The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Service Book in the Dialect of the Qlīyukuwhūtana Indians
Portions of the Book of Common Prayer in Upper Koyukon (1908)

 


   
 

THE FORM OF
SOLEMNIZATION OF MATRIMONY

SUWHUDUDUNĪTSUN BUYILH NĪLHQULNICULTAYI.

    Whutlelhtsun yūwhŭtēnustlun, jonh nītsunīdatlh Vit bunowulh, kūta jo cughalyo nowulh, jo nunkotenua jo soltan yilh nīlhttlo khuvutolhtalh sūwhūdudunītsun nīlhqulnīcultashtsun khakha; īdi anteī Paul Sūūduduniyi whūzūntsun whow khughīyo nunkotenua dutlishtsun khuvu tu whutadluotsun whūluonh.
    It sūwhūdudunldunh whūluonh jo notīkhnu nilhttlo khuvutolhtalh tsukhughunīt jonh nīkhunīots.
    It whŭwun yūkh tu nunkotenua cīthlukunh khughuuna nīlhttlo khuvutolhtalh kultsun khu-uttanh du kodīt whūkhalh, nudanh du īdunh kodīt whutsunh ututo whow whūkhalh sūŭ.
    Yūkh whowho whūkatustatsun kūta yūwhun tewhosni, khudoūtutalyūsh dzan khawhunījit dunh nudadunh whudzayu dutlishtsun whuwhu-nalun whuyilhwhutodunish dunh udokho khu-tokhdalh, īt whŭwun yūwhun cīthlukunh khughuuna tlīwhudalotsun nīlhttlo yūkh dodlutalu tsun' khuuttanh du īdunh kodīt whūkhalh. Tuwhŭwun anteī thlootsun whuyilhokhtunish duvaī Vit kunaju coutsunh khuqulnīīltanunh īt ttlīwhudalo kulu.
    M—— Jo sol tan nu ot laghu ītughīlhcelh hĭ’, sūwhūdudunī tsun whuyīt whūluonh dunh nīlhttlo yūkh dadlutanh Vit kunaju katowu? Bowtuyītunghīlīn ī, butsun tughīzū ī’, tughīlho’ ī’, aba nulanh kūta whūzūn tsu whunish du’ bu koītunghīlhtosh hĭ; kūta cudunhnu dutlishtsun whoūdīnī tuwhŭno, udunh yan bokho utukoītunghīltoyī’, nudatsun tu whūwolot whŭ whutokhnish tsun’?

Whŭqu dutughustta.

    N—— Jo nunkotenua nu kwun laghu ītughīlhcelh hĭ’, sūwhūdudunītsun whuyīt whūluonh dunh nīlhttlo yūkh dadlutanh Vit kunaju katowu? Bu kowhutughīlhled ī’, kūta bowkotughītuniyī’, bowtuyitunghīlīn ī’, tughīlho’ ī’, aba nulanh kūta whūzūn tsu whunish du’ bu koītunghīlhtosh hĭ’; kūta cudunhnu dutlishtsun whoūdīnī tuwhŭno, udunh yan bokho utukoītunghīltoyī’, nudatsun tu whūwolot whŭ whutokhnish tsun’?
 

 

Whŭqu dutughustta.

    Tuva jo soltan jo nunkotenua tloulhtayunh nīlhttlo khuvutolhtalh tuwhūwun.
    Sī M. nunh N. su ot ghunīt netlhcūt nīlhttlo dena ghultanh tukhughuuna, kodīt dzan whutsun nūtughustanh kūta nūtughustŭnh, whunonthlutsun whūzun sūŭ whunonthlutsun tsowhūta sūŭ, whunonthlutsun whūtadluo sūŭ nosowhūdīlhta sūŭ, aba īnlanh du kūta whūzūntsun whūn-nish du, nowtuyītunughustlinh kūta whūzūntsun nukoītunghutlhtosh, cutaa nilhcoutsunh dena tolhtalh whutsun Vit kunaju qu; īt whow sownīdotattoni nu tlododusosh.
    Sī N. nunh M. su kwun ghunīt netlhcūt nilhttlo dena ghultanh tukhughuuna, kodīt dzan whutsunh nutughustanh kūta nūtughustunh, whunonthlutsun whūzūn sūŭ whunonthlutsun tsowhūta sūŭ, whunonthlutsun whūtadluo sūŭ nosowhudīlhta sūŭ, aba īnlanh du’ kūta whūzūntsun whūn-nish du’, nowtuyitunghustlinh, whuzuntsun nu koītungnutlhtosn, kūta nu kowhutughutlhlet, cutaa nilhcoutsunh dena tolhtalh whutsun Vit kunaju qu; īt whow sownidotattoni nu tlododusosh.
    Jo nulotsūlh akha netlhcūt nilhttlo dena ghultanh tukhughuuna, kūta sudīloyu dutlishtsun nu tlousdla; Whuto’, kūta Whutenua, kūta Cununkoo Suūduduniyi Uzu yīt. Amen.
 

The marriage

Khutsukhudūdalh.

    Dena To’ yo yīt duīnta, Nu ūzu sūūduduni. Nuwhūkowhulet nodūlīt. Nu īni’ yo yīt whŭqa nun’ kogu duwhūnakh. Jo dzan yīt dena lotlōwcilcūt dzan donthlu thluwhūtunolyalh tsun dena babu. Dena tsowhūtaa yūunwhūtīla nudatsun eyinu dena tsun tsowhūta tukhutan khuvu tsun yūuntsuwhutula. Whūkoghūlinish whutsun dena ītunwūokh sūŭ; Indunh tsontayi coutsunh dena īnlhcūt. Amen.
    Ututo Vit, nunkotenua dutlishtsun Utlhtsīnunh kūta whūqonalhtoyunh, whununkootsun whutsutsawhunish Whutlotuosh-hanh, ututo whunish Utanunh;
    Nowho koltunishnu tlīqu, jo nunkotenua jo soltan yilh nu ūzu yīt whūzūntsun dubīznīnu, nu cōwhūzūn khuvu tlodīosh; nudatsun, Isaac Rebecca yilh whūzūntsun nīlhyilh whuwhotunish, īt whuqu tuwhūtatsun jo notlkhnu thlootsun dukhutottlsh kūta īt kuna nughaniyi kūta īt khuvu whunidodattoni yilh cuqokhitunolhtosh, (It whŭwun jo nulotsulh whutlownottoni kūta ūthluniji akha bawhutadlult kūta bakha yīt whudutunh) kūta ututo whutlelhtsun nilhwu tukhuyitunodulinh kūta tsenuan yilh tukhutotta, kūta nudowhudoduwon katowu whuwhūtonish; J X dena Kowhulud kagwo’. Amen.
    Eyinu Vit nīlhttlo yughīlhtanhnu nunkotenua nīlhcoutsunh nīkhubūwlhtalh sūu.
    Tuwhūwun anteī M. kūta N. nīlhyilh tukhunughīlinh suwhududunitsun nīlhttlo khuboltanhtsun, kūta Vit tsun’ cūn jo cughalyo nowulh whuqu whow whukholnic, kūta īt whŭwun nīlhnobuntsun khuvuwun nīdodattoni nīlhttlo dokhudotton, kūta nulotsūlh whutlonotton kūta ūthlunīc cūn nīlhlo whūlhthlunīc tsukhakha whow whukholnic, dutusni nīlhkwun kūta nīlhot khutulanh, Whuto’ kūta Whutenua, kūta Cununkoo Suūduduniyi Uzu yit. Amen.

Lord's Prayer

    Vit Whuto’, Vit Whutenua, Vit Cununkoo Suūduduniyi, yūkhtsun cowhuzū, yūkh ūwlhyish, kūta yūkh konūwulhtosh; Kowhulud du cōwhūzun yilh whuyokhdocelic qu yūkh nūlhan’, kūta whununkoo whūzuū kūta cōwhūzun yilh doyūkhdunūlhtsīsh; Tuwhūwun jo whunish yīt nilhyilh whutokhtunish, tukhughuuna whunish buwhūtolai yīt ututo whunish tokhttan. Amen.
 


 

Final Blessing
   

Return to the Book of Common Prayer in Koyukon

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld