The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Service Book in the Dialect of the Qlīyukuwhūtana Indians
Portions of the Book of Common Prayer in Upper Koyukon (1908)

 


THE LITANY,
OR GENERAL SUPPLICATION.

BUYICUTSODOWHUDLIYI.

    Vit Yokog Whuto’; whunh tsonttena udowyatsunduwhūduta nosokhudīlhta dena ūdīnī.
    Vit Whutenua, nunn Noūghīkadunh; whunh tsonttena udowyatsunduwhūduta nosokhudīlhta dena ūdīnī.
    Vit Cununkoo Sūūduduniyi, Whuto’ kūda Whutenua tsunh nīdolulunh; whunh tsonttena udowyatsunduwhūduta nosokhudīlhta dena ūdīnī.
    Tokhnu Cīthlukunh yīt, sūūduduniyi, nuzūni tadluoyi, Tokhnu kūda Vit Cīthlukunh whūlan; whunh tsonttena udowyatsunduwhūduta nosokhudīlhta dena ūdīnī.
    Kowhulud, dena tsowhūtaa kūda dena whuto’ īnu khuvu tsowhūtaa yilh unowūlnish sūū; kūda dena tsowhūtaa ghunīt dena unowhūwūlhyokh sūu; Kowhulud nuzūnunh, dena wun yatsunduīnta, nucīlhka’ka wun yatsunduīnta, nelukonu dīcoghe yilh noūghīnkatnu, kūda ututo dena tsu nuyīnwhutolhdleda.
    Kowhulud nuzūnunh, dena wun yatsunduīnta.
    Whūzūa kūda whūnakh yilh dutlishtsun whucoutsunh; tsowhūta whucoutsunh; tsontayi qoīnīyu kūda bucu nubaghu whucoutsunh; nu ūcuwu’ whucoutsunh kūda ututo cuwhūtunolyokh whucoutsunh.
    Kowhulud nuzūnunh, cudodenanulhtash.
    Whudzayu nakhadun dunta whucoutsunh; sowhudeltsīsh, kūda whokulu whūtadluo tsunh, kūda nowhunttokh whucoutsunh; whokotenītsututakh, kūda tsudowhudatta, kūda tsotsuwhūlhtta, kūda dutlish tsonīlhtsudutodluttaa du whucoutsunh,
    Kowhulud nuzūnunh, cudodenanulhtash.
    Dutlish tuwhunīlun tsowhūta jo tuwhuttan whuyilh whucoutsunh; kūda nun’ kogu, whutlunh, tsontayi whūtsīda dutlishtsun whucoutsunh,
    Kowhulud nuzūnunh, cudodenanulhtash.
    Nulhtuntsun khucīldzish du kūda ulhtsīsh cokh whucoutsunh; nujit whūdīlhta du, cutakh kūda whudītsan whucoutsunh; nubakh kūda nīlhtsululugha whucoutsunh; kūda whundunh whūcutaa whulakh whucoutsunh,
    Kowhulud nuzūnunh, cudodenanulhtash.
    Dutlishtsun cutsunh nunoyunīcutsututakh, nīlhghunīt nīlhtudocuzutoluyalh, tlīwhudalo whuttsun nubakh whucoutsunh; whukonelhtun nowhunttokh dutlish, udughunī tsuwhutolhcelh, kūda nīlhqanīsodelh whucoutsunh; whudzayu delu, kūda nu kunaju nu dowhūdoduwon yilh cusowhudīana whucoutsunh,
    Kowhulud nuzūnunh, cudodenanulhtash.
    Whutlun’ ūdalīdunīc sūwhududuni nuwhunelī whukagwo’; nu whūghīlu’ sūwhududuni kūda nadocudatonh whukagwo’; tūtsunyi nīdlutsīnh, nu sīlhto whūnīlhlet, kūda nu kowhūdlunīc whukagwo’,
    Kowhulud nuzūnunh, cudodenanulhtash.
    Nu whunītulīt kūda nu tolela lukonu whukagwo’; nucu nīlhwhudatoyi kūda nu tsawhūnanīlīt whukagwo’; dīcoghitsun nu cutaa kūda nu nīīlnīc whukagwo’; whutadluo tsun nu nolīdinh kūda nu whūtutaltlit whukagwo’; kuda Cununkoo Sūūduduniyi nīdanīlīt whukagwo’,
    Kowhulud nuzūnunh, cudodenanulhtash.
    Dena okho cutsutuwhunish nīlhcuduntu; dena okho whūzūn nīlhcuduntu; nīwhulec tu, kūda khudoūdutolyūsh dunh dzan whuyīt,
    Kowhulud nuzūnunh, cudodenanulhtash.
    Kowhulud Vit, whunh tsonttena hui dena ūlalīlhtlon; kūta khuka tutughltta tuwhūwun nu wocughalyo Sūūduduniyi nilhkatsun tlīwhudalotsun whutsun khughunī konītughitunish kūta whutsun kowdowhudutughīlulet;
    Kowhulud nuzūnunh, hui dena ūlalīlhtlon.
    Khuka, dutughīta tuwhūwun dutlishtsun konīīdulītnu kūta buwodowhudīttanu kristyun nulanhnu whūzūntsun khuvu dītughīlhttli kūta khuvu koītunughīlhtosh, cōwhūzun khuvu lotlowdutughīlalh tuwhūwun tlīwhudalotsun whūnowulh dukhudutoni kūta thloo khuvu yilh whūtolu;
    Kowhulud nuzūnunh, hui dena ūlalīlhtlon.
    Khuka dutughīta tuwhūwun dutlishtsun bishup īnu, prīst inu, kūta dikun inu khuvu cītunghīlhdzash nu kunaju thlootsun whuyilhkhutodunish kūta whukadokhudutolnishtl whuyilh; tuwhūwun khow khuwhutolnic kūta whūthīltsun whunowulh dukhutonīlh, whuwhunishtsun kūta whūkowcukhunelhtunh tsun whukagwo’;
    Kowhulud nuzūnunh, hui dena ūlalīlhtlon.
    Khuka dutughīta tuwhūwun koītunīshnu nucu cughalyoo ta whutsun khuvtughīlalh;
    Kowhulud nuzūnunh, hui dena ūlalīlhtlon.
    Khuka dutughīta tuwhūwun nu cīlhka’ka dutlishtsun whūzūntsun khuvu talīlhttli kūta khuvu konanīlhtosh;
    Kowhulud nuzūnunh, hui dena ūlalīlhtlon.
    Whukā dutughīta tuwhūwun nelhthlucoduo whūtana dutlishtsun cīlhthluke ukhuvtughīlhtsīlh, whuzuntsun tukhuvītughīlhthlīnh, kūta nīlhqutukhuyītunodulīnh, khuvulotlowhūdīla;
    Kowhulud nuzūnunh, hui dena ūlalīlhtlon.
    Whukā dutughīta tuwhūwun whudzayu nowtotslni kūta naītunoljudi, kūta nudowhūdoduwon whūqatuwu whūzūntsun tsuwhūtonish, dena lotlowhūdīla;
    Kowhulud nuzūnunh, hui dena ūlalīlhtlon.
    Whukā dutughīta tuwhūwun nu cīlhka’ka dutlishtsun cowsuwhuta whunonthletsun khuvu lotlowhudīla tuwhūwun nu kunaju nosowhudīlhtatsun whuwhūtulolhtlon’, kūta cowtuwhunīlun whutadluotsun whuyilh khuyītolhcelh, kūta Whununkoo whuyoo nowulh dukhutottīsh;
    Kowhulud nuzūnunh, hui dena ūlalīlhtlon.
    Whukā dutughīta tuwhūwun dutlishtsun sīlhtonītatlhnu kūta nododunotokhnu tlīwhudalo whunlo whu nīnokhuvīnīla;
    Kowhulud nuzūnunh, hui dena ūlalīlhtlon.
    Whukā dutughīta tuwhūwun nudadluyonu nughanī khuvīlhtsī; kūta budzayu īlhtlelnu whūzūntsun tukhuvīlakh kūta khubowun nīnīnish; kūta whutuīltlītnu tukununokhuvītughīlalh; kūta whutujalh Cununkoo Tsontayi dena ka ttloghu buquntsudutolghulh;
    Kowhulud nuzūnunh, hui dena ūlalīlhtlon.
    Whukā dutughīta tuwhūwun eyinu dutlishtsun khawhūnījitsun tuntanu, nosodīlhtuna, kūta buyilh cutsuntuwhūttanu, cutokhuvīlhtash, khubowun nīnīnish, kūta whūzūntsun tukhuvīlakh;
    Kowhulud nuzūnunh, hui dena ūlalīlhtlon.
    Whukā dutughīta tuwhūwun eyinu dutlishtsun nun’ koqu tū koqu whuyilh koīdudalhnu, soltuna dutlishtsun khawhunījitsun nīwhūtīlhtashnu, eyinu dutlishtsun abanilanu kūta sakayu yozu ukonanīlhtosh; kūta eyinu dutlishtsun buwhulyokhnu kūta tsulhnakhnu nowulh khubōwun yatsunduīnta;
    Kowhulud nuzūnunh, hui dena ūlalīlhtlon.
    Whukā dutughīta tuwhūwun sakayu butokulnu kūta bukwunh nīnīdaknu, kūta eyinu dutlishtsun tsunayo nilanu kūta whunonīdocuzulhdakhnu khuvu qutughīni kūta khuvu qonanīlhtosh;
    Kowhulud nuzūnunh, hui dena ūlalīlhtlon.
    Whukā dutughīta tuwhūwun nunkodenua dutlishtsun khuvu ghunīt nuyukhdocelic;
    Kowhulud nuzūnunh, hui dena tilalilhtlon.
    Whukā dutughīta tuwhūwun dena cū nubaghu, whunonīdenaculhletnu kūta dena ghunīt whutsitnu khuvu tsowhūtaa unwhūtīla kūta khuvu dzayu cutsunodīla.
    Kowhulud nuzūnunh, hui dena ūlalīlhtlon.
    Whukā dutughīta tuwhūwun nunnkogu nulhyaghi nuzūni dena lotlōwnula kūta dena okho buqonanīlhtosh, tuwhūwun cun nonadlutyonhdu bōw tsenuan solu;
    Kowhulud nuzūnunh, hui dena ūlalīlhtlon.
    Whukā dutughīta tuwhūwun thlootsun cutsunonīsotuktlh dena lotlowhudīosh, dutlishtsun dena tsowhūtaa, dena whotsuwhūtni, kūta whuyilhtsuwhūdunījutsun dena wun yūunwhutīla; kūta nucu Cununkoo Sūūduduniyi cōwhūzūn yilh dena undīla, tuwhūwun dena whunīyu nosolhtsīlh nu kunaju sūūduduniyi qatōwu;
    Kowhulud nuzūnunh, hui dena ūlalīlhtlon.
 

 

Vitowhudīlhta bu Tenua, hui dena ūlalīlhtlon.
Vitowhudīlhta bu Tenua, hui dena ūlalīlhtlon.
Vitowhudīlhta Tuvīkoyu, nunnkogu whu tsowhūtaa noīlhcujunh;
Nu whūdalughatlh tsūttanh.
Vitowhudīlhta Tuvīkoyu, nunnkogu whu tsowhūtaa noīlhcujunh;
Nosokhudīlhta dena ūdīnī.

Krast dena ūlalīlhtlon.
Krast dena ūlalīlhtlon.
Kowhulud nosokhudīlhta dena ūdīnī.           
Kowhulud nosokhudīlhta dena ūdīnī
Krast nosokhudīlhta dena ūdīnī.
Krast nosokhudīlhta dena ūdīnī.

Kowhulud nosokhudīlhta dena ūdīnī.
Kowhulud nosokhudīlhta dena ūdīnī.

Khutsukhududalh.

    Dena Whuto’, dena tsowhūtaa kogu nu whuyukhdoculic yilh whunīnelhan, whowyatsudu whūduta yilh khutsukhudīdash: kūda, uwhuyi tsowhūtaa dutlishtsun thloo whoko qowhūtklunic tsun dena coutsunh khanīlhnīsh, nu Uzu tunalhno ghunīt; kūda dena ghunīt whūdalīsh dutlishtsun nu whuyukhdoculic thloo whudonīzītolhta tsuwhūwula, kūda ututo nu kowtsuwhutolhdakh sūwhūduduni kūda whutadluo tsuwhuyilh tsuwhunish tsukhukagwo’, nu solho kūda nu whudunalhno yilh; kūda whuyan dena okho nīlhkunua noulhtsīyunh kūda khuquunīnunh, J X, dena Kowhulud, kagwo’. Amen.

General Thanksgiving.

    Vit, thluwhūduta yilh nughanish, goshwuduwhūduta dutlishtsun Whuto’ īnlanh, whunh, nuqoīlhnīshnu khutsīlunu masi nulotlowdotsuduosh whūtlelhtsun whūyatsuduwhūduta yilh dena dzayu yilh, nucōwhūzūn kūta nucowduwhunīlun ghunīt, dena tsun’ kūta nunkotenua dutlishtsun’: [Whunonthlutsun eyinu kodīt whŭ whuyatsuduwhūduta yilh bownīghīn-nishnu eyinu dowhudutadluo masi yilh nulotlowcula tsuwhŭka dunttanu wun.] Masi nulotlowdotsuduosh, dena līlhtsinh, dena uqonanīlhtosh, kūta jonh tsuwhunish whūzūn whūlotlōwhūdīla khughunīt; īndunh dutlish whunonthlutsun, nudatsun nucowduwhunīlun dīcoghi thlootsun whuyilhtsuwhūdunīja, nunkog nowhūdukat yit, dena Kowhulud, J X kagwo’; cōwhūzūn whutsutsawhunish kūta dīcokh whūghowhūni ghunīt. Kūta nu tsun’ tsukhudīdash, nugoshwuduwhūduta dutlishtsun ghunīt, whuīni tlīwhudalotsun dena lotlōwhudīla, tuwhŭwun dena dzayu thlootsun masi tolu; kūta nudowhŭdutadluo solhtsīlh, dena tavanu whuyan khakha cinu, īndunh dena whunīyu yīt, nuqoīnish whutsun utuwholotlowtsutulya whukagwo’, kūta nunowulh sūwhūdudunītsun kūta tlīwhudalotsun whuyīt tsodelh dena dzan tuwhŭnalhtatsun; J X, dena Kowhulud kagwo’, udunh tsun’, nuyilh kūta Cununkoo Sŭūduduniyi yilh, yiniwhūtadluo kūta whutunalhno dutlish whūwŭlu, nun’ whūlogha whūtolhdlua. Amen.

Prayer of St. Chrysostom.

    Thluwhūduta yilh nughānish Vit nunh whutsutsawhunish dena tloghīnlhtan kodīt cīthluke whuīni yilh dena khukhudīdash nutsun tsutolhtsilh: kūta whūnitocudanīnonh nuūzu yīt notīkhnu o tokhnu nownīnīdatlh du nudatsun cuwhūdutolkut khuvlotlowdutughīlalh; Kowhulud, nuqoīlhnīshnu khuvu tēnīwhūdulīt kūta khuvu whŭdulkut whŭqa kodīt dunlhan; jo nun kog nuthloodowhutli whuyilh sodunishtsun dudenanlakh, kūta nun’ bunowhutodulaghi yīt ututo whunish. Amen.

2 Cor. xiii. 14.

    Dena Kowhulud, J X, bucōwhūzūn, Vit bucowtuwhúnīlun, kūta Cununkoo Sŭūduduniyi nīlhkunua whunh dutlishtsun ututo dena yilh dowtta. Amen.
 


 

 

COLLECTS.

First Sunday in Advent.

    Vit thluwhūduta nughanish, nucōwhūzūn dena lotlownula tsughelh yīt whukwoīnīyu untsuwbutula tsuwhoko, kūta khucīldzash dena undīla, kodīt jo tsuwhunish duwhuyīt, nudatsun ī nudenua J X nosowhudīlhtta tsuwhuyīt dena wunh naghīyo: īt whŭwun whondaghu dzan yīt whuduguduwhūta whudunalhno yilh nonotodolh nīnīdaknu whunishnu yilh cudoūdutolyūsh dukhughunīt, īdu ututo whunish ghunīt duguudannosolhnish, udunh bu kagwo nu yilh duntanunh kūta nu yilh Kowhuludunh Cununkoo Sūūduduniyi yilh, kodīt kūta ututo khughunīt. Amen.

Second Sunday in Advent.

    Kowhulud nuzūnunh, udunh bu kagwo’ dunatla sūūduduniyi nudunadluduc buyilhwhutoduniyi laghu; whuquduwhŭtatsun tsūlūwulhttlonh, bukatow eu tsuwhūkha’, batsuwhudūlhīkh, budotsuwhudūlīkh, kūta dena yīt khuwhutūlhyīsh, īt whuqu whow nīwhunish nukunaju sūūduduniyi nudocūdenaldzui’ kagwo ututo whunish whuwowhūnī nuzūni ututo whutlelhtsun tsūwutŭnh, nudatsun ī dena utlhyīyunh J X yīt dena lotlowhughīnonhtsun. Amen.

Third Sunday in Advent.

    J X dena Kowhulud, tlawhŭ nīyonunh udunotlu cutalīltanh nunoduba sūwhudutolīlunh laghu; khuqu duwhutatsun gingkhe īnu nōwhuyilhtsuwhudunījuyi sūwhūdudunitsun whŭkonaltoshnu nunoduba sūwhudūlakh, cūlīlhtlonhnu dzayu tlīwhudalo whutsunh cutsunonīkhudutotukh tsu dukhuwhūlakh, īt whŭwun nonaghīnduyodu nun’ udoūdutughīlyūsh tuwhŭwun, ītu nodenaīnelhcūt tsukhoko, nunh, Whuto’ yilh kūda Cununkoo Sūūduduniyi yilh whūn-nish kūda ututo kowhūl-let, ututo Vit cīthluke whūlan nun’ whūloghu whūtolhdlua. Amen.

Fourth Sunday in Advent.

    Kowhulud, nunughanīyu nutleli nelhtsīyi yilh denatu nīwhosh nutsun tsukhudīdash, kūta nūnughanīyu akha dena ukonanīlhtosh; tuwhŭwun anteī sadlugwoc dunh dena tsowhūtaa ghuuna tsudunluushtl dunh, nucōwhūzun dīcoghi kūta nucowtuwhunīlun akha cīthlow denawun nīn-nish kūta cudodenanula, nutenua dena Kowhulud, nīnīkat whudanīlit tsukhukagwo’, udunh butsun nunh yilh kūta Cununkoo Sŭūduduniyi yilh whutunalhno yilh yŭkhtūwulo nun’ whūlowa whutolhdlua. Amen.

Christmas.

    Vit thluwhūduta nughanish nunh kūta whuyan nutenua dena lotlowghīnlhtanh dena zuc qudutonīlh ghunīt, kūta nudatsun kodīt khuqu cīlyilhtsudunījuhanh tsunh buwhūlanh; īt whūwun nodenawhulhtlat kūta nucōwhūzun kagwo’ dena nalīlyonh nutenuaka laghu, īt utu dzan tu kodīti nowhūdulash nu Nunkoo Sŭūduduniyi kagwo’; dena Kowhulud J X kagwo’ udunh whunish kūta nuyilh Kowhuludunh īdi Cununkoo yilh, ututo Vit cīthluke whūlanh, nun’ whūlowa whutolhdlua. Amen.
 

 

The Epiphany.

    Vit, nunh tlŭnh dolishtli kagwo’ nudenua kūta whuyan whūldladunh gheltlonu tsun buzonīnīnlhtanh; whuyatsuduwhŭduta yilh whŭku dudenaīnlhthlen, īt whŭwun whunh kodīt whukanīwhulīt kagwo’ nuyilhwhudunish tsukhuqu jo whunish tlowun whutunalhno yilh Vit īnlanh tsun’ thlootsun khukasolhnishtl; J X, dena Kowhulud, kagwo’. Amen.

First Sunday After the Epiphany.

    Kowhulud, whuyatsuduwhūduta yilh nucīlhka’ka nokokhunashnu cubuyīkhutsukhudīdayī īnlhcūt nutsu khutsukhudīdash; kūta cughīlhthleyi khuyuwun qotodunīyi khītunolhan’ kūta khuyilhtodunishtsun tukhubīlakh, cūn whūzūntsun yuwhŭtsun dukhutottīsh tuwhūwun cōwhūzūn whunughānish yilh cuwhūttanh; J X, dena Kowhulud, kagwo’. Amen.

Second Sunday After the Epiphany.

    Vit thluwhūduta yilh nughanish, kūta ututo whunish, Nunh cughīlhthleyi dutlishtsun yo yīt nun’ kogu yilh whutsun kowhūlet; Nu cīlhka’ ka khuvu khukhudīdash goshwuduwhūduta yilh ūlalīlhtlon, kūta dena dzan yīt duwhunalttatsun nuwhudalughatlh tsūttan; J X, dena Kowhulud, kagwo’. Amen.

Third Sunday After the Epiphany.

    Vit thluwhūduta nughānish kūta ututo whunish, whuyatsuduwhūduta yilh dena tsun’ whūnītsun whunīnlhan, tsukhughuuna khawhunījitsun kūta whuttozīlhttatsun dutlishtsun whŭwun nelhnishtsuna nītcodanīlnīsh dena wun nītughīnish kūta dena qutughīni tuwhŭwun: J X, dena Kowhulud, kagwo’. Amen.

Ash Wednesday.

    Vit ututo kūda thluwhūduta yilh nughānish, nunh tsīyotsun whūlīlhtsīn tsowhūdīnlhtta kulu, kūda eyinu dutlishtsun cutsunonīdudukhnu khuvu tsowhūtaa unwhūtīla, whudzayu kodīdi dena yīt nelhtsī, whunh dena tsowhūtaa wun dzatsulyakh kūda tsudotsuwhunalhghāla khudocutsuwhudelhnīsh, tuwhŭwun nutsunh Vit dutlish whuyuldidocelic dena tsowhūta thlootsun unwhūtīla, J X, dena Kowhulud, kagwo’. Amen.

Trinity Sunday.

    Vit thluwhūduta nughānish kūda ututo, whunh nukonītunīshnu cōwhūzūn dena lotlowghīnlo tuwhŭwun anteī ututo tokhnu cīthluke yīt whutunalhno thloo kanītsudakh, kūda cūn cīthluke uldladi tsun’ khutsukhudīdash yūdugŭ whunughanīyu yīt whukugwo’; Jonh whukawhulīt duwhuyīt dena ūtalīlhttlun nutsun tsukhudīdash, kūda ututo dena nobunwhudīlhtatsun dutlishtsun whucoutsunh dena wocūwdughīnelhanh, Nunh whūn-nish kūda Kowhuludi, Vit cīthluke īnlanh, nun’ whūlowa whūtolhdlua. Amen.

Second Sunday After Trinity.

    Dena Kowhulud, eyinu nanuljitnu kūda nucōwduwhunīlun yilh khanīnelhdaknu ututo khunodulīnīyu tsun’ khuvu qonanīlhtosh kūda khuvu qununī; dena ūntŭnh, nutsun khutsukhudīdash, nutozīlhta whūzūntsun khukagwo’ dena wocūwdughīnelhanh, kūda utathlootsun nu ūzu sūūduduniyi wuduwhŭyītunolīnh kūda batsuneljit tsu dudunanlakh; J X, dena Kowhulud, kagwo’. Amen.

Visitation of the Sick.

    Kowhulud, yokog whutsunh whūnīnlhan, jonunh nīnlhan, būnunho’ kūda nonlhzūkh, Nu cōwhūzūn naghu yilh bu kogu whunīnlhan, whūzūntsun dutotta kūda nu kanītolelh tsutunlakh, whuqunīghīlhonu khawhŭnījuta whucoutsunh buqununī, kūda whūdalughatlh tsun kūda nolīlhyish whūqu ututo bu qonanīlhtosh: dena Kowhulud, J X, kagwo’. Amen.
 


 

 

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld