The Holy Eucharist:
Rite Two

 

 

 

The Word of God

Ka ˙Eukalikia Hemolele:
Ke ˙Ano ˙Elua


Ka ˙Ölelo a ke Akua


A hymn, psalm, or anthem may be sung.

The people standing, the Celebrant says

Pömaika˙i ke Akua: Ka Makua, ke Keiki
a me ka ˙Uhane Hemolele.
People A pömaika˙i ho˙i kona aupuni, i këia manawa a
mau loa aku. ˙Ämene.


In place of the above, from Easter Day through the Day of Pentecost

Celebrant Aleluia. Ua ala hou ˙o Kristo.
People Ua ala hou nö ho˙i ka Haku. Aleluia.

In Lent and on other penitential occasions

Celebrant E ho˙opömaika˙i i ka Haku näna e kala mai i
ko käkou mau hewa;
People Ua mau kona aloha a mau loa aku.
 

The Collect for Purity

 

 

 

 

 

The Gloria

 

 

The Celebrant may say

E ke Akua mana loa, ua wehe ˙ia nä na˙au a pau iä ˙oe;
ua ˙ike ˙ia nä makemake a pau
e ˙oe, a ˙a˙ohe mea i hünä ˙ia mai iä oe:
E ho˙oma˙ema˙e i ka mana˙o o ko mäkou mau na˙au
me ka ulu o kou ˙Uhane Hemolele, i hiki ai iä mäkou
ke aloha hemolele iä ˙oe
a ho˙onui pono i kou Inoa hemolele ma o Kristo
ko mäkou Haku. ˙Ämene.


When appointed, the following hymn or some other song of praise is
sung or said, all standing

Nani i ke Akua ki˙eki˙e,
  a maluhia i käna mau känaka ma ka honua nei.
E ka Haku ke Akua, ka Mö˙īlani,
ke Akua mana loa a me ka Makua,
  ke ho˙omana nei mäkou iä ˙oe, 
  ke mähalo nei mäkou iä ˙oe,
  ke ho˙omaika ˙i nei mäkou iä ˙oe no kou nani.

E ka Haku Iesu Kristo, ke Keiki kamakähi a ka Makua,
Ka Haku ke Akua, ke Keikihipa a ke Akua,
lawe aku ˙oe i ka hewa o ke ao nei:
  e aloha mai iä mäkou;
noho ˙oe ma ka lima ˙äkau o ka Makua:
  e loa˙a ko mäkou pule iä ˙oe.
No ka mea, ˙o ˙oe wale nö ka Mea hemolele,
˙o ˙oe wale nö ka Haku,
˙o ˙oe wale nö ke Ki˙eki˙e Loa,
  ˙o Iesu Kristo, 
  me ka ˙Uhane Hemolele
  i ka nani o ke Akua ka Makua. ˙Ämene.


On other occasions the following is used

E ka Haku, e aloha mai.
E Kristo, e aloha mal.
E ka Haku, e aloha mai.

 

The Collect

 

Ka Pule ˙Ohia o ka Lä


The Celebrant says to the people

People E noho pü ka Haku me ˙oukou.
A me ˙oe ho˙i.
Celebrant E pule käkou.


The Celebrant says the Collect.

People ˙Ämene.
 

The Lessons

 

Ka Ha˙awina


The people sit. One or two Lessons, as appointed, are read, the
Reader first saying

He Ha˙awina mai ____________________.

After each Reading, the Reader may say

People Ka ˙Ölelo a ka Haku.
E ho˙omaika˙i i ke Akua.


Silence may follow.

A Psalm, hymn, or anthem may follow each Reading.

Then, all standing, the Deacon or a Priest reads the Gospel, first
saying

People Ka ˙Euanelio Hemolele o ko käkou Haku,
˙o Iesu Kristo ma ____________________
E ho˙onani iä ˙oe, e ka Haku Kristo.

After the Gospel, the Reader says

People Ka ˙Euanelio o ka Haku.
E ho˙omaika˙i iä ˙oe, e ka Haku Kristo.
 

The Sermon

 

 

The Nicene Creed

 

 

Ka Ha˙i˙olelo

 

On Sunday and other Major Feasts there follows, all standing

Ka Mana˙o˙i˙o Nikia

Ke mana˙o˙i˙o nei käkou i ke Akua ho˙okahi,
  ka Makua Mana loa,
  ka mea näna i hana i ka Lani a me ka Honua,
  a me nä mea a pau i ˙ike ˙ia, a i ˙ike ˙ole ˙ia ho˙i.

A i ka Haku ho˙okahi, ˙o Iesu Kristo,
ke Keiki hänaukahi a ke Akua,
i loa˙a i kona Makua ma mua o ka honua a pau,
ke Akua o ke Akua, ka Mälamalama o ka Mälamalama,
he Akua maoli no ke akua maoli,
i ho˙ohua ˙ia, ˙a˙ole i hana ˙Ia,
i like ke ˙ano me ka Makua.
Näna i hana i nä mea a pau.
˙O ia kai lilo mai i Ho˙öla no käkou no nä känaka
  a iho maila mai ka Lani mai:
i ho˙olilo ˙ia i i˙ o e ka ˙Uhane Hemolele
  ma o Malia Pu˙upa˙a la, a lilo a˙ela i kanaka.
Ua kumakaia ˙ia no käkou ma lalo o Penetio Pilato;
  ua ho˙omanawanui ˙o Ia, a ua kanu ˙ia ho˙i.
  I ke kolu o ka lä ala hou maila ˙o ia
    e like me kä ka Palapala Hemolele;
  a pi˙i akula I ka lani
    a noho iho la ma ka lima ˙äkau o ka Makua.
  E hele hou mai ana ˙o ia me ka nani,
    e ho˙okolokolo i ka po˙e ola
    a me ka po˙e make, a ˙o kona aupuni, ˙a˙ole loa e pau.

A ke mana˙o˙i˙o nei käkou i ka ˙Uhane Hemolele,
  ka Haku, a me ka mea näna i hä˙awi mai i ke ola,
  i puka mai mai ka Makua, a me ke Keiki.
  ˙O Ia pü me ka Makua, a me ke Keiki,
  ke ho˙omana ˙ia nei, a ke ho˙onani ˙ia nei ho˙i.
  Näna i ˙ölelo mai ma o nä Käula la.
  A ke mana˙o˙i˙o nei käkou i ka ˙Ekalesia Kakolika
    ˙Apokolika ho˙okahi.
  Ke ho˙oia nei käkou ho˙okahi papekiko,
  no ke kala ˙ana i nä hala.
  Ke kali nei ho˙i käkou no ke ala ˙ana o ka po˙e make,
    a me ke ola o ke ao e hiki mai ana; ˙Ämene.

 

Prayers of the People
(Form III)

 

Nä pule o nä Känanaka

The leader and People pray responsively

People E ka Makua, ke pule nei mäkou
no kou ˙Ekalesia Katolika Hemolele;
I lilo mäkou i ho ˙okahi.
People  
E ˙ae mai i nä lälä a pau a käu ˙Ekalesia
e mälama iä ˙oe me ka mana˙o˙i˙o
a me ka ha˙aha˙a;
I ho ˙onani ˙ia kou Inoa e nä känaka a pau.
People

Ke pule nei mäkou no nä pīhopa,
nä kähuna pule, a me nä kiakona a pau;
I lilo läkou i kähuna lawelawe pono a kä ˙Ölelo
a me käu mau Kakelema
.
People

Ke pule nei mäkou no nä känaka a pau
nä läkou e lula i nä aupuni o ke ao nei;
I loa˙a ke kaulike a me ka maluhia
ma ka honua nei.
People
E ho˙oülu iä mäkou e ho˙okö i kou makemake
i nä mea a pau a mäkou e hana ai;
I ˙äpono ˙ia kä mäkou mau hana i käu ˙ikena.
People
E aloha i nä po˙e ho˙ëha ˙Ia i ke kaumaha
a me ka pilikia;
I ho˙opakele ˙ia läkou mai kä läkou pö ˙ino.
People
E hä˙awi i ka maluhia pau ˙ole i nä känaka
i hala aku ai;
E mäiamalama ke ao mau loa ma luna o läkou.
People

Ke ho˙onani nei mäkou iä ˙Oe no käu mau käna
i komo i loko o ka hau˙oli;
E ho˙okomo pü ˙ia nö ho ˙i mäkou i kou aupuni
ma ka lani.
 
Celebrant

E pule käkou no ka käkou mau nele
a me nä nele a nä känaka ˙ë a˙e.

The People may add their own petitions.

The Celebrant adds the following Collect.

E ka Makua lani, ua ho˙ohiki mai ˙oe e lohe
i nä mea a mäkou e noi nei i ka Inoa o käu Keiki:
E lawe a ho˙okö i kä mäkou mau nonoi,
ke pule nei mäkou, ˙a˙ole nö e like me mäkou i nonoi
i loko o ko mäkou na˙aupö, a i ˙ole i küpono iä mäkou
i kä mäkou mau hewa, akä e like nö na˙e me ˙oe e
ho˙omaopopo a aloha iä mäkou i käu Keiki ˙o Iesu Kristo
ko mäkou Haku. ˙Ämene.

 

Confession of Sin

 

Ka Mihi ˙ana i nä Hewa

A confession of Sin is said here if it has not been said earlier.
On occasion, the Confession may be omitted.

The Deacon or Celebrant says

E hö˙ike aku käkou i ko käkou mau hala kü˙ë i ke Akua
a me ko käkou hoalauna.

Silence may be kept.

Minister and People

E ke Akua aloha nui loa, ke mihi nei mäkou,
ua hana mäkou i nä hewa e kü˙ë ana iä ˙oe
ma ka mana˙o, ka ˙ölelo a me ka hana,
ma na mea a mäkou i hana ai,
a me nä mea a mäkou i hana ˙ole ai.
˙A ˙ole mäkou i aloha iä ˙oe me ka na˙au holo˙oko˙a;
˙a ˙ole mäkou i aloha i ko mäkou mau hoalauna e like me
mäkou i aloha iä mäkou iho.
Ua minamina nö mäkou a ke mihi nei mäkou
me ka ha˙aha˙a. No ka pono o käu Keiki, ˙o Iesu Kristo
e aloha mai iä mäkou a kala mai iä mäkou;
I le˙ale˙a mäkou I kou makemake
a hele mäkou i kou mau ala,
e ho˙onani i kou Inoa. ˙Ämene.


The Bishop when present, or the Priest, stands and says

E aloha ke Akua mana loa iä ˙oukou,
e kala i ko ˙oukou mau hala a pau ma o ko käkou Haku
˙o Iesu Kristo, e ho˙oikaika iä ˙oukou
i nä mea maika˙i a pau,
a ma ka mana o ka ˙Uhane Hemolele,
e mälama iä ˙oukou i ke ola mau loa. ˙Ämene.

 

The Peace

 

Ke Aloha


All stand. The Celebrant says to the people

People ˙O ke aloha o ka Haku e mau ana me ˙oukou.
A me ˙oe pü.


Then the Ministers and People may greet one another in the name of
the Lord.

 

 

The Holy Communion

 

Ka ˙Aha˙aina Hemolele


The Celebrant may begin the Offertory with the following sentence

E haele ho˙i ˙oukou me ke aloha, e like me kä Kristo
i aloha mai ai iä käkou a hä˙awi ho˙i iä Ia iho no käkou
i ˙alana a me ka möhai I ke Akua. Ephesians 5:2

During the Offertory, a hymn, psalm, or anthem may be sung.
Representatives of the congregation bring the people˙s offerings of
bread and wine, and money or other gifts, to the deacon or
celebrant.. The people stand while the offerings are placed on the
altar.

 

The Great Thanksgiving
(Eucharistic Prayer A)

 

Ka Ho˙omaika ˙i nui ˙ana


The people remain standing. The Celebrant, whether bishop or
priest, faces them and sings or says

People E noho ka Haku me ˙oukou.
A me ˙oe ho˙i.
Celebrant E häpai a˙e i ko ˙oukou mau na˙au.
People Ke häpai a˙e nei mäkou ma mua o ka Haku.
Celebrant E ho˙omaika˙i aku käkou i ko käkou
Haku Akua.
People He küpono e hä˙awi i ka mähalo a me ka
ho˙omaika˙i iä ia.

 

Then, facing the Holy Table, the Celebrant proceeds

He küpono loa, a he hana maika˙i a hau˙oli nö ho˙i,
i nä manawa a me nä wahi a pau,
e ho˙omaika˙i iä ˙oe, e ka Makua mana loa,
ka Mea hana I ka lani me ka honua.

Here a Proper Preface is sung or said on all Sundays, and on other
occasions as appointed.

No laila, ke ho˙omaika˙i nei mäkou iä ˙oe, e ho˙ohui ana
i ko mäkou mau leo me nä ˙änela a me nä Luna ˙Änela
a me ke anaina o ka lani a pau, me ka himeni mau ˙ana
i këia oli e hö˙ike aku I ka nani o kou Inoa:

Celebrant and People

Hemolele, hemolele, hemolele ka Haku, ke Akua o ka
  mana a me ka ikaika,
ua piha ka lani a me ka honua I kou nani.
  Hosana i ke ki˙eki˙e.
Pömaika˙i ke kanaka e hele mai nei i ka inoa o ka Haku.
  Hosana i ke ki˙eki˙e.

The people stand or kneel.

Then the Celebrant continues

E ka Makua hemolele me ka ˙olu˙olu:
i kou aloha pau ˙ole, ua hana ˙oe iä mäkou nou iho;
a i ka manawa mäkou i lawehala ai a lilo i ka ˙ino
a me ka make, ˙o ˙oe, ma muli o kou aloha,
i ho˙ouna mai i käu Keiki hänau kahi ola mau,
˙o Iesu Kristo, e komo i ko mäkou ˙ano kanaka,
e noho pü a e make nö ho˙i e like me mäkou e
ho˙oku˙ikahi iä mäkou me ˙oe, ke Akua a me ka Makua
a nä känaka a pau.
Ua kiko˙oko˙o ˙o Ia i kona mau lima ma luna o ke ke˙a,
a möhai ˙o Ia iä ia iho, e like me kou makemake,
he möhai hemolele no ke ao a pau.

At the following Words concerning the bread, the Celebrant is to hold
it, or lay a hand upon it; and at the words concerning the cup, to
hold or place a hand upon the cup and any other vessel containing
wine to be consecrated.

I ka pö ˙o ia i hä˙awi ˙Ia aku ai i ka ho˙ëha a me ka
make, ua lawe ko mäkou Haku ˙o Iesu Kristo
i ka pelena, a ma hope o ka ho˙omaika˙i ˙ana iä ˙oe,
ua wäwahi iho ˙o ia a hä˙awi akula i käna mau haumäna,
a ˙ī akula, "E lawe e ˙ai: ˙O ko˙u Kino këia,
i hä˙awi ˙ia aku no ˙oukou. E hana ˙oukou penei i këia
me ka ho˙omana˙o mai ia˙u."

I ka pau ˙ana o ka ˙aina, ua lawe ˙o ia
i ke ki˙aha ˙uwaina, a ma hope o kona ho˙omaika˙i ˙ana,
ua hä˙awi aku ˙o ia iä läkou, me ka ˙ī ˙ana,
"E inu ˙oukou i këia, no ka mea, ˙o ko˙u Koko këia o ke
Kauoha Hou, i ho˙okahe ˙ia no ˙oukou me ka lehulehu,
no ke kala ˙ia ˙ana o nä hewa; ke ˙oukou inu,
e hana penei, me ka ho˙omana˙o mai ia˙u "


No laila ke kükala nei käkou i ke aīwaīwa o ka
mana˙o˙i˙o:


Celebrant and People

Ua make ˙o Kristo.
Ua ala a˙ela ˙o Kristo.
E hele hou mai ana ˙o Kristo.

The Celebrant continues

Ke ho˙ohiwahiwa nei mäkou i ka ho˙omana˙o ˙ana
o ko mäkou ukupana˙i ˙ana, e ka Makua, me këia möhai
o ka ho˙onani ˙ana a me ka ho˙omaika˙i ˙ana.
I ka ho˙omana˙o ˙ana i kona make, ola hou,
a pi˙i ˙ana i ka lani, ke hä˙awi aku nei mäkou
i këia mau makana iä ˙oe.

E ho˙äno ˙oe ia mau mea me kou ˙Uhane Hemolele,
e lilo, no käu mau po˙e,
i ke Kino a me ke Koko o käu Keiki,
ka mea ˙ai hemolele a me ka mea inu
o ke ola hou pau ˙ole i loko ona.
E ho˙äno ho˙i iä mäkou, i loa˙a këia Kakelema hemolele
iä mäkou me ka mana˙o o, a e lawelawe aku mäkou
iä ˙oe me ka lökähi, küpa˙a a me ka maluhia,
a i ka lä hope loa, e lawe aku iä mäkou
me käu mau po˙e hemolele a pau i loko o ka le˙ale˙a
o kou aupuni pau ˙ole.

Ke nonoi nei mäkou i këia mau mea a pau
ma o käu Keiki, ˙o Iesu Kristo, e ia, me ia a i loko ona,
i ka ho˙ohui ˙ana o ka ˙Uhane Hemolele,
nou nö ka hanohano a me ka nani a pau,
e ka Makua mana loa, i këia manawa a mau loa aku.
˙AMENE.


A e like me ke a˙o ˙ana mai o ko käkou Ho˙öla,
˙o Iesu Kristo, ke pule nei käkou,

 

The Lord's Prayer

 

People and Celebrant

E ko mäkou Makua i loko o ka Lani
  e ho˙äno ˙ia kou inoa;
  e hiki mai kou aupuni;
  e mälama ˙ia kou makemake ma ka honua nei
    e like me ia e mälama ˙ia ma ka lani la.
E hä˙awi mai iä mäkou i ˙ai no këia lä.
E kala mai ho˙i iä mäkou i kä. mäkou lawehala ˙ana,
  me mäkou e kala nei i ka po˙e i lawehala iä mäkou.
Mai ho˙oku˙u iä mäkou i ka ho˙owalewale ˙ia mai,
  akä, e ho˙opakele nö na˙e iä mäkou mai ka ˙ino.
No ka mea, nou ke aupuni, a me ka mana,
  a me ka ho˙onani ˙ia, a mau loa aku. ˙Ämene.

 

The Breaking of the Bread

 

Ka Wäwahi ˙ana iho i ka Pelena


The Celebrant breaks the consecrated Bread.

A period of silence, is kept.

Then may be sung or said

[Alelula.] Ua möhai. ˙ia ˙o Iesu Kristo ko käkou Möliaola
no käkou;
No laila e hana no käkou i ka ˙aha˙aina. [Aleluia.]

In Lent, Alleluia is omitted, and may be omitted at other times except
during Easter Season.


In place of, or in addition to, the preceding, some other suitable
anthem may be used.


Facing the people, the Celebrant says the following Invitation

Nä Makana a ke Akua no ka Po˙e a ke Akua.
E lawe aku ia mau makana me ka ho˙omana˙o ˙ana,
ua make ˙o Iesu Kristo no ˙oukou, a ˙ai iä ia
i ko ˙oukou mau na˙au i ka mana˙ o ˙i˙o
me ka ho˙omaika˙i.

The ministers receive the Sacrament in both kinds, and then
immediately deliver it to the people.

The Bread and the Cup are given to the communicants with these
words

Ke Kino o Kristo, ka pelena o ka lani. [˙Ämene.]
Ke Koko o Kristo, ke kī˙aha o ka ho˙öla. [˙Ämene.]

During the ministration of Communion, hymns, psalms or anthems
may be sung.

After Communion, the Celebrant says

E pule käkou.

 

Prayer of Thanksgiving (first version)

 

Celebrant and People

E ke Akua mau loa, ka Makua lani,
ua lawe ˙olu˙olu aku ˙oe iä mäkou,
he mau lälä ola o käu Keiki ko mäkou Ho˙öla
˙o Iesu Kristo, a ua hänai ˙oe iä mäkou me ka ˙ai ˙uhane
i ke Kakelema o kona Kino a me kona Koko.
E ho˙ouna aku iä mäkou i ke ao me ka maluhia,
a ha awi mai i ka ikaika a me ke koa iä mäkou
e aloha a mälama iä ˙oe
me ke aloha a me ka na˙au küpa˙a;
ma o Kristo ko mäkou Haku. ˙Ämene.

The Bishop when present, or the Priest, may bless the people.

Ka ho˙opömaika˙i ˙ana o ke Akua mana loa, ka Makua,
ke Keiki,. a me ka ˙Uhane Hemolele me ˙oukou
a e noho pü me ˙oukou a mau loa aku. ˙Ämene.

The Deacon, or the Celebrant, may dismiss the people with, these
words

Deacon E hele aku ˙oukou me ka maluhia e aloha a e
mälama i ka Haku.
People E ho˙omaika˙i i ke Akua.
 

 

Proper Prefaces

 

Preface of the Lord's Day

 

 

Nä ˙Olelo Hoakäka Küpono


Ka ˙Ölelo Hoakäka o ka Lä o ka Haku


To be used on Sundays as appointed, but not on the succeeding
weekdays

 

Of God the Father

 

1. No ke Äkua ka Makua

Ka mea näna i hana i ka mälamalama
a me ke kumu o ke ola, näu i hana iä makou e like me
kou ˙ano, a i kähea iä mäkou i ke ola hou
ma o Iesu Kristo ko mäkou Haku.

or the following

 

Of God the Son

 

2. No ke Äkua ke Keiki

Ma o Iesu Kristo ko mäkou Haku, näna i ka lä mua
o ka pule i lanakila ma luna o ka make
a me ka lua kupapa˙u, a ma o kona ola hou nani
i wehe i ke ala o ke ola mau loa.

or this

 

Of God the Holy Spirit

 

3. No ke Akua ka ˙Uhane Hemolele

Ka mea näna i ho˙ololi iä mäkou i kekahi po˙e hou
i Iesu Kristo ko mäkou Haku me ka wai
a me ka ˙Uhane Hemolele, e hö˙ike i kou nani
i ke ao holo˙oko˙a nei.

 

Prefaces for Seasons

 

 

Advent

 

Nä ˙Ölelo Hoakäka no nä Kau

To be used on Sundays and weekdays alike, except as otherwise
appointed for Holy Days and Various occasions.


Ka Hikina

No käu ho˙ouna ˙ana mai i käu Keiki aloha e ukupana˙i
iä mäkou mai ka hewa a me ka make, a e ho˙olilo
iä mäkou i ho˙oilina ma ona o ke ola mau; i hiki ai
iä mäkou ke ho˙ole˙a i ka ˙ikena iä ia me ka hilahila ˙ole
a me ka wiwo ˙ole, ke hele hou mai ˙o ia ma ka mana
a me ka lanakila nui e ho˙okolokolo i ke ao nei.

 

Incarnation

 

Ka Lä Hänau o ka Haku

No käu hä˙awi ˙ana mai iä Iesu Kristo, i käu Keiki
kamakähi, e hänau ˙ia no mäkou;
a ma o ka mana loa o ka ˙Uhane Hemolele ˙o ia i lawe ai
i ke Kino Kanaka o Malia ka Pu˙upa˙a, kona makuahine,
i ho˙opakele ˙ia mäkou mai ka luhi o ka hewa,
a loa˙a ka mana e lilo i käu mau keiki.

 

Epiphany

 

˙Epipania

No ka mea, i ka aīwaīwa o ka Lokou i lilo mai la i
kanaka, ua ho˙omälamalama ˙oe i ke ao hou
i ko mäkou mau na˙au, e hä˙awi i ka na˙auao o kou nani
i ka maka o käu Keiki, ˙o Iesu Kristo, ko mäkou Haku.

 

Lent

 

Kalema

Ma o Iesu Kristo ko mäkou Haku, näna i ho˙owalewale
˙ia me nä ˙ano mea a pau e like me mäkou,
akä ˙a˙ole nö na˙e i lawehala; ma o kona aloha i hiki ai
iä mäkou e lanakila ma luna o nä mea ˙ino a pau,
a e ho˙opau i ka noho ˙ana no mäkou iho,
akä e noho nona, kai make no mäkou a ala hou.

or this

Ka mea i ha˙i mai i käu po˙e mana˙ o ˙i˙ o e ho˙oma˙ema˙e
i ko läkou mau na˙au a e ho˙omäkaukau me ka hau˙oli no
ka ˙aha˙aina Möliaola; me ka pule ho˙i˙o
a me nä hana aloha a, ho˙ohana ˙ia hou e kou Lokou
a me nä Kakelema, i hiki ai iä läkou
ke loa˙a ke aloha piha i ho˙omäkaukau ˙ia ai e ˙oe
nä läkou e aloha aku iä ˙oe.

 

Holy Week

 

Ka Pule Hemolele

Ma o Iesu Kristo ko mäkou Haku, käi häpai ˙ia a˙e ma
luna o ke ke˙a no ko läkou mau hewa,
e lilo ke ao a pau iä ia; näna ma muli o kona ho˙ëha ˙ana
a me kona make ˙ana i lilo i kumu o ke ola mau loa no
nä känaka a pau i kau ai i ko läkou mana˙o˙i˙o
i loko ona.

 

Easter

 

Ka Lä i Ala Hou ai ka Haku

Ua küpono loa ho˙i ko mäkou ho˙onani ˙ana aku iä ˙oe
no ke ala ˙ana mai me ka nani o käu Keiki ˙o Iesu Kristo
ko mäkou Haku; ˙o ia ˙i˙o no ke Keikihipa
o ka Möliaola, i möhai ˙ia no mäkou, a näna ho˙i
i lawe aku i ka hewa o ka honua;
ma kona make ˙ana ho˙i i pio ai ka make,
a ma kona ala hou ˙ana mai ho˙i i ke ola, ˙o ia i ho˙iho˙i
hou mai ai iä mäkou i ke ola mau loa.

 

Ascension

 

Ka Pi˙i ˙ana

No käu Keiki punahele ˙o Iesu Kristo ko mäkou Haku;
ka mea i hö˙ike kino mai iä ia iho
i käna mau ˙Apokekolo a pau, ma hope o kona ala hou
˙ana mai me ka nani nui,
a i mua ho˙i o ko läkou alo ˙o ia i pi˙i ai i ka lani, e
ho˙omäkaukau i wahi no mäkou;
i laila ho˙i mäkou e ho˙opi˙i pü ˙ia aku ai a e nohoali˙i
pü me ia me ka nani.

 

Pentecost

 

Ka Läpule o ke Ke˙oke˙o

No Iesu Kristo ko mäkou Haku;
e like me käu ˙ölelo ˙oia˙i˙o,
i iho mai ai ka ˙Uhane Hemolele [ma këia lä]
mai ka lani mai, a noho ihola ma luna o na ˙Apokekolo,
e a˙o ana, a e alaka˙i ana ho˙i iä läkou
ma ka ˙oia˙i˙o; e ho˙ohui ana i nä lähui ˙ölelo like ˙ole i
ka ha˙i ˙ana i ho˙okahi mana˙o˙i˙o, a e hä˙awi ana i käu
Ekalesia i ka mana e lawelawe iä ˙oe
me he ˙oihana kahuna lani, a e ha˙i i ka ˙euanelio
i nä lähui a pau.

 

Prefaces for Other Occasions

Trinity Sunday

 

Nä ˙Ölelo Hoakäka no nä Manawa Küikawä ˙ë a˙e


Ke Kahikolu

˙O ˙oe nö ho˙i ke Akua ho˙okahi, ka Haku ho˙okahi,
˙a˙ole na˙e he kino ho˙okahi, akä, ˙ekolu kino i loko o ke
˙Ano Ho˙okahi. Me ia ho˙i a mäkou e mana˙o ˙i˙ o nei
no ka nani o ka Makua, pëlä nö ho˙i e mana˙o ˙ia ai ke
Keiki, me ka ˙Uhane Hemolele me ka like loa ho˙i.

 

All Saints

 

Nä Käna A Pau

I ka nui o käu mau käna, näu i ho˙oka˙apuni iä mäkou
me nä hö˙ike he nui loa, i hiki ai iä mäkou, e ˙oli ana
i ko läkou launa aloha, ke holo me ke ahonui i ka heihei
i kau ai ma mua o mäkou; a me läkou pü,
loa˙a ho˙i ke kalaunu mae ˙ole o ka nani.

 

A Saint

 

He Käna

No ke aloha kamaha˙o a me ka lokomaika˙i i hö˙ike ˙ia
ai i käu mau käna a pau i koho ˙ia ai,
he mau haka o kou aloha, a me nä mälamalama o ke ao
i ko läkou mau hanauna.

or this

No ka ho˙olohe ˙ana o käu mau käna,
näu i hä˙awi mai i ka hö˙ike ˙ano o ka hana küpono,
a i ko läkou hau˙oli mau, he ˙ölelo pa˙a nani
o ka mana˙olana o ko mäkou ki˙i ˙ana.

or this

No kou ho˙ onani nui ˙ia ˙ana aku i ke anaina o käu mau
käna. Ke ho˙omaika˙i nei nä mea a pau iä ˙oe
a ke ho˙opömaika˙i nei käu mau kauwä mana˙o˙i˙o,
e ha˙i ana i nä alaka˙i o këia ao i ka Inoa nani o käu
Keiki kamakähi.

 

Apostles & Ordinations

 

Nä ˙Äpokekolo a me nä ˙Olinakio

Ma o ke kahuhipa nui o käu pü˙ä, ˙o Iesu Kristo
ko mäkou Haku; ka mea näna, ma hope o kona ala ˙ana,
i ho˙ouna i käna mau ˙apokekolo e ha˙i i ka ˙Euanelio
a e a˙o i nä lähui a pau; a i ho˙ohiki e noho mau
me läkou a hiki ana i ka panina o nä au.

 

Dedication of a Church

 

Ka Ho ˙ola ˙a ˙ana o ka Halepule

Ma o Iesu Kristo, ko mäkou Kahunapule Ki˙eki˙e nui,
ma loko ona i kükulu ˙ia ai mäkou, he mau pöhaku ola o
ka luakini hemolele, i hiki ai iä mäkou ke hä˙awi aku a˙e
ma mua ou, he alana o ka ho˙omaika˙i a me ka pule,
he mau mea hemolele a kohu i käu ˙ikena.

 

Baptism

 

Papekema

No käu loa˙a ˙ana iä mäkou i Iesu Kristo
ko Mäkou Haku he mau keikikäne a me kaikamähine äu,
käu ho˙olilo ˙ana iä mäkou i maka˙äinana o kou aupuni,
a no käu hä˙awi ˙ana ho˙i i ka ˙Uhane Hemolele
iä mäkou e alaka˙i iä mäkou i ka ˙oia˙i˙o a pau.

 

Marriage

 

Ka Male ˙ana

No ka mea, i ke aloha o ka wahine a me ke käne,
ua hö˙ike mai ˙oe i ka mea ho˙ohälike o Ielukalema
ka Lani, i uluwehiwehi ˙ia ai e like me ka wahine ho˙äo
no käna käne, käu Keiki, ˙o Iesu Kristo ko mäkou Haku;
näna i aloha iä ia a i hä˙awi aku iä ia iho nona, i hiki ai
iä ia ke hana hou i ke kumuhonua holo˙oko˙a.

 

Commemoration of the Dead

 

Ka Ho˙omana˙o ˙ana o ka Po˙e Make

Ma o Iesu Kristo ko mäkou Haku; näna i ala lanakila mai
ka make mai a i ho˙ölu iä mäkou me ka mana˙olana
a pömaika˙i o ke ola mau; no ka mea,
i ka mana˙o o käu mau känaka mana˙o˙i˙o, e ka Haku,
ua loli ke ola, ˙a˙ole i pau; a i ka manawa e moe ai
ko mäkou kino kanaka i ka make, ua ho˙omäkaukau ˙ia
he wahi noho mau ma ka lani la.


Return to the Book of Common Prayer in Hawaiian; Book of Common Prayer home page