Epoiscopal shield The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Niobrara Wocekiye Wowapi
The 1928 Book of Common Prayer in Dakota

 

WOCEKIYE, WOWAPI, QA WOTANINWASTE KIN.

OMAKA IHUNNIYAN UNPI KTE CIN.

Anpetu Wakan on Wocekiye, Wowapi, qa Wotonin Waśte kaĥniyapi kin he, togye. econwicaśipi śni, kinhan, ohakab oko kin anpetu iyohi unpi kta.

Anpetu wakan, qaiś Wokiksuye tokeca wan on Wocekiye kaĥnigapi kin he itokab Ĥtawacekiyapi kin en unpi kta okihipi.

ADVENT OMAKA

Advent Omaka Kin en Anpetu-Wakan Tokaheya Kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka, wowaśte unqu miye, hecen okpaza wicoĥan kin eĥpeuriyanpi, qa iyoyanpa wipe kin kounyakapi kta, dehan wiconi ţepica kin de en, Nicinkśi Jesus Christ nina onśiiçiya wanunyakapi kta hi qon; hecen anpetu ehake kin en, tohan Towitan wowinihan yuha, nipi qa ţapi ko, wicayasu kta on, ake u kinhan, wiconi ţepica śni ekta inaunjinpi kta, he iye, niye qa Woniya Wakan kin ob, dehan qa ohinniyan niun qa wokiconze yuhe cin, he eciyatanhan. Amen.

Wocekiye kin de, anpetu iyohi eyapi kta, Advent en Wocekiye unma kici, Christmas-anpetu hehanyan.
 

The Collects, Epistles, and Gopsels

to be Used Throughout the Year

 
Note that only the Collects are given here; the Scripture passages are given in full in the original and so are available in the PDF version of this book.


Advent Season

1 Advent

Advent en Anpetu-Wokan Inonpa Kin.

Wocekiye Kin.

Itancan Waśte, he niye unkonspepi kta e on Wowapi wakan owasin owawicayaye ciqon; Hena tanyan naunĥonpi, unyawapi, unkiyukcanpi, qa mahentuya awauncinpi kta, hecen Wicoie wakan nitawa kin etanhan wowacintanka qa wokicanpte eciyatanhan, wiconi ohinniyan woape waśte kin he unkicupi qa sutaya unyuzapi kta, he niye unyaqupi kin, Jesus Christ. Wanikiya unkitawapi kin en. Amen.
 

2 Advent
Advent en Anpetu-Wakan Iyamni Kin.

Wocekiye Kin.

Itancan Jesus Christ, he niye tokaheya yau qehan, wahośiye nitawa nitokab canku piniciciyin kta on uyasi kin; He iyecen woanaĥbe wakan nitawa en taokiye qa waawanyake wicaduhe cin nitacanku piyapi kta, waanagoptan śni cantepi kin owotanna toksape kin ekta wicayuhomnipi kta he on, hecen inonpa maka oyate dasu kta e on yau kinhan, niiśta wanwicayaka iyececa, iyecen unkayakipapi kta, he niye, Ateyapi qa Woniya Wakan kin ob, Wakantanka wanjina, niyaun qa wokiconze duha, maka owihanke wanin. Amen.
 

3 Advent

Advent en Anpetu-Wakan Itopa Kin.

Wocekiye Kin.

Itancan nitowookihi kin yuwankan icu, qa yuha unkiyopeyapi hiyu ye, qa wowaśake tanka on ounkiya miye; hecen woaĥtani qa wicoĥan sica unyuhapi kin on, oinyanke unnkitokab wanke cin, okna unkinyankapi kte cin hena natake ça okihiśniunyanpi ece, hecen nitowaśte qa nitowaonśida wopteca śni kin, ounkiyapi qa eunyakupi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan, he iye, niye qa Woniya Wakan kin ob, wookinihan qa wowitan yuha nunwe, maka owihanke wanin. Amen.
 

4 Advent
CHRISTMAS OMAKA.

Jesus Christ Tonpi-Anpetu kin, he Christmas-Anpetu Eyapi kin hee.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśake, he niye, Nicinkśi hecena-icage cin, de iyehan iyecen, witanśna un wakasote śni wan etanhan tonpi kta, qa ouncage unkitawapi kin koyagiçiyin kta e, unyaqupi qon; unkiyepi tecaya untonpi, qa tawaunyakiyapi qa nitowaśte kin on cincaunyanpi kta, qa anpetu iyohi Nitaniya Wakan kin sanpa unyutecapi kta, he ecetuya ye; Itancan unyanpi kin, Jssus Christ he eciyatanhan, he niye qa Woniya Wakan kin ob, niun qa wokiconze yuha, ohinniyan Wakantanka wanjina, maka owihanke wanino Amen.

Wocekiye kin de January 1 hehanyan anpetu iyoki eyapi kta.

Christmas-anpetu icunhan, tukten Tipi Wakan wanji en Wotapi Wakan nonpa econpi kinhan, de Wocekiye, Wowapi, qa Wotanin Waśte kin tokaheya woecon kin en unpi kta.

Wocekiye Kin.

Wakantanka, tuwe omaka iyohi nicinca hecena Jesus Christ tonpi wokiksuye kin on iyuśkin unyayapi ece kin, Iye Wopekiton unkitawapi iyuśkinyan unkicupi ece kin, he iyecen tohan unyasupi kta u eca wowacinye suta kin on wanunyakapi kta e unqu miye, tuwe niye qa Woniya wakan kici Wakantanka wanjina niyaun, qa wokinihan qa wokiconze yuha, maka owihanke wanin. Amen.
 

Christmas Season

Christmas Day

Saint Stephen Taanpetu Kin.

Wocehiye Kin.

Itancan, maka kin de akan taku on unkakijapi kin, wowicake nitawa kin he otanin kta e hecetu kin, hena owasin en maĥpiya kin ekta ecen euntonwanpi kta, wowacinye eciyatanhan wowitan wan yutaninpi kte cin he wanunyakapi kta e, ecetuya ye; qa Woniya Wakan kin unkojupina, on śicaya unkuwapi kin waśtewicundakapi qa wicunyawaśtepi kte cin, he unkonspepi kta, Saint Stephen tokaheya niye on ţe cin he waonspeunkiyapi kin he oknayan, he ktepi kin on, Jesus yawaśtepi kin, niye ekta wacewicakiciciya, Wakantanka nape etapa kin eciyatanhan tona niye on kakijapi kin hena owicayakiye kta en nayajin kin qa Wawiciya unkitawapi hecena kin, he niye. Amen.
 

St. Stephen
Saint John Wotanin-Waste-Owa qa Wahośiye Kin Taanpetu Kin.

Wocekiye Kin.

Itancan waonśida, Okodakiciye Wakan nitawa akan iyojanjan wiyakpa nitawa kin hiyuyayin kta, iceunniciyapi, hecen Saint John W0tanin-waśte-owa qa Wahośiye waśte nitawa toonspe kin eciyatanhan aiyoyamyaye kinhan, hecen wowicake nitawa iyoyanpa kin okna mani kta, qa ecen owihanke ekta wiconi ohinniyan kin iyohi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

St. John the Evangelist
Iyaonpepicaśni Kin Taanpetupi Kin

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka, wakanheja qa azinpi ipi kin etanhan wowaśake kage cin he niye, qa wakanheja ţapi kin on wowitan niçuwicayakiye; Unkiyepi en taku śice cin owasin kte qa ihangya ye, qa nitowaśte kin on unyuwaśaka miye, hecen iyaonpepicaśni unnipi, q wiconţe kin hehanyan wowacinye unkitawapi kin suta kin on Nicaje, wakan kin unyatanpi kta; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

Holy Innocents

Christmas iyohakab Anpetu Wakan kin itokab nakun anpetu yukan kinhan, Christmas-anpetu kin on Wowapi qa Wotanin Waśte tokaheya kin hena unpi kta.

Christmas-Anpetu Iyohakab Anpetu-Wakan Tokaheya Kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśake, he niye, Nicinkśi hecena-icage cin, de iyehan iyecen, witanśna un wakaśote śni wan etanhan tonpi kta, qa ouncage unkitawapi kin koyakiçiyin kta e, unyaqupi qon; unkiyepi tecaya untonpi, qa tawaunyakiyapi qa nitowaśte kin on cincaunyanpi kta, qa anpetu iyohi Nitaniya Wakan kin sanpa unyutecapi kta, he ecetuya ye; Itancan unyanpi kin, Jesus Christ he eciyatanhan, he, niye qa Woniya Wakan kin ob, niun qa wokiconze yuha, ohinni Wakantanka wanjina, maka owihanke wanin. Amen.
 

 

 

Christmas 1

Christ Bakiĥdayapi Kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka, Nicinkśi yawaśtepi kin bakiĥdayapi opa qa wicaśa kin on woope ohodayapi kin; Woniya kin eciyatanhan bakiĥdayapi wowicake kin he unqu miye; hecen unkicantepi, qa unketanhanpi kin owasin, maka akantu qa wicaceĥpi cantiheyapi kin owasin etanhan ţapi kta, qa taku owasin en, nitawacin waśte kin ecen anaungoptanpi kta; iye, Nicinkśi Jesus Christ Itancan unyanpi kin, he eciyatanhan. Amen.
 

Circumcision
Christmas Iyohakab Anpetu-Wakan Inonpa.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka, tuwe Wicoie nitawa wicaceĥpi icu kin iyoyanpa teca tawa kin niye unkayakastanpi kin; iyoyanpa kin he unkicantepi kin en ideyapi kta, qa wiconi unkitawapi kin en iyojanjan kta e ecetuya ye; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

Christmas 2
EPIPHANY OMAKA.

Epiphany Kin Qaiś Christ Oyate en Ikdutanin Kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka, wicanĥpi wan wicitokab iyaya on awicade qa Nicinkśi hecena-icage cin Oyate en dutanin; unkiyepi, dehan wowacinye eciyatanhan sdonunniyanpi kin, wiconi kin de iyohakab, Wakantanka Nitowitan kin etanhan taku icage cin en wowiyuśkin unyuhapi kta e, onsidaya ecetuya ye; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.

Wocekiye kin de January 13 hehanyan anpetu iyohi eyopi kta.

Anpetu Wakan iyokihe kin hehanyan Wowapi qa Wotanin Waśte kin de unpi kta.
 

Epiphany Season

Feast of the Epiphany

Epiphany Kin Iyohakab Anpetu-Wakan Tokaheya.

Wocekiye Kin.

Itancan, nitaoyate hoyeniciyapi kin onśidaya wocekiye tawapi kin nayaĥon kta iceunniciyapi; qa taku econpi kta iyececa kin hena tanyan iyukcan qa sdonyewicakiya ye, qa wowaśte qa wookihi on wowacinye okna hena tanyan yuśtanpi kta iyecen wicaqu ye; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

1 Epiphany
Epiphany Iyohakab Anpetu-Wakan Inonpa.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka qa ohinniyan kin, maĥpiya kin ekta qa maka kin akan taku owasin awandake cin; Nitaoyate wocekiye eyapi kin onśidaya naunĥon miye, qa wiconi unkitawapi anpetu kin owasin en wookiye nitawa kin unqu miye; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

2 Epiphany
Epiphany Iyohahab Anpetu-Wakan Iyamni.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka qa ohinniyan kin, wowaśake-śni unkitawapi kin onśidaya atonwan ye, qa wokokipe qa wokakije unkitawapi kin owasin en, ninape etapa kin yugate ca ounkiyapi qa awanunyaka miye; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

3 Epiphany
Epiphany Iyohakab Anpetu-Wakan Itopa.

Wocekiye Kin.

Wakantanka, wokokipe tanka qa ota ekna eunknakapi kin, qa tawacin unwankapina kin, heon ohinni bosdan inaunjinpi kta unkokihipi śni ece, he sdonyaya; Hecen wokokipe kin owasin en sutaya naunjinpi kta, qa wawiyutanye cin owasin en isanpa unkayapi kta e wowasake qa woawanyaka unqu miye; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

4 Epiphany
Epiphany Iyohakab Anpetu-Wakan Izaptan.

Wocekiye Kin.

Itancan, Okodakiciye qa tiyoknaka nitawa kin ohinniyan wowacinye awicakehan nitawa kin en kduha ye; hecen tona maĥpiyatanhan nitowaśte kin, hecena wacinyanpi kin, hena ohinniyan nitowaśake tanka kin on awanwicadakin kta e iceunniciyapi; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

5 Epiphany
Epiphany Iyohakab Anpetu-Wakan Iśakbe.

Wocikiye Kin.

Wakantanka, Nicinca yawastepi kin, wakanśica toĥan kin ihangyin kta, qa unkiyepi, Wakantanka cinca unkagapi kta, qa wiconi ohinniyan tawaunyanpi kta, e on yutaninpi qon; He iyecen, wowacinye kin de unyuhapi kin on, unkikduskapi kta, iye token ska un kin iyececa; hecen iye, tohan wowaśake qa wowitan tanka kduha, ake ikdutanin kinhan, unkiyepi tokiconze ohinniyan qa wiyakpa kin en, iye iyececa unkagapi kta, he ecetuyayin kta e iceunniciyapi; qa heciya, Ate, niye qa Woniya Wakan kin ob, iye niun qa wokiconze yuha, Wakantanka wanjina, maka owihanke wanin. Amen.
 

6 Epiphany
LENT ITOKAB OMAKA.

Septuagesima Anpetu-W akan, he Lent itokab Anpetu- Wakan iyamni kin.

Wocekiye Kin.

Itancan, nitaoyate wocekiye tawapi kin iyokipiya nayaĥon kta e iceunniciyapi; hecen unkiyepi, woaĥtani unyuhapi kin on, owotannayan iyopeunyanpi kin, nitowaśte kin on, onśidaya eunyakdakupi kta, Nicaje towitan kin heon; Jesus Christ, Wanikiya unkitawapi eciyatanhan, he iye, niye qa Woniya Waakan kin ob niun qa wokiconze yuha, ohinni Wakantanka wanjina, maka owihanke wanin. Amen.
 

Pre-Lenten Season

Septuagesima

Sexagesima Anpetu-Wakan, he Lent itokab Anpetu-Wakan inonpa kin.

Wocekiye Kin.

Itancan Wakantanka, taku econqonpi kin wanjina kaśa en wowacinye unkiknakapi śni, wandaka ce; Hecen wokakije kin owasin en, nitowaśake kin wowinapeunyanpi kta, e onśidaya yuecetu ye; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

Sexagesima
Quinquagesima Anpetu-Wakan, he Lent itokab Anpetu-Wakan kin.

Wocekiye Kin.

Itancan, wowaśtedake cona taku tona eeonqonpi kin hena takuyepica śni e onspeunkiyapi kin, Nitaniya Wakan kin unkukiyapi qa wowaśtedake wawicaqupi iyotan waste kin he, wowaśte qa wookiye wiyakaske kin he, unkicantepi kin en unkokicicaśtan miye, hena tuwe cona niun kinhan nitokab te yawapi ece kin heon; de iyecen unqu miye, Nicinkśi hecena kin Jesus Christ toĥan kin he eciyatanhan. Amen.
 

Quinquagesima
LENT OMAKA.

Lent en Anpetu tokaheya, he Caĥnota-Wednesday eciyapi ece kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka qa ohinniyan kin, he niye, taku yakage cin wanjina kaśa śiceyadake śni, qa tona iyopeiciyapi kin hena woaĥtani tawapi kin wicayecicajuju; Unkiyepi ekta wicocante teca qa iyopeiçiyapi kin kage ca icaĥya ye, hecen woaĥtani unyuhapi kin on icanteunśicapi qa onunsikapi kin owotannayan unkokdakapi kinhan, Wakantanka wowaonśida owasin yuhe cin, niye etanhan yutokaniyeyapi qa wokajuju awicakehan eunyakupi kta, Jesus Christ, Itancan unyanpi kin eciyatanhan. Amen.

Wocekiye kin de, Lent icunhan anpetu iyohi yawapi kta, anpetu Wocekiye tawa kaĥnigapi kin iyohakab, Palm Sunday hehanyan.

Wocekiye, Wowapi, qa Wotanin Waśte kin de, iyohakab anpetu iyohi iyokihe Anpetu Wakan hehanyan unpi kta, tka St. Matthias taanpetu icunhan unpi kte śni.
 

Lent

Ash Wednesday

Lent en Anpetu-Wakan Tokaheya Kin.

Wocekiye Kin.

Itancan, he niye unkiyepi on anpetu wikcemna-topa qa hanhepi wikcemna-topa hehanyan akiĥanniciye cin; Wowaśte unqu miye, hecen akiĥanunkiçiyapi kin on, unceĥpipi kin Woniya kin en unyuhukutupi kta, qa heon Wakantanka eciyatanhan taku cinunkiyapi kin, hena owotannayan qa wakanyan, awicakehan anaungoptanpi kta, qa on niye woyuonihan qa wowitan duha kta, Ateyapi qa Woniya Wakan kin ob, ni yaun qa wokiconze duhe, Wakantanka wanjina, maka owihanke wanin. Amen.
 

1 Lent
Lent en Anpetu-Wakan Inonpa Kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka, unkiye ounkiçiyapi kta e, wowaśake takuni unyuhapi śni, he niye wandaka ce; Akantanhan untancanpi kin en, qa mahentanhan unnagipi kin ekta napin awanunyaka miye; hecen wicatancan kin en wokakije owasin etanhan, qa wicanagi kin ekta, wicotawacin śica tona takpe qa kiunniyin kta iyecee cin, hen a etanhan unyuha miye; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

2 Lent
Lent en Anpetu-Wakan Iyamni Kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka nitaokiye onśikapi kin, awicakehan taku cinpi kin ekta ayatonwe kta, qa Nitookinihan nape etapa kin dugatin kta, hecen tokaunyanpi owasin etanhan, he wowinapeunyanpi kta e iceunniciyapi; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

3 Lent
Lent en Anpetu-Wakan Itopa Kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśake cin, unkiyepi unkoĥanpi śice cin on iyopeunyanpi kta iyececa kin, nitowaśte wokicanpte kin on, onśidaya eunyakupi kta, he ecetuyayin kta e iceunniciyapi; Jesus Christ, Itancan unyanpi qa Wanikiya unkitawapi kin he eciyatanhan. Amen.
 

4 Lent
CHRIST TOKAKIJE OMAKA.

Lent en Anpetu-Wakan Izaptan Kin, he Passion Sunday eciyapi ece kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka, onsidaya nitaoyate kin ekta ahiwicatonwan ye; heeen nitowaśte tanka kin on, tancanpi qa nagipi kin napin ekta wicaduhe qa awanwicadakin kta e iceunniciyapi; Jesus Christ, Itanean unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

Passiontide

5 Lent

Easter Itokab Anpetu-Wakan Kin, he Palm Sunday eciyapi ece kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka qa ohinniyan kin, niye wicaśa kin nina waśtewicayadake, ça Nicinkśi, Jesus Christ, Wanikiya unkitawapi kin uyaśi, he unkiceĥpipi kin ieu, qa canicipawega akan ktepi kta e, on wicaśa owasin iye onśiiçiya un kin he okna econpi kta e; Hecen unkiś, iye wacintanka kin iyakna unyanpi, qa nakun iye kini kin unkicicapi kte cin, he onśidaya ecetuya ye; Jesus Christ Itancan unyanpi kin, he eciyatanhan. Amen.

Friday Waśte hehanyan, anpetu iyohi, anpetu Wocekiye tawa kin iyohakab, Wocekiye kin de eyapi kta.
 

Palm Sunday
Monday, Easter ltokab.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka, tuwe Nicinkśi iyotan teyaĥinda kin, tokeya wowiyuśkin ekta iyaye śni, tuka tokeya wokakije akipa, qa can icipawega en okatanpi itokab, wowitan ekta iyaye śni kin; onśidaya ounkiya miye, unkiyepi icipawega tawa canku kin okna maunnipi kta, qa he oknayan ecena wiconi qa wookiye iyeunyanpi kta; Nicinkśi hee, Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

Monday before Easter
Tuesday, Easter Itokab.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Itancan, Nicinkśi yawaśtepi, Wanikiya unkitawapi kin, kapsinpsintapi kta iyowiniçiye qa wowiśteca etanhan ite nakiĥbe śni kin; wowitan unkiyutaninpi kte cin he wicadaya, dehan wokakije kin hena opta cante waśteya unyanpi kta e wowaśte unqu miye; Nicinkśi Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

Tuesday before Easter
Wednesday, Easter Itokab.

Wocekiye Kin.

Itancan, Wowanikiye unkitawapi Wakantanka kin, wowawokiye nitawa kin on onśidaya ounkiya miye; hecen wowaśi tanka eciyatanhan wiconi qa ţepica śni unyaqupi kin hena awauncinpi kin iyuśkinyan en ounpapi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

Wednesday before Easter
Maundy Thursday, he Thursday, Easter Itokab hee.

Wocekiye Kin.

Ate Iyotan-waśaka, Niye Nicinkśi teyaĥinda kin, kakije itokab hanhepi kin en Iye Tancan qa We Wakiconzapi wakan kin kage ciqon; wokiksuye tawa kin en pidaya unkicupi kta onśidaya unqu miye; tuwe wowakan okahniĥpica śni kin dena en wieoni owihanke wanice woiwahoye unqupi kin; Jesus Christ Itancan unyanpi kin, he iye, niye qa Woniya Wakan kin ob ni un qa wokiconze yuha, Wakantanka wanjina, maka owihanke wanin. Amen.
 

Maundy Thursday
Friday Waśte Kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka, tiyoknaka nitawa kin de, onśidaya ayatonwin kta iceunniciyapi; heon etanhan Itancan unyanpi Jesus Christ, knayanpi, qa wicaśa śica nape kin en wicaqupi, qa canicipawega akan ţin kte cin, hena tawateniciye qon, qa he iye dehan, niye qa Woniya Wakan kin ob, niun qa wokiconze yuha, ohinni Wakantanka wanjina, maka owihanke wanin. Amen.

Wakantanka, Iyotan-waśaka qa ohinniyan kin, niye Nitaniya kin eciyatanhan Okodakiciye wakan kin tancan ataya awandaka qa duwakan kin; Wocekiye qa wakidapi unkitawapi kin, hena Okodakiciye Wakan nitawa kin en, wicaśa owasin on unkeyapi kin naĥon ye, hecen tona en opapi kin, otoiyohi tukte woecon qa wicoĥan tawa kin oknayan, wicakeya qa Wakantanka ohodaya waecanicon kta; Itancan unyanpi qa Wanikiya unkitawapi Jesus Christ he eciyatanhan. Amen.

Wakantanka waonśida kin, niye wieaśa owasin wicayakaga, qa taku yakage cin wanjina śiceyadake śni, nakun waĥtanis'a wanjina ţin kta yacin śni, tuka e yuhornnipi qa ni kte cin hee yacin; tona Niye, Nicinksi Wotanin-waśte tawa kin en niyuataninpi sdonniyanpi śni kin, hena owasin onśiwicada ye. Iyepi etanhan wookaĥnige śni, wicocante teĥika, qa Nioie hitikdapi wicotawacin kin, hen a owasin yutokan iyeya ye; qa Itancan waśte, taĥcaskana-tipi nitawa kin ekta, tiyata ewicakdaku ye, hecen optaye wanjina wicayakagin kta, waawanyaka wanjina ihukuya, Jesus Christ Itancan unyanpi kin he, he iye, niye qa Woniya Wakan kin ob niun qa wokiconze yuba, Wakantanka wanjina, maka owihanke wanin. Amen.
 

Good Friday

Easter Itokab Saturday.

Wocekiye Kin.

Itancan, Nicinkśi waśte, Jesus Christ, Wanikiya unkitawapi, ṭe cin en baptisma unqupi kin, he iyecen wicotawacin śica unyuhapi kin hena ohinniyan unkipajinpi kin on iye kici unĥapi kta; qa hecen wicaĥapi, qa wiconţe tiyopa okna wiyuśkinyan unkinipi kte cin, he ekta unyanpi kta, e ecetuya ye; iye unkiyepi on ţe, ça ĥapi, qa ake kini kin, Nicinkśi, Jesus Christ, Itancan unyanpi towaśte kin he eciyatanhan. Amen.
 

Easter Even

EASTER OMAKA.

Easter-Anpetu kin.

Hinhanna Cekiyapi en, iyokihe Anpetu Wakan kin hehanyan, Venite kin eekiya, Woahiyaye kin de eyapi kta.

Christ, Woacakśin unkitawapi kin unkiyepi on wośnapi: heon etanhan woahope kin ahounpapi kta; Napoĥyapi tannina kin, nakun wokipajin qa oĥanśica napoĥyapi kin he on śni; tka woknayeśni qa wowicake aguyapi napoĥyapi kin on.   I Cor. 5:7.

Christ wiconţe kin etanhan inajinkiyapi qon, he ake icinonpa ţin kte śni; tokata tohinni wiconţe kin yuha okihi kte śni.
    He ţe ciqon, wancana woaĥtani on ţa; tka He ni kin, Wakantanka on niun.
    He iyecen niś eya woaĥtani en ţe nikdawapi kta, tka Wakantanka en niyaunpi Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan.   Rom. 6:9.

Christ wiconţe etanhan kini, qa tona iśtinrnapi qon etanhan waskuyeca tokaheya ieage cin hee.
    Wicasa kin eciyatanhan wiconţe u kin, he iyecen wicaśa eciyatanhan wiconţe etanhan kinipi kin u ece.
    Adam en owasin ţapi kin, he iyecen Christ en owasin niwicayapi kta.   I Cor. 15:20.

Ateyapi kin, etc.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka, niye Nicinkśi hecena-icage cin, Jesus Christ, he eciyatanhan wiconte ohiyaye, ca wiconi owihanke waniica tiyopa kin unyakiduganpi ; Heecen nitowaśte wakan, unkitokab iyaye cin, heon unkitawacinpi kin en wicotawacin was teste oyaknake cin, he iyecen wowawokiye nitawa ohinniyan kin on, hena ctanhan taaku waśte icaĥunyanpi kta, onsiiciiya iceunniciyapi ; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatannhan, he iye, niye qa W oniya Wakan kin ob, niun qa wokiconze yuha, Wakantanka wanjina, maka owiihanke wanin. Amen.

Wocekiye kin de Easter Oko kin en anpetu iyohi eyapi kta.

Easter Anpetu icunhan tukten Tipi Wakan wanji en Wotapi Wakan nonpa econpi kinhan, de iyohakab Wocekiye, Wowapi, qa Wotanin Waśte Kin tokaheya woecon kin en unpi kta.

Wocekiye Kin.

Wakantanka, tuwe opeunkitonpi kte cin on Nicinca ecena icage cin Canicipawega en wiconţe yaqu qon, qa woekicetu okinihan tawa kin eciyatanhan toka unkitawapi towaśake kin etanhan eunyakdakupi kin; anpetu iyohi woaĥtani etanhan unţapi kta e unqu miye, hecen woekicetu tawa on wowiyuśkin kin he en ohinniyan unnipi kta, Christ Itancan unyanpi kin hee eciyatanhan. Amen.
 

Easter Season

Easter Day

Easter Anpetu-Wakan kin en Monday.

Wocekiye Kin.

Wakantanka tuwe Nicinkśi yawaśtepi kin Iye ĥca waonspewicakiye cin aguyapi kiyuśpe cin en ikdutanin kin; wowaeinye iśta kin unyeciyukawapi kta iceunniciyapi; hecen wowaśi nitawa iyuha en wanunniyakapi kta; Nicinkśi hee Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

Monday in Easter Week

Easter Anpetu-Wakan kin en Tuesday.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka, Woacakśin wokiksuye kin he woyuonihan on econqonpi kin, ikipiya wowiyuśkin owihanke wanice cin en unkipi kta e iceunnieiyapi; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

Tuesday in Easter Week

Easter Iyohakab, Anpetu-Wakan Tokaheya Kin.

Wocekiye Kin.

Ateyapi Iyotan-waśaka, niye, Nicinkśi hecena kin, woaĥtani unyuhapi kin on ţin kta qa unyuecetupi kta e ake kini kta, on unyaqupi qon; Hecen wokipajin qa oĥan śica winapoĥye kin tokan iyeunyanpi kta qa ohinni wiconi wakaśoteśni qa wowicake kin he oknayan waecaunniconpi kta, e ecetuya ye; Nicinkśi, Jesus Christ, Itancan unyanpi kin, he towaśte kin eciyatanhan. Amen.
 

1st Sunday after Easter

Easter Iyohakab, Anpetu-Wakan Inonpa Kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka, niye, Nicinkśi hecena kin, woaĥtani on wośnapi, qa nakun wakanyan nipi kin on waonspekiyin kta e unyaqupi qon; Wowaśte unqu miye, hecen towaśte yawapica śni kin he, pidaya unkicupi kta, qa unkiś eya, iye toni wakan kin, he anpetu iyohi, oknayan maunnipi kta e unkakiçiciyapi kta; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin, he eciyatanhan. Amen.
 

2nd Sunday after Easter

Easter Iyohakab, Anpetu-Wakan Iyamni Kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśake cin, tona ecinśniyan unpi kin, hena wowicake nitawa iyoyanpa kin wanyagwicayakiya, hecen wicoowotanna canku kin ekta kdiyoĥpayapi kta; Tona Christ ohodapi Okodakiciye kin opeya hiyuwicayapi kin, hena en içiconzapi kin, etanhan taku tokeca kin, hena itokaniyayapi kta, qa taku tona ecetu kin hena owasin okna yapi kte cin, he ecetuya ye; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan, Amen.
 

3rd Sunday after Easter

Easter lyohakab, Anpetu-Wakan Itopa Kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka, wicaśa waĥtanis'a tawacinpi qa canteyuzapi wanaĥonpi śni kin, hena nisnana duecetu oyakihi; Nitaoyate kin taku econwicayaśi kin he wastedake-wicaye ça taku iwahowicayaye cin he cin-wicaya ye; hecen, maka akan takuśniśni ota qa otakiya wowayutokeca kin, tukten wowiyuśkin awicakehan kin en iyeyapi kta iyecece cin, hena opeya uncantepi kin hen sutaya he kta; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

4th Sunday after Easter

Easter Iyohakab, Anpetu-Wakan Izaptan Kin, he Rogation Sunday eyapi ece.

Wocekiye Kin.

Itancan, etanhan taku waśte owasin u kin; Unkiyepi nitaokiye onunśikapi kin, oniya wakan nitawa kin on, taku tona waśte kin, hena awauncinpi kta qa waawanyake waonśida nitawa kin eciyatanhan hena ecen econqonpi kte cin, he ecetuya yet Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

5th Sunday after Easter

ASCENSION OMAKA.

Ascension-Anpetu Kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka, Nicinkśi hecena-icaga, Itancan unyanpi Jesus Christ, he maĥpiya kin ekta iyaye cin, he wicaundapi kin; he iyecen unkiś, uncantepi qa unkitawacinpi on heciya wankan unyanpi kta, qa iye kici ohinni unqonpi kte cin, he ecetuyayin kta iceunniciyapi, he iye, niye qa Woniya Wakan kin ob, niun qa wokiconze yuha, Wakantanka wanjina, maka owihanke wanin. Amen.

Wocekiye kin de anpetu śakowin iyokihe kin en eyapi kta.
 


Ascensiontide

Ascension Day

Ascension-Anpetu Iyohakab Anpetu- Wakan Kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka, wowitan Itancan kin, niye, Nicinkśi hecena kin, Jesus, Christ, hee woohiye tanka yuha, maĥpiya ekta wokiconze nitawa kin heciya yuwankan iyacu kin; Wokicanpte cona eĥpeunyayapi kte śni; tka Nitaniya Wakan kin, unkicanptapi kta e unkukiya miye, qa Christ, Wanikiya unkitawapi iyaye cin heciya unkiś unyuwankantupi kta iceunniciyapi; he iye, niye qa Woniya Wakan kin ob, niun qa wokiconze yuha, maka owihanke wanin. Amen.
 

Sunday after Ascension

ANPETU-WAKAN SKA OMAKA.

Pentecost, he Anpetu-Wakan Ska eyapi ece.

Wocekiye Kin.

Wakantanka, de iyehan nitaoyate wacinniyanpi cantepi kin, Nitaniya Wakan uwicayakiye cin on waonspewicayakiya; Woniya kin he eciyatanhan, taku owasin tanyan unkokaĥnigapi kta, qa ohinniyan iye wokicanpte wakan tawa kin en unkiyuskinpi kte cin, he yuecetu ye; Christ Jesus, Wanikiya unkitawapi towaśte kin eciyatanhan, he nici niun qa wokiconze yuha, Woniya kin he kici, Wakantanka wanjina, maka owihanke wanin. Amen.

Anpetu Wakan iyokihe kin hehanyan Wocekiye kin de eyapi kta.

Anpetu Wakan Ska icunhan tukten Tipi Wakan wanji en Wotapi Wakan nonpa econpi kinhan, de iyohakab Wocekiye, Wowapi, qo Wotanin Waśte kin tokaheya woecon kin en unpi kta.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka qa waonśida kin, Nitaniya Wakan kin unkiyepi en un kin eciyatanhan, waecaunniconpi kta e waśagunyayapi qa iyoyamunyayapi kta iceunniciyapi; Jesus Christ Itancan unyanpi eciyatanhan, he iye, niye qa Woniya Wakan kin ob okonwanjina niun qa wokieonze yuha, ohinniyan, Wakantanka wanjina, maka owihanke wanin. Amen.
 

Whitsuntide

Pentecost, or Whitsunday

Anpetu-Wakan-Ska Anpetu-Wakan en Monday.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan Waśaka, Woniya Wakan nitawa kin unkicantepi en uyayin kta iceunniciyapi; hecen he iye nitawacin kin oknayan yus-unkayapi qa econunkiyapi kta, wokakije owasin en unkicanptapi, woecinśniyan owasin etanhan unkiyakiyapi kta, na wowicake owasin okna yus-unkayapi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan, tuwe niye kici na Woniya Wakan kin he ohinniyan niun qa wokiconze yuha, Wakantanka wanjina, maka owihanke wanin. Amen.
 

Monday in Whitsun Week

Anpetu-Wakan-Ska Anpetu-Wakan en Tuesday.

Wocekiye Kin.

Wakantanka waonśida, Okodakiciye wakan nitawa kin, Woniya Wakan kin eciyatanhan yuwitaya wicayuokiwanjina kte cin, oyate owasin opeya nitowaśake kin yaotanin kta, qa hecen Nicaje kin wowitan yuha kta ecetuyayin kta, iceunniciyapi; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan, he Niye qa Woniya Wakan kin ob ni un qa wokiconze yuha, Wakantanka wanjina, maka owihanke wanin. Amen.
 

Tuesday in Whitsun Week

YAMNI WAKAN OMAKA.

Yamni Taanpetu-Wakan Kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka qa owihanke wanica, unkiye nitaokiyepi kin, wowacinye wicakapi wan unkokdakapi kin on, wowaśte unyaqupi kin, hecen Yamni ohinniyan kin towitan kin wicaundapi qa Wookinihan Wakan towaśake kin eciyatanhan, Wanjina kin ohoundapi ece; Wowacinye kin de en ţinsya unyakduhapi kta, qa ohinniyan wokakije owasin etanhan unkiyakiyapi kta, iceunniciyapi, Wakantanka wanjina, ni yaun qa wokiconze duha, maka owihanke wanin. Amen.
 

Trinity Season

Trinity Sunday

Yamni Iyohakab Anpetu-Wakan Tokaheyo Kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka, tona wacinniyanpi kin owasin towaśakepi kin he niye; Wocekiye unkeyapi kin hena onśidaya naĥon ye: qa wicaśa akantu waśakeśniyan unqonpi kin, heon niye cona taku waśte econqonpi unkokihipi śni, hecen nitowaśte waokiye cin he unqu miye; hecen woahope nitawa kin hena tanyan unyuhapi kin on, unkitawacinpi qa unkoĥanpi kin napin eciyatanhan iyokipiunniyanpi kta; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

1 Trinity

Yamni Iyohakab Anpetu-Wakan Inonpa Kin.

Wocekiye Kin.

Itancan, tona wokokipe qa wocantkiye nitawa ecena kin en aicaĥiwicayaye cin, hena awanwicadake ça owicayakiye cin tohinni aduśtan śni ce; Waawanyake waśte nitawa kin he ihukuya unyakduhapi kta, iceunniciyapi, qa Nicaje wakan kin ohinniyan ikope qa waśtedake-unyan miye; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

2 Trinity

Yamni Iyohakab Anpetu-Wakan Iyamni Kin.

Wocekiye Kin.

Itancan, onsidaya naunyaĥonpi kta iceunniciyani; hecen unkiyepi ceunkiyapi kta e wicotawacin awicakehan unyaqupi kin, wowawokiye waśaka nitawa kin on wokokipe qa wokakije owasin en awanunyakdakapi qa unyecanptapi kte cin, he ecetuya ye; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

3 Trinity

Yamni Iyohakab Anpetu-Wakan Itopa Kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka tona wacinniyanpi kin owasin awanwicadaka ce, qa niye cona takuni waśake śni, takuni wakan śni; Unkiyepi kin en nitowaonśida kin yutanka qa yuota ye; hecen, niye Itancan unniyanpi qa niye unkayadapi kinhan, taku owihankin kte cin dena ekna owotannayan unyanpi kta, hecen tohan owihanke kinhan taku ohinniyan kin hena unyuśnapi kte śni, Maĥpiyata Ateyapi kin, de yuecetu ye, Jesus Christ, Itancan unyanpi towaśte kin he eciyatanhan. Amen.
 

4 Trinity

Yamni Iyohakah Anpetu-Wakan Izaptan Kin.

Wocekiye Kin.

Itancan, niye waawankdake nitawa kin eciyatanhan, maka-akan woecon kin hena wookiye oknayan ayapi kte cin, he hecetu kta iceunniciyapi; hecen Okodakieiye Wakan nitawa kin wiyuśkinyan, waĥbayena owotanna kin owasin oknayan waecanicon kta; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

5 Trinity

Yamni Iyohakab Anpetu-Wakan Iśakpe Kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka, wicaśa wookaĥnige tawapi kin isanpa, tona waśtenidakapi kin taku waśte wicayeciknaka; Hecen waśtenidakapi kin, he unkicantepi kin en unkokaśtan miye, hecen taku owasin isanpa waasteunnidakapi kta, heon taku iwahowicayaye ciqon, he taku uncinpi kin owasin isanpa, hena unyuhapi kta; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

6 Trinity

Yamni Iyohakab Anpetu-Wakan Iśakowin Kin.

Wocekiye Kin.

Wowaśake qa wookihi owasin Itancan kin, taku waśte owasin kage ça wicaqu kin he niye; Unkicantepi kin en Nicaje waśtedakapi kin he aicaĥya ye, unkiyepi en woohoda wowicake kin he yutanka ye, wowaśte kin owasin on icaĥunyan miye, qa nitowaonśida tanka kin eciyatanhan hena en unyuha miye; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

7 Trinity

Yamni Iyohakab Anpetu-Wakan Iśakdogan Kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka, wiwicakicikni owihanke śni nitawa kin, he maka akan qa maĥpiya kin ekta, taku owasin yuecetu kin; Unkiyepi etanhan taku kiunniwicaye cin owasin tokan iyeya ye, qa taku on unkiwaśtepi kte cin hena e unyaqupi kta, onśiiçiya iceunniciyapi; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

8 Trinity

Yamni Iyohakab Anpetu-Wakan Inapcinwanka Kin.

Wocekiye Kin.

Itancan, taku owotanna kin hena ohinni awauncinpi qa econqonpi kta e, wicotawacin iyecenya unqu miye; hecen unkiyepi, niye cona, taku waśte wanjina kaśa, econqonpi kta unkokihipi śni kin, niye eciyatanhan, nitawacin kin oknayan unnipi kte cin he okihiunyan miye; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

9 Trinity

Yamni Iyohakab Anpetu-Wakan Iwikcemna Kin.

Wocekiye Kin.

Itancan, nitaokiye onśikapi wacekiyapi kin en, ninoge waonśida kin yuĥdog-kiknaka ye; qa taku icekiyapi kin iyekicicetupi kta e, taku iyonicipi kin hena dawicakiya ye; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

10 Trinity

Yamni Iyohakab Anpetu-Wakan Iakewanji Kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka, wowaonśida qa wocantekiye kin on, nitowaśake tanka kin iyotan datanin; Nitowaśte kin iyenakecaya, onśidaya unqu miye, hecen unkiyepi woahope nitawa canku kin oknayan unkinyankapi kin on, woiwahoye waśte nitawa kin hena unyuhapi kta, qa maĥpiya ekta wowijice nitawa kin he ounpapi kta; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

11 Trinity

Yamni Iyohakab Anpetu-Wakan Iakenonpa Kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka qa ohinniyan, niye ohinni ceunkiyapi kte cin isanpa nayaĥon kte cin wiyeya yaun, qa taku uncinpi qa unyuhapi kta iyecece cin ohinni isam iyeya unyaqupi kta yacin kin; Nitowaonśida ota kin unkakaśtan miye; qa iwasdonye unkitawapi kin taku ikope cin hena unyecicajujupi, qa taku waśte kin, undapi kta iyeuncecapi śni tka, hena unyaqupi kta, Jesus Christ, Nicinkśi, Itancan unyanpi kin toĥan qa wawiciye cin he eciyatanhan. Amen.
 

12 Trinity

Yamni Iyohakab Anpetu-Wakan Iakeyamni Kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka qa waonśida, wawicaqupi nitawa kin ecena eciyatanhan nitaoyate wacinniyanpi kin wicakeya qa yatanpicaya waecaniconpi kta; Wiconi kin de en wicakeya waecaunniconpi kte cin he hecetuyayin kta, iceunniciyapi, hecen owihanke kin ekta maĥpiya eciyatanhan woiwahoye nitawa kin hena unyuśnapi kte śni; Jesus Christ Itancan unyanpi tonan waśte kin hena eciyatanhan. Amen.
 

13 Trinity

Yamni lyohakab Anpetu-Wakan Iaketopa Kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka qa owihanke wanica, wowacinye, woape, qa wowaśtedake yuotapi kin hena unqu miye; qa, taku iwahowicayaye cin he unyuhapi kta e, taku econwicayaśi kin he waśtedakeunyan miye; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

14 Trinity

Yamni Iyohakab Anpetu-Wakan Iakezaptan Kin.

Wocekiye Kin.

Itancan, Okodakiciye wakan nitawa kin wowaonśida ohinniyan nitawa kin he on duha kta, iceunniciyapi; qa, wicaśa waśake śni kin niye cona un kinhan, hinĥpayin kte cin heceena, heon ohinniyan wowawokiye nitawa kin on taku ikiunniwicaye cin etanhan yutokan unyuha miye, qa taku on unnipi kta iyecece cin hena en unkaya miye; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

15 Trinity

Yamni Iyohakab Anpetu-Wakan Iakeśakpe Kin.

Wocekiye Kin.

Itancan, wowaonśida ohinniyan nitawa kin, he Okodakiciye Wakan nitawa kin yuska qa awanyakin kta e, iceunniciyapi; qa wowawokiye nitawa kin cona tanyan un kta okihi śni kin, heon etanhan wowawokiye qa wowaśte nitawa kin he on ohinniyan yusuta ye; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

16 Trinity

Yamni Iyohakab Anpetu-Wakan Iakeśakowin Kin.

Wocekiye Kin.

Itancan, nitowaśte kin ohinni unkitokab qa unkihektab un kta, qa ohinniyan wowaśi waśte kin owasin econunyakiyapi kta iceunniciyapi; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

17 Trinity

Yamni Iyohakab Anpetu-Wakan Iakeśakdogan Kin.

Wocekiye Kin.

Itancan, nitaoyate kin maka kin de en, wicaceĥpi kin, qa wakanśica kin, hen a taku wowiyutanye kin, itkokipapi kta e wowaśte wicayaqu kta, iceunniciyapi; niśnana Wakantanka kin he niye, hecen wicocante qa wicotawacin wakaśoteśni on nihakab yapi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

18 Trinity

Yamni Iyohakab Anpetu-Wakan Iakenapcinwanka Kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka, niye cona iyokipiunniyanpi kta unkokihipi śni kin; Heon Nitaniya Wakan kin, taku owasin en unkicantepi kin awanyake ça waeconkiyin kte cin he onśidaya ecetuya ye; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

19 Trinity

Yamni Iyohakab Anpetu-Wakan Iwikcemna-Nonpa

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka qa iyotan-waonśida, wowaśte nitawa ota kin he on taku kiunniunyanpi kta iyecece cin, etanhan itokan unyaduhapi kta, iceunniciyapi; hecen unkiyepi, untancanpi qa unnagipi kin napin en wiyeya unqonpi, qa taku econunyaśipi kin hena iyuśkinyan unyuśtanpi kta; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

20 Trinity

Yamni Iyohakab Anpetu-Wakan Iwikcemna-Nonpa Sanpa Wanji.

Wocekiye Kin.

Itancan waonśida, nitaoyate wowacinye yuhapi kin, wokajuju qa wookiye wicaqu ye, hecen woaĥtani tawapi owasin etanhan wicayuskapi kta, qa wicotawacin waĥbana kin on waecaniconpi kta; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

21 Trinity

Yamni Iyohakab Anpetu-Wakan Iwikcemna-Nonba Sanpa Nonpa.

Wocekiye Kin.

Itancan, tiyoknaka nitawa Okodakiciye Wakan kin he ohinniyan Wakantanka ohodaya duha kta, iceunniciyapi; hecen woawanyake nitawa kin he eciyatanhan taku wokakije kin owasin etanhan yakduha kta, qa yuwakanyan wowaśi waśte en waecanicon ece kta, qa heon Nicaje kin yatan kta; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

22 Trinity

Yamni Iyohakab Anpetu-Wakan Iwikcemna-Nonpa Sanpa Yamni.

Wocekiye Kin.

Wakantanka, wowinape qa wowaśake unkitawapi kin, taku waśte owasin kage cin he niye, Okodakiciye Wakan nitawa kin wacinyan, ceniciyapi kin nayaĥon kta e, wiyeya yaun kta, iceunniciyapi; qa taku tonakiya wicadaya undapi kin, hena tanyan unyuhapi kte cin he ecetuya ye; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

23 Trinity

Yamni Iyohakab Anpetu-Wakan Iwikcemna-Nonpa Sanpa Topa.

Wocekiye Kin.

Itancan, nitaoyate ecinśniyan oĥanyanpi kin etanhan wicayakiduskin kta, iceunniciyapi; hecen wowaśte ota nitawa kin eciyatanhan, waunśakapi śni kin on woaĥtani econqonpi kin, wowaśke tawapi kin hena etanhan, eunyakupi kta. De ecetuya ye, maĥpiyata Ateyapi kin, Jesus Christ, Itancan qa Wanikiya yawaśtepi unkitawapi kin he eciyatanhan. Amen.
 

24 Trinity

Omako: wanji en Yamni iyohakab Anpetu Wakan 26 kinhan, 25th on Epiphany iyohakab Anpetu Wakan iśakpe kin unpi kta; tuka 27 yukan kinhan, 25th on Epiphany Iyohakab izaptan kin, qa 26th on iśakpe kin unpi kta. Tka Wocekiye, Wowapi, qa Wotanin Waśte kin de Advent itokab Anpetu Wakan kin hen ohinni unpi kta.

Advent Itokab Anpetu Wakan Kin.

Wocekiye Kin.

Itancan, nitaoyate wacinniyanpi tawacinpi kin wicaduĥicin kta, iceunniciyapi; hecen, wicoĥan waśte eciyatanhan waskuyeca kin yuotaya icaĥyapi kinhan, niye eciyatanhan imnahanyan wokajuju yuhapi kta; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

Sunday Next before Advent

ANPETU WAKANYAWAPI.

Saint Andrew Wahośiye Kin.
(November 30.)

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka, Wahosiye wakan nitawa Saint Andrew, niye wowaśte yaqu, qa on Nicinkśi Jesus Christ kico qehan wancake katinyan anagoptan, qa takuni ape śni ihakab iyaye cin; Unkiyepi owasin, Nioie wakan kin eciyatanhan unkicopi kin, wancaknana woahope wakan nitawa kin hena waanagoptanyan econqonpi kta e, ecetuya ye; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin hee eciyatanhan. Amen.
 

Holy Days

St. Andrew

Saint Thomas Wahośiye Kin.

(December 21.)

Wocekiye Kin.

Wakantanka, Iyotan-waśaka qa ohinniyan niun kin, niye, wowicada kin sanpa dusuta kta e, Wahośiye wakan nitawa Thomas he Nicinkśi kini kin ceṭunkda kta iyowinyakiya; Nicinkśi Jesus Christ en, ataya ĥca waceṭunkda wanin wicadaunyan miye, heeen niiśta kin en wowicada unyuhapi kin tohinni iyopeyapi kte śni, Itancan, naunĥon miye, Jesus Christ hee eciyaatanhan, he iye niei qa Woniya Wakan kin kici, wookinihan qa wowitan kin owasin yuha nunwe, dehan qa ohinniyan. Amen.
 

St. Thomas

Saint Paul Yuhomnipi Kin.

(January 25.)

Wocekiye Kin.

Wakantanka, niye Saint Paul Wahośiye waśte kin wahokonwicakiye cin eciyatanhan, Wotan in Waśte iyoyanpa kin maka kin owancaya iyayeyaye; Hecen unkiyepi, iye wowinihanyan yuhornnipi kin he unkiksuyapi, heon niye ekta piundapi kin unkdutaninpi kte cin, iye wowahokonkiye wakan wan onspewicakiye ciqon, he iyakna unyanpi kin he eciyatanhan, he ecetuyayin kta, iceunniciyapi; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

Conversion of St. Paul

Christ Tipi Wakan en Aipi qon, qaiś Saint Mary Witanśna-un Kin Yuskapi Eyapi Kin.

(February 2.)

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka qa ohinniyan niun kin, anpetu kin de en Nicinkśi hecena-icage cin untancanpi kin oknayan tipi-wakan kin en aipi qon, he iyecen unkiś cante yuskapi qa waśapeśni yuha, niye en unkaipi kta e, onśiiçiya Nitowokinihan iceunkiyapi, Jesus Christ, Itancan unyanpi Nicinkśi kin hee eciyatanhan. Amen.
 

Presentation of Christ in the Tample

Saint Matthias Wahośiye Kin.

(February 24.)

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka, niye Judas wiyopewieaye cin he tohe kin okna Matthias nitaokiye wicake cin yakaĥnige ça Wahośiye akenonpapi kin wanji ee kta e eyaknake; Okodakiciye Wakan nitawa kin ohinni Wahośiye wicakapi śni kin etanhan tokan wicaduhe, ça waawanyaka wicakapi qa wacinyepicapi kin heca awanyakapi qa en waeconpi kte cin, he ecetuya ye; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

St. Matthias

Mary Witanśna-wn Waste Kin Yaotaninpi Kin.

(March 25.)

Wocekiye Kin.

Itancan, nitowaśte kin unkicantepi kin en oyakaśtan kta, iceunniciyapi; hecen Nicinkśi Jesus Christ wicaceĥpi en içiçu kin he Oknikde wan hośihi kin eciyatanhan sdonuayanpi kin, he iyecen iye canicipawega tawa qa kakije cin eciyatanhan, kini kin wowitan kin he en unkaipi kta; Jesus Christ, Irancan unyanpi kin hee eciyatanhan. Amen.
 

The Annunciation

Saint Mark Wotanin Waśte Owa Kin.

(April 25.)

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan - waśaka, Okodakiciye Wakan nitawa kin Wotanin Waśte Owa nitawa kin, Saint Mark, maĥpiyatanhan wowahokonkiye tawa kin on waonspeyakiya; Wowaśte unqu miye, hecen wakanheja iyecen woonspe tate owasin on kaha iyeyapi kin, heuncecapi kte śni, tka Wotanin Waśte wakan nitawa wowicake kin he en unyusutapi kta; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

St. Mark

Saint Philip qa Saint James, Wahośiyepi.

(May 1.)

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka, awicakehan sdonniyanpi kte cin he wiconi owihanke wanice cin ee; Nicinkśi Jesus Christ he canku kin, wowicake kin, qa wiconi kin hee tanyeĥcin sdonyeunkiya miye; hecen, Wahośiye wakan wicaduhe cin, Saint Phiĥp qa Saint James, oyepi kin he okna unyanpi, qa ecen canku wan wiconi ohinniyan iyakde kin he oknayan sutaya maunnipi kta; Jesus Christ, Itancan unyanpi Nicinkśi kin hee eciyatanhan. Amen.
 

St. Philip & St. James

Saint Barnabas Wahośiye kin.

(June 11.)

Wocekiye Kin.

Itancan Wakantanka Iyotan-waśaka, niye Wahośiye wakan nitawa Barnabas, Woniya Wakan kin eciyatanhan wawicaqupi iśnana toktokeca yaqu kin; Wawicaqupi ota nitawa kin hena cona eĥpeunyanpi śni miye, qa nakun wowaśte on wookinihan qa wowitan nitawa kin oknayan hena ohinni unqonpi kta, iceunniciyapi; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

St. Barnabas

Saint John Babtisma-Wicaqu Taanpetu Kin.

(June 24.)

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka, niye wiwicakicikni nitawa kin eciyatanhan nitaokiye John Baptisma wicaqu kin wowinihanyan tonpi, qa woiyopeiçiye iwahokonwicakiye cin eciyatanhan, Nicinkśi Wanikiya unkitawapi tacanku kin he pikiciciyin kta e uśipi; Iye wowahokonkiye tawa qa toni wakan kin he opeunyan miye, hecen iye woonspe tawa kin oknayan awicakehan iyopeunkiciyapi kta; qa iye hecen econ qon iyecen ohinni wowicake kin unkeyapi kta, waditagya taku śice cin iyopeunyanpi kta, qa wowicake kin on etanhan wacintankaya unkakijapi kta; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

St. John the Baptist

Saint Peter Wanośiye Kin.

(June 29.)

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka, niye Nicinkśi Jesus Christ eciyatanhan Wahośiye nitawa Saint Peter taku wawicaqupi waśte ota yaqu, qa optaye nitawa kin awicakehan wowicaqu kta eyakiya; Bishop qa wacekiye wicasa kin owasin Nioie wakan kin bdihenya oyakapi kte cin, qa oyate kin waanagoptanyan ecen opapi kte cin, he ecetuyayin kta, iceunniciyapi, hecen wowitan ohinniyan wateśdake kin icupi kta; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

St. Peter

Saint James Wahośiye Kin.

(July 25.)

Wocekiye Kin.

Wakantanka waonśida, Wahośiye wakan nitawa Saint James, atkuku qa taku yuhe em owasin eĥpeye, ça Nicinkśi Jesus Christ kico qehan wancaknana anagoptan, qa ihakab iyaye cin; he iyecen unkiyepi, taku maka etanhan kin owasin qa wicaceĥpi wicotawacin kin hena unkayuśtanpi, qa ohinniyan woahope wakan kin ecen unkopapi kta e wiyeya unqonpi kte cin, he ecetuya ye; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

St. James

Christ Wayutokecapi Kin.

(August 6.)

Wocekiye Kin.

Wakantanka kin, Niye paha kin ekta Nicinkśi hecena-icage cin okinihanyan wokoyake ska qa wiyakpakpa koyag najin kin, waayatanin wicakaĥnigapi kin ekta wicayakipazo qon; unkiyepi kin maka kin den wicotoketu tanin śni kin etanhan eunyakdakupi kinhan, Wicaśayatapi kin iye toiyokipi kin en wanunyakapi kta e iyowinunyakiyapi kte cin he onśiiçiya iceunniciyapi, he nici, Ate kin, qa niye, Woniya Wakan kin, kici niun qa wokiconze yuha, Wakantanka wanjina maka owihanke wanin. Amen.
 

The Transfiguration

Saint Bartholomew Wahośiye Kin.

(August 24.)

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka qa ohinniyan, niye, Bartholomew Wahośiye nitawa kin, Nioie kin awicakehan wicada qa oyakin kta e wowaśte yaqu; Okodakiciye wakan nitawa kin Wicoie kin iye wicada qon, he iś waśtedakeyayin kta, qa ecen oyaka qa nakun icu kta e, iceunniciyapi; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

St. Bartholomew

Saint Matthew Wahośiye qa Wotanin-waśte Owa Kin.

(September 21.)

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka, niye Nicinkśi waśte kin eciyatanhan Matthew wamnayanpi-ti etanhan yeco, Wahośiye qa Wotanin Waśte owa heca kta e; Wakonpi wicotawacin kin owasin, qa wowijice iyotan waśtedakapi kin hen a unkayustanpi kta e, wowaśte unqu miye; qa Nicinkśi Jesus Christ he ihakab unyanpi kta, he iye nici qa Woniya Wakan kin kici niun, qa wokiconze yuha, Wakantanka wanjina, maka owihanke wanin, Amen.
 

St. Matthew

Saint Michael qa Oknikde Owasin.

(September 29.)

Wocekiye Kin.

Wakantanka ohinniyan, niye Oknikde qa wicaśa ko wawokiye tawapi kin he ayucoya wowinihanyan yakage ça dusuta; Maĥpiya ekta Oknikde wakan wicaduhe cin waecaniconpi kin, he iyecen, niye econwicayasi kin eciyatanhan, hena maka akan ounkiyapi qa awanunyakapi kta e, waonśidaya ecetuya ye; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan, Amen.
 

St. Michael & All Angels

Saint Luke Wotanin-waśte Owa Kin.

(October 18.)

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka, tuwe nitaokiye Saint Luke pejuta wicaśa kin Nicinkśi wowaśtedake qa woasniye wowaśake tawa kin, Wotanin Waśte en yaotaninyakiye cin; he iyecen Okodakiciye Wakan nitawa kin en wowaśake qa wowaśtedake on untancanpi qa unnagipi kin en woasniye unyakidutaninpi kta; Nicinkśi hee, Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

St. Luke

Saint Simon qa Saint Jude, Wahośiyepi Kin.

(October 28.)

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka, niye Okodakiciye Wakan nitawa kin, Wahośiyepi qa Waayatapi oakdeya, qa Jesus Christ iye ĥca oiseinyan oihanke itancan kin hee, akan yakage cin; Hena wowahokonkiye tawapi kin eciyatanhan woniya wookonwanjina kin oknayan unwanjipina kte cin, e ecetuya ye, hecen tipi-wakan icupica iyecen heca unyakagapi kta; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

St. Simon & St. Jude

Wakanpi Owasin Taanpetupi Kin.

(November 1.)

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka, niye Christ Itancan unyanpi tan can okaĥniĥpica śni kin en, tawawicayaye cin owasin odakonkiciyapi wanjina en, qa okodakiciye wanjina en ptaya icikoyagwicayaya; Wakanpi wicayawaśtepi nitawa taku wowaśte owasin en qa Wakantanka ohodaya nipi kin oĥanpi kin en owicunpapi kta e, wowaśte unqu miye, Hecen wowiyuśkin oyagpicaśni kin hena, tona wicakeya waśtenidakapi kin, wiyeya wicayeciknake cin, hena en unkipi kta; Jesus Christ, Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.

November 8 hehenuyan Wocekiye kin de eyapi kta.
 

All Saints

Wakan Wan Taannptu Kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka qa ohinniyan niun kin, wakanpi cantepi kin en nitocantkiye oide kin ideyaye cin; wacantkiyapi wowaśake qa wowacinye kin he nitaokiye onunśikapi kin unqu miye; hecen woohiye tawapi kin en unkiyuskinpi kin he iyecen, token ikdutaninpi kin eciyatanhan ounkiyapi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.

Qais de.

Wakantanka Iyotan-waśaka, niye wacinunniyanpi kta unyecopi kin, qa niye wakanpi wicaduhe cin aokduteya naunjinpi wicayakiye cin; Wakanpi nitawa woonspe waśte tawapi kin on, qa iyotan nitaokiye (Saint —— ) eciyatanhan, wowaditake unqu miye, hecen oinyanke unkitokab yanke cin okna wacintankaya unkinyankapi kta, hecen onhanketa, nitowaonśida eciyatanhan, unkiye, hena ob, wowiyuśkin owihanke wanica nitawa kin en unkipi kta; Jesus Christ Nicinkśi wowacinye unkicagapi kin, qa kduśtan kin he eciyatanhan. Amen.
 

A Saint's Day

Tipi Wakan wan Caśtonpi Anpetu Kin.

Wocekiye Kin.

Wakantanka, tuwe omaka iyohi Tipi Wakan kin de caśtonpi kin on unniyatanpi kin i nitaoyate wocekiye tawapi kin nayaĥon kta iceunniciyapi; qa Tipi Wakan kin de en tuwe tona ohonidapi kte cin hena wowaonśida wowawokiye qa wowinape nitawa kin icupi kta e wicaqu ye; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

Feast of the Dedication of a Church

Makoncage Topa kin ed Ember Anpetu Kin.

(Lent en Anpetu Wakan Tokaheya, Anpetu Wakan Ska, September 14, qa December 13 iyohakab, Wednesday, Friday, qa Saturday hena eepi.)

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka, Tuwe okiciyuwaśtepi kta e on wicaśa wanjikji yewicaśipi kin napowicayaknake cin; wicaśa owasin Nitokiconze waśte kin en awicakdipi kta e wicota yewicaśipi kin de en içikpaganpi kta on cante mahen Nitaniya Wakan kin eciyatanhan owicaniyan kta onśiiçiya iceunniciyapi; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

Ember Days

Rogation Anpetu kin hena, Ascension Anpetu itohab Monday, Tuesday, qa Wednesday hena eepi.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka, maĥpiya qa maka kin en Initancan kin; makoce kin de akan woyawaste nitawa kin uyakiyin kta iceunniciyapi, qa omaka waicage ĥca kta wan unqu miye; hecen wowaonśida wawicaqupi nitawa ohinni unkicupi kin, heon Okodakiciye Wakan nitawa kin en ohinni wopida unkeniciyapi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

Rogation Days

Tawaiçiyapi Anpetu.

(July 4.)

Wocekiye Kin.

Wakantanka ohinniyan niun kin, nitowaśake iyotan eciyatanhan atewicunyanpi ehanna tawaiçiyapi kta ohiyapi qon; unkiyepi, qa maka kin de en oyate owasin wowaśte yuhapi kin on tawaiçiyapi kin dena woowotanna qa wookiye oknayan hecetuwanjica ayapi kta, iceunniciyapi; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

Independence Day

Wopida Anpetu.

Kuwa miye, Itancan kin unkidowanpi kta, etc.: heckiya de iyuecen yawapi qaiś dowanpi kta.

    Itancan kin yatan po; Wakantanka unkitawapi kin woyatan kahiyayapi kin waśte kin heon : he wowiyuśkin qa woyatan he woiyokipi ee heon.
    ITANCAN kin Jerusalem piya kage : Israel etanhan ĥeyata unpi kin hena wicapahi ece.
    Tona cante kicaksapi kin okiziwicaya: qa wowayazan tawapi pejuta on asnipi kta wieaqu ece.
    ITANCAN kin, wopida yuha idowan po: Wakantanka unkitawapi kin mazadowankiyapi on idowankiya po.
    He maĥpiya kin amaĥpiyaye, qa maka kin on magaju pikiye; ĥe kin akan peji kin uyeya, qa wicaśa unpi kta e wato kin.
    He wanunyanpi kin wowicaqu, qa kangi cincapi kin hoyekiyapi kin nakun.
    Jerusalem, ITANCAN kin yatan wo; Sion, nita-Wakantanka kin yatan wo.
    Iye nitaconkaśke tiyopa inatake kin hena yusuta; qa niye imahen nicinca kin wicayawaśte ce.
    He makiyutapi nitawa ihanke kin ecen wookiye kage, ça aguyapi iyotan waśte kin on ojuniyan ce.
    Ateyapi kin, qa Cinhintku kin, qa Woniya Wakan kin, wowitan yuha nunwe;
    Otokahe ekta hecetu qon, dehan hecetu, qa ohinniyan hecetu kta, maka owihanke wanin. Amen.

Wocekiye Kin.

Ateyapi Iyotan waonśida, niye maĥkicanyanpi wicoĥan tawa kin duwaśte, maka waskuyeca kin icaĥyaye cin on; Wawicaqupi nitawa kin de on onśiiçiya qa cante on wopida unkeniciyapi; nitocantkiye kin unkiyepi en ohinniyan kta e iceunniciyapi; hecen makoce unkitawapi kin waskuyeca ohinniyan aicagin kta, qa on wowitan duha kta qa unkiś wokicanpte unyuhapi kta; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

Thanksgiving Day

Wakankiciyuzapi Wan en.

Wocekiye Kin.

Wakantanka owihanke wanin niun kin, nitaokiyepi kin denaos nitoope wakan kin oknayan wakankiciyuzapi en dehan wicayuokiwanjipina kin, (naiś kte cin,) iyokipiya wanwicadakin kta onśiiçiya iceunniciyapi; nitokiconze qa nitoowotanna tokaheya akitapi kin eciytanhan, Nitowaśte etanhan woyawaśte ota icupi kta ecetuya ye; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

At a Marriage

Wicaĥapi Kin En.

Wocekiye Kin.

Wakantanka Itancan owihanke wanin niun kin, wiconi en wicanagi owasin duha kin; Wowaśte makoce qa maka kin de en Okodakiciye Wakan Nitawa kin ataya, iyoyanpa qa wookiye nitawa kin wicayaqu kta iceunniciyapi; nakun unkiś, tona de en waecaniconpi qon qa wanna woasnikiye en unpi kin woonspe tawapi kin owicunpapi kta, qa onhanketa nitowiyuśkin owihanke wanice cin ekta unkipi kte cin unqu miye; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.

Qaiś de.

Wakantanka, nitowaonśida yawapica śni kin; Nitaokiye wanna iyaye cin on wocekiye unkeyapi kin icu ye, nakun tona wakan wicaduha kin odakodkiciyapi tawapi kin en iyoyanpa qa wowiyuśkin makoce kin ekta i kta e onśidaya qu ye; Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.
 

Burial

 

Return to the 1928 Book of Common Prayer in Dakota

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld