The Holy Eucharist:
Rite One

 


The Word of God

Ka ˙Eukalikia Hemolele:
Ke ˙Ano ˙Ekahi

 

Ka ˙Ölelo a ke Akua


A hymn, psalm, or anthem may be sung.

The people standing, the celebrant may say

Pömaikai ke Akua: Ka Makua, ke Keiki,
a me ka ˙Uhane Hemolele.
People A pömaika˙i kona aupuni, i këia manawa
a mau ba aku. ˙Ämene.

In place of the above, from Easter Day through the Day of Pentecost

Celebrant
People
Aleluia. Ua ala hou ˙o Kristo.
Ua ala hou nö ho˙i ka Haku. Aleluia.

In Lent and on other penitential occasions

Celebrant E ho˙opömaika˙i i ka Haku nana e kala mai i
ko kakou mau hewa a pau;
People Ua mau kona aloha a mau loa aku
 

The Collect for Purity

 

Celebrant says

E ke Akua mana loa, ua we he ˙ia nä na˙au a pau iä ˙oe;
ua ˙ike ˙ia nä makemake a pau e ˙oe, a ˙a˙ohe mea
i hünä ˙ia mai iä ˙oe: e ho˙oma˙ema˙e i ka mana˙o
o ko mäkou na˙au me ka ulu o kou ˙Uhane Hemolele,
i hiki ai iä mäkou ke aloha hemolele iä ˙oe
a ho˙onui pono i kou inoa hemolele ma o Kristo
ko mäkou Haku. ˙Ämene.

Then the following is said

E ho˙olohe i ka mea a ko mäkou Haku ˙o Iesu Kristo
i ha˙i mai ai: E aloha aku ˙oe iä Iehova i kou Akua
me kou na˙au a pau, a me kou ˙uhane a pau
a me kou mana˙o a pau. ˙O ke kauoha mua këia
a me ka mea nui nö. Ua like ho˙i ka lua me ia,
E aloha aku ˙oe i kou hoalauna e like me ˙oe aloha
iä ˙oe iho. Ma luna o këia mau kauoha ˙elua,
ke kau nei ke Känäwai a pau a me nä Käula.

 

The Kyrie

 

 

 

The Gloria

 

Here is sung or said

E ka Haku, e aloha mai iä mäkou.
E Kristo, e aloha mai iä mäkou.
E ka Haku, e aloha mai iä mäkou.When appointed, the following hymn or some other song of praise is
sung or said, in addition to, or in place of, the preceding, all standing

Ho˙onani i ke Akua ma ka lani ki˙eki˙e,
  a he maluhia ma ka honua nei,
  me ke aloha i nä känaka.
Ke ho˙omaika˙i nei mäkou iä ˙oe,
  ke ho˙opörnaika˙i nei mäkou iä ˙oe,
  ke ho˙omana nei mäkou iä ˙oe,
  ke ho˙onani nei mäkou iä ˙oe,
  ke mähalo nei mäkou iä ˙oe no kou nani loa,
E ka Haku, ke Akua, ka Mö˙i ka Lani, ke Akua
  ka Makua mana loa.

E ka Haku, ke Keiki kamakähi, ˙O Iesu Kristo;
E ka Haku ke Akua, ke Keikihipa a ke Akua,
  ke Keikikäne aka Makuakäne
  näu e lawe aku i nä hewa o ke ao nei,
  e aloha mai iä mäkou.

˙O ˙oe ka mea e lawe aku i nä hewa o ke ao nei,
  e loa˙a mai iä ˙oe ko mäkou mau pule.
˙O ˙oe ka mea e noho nei ma ka lima ˙äkau o ke Akua
  ka Makua, e aloha mai iä mäkou.
No ka mea, ˙o ˙oe wale nö ka hemolele;
˙o ˙oe wale no ka Haku;
˙o ˙oe wale nö, e Kristo,
  me ka ˙Uhane Hemolele,
  ka mea ki˙eki˙e i ka nani o ke Akua ka Makua.
˙Ämene.

 

The Collect of the Day

 

Ka Pule ˙Ohia o ka Lä

The Celebrant says to the people

People E noho pü ka Haku me ˙oukou.
A me kou ˙uhane.
Celebrant E pule käkou.


The Celebrant says the Collect.

People ˙Amene.
 

The Lessons

 

Ka Ha˙awina

The people sit. One or two Lessons, as appointed, are read, the
Reader first saying

Eia ka Ha˙awina mai __________________ .


After each Reading, the Reader may say

Ka ˙Olelo a ke Akua.
People E ho˙omaika˙i i ke Akua.

Silence may follow.

A Psalm, hymn, or anthem may follow each Reading.

Then, all standing, the Deacon or a Priest reads the Gospel, first saying

Ka ˙Euanelio hemolele o ko käkou Haku,
˙o Iesu Kristo ma __________________ .
People Ho˙onani iä ˙oe, e ka Haku.


After the Gospel, the Reader says

Ka ˙Euanelio o ka Haku.
People Ho˙omaika˙i iä ˙oe, e Kristo.
 

The Sermon

 


The Nicene Creed

 

Ka Ha˙i˙ölelo

On Sundays and other Major Feasts there follows , all standing


Ka Mana˙o˙i˙o Nikia

Ke mana ˙o˙i˙o nei käkou i ke Akua ho˙okahi,
  ka Makua mana loa,
  ka mea näna i hana i ka lani a me ka honua,
  a me nä mea a pau i ˙ike ˙ia, a i ˙ike ˙ole ˙ia ho˙i.

A i ka Haku ho˙okahi ˙o Iesu Kristo,
  ke Keiki hänaukähi a ke Akua,
  i loa˙a i kona Makua ma mua o ka honua a pau,
  ke Akua o ke Akua, ka Mälamalama o ka Mälamalama,
  he Akua maoli nä ke Akua maoli,
  i ho˙ohua ˙ia, ˙a˙ole i hana ˙ia,
  i like ke ˙Ano me ka Makua.
  Näna i hana i nä mea a pau.
  ˙O Ia kai lilo mai i Ho˙ö1a no käkou no nä känaka,
    a iho maila mal ka Lani mai:
  i ho˙olilo ˙ia i i˙o
    e ka ˙Uhane Hemolele ma o Malia Pu˙upa˙a la,
    a lilo a˙ela i kanaka.
A ua kumakaia ˙ia no käkou ma lab o Penetio Pilato;
  ua ho˙omanawanui ˙o ia a ua kanu ˙ia ho˙i.
  A i ke kolu o ka lä ala hou maila ˙o ia
    e like me kä ka Palapala Hemolele;
  a pi˙i aku la i ka Lani
    a noho iho Ia ma ka bima ˙äkau o ka Makua.
A hele hou mai ana ˙o Ia me ka nani, e ho˙okolokolo
  i a po˙e ola a me ka po˙e make,
  a ˙o kona aupuni, ˙a˙ole boa e pau.

A ke maim ˙o ˙i˙o nei käkou i ka ˙Uhane Hemolele,
  ka Haku, ka mea näna i hä˙awi mai i ke ola,
  i puka mai mai ka Makua a me ke Keiki.
  ˙O ia pü me ka Makua, a me ke Keiki,
  ke ho˙omana ˙ia nei, a ke ho˙onani ˙ia nei ho˙i.
Näna I ˙ölelo mai ma o nä Käula la.
A ke mana˙o˙i˙o nei käkou i ka ˙Ekalesia Katolika
  ˙Apokolika ho˙okahi.
Ke ho˙oia nei käkou, ho˙okahi papekiko
  no ke kala ˙ana o nä hala.
A ke kali nei ho˙i käkou no ke ala ˙ana o ka po˙e make,
  a me ke ola o ke ao e hiki mai ana. ˙Ämene.

 

The Prayers of the People

 

Nä Pule o nä Känaka


Intercession is offered according to the following form.

The Deacon or other person appointed says

E pule käkou no ka noho ˙ana o ka ˙Ekalesia ˙oko˙a o
Kristo ma ka honua nei a puni.

E ke Akua mana boa a oba mau, ka mea näna i a ˙o mai
ma käu ˙Ölelo Hemolele e pule a e noi aku ho˙i,
a e möhai aku ho˙i i ke aloha no nä känaka a pau;
ke nonoi ha˙aha˙a aku nei mäkou e lawe lokomaika˙i aku
˙oe i këia, kä mäkou mau pule, e alana ˙ia aku nei
i mua ou, e ka Mö˙ī ˙Ihikapu me ka noi aku ho˙i
e ho˙omau ˙ia i loko o kou ˙Ekalesia ho˙okahi,
ka ˙uhane ˙oia˙i˙o, ka maluhia, me ka lökähi,
a me ke aloha o ke Akua.

E hä˙awi mai i ke aloha, e ka Makua lani ma luna o nä
Pīhopa me nä Kahuna [˙o ia ho˙i ˙o _____________________,
˙o_________ a me _______] i mea no läkou.
e hö˙ike aku ai i käu ˙ölelo ho˙öla me ka ˙oia˙i˙o,
a ko läkou noho ˙ana a me kä läkou a˙o ˙ana ho˙i,
i pono ai me ka pä˙ewa˙ewa ˙ole ka lawelawe ˙ia ˙ana
o kou mau Kakalema hemolele.

A i kou lähui känaka a pau, e hä˙awi mai i kou aloha
mai ka lani mai; a pëlä ho˙i i këia anaina
i ˙äkoakoa mai nei; i mea e lohe ai läkou a e mälama ai
i käu ˙ölelo hemolele; me ka na˙au akahai,
me ka ho˙oha˙aha˙a,me ka ho˙okauwä ˙oia˙i˙o ˙ana näu,
me ka ma˙ema˙e, a me ka pono i nä lä a pau
o ko läkou ola ˙ana.

Ke nonoi aku nei ho˙i mäkou iä ˙oe e noho ali˙i
ma luna o ka na˙au o nä mea I loa˙a ke kuleana
o ke aupuni o këia ˙äina a me na ˙äina a pau [˙o ia hoi
˙o ________, ˙o _______, a me ______________ ]
i alaka˙i ˙ia läkou i nä mana˙o no ˙eau
a me nä hana küpono no ka maika˙i
a me ka maluhia o ke ao nei.

E ka Haku, e wehe ˙oe i nä maka o nä känaka a pau
e nänä i kou lima ˙olu˙olu I käu mau hana a pau
i ho˙ohanohano läkou iä ˙oe me kä läkou waiwai
a i lilo läkou i känaka mälama küpa˙a
i käu ku manawale˙a e hau˙oli ana
i käu kumuhonua a pau.

A ke noi ha˙aha˙a aku nei mäkou iä ˙oe ma kou pono, e
ka Haku, e hö˙olu˙olu a e ho˙opakele i [_______________,
___________ a me] ka po˙e a pau o këia ao pau koke,
e noho ana me ka ˙ü, ke kaumaha, ka ilihune, kä ma˙i a
me na pilikia ˙e a˙e a pau.

Additional petitions and thanksgiving may be included here.


A ke ho˙omaika˙i aku nei mäkou i kou Inoa Hemolele,
no kau mau kauwä a pau i ha˙alele i këia ola i loko o
ou mana˙o ˙i˙ o me ka wiwo [˙o ia ho˙i, ˙o __________,
˙o___________ a me ___________], e nonoi ana iä ˙oe
e hä˙awi aku iä läkou e ulu mau i kou aloha
a me ka lawelawe ˙ana iä ˙oe; e ha˙awi mai ho˙i iä
mäkou i kou aloha i hahai mäkou i kä läkou kumu
ho˙ohalike maika˙i o [_____________, _____________,
a me] käu mau käna a pau, a me läkou ho˙i e noho pü ai
ma kou aupuni ma ka lani.

E ˙ae mai i këia, kä mäkou mau pule, ma o Iesu Kristo,
ko makou Kalahala me ke Kökua. ˙Arnene.

 

Confession of Sin

 

Ka Mihi ˙ana i nä Hewa

A Confession of Sin is said here if it has not been said earlier. On
occasion, the confession may be omitted.

The Deacon or celebrant says the following

˙O ˙oukou, ˙o ka po˙e e mihi ana me ka ikaika a me ka
˙oia˙i˙o i ko ˙oukou mau hewa, a e noho aloha ana
me ka laule˙a me ko ˙oukou mau hoalauna,
a e mana˙o ho˙i e ho˙opono i ka noho ˙ana
ma këia hope aku, me ka hahai i nä Kauoha a ke Akua,
e hele ho˙i mai këia wa aku ma kona mau ala hemolele;
E ho˙okokoke mai me ka mana˙o˙i˙o, a e hö˙ike mai
i ko ˙oukou mihi ˙ana i mua o ke Akua mana loa,
me ke kukuli ha˙aha˙a ˙ana ma ko ˙oukou mau kuli.

or this

E hö˙ike ha˙aha˙a aku käkou i ko käkou mau hewa
i ke Akua mana loa.


Silence may be kept.


Minister and people

E ke Akua mana loa,
Ka Makua o ko mäkou Haku, ˙o Iesu Kristo,
näna i hana i nä mea a pau, lunakänäwai o känaka a pau:
Ke hö˙ike aku nei, a ke makena nei ho˙i mäkou
  no nä hewa a me nä hala he nui a mäkou
  i hana pinepine ai i nä manawa a pau,
ma ka mana˙o ˙ana, kama˙ilio ˙ana, me ka hana ˙ana,
e kü˙ë ana ho˙i i kou Mö˙ī Hemolele ˙ana,
e ho˙onäukiuki ana ho˙i i hiki ˙i˙o mai kou huhü
a me kou inaina ma luna o mäkou;
Ke mihi ˙oia˙i˙o aku nei mäkou,
a ua makaua nui ho˙i no këia mau hana hewa ˙ana;
he kaumaha ho˙i ke ho˙omana˙o a˙e iä läkou;
he ukana hiki ˙ole ho˙i ke auamo.
E aloha mai iä mäkou,
e aloha mai iä mäkou, e ka Makua aloha nui;
no ka pono o käu Keiki, ko mäkou Haku ˙o Iesu Kristo,
e kala mai i këia mau mea i hala;
a e hä˙awi mai ho˙i ma këia hope aku
e ho˙okauwä ai me ka le˙ale˙a ˙ia e ˙oe
  ma ka ho˙opono ˙ana o ka noho ˙ana,
no ka nani me ka hanohano o kou Inoa;
ma o Iesu Kristo la ko mäkou Haku. ˙Amene.


The Bishop when present, or the Priest, stands and says

E ke Akua mana loa, ko mäkou Makua i ka lani, nona
mai ho˙i ka lokomaika˙i i ho˙ohiki mai ai
i ke kala ˙ia ˙ana o nä hala i ka po˙e i mihi ˙oia˙i˙o mai
a i huli ˙oia˙i˙o mai ho˙i iä ˙oe, e aloha mai iä mäkou;
näna e kala a e ho˙opakele iä ˙oukou mai nä hewa o
˙oukou a pau; e ho˙opa˙a a ho˙oikaika ho˙i
i loko o ka pono, a alaka˙i ho˙i iä ˙oukou i ke ola mau
loa, ma o Iesu Kristo la ko käkou Haku. ˙Ämene.

A Minister may then say one or more of the following sentences, first saying

E ho˙olohe mai i ka ˙Olelo a ke Akua i ka po˙e
i huli ˙oia˙i˙o iä ia.

E hele mai ˙oukou a pau loa ia˙u nei, e ka po˙e luhi
a me ka po˙e kaumaha, na˙u ˙oukou e ho˙omaha aku.

Mataio 11:28

No ka mea, ua aloha nui mai ke Akua i ko ke ao nei,
nolaila, ua hä˙awi mai ˙o ia i käna Keiki hiwahiwa, i ˙ole
e make nä mea mana˙o ˙i˙o iä ia, akä, e loa˙a iä ia
ke ola mau loa. Ioane 3:16

Eia ho˙i ka ˙ölelo ˙oia˙i˙o, e pono e mälama nui ˙ia mai,
ua hele mai la ˙o Kristo Iesu i ke ao nei, e ho˙öla
i ka po˙e hewa. 1 Timoteo 1:15

Inä e lawehala kekahi, aia nö ko käkou me näna e Uwao
me ka Makua, ˙o Iesu Kristo ka mea pono; ˙o ia nö
ke kalahala no ko käkou hewa; ˙a˙ole na˙e no ko käkou
wale nö, akä no ko ke ao nei a pau. 1 Ioane 2:1-2

 

The Peace

 

Ke Aloha


All stand. The Celebrant says to the people

˙O ke aloha o ka Haku e mau ana me ˙oukou.
People A me kou ˙uhane.

Then the Ministers and People may greet one another in the name of the Lord.

 

 


The Holy Communion

 

 


Ka ˙Aha ˙Aina HemoleleThe Celebrant may begin the Offertory with the following sentence

E haele ho˙i ˙oukou me ke aloha, e like me kä Kristo
i aloha mai ai iä käkou a hä˙awi ho˙i iä ia iho no käkou
i ˙alana a me ka möhai i ke Akua. Epeso 5:2


During the Offertory, a hymn, psalm, or anthem may be sung.

Representatives of the congregation bring the people˙s offerings of
bread and wine, and money or other gifts, to the deacon or
celebrant. The people stand while the offerings are presented and
placed on the Altar:

 


The Great Thanksgiving
(Eucharisitc Prayer I)

 

Ka Ho˙omaika˙i Nui ˙ana

The people remain standing. The Celebrant, whether bishop or
priest, faces them and sings or says

People E noho ka Haku me ˙oukou.
A me kou ˙uhane.
Celebrant E häpai a˙e i ko ˙oukou mau na˙au.
People Ke häpai a˙e nei mäkou ma mua o ka Haku.
Celebrant E ho˙omaika˙i aku käkou i ko käkou Haku
Akua.
People He küpono loa me ka pololei ho˙i ka hana ˙ana
pëlä.


Then, facing the Holy Table, the Celebrant proceeds

He küpono loa me ka pololei, a he hana ho˙i
i kauoha ˙ia, ka ho˙omaika˙i ˙ana aku iä ˙oe,
i nä manawa, me nä wahi a pau, e ka Haku,
ka Makua Hemolele, ke Akua mana loa, ola mau.

Here a Proper Preface is sung or said on all Sundays, and on other
occasions as appointed.

No laila, me nä ˙Änela, me nä Luna ˙Änela, a me ke
anaina o ka lani a pau, mäkou e hi˙ilani ai
a e ho˙onui aku ai i kou Inoa hemolele;
me ka ho˙onani mau ˙ana iä ˙oe, me ka ˙ī ˙ana:

Celebrant and People

Hemolele, hemolele, hemolele,
  ka Haku Akua o nä Kaua:
Ua piha ka lani me ka honua i kou nani.
E ho˙onani iä ˙oe, e ka Haku Ki˙eki˙e Loa.


Here may be added

Pömaika˙i ka po˙e e hele mai i ka Inoa o ka Haku.
Hosana i ke ki˙eki˙e.

The people kneel or stand.

Then the Celebrant continues

Nani iä ˙oe, e ke Akua Mana Loa, ko mäkou Makua
o ka lani, no ka nui o kou lokomaika˙i ˙oe
i hä˙awi mai ai i käu Keiki kamakähi ˙o Iesu Kristo,
e make ma luna o ke ke˙a i pakele ai mäkou; i laila ho˙i
˙o ia i alana ai iä ia iho, i piha, holo pono,
a lawa ho˙i ka möhai, ka alana a me ka ho˙olaule˙a ˙ana,
no ka hewa o ke ao nei a pau; näna ho˙i i kükulu,
a me käna ˙Euanelio hemolele ho˙i mäkou i kauoha ˙ia ai
e ho˙omau, a e ho˙opa˙a ho˙i i ka ho˙omana˙o ˙ana
i kona make laha ˙ole a hiki hou mai ˙o ia.

At the following words concerning the bread, the Celebrant is to hold
it, or lay a hand upon it; and at the words concerning the cup, to
hold or place a hand upon the cup and any other vessel containing
wine to be consecrated

˙O ia nö ho˙i i ka pö ona i kumakaia ˙ia ai, kai lawe
i ka pelena, a ma hope o kona ho˙omaika˙i ˙ana,
ua wäwahi iho ˙o ia a hä˙awi akula i käna mau haumäna,
a ˙ī akula, "E lawe, e ˙ai, ˙o ko˙u Kino këia i hä˙awi ˙ia
no ˙oukou; E hana ˙oukou i këia me ka ho˙omana˙o mai
ia˙ u." Pëlä ho˙i, i ka pau ˙ana o ka ˙aina, ua lawe ˙o ia
i ke Kī˙aha, a ma hope o kona ho˙omaika˙i ˙ana,
ua hä˙awi aku ˙o ia iä läkou, me ka ˙ī ˙ana,
"E inu ˙oukou i këia a pau, no ka mea,
˙o ko˙u Koko këia o ke Kauoha Hou, i ho˙okahe ˙ia
no ˙oukou me ka lehulehu, no ke kala ˙ia ˙ana
o nä hewa; e hana ˙oukou i këia i ko ˙oukou inu ˙ana,
me ka ho˙omana˙o mai ia u."

No ka mea, e ka Haku me ka Makua i loko o ka lani,
e like me ke kauoha a käu Keiki i aloha nui ˙ia
o ko mäkou Ho˙öla ˙o Iesu Kristo, ˙o mäkou,
käu mau kauwä ha˙aha˙a, ke hana nei a ke höike nei ho˙i
i mua o kou Mö˙ī Hemolele ˙ana,
me këia mau makana ho˙äno a mäkou e hä˙awi aku nei
iä ˙oe, i ka mea ho˙omana˙o a käu Keiki i kauoha mai ai
iä mäkou e hana; me ka make laha ˙ole,
me kona ala hou ˙ ana mai a pi˙i ˙ana aku i ka lani
me ka nani; me ka ho˙omaika˙i nui aku iä ˙oe
no nä pömaika˙i he lehulehu i ili mai ai
iä mäkou ma ia mau mea.

A ke nonoi ha˙aha˙a aku nei mäkou iä ˙oe,
e ka Makua lokomaika˙i, e ho˙olohe mai iä mäkou;
a ma kou lokomaika˙i nui launa ˙ole, e ˙olu˙olu mai
e ho˙opömaika˙i a e ho˙äno ai, ma käu ˙Olelo
me ka ˙Uhane Hemolele, i këia mau ha˙awina äu,
nä mea o ka pelena a me ka uwaina; i mea e hiki ai
iä makou, i ka lawe ˙ana o ia mau mea
ma ke ˙ano a käu Keiki ko mäkou Ho˙öla ˙o Iesu Kristo
i kauoha mai ai, ˙o ia ho˙i i mea ho˙omana˙o
i kona make a me ka ho˙ëha ˙ana,
ke lilo i mau hoa ˙ai o kona Kino a me kou Koko
i ka ho˙opömaika ˙i ˙ia.

Ke makemake nui nei mäkou i kou maika˙i Makua,
e lawe mai i ko mäkou möhai ho˙onani
a ho omaika˙i me ke aloha, e nonoi ha˙aha˙a ana iä ˙oe,
ma o ka pono a me ka make ˙ana o käu Keiki,
˙o Iesu Kristo, a ma o ka mana˙o˙i˙o i kona koko,
e ˙ae mai iä mäkou a me käu ˙Ekalesia a pau,
e loa˙a iä mäkou ke kala ˙ana o ko mäkou mau hewa,
a me nä mea maika˙i ˙ë a˙e a pau o kona ho˙ëha ˙ana.

A ke hä˙awi aku nei mäkou iä mäkou iho, me ko mäkou
mau ˙uhane, a me ko mäkou mau kino, iä ˙oe,
e ka Haku, he möhai küpono, hemolele, e ola ana,
iä ˙oe; e nonoi ha˙aha˙a ana e loa˙a iä mäkou
a me nä känaka ˙ë a˙e a pau e ˙ai ana
i këia ˙Aha˙aina Hemolele, ke Kino
a me ke Koko makamae loa o käu Keiki, ˙o Iesu Kristo,
e ho˙opiha ˙ia mäkou me kou aloha me kou ho˙omaika˙i,
a lilo i ho˙okahi kino me ia, a noho ˙o ia
i loko o mäkou, a mäkou i loko ona.

A he pono ˙ole nö na˙e mäkou no ka lehulehu
o ko mäkou mau hewa e hä˙awi i kekahi möhai iä oe,
akä ke nonoi nö na˙e nei mäkou iä ˙oe e lawe mai
i kä mäkou hana a me kä mäkou lawelawe ˙ai˙ë,
e helu ˙ole ana i ko mäkou pono, akä,
e kala nö na˙e mai ana i ko mäkou mau lawehala
ma o Iesu Kristo ko mäkou Haku.

E ia a me ia, me ka ˙Uhane Hemolele pü, e ho˙onani ˙ia
a ho˙omaika˙i ˙ia, ˙o ˙oe, e ka Makua mana loa,
i ke ao pau ˙ole. ˙ÄMENE.

 

 

The Lord's Prayer

 

A e like me ke a˙o ˙ana o ko käkou Ho˙öla,
˙o Iesu Kristo, ke ha˙i nei käkou:

People and Celebrant

E ko mäkou Makua i loko o ka lani,
  e ho˙äno ˙ia kou Inoa,
  e hiki mai kou aupuni,
  e mälama ˙ia kou makemake ma ka honua nei,
  e like me ia e mälama ˙ia ma ka lani la.
E hä˙awi mai iä mäkou i ˙ai nä mäkou no këia lä.
E kala mai ho˙i iä mäkou i kä mäkou lawehala ˙ana,
  me mäkou e kala nei i ka po˙e i lawehala iä mäkou.
Mai ho˙oku˙u ˙oe iä mäkou i ka ho˙owalewale ˙ia mai,
  akä, e ho˙opakele nö na˙e iä mäkou i ka ˙ino.
No ka mea, nou ke aupuni, a me ka mana,
  a me ka ho˙onani ˙ia, a mau loa aku. ˙Amene.

 

The Breaking of the Bread

 

Ka Wäwahi ˙ana iho i ka Pelena


The Celebrant breaks the consecrated Bread.

A period of silence is kept.
Then may be sung or said

[Aleluia.] Ua möhai ˙ia ˙o Iesu Kristo ko käkou Möliaola
no käkou;

No laila e hana no käkou i ka ˙aha ˙aina. [Aleluia.]

In Lent, Alleluia is omitted, and may be omitted at other times except
during Easter Season.


The following or some other suitable anthem may be sung or said here

Eke Keikihipa o ke Akua, näu e lawe aku
i nä hewa o ke ao nei, e aloha mai iä mäkou.
E ke Keikihipa o ke Akua, näu e lawe aku
i nä hewa o ke ao nei, e aloha mai iä mäkou.
E ke Keikihipa o ke Akua, näu e lawe aku
i nä hewa o ke ao nei, e hä˙awi mai i kou maluhia
iä mäkou.

The following prayer may be said. The People may join in saying
this prayer

˙A˙ole me ka ha˙akei, e ke Akua lokomaika˙i, mäkou
i hele mai nei i käu Papa˙aina, me ka hilina˙i ˙ana
i ko mäkou pono iho, akä, i ka lehulehu nö,
a me ka nui o kou lokomaika˙i, ˙A˙ole nö i küpono
kä mäkou ˙ohi ˙ana i ka hunahuna i helele˙i iho mai
käu Papa˙aina. Akä, ˙o ˙oe nö ka Haku,
nona ka lokomaika˙i pau ˙ole; no laila, e ˙ae rnai,
e ka Haku ˙olu˙olu, ma kä mäkou ˙ai ˙ana
i ka i˙o o käu Keiki aloha ˙o Iesu Kristo,
me ka inu ana ho˙i i kona koko e noho mau mäkou
i loko ona, a ˙o ia ho˙i i loko o mäkou. ˙Ämene.

Facing the people, the Celebrant may say the following Invitation

Nä makana a ke Akua no ka Po˙e a ke Akua.
E lawe aku ia mau makana me ka ho˙omana˙o ˙ana,
ua make ˙o Iesu Kristo no ˙oukou,
a ˙ai ia i ko ˙oukou mau na ˙au i ka mana˙o ˙i˙o
me ka ho˙omaika˙i.

The ministers receive the Sacrament in both kinds; and then
immediately deliver it to the people.

The Bread and the Cup are given to the communicants with these
words

Ke Kino o Kristo, ka pelena o ka lani. [˙Ämene.]
Ke Koko o Kristo, ke kī˙aha o ka ho˙öla. [˙Ämene,]

Durinig the ministration of Comm union, hymns, psalms, or anthems may be sung.

After Commnunion, the Celebrant says

E pule käkou,

The People may join in saying this prayer

E ke Akua mana loa ola mau loa, ke mähalo nui loa nei
mäkou iä ˙oe no kou ˙olu˙olu ˙ana mai e hänai iä mäkou
i këia mau mea hemolele pö˙iu˙iu,
i ka ˙ai ˙uhane o ke Kino a me ke Koko laha ˙ole
o käu Keiki ko mäkou Ho˙öla ˙o Iesu Kristo;
a ma ia mau mea ua ho˙oia mai iä mäkou i kou ˙olu˙olu
me ka lokomaika˙i iä mäkou,
a he mau lälä ˙oia˙i˙o ho˙i mäkou
i loko o ke kino pö˙iu˙iu o käu Keiki,
˙o ia ho˙i ke anaina i ho˙opömaika˙i ˙ia
o ka po˙e mana˙o˙i˙o a pau; a he mau ho˙oilina nö ho˙i
ma o ka mana˙olana la i kou aupuni pau ˙ole.
A ke noi ha˙aha˙a aku nei mäkou iä ˙oe,
e ka Makua i loko o ka lani, e kökua mai iä mäkou
i kou lokomaika˙i e hiki ai iä mäkou ke küpa˙a
i loko o ia anaina, a e ho˙okö i nä hana maika˙i a pau äu
i ho˙omäkaukau ai nä mäkou e hana; ma o Iesu Kristo la
ko mäkou Haku, iä ia, me ˙oe
a me ka ˙Uhane Hemolele, ka ho˙ onani ˙ia
me ka hi˙ilani ˙ana, i ke ao pau ˙ole. ˙Ämene.

The Bishop when present, or the Priest, gives the blessing

A ˙o ka maluhia o ke Akua, ka mea i ˙oi aku
i ko ke kanaka mana˙o a pau, e ho˙omalu mai
i ko ˙oukou na˙au a me ko ˙oukou mana˙o ma ka ˙ike
me ke aloha o ke Akua, me käna Keiki ˙o Iesu Kristo
ko käkou Haku; a ˙o ka lokomaika˙i ˙ia,
e ke Akua mana loa, ka Makua, ke Keiki,
a me ka ˙Uhane Hemolele, me ˙oukou, a e noho pü ho˙i
me ˙oukou a mau loa aku. ˙Ämene.

or this

Ka ho˙opömaika˙i ˙ana o ke Akua mana loa, ka Makua,
ke Keiki a me ka ˙Uhane Hemolele me ˙oukou
a e nohopü me ˙oukou a mau loa aku. ˙Ämene.


The Deacon, or the Celebrant, may dismiss the people with these words


Deacon E hele aku ˙oukou me ka maluhia e aloha
a e mälama i ka Haku.
People Ho˙omaika˙i i ke Akua.
 

 

Proper Prefaces

 


Preface of the Lord's Day

 

 

Nä ˙Olelo Hoakäka Küpono


Ka ˙Ölelo Hoakäka o ka Lä o ka Haku


To be used on Sundays as appointed, but not on the succeeding weekdays

 

Of God the Father

 

1. No ke Akua ka Makua

Ka mea näna i hana i ka mälamalama
a me ke kumu o ke ola, näu i hana iä mäkou
e like me kou ˙ano, a i kähea iä mäkou i ke ola hou
ma o Iesu Kristo ko mäkou Haku,

or the following

 

Of God the Son

 

2. No ke Akua ke Keiki

Ma o Iesu Kristo ko mäkou Haku, näna i ka lä mua
o ka pule i lanakila ma luna o ka make
a me ka loa kupapa˙u, a ma o kona ola hou nani i wehe
i ke ala o ke ola mau loa.

or this

 

Of God the Holy Spirit

 

3. No ke Akua ka ˙Uhane Hemolele

Ka mea näna i ho˙ololi iä mäkou i kekahi po˙e hou
iä Iesu Kristo ko mäkou Haku me ka wai
a me ka ˙Uhane Hemolele, e hö˙ike i kou nani
i ke ao holo˙oko ˙ a nei.

 


Prefaces for Seasons

 

 

 


Advent

 


Nä ˙Ölelo Hoakäka no nä Kau

 

To be used on Sundays and weekdays alike, except as otherwise
appointed for Holy Days arid Various OccasionsKa Hikina

No käu ho˙ouna ˙ana mai i käu Keiki aloha e uku pana˙i
iä mäkou mai ka hewa a me ka make, a e ho˙olilo
iä mäkou i ho˙oilina ma ona o ke ola mau; i hiki ai
iä makou ke ho˙ole˙a i ka ˙ikena iä ia me ka hilahila ˙ole
a me ka wiwo ˙ole, ke hele hou mai ˙o ia me ka mana
a me ka lanakila nui e ho˙okolokolo i ke ao nei.

 

Incarnation

 

Ka Lä Hänau o ka Haku.

No käu hä˙awi ˙ana mai iä Iesu Kristo,
i käu Keiki kamakähi, e hänau ˙ia no mäkou;
a ma o ka mana loa o ka ˙Uhane Hemolele ˙o ia i lawe ai
i ke Kino Kanaka o Malia ka Pu˙upa˙a, kona makuahine,
i ho˙opakele ˙ia mäkou mai ka luhi o ka hewa,
a loa˙a ka mana e lilo i käu mau keiki.

 

Epiphany

 

˙Epipania

No ka mea, i ka aiwaiwa o ka Lokou i lilo mai la
i kanaka, ua ho˙omälamalama ˙oe i ke ao hou
i ko mäkou mau na˙au, e hä˙awi i ka na˙auao o kou nani
i ka maka o käu Keiki, ˙O Iesu Kristo, ko mäkou Haku.

 

Lent

 

Kalema

Ma o Iesu Kristo ko mäkou Haku,
näna i ho˙owalewale ˙ia me nä ˙ano mea a pau
e like me mäkou, akä ˙a˙ole nö na˙e i lawehala;
ma o kona aloha i hiki ai iä mäkou e lanakila ma luna o
nä mea ˙ino a pau, a e ho˙opau i ka noho ˙ana no mäkou
iho, akä e noho nona, kai make no mäkou a ala hou.

or this

Ka mea i ha˙i mai i käu po˙e mana˙o˙i˙o e ho˙oma˙ema˙e
i ko läkou mau na˙au a e ho˙omäkaukau me ka hau˙oli no
ka ˙aha˙aina Möliaola; me ka pule hö˙i˙o
a me nä hana aloha, a ho˙ohana ˙ia hou e kou Lokou
a me nä Kakelema, i hiki ai iä läkou
ke loa˙a ke aloha piha i ho˙omäkaukau ˙ia ai e ˙oe
na läkou e aloha aku iä ˙oe.

 

Holy Week

 

Ka Pule Hemolele

Ma o Iesu Kristo ko mäkou Haku, näna i häpai ˙ia a˙e
ma luna o ke ke˙a no ko mäkou mau hewa,
e lilo ke ao a pau iä ia; näna ma muli o kona ho˙ëha ˙ana
a me kona make ˙ana i lilo i ke kumu o ke ola mau loa
no nä känaka a pau i kau ai i ko läkou mana˙o ˙i˙o
i loko ona.

 

Easter

 

Ka Lä iAla hou ai ka Haku

Ua küpono loa ho˙i ko mäkou ho˙onani ˙ana aku
iä ˙oe no ke ala ˙ana mai me ka nani o käu Keiki
˙o Iesu Kristo ko mäkou Haku; ˙o ia ˙i˙o nö
ke Keikihipa o ka Möliaola, i möhai ˙ia no mäkou,
a näna ho˙i i lawe aku i ka hewa o ka honua;
ma kona make ˙ana ho˙i i pio ai ka make,
a ma kona ala hou ˙ana mai ho˙i i ke ola,
˙o ia i ho˙iho˙i hou mai ai iä mäkou i ke ola mau loa.

 

Ascension

 

Ka Pi˙i ˙ana

No käu Keiki punahele ˙o Iesu Kristo ko mäkou Haku;
a mea i hö˙ike kino mai iä ia iho
i käna mau ˙Apokekolo a pau,
ma hope o kona ala hou ˙ana mai me ka nani nui,
a i mua ho˙i o ko lakou alo ˙o ia i pi˙i ai i ka lani,
e ho˙omäkaukau i wahi no mäkou; i laila ho˙i mäkou
e ho˙opi˙i pü ˙ia aku ai a e nohoali˙i pü me ia
me ka nani.

 

Pentecost

 

Ka Läpule o ke Ke˙oke˙o

No Iesu Kristo ko mäkou Haku;
e like me käu ˙ölelo ˙oia˙i˙o, i iho mai ai
ka ˙Uhane Hemolele [ma këia lä] mai ka lani mai,
a noho ihola ma luna o nä ˙Apokekolo,
e a˙o ana, a e alaka˙i ana ho˙i iä lakou ma ka ˙oia˙i˙o;
e ho˙ohui ana i nä lähui ˙ölelo like ˙ole i ka ha ˙i ˙ana
i ho˙okahi mana˙o˙i˙o, a e hä˙awi ana i käu ˙Ekalesia
i ka mana e lawelawe iä ˙oe me he ˙oihana kahuna lani,
a e ha˙i i ka ˙euanelio i nä lähui a pau.

 


Prefaces for Other Occasions

Trinity Sunday

 


Nä ˙Ölelo Hoakäka no nä Manawa Küikawä ˙ë a ˙e


Ke Kahikolu

˙O ˙oe nö ho˙i ke Akua ho˙okahi, ka Haku ho˙okahi,
˙a˙ole na˙e he kino ho˙okahi, akä, ˙ekolu kino
i loko o ke ˙Ano Ho˙okahi. Me ia ho˙i a mäkou
e mana˙o˙io nei no ka nani o ka Makua, pëlä nö ho˙i
e mana˙o ˙ia ai ke Keiki, me ka ˙Uhane Hemolele
me ka like loa ho˙i.

 

All Saints

 

Nä Käna A Pau

I ka nui o käu mau käna, näu i ho˙oka˙apuni iä mäkou
me nä hö˙ike he nui loa, i hiki ai iä mäkou, e ˙oli ana
i ko läkou launa aloha, ke hobo me ke ahonui
i ka heihei i kau ai ma mua o mäkou; a me lakou pü,
loa˙a ho˙i ke kalaunu mae ˙ole o ka nani.

 

A Saint

 

He Käna

No ke aloha kamaha˙o a me ka lokomaika˙i
i hö˙ike ˙ia ai i käu mau käna a pau i koho ˙ia ai,
he mau haka o kou aloha, a me nä mälamalama o ke ao
i ko läkou mau hanauna.

or this

No ka ho˙olohe ˙ana o käu mau käna, näu i hä˙awi mai
i ka hö˙ike ˙ano o ka hana küpono,
a i ko läkou hau˙oli mau, he ˙ölelo pa˙a nani
o ka mana˙olana o ko mäkou ki˙i ˙ana.

or this

No kou ho˙onani nui ˙ia ˙ana aku i ke anaina
o käu mau käna, Ke ho˙omaika˙i nei nä mea a pau
iä ˙oe a ke ho˙opömaika˙i nei käu mau kauwä
mana˙o˙i˙o, e ha˙i ana i nä alaka˙i o këia ao
i ka Inoa nani o käu Keiki kamakähi

 

Apostles and Ordinations

 

Nä ˙Apokekolo a me nä ˙Olinakio

Ma o ke kahuhipa nui o käu pü˙ä, ˙o Iesu Kristo
ko makou Haku; ka mea näna, ma hope o kona ala ˙ana,
i ho˙ouna i käna mau ˙apokekolo e ha˙i i ka ˙Euanelio
a e a˙o i nä lähui a ˙pau; a i ho˙ohiki e noho mau
me lakou a hiki ana i ka panina o nä au.

 

Dedication of a Church

 

Ka Ho˙ola˙a ˙ana o ka Halepule

Ma o Iesu Kristo, ko mäkou Kahunapule Ki˙eki˙e nui,
ma loko ona i kükulu ˙ia ai mäkou, he mau pöhaku ola o
ka luakini hemolele, i hiki ai iä mäkou ke hä˙awi aku a˙e
ma mua ou, he alana o ka ho˙omaika˙i a me ka pule,
he mau mea hemolele a kohu i käu ˙ikena.

 

Baptism

 

Papekema

No käu loa˙a ˙ana iä mäkou i Iesu Kristo ko mäkou Haku
he mau keikikäne a me kaikamähine äu, käu ho˙olilo ˙ana
iä mäkou i maka˙äinana o kou aupuni,
a no käu hä˙awi ˙ana ho˙i i ka ˙Uhane Hemolele
iä mäkou e alaka˙i iä mäkou i ka ˙oia˙i˙o a pau.

 

Marriage

 

Ka Male ˙ana

No ka mea, i ke aloha o ka wahine a me ke käne,
ua hö˙ike mai ˙oe i ka mea ho˙ohälike o Ielukalema
ka Lani, i uluwehiwehi ˙ia ai e like me ka wahine ho˙äo
no käna käne, käu Keiki, ˙o Iesu Kristo ko mäkou Haku;
näna i aloha iä ia a i hä˙awi aku iä ia iho nona, i hiki ai
iä ia ke hana hou i ke kumuhonua holo˙oko˙a

 

Commemoration of the Dead

 

Ka Ho˙omana˙o ˙ana i ka Po˙e Make

Ma o Iesu Kristo ko mäkou Haku, näna i ala lanakila mai
ka make mai a i ho˙ölu iä mäkou me ka mana˙olana
a pömaika˙i o ke ola mau; no ka mea, i ka mana˙o
o käu mau känaka mana˙o˙i˙o, e ka Haku, ua loli ke ola,
˙a˙ole i pau; a i ka manawa e moe ai
ko mäkou kino kanaka i ka make, ua ho˙omäkaukau ˙ia
he wahi noho mau ma ka lani la.

 

Return to the Book of Common Prayer in Hawaiian; Book of Common Prayer home page