The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Cheyenne Service Book
Portions of the Book of Common Prayer in Cheyenne

 


Cheyenne is a Native American language of the Algonquian family spoken today by about 1700 people mostly in Montana (Northern Cheyenne) but also in Oklahoma (Southern Cheyenne).

The history of Cheyenne connections to the Episcopal Church is tied closely to the life of David Pendleton Oakerhater (c. 1850-1931) a Cheyenne warrior baptized in Syracuse, New York, in 1878, and ordained to the diaconate in 1881. He founded schools and missions in Oklahoma, working among his people until his death on 31 August 1931. He is commemorated in the Episcopal Church on 1 September. Pendleton assisted the Reverend David Augustus Sanford in the translation of this liturgical booklet, the only known Anglican text in Cheyenne.

D. A. Sanford was graduated from the University of Wisconsin in 1875, and from the Philadelphia Divinity School in 1878. He served as a missionary to the Cheyenne and Arapahoe Indians at Bridgeport, Okla., from 1894-1907.

 

 

Thanks are due to Richard Mammana, who obtained and transcribed the text.

 

CHEYENNE
SERVICE * BOOK.

 

Compiled by
Rev. D. A. SANFORD.

 


SHAWNEE, OKLA.,
CHURCHMAN PRESS
1900
 


 

    Ahän aists-nehoo hamähayunnä-istsimhiyun; netäo hoe hagotomätone. Hab. 2:20.
    Napävatän, tsahatäis ’sstäis-nivom himhiyon Ahän. Ps. 122:1
    Nätäohäe nä nätänhoh?tsivo neoha, nä nätätsitto: Neho, nätävsivoatä hanäässists haäma nä etow. St. Luke 15:18.
    Häoenätow Ahän tsyhpävä dämänots tsissäädonsohanaits; netä hoe tsyh?naits däsinnaehow. Ps. 96:9.

CONFESSION.

Tsahotänäist nä tsishevätämäits Ahän, nemayo nenohayoohim, Däämä neämetänow; Nesää-ähtohenun hemäh˙histoemänistuts; ih˙ hämä evänu dänuwoh nä hatu tsayoto-saih˙hänunst, nä hatu tsissäävinhesheveists; nä emissää epavä moh˙tiis; nä etatu Ahän nishevätämääne, tseoh˙sheyo oh˙toatästow; tseishsäävish vehoissänes Mähamähayo, tsaavä-momoh˙tse-nätänuh˙-tow tseoh˙toatästow; Oosaish hoaavätämenän tsepävä pävinhishenän wostäne-tsishevätäm tseto Tsenetästs Jesus Nemähayunnämän. Tsemittäits shevätämähistuts Ahän, tsevisheavhits, pävoom, tsishpävätämänoits havahistof. Amen.

Net-häoenäm.

THE LORD’S PRAYER.

Ahän haäma tsahistit, tsemähayunnädämits nevahistots, nenetästowä tsemänohoenon, neoh˙chetänoh˙totots nessone tsithoevä, häpo haäma tsehiss, Hatsishava neh˙mitsimino oishavä nähtämän, Wonänomivi-mino nätä-havsivoiatästonänots, häpo tsehish-wonänomossänits tseoh˙che hätävsivoaotsee, Nevi-wonoä-owimino hävsivivä otä wostäniv-shimino hävsivstui, Tsehish-histsowitto ohätamähistots, vehonstänivistots nä wohoh˙yo evätämäistots, äinitto. Amen.

VERSICLES.

M. Ahän, tätäin nätsinnänuts.
P. Nä tsinnäne tsyhwosatsimenut nähasepävedänome.
M. Woishetänutof Ahän, nä ämät Haihä, Mähayunnämättäsoomä.
P. Tsyhmoneäsav avhastof, hatsetsehä, tsittä toom äminhiss, histänof tsää-howähn-nehahän. Amen.
M. Tsypäve dänuts Ahän.
P. Nä Ahän havahistus tsevishepäve dänuh˙dowätse.
 

 
VENITE (from Psalm 95.)

1. Nenäes, nechisheäsinooton Ahän: nä tsetsestähän tsewoishedänom tsyh˙egonäes tsivostänivhits.
    2. Nenäes, hato tsisto tsyh˙howits hähoä: netäshewoesononst atowänots tsepävadänohon.
    3. Ahän ahohättämäa Mäh˙amähayo: ahohättämäa netäoots haämä tsyh˙wowois.
    4. Nä histähaonots tsyh˙wowosuts hoe: nä tsyh˙egon-omenuts atotsehetsowenuts.
    5. Nä tsemäomoe-äts ahistsowe nä emänists: Histähaonots avisheih˙anänum tsao-omäits hoe.
    6. Nenäes, nä tseishhäwonädowon: nä hos tseio hatsin Ahän Tsyh˙mänists.
    7. Otä Nemähayunnämän nä nenehoewomän tsyh˙wostänevawots tseäenäits histoiv.
    8. Häoenätof Ahän tsyh˙pävä dämänots tsissäädonsohanaits: Netä hoe tsyh˙naits däsinnaehof.
    9. Enstosav hoih˙ne tsisto hoemäovs: nä tsyh˙päväits tsisto hoemäh˙to histänof, nä woestänof tsaadomatsis.
    Woishetänutof Ahän nä ämät Haihä: Mähayunnämättasoomä.
    Tsyh˙moneäsav avhastof, hatsetsehä, tsittä toom-äminhiss, histänof tsää-howähn-nehahän. Amen.

BONUM EST.

    1. Tsyhpävä tsemittäits hähoä Ahän: tsyh˙pävä äsinoanisto havehistots tsyh˙häoahuist.
    2. Tsyh˙hotoänst tsyh˙mahoh˙t shevätstis tsyh˙mawoänääts: ahadomstof henhinno jistiif.
    3. Ninemistuts emätuh˙tä mätänunst: etäpayäehit nimenistuts.
    4. Dätu Ahän: nan manstoewä woishetä-nuh˙tits hotsehoestof.
    5. Nähasewoishetän tsyh˙mittäits: nimenistof hotsehoestof mäitsenivä.
    Woishetänutof Ahän nä ämät Haihä Mähayunnämätasoomä.
    Tsyh˙moneäsav avhastof, hatsetsehä, tsittä toom-äminhiss, histänof tsää-howähn-neha-hän. Amen.

APOSTLES’ CREED.

Näonisseyomätän Mähamäh˙ayo Ahän, Tsaah˙pä-ohätämäs-ts, Tsyhmänits haäma nä hoe. Nä Jesus Christ Hanoko-anoh˙tsitto Tsyh˙mähavitshofs, tsyh˙nistämähayunnäveyos Mähayunnämättäsoomäiva, tsyh˙istäuts tsehaha-ahavst Mary havä, tsyh˙momits-stowoaas Pontius Pilate, tsetsehois, tsyh˙näes, tseäh˙tohos, chaänhuns-hähtono-oma, tsenää-onittots ish haavähihu tsyh˙näes, aavhä-ämioh˙tseho haämä, ahämstoehu mätseämähist Mäh˙amähayo Ahän Tsaah˙pä-ohätämäs-ts. Haämä tsynstosse onisseyomhavhassoins tsinsto-so-hoemäovs tsämitäneniss tsemehäishenätsis.
    Näonisseyomätän Mähayunnämättäsooma: nokof onisseyomätähao, mäno-oamätsistots tsahoh˙aäs, wonänomivätsistots hävs, aväohäistots etof, nä äeno-wostänehivistots. Amen.

COLLECT.

Tsahotoänäist Ahän, nestätsaist stäh˙anuts ayunstänänuts, nestätsaist ahinneinänuts tsahetohiwots, ahavitsof howähe nimesäänooistomewohenän, tsepävetänuts ’sstähan tsevisheyomatommits Mähayunnämättäsoomä nätäto netä-mehotäin nehissemänhäowän täis-nino-hevahinnun, nesoh˙-payuts-hiun Tseyäanäits Christ. Amen.
 

 
COMMANDMENTS.

    Nä aistseho Mähamähayo netäo hato aistsistotots, nä istse-sheists:

    Näneahof Tsenetätto Nemähayunnämetof:

    1. Tsenetässo mähayunno nstseve-mähayo-nämenots netove.
    Ahän, neshevätämäin, hisheasetänom stäh˙awots sheyänom hato hoemänistots.
    2. Nstseve-täome mänsts-tootäts tsemähayonnänitto owähe nä nohäss hivitsowänhistots tsemähiss owähe tseho-issenäss haäma täh˙tohom, havä tseotä hoevä mätivä mähpivä, tsehiss häh˙tonä hoevä. Nstseve nofs-häoenäto nstseve nofseo-osto-onoä homäesto. Näneahof Tsenetätto Nemähayonnämetof, Mähayo tseohätämäitto nä tsenoche-t’sänitto: näoch˙che-vishemäh˙eossonof hastävsivo-atästowawots tseha-histowiss, tseähänewo hanessonewo täe tsenääonitto nä tseneväonitto toe-vävitto nätsensetämäiss. Nä-sheväts-tä-eone-vetowo mätoh˙tnoä nemätoh˙noit-’s tsemehotäiss nä tsehakonetoetänotoss näwowesto-mossaonots.
    Ahän, neshevätämäin, hisheasetänom stäh˙awots sheyänom hato hoemänistots.
    3. Nstseve-totäts-nonoä-nomof hävahistots Tsenetästs Nemähayonnäm, homäisto Mähayo emissääpävoatäaone-vätämo-hä tsetotäts-nonoä-nomowots havahistots.
    Ahän, neshevätämäin, hisheasetänom stäh˙awots sheyänom hato hoemänistots.
    4. Meetänotots tsenisshutäonitto ish mähayunnänehen. Nässohtoä ishav nstseoh˙che-hotseo nä nstse-oh˙cheneshive netäo nst-hotseohistots. Ohä tsenisshutäonitto ish, ish tsevishe-ossotomo-istowits Tsenetästs Nemähayonnäm, naih˙owiva nstseoh˙ksää-hotseoehim, neneahof, nahyä nä nstonä, hatäno-nstotseon nä häo-nstotseon, nä mat nstotowäm, nä histoe-wostän tsevaästs enow. Nässohtoä ishav Mäh˙ayo ih˙mänstsino woe nä hoe tsimhäomoheäts, nä netää tseto-hesähissots nhino, nä aohänoaho tsenisshutäonitto ish, ih˙hisse wowoh˙ne-nashenestäno mähayunäishav, nä ih˙mähayunäno.
    Ahän, neshevätämäin, hisheasetänom stäh˙awots sheyänom hato hoemänistots.
    5. Onoätämä ahyo nä neshk nonoh˙pä nsts-häish-awostän-ihive hoevä Tsenetästs Nemahayonäm tsemittätä.
    Ahän, neshevätämäin, hisheasetänom stäh˙awots sheyänom hato hoemänistots.
    6. Nstseve-netoenähäne.
    Ahän, neshevätämäin, hisheasetänom stäh˙awots sheyänom hato hoemänistots.
    7. Nstseve-nosheyo-che-enots tsevestomots.
    Ahän, neshevätämäin, hisheasetänom stäh˙awots sheyänom hato hoemänistots.
    8. Nstseve-oh˙chenomäts.
    Ahän, neshevätämäin, tsahit-whoyo netä hoemänistots nestähiv, stäonäh˙tunän.
    9. Nstseve-oh˙cheästom emomäh˙emo netonha toistots.
    Ahän, neshevätämäin, tsahit-whoyo netä hoemänistots nestähiv, stäonäh˙tunän.
    10. Nstseve-hoämo-häwo netonhatoistots havanots, nstseve-hoamo-häwonotto netonhatoistots histsehim, hivä hatäno-histotseon hivä histotoäm nä mät häwohooh˙tähäm nä mät nohäss owähe hastseyoh˙ts.
    Ahän, neshevätämäin, tsahit-whoyo netä hoemänistots nestähiv, stäonäh˙tunän.


PSALM 23.

    1. Tsenetästs nähane-atämistowinots, howähe nätsää-hoehätsto.
    2. Täss näoh˙che ofshemäne tsishekooits; täss näoche-naaväotseä tsehish-hakoomoaäts.
    3. Epavomoh˙tämän nämätäsoomä: näoh˙che-naaväotseä mayo tseh˙änowewostäne-havistowits havitof.
    4. Haaha! homäsowitto täss näämin tseh˙owaooistä näastots tseh˙vaato nämissääato howähe hävs; otä net’ savioh-tsime stoh˙to nähiststähäo.
    5. Nenestä-ahän täh˙amissistots mäato nävaämeo: nämakon nevishhinin’ amowe ämskavä näpavatänoh˙tots aha-iotomohin.
    6. Onissyomitto pavatsistätots nä shevätstästots nätshoeoe oishavä tsehwostänahivitto: nä-tseavhäs Tsenetätsiss himhiyon äenitto.

Hear what Our Lord Jesus Christ saith:

Aätoh˙ Nemähayunnämän Jesus Christ tsahais: Mehotäts Nemähayunnämän Mäh˙amähayo avissewotänuts nestätshaist stäh˙äwots, nä ämät avissewotänots nestätshaists newostänihivistoewots nä ämät avissewotänuts nestätshaist shetänuh˙towewots. Hato wowoenut mäh˙hoemänistuts. Nä ämät neshonäow; Mehotäts hapo tseshish mehotätsetoh˙. Nä hato neh˙ hamäh-histoemänistuts.

 

 

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld