The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Service Book in the Dialect of the Qlīyukuwhūtana Indians
Portions of the Book of Common Prayer in Upper Koyukon (1908)

 


THE ORDER FOR
DAILY MORNING PRAYER.

UTUKWOTOKHUBUNTA BUYIKHUTSUKHUDIDAYI
DUNTTATSUN.

Sentences.

    Kowhulud tuyūkh sūwhūdudunī duwhuyīt dunta: nun’ dutlish bunowulh tadlulīt. Hab. ū. 20.
    Nanīc ghusdla dusukhutni donu, Kowhulud yūkh khudosodelh. Ps. cxxū. 1.
    Sulo whukunaju kūta sudzayu īni ututsun nunowulh nuzūn whūwŭlu, Kowhulud, sunughanīyu kūta nosūghīkadunh. Ps. xix. 14, 15.
    Cōwhūzūn yūkh tsun duwhūwta, cūn buwhudalughatlh, Vit dena whuto’ tsunh, kūta Kowhulud, J X, tsunh. Phil. i. 2.
    ADVENT—Tsowhūta coutsunh cutsunonītokhtukh, tuwhŭwun anteī yokog whūkowhulet whutsunh nīlhkwudzu nīkhūnīlit. Matt. ūi. 2.
    Kowhulud butuna whūbunwhutokhdlakh, cunqa whucokh whuylt tuna tlīwhūdalotsun tuwhŭkhdlakh dena Vit ghunīt. Is. xl. 3.
    CHRISTMAS—Nokhlhan, kwunic nuzūn yūwhū nīnototanston nanīc cokh wunh, īt whŭtana dutlishtsun okho whūtolu. Tuwhŭwun dūw dzan yūkh okho David kayūkh whuyīt yūwhūtolyish buwhūlan, udunh X Kowhulud nulan. Luke ū. 11, 12.
    EPIPHANY—Whocuoshdunh tuwhutsunh nocuoshdunh tuwhūku suūzu tocokh ghelhtlonta: kūta dutlishtsun whūtokato whuyīt suūzu tsun whūzūntsun buwhūdalhlujiti nītolyalh, cūn sūŭduduniyi whutsun ghutonishtl: tuwhŭwun suūzu tocokh yunīlhhūlyashnu ta, Kowhulud cughalyodunh tuwhutsun ni. Mal. i. 11.
    Tsanīlīt, tsanīlīt; Zion nu nughanīyu nunotīlya: Jerūsalem nuwhūtlaku tadluoyi nunotīlya. Is. lii. 1.
    GOOD FRIDAY—Yūwhun dutlish dūūw ūlhdalhnu, yūkh whowho zīkutuwhuta hi? La, nōlhan cīlhluke tsuwhŭdunh whūlan hi? Su tsuwhŭdunh kāntayi nudatsun sutsun tutiyowi. Lam. i. 12.
    EASTER—Udunh nunolhdīnh. Kowhulud thloo nunolhdīnh. Mark xvi. 6.
    Jonh dzan Kowhulud whūtlhtsīnh; īt whuyīt cuzūli dena dzayu yilh cūn nanīc tsūla. Ps. cxvūi. 24.
    ASCENSION—Tsukhulhti doyon gingkhe cokh tsutan, yo yīt whutsun talyo, Jesus, Vit whutenua, cōwhūzūn bukogudotsuldoyi dena īni yilh whutsun tsutūdalh, goshwunduduta sottan ghunīt, kūta nudatonu whūkatutsītta cōwhūzūn tsughītolhnishtl dena ghwonitonishtl ghunīt. Heb. iv. 14, 16.
    WHITSUNDAY—Whutenua yinokhdlash tukhughu una Vit dutenua nunkoo yūkh dzay yīt whutsutatlhtan, īta dōkhni tukhughu una. Gal. iv. 6.
    Khuna whūlan, busīlhtōutlhlunh Vit kȧyūkh nanīc khultsī, cudītē cutukuduntanunh ludodunh whūtokat sūwhūdudunīdunh. Ps. xlvi. 4.
    Idondu nīwhūtaltlit, kūta kodīt whūlan, nudadondu thloo yikȧnīudakhnu, Whuto’ tsun’ khuvukhukhudutodalh whununkoo yilh kūta thloodotli yilh. John iv. 23.
    TRINITY—Sūwhūdudunī, sūwhūdudunī, sūwhūdudunī, Kowhulud, Vit thluwhūduta nu-ghanish, udunh ghīlu, kūta nulan, kūta towholunh. Rev. iv. 8.
    Tsontahanh dutsowhūtaa udunh tughutan coutsunh citsunodutalyo dunh, uwhŭtsun īdi towhŭtughīo whūqa towhūtalonh tlīwhudalotsun yilh dutan, bununkoo whuniyi ītoduyish. Ezek. xvūi. 27.
    Sutsowhūtaa wunh whucinie; kūta sutsowhūta ututo sudoghu whŭluonh. Ps. li. 3.
    Sutsowhūtaa whucoutsunh un-nalīlonh, kūta suyīt whūzūa tuwhūtan dutlishtsun susūtaneluan. Ps. li. 9.
    Khughīwoni Vit okho whununkoo nīlhyīghuduliyi: whudzayu nīlhyīghuduliyi buwhŭtaghīnīji yilh, Vit, tsoūdutulughīlhtaa. Ps. li. 17.
    Yūkh dzayu whountunoklhcelh, īndunh yūkh tuacu sūŭ, kūta Kowhulud yūkh Vit tsun citsunodokhdelh: tuwhūwun udunh cōwhūzūn kūta whuyukhdȯcelic nulan, nusūbuyīwhutelic, kūta whunonthletsun yūkhtsun nuzūn, uwhŭtsun tsowhūta wunh tsuwhŭdunh nulan. Joel ii. 13.
    Kowhulud tsun, dena Vit, goshwhŭduwhūduta kūta tsowhūta unwhūtudalh butsunyi whūlan, īndunh bukātōtsuwhulhlet kulu, cūn Kowhulud, dena Vit, bukunaju dzūlatlhtlonh kulu budowhūdoduwon whuyīt tsunīdatlh dena notlu nīdodanīonh tuwhūwun. Dan. ix. 9, 10.
    Kowhulud, nuyīnwhulhtletdutsun suwodīni, cūn nuyīnwhulhtletdutsun tlīwhūdalotsun tusīlakh, tla khughunīthletsun tusīnlokhta whuyan. Jer. x. 24. Ps. vi. 1.
    Tukuadatughutlhnishtl kūta ītua butsun tughusolh kūta budutughusni ītua yo yīt whutsun kūta nunowulh tsowhūta letlhtsīn kūta khuustlunu sutenua sudutulughīnia. Luke xv. 18,19.
    Kowhulud nōwkoītunīyunh yilh nukhudoūdutalyūsh whuyīt buyilhyitowūyo sūŭ; tuwhūwun anteī nunowulh nunkotenua whunīyunh nodondītunolh oghu. Ps. cxliii. 2.
    Tsowhūta tsutan kulu tsudni du, tsuwhūtsīt, kūta thloo dena yīt whūyhīlhdlaa; dena tsowhūtaa wunh tsuwholnic du, Vit thlootsun tlīwhudalotsun nulan dena tsowhūtaa yūunwhūtolalh, kūta tliwhudīo dutlishtsun whucoutsunh dena usūtutolīsh. 1 John i. 8, 9.
 

 

Exhortation.

    Whucitlu īnu whutlelhtsun yūkhwho tēnustlun, denatla cokh yīt nīlhghuno whūtokat tudenaukhutni, dena tsowhūtaa kūta whūzūa tuwhŭtan whūloni whutsunh tuwhokhtlakh kūta whow tsuwhūtolnic: uwhŭtsun Vit thluwhūduta nughanish yokog dena To’ bunowulh dena tsowhūtaa tsītunūlhīlh sūŭ kūta whutokwutcuzūlhcalh sūŭ; īndunh whudzayu cōwtuwhutni kūta cutsunonīwhūtulet kūta whūkowhulet yilh: whōw tsuwhūtolnic īt whutsun dena tsowhūtaa yūunwhūtolalh bucōwhuzūn tuwhŭtan kūta gwoshwundututa dīcokh whūkagwo; kūta tuwhuyīku Vit bunowulh whŭyatsuduwhūtuta yilh dena tsowhūtaa thlootsun ututo whow tsuwholnīc; tuwhuyīku whunonthletsun tutsutolhīsh, nudadontu nīlhtutsītudatlh, masi bulotlōtsutula dutlish bucōwhūzūn tuwhŭtan khughunīt īdi anteī bulotsun tutsuwhūghatlhnīc, budowhūdutadluo whūtlelhtsun khunilan whūkotsītunolhtosh, bukunaju whutlelhtsun sūūduduniyi tsūtulolhtlon, kūta īdi cughīlhthleyi whūkatuwhunīlun kūta khuwhūlan, whuzuc khughunīt yintsūtutolkut.
    It whŭwun yūkhtsun khukhutunstash kūta whutlelhtsun anteī tēwhosni, yūkhwun dutlishtsun jonh tunokhta, whudzayu whuzūntsun kūta whutoyīyu whuyatsuduwhūduta yilh, yokog cōwhūzūn bukogudotsuldoyi whutsun suyilh tōkhdalh, suqudutokhni——

A General Confession.

    Whuto’ thluwhūduta nughanish kūta whūtlelhtsun goshwuduīnta; kūta cutsuntuwhunaltlīt, uwhŭtsun dubī sīlhtonīdatli qa nuwhūluo whucoutsun sīlhtotsunathludatlh. Nudatsun dena dzayu yīt nunonīcutsulhthlutak cutītiyu whŭqa tsotelh. Nuwun dowhūdotuwon sūūduduni whūzūa tsun tutsīlokh. Idi cughīlhthleyi thlootsun tutsuwhūtolhish tutsīlīla; kūta īdi cughīlhthleyi thlootsun tutsuwhūtolhtlīla tutsīlokh. Kūta dena yīt duwhūtta kulu. Indunh nunh, Kowhulud, nosokhudilhta dena ūdīnī, whunh tsontuna nosodīlhttunu yintsīlash. Vit, eyinu khuvu tsowhūtaa wun whuwhulnic citokhubīla; Eyinu whunonīkhudutulan whūzūntsun tunokhubīlakh; tutēnītsun whuqa nunkotenua tsun khowūnītocutanīnonh J X, dena Kowhulud, kagwo’. Kūta, Whuto’ whutlelhtsun goshwuduīnta, bu kagwo’ dena ūdīnī; kodīt whutsunh thlootsun Vit tsun whuqa, tlīwhudalotsun, kūta tlīyiniwhudalotsun yintsuwhūtonish, Nu ūzu sūūduduniyi dīcoghe tsun. Amen.

The Declaration of Absolution.

    Thluwhūduta nughānish Vit, dena Kowhulud J X buto’, udunh cīthlukunh tsonta sīlhtukhututolakh whūqutēnīlun kulu, īndunh whūnonthletsun butsowhūtaa whutsunh cutsunodutowholh kūta whūtonish; kūta bucu minister īnu tsun whunughanīyu dowhudughīo yilh whulotlowghīlo bucīlhkaka whunȯnīcukhututakh whōwhukhutolnic kūta dukhudutoni khuvu tsowhūtaa whutsunh qawhututunish kūta khowyūunwhūtolalh. Eyinu dutlish thlootsun whunonīkhududulan kūta kwunic nuzūn sūūduduniyi tuwhŭyuo adun whūkanīkhutakh khuvu tsowhūtaa yuunwhutila kūta khubu-tonlakh. It khūwun butsun khutsukhududalh thloo cutsunȯnīwhūtulīt, Bununkoo Sūūduduniyi yilh tsūttan, uwhŭtsun cughīlhthleyi kodīt tuwhūtan tsenuan nulan tsukhughunīt; kūta kodīt whutsunh dena whunīyu yisotuktlh whūtozū sūwhūdutotuni tsu khoko; kūta ututo bu nanīcu whundaghutsun sotelh J X, dena Kowhulud kagwo. Amen.

The Lord’s Prayer.

    Dena To’ yo yīt duīnta, Nu ūzu sūūduduni. Nu whūkowhulet nodūlīt. Nu īnii yo yīt whŭqa nun’ kogu duwhūnakh. Jo dzan yīt dena lotlōwcilcūt dzan donthlu thluwhūtunolyalh tsun dena bābu. Dena tsowhūtaa yūunwhūtīla nudatsun eyinu dena tsun tsowhūta tukhutan khuvu tsun yūuntsuwhutula. Whūkoghūlinish whutsun dena ītunwūokh sūŭ; Indunh tsontayi coutsunh dena īnlhcūt: Tuwhŭwun anteī nīyu nulanh whūkowhulet, kūta nughanish, kūta whūtunalhno yilh, ututo kūta ututo khughunīt. Amen.

Versicles.

    Minister dutoni. Kowhulud, dena dabana nīlhkaīnlhcūt.
    Dutokhni. Kūta dena lot nunowulh nudodutadluo tsulhtsi.
    Minister dutoni. Whuto’ kūta whutenua kūta Cununkoo Sūūduduniyi tsun’ whūtunalhno whūwŭlu.
    Dutokhni. Nudatsun tlawhū whūghīlu, kodīt whūlanh, kūta ututo whūqa whūtolu, nun’ whūlowa, whūtolhdlua. Amen.
    Minister. Kowhulud, dondutalokhlho.
    Dutokhni. Kowhulud, bu ūzu dodutolo.
 

 

Venite.

    Oni, Kowhulud tsun whūltē cuzūli: Tsulhthlēyish whunughanīyi yīt nonoeusolhtash.
    Bunowulh nītsūdalh dōkhdutadluo yilh: Cilīc yilh nonocusolhtash.
    Tuwhŭwun anteī Kowhulud, Vitowhŭdīlhta nughanī nulanh: Kūta dutlishtsun whucudoyonu nulanh.
    Udunh bulo yīt nun’ tsukhtlwhoyit whŭldlo: Tlelh nughaniyu cūn buyīyu yinīlash.
    Tū cokh butsunyi nulanh, kūta udunh yītlhtsin: Kūta bulo nun’ dalkwuni whubundīlokh.
    Oni, yicotsuwhutunolash kūta whuunwhonsolho: Kowhulud udunh dena utlhtsīn bunowulh khunkwozītolho.
    Tuwhŭwun anteī udunh, Kowhulud, dena Vit nulanh: Kūta whunh buconhdokat whūtana cūn bulo’ cutubīi yintsīlash.
    Sūūduduniyi whŭtunalhno yīt Kowhulud tsun yicownunōkhdlash. Nunkog dutlish tsun bunowulh khutudzayu yīt khūnuljīt.
    Tuwhŭwun anteī naghudolh, tuwhŭwun anteī naghudolh nunkog khudoūdutolyūsh khughunīt: Kūta tliwhūdalo yilh nunkog khudoūdutolyūsh tsun’, cūn whūtana buthlodowhutli yilh.

Gloria Patri.

    Whuto’ kūta Whudenua kūta Cununkoo Sūūduduniyi tsun’ whūtunalhno whūwŭlu:
    Nudatsun tlawhŭ whūghīlu, kodīt whŭlanh, kūta ututo whŭqu whūtolu, nun’ whŭlowa whūtolhdlua. Amen.

Te Deum.

    Vit donutsudutatlho; Kowhulud īnlanh tsuwhuyilh nowhutunish.
    Nun’ dutlishtsun dondutatlho, Whuto’ ututo.
    Yokog whūtana dutlish Nu tsun khudeluwus, Yokogu kūta whūyīt nughanishnu dutlishtsun yilh.
    Nu tsun Cerūbīm kūta Serafīm, ututo whūqu dukhutni.
    Sūwhūduduniyi, sūwhūduduniyi, sūwhūduduniyi, Kowhulud Cughalyo whutsu Vit īnlanh.
    Nuwhŭdunalhno whŭdīcokh yilh yo nun’ yilh dawhŭdunalonh.
    Tadluonu uttolhdunh khutunalhno, donkhudutatlho.
    Bukowdowhudelhdakhnu nīlhgunua nuzūnu, donkhudutatlho.
    Whŭlnicnu nulanhnu lon whūtadluo, donkhudutatlho.
    Cughalyo sūūduduni nilkatsun nun’ kogu, Nu yīt tsuwhuyilh nowhutunish.
    Whūtadluotsun nelhthluwholelh, Whuto’ īnlanh.
    Nudenua yinikhutatlho, thloodowhutli kūta udunh yan.
    Nunh Krȧst, whutunalhno Kowhulud cokh īnlanh.
    Whuto’ tsun, ututo whudenua īnlanh.
    Nunkodenua ītughīlyish ghunīt donu, tlītunwhoyi kholīltsīn īnlanh tsun tuwhŭwun cīlyilhtsutunijuhanh tsun nuwhūlanh.
    Cutaa tsīc gayīlīlhtsīn donu, yokog whukowhulet whukanīīlītnu okho yatsucutalītonh.
    Vit nelhnishtsun līto, Whuto’ whutunalhno yīt duīnta.
    Whukanīwhulīt notughītolh, dena udoūdutughīlyūsh ghunīt.
    Now qoītunishnu tsununī Nu tsun tsukhudītash tuwhŭwun, ukhudunh Nulukonu dīcoghe akha nokhuvūghīnkat.
    Ukhudunh nu sūūduduninu tu cukhubltunīlhtosh, ututo whutunalhno whuyīt.
    Kowhulud, Nu cīlhkaka īnlhyish, kūta nakati īnu khuvutsun whūzūntsun tuwhūwŭta dīnī.
    Khuvutsun kowhulet, kūta ututo khughunit nīcokhuvīnīla.
    Utu dzan to, Nu tsun dīcokhtsulhtsī.
    Kūta Nu ūzu dotsudutatlho, ututo nun’ whulowhūtolhdlua.
    Kowhulud dena nīnlhan, jon dzan yīt tsowhūta codenanughīīhl ghunīt.
    Kowhulud, nosokhudīlhta dena ūdīnī; nosokhudīlhta dena ūdīnī.
    Kowhulud, Nu cōwhūzūn dena tlīqa dowtta, nudatsunī dena whukanīwhulīt Nu yīt dunta.
    Kowhulud, Nu yīt khukanīghustlīt, ututo su yilh cutsunītowhudūwulīduyŭ.
 

 

Benedicite.

    Yūwhun Kowhulud bu Qoīniyu dutlishtsun, Kowhulud bowun whūzūntsun khunokh-khash: Dondutalokhlho, kūta butsun ututo dīcokh okhlhtsī.
    Yūwhun Kowhulud Cuyokogwhūtana, Kowhulud, etc.
    Yūwhun Yo dutlishtsun, Kowhulud, etc.
    Yūwhun Tū dozulhcu yo kogu dodaldloyi, Kowhulud, etc.
    Yūwhun Kowhulud bunughaniyu dutlishtsun, Kowhulud, etc.
    Yūwhun So kūta Dolhtoli yilh, Kowhulud, etc.
    Yūwhun yo kogu Tlŭnh, Kowhulud, etc.
    Yūwhun Conh kūta Sowkh yilh, Kowhulud, etc.
    Yūwhun Vitowhŭdīlhta cu Ulhtsīyu, Kowhulud, etc.
    Yūwhun Kwunh kūta Whutunelhcun yilh, Kowhulud, etc.
    Yūwhun Whŭsh kūta Sanh whuyilh, Kowhulud, etc.
    Yūwhun Sowkh kūta Qlīklh yilh, Kowhulud, etc.
    Yūwhun Qlīklh kūta Cukwutlh yilh, Kowhulud, etc.
    Yūwhun Thlū kūta Tsītlh yilh, Kowhulud, etc.
    Yūwhun Tlutalhtu kūta Dzantu whuyilh, Kowhulud, etc.
    Yūwhun Khucīldzash kūta Tsughelh yilh, Kowhulud, etc.
    Yūwhun Khucīldzish kūta Yo Kwulh yilh, Kowhulud, etc.
    Nunkogu Kowhulud bowun whūzūntsun tlakhūkhash: Dodutūwhulho, kūta yitsun ututo dīcokh tolhtsīlh.
    Yūwhun Tlelh kūta Tesh yilh, Kowhulud, etc.
    Yūwhun dutlishtsun nun’ kogu Tunyaghi, Kowhulud, etc.
    Yūwhun Whoghīlunto, Kowhulud, etc.
    Yūwhun Tūcokh kūta Khukutlubunwhŭ yilh, Kowhulud, etc.
    Yūwhun Thlūkucokh kūta tu yīt koīdudali dutluju yilh, Kowhulud, etc.
    Yūwhun Konadutali dutluju, Kowhulud, etc.
    Yūwhun dutlishtsun Tsuyonūniyu kūta Cutlun yilh, Kowhulud, etc.
    Yūwhun Nunkodenua Cusakayu, Kowhulud, etc.
    Israel Kowhulud bowun whūzūntsun tlakhūkhash: Dodutūwhulho, kūta yitsun ututo dīcokh tolhtsīlh.
    Yūwhun Kowhulud bucu Gingkhe īnu, Kowhulud, etc.
    Yūwhun Kowhulud wun Udakhnu, Kowhulud, etc.
    Yūwhun Nuzūnu Nunkoo cūn Whuniyu yilh, Kowhulud, etc.
    Yūwhun Sūūduduninu kūta whudzayu yīt Whuyatsududuttanu yilh, Kowhulud bowun whūzūntsun khunokh-khash: Dondutalokhlho, kūta butsun ututo dīcokh okhlhtsī.

Benedictus.

    Israel khuvu Kowhulud Vit whūzūntsun bowun tsuwhūkhash: tuwhŭwun anteī tucīlkaka wudanīlit kūta nowhūghīkat.
    Kūta dena ghunīt cuwhulhyish nughānish nudīnlit: bu koyīlhnishnu David buyūkh whuyīt.
    Nudatsun Bowqodowhŭdaoshnu sūūduduninu whulot kagwo khughīyo: eyinu nun’ whūltlat tuwhutsunh khuvu whūlanh.
    Dena cowonu coutsunh nodenaītolhyish ghunīt: kūta khutulo coutsunh eyinu dutlishtsun tsodenawhūdīlhta.
    Dena to’ īnu tsun gwoshwhūdukhuduta utuwun nītocītaton uwhutsun whulowhutolelh: kūta bowun nīlhkatuwhuyītunodulīnh sūwhūduduni khunotolnish;
    Kuna nughaniyu dena to’ Abraham tsun whunughānish yilh khughīyo’ whulowhūtolelh: dena lotlowhutoolh ghunīt;
    Cowonh lotlōwut tsadenaīlyo: tuwhŭwun nujit adunh bowun qowhūdunish.
    Sūūduduni kūta tlīwhutalotsun tuwhūtan yīt bu nowulh: dutlish dena whunīyu dzan yīt.
    Kūta nunh, tsuwuhūnjan, whunonthlutsun tukuwhŭ Boqotowhŭtaoyunh nudutoduni’ tuwhŭwun anteī, Kowhulud bu nanh notlu tughīwholh butunu whubunwhudutughīlīlh tsukhughunīt;
    Du cīlhka’ka yilhtodunish tuwhŭwun: khuvu tsowhūtaa untolyalh ghunīt.
    Dena Vit bugoshwundututa whuzuu whukagwo’: īt whukagwo’ yudug whucoutsunh yolhkolh denawun nodughīlit;
    Eyinu tsughulh yīt dadlutlīnu khubucīldzash tsun duwhutolīlh, cūn cutaa yīcu yīt nuyilh: kūta whudalughatlh whunīo tuwhutsun dena ka’ ītunookhtlh.

Jubilate.

    Kowhulud yīt tsenuan yīnokhdlash, yūwhun dutlish nun’ kog yinwhūnishna: tsenuan yilh Kowhulud buqonanokhlhtosh, kūta culīc yilh bu nowulh nīnokhdalh.
    Kowhulud, udunh Vit nulanh khukanokhlunish: udunh dena utlhtsĭnh, kūta whunh tlokhdun thloo cina; bucīlhka’ka kūta buconhtokat dubīyintsīlash.
    Masi yilh boyidonwhūlhdon yidonokhdalh, kūta buyūkh whuyīt culīc yilh dodutadluo, masi bulotlowyinidokhosh, kūta bu ūzu ghunīt whūzūn yinkhunokh-khash.
    Tuwhŭwun anteī Kowhulud cōwhūzūn, bugoshwtiduwhuduta ututo whūlanh, kūta buthloodowhutli nīlhtsuntukwoshna whutsunh nīlhtsuntukwoshna whutsun whunish.
 

 

Apostles’ Creed.

    Whūkȧnīustlīt Vit whūlanh Whuto’ thluwhūduta yilh nughanish, yo nun’ yilh cutlhtsinh.
    Kūta whuyan bu tenua J X dena Kowhulud: Cununkoo’ Sŭūduduniyi kagwo’ denalhtlat, Cīlyilhtsudunījuhanh Marī tsun buwhūghīlu, Pontius Pilate kagwo’ whononīcelhthlelet, nīlhwhudadȯyi kog khudlutsuk, nīnīlit, kūta bunīīlnīc; Nīnīdaknu nunkoo dokat whutsun talyo; Whuyilhtokhtu dzan yīt tlunkat whutsunh nunolhdīnh: Yo yīt notathluyo, Kūta Vit Whuto’ thluwhūduta yilh nughānish nelhnishtsun luto: yīt whutsunh nonotodolh whunishnu nīnīdaknu yilh cudoūdutolyūsh ghunīt.
    Whūkȧnīustlīt Cununkoo’ Sŭūduduniyi whūlanh: Khughudalh sūnwhūdudunī nilka whuto khuwhunaltatsun yinwhūlash; Sŭūdudunīnu nīlhkunua yinkhīlash: Tsowhūta unwhutudalh: whuzuc dugununowhūtolalh: Uwhŭtsun ututo whunish whūlanh. Amen.

Nicene Creed.

    Whūkanīusdlīt Vit cīthluke whūlanh, Whuto’ thluwhūduta nughanish, yo nun’ yilh cutlhtsīnunh, cūn cughīlhthleyi dutlishtsun tsunīlhani kūta tsunīlhanyi yilh:
    Kūta Kowhulud cīthluke whūlanh, J X, kūta whuyan Whutenua Vit tsunh whūltladunh, nun’ whūlanh dutlishtsun notlu bu To’ tsunh whūltlat, Vit tsunh Vit, Khucīldzash tsunh Khucīldzash, Thloo Vit tsunh Thloo Vit; būwhultlat, dlutsĭnh kulu; Whuto’ yilh cīthluke kuntayi nulanh; bu kagwo’ cughīlhthleyi dutlishtsun dlutsĭnh; udunh nunkotenua ghunīt kūta dena ītolhyish ghunīt yo tsunh naghīyo, kūta whutlun ultlat Cununkoo Sŭūduduniyi kagwo’ Cīlyilhtsutunījuhanh Marī tsunh, kūta nunkotenua dlutsĭnh; cūn dena okho nīlhwhŭdadoyi kog khudlutsuk Pontius Pilate kagwo’; whunonīcelhthlulet, kūta bu nīīlnic; kūta whuyilh tokhtu dzan yīt nunolhdĭnh nutuneltuju yīt whuqu; Kūta yo yīt notathluyo, kūta Whuto’ nelhnishtsun luto: Kūta whutunalhno yilh nonotodolh whunishnu nīnīdaknu yilh cudoūdutolyūsh ghunīt, ututsu whūkowhulet whūlogha whūtolhdlua.
Kūta whūkanīusdlīt Cununkoo Sŭūduduniyi whūlanh, whunish tsun Kowhulud kūta Whulotlowcutuoyunh, udunh Whuto’ kūta Whutenua tsunh nītanīlit, udunh Whuto’ kūta Whutenua nīlhyilh dodutadluo kūta whutunalhno butsun ultsī; Udunh qodowhŭtaoshnu kagwo’ khughīyo: kūta whūkanīusdlīt Khughudalh cīthluke Nīlhkatsun kūta Tadluonu tsunh buwhūlanh: whuyilhnousunish Tūtsunyi Cutlhtsĭnh cīthluke whutsowhūtaa yūunwhūtelya okho: kūta nīnīdaknu duguudanokhutolhnishtl dunh khoko whunetlhan: Kūta whunish whutlowundu, buwhūtolui. Amen.

Versicles.

    Minister. Kowhulud yūkh yilh whūwŭlu.
    Dutokhni. Kūta nununkoo yilh.
    Minister. Khutsukhudūdalh.
    Kowhulud nuwhuyukhdȯcelic dena tsun awhudīlhīkh.
    Dutokhni. Kūta tla cōwhūzūn dena ītolhyish.
    Minister. Vitowhŭdīlhta dena yīt dena dzayu nelhzūkh.
    Dutokhni. Kūta Nununkoo Sŭūduduniyi dena coutsunh ūwūlhcūt sūŭ.

Collect for Peace.

    Dena Vit, Nunh whŭdalughatlh whūtlhtsīnunh kūta nīlhunosuwhudadlulīt whukaduntanunh īnlanh, Nu yilhtsudunish dena okho ututo whunish whudalonh, Nu khuzolnuk tsenuan thluwhūduta yilh nulanh; Nuqoīdunīshnu cowtuwhutni dena qunīghīlhonu khuvu nubakh dutlishtsun whucoutsunh dena tsununi, tuwhŭwun whunh Nu whutsunwhuni yīt thlootsun whŭkanīwhulīt, whuqunīghīlhonu khuvu nughaniyu atsītunotlujitu, dena Kowhulud, J X, Bu nughaniyu kagwo’. Amen.

Collect for Grace.

    Kowhulud Vit, yokog dena To’, thluwhūduta yilh nughan-nish kūta ututo whun-nish, jo dzan whutsun’ thlootsun thluwhūduta yilh qonodenalīlhtanh; Jo dzan whunalh nutlelh nughānish khakha yilh dena tsununī; kūta jo dzan yīt tsowhūta tuwhūtolhttīju kūta khawhunlitsun whuyīt kwūshtlsolhdelh kulu, dena ūdīnī; īndunh dena qoīnīyu dutlishtsun nukododulet kagwo’ whūtolu, kūta tsun īdī tlīwhūtalo dowhūdalonh nu nowulh duwhŭtottīc; J X, dena Kowhulud, kagwo’. Amen.
 

 

Prayer for All in Civil Authority.

    Kowhulud, dena Whuto’ yo yīt, nun’ yo dutluju yilh whutsun Kowhulud tukuwhŭ kūta nughaniyunh, nun’ kogu datlutlīnu dutlishtsun nu bukogudotsuldoyi whutsunh khuvu nīnlhan; Thlootsun whudzayu yilh nutsun tsukhudīdash, bowīntsun tsunh khakha now qoīdunīyunh, United States Whucudoyonu, kūta khuvu ludonh dutlishtsun kōwhuldakhnu, khuvu nīnlhan kūta whuzuntsun khuvu nughīokhlh; kūta nu Nunkoo Sūududuniyi bucōwhūzūn khuvu tsun nīnowhunīla, tuwhūwun nu īn’ katōwhuwhūtolhlet, kūta whunīo kowhutodudishtl. Yo yīt whutsunh whutlowghuniyi nucokhtsun khuvu lotlownila; tuwhuta yīt kūta yuwcin dutliju yilh nīlhlowhŭ whuwhūnish; kūta whŭtujalh, jo whunish tlowun, ututo nanīc tsenuan yilh khokhutottolh khughunīt; J X, dena Kowhulud, kagwo’. Amen.

Collect for Clergy and People.

    Vit thluwhūduta nughanish kūta ututo whunish, udunh dutlish whutlōwhuniyi whūzūntsun kūta thluwhūduta yilh butsunh ītalh; dena cu Bishop īnu kūta khuvuludonh Gingkhe nucōwhūzūn nunkoo tuwhūta khuvu tlīqa nowhūla, kūta cughalyo īnu khuvu tlowghelyonu ukokhītunoltosh ghunīt khuvutlīqa cūn tuwhūlakh; kūta, khukaduīntatsun dukhutottīsh tuwhūwun, nu cōwhūzūn whūtlhzokh utathlotsun khuvu tlīqa notughīnelhtl. Kowhulud, khukatowu tuwhūnelhthlen, J X dena quunīnunh kūta nīlhkunua noulhtsīyunh bucu dīcoghe ghunīt. Amen.

Prayer for All Conditions of Men.

    Vit, nunkotenua dutlishtsun utlhtsīnunh kūta Whŭqonalhtoyunh, whuyatsuduwhūduta yilh nutsun tsukhudīdash nīlhcootsun tututanu dutlishtsun kūta yūnudatsun dunttanu khughunīt; khukadutughītta tuwhŭwun nuwhunīo whuyilhkhutodunish ghunīt, cun nu whulhyish tuwhuta whūtana īnu dutlishtsun khuvutsun. Indunh whunonthlutsun nu Cughalyo sŭūduduniyi nīlhkatsun ghunīt khutsukhudīdash: budowhututolhīkh kūta butsun kowdowhudutol-let nu Nunkoo zūŭ kagwo’ tuwhuta, tuwhŭwun eyinu dutlish Kristcuns yintsutīlash nīnu thloodowhutli whunīo yīt khuvītunotuokhlh, kūta whŭkanīwhulīt whuwhŭtotŭnh cīthluke whununkoo yīt, whunīlhkunua whudalughatlh yīt, kūta tlīwhudalotsun whunish yilh. Whutujalh, eyinu nudatsun īwhŭ aba yintīlashnu, ījunī buyitsudowhūdattunu, whuīni yīt, whuzuc yīt, ījunī khūtani yīt; [Whunonthlutsun eyinu bōwkhutsukhudīdashnu wun;] tuwhtiwun khukadutughīttu nokhuvīlhzŭkh nudatsun khuvu okho tuwhūtatsun: khuvu tsīc yīt khuulun khuvu lotlownila, kūta khuvu tsuwhŭdunh dutlish whutsunh nokhuvīlhzūsh tsenuan khutolu tuwhŭwun. Kūta jonh tsuwhūdal-an, J X kagwo’. Amen.

General Thanksgiving.

    Vit, thluwhūduta yilh nughanish, goshwuduwhūduta dutlishtsun Whuto’ īnlanh, whunh, nuqoīlhnīshnu khutsīlunu masi nulotlowdotsuduosh whūtlelhtsun whūyatsuduwhūduta yilh dena dzayu yilh, nucōwhūzūn kūta nucowduwhunīlun ghunīt, dena tsun’ kūta nunkotenua dutlishtsun’: [Whunonthlutsun eyinu kodīt whŭ whuyatsuduwhūduta yilh bownīghīn-nishnu eyinu dowhudutadluo masi yilh nulotlowcula tsuwhŭka dunttanu wun.] Masi nulotlowdotsuduosh, dena līlhtsinh, dena uqonanīlhtosh, kūta jonh tsuwhunish whūzūn whūlotlōwhūdīla khughunīt; īndunh dutlish whunonthlutsun, nudatsun nucowduwhunīlun dīcoghi thlootsun whuyilhtsuwhūdunīja, nunkog nowhūdukat yit, dena Kowhulud, J X kagwo’; cōwhūzūn whutsutsawhunish kūta dīcokh whūghowhūni ghunīt. Kūta nu tsun’ tsukhudīdash, nugoshwuduwhūduta dutlishtsun ghunīt, whuīni tlīwhudalotsun dena lotlōwhudīla, tuwhŭwun dena dzayu thlootsun masi tolu; kūta nudowhŭdutadluo solhtsīlh, dena tavanu whuyan khakha cinu, īndunh dena whunīyu yīt, nuqoīnish whutsun utuwholotlowtsutulya whukagwo’, kūta nunowulh sūwhūdudunītsun kūta tlīwhudalotsun whuyīt tsodelh dena dzan tuwhŭnalhtatsun; J X, dena Kowhulud kagwo’, udunh tsun’, nuyilh kūta Cununkoo Sŭūduduniyi yilh, yiniwhūtadluo kūta whutunalhno dutlish whūwŭlu, nun’ whūlogha whūtolhdlua. Amen.

Prayer of St. Chrysostom.

    Thluwhūduta yilh nughānish Vit nunh whutsutsawhunish dena tloghīnlhtan kodīt cīthluke whuīni yilh dena khukhudīdash nutsun tsutolhtsilh: kūta whūnitocudanīnonh nuūzu yīt notīkhnu o tokhnu nownīnīdatlh du nudatsun cuwhūdutolkut khuvlotlowdutughīlalh; Kowhulud, nuqoīlhnīshnu khuvu tēnīwhūdulīt kūta khuvu whŭdulkut whŭqa kodīt dunlhan; jo nun kog nuthloodowhutli whuyilh sodunishtsun dudenanlakh, kūta nun’ bunowhutodulaghi yīt ututo whunish. Amen.

2 Cor. xiii. 14.

    Dena Kowhulud, J X, bucōwhūzūn, Vit bucowtuwhúnīlun, kūta Cununkoo Sŭūduduniyi nīlhkunua whunh dutlishtsun ututo dena yilh dowtta. Amen.
 


 

 

THE ORDER FOR
DAILY EVENING PRAYER.
Utukhulhtsun tu Buyikhutsukhudidayi
Dunttatsun.

Sentences.

    Kowhulud tuyūkh sūwhūdudunī duwhuyīt dunta: nun’ dutlish bunowulh tadlulīt. Hab. ū. 20.
    Nanīc ghusdla dusukhutni donu, Kowhulud yūkh khudosodelh. Ps. cxxū. 1.
    Sulo whukunaju kūta sudzayu īni ututsun nunowulh nuzūn whūwŭlu, Kowhulud, sunughanīyu kūta nosūghīkadunh. Ps. xix. 14, 15.
    Cōwhūzūn yūkh tsun duwhūwta, cūn buwhudalughatlh, Vit dena whuto’ tsunh, kūta Kowhulud, J X, tsunh. Phil. i. 2.
    ADVENT—Tsowhūta coutsunh cutsunonītokhtukh, tuwhŭwun anteī yokog whūkowhulet whutsunh nīlhkwudzu nīkhūnīlit. Matt. ūi. 2.
Kowhulud butuna whūbunwhutokhdlakh, cunqa whucokh whuylt tuna tlīwhūdalotsun tuwhŭkhdlakh dena Vit ghunīt. Is. xl. 3.
    CHRISTMAS—Nokhlhan, kwunic nuzūn yūwhū nīnototanston nanīc cokh wunh, īt whŭtana dutlishtsun okho whūtolu. Tuwhŭwun dūw dzan yūkh okho David kayūkh whuyīt yūwhūtolyish buwhūlan, udunh X Kowhulud nulan. Luke ū. 11, 12.
    EPIPHANY—Whocuoshdunh tuwhutsunh nocuoshdunh tuwhūku suūzu tocokh ghelhtlonta: kūta dutlishtsun whūtokato whuyīt suūzu tsun whūzūntsun buwhūdalhlujiti nītolyalh, cūn sūŭduduniyi whutsun ghutonishtl: tuwhŭwun suūzu tocokh yunīlhhūlyashnu ta, Kowhulud cughalyodunh tuwhutsun ni. Mal. i. 11.
    Tsanīlīt, tsanīlīt; Zion nu nughanīyu nunotīlya: Jerūsalem nuwhūtlaku tadluoyi nunotīlya. Is. lii. 1.
    GOOD FRIDAY—Yūwhun dutlish dūūw ūlhdalhnu, yūkh whowho zīkutuwhuta hi? La, nōlhan cīlhluke tsuwhŭdunh whūlan hi? Su tsuwhŭdunh kāntayi nudatsun sutsun tutiyowi. Lam. i. 12.
    EASTER—Udunh nunolhdīnh. Kowhulud thloo nunolhdīnh. Mark xvi. 6.
    Jonh dzan Kowhulud whūtlhtsīnh; īt whuyīt cuzūli dena dzayu yilh cūn nanīc tsūla. Ps. cxvūi. 24.
    ASCENSION—Tsukhulhti doyon gingkhe cokh tsutan, yo yīt whutsun talyo, Jesus, Vit whutenua, cōwhūzūn bukogudotsuldoyi dena īni yilh whutsun tsutūdalh, goshwunduduta sottan ghunīt, kūta nudatonu whūkatutsītta cōwhūzūn tsughītolhnishtl dena ghwonitonishtl ghunīt. Heb. iv. 14, 16.
    WHITSUNDAY—Whutenua yinokhdlash tukhughu una Vit dutenua nunkoo yūkh dzay yīt whutsutatlhtan, īta dōkhni tukhughu una. Gal. iv. 6.
Khuna whūlan, busīlhtōutlhlunh Vit kȧyūkh nanīc khultsī, cudītē cutukuduntanunh ludodunh whūtokat sūwhūdudunīdunh. Ps. xlvi. 4.
Idondu nīwhūtaltlit, kūta kodīt whūlan, nudadondu thloo yikȧnīudakhnu, Whuto’ tsun’ khuvukhukhudutodalh whununkoo yilh kūta thloodotli yilh. John iv. 23.
    TRINITY—Sūwhūdudunī, sūwhūdudunī, sūwhūdudunī, Kowhulud, Vit thluwhūduta nu-ghanish, udunh ghīlu, kūta nulan, kūta towholunh. Rev. iv. 8.
    Tsontahanh dutsowhūtaa udunh tughutan coutsunh citsunodutalyo dunh, uwhŭtsun īdi towhŭtughīo whūqa towhūtalonh tlīwhudalotsun yilh dutan, bununkoo whuniyi ītoduyish. Ezek. xvūi. 27.
    Sutsowhūtaa wunh whucinie; kūta sutsowhūta ututo sudoghu whŭluonh. Ps. li. 3.
    Sutsowhūtaa whucoutsunh un-nalīlonh, kūta suyīt whūzūa tuwhūtan dutlishtsun susūtaneluan. Ps. li. 9.
    Khughīwoni Vit okho whununkoo nīlhyīghuduliyi: whudzayu nīlhyīghuduliyi buwhŭtaghīnīji yilh, Vit, tsoūdutulughīlhtaa. Ps. li. 17.
    Yūkh dzayu whountunoklhcelh, īndunh yūkh tuacu sūŭ, kūta Kowhulud yūkh Vit tsun citsunodokhdelh: tuwhūwun udunh cōwhūzūn kūta whuyukhdȯcelic nulan, nusūbuyīwhutelic, kūta whunonthletsun yūkhtsun nuzūn, uwhŭtsun tsowhūta wunh tsuwhŭdunh nulan. Joel ii. 13.
    Kowhulud tsun, dena Vit, goshwhŭduwhūduta kūta tsowhūta unwhūtudalh butsunyi whūlan, īndunh bukātōtsuwhulhlet kulu, cūn Kowhulud, dena Vit, bukunaju dzūlatlhtlonh kulu budowhūdoduwon whuyīt tsunīdatlh dena notlu nīdodanīonh tuwhūwun. Dan. ix. 9, 10.
    Kowhulud, nuyīnwhulhtletdutsun suwodīni, cūn nuyīnwhulhtletdutsun tlīwhūdalotsun tusīlakh, tla khughunīthletsun tusīnlokhta whuyan. Jer. x. 24. Ps. vi. 1.
    Tukuadatughutlhnishtl kūta ītua butsun tughusolh kūta budutughusni ītua yo yīt whutsun kūta nunowulh tsowhūta letlhtsīn kūta khuustlunu sutenua sudutulughīnia. Luke xv. 18,19.
    Kowhulud nōwkoītunīyunh yilh nukhudoūdutalyūsh whuyīt buyilhyitowūyo sūŭ; tuwhūwun anteī nunowulh nunkotenua whunīyunh nodondītunolh oghu. Ps. cxliii. 2.
    Tsowhūta tsutan kulu tsudni du, tsuwhūtsīt, kūta thloo dena yīt whūyhīlhdlaa; dena tsowhūtaa wunh tsuwholnic du, Vit thlootsun tlīwhudalotsun nulan dena tsowhūtaa yūunwhūtolalh, kūta tliwhudīo dutlishtsun whucoutsunh dena usūtutolīsh. 1 John i. 8, 9.
 

 

Exhortation.

    Whucitlu īnu whutlelhtsun yūkhwho tēnustlun, denatla cokh yīt nīlhghuno whūtokat tudenaukhutni, dena tsowhūtaa kūta whūzūa tuwhŭtan whūloni whutsunh tuwhokhtlakh kūta whow tsuwhūtolnic: uwhŭtsun Vit thluwhūduta nughanish yokog dena To’ bunowulh dena tsowhūtaa tsītunūlhīlh sūŭ kūta whutokwutcuzūlhcalh sūŭ; īndunh whudzayu cōwtuwhutni kūta cutsunonīwhūtulet kūta whūkowhulet yilh: whōw tsuwhūtolnic īt whutsun dena tsowhūtaa yūunwhūtolalh bucōwhuzūn tuwhŭtan kūta gwoshwundututa dīcokh whūkagwo; kūta tuwhuyīku Vit bunowulh whŭyatsuduwhūtuta yilh dena tsowhūtaa thlootsun ututo whow tsuwholnīc; tuwhuyīku whunonthletsun tutsutolhīsh, nudadontu nīlhtutsītudatlh, masi bulotlōtsutula dutlish bucōwhūzūn tuwhŭtan khughunīt īdi anteī bulotsun tutsuwhūghatlhnīc, budowhūdutadluo whūtlelhtsun khunilan whūkotsītunolhtosh, bukunaju whutlelhtsun sūūduduniyi tsūtulolhtlon, kūta īdi cughīlhthleyi whūkatuwhunīlun kūta khuwhūlan, whuzuc khughunīt yintsūtutolkut.
It whŭwun yūkhtsun khukhutunstash kūta whutlelhtsun anteī tēwhosni, yūkhwun dutlishtsun jonh tunokhta, whudzayu whuzūntsun kūta whutoyīyu whuyatsuduwhūduta yilh, yokog cōwhūzūn bukogudotsuldoyi whutsun suyilh tōkhdalh, suqudutokhni——

A General Confession.

    Whuto’ thluwhūduta nughanish kūta whūtlelhtsun goshwuduīnta; kūta cutsuntuwhunaltlīt, uwhŭtsun dubī sīlhtonīdatli qa nuwhūluo whucoutsun sīlhtotsunathludatlh. Nudatsun dena dzayu yīt nunonīcutsulhthlutak cutītiyu whŭqa tsotelh. Nuwun dowhūdotuwon sūūduduni whūzūa tsun tutsīlokh. Idi cughīlhthleyi thlootsun tutsuwhūtolhish tutsīlīla; kūta īdi cughīlhthleyi thlootsun tutsuwhūtolhtlīla tutsīlokh. Kūta dena yīt duwhūtta kulu. Indunh nunh, Kowhulud, nosokhudilhta dena ūdīnī, whunh tsontuna nosodīlhttunu yintsīlash. Vit, eyinu khuvu tsowhūtaa wun whuwhulnic citokhubīla; Eyinu whunonīkhudutulan whūzūntsun tunokhubīlakh; tutēnītsun whuqa nunkotenua tsun khowūnītocutanīnonh J X, dena Kowhulud, kagwo’. Kūta, Whuto’ whutlelhtsun goshwuduīnta, bu kagwo’ dena ūdīnī; kodīt whutsunh thlootsun Vit tsun whuqa, tlīwhudalotsun, kūta tlīyiniwhudalotsun yintsuwhūtonish, Nu ūzu sūūduduniyi dīcoghe tsun. Amen.

The Declaration of Absolution.

    Thluwhūduta nughānish Vit, dena Kowhulud J X buto’, udunh cīthlukunh tsonta sīlhtukhututolakh whūqutēnīlun kulu, īndunh whūnonthletsun butsowhūtaa whutsunh cutsunodutowholh kūta whūtonish; kūta bucu minister īnu tsun whunughanīyu dowhudughīo yilh whulotlowghīlo bucīlhkaka whunȯnīcukhututakh whōwhukhutolnic kūta dukhudutoni khuvu tsowhūtaa whutsunh qawhututunish kūta khowyūunwhūtolalh. Eyinu dutlish thlootsun whunonīkhududulan kūta kwunic nuzūn sūūduduniyi tuwhŭyuo adun whūkanīkhutakh khuvu tsowhūtaa yuunwhutila kūta khubu-tonlakh. It khūwun butsun khutsukhududalh thloo cutsunȯnīwhūtulīt, Bununkoo Sūūduduniyi yilh tsūttan, uwhŭtsun cughīlhthleyi kodīt tuwhūtan tsenuan nulan tsukhughunīt; kūta kodīt whutsunh dena whunīyu yisotuktlh whūtozū sūwhūdutotuni tsu khoko; kūta ututo bu nanīcu whundaghutsun sotelh J X, dena Kowhulud kagwo. Amen.

The Lord’s Prayer.

    Dena To’ yo yīt duīnta, Nu ūzu sūūduduni. Nu whūkowhulet nodūlīt. Nu īnii yo yīt whŭqa nun’ kogu duwhūnakh. Jo dzan yīt dena lotlōwcilcūt dzan donthlu thluwhūtunolyalh tsun dena bābu. Dena tsowhūtaa yūunwhūtīla nudatsun eyinu dena tsun tsowhūta tukhutan khuvu tsun yūuntsuwhutula. Whūkoghūlinish whutsun dena ītunwūokh sūŭ; Indunh tsontayi coutsunh dena īnlhcūt: Tuwhŭwun anteī nīyu nulanh whūkowhulet, kūta nughanish, kūta whūtunalhno yilh, ututo kūta ututo khughunīt. Amen.

Versicles.

    Gingkhe dutoni. Kowhulud, dena dabana nīlhkaīnlhcūt.
    Dutokhni. Kūta dena lot nunowulh nudodutadluo tsulhtsi.
    Gingkhe dutoni. Whuto’ kūta whutenua kūta Cununkoo Sūŭduduniyi tsun’ whūtunalhno whūwŭlu.
    Dutokhni. Nudatsun tlawhū whūghīlu, kodīt whūlanh, kūta ututo whūqa whūtolu, nun’ whūlowa, whūtolhdlua. Amen.
    Gingkhe dutoni. Kowhulud, dondutalokhlho.
    Dutokhni. Kowhulud, bu ūzu dodutolo.
 

 

Magnificat. St. Luke i. 46.

    Sudoyīyu Kowhulud dodīlhcokh: Kūta sununkoo Vit sītlhyish wun buyīt nanīc nulanh.
    Tuwhŭwun anteī dena kothlon bowkoyīdunīyunh whuyatsuduwhūduta yilh nughīlhan.
    Doko whūnokhlhan, kodīt whutsunh; nīlhtsundugoshnu dutlishtsun dosukhudītolhzŭ.
    Tuwhŭwun anteī udunh nughanīyunh dosudīghīlhcokh: kūta bu ūzu sŭūdudunī.
    Ututo nīlhtsunkhudugosh tu baneljitnu dutlishtsun tlīqu bucōwhūzūn dunta.
    Dukon akha whunughānish whunowulh dunlōkh: kūta sodultsīshnu sīlhtokhuvīnīnlo khududzay yīt konīkhīdulīt tsun whuyilh.
    Nughanishnu khukamnowhūnīlo: kūta cutsodīlhtanu udoyatsududutanu yilh akha whunonthlu nīwhūnīlo.
    Dītsanhnu nuzūni ughīlh-hon’: kūta doyonh nulanhnu zīt qulh nīnowhūnīlo.
    Udunh ducōwhūzūn unoghulnish tsunh bukoyīdunīyunh, Israel, wun nīnīnīc: nudatsun denato’ īnu, Abraham kūta butenua ka yilh, duudughīni tsun ututo khughunīt.

Cantate Domino. Psalm xcviii.

    Kowhulud tsun culic kodīdi udōkhdlī: doko whuduguduwhūtatsun dudiyokh.
    Nelhnishtsun bulo’ kūta dugon sŭūdudunī yilh: whuduguduwhuta tsuwhowhūttonh.
    Kowhulud dena quunītsun whŭwun nowholnic: ducutlīwhudalotsun nelhthlucodoo whūtana nowulh buzonīwhūnīnonh.
    Israel tenuaka tsun ducōwhūzūn kūta duthloodowhudlī unaghulnīc: kūta dutlish nun’ lowu whunowulh Vit kagwo’ nodenaghuduyish.
    Nun’ dutlishtsun Kowhulud tsun whūlhtē dōkhluwŭs: cudōkhdlī, nanīc okhdlanh, kūta masi whulotlowdodokhdla.
    Culīc Kowhulud tsun dunōkhlhdokh: whudoyīju kūta dunludoghi yilh masi bulotlowdokhdla.
    Buyītsuzuli kūta dunludoghi yilh Kowhulud doyonh nowulh whūlhtē dōkhluwŭs.
    Uttē yilh tū cokh todu whutolu, kūta takh buwhūlani yilh: nun’ kūta buyīt duyīttayi yilh.
    Khuna nelhtlulo khutoldutlh, kūta tlelh nanīc yilh tutoluwŭs Kowhulud nowulh: doko nun’ udoūdutolyūsh ghunīt ghuholh.
    Tlīwhudalotsun nun’ udoūdutolyūsh: kūta nelhthlucodoo whūtana nīlhquduwhūdutatsun.

Bonum est. Psalm xcii.

    Kowhulud masi bulotlowtsula dunh whūzūn: kūta nunh whuduguduīnta nu ūzu tsun culīc uzutoli dunh.
    Nu cowhūzūn kodubundonu wun notsuwhulnictsun kūta khulhtsun tu nuthloodowhudlī wun.
    Dunludoghu butlūlh cīthluwhūdaltoni tlīqa kūta buyītsuyūdelhyīzi cūnūn: dunludoghu tlīqu culīc yilh.
    Doko, Kowhulud, nukoīnish kagwo’ nanīc sīlīlhtsĭnh: kūta nulo koīniyu wun nanīc yilh cudutughustli.

Nunc dimittis. St. Luke ii. 29.

    Kowhulud, now koītunīyunh sūwhūtatsun qulhnīnotughīlhtalh nukunaju katowu.
    Doko sunaghu akha nuwhulhyish nughutlhan’.
    I whūtana dutlishtsun nowulh busūttunīūnīnlhnīji:
    Khulīdzayi nīlhcootsun whūtana ughuneldzayi ghunīt: kūta nucuwhūtana Israel whutunalhnuo ghunīt.

Deus Misereatur. Psalm lxvii.

    Vit dena wun yatsundunta kūta dena tsun tozū’: kūta dunan’ dena ughītunolhdzash.
    Nutunu nunkogu yilhwhutodunish tuwhūwun: nu wulhyish nelhthlucodoo whūtana dutlishtsun tu cūnūn.
    Vit nunkodenua masi nulotlowkhudūlalh: kūta whūtana dutlishtsun masi nulotlowkhudūlalh.
    Nunkodenua nanīc kūta tsenuan khutolu: doko nunkodenua tlīwhudalotsun udoudutughilyush, kūta nunkogu whūtana tsun kowhutughīl-let.
    Vit nunkodenua masi nulotlowkhudūlalh: kūta whūtana dutlishtsun masi nulotlowkhudūlalh.
    Idu nunkogu whūcokhtsun whūtunoyakh: kūta Vit, denacu Vit, dena tsun tozū’.
    Vit dena tsun tozū’: kūta nun’ whūloghu tu dutlishtsun bawhūtunojīt.
 

 

Benedic, Anima mea. Psalm ciii.

    Sununkoo Kowhulud dodutalīlho: kūta dutlishtsun suyīt duntayi bu ūzu sŭūduduniyi dodutalokhlho. Sununkoo Kowhulud dodutalīlho: kūta whūlotlowyughulhnīyi unowūlnukh sūŭ.
    Udunh nu tsowhūtaa dutlishtsun untula: kūta nu abaa dutlishtsun noulhzūkh.
    Udunh nuwhunīyu akha sīlhtowhulīt duwhucoutsunh yītlhyish: kūta cowyatsudūwhutatsun cōwhūzūn yilh nutlīdukwut doculhtonh.
    Yūwhun bucu yokog whūtana, yūwhun thluwhūdutatsun nughanishnu, Kowhulud dodutalokhlho; cūnūn yūwhun bucu dowhudoduwon katowhulhletnu, kūta cukunaju doyīju ūlatlhtlonhnu.
    Yūwhun bucu cughalyuo dutlishtsun, Kowhulud dodutalokhlho: cūnūn yūwhun bowkoyīdunīshnu khuqaduntatsun dutanhnu.
    Yūwhun dutlishtsun buqoīnīyu bukōwhulet dokat tu dutlishtsun whuyīt, Kowhulud whūzūntsun bowkhunokhkhash: sununkoo Kowhulud dodutalīlho.

Apostles’ Creed.

    Whūkȧnīustlīt Vit whūlanh Whuto’ thluwhūduta yilh nughanish, yo nun’ yilh cutlhtsinh.
    Kūta whuyan bu tenua J X dena Kowhulud: Cununkoo’ Sŭūduduniyi kagwo’ denalhtlat, Cīlyilhtsudunījuhanh Marī tsun buwhūghīlu, Pontius Pilate kagwo’ whononīcelhthlelet, nīlhwhudadȯyi kog khudlutsuk, nīnīlit, kūta bunīīlnīc; Nīnīdaknu nunkoo dokat whutsun talyo; Whuyilhtokhtu dzan yīt tlunkat whutsunh nunolhdīnh: Yo yīt notathluyo, Kūta Vit Whuto’ thluwhūduta yilh nughānish nelhnishtsun luto: yīt whutsunh nonotodolh whunishnu nīnīdaknu yilh cudoūdutolyūsh ghunīt.
    Whūkȧnīustlīt Cununkoo’ Sŭūduduniyi whūlanh: Khughudalh sūnwhūdudunī nilka whuto khuwhunaltatsun yinwhūlash; Sŭūdudunīnu nīlhkunua yinkhīlash: Tsowhūta unwhutudalh: whuzuc dugununowhūtolalh: Uwhŭtsun ututo whunish whūlanh. Amen.

Versicles.

    Gingkhe. Kowhulud yūkh yilh whūwŭlu.
    Cughalyo. Kūta nununkoo yilh.
    Gingkhe. Khutsukhudūdalh.
    Kowhulud, nuwhuyukhdocelic dena tsun awhutīlhīkh.
    Cughalyo. Kūta tla cowhūzūn dena ītolhyish.
    Gingkhe. Kowhulud, datsun nun’ kog cudowhūosh.
    Cughalyo. Kūta nokotsukhunash tu whuyatsuduwhūduta yilh dena ūlalīlhtlon.
    Gingkhe. Nucu Gingkhe īnu tlīwhudalo khuvu tlīqu duīnthlen.
    Cughalyo. Kūta nucu cututsanīnlonu nanīc khuvīlhtsī.
    Gingkhe. Kowhulud, nucu whūtana cudonla.
    Cughalyo. Kūta nucīlhka’ka yilh whūnlhzūn.
    Gingkhe. Kowhulud, tsuwhunish tuwhūno nuwhŭdalughatlh tsūtanh.
    Cughalyo. Nunh yan, Kowhulud, nughuuna whūzūntsun zadlutlī.
    Gingkhe. Vitowhŭdīlhta, dena yīt dena dzayu nelhzūkh.
    Cughalyo. Kūta nucu Cununkoo Sŭūduduniyi dena coutsunh ūwūlhcūt sūŭ.

Collect for Peace.

    Vit udunh sūwhūdudunītsun konīwhudulīt, dutlishtsun cuwhūyonh nuzūni, kūta tlīwhudalotsun whuqoīnīyu dutlishtsun butsunh dududakh; Whudzayu yīt whudalughatlhtsun, nun’ whulotlowyughutolhnishdliyi nowhokoīdunishnu lotlōwhūla, dena dzayu nudowhudoduwon katowu whutolhlet tuwhūwun; Cūnūn nukagwo’ dena cowonh awhunījuda coutsunh dena qununī īt whūwun dowhudītlhdultsun nosolyish; J X dena utlhyish wun sūwhūta tsukhukagwo’. Amen.

Collect for Aid Against Perils.

    Dena Kowhulud, dena tsughulh ucīlhdzash nelhtsī, Nu tsun tsukhutītash; kūta Nu goshwunduduta dīcokh kagwo’ jonh tluda khawhūnījit dutlishtsun whucoutsunh dena uqonanīlhtosh; kūta whūyan Nutenua, J X dena utlhyish Bu cowtuwhunīlun kagwo’. Amen.
 

 

Prayer for All in Civil Authority.

    Vit thluwhūduta nughanish, Udunh bukōwhulet ututo dunta kūta bunughanīyu whulogha whŭghīlhdlua; Jo nun’ kogu dutlishtsun whŭwun yatsunduīnta; kūta nu koītunishnu Yūnancuto kūta datsun nunkogu whucudoyonu kūta dutlishtsun khuvu ludonh kowhuludnu yilh khuvu dzayu tsun kowhūlet, khuyūwun koītunishnu yilh khutotunish tuwhuwun; yūjini nonthlu nudowhudutadluo kūta nuwhutunalhnuo uwhŭ whŭdītolholh tuwhŭwun; kūta whunh whūtanu dutlishtsun yilh, whūzūntsun tuwhunīlun tsun khughuuna kowhuletnu kagwo’, whŭkanīwhulīt tsun kūta khukatowtsuwhulet tsun solho, nu yīt kūta nowho nudatsun nukunaju nuzūni kūta nudowhudoduwon katowu: J X dena Kowhuludi kagwo’, udunh nu yilh kūta Cununkoo Sŭūduduniyi yilh ututo whunish kūta Kowhulud nulanh, Vit cīthlukunh, nun’ whulogha whutolhdlua. Amen.

Collect for Clergy and People.

    Vit thluwhūduta nughanish kūta ututo whunish, udunh dutlish whutlōwhuniyi whūzūntsun kūta thluwhūduta yilh butsunh ītalh; dena cu Bishop īnu kūta khuvuludonh Gingkhe nucōwhūzūn nunkoo tuwhūta khuvu tlīqa nowhūla, kūta cughalyo īnu khuvu tlowghelyonu ukokhītunoltosh ghunīt khuvutlīqa cūn tuwhūlakh; kūta, khukaduīntatsun dukhutottīsh tuwhūwun, nu cōwhūzūn whūtlhzokh utathlotsun khuvu tlīqa notughīnelhtl. Kowhulud, khukatowu tuwhūnelhthlen, J X dena quunīnunh kūta nīlhkunua noulhtsīyunh bucu dīcoghe ghunīt. Amen.

Prayer for All Conditions of Men.

    Vit, nunkotenua dutlishtsun utlhtsīnunh kūta Whŭqonalhtoyunh, whuyatsuduwhūduta yilh nutsun tsukhudīdash nīlhcootsun tututanu dutlishtsun kūta yūnudatsun dunttanu khughunīt; khukadutughītta tuwhŭwun nuwhunīo whuyilhkhutodunish ghunīt, cun nu whulhyish tuwhuta whūtana īnu dutlishtsun khuvutsun. Indunh whunonthlutsun nu Cughalyo sŭūduduniyi nīlhkatsun ghunīt khutsukhudīdash: budowhututolhīkh kūta butsun kowdowhudutol-let nu Nunkoo zūŭ kagwo’ tuwhuta, tuwhŭwun eyinu dutlish Kristcuns yintsutīlash nīnu thloodowhutli whunīo yīt khuvītunotuokhlh, kūta whŭkanīwhulīt whuwhŭtotŭnh cīthluke whununkoo yīt, whunīlhkunua whudalughatlh yīt, kūta tlīwhudalotsun whunish yilh. Whutujalh, eyinu nudatsun īwhŭ aba yintīlashnu, ījunī buyitsudowhūdattunu, whuīni yīt, whuzuc yīt, ījunī khūtani yīt; [Whunonthlutsun eyinu bōwkhutsukhudīdashnu wun;] tuwhtiwun khukadutughīttu nokhuvīlhzŭkh nudatsun khuvu okho tuwhūtatsun: khuvu tsīc yīt khuulun khuvu lotlownila, kūta khuvu tsuwhŭdunh dutlish whutsunh nokhuvīlhzūsh tsenuan khutolu tuwhŭwun. Kūta jonh tsuwhūdal-an, J X kagwo’. Amen.

General Thanksgiving.

    Vit, thluwhūduta yilh nughanish, goshwuduwhūduta dutlishtsun Whuto’ īnlanh, whunh, nuqoīlhnīshnu khutsīlunu masi nulotlowdotsuduosh whūtlelhtsun whūyatsuduwhūduta yilh dena dzayu yilh, nucōwhūzūn kūta nucowduwhunīlun ghunīt, dena tsun’ kūta nunkotenua dutlishtsun’: [Whunonthlutsun eyinu kodīt whŭ whuyatsuduwhūduta yilh bownīghīn-nishnu eyinu dowhudutadluo masi yilh nulotlowcula tsuwhŭka dunttanu wun.] Masi nulotlowdotsuduosh, dena līlhtsinh, dena uqonanīlhtosh, kūta jonh tsuwhunish whūzūn whūlotlōwhūdīla khughunīt; īndunh dutlish whunonthlutsun, nudatsun nucowduwhunīlun dīcoghi thlootsun whuyilhtsuwhūdunīja, nunkog nowhūdukat yit, dena Kowhulud, J X kagwo’; cōwhūzūn whutsutsawhunish kūta dīcokh whūghowhūni ghunīt. Kūta nu tsun’ tsukhudīdash, nugoshwuduwhūduta dutlishtsun ghunīt, whuīni tlīwhudalotsun dena lotlōwhudīla, tuwhŭwun dena dzayu thlootsun masi tolu; kūta nudowhŭdutadluo solhtsīlh, dena tavanu whuyan khakha cinu, īndunh dena whunīyu yīt, nuqoīnish whutsun utuwholotlowtsutulya whukagwo’, kūta nunowulh sūwhūdudunītsun kūta tlīwhudalotsun whuyīt tsodelh dena dzan tuwhŭnalhtatsun; J X, dena Kowhulud kagwo’, udunh tsun’, nuyilh kūta Cununkoo Sŭūduduniyi yilh, yiniwhūtadluo kūta whutunalhno dutlish whūwŭlu, nun’ whūlogha whūtolhdlua. Amen.

Prayer of St. Chrysostom.

    Thluwhūduta yilh nughānish Vit nunh whutsutsawhunish dena tloghīnlhtan kodīt cīthluke whuīni yilh dena khukhudīdash nutsun tsutolhtsilh: kūta whūnitocudanīnonh nuūzu yīt notīkhnu o tokhnu nownīnīdatlh du nudatsun cuwhūdutolkut khuvlotlowdutughīlalh; Kowhulud, nuqoīlhnīshnu khuvu tēnīwhūdulīt kūta khuvu whŭdulkut whŭqa kodīt dunlhan; jo nun kog nuthloodowhutli whuyilh sodunishtsun dudenanlakh, kūta nun’ bunowhutodulaghi yīt ututo whunish. Amen.

2 Cor. xiii. 14.

    Dena Kowhulud, J X, bucōwhūzūn, Vit bucowtuwhúnīlun, kūta Cununkoo Sŭūduduniyi nīlhkunua whunh dutlishtsun ututo dena yilh dowtta. Amen.

 

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld