunotititundul; akọ ni kwunahsi kwikirkhe tthui nyiwhoh kwundei rsyenutatsya kikyuntandul, akọ ni zyooguttigwidichyo kenjit tekwitichile akọ ekwahndit ni tsun tatsya; Jesus Kreist nyiwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

(For Fruitful Seasons)

Ssih kwunassi kenjit.

HLANCHI ha Nichintui Vittekwichanchyo, tinjih enjit nunh dhantsei, ako tinjih ni ekwandit kenjit; ni zyoogutigwidichyo kirkhe ni tsyanut ko trotutukthut odhudhantshei, ako ni hlukwinadhun ninjiochi; nunhkug ti khenyahtsi tunassi kenjit, ako ni kinjik niili nịrzi kwintluth tikyigitahta kenjit, Nyoorzi Rsotitinyo vi chekwahndit kenjit. Jesus Kreist niwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

VITTEKWICHANCHYO hlanchi ha nichịntui ako zyoogutinidechyo, nun ttsut kwirzi ozi nịrzi tutthug ako ozi hlanchi ha tutthug netitili: ni tsut zyunititshik, ni tsyanut ko kwittridtugwayin kwịrzi tontiyin, ako nunhkug ti kwunassi kwintluth tikyitgitata nyantsi, niwhon niwho ttri hui ha tetinyaei hui nyintluntetitilya kenjit. Jesus Kreist kirkhe niwhe Kekwadhut, attun nyah ako Chunkyo Rsotitinyo ha kwundui ako kwutsut kckwadhut. Vittekwichanchyo ihlog kwutattha kwilyin kwitehli. Amen.
 

 
(For a Blessing on the Fisheries)

Hloog kutiyin kenjit.

HLANCHI ha Nichintui Vittekwichanchyo, choọchoh dhautsci, ako tutthug kwizit ula ha, nitsut zyunititshik, choọ khuttrigwiti kko ni kwirzi kwuntlunoli kwintluth kwitelya kenjit vi nukwutudhut teizit; Einut choọchoh kug kwittridtunkoogwayin koukonyo tutthug kwutsut kwikuninyo, ko kwittri hui ha tetinyaei nyazyungutetundui kenjit, choọchoh ako nunhkug Kekwadhut ili, Jesus Kreist niwhe kekwadhut kirkhe. Amen.

(Famine)

Ssih kkwa akọ Tutsun koọlị teị.

VITTEKWICHANCHYO, zyeh kug Kwittyi, nun ni ozi nilị, tsin nutadhul, nunh kwịrzị kwunasi, utthuị nilyeị akọ hlyoognilyei; Ni tsyahnut koh khuinjikwidichi nyạyin ni tsut zyunititshik; akọ kwikit tinịdhun ei ssih kkwa akọ tutsun koọlị nyiwho trigwandyoth kenjit kwintluth tshitgwiohöe tsut choog khuinjiidichi, ni kwịrzị tigwitiyin kirkhe kwutultluth akọ kwịlyeị kwu tsut zyooguttigwidichyo ha uttsunekwititineta; nyiwhe Kekwadhut Jesus Kreist vi chettigwinidhun kenjit, uttun tsut nyah akọ Chunkyo Rsotitinyoo ha yinjikwichile ak<;> ekwahndit koli choog kọ sheg. Amen.

Kọ chih.

VITTEKWICHANCHYO, zyooguttidichyo Kwittyi, nun, Eleisha kutugwitäug vi trin zit tei, Samaria kwi zit kwintluth tsut tutsun koọli akọ ssih kkwa kwutultluth akọ kwịlyeị kwu tsut nikwichootshi uttsunekwitinidhịe; Nyiwhenjit zyooguttinidichyo, akọ tsut nyiwhon, nyiwho trigwandyoth kenjit kwinetsi tukwudhut nikyittinchyo nyiwho trikwunahsi, nyiwhon te kwutsuttrikwinji kwịrzị tei kunkwutaä: Nunh kug kwunzi kkenyạntsi zyeh kug nit zyooguttigwidichyo kirkhe; akọ akọtunnyiwhochịnyoo, ni chekoọrzị chịnttsi tukwanji kwikirkhe ni chekwahndit kwu tsut kuntitiya, ketun tungidichyonut kwutsuttruntitundul, akọ khe nyiwho nutrashoọ kwu tsut; Jesus Kreist nyiwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

(Plague)

Tetye ako tsik lyeinut tet kohi tei.

VITTEKWICHANCHYO Hlanchi ha Nichinttei, nun ni vecho zit nunh kwinjirh ni tsyahnut kkọ tetye kwu tsut nitinịeị, Moses akọ Aaron netsi kitritukwachyo ha kwitungitinịe kenjit; akọ David Kekwadhut choh vi trin zit teị tthui, tetye trudhakthui ha chitsuttetsịnekthuị tinili kit chotyin tsut tinili kit chotyin tinjih dhudhạktkuị, akọ kwitizyik zyooguttigwidichyo kunudhạndei kwikirkhe trooninịdhutkthut nersitgichachyo koh tịnyoo; Nyiwhon trandyothnut khuịnjiidichinut nersitgichachyo nyiwho chịnyoo, nyiwhon choog tsik kwichịnttsi akọ chittshị nyiwhet nekwichatthut; nittsọ akọteị ateịnji ochidhịtinjik, akọ Träeh rsyetetgitahtsi tsut kuttukwichidhadhut kookwunahsi akhekotitenja, kwikit choog tseyin nyi trititelya chih teti akọ tsik irzoọ nyiwhot sut oountukwutạndul; Jesus Kreist nyiwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

(For the Recovery of a Sick Person)

Ihle eltsik rsekwatendui kenjit.

HLANCHI ha Nichintui akọ tutọshit Vittekwichanchyo, kwundui ako rsekwundui kwutsun kwạhtsi: Chih ni kahnduk N-- enjit niwho gichinchik kodhudhạntshei, nit sut zyunititshik, venjit ni zyoogutigwidichyo zyunotowhokthut, ni tekwitichile kirkhe vukkọ, ako einut kwukko ni ozi rsineli zyungikahnduk, kwikit tinịdhun chi, rsyetinetctinja rsekwundui kwutsut, vi zyin ako vi yinji zit, akọ ni Hlelchil rsotitinyo zit hui nyintluntigitea gelye, Jesus Kreist kirkhe, niwhe kekwadhut. Amen.

(For Those who Travel)

Einut kwenjit kuitug kwahtsi.

VITTEKWICHANCHYO niwho Ttyi zyehkug, kwitekit kwututthug zit ni ttui ha ịlị; Einut choọ kug ako nunh kug kuitug kwahtsi ko kenyantyi, nitsut zyunititshik, (kwiyendo tsut einut kwenjit niwho gichinchik kookutigwinidhun), ni keinjitrutudhuk kettigwinidhun ha nukotindui; koukonyo ettounyaohyo tsut kwikunninyo; ako ko kuitug vi ndonyaei tsut kwitugtigwichichyo zit nukwinoli; Jesus Kreist nihwe Kekwadhut kirkhe. Amen.

(War)

Nutruvve akọ Käuttseịnutrookwili teị,

HLANCHI ha Nichinttei Vittekwichanchyo, kekwadhutchohnut tutthug kwet Kekwadhutchoh, akọ ekwichichyo kwututthug kwu tsut Kekwadhut, nun nyi ttei elyet ihlẹ kwundei treltseị kizhya kwittitutuneä, nun ni tsut kwiohöeị tshitgwichöe tsut trandyothnut koh kwitunạsi, akọ einut hlih ha kineinjiigidichi tsut zyooguttitịdichya; Nyiwhạssi akọ nyiwhoh yinnoụnji khuzugtigwidichyo ha ni tsut zyunititshik, nyiwho tsutkwilheịnut, kuttunli ttsut; koh ersikwichilei zugnitinịei, koh kwiteinjikwichäe oounoninji, akọ koh nukwune rsyetetkoogwichạntsi; akọ tsut nyiwhon ni kwikunyoo ha nutazya, undeikwichanchyo kwututthug kwut sut sheg nyiwho kutrutunahtya, ni tsut chitandit, kenjit nun rzị kwitugtigwichichyo kwututthug kwuntluohịei; ettevirzị ni Tinji Jesus Kreist nyiwhe Kekwadhut vi ginilị kirkhe. Amen.

(A General Intercession)

Ekwichichyo tutthug enjit gichinchik.

NINJIOCHI Kekwadhut ni tinjinut kko nyindo choog nuntshikwuttrigotthui, ako einut kko ssin koh dhakthui kirkhe, tsik kirkhe ko kuttukwithinjik kirkhe tzut tunginchyo kkwa. Trinyun kwutsulnut koh kenyantyi, kkyinut nöa, unjonut tugkochanttei, kwittri khoututsuinut ninjikwichanttei, einut rsyetetkotrotli chunkochili, ako kwiliutahnut ni tivinotli tsut nukonohtshi, kuitugkwahtsinut kwah tọzi, kkontetugnut kwikuninyo, chikhtenut kookunotyi, elndinut köininji, eltsiknut rsunkotoli. Einut tutthug khuinjikwutudhut zit, ketuntigwidichyo zit, ako tritutsitritahndit zit kwutsuttrininji. Einut nyiwhotunyinidhun, ako truttunyiwhochachyo nirzi tsut kunoundei, ako einut tthui kwenjit gitidichi kenjit zvnnniwhotakthut. Ako einut tthui konudhande, nun Kekwadhut koh kunnoundei. Kwuggut yoo kwuttsuttrikwinji ettunnut koh Tsuttrinji ịlị, katrikwetunduknut koh Ahsi tthui, kwiliutahnut ko Kuchichya tthui, eltsiknut koh Rsineli tthui. Nun tinjih ettounyachyo ti kettuntigwidichyo kanyitundui, ako ti gichinchik tinịtthuk chyo, ni zyoogutigwidichyo ako ni chekoorzi ako ni chetigwinidhun kwilyin kwitehli kwikit yintluchiei; Jesus Kreist kirkhe, niwhe Kekwadhut. Amen.

(At Any Time)

Gichinchik ei kwiyetshi techwichili tlẹ kookwudhun tititetinja.

VITTEKWICHANCHYO, nun ni kwichachyo akọ kinitiyin kwichöeị zyooguttigwidichyo shcg nitiyin akọ oounkwichịli, nyiwhot otutukthut khuzugtigwidichyo tukwuohạnji; akọ nyiwho trigwandyoth niltlya ha nyiwho kdhadhitli akọ nuntinyidhitucho kwitizyik, tthui te ni zyoogutiigwidichyo chịuttsi nersitkwichachyo kwinidhun kirkhe nenyiwhot trutunëut; Jesus Kreist nyiwho Nikunyoo akọ Tinyenjit gịkhyi vi yinjikwichilc kenjit. Amen.

(For a Memorial Service)

Konutrutandui enjit gichinchik.

VITTEKWICHANCHYO Hlanchi ha Nichintui, nun nyah zyunkookwundui einut kutunkyọnllt tzet kwutsut Kekwadhut zit kehle gitichochik akọ kwikinjichinut ko nikyo kwutthui kwukdha kwutsut zyunkotitinjik tle rsikonchyo ako tseyinkwichanchyo zit nyah tunginchyo; Nyorzi rsotitinyo tuntichidhäe akọ tuntichatsi nyi kahnduknut tutthug enjit ko kultrata kwitshilyinkookoei ako kwikinjikwizhit kunginiltyi kenjit; nitsut zyunititshik kwikit yitinizhya, ni kwịrzị tigwitiyin rsinichi kirkhe, ni uttoutitinyonut etetginyochyo nyakwun kwitshilikwutia, ako ni kookekwadhut tutatha; ako tsut niwhon, einut tutthug ha Nyorzi rsotitinyo kwikinjikwizhit hlitugwitll zit kehle gitichochik, niwho kwitshilikwichoei ako ssotreltsei hlanchi ha zyuntitiya, kwizyin tthui ako kwunkyo zit, ni ekwahndit sheg ako kwutattha kwilyin kwetehli zit Jesus Kreist niwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

(For Help to Bear Bereavement)

Ttriazi tei enjit gichinchik.

KWITTYI zyehkug, ni kaütseinukwatshit kwutsut niwhotitrinidhunnut nitsut kwiteinjitutachya kenjit, niwhotsuttruninji. Trigwiti niwho kwundei tsegga ahtsi tei, nitsut kookunitityi kenjit niwhotsuttruninji tthui, ketkwanduknut lyei niwhonugichilzi kunnandei. Ako niwhon, tzut nunhkug zit nyinda sheg zyunitili ni nukwazi ako ni tsinetun niwhontluchịei, kutetun tsut kwikit inchi nyinda tunginchyo kwuntlutịei; Jesus Kreist niwhe kekwadhut kirkhe. Amen.

(Parliament)

Uttiigichinut enjit Gichinchik vizit trigitituhya chunzyunnithligitelzi kạthog.

VITTEKWICHANCHYO kwintluth tsut cheinirzị, khuzugtigwidichyo ha ni tsut zyunititshik, chih kookekwadhut tutthug tsut enjit, akọ treshit tsut uttiigichinut enjit, nyiwho Kukwadhut choh nirsyotahnyoo akọ cheịrzị koh äeh choog chunzyunnihligitelzi; Kwikit kettitinịzhya nikha zyunkigịkhyi tutthug kwu tsut kukwutạdhut akọ kwịrzị ndo tutạya ni ekwahndit ndo kwitutahttha kwu tsut, ni hlitrelchil tsut kwiterzyah nyiwhe kekwadhut tshid hlanchi ha, yinjikwichile, akọ kwịrzị tekooë, akọ ti kookekwadhut tsut; ekwichichyo kwututthug koh kwittrid kirkhe kwikit kuntukwitutahta akọ kuntutukwitutahtsha kwuzugkwichotli kkọ kwiyendo tsut nirzị akọ kwiyendo tsut tutteị akọtsut tsinettun akọ ssotrịli, hlitegwitli akọ tshitgwichoetigwitiyin, tunutrunatlị akọ nirsyookonyoo, nizyoọnedichi tutthug enjit nyiwho tet trututettuị gelyẹ. Chih ekwichichyo, akọ chizi kwututthug kookoọlị, kwenjit, nyiwhenjit, akọ ni Hlelchil enjit, khuzugtigwidichyo ha zyunititshik, Jesus Kreist nyiwhe Kekwadhut tetritichile akọ nyiwho Assi vorzi akọ tinyenjit gikhyi kirkhe. Amen.
 

 
Huị kwuntlukwitili.

(Rain)

Tsin kenjit.

VITTEKWICHANCHYO zyeh kug nyiwho Ttyi, nun nyi koọkuitäug zyooguttigwidichyo kwikirkhe, tsin trootshid akọ huịko nunh kug tichạshi tinjih enjit kwunzi tunahsi: Huị chetukotithinyoo nyintluntechitäe kwuggut yoo tseyin nyi trichinlik, kwintluth kettuntunidichyo teị, tsin nirzị nyiwho tsut ninịli nunh kug tạsyoth teị kwunzi nukwutahndei kenjit, nyiwhon nyi kahnduknut elyet gunitilị nyiwho nutrashọ chịnttsi kwu tsut, akọ Nyorzi rsotitinyoo ekwahndit kwu tsut; nyi zyooguttigwidichyo kirkhe Kreist Jesus zit nyiwhe Kekwadhut. Amen.

(Fair Weather)

Rsyehköeị kenjit.

KEKWADHUT Vittekwichanchyo, nun tshitgwichöe tsut zugtinnyiwhinlik treshit tsut chiltsin akọ netinyoheịh kwikirkhe, akọ ni zyooguttigwidichyo zit nyiwho tsuttrininjik akọ nenyiwạshọ chih rsyehköeị kwịrzị teị akọ rsikoonchyo uttsutnekwiti nidhịe kwikirkhe; Nyorzi rsotitinyoo tuntichidhäe akọ zyunchandit chih ni zyoogutdichyo kenjit, akọ ni oozoo, kwichanchyo shag ket zyunkwutanduk nizyoọnedichi ttsut; Jesus Kreist nyiwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

(Plenty)

Ssih kooli kenjit.

KWITTYI kwintluth zyooguttinidichyo, nun ni kwịrzi tigwittiyin ohekoọrzị kirkhe ni hlitrelchil koh gichinchik nirsyookonyoo odhạntsheị, akọ nyiwhah ssih kkwa akọ tutsun koọlị kwutultluth akọ kwịlyeị kwu tsut uttsutnekwitinidhịe; Chih khe ni tsun kwịrzị tigwittiyin kenjit huị khuzugtigwidichyo ha nyintluntechitäe; ni oozookwichanchyo ndokwedha nyiwhontlukwititịlya ni tsut zyunititshik nyiwho nunh tih kwunzi ndo tsut tunahsi, ni ekwahndit akọ nyiwho nutrashọ kwut tsut; Jesus Kreist nyiwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

(Peace and Deliverance)

Nyiwhot tsutkwilheinut ttsut tsinnettun akọ kwitetinjik kenjit.

VITTEKWICHANCHYO Hlanchi ha Nichinttei, nun kwikunyoo zzehyettuịe nintei ịlị nyi kahnduknut tsut koh tsutkwilheịnut ninyun netsi; Tekwitichile akọ huị nyintluntechitäe kwuggut yoo ei undeikwichanchyo kwichịnttsi akọ kookwitechin ha nyiwhon netritelzi kwut sut nyiwho yinounjik; Ni kwịrzị tigwittiyin kirkhe kwichöeị rsyetetginyiwhohgututahtsya gelyẹ koh tsut kwuntlunyiwhottriltshị kkwa; Ni tsut zyunititshik tthui te akọtinchi ni zyooguttigwidichyo nyiwhontlukwitịtilya, tinjih tutthug kazyungutetundei lyẹ nyiwhoh Assi akọ nyiwhoh Inji chịntluth ịlị; Jesus Kreist nyiwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

(Peace at Home)

Ti nunh kug ttsinettun tutthug enjit netrigwahtsi,

SHEG Vittekwichanchyo, zyeh kug nyiwho Ttyi, nun rzi ihlog zzeh kwizit tinjih ihlog kwiyinji zyungittiyin koh nyạntsi, akọ tinjih elyet kuttrookwelhthut akọ kohtritukwachyo koh zittrunahtisi kinukwịei; Nyorzi rsotitinyoo tuntichidhäe, kwikit ssotinyittrichịnlik iuttukwitudhut akọ kauttseinuttroogwici kechid kwunno nyiwho tet nitettutroogwichile kinukwịeị; kwintluth tsut chetukotithinyoo ha ni tsut zyunititshik nyiwho tutthug kwutsuttrikwinji nyiwhonthkwichịli, choog kwut sut kookekwathut ha ni tugwitetuggun rsikotitinyoo zit tetituta; akọ, trookwundei khekwutachyo akọ tukwili zyunkwitundei kwikirkhe nirsyookonyoo akọ tshitgwichöetigwittiyin zit, sheg tekwitichile akọ huị kwuntlukwahnji atteịnji nyintluntetitilya chih nih zyooguttigwidichyo nyiwho tsut; Jesus Kreist nyiwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

(Deliverance from Plague)

Tetyo kị chizi tsik lyeịnllt tet koọlị kwut sut kwiitrinji kenjit.

KEKWADHUT Vittekwichanchyo, nun nyiwho trigwandyoth kenjit nekkui nyiwhoh dhạntseị, akọ nyiwho kwirzoọ tigwittiyin kenjit nyiwho nidhạnyị, tsik tegwinti akọ undeikwichanchyo kechid kwunno nyiwho nekwichatthut kwikirkhe; akọ choog, kuttukotichitri kwinjirh zyooguttigwidichyo kunenyạndui kwikirkhe, chittshị itthun kwut sut nenyiwho kwạndei; Kwittyi ttsun ni kwịrzị tigwittiyin kwut tsut kwuntletichazi, nyiwho kwundei akọ nyiwhoh zyin ei yoo kwiininjik, ni tsut attẹinji kwundei kwitelva kenjit, sheg tunnyittichidhäe, akọ ni zyooguttigwidichyo ni Hlitrelchil tet tunchattsi kwikirkhe; Jesus Krcist nyiwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

Kọ chih.

KHUZUGTIGWIDICHYO ha nyin nda ket zyunkwanduk, Kwittyi kwintluth zyooguttinidichyo, trikwunahsi kwututthug ni tugwitetuggun zit undeitritetli etelyẹ tshitgwitchöe tsut nyiwhoh kkọ nukwitahnei, nyiwho trigwandyoth kwịlyeị akọ nyiwho ttri tilyoọ kenjit: Kwitizyik ni zyooguttigwidichyo titizhin kwikirkhe ssotinyittrichinlik, nyiwho zug uttitrichiltseị kookwiiị akọ kuttukwithinjik kwikirkhe, ei tsik kwirzoọ kechid kwunno kwintluth tsut khuinjiinyiwhottrelchik oounödhịnjik, akọ nyiwhoh zzeh kwi zit ssookoọlị akọ kwịrzị trikwundei tezyoo nekwudhạntseị; Vittekwichanchyo ni Chịnttsi, kwut tsut tekwitichile akọ huị kwuntlukwahnji atteịnji kwuntluntechitäe, Nyorzi ekwahndit tuntichidhäe akọ tunchattsi nyit kwikenahtyi akọ koọkuitäug nyiwhoh kkọ akotinchi kenjit; Jesus Kreist nyiwhe Kekwadhut kirkhe. Amen.

Thanksgivings


Return to Book of Common Prayer in Gwich'in (Takudh)
 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld