The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Niobrara Wocekiye Wowapi
The 1928 Book of Common Prayer in Dakota

 

ANPETU OTOIYOHI HINHANNA CEKIYAPI
W
OECON KIN.

Wicaśa Wakan kin, HINHANNA CEKIYAPI ca Wowapi Wakan Oekde kin dena etanhan, wanji qaiś tona cin kin, tokaheya uowa kta.

    Itancan kin tipi wakan tawa kin en un; iye itokab maka kin ataya ainina un nunwe.   Hab. 2:20.
    Itanoan-Ti kin ekta unyanpi kta ce, emakiyapi qonhan, ibduśkin.   Psalm 122:1.
    Mii oie kin qa micante taku awacin kin ohinniyan iyonicipi nunwe, Itancan, Wowaśake mitawa, qa Opemakiton kin.   Psalm 19:14.
    Iyoyanpa nitawa qa wowicake nitawa ukiya ye, hena yus amayan nunwe, paha wakan nitawa kin en amahipi kta, nakun oun nitawa kin ekta.   Psalm 43:3.
    Wanji tehanwankantu qa wankan un, otokahe wanice en ounyan, qa tuwe Wakan eciyapi kin he hecen eya: Tehanwankantu qa owanke wakan kin hen wati, nakun taniya iyopeiçiye ça ihukuniçiye cin he kici, tona ihukuniçiyapi taniyapi niwicawayin kta, qa cante iyopeiçiye cin hena kiniwicawakiyin kta heon.   Isaiah 57:15.
    Tka oape u kin he wanna hiyohi, tona wowicake eciyatanhan ohodapi kin hena woniya qa wowicake eciyatanhan Ateyapi kin ohodapi kta: Ateyapi kin hena ohodapi kta on owicade heon.   St. John 4:23.
    Wakantanka Ate unyanpi, qa Jesus Christ Itancanunyanpi kin etanhan, wowaśte, wookiye ko niyepi kin en un nunwe.   Phil. 1:2.

Advent.
    Iyopeiçiya po; Malipiya Wokiconze kin wanna u ce.   St. Matt. 3:2.
    ITANCAN kin tacanku kin yuwiyeya po; śewoskantu en Wakantanka unkitawapi canku tanka wan owotanna kicaga po.   Isaiah 40 :3.

Christmas.
   Iho, wopida tanka wotanin waśte oyate owancaya ecen yin kte cin, he hośi cicahipi ce. Anpetu dehan David totonwe kin en Wanikiya wan nicitonpi, Christ Itancan kin he hee.   St. Luke 2:10, 11.

Epiphany.
   Wi hinape cin hetanhan qa iyaye cin hehanyan, Oyate opeya Micaje kin tanka kta; qa tukte etu kin owasin, Micaje kin en wazinyetonpi kta, qa wośnapi wan ecena; oyate opeya Micaje kin tanka kta, wicota en Itancan kin eya.   Mal. 1:11.
    Kikta wo; kikta wo; Zion nitowaśake kokdaka wo; Jerusalem, wokoyake waśteśte kin kokdaka wo.   Isaiah 52:1.

Lent.
    Nicante kin kduĥdeca, qa nitaheyake kin hee śni, qa ITANCAN kin Wakantanka nitawa kin ekta ikduhomni wo; iye wacantkiya qa waonśida, canze kte cin ĥanhi, qa towaśtedake tanka, qa wośice cin on anaiçipta ece.   Joel 2:13.
    Wakantanka wośna tawa kin woniya kicaksapi kin hee; wicacante kicaksapi qa iyopeiçiye cin, Wakantanka, śiceyadakin kte śni.   Psalm 51:17.
    Nawajin, qa ate ekta wakde, ça hewakiyin kta, Ate maĥpiya itokam, qa niye nakun nitokam wawaĥtani, qa detanhan cincamayayin kta iyemacece śni.   St. Luke 15:18, 19.

Friday Waśte kin.
    Canku okna idadapi owasin, niiye initokecapi śni he; ahitonwan qa wanyaka po, woiyokiśice wan woiyokiśice mitawa en mau kin iyececa yukan hecinhan, on Itancan kakiśmaye ciqon.   Lam. 1:12.
    Heon Wopekiton unyuhapi, iye we kin on, woaĥtani kajujupi kin hee, iye towaonĥida tanka kin eciyatanhan.   Eph. 1:7.

Easter.
    Wanna kini. Awicakehan Itancan kin kini.   St. Mark 16:6; St. Luke 24:34.
    Itancan kin anpetu kage cin, he dee, he en unkiyuśkinpi qa cante unwaśtepi kta.   Psalm 118:24.

Ascension.
    Wawayuśna Itancan tanka wan, Jesus Wakantanka Cinhintku kin, maĥpiya kin ekta iyaye cin hee unyuhapi kin, heon etanhan wowaśte oiyotanke kin en waditagya unkupi kta, hecen wowaonśida unkicupi kta, qa tohan uncinpi eca wowaśte ounkiyapi kin iyeunyanpi ece e kta.   Heb. 4:14, 16.

Whitsunday.
    Woniya Wakan kin en nihipi kinhan, wowaśake iyacupi kta; hehan Jerusalem en, qa Judea makoce kin owancaya, qa Samaria qa maka ihanke kin hehanyan mayadaotaninpi kta ce.   Acts 1:8.
    Unkan cinkainiyanpi kin heon Wakantanka iye Cinhintku Taniya kin nicantepi en niuśipi, he Abba, Ate, eya howaya ece.   Gal. 4:6.

Trinity Sunday.
    Wakan, Wakan, Wakan, Itancan Wakantanka Iyotan-waśaka, tuwc un qon, qa un kin, qa u kte cin hee. Wayu. 4:8.

Thanksgiving Day.
    Woyuha nitawa kin on ITANCAN kin yuonihan, qa taku icaĥyaye cin waskuyeca tokaheya iyakna; kinhan dotopiye tipi nitawa kin waotaka on ojuna kta, qa miniśa iyuśkice nitawa kin miniśa teca on anapsonpson kta.   Wicoie Wakan 3:9, 10.
    ITANCAN kin, woksape on maka kin eknake; ça wookaĥnige kin on maĥpiya kin yusuta: tosdonye kin on wośbe kin naptujapi, qa amaĥpiya cu kin aśbuya.   Wicoie Wakan 3:19, 20.

Hehan Wicośa Wakan kin heyin kto,

Mitakuyepi teciĥindapi, Wowapi kin en, taku śica econqonpi qa woaĥtani ota unyuhapi kin, otakiya hena okdagunśipi; qa hena Wakantanka Iyotan-waśaka, maĥpiyata Ate unyanpi, ite kin itokam hena anaunkiĥmapi qa akaĥpeunkitonpi kte śni; tka cante onśiiçiya, ikduhukuniçiya, iyopeiçiya, qa waanagoptanyan, hena unkokdakapi kta; hecen iye towaśte qa towaonśida wopteca śni kin on, hena unkicicajujupi kta. Qa Wakantanka itokam ohinni waunĥtanipi kin hena onśiiçiya unkokdakapi iyececa eśa; tohan taku waśte ota, iye nape etanhan unkicupi, hena on wopida unqupi kta, qa toyatan ecen unkdataninpi kta, qa iye Toie wakan naunlionpi kta, qa taku untancanpi kin qa unnagipi kin yuhapi, qa on tanyan unpi kta iyececa kin unkidapi kta, witaya unhipi qa mniunkiciyapi eca hehan iyotan hena unkokdakapi iyececa. Heon etanhan ton a den yaunpi kin owasin, wahokonciciyapi qa ceciciyapi hecen cante ecena qa ho onśiiçiya, maĥpiya towaśte oyanke kin ekta mici yaupi kta, qa de unkeyapi kta —

Anpetu Wakan eca "Mitakuyepi teciĥindapi" eyapi kin he eekiya anpetu ikceka kinhan decen cyin kta,

    Wakantanka Iyotan-waśaka ekta onśiiçiya woaĥtani unkokdakapi kta.
 

Morning Prayer

 

 

Introductory Sentences

Owasin Okdakapi wan.

Omuiciye kin otoiyohi canpeśka makakde inajinpi, qa Wicaśa Wokan iyakna eyapi kta.

Ate Iyotan-waśaka qa waonśida; Nitacanku kin etanhan tokan unyanpi, qa taĥcaskana tanin śni iyecen unnunipi, Taku unkicantepi en unkonzapi qa cantiheunyanpi kin, hena nina unkuwapi, Nitawoope wakan kin hena unkipajinpi, Taku econqonpi iyecece cin hena econqonpi śni; Qa taku econqonpi iyecece śni hena econqonpi; Qa tuktena unzanipi śni. Tka niye, Itancan, śicaya econqonpi onunśikapi kin, onśiunda miye. Tona woaĥtani okdakapi, Wakantanka, niwicaya yeo Tona iyopeiçiyapi kin piya wicayuecetu ye; Christ Jesus Itancan unyanpi eciyatanhan, oyate iwahowicayaye ciqon he iyecen, Qa, Ate iyotan waonśida, iye on etanhan ounkiya miye; Hecen tokata Wakantanka ohodaya, owotannayan, qa mdesyahan unnipi kta, Hecen Nicaje wakan kin wowitan yuhe kta. Amen.

Woaĥtani Yutokan-iyeyapi, qaiś Kajujupi Yataninpi kin.

Omniciye kin ecen canpeśka makakde inajinpi; Wośna Kaga kin iśnana najinhan na jin eyin kta.

Wośna kaga ein kinhan de ohakab owapi kin cekiya Wotapi Wakan oecon kin etanhan Woaĥtani kajujupi Yataninpi kin he un kta.

    Wakantanka Iyotan-waśaka, Jesus Christ Itancan unyanpi Atkuku kin, waĥtanis'a kin wanjina ta cin śni, tka taku śica econ kin etanhan ikduhomni qa ni kta cin, he Wicaśa Wakan taw a wowaśake qa wookihi wicaqu, hecen taoyate kin ekta, tona iyopeiçiyapi kin, hena woaĥtani tawapi Wicakicicajujupi qa tokan Iyewicakiciciyapi kin oyakapi qa yutaninpi kta. Tona awicakehan iyopeiçiyapi kin, qa Tawotanin-waśte wakan kin awicakehan wicadapi kinhan, hena owasin wicakicicajuju qa wicayuska ece.
    Heon etanhan woiyopeiçiye awicakehan, qa Taniya Wakan kin, unqupi kta iceunkiyapi kta, hecen dehan taku econqonpi kin hena iyokipi kta; qa tokata unnipi kin owasin wakaśoteśniyan qa wakan kta; hecen owihanke ekta, iye towiyuśkin ohinniyan kin ekta unkipi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.

Hehan. Wicaśa Wakan kin canpeśka makakde inajin kta, qa Itancan Tawocekiye kin eyin kta; Omniciye kin de en ecen canpeśka makakde inajinpi qa iyakna eya ayapi kta, qa nakun tukte Wacekiyapi Wakan en de eyapi kinhan ohinniyan iyecen econpi kta.
 

Confession & Absolution

Ate unyanpi, maĥpiya ekta nanke cin, Nicaje wakandapi nunwe. Nitokiconze u nunwe. Maĥpiya ekta nitawacin econpi kin, He iyecen maka akan econpi nunwe. Anpetu iyohi aguyapi kin, anpetu kin de unqu miye. Qa tona ecinśniyan ecaunkiconpi wicunkicicajujupi kin, He iyecen waunĥtanipi kin unkicicajuju miye, Qa taku wawiyutanye cin ekta unkayapi śni miye; Tka taku śice cin etanhan eunkdaku miye: Wokiconze kin, qa wowaśake kin, qa wowitan kin, hena ohinni qa ohinni nitawa heon. Amen.

Hehan nakun heyin kta,

    Itancan, unkiihapi kin unkiyukawa miye.
    Ayuptapi. Hecen unkiipi kin nitowitan kin yataninpi kta,

Den, owasin inajinpi, qa Wicaśa Wakan kin heyin kta,

    Ateyapi kin, qa Cinhintku kin, qa Woniya Wakan kin, wowitan yuha nunwe;
    Ayuptapi. Otokahe ekta hecetu qon, dehan hecetu, qa ohinniyan hecetu kta, maka owihanke wanin. Amen.
    Wicaśa Wakan. Itancan kin yatan po.
    Ayuptapi. Itancan Caie kin yatanpi nunwe.

Hehan Venite kin ahiyayapi qaiś eyapi kta; anpetu en Odowan tokeca kaĥnigapi oa hena owasin en de eyapi kta śni.

Tka Ash Wednesday qa Good Friday en, cinpi kmhan, Venite kin eyapi kta śni.

* * *

Anpetu owecinhan cajeyatapi kin dena en, Venite kin eyapi śni ecen wancaknana tokaheya heyapi kta,

Advent en Anpetu Wakan kin hena. Wicaśayatapi qa Wanikiya unkitawapi kin kiyena u;* kuwa, ohoundapi kta.

Christmas etanhan Epiphany hehanyan. Aliluya. Wakanheja wan unkicitonpi;* kuwa, ohoundapi kta. Aliluya.

Epiphany qa iyohakam anpetu śakowin, qa Christ Yutohecapi Anpetu kin. Itancan kin towitan kdutanin;* kuwa, ohoundapi kta.

Easter iyohakam Monday etanhan, Ascension Anpetu kin hehanyan. Aliluya, Awicakeya Itancan kin kini;* kuwa, ohoundapi kta. Aliluya.

Ascension anpetu etanhan Whitsunday hehanyan. Aliluya. Christ Itancan kin maĥpiya kin ekta wankan kinkde;* kuwa, ohoundapi kta. Aliluya.

Whitsunday, qa iyohakam anpetu śakpe. Aliluya. Itancan Taniya kin maka kin ojuna;* kuwa, ohoundapi kta. Aliluya.

Trinity Sunday. Ateyapi, Cinhintku, qa Woniya Wakan, Wakantanka wanjina;* kuwa, ohoundapi kta.

Mary Witanśna un kin Yuskapi qa Yaotaninpi kin. Wicoie kin he wicaceĥpi kagapi, qa unkiyepi opeya ounyan;* kuwa, ohoundapi kta,

Wakanpi Owaśin Taanpetupi kin qa Wakanpi iyatayena taanpetup; kin hena en. Wakanpi tawa kin en Itancan kin wowitan yuha;* kuwa, ohoundapi kta.
 

Lord's Prayer

Venite, exultemus Domino.

    Kuwa miye, Itancan kin iyuśkinyan unkidowanpi kta: wowanikiye unkitawapi Wowaśake kin ekta iyaunkiś'api kta;
    Iye ite kin wopida yuha unkakipapi kta: psalm on iye ekta iyaunkiś'api kta.
    ITANCAN kin Wakantanka tanka kin heon: ho, taku wakan owasin iwankab Wicaśayatapi tanka un.
    Maka ośbe kin hena iye nape okna kduha: qa lie towaśake kin hena iye tawa.
    Miniwanca kin he tawa, qa iye kaga: qa iye nape kin maka puze cin he piya.
    Kuwa miye, ohoundapi qa unpatujapi kta: ITANCAN, Unkagapi kin itokab, canpeśka makakde inaunjinpi kta.
    Wakantanka unkitawapi kin he iye heon: qa towiĥan kin en oyate kin, qa iye nape en taĥcaśkana kin he unkiyepi.
    Wowitan wakan kin on ITANCAN kin ohoda po: iye itokab, maka kin ataya cancan nunwe.
    He u kin heon, maka kin kdaśu u kta heon: woowotanna on maka kin yasu kta, qa oyate kin towicake kin on.

Behan Psalm onśpa yawapi kta, Wowapi kin de oknayan, Qa Psalm otoiyohi, qa Venite, Benetlictus Es, Benedictus Jubilate, ihanke en, Gloria Patri yawapi qaiś dowanpi kta:

    Ateyapi kin, qa Cinhintku kin: qa Woniya Wakan kin, wowitan yuha nunwe;
    Otokahe ekta hecetu qon, dehan hecetu: qa ohinniyan hecetu kta, maka owihanke wanin, Amen.

Hehan Woonspe tokaheya kin he yawapi kta, Wiyawapi kin oknayan. Qa Woonspe iyohi itokam, Wiqaśa Wakan kin heyin kta, Den Wicowoyake de, qaiś Oekde de etanhan otokahe: qa Woonspe ihunnikiyapi ca, Den Woonspe tokaheya (qaiś inonpa) ihanke eyin kta.

De iyohakam Te Deum. kin eyapi qaiś ahiyayapi kta.

Tka tohan Wotapi Wakan woecon kin wancaknana econpi kta heçinhan, Priest cin kinhan, Te Deum qaiś Benedictus Es ahiyayapi kin iyohakam wancake Wotapl Wakan woecon kin en iyayin kta.
 

 

Te Deum laudamus.

    Wakantanka, unniyatanpi : Itancan kin he niye unkonikdakapi.
    Maka kin owancaya ohonidapi, Ateyapi kin ohinniyan.
    Niye, Oknikde owasin hotankakiya hoyeniciyapi; Maĥpiya kin, qa ekta Wookihi kin owasin.
    Niye, Cerubim qa Seraphim ohinniyan hoyeniciyapi,
    Wakan, Wakan, Wakan, Itancan, Sabaoth Wakantanka;
    Maĥpiya, maka ko Nitowitan Towinihan kin ojuna.
    Wahośiyepi wowitan ośpaye kin niyatanpi.
    Waayatapi okodakiciye waśte kin niyatanpi,
    Martyr obe wookinihan kin niyatanpi.
    Okodakiciye Wakan kin maka owancaya wicanida;
    Ateyapi kin, tawookinihan wopteca śni kin he;
    Nicinkśi ohodapica, wowicake, qa hecena kin;
    Nakun Woniya Wakan, Wicakicanpte cin.
    Wowitan Itancan kin, he niye, Christ.
    Ateyapi Cinhintku kin ohinniyan he niye.
    Wicaśa niwicayayin kte çehan, Witanśna un wan etanhan nitonpi kta onśiniçiye.
    Wiconte ope kin ohiyaye çehan, tona wicadapi kin owasin Mahpiya Wokiconze kin wicayakiduĥdoka.
    Wakantanka etapa kin ekta idotanka, Areyapi Towitan kin en.
    Unyadasupi kta yau kte cin he wicaundapi.
    Heon etanhan nitaokiyepi niwe teĥika on opewicayeton kin owicakiye kta, iceunniciyapi.
    Wakanpi nitawa kin ob wicayawa ye, wowitan ohinniyan en.
    Itancan, nitaoyate niwicaya ye, qa woaiĥpeye nitawa kin kduwaśte ye.
    Awanwicakdaka ye, qa ohinni yuwankan ewicayaku ye.
    Anpetu otoiyohi unniyatankapi ;
    Qa Nicaje kin ohoundapi ohinni, maka owihanke wanin.
    Itancan, anpetu kin de woaĥtani cona awanunyaka miye.
    Itancan, onśiunda miye, onśiunda miye.
    Itancan, wacinunniyanpi kin iyecen, nitowaonśida kin unkuya miye.
    Itancan, wacinciya ce; tohinni inihanmaye śni ye.

Qaiś de.

Benedictus Es, Domine.

    Itancan atewicunyanpi Wakantanka tawapi kin, niyawaśtepi ce: taku owasin iwankam ohinni niyatanpi qa niyawankantupi,
    Nicaje towitan tanka kin heon niyawaśtepi ce: taku owasin iwankam ohinni niyatanpi qa niyawankantupi.
    Woohoda tipi wakan nitawa en niyawaśtepi ce: taku owasin iwankam ohinni niyatanpi qa niyawankantupi.
    Omahetuya ekta taku owasin wandaka qa oknikde wakan opeya ounyaya niyawaśtepi ce: taku owaśin iwankam ohinni niyatanpi qa niyawankantupi.
    Nitokiconze kin en wowitan oiyotanke en yaun niyawaśtepi ce: taku owasin iwankam ohinni niyatanpi qa niyawankantupi,
    Maĥpiya okotonya en yaun niyawaśtepi ce: taku owasin iwankam ohinni niyatanpi qa niyawankantupi.

Hehan iyecen, Woonspe inonpa kin he yawapi kta. Wowahokiciye Teca kin etanhan, Wiyawapi kin oknayan.

He iyohakam Benedictus qaiś Jubilate kin ahiyoyopi qaiś eyapi kta.
 

 

Benedictus, St. Luke 1:68.

    ITANCAN Israel Tawakantanka kin yawaśtepi nunwe; taoyate ekta wicahi qa opewicaton kin heon.
    Qa taokiye David ti kin en, wanikiyapi wan tanka eunkicikdepi:
    Iye Waayatapi wakan tawa ipi kin eciyatanhan ie ciqon, maka tokaheya icage cia ehantanhan;
    Hecen tona toka unyanpi etanhan, qa śiceundakapi napepi kin etanhan niunkiyapi kta,
    Wowaonśida hunkakewicunyanpi wahowicaye ciqon, he ecen econ kta; qa wokiyapi wakan tawa kin he kiksuyin kta;
    Abraham ateunyanpi kin he taku wakanyan eciye ciqon he hee kta ce; decen ionśiunkidapi kta;
    Tona tokaunyanpi nape kin etanhan unkiyuśpapi kinhan; wokokipe cona waecaunkiconpi kta;
    Iye itokam, wicoowotanna qa wowakan kin en; tohanyan unnipi kin hehanyan;
    Qa niye, wakanheia, Waayata Iyotan Wankantu tawa kin eniciyapi kta; Itancan tacanku kin wiyeya yecagin kta on ite kin itokam nin kta;
    Taoyate wowanikiye wosdonye wicayaqu kta, woaĥtani wicakicicajujupi heon.
    Wakantanka unkitawapi canteunkiyapi kin heon etanhan; qa heon wankantanhan anpao kin unhiyohipi ce;
    Hecen okpaza qa wiconţe ohanzi kin ekna iyotankapi kin hena iyoyamwicayin kta; qa unsihapi kin wookiye canku kin okna unkayapi kta heon.

Qaiś Psalm kin de.

Jubilate Deo. Psalm 100.

    Maka kin ataya, ITANCAN kin ekta hotankaya iyakiś'a miye, Wowiyuśkin on ITANCAN kin okiya po, wowiyuśkin odowan yuha iye itokam u po.
    ITANCAN kin he Wakantanka e sdonya po; he iye unkagapi qa unkiçicagapi śni, taoyate kin, qa towiĥan kin en talicaśkana kin hena unkiyepi.
    Tatiyopa kin mahen wopida yuha ya po, tahocoka kin en woyatan yuha ya po; wopida eciya miye, iye Caje kin yawaśte po.
    ITANCAN waśte kin heon, towaonśida-waśte kin owihanke wanica; qa towicake kin wicoicage owasin iciyaza śuta ece.

Henan Wahośiyepi Tawowioada kin he Wicaśa Wakan qa Omniciye najinhan najin eyapi kta.
 

 

    Wakantanka, Ateyapi Iyotanwaśake cin, maĥpiya maka iyakna Kage cin, he wicawada:
    Qa Jesus Christ, Cinhintku hecena, Itancan unyanpi kin: He Woniya Wakan eciyatanhan icaga, Witanśna un Mary etanhan tonpi: Pontius Pilate kakiśya, Canicipawega en okatanpi, ţe, ça ĥapi: Kuya hades ekta i; Iyamnican wicaţe cin etanhan ake kini: Watikan maĥpiya kin ekta iyaye, Ça Wakantanka, Ateyapi Iyotan-waśaka etapa kin eciyatanhan iyotanka: Heciyatanhan wicaśa nipi qa tapi kin wicayasu u kta.
    Woniya Wakan kin he wicawada: Okodakiciye Wakan Owancuya kin; Wakanpi Odakonkiciyapi kin: Woaĥtani kajujupi kin: Wicatancan kini kte cin: Qa Wiconi owihanke wanice cin, Amen.

Qa he han, Wocekiye kin dena, owasin yuonihanyan canpeśka makakde inajinpi; Wieaśa Wakan kin tokaneya eyin kta.

    Itancan kin nicipi un nunwe.
    Ayuptapi. Qa ninagi kin kici.
    Wicaśa Wokan. Ceunkiyapi kta.

    Itancan, nitowaonśida kin unkiyutanin miye.
    Ayuptapi. Qa wowanikiye nitawa kin unqu miye.
    Wicaśa Wakan. Wakantanka, unkiyepi mahen cante kin unkieiyuska miye.
    Ayuptapi. Qa Nitaniya Wakan kin unkipi śni miye,

Hehan anpetu Wocekiye tawa hee kta, Wotapi Wakan Wocekiye yawapi śni kinhan; Ne yawapi ca anpetu Wocekiye tawa den eyapi kte śni.
 

Apostles' Creed

Wookiye on Wocekiye wan.

Wakantanka, wookiye yakaga qa okiciyapi waśteyadaka, tona sdonunniyanpi kin wiconi ohinni unyuhapi kta, qa waecaniconpi kin he tawaiçiyapi oun kin hee; Unkiyepi nitaokiyepi onśiunkiçiyapi kin, toka unyanpi anauntanpi kin en ohinni ounkiya miye; hecen unkiyepi, wowaśake nitawa kin awicakehan wacinunyanpi kinhan, śiceundakapi kin towaśakepi kin tukte eśa kounkipapi kte śni, Jesus Christ Itanean unyanpi towaśake kin he eciyatanhan. Amen.
 

Collect for Peace

Wowaśte on Wocekiye wan.

Itancan, maĥpiyata Ate unyanpi, Wakantanka Iyotan-waśaka qa ohinniyan kin, anpetu kin de en zaniyan unkayahipi; Hecen ihunniyan nitowaśake tanka kin on ounkiya miye; hecen anpetu kin de en woaĥtani takuna en unkiyoĥpayapi kte śni, qa taku wokokipe kin en unyanpi kte śni; tka taku econqonpi kin owasin, en awanunyadakapi kta, hecen niiśta en owotanna kta; Jeśus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.

Litany yawapi kinhan, Wocekiye kin den eyapi kte śni qa tohan Wotapi Wakan wancaknana econpi kta hecinhan, cinpi kinhan de yawapi kte śni.
 

Collect for Grace

United States makooe kin en Itancankiyapi, qa tona Oyate etanhan Wicoĥan yuhapi, on Wocekiye wan.

Wakantanka, Itancan unkitawapi kin, maka kin ataya en nitowitan kin ounye; Woawanyake waonśida nitawa kin he en United States oyate kin awanwioadakin kta iwacinunniyanpi, hecen waawankdake nitawa kin on yus unkayadapi kinhan wookiye nitawa kin he en sutaya unqonpi kta. United States makoce en Itancankiyapi qa etanhan tona oitancanwicakiyapi kin hena nitawacin ecen econpi kte cin sdonkiyapi kta on wowaśake qa woksape wicaqu ye. Woowotanna qa wowicake waśtedakawicaya ye; qa niye ohodaya oyate kin de waecawicakiconwicaśipi kin he ohinni kiksuyewicakiye ye; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan, he Niye qa Woniya Wakan kin ob, niun qa wokiconze yuha, Wakantanka wanjina, maka owihanke wanino Amen.
 

Prayer for the President, & all in Civil Authority

Wicaśa Wakan qa Oyate kin on Wocekiye wan.

Wakantanka Iyotan-waśaka qa ohinniyan kin, wawicaqupi waśte qa ecetu kin owasin etanhan u kin; Bishop wicunyuhapi kin, qa Wicaśa Wakan unmapi kin, qa Ornniciye tona awanyagwicaśipi kin, hena ob, nitowaśte etanhan Woniya iwicazaniyan kin he kun uwicakiya ye; qa awicakehan iyokipiniyanpi kta e, ohinniyan nitowaśte cu kin iyecen wicaqu ye. De ecen unqu miye, Itancan, Jesus Christ, Wawiciya qa Iyokookna un unkitawapi, tookinihan kin he eciyataahan. Amen.
 

Prayer for Clergy & People

Wicaśa Owasin on Wocekiye wan.

Wakantanka, wicaśa owasin Wicakage ça Niwicaye cin, oyate owasin qa wicaśa token unpi kaśa, owaśin onśiiçiya ceunniciyapi; nitacanku kin sdonyewicayakiyin kta, qa nitozani wanikiye kin oyate owasin ekta dutanin kta, hecen iyonicipi nunwe. Iyotan Okodakiciye Wakan owancaya kin heon ceuuniciyapi; Nitaniya waśte kin on awandake ça duha kta, hecen tona Christ wacinyanpi qa iye tawawicaya ikdawapi okdakapi kin, hena wowicake canku ekta yuśawicayapi, qa wicotawacin wanjina, wookiye icaśke, qa wiconi owotanna, hena on wowacinye kin yuhapi nunwe. Owihanketa, tona tawacinpi, tancanpi qa taku yuhapi śa on kakijapi qa iyotaniyekiyapi kin, (*qa iyotan tona wocekiye ewicunkiciyapi kta cinpi kin.) Ate nitowaśte kin on, hena cajeunniciyatapi; wokakije owasin en, iyohi token icakijapi kin iyecen owicakiya ça wicakicanpta ye; kakiświcayapi owasin en tawacintanka, qa iyotaniyekiyapi kin eciyatanhan wowiyuśkin wicayaqu kta, hena iyonicipi nunwe. Qa dena Jesus Christ, Iye on unnicidapi. Amen.

Taku Owasin on Wopida Eyapi kin witaya eyapi kta.
 

Prayer for all Conditions of Men

* Tohan tuwe wacekiye omniciye wacewicakicioiyapi kta, cingi ca woeye kin de eyapi kta.

 

 

 

Taku Owasin on Wopida-eyapi wan.

Wakantanka Iyoran-waśaka, wowaonśida owasin Ateyapi kin, unkiyepi, nitaokiyepi iyeuncecapi śni kin, nitowaśte qa nitowacantkiye waśte kin, unkiyepi qa wicaśa owasin ekta, heon awicakehan onśiiçiya wopida unniçupi, Unyakagapi, unyaduhapi, qa wiconi kin de en wowaśte owasin on, (*qa iyotan tona decana wowaonśida wicaqupi kin on, nakaha wopida qa woyatan niçupi kte cin on) unniyawaśtepi; tka iyotan, Jesus Christ Itancan unyanpi kin maka oyate owasin niwicaye cin, he nitowaśtedake yawapica śni kin, he on wopida unniçupi; nakun wowaśte wookihi kin qa wowitan wowacinye kin, hena on. Qa nitowaonśida kin owasin tanyan okaĥniĥunyayapi kta iceunniciyapi, hecen unkicantepi kin awicakehan wopida yuhapi kta, qa hecen unkiipi hecena on śni, tka unkoĥanpi kin nakun on, nitoyatan unyataninpi kta; nitoope en unkiçicupi, qa anpetu unkitawapi kin owasin en nitokab yuwakanyan qa owotannayan maunnipi kta hena on; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan, he iye, niye qa Woniya Wakan kin ob, wookinihan qa wowitan yuha nunwe, maka owihanke wanin. Amen.
 

General Thanksgiving

 

 

 

* Woeye kin de tohan tuwa wowaonśida icupi kin on pidapi can eyapi kte.

St. Chrysostom Tawocekiye wan.

Wakantanka Iyotan-waśaka, wowaśte unyaqupi kin heon dehan okonwanjina niye ekta ceunniciyapi; qa tohan yamni qaiś nonpa eśa tukten Nicaje oknayan, witaya yankapi kin, qa taku nicidapi kinhan, hena wicayaqu kta kehe ciqon; Nitaokiyepi token cinpi qa icekiyapi kin, token iwaśtepi kte cin, he iyecen dehan, Itancan, wicayeciduecetu nunwe; wiconi kin de en, wowicake nitawa etanhan wicoksape kin he unyaqupi kta, qa tokata kin he en, wiconi owihanke wanice cin he unqu miye, Amen.

II Cor. 13:14.

Jesus Christ Itancan unyanpi towaśte kin, qa Wakantanka towaśtedake kin, qa Woniya Wakan taokodakiciye kin, unkiyepi owasin om ohinniyan un nunwe. Amen.

 
Prayer of St. Chrysostom

 

Return to the 1928 Book of Common Prayer in Dakota

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld