The Book of Common Prayer
United States England Scotland Ireland Wales Canada World

    Niobrara Wocekiye Wowapi
The 1928 Book of Common Prayer in Dakota

 

BAPTISMA WAKAN WICAQUPI WOECON KIN.

Wicaśa Wakan iyohi ioyate kin wakanheje wicayukapi kin Baptisma Wakan kin en awicaupi kte cin yutehanpi kte śni iwahakonwicakiyin kta. Anpetu Wakan kinhan waśte eśa, anpetu tukte e kaśa en Baptisma wicacaqupi kta. Qa nakun taku on etanhan śni, śiceca wicayuhapi kin tiyata iye tipi ekta Baptisma wicaqupi kte śni kin, ne iwaktuwicayapi kta.

Wakanheja tona Baptisma wicaqupi kte cin, Wica kin otoiyohi, okihipi kinhan, Wakantanka eciyatanhan Atewicakiyapi nom, qa Inakiyapi wanji yuhapi kta; qa Winyan kin iś, Wakantanka eciyatanhan Atekiyapi wanji qa Inawicakiyapi nom yuhapi kta; qa Hunkakewicayapi kin, cinpi kinhan, Waewicakiciyapi heca, iyecen en najinpi, okihipi kta.

Tohan Wakanheja Baptisma wicaqupi kte cin, Hunkakewicayapi kin qaiś Waewicakiciyopi kin, Wicaśa Wakan kin okiyakapi kta. Qa hehan Wakantanka eciyatanhan Atewicakiyapi qa lnawicakiyapi kin, qa Omniciye kin Wakanheja kin kici Okna-baptisma-wicaqupi kin en wiyeya inajinpi kta, Hinhanna qaiś Ĥtayetu Cekiyapi kin en Woonspe ehake kin ihunnikiyapi qaiś tohan Wicaśa Wakan kin kdaĥnige kin hehan.

Tohan Wicaśa tona wanna tankapi Baptisma wicaqupi kte cinhan, itokab Wicaśa Wakan kin okiyakapi kta; hecen itokab tanyan wiwicawangapi kta, Christ Woohoda tawa en Wicoope kin tanyan onspepi hecinhan; qa Wocekiye qa Akiĥaniçiyapi on piiçiyapi kta e, iwahokon-wicakiyapi kta, Wakiconzapi wakan kin de tanyan icupi kte cin he on. De en Waayatanin nonpa aokpani śni yuha kta.

Qa Wicaśa Wakan kin Okna-baptisma-wicaqupi kin en hinajin kta, (qa he hehan mini ska ojuna okaśtanpi kta,) oyate kin inajinhanyan qa heyin kta,
 

The Ministration of Holy Baptism

Wakanheja (Wicaśa) kin de wanna Baptisma qupi, qaiś nahanĥcin heconpi śni he?

Hiya eyapi kinhan: hehan Wioaśa Wakan kin de okna eyin kta.

Waśtecicidapi kin, Christ Wanikiya unkitawapi hecen eya, Tuwe Mini qa Woniya Wakan kin eciyatanhan teca tonpi śni kinhan, Wakantanka tokiconze kin en tin iyayin kta okihi śni, keya heon; Wakantanka Ateyapi kin, Itancan unyanpi Jesus Christ, towaonśida wopteca śni kin eciyatanhan Wakanheja (Wicaśa) kin de taku iyecinka yuhe kta okihi śni kin, he yuhekiyin kta iceyakiyapi kta e ceciciyapi; hecen Mini qa Woniya Wakan eciyatanhan Baptisma qupi kta, qa Christ Okodakiciye Wakan tawa kin en icupi kta, qa opa niun heca kagapi kta.

Hehan Wicaśa Wakan kin heyin kta,

Ceunkiyapi kta.

Wakantanka Iyotan-wasaka qa tepicaśni kin, tona taku icakijapi owicakiye cin, nakun tona wowinapeniyanpi kin owicayakiye cin, tona wicadapi kin wiconi tawapi kin, qa ţapi kin woekicetu tawapi kin; Wakanheja (Nitaokiye) kin de on hoyeunniciyapi, hecen Baptisma wakan nitawa en u kin, he on tecawicatonpi wakan kin eciyatanhan woaĥtani yuhe cin kicicajujupi kta, Itancan, he icu ye, Nicinkśi nina waśteyakida kin eciyatanhan, hecen ecanon kta kehe ciqon, qa heha, Da po, kinhan duhapi kta ce; ode po, kinhan iyeyayapi kta ce; katoto po, kinhan niciyuganpi kta ce. He iyecen dehan tona undapi kin unqu miye; tona unkodepi kin, iyeyeunyan miye; qa tona unkatotopi kin tiyopa unkiyugan miye; hecen Wakanheja (Nitaokiye) kin de maĥpiya eciyatanhan wicayujajapi nitawa, toyawaśte owihanke wanice cin he yuhe kta, qa nitokiconze owihanke wanica en i kta, he unyaqupi kta kehe ciqon, Jesus Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.

Hehan Wicaśa Wakan kin iyowecinhan kin hena eyin kta:
 

Initial question

Saint Mark Wotanin Waśte tawa en wicoie owa kin naĥon po, Wicowoyake 10, qa Oekde 13 kin he en owapi.

Christ en Wakanheja cikcistinna awicahipi, wicayutan kta heon; unkan waonspewicakiye cin Wakanheja awicahipi kin iyopewicayapi. Tka Jesus he wanyake çehan nina iyokipi śni, qa hewicakiya, Wakanheja cikcistinna en maupi kte cin iyowinwicakiyapi, qa wicakiśicapi śni po; Wakantanka tokiconze dececapi kin etanhanpi kin heon. Awicakehan heciciyapi, Tuwe Wakantanka tokiconze kin Wakanheja cistinna wan iyecen icu śni kinhan, he en iyayin kte śni. Qa hehan isto ekta iwicacu, qa nape awicaknake, ça wicayawaśte.

Qaiś de.
 

Mark 10

Saint John Wotanin Waśte tawa en wicoie owa kin naĥon po, Wicowoyake 3 kin en, qa Oekde 1 kin hetanhan.

Wicaśa wan Pharisee etanhan, Nikodemus eciyapi, Juda oyate itancanpi kin he wanji ee; he hanhepi en Jesus en i, qa heciya, Rabbi, waonspekiya Wakantanka eciyatanhan u kin, henica sdonunyanpi: ecin taku wapetokeca ecanon ece kin tuwena hecen econ okihi śni, Wakantanka kici un śni kinhan. Jesus ayupte na heciya, Awicakehan, awicakehan, heciciya, Wicaśa kin piya tonpi śni kinhan, Wakantanka Tokiconze kin wanyaka okihi kte śni, Wicaśa kin kan ehantanhanś token ecin piya tonpi kta he, ake hunku tamni kin mahen kinkde ça ake tonpi kta, he token okihi kta he, Nikodemus eciya, Jesus ayupte, Awicakehan, awicakehan, heciciya, Wicaśa kin mini qa Woniya kin on tonpi śni kinhan, Wakantanka Tokiconze kin en iyaya okihi kte śni ce. Taku wicaceĥpi etanhan tonpi kin he wicaceĥpi; qa taku Woniya kin eciyatanhan tonpi kin he woniya. Piya nitonpi kta ce, eciciye cin, heon iknuhan niyuśinyaye cin. Tateyanpa kin tokiyatauhan cin eca eciyatanhan ipogan ece, qa oqo kin he nayaĥon, tka tokiyatanhan u, qa tokiya ye cin he sdonyaye śni: tona Woniya kin eciyatanhan tonpi kin owasin hececa.

Qaiś de.
 

John 3

Saint Matthew Wotanin Waśte tawa en wicoie owa kin naĥon po, Wicowoyake 28, qa Oekde 18 kin he en owapi.

Jesus en wicahi qa wowicakiyaka, qa heya, Maĥpiya qa maka ekta wowaśake ataya maqupi, Hcon etanhan ya po, oyate kin owasin waonspewicakiya po, qa Ateyapi kin qa Cinhintku kin qa Woniya Wakan Caje kin on Baptisma wicaqu po: qa taku tona econciśipi kin owasin yuhapi kta e onspewicakiya po: unkan iho, anpetu owasin cicipi waun, maka owihanke kin hehanyan.

Kehan Wicaśa Wakan kin heyin kta,

Qa dehan, maĥpiyata Ate unyanpi kin Wakanheja (Nitaokiye) kin de waśteya wacin kiyuze cin, he iye Cinhintku Jesus Christ eciyatanhan yutanin kin, wicaundapi; heon ohodaya qa wacinyan wopida unkekiyapi kta, qa heunkiyapi kta,

Wicaśa Wakan qa oyate kin.

Wakantanka Iyotan-waśaka qa ohinniyan, maĥpiyata Ateyapi kin, niye en wowaśte, qa wowacinye nitawa etanhan, woksape kin ekta unyecopi kin, heon onsiiçiya wopida unkeniciyapi: Unkiyepi en Woksape kin de yuota ye, qa wowacinye kin de owihanke wanin yusuta ye. Wakanheja (Nitaokiye) kin de Nitaniya Wakan kin qu ye, hecen teca tonpi, qa wowanikiye owihanke wanice cin he tawayin kta; Itancan unyanpi Jesus Christ he eciyatanhe iye, niye, qa Woniya Wakan kin ob niun qa wokiconze yuha, dehan qa owihanke wanin. Amen.

Wakanheja kin on Woecon kin de unpi kinhan, Wicaśa Wakan kin Wakantaqnka eciyatanhan Atewicakiyapi qa Inawicakiyapi kin decen ewicakiyin kta.
 

Matthew 28

Waśtecicidapi kin, Wakanheja kin de Baptisma qupi kta on den ayahipi; Itancan unyanpi Jesus Christ icu kta, qa woaĥtani tawa kin etanhan kiyuśkin kta, qa Woniya Wakan kin on yuwakan kta, Maĥpiya Wokiconze kin qu kta, qa wiconi owihanke wanice cin yuhekiyin kta e iceyakiyapi.

    Heon etanhan, niye, Wakanheja kin de caje kin on, wakanśica qa tonan kin owasin, qa maka kin de akan taku woatakuni śni qa wowitan kin, qa he en wakonpi wicotawacin kin, qa wicaceĥpi kin en woaĥtani cantiheyapi kin, hena eĥpeyaye, ça hecen ihakab nin kte śni, qa iniyutan kte śni keyeciya he.
    Ayuptapi: Owasin eĥpewaye; ça Wakantanka omakiye kin on, ihakab mnin kte śni, qa imayutan kte śni e mitawacin kta.

    Wicaśa Wakan: Wahosiyepi Tawowicada kin en, Christian-wowacinye kin on, taku tonakiya wicadaya cajeyatapi kin hena owasin wicayada he.
    Ayuptapi: Ho.

    Wicaśa Wakan: Wowacinye kin de oknayan Baptisma niçupi kta yacin he.
    Ayuptapi: Hecen wacin.

    Wicaśa Wakan: Hecen Wakantanka tawacin qa woahope wakan tawa kin awacin, anagoptanyan duha kta, qa tohanyan yani kin he oknayan mayani kta he.
    Ayuptapi: Wakantanka omakiye kin on, hecamon kta.

    Wicaśa Wakan: Dehan, Wakanheja kin de caje kin on woiwahoya kin dena yakaga heon, Wakanheja kin de Wowicada kin, qa Itancan Tawocekiye kin, qa Woahope Wikcemna kin, qa taku tonakiye Christian sdonye ça wicada kta qa on nagi kin tanyan un kta iyecece cin, hena aiçiciya onspeyakiyin kta he.
    Ayuptapi: Wakantanka omakiye kin on, hecamon kta.

    Wicaśa Wakan: Wakanheja kin de, tanyan onspekiyapi kinhan, hehan Bishop wicayusutapi ecakicon kta e en aupi kte cin, he awandakin kta he.
    Ayuptapi: Wakantanka omakiye kin on, hecamon kta.

Tankapi on Woecon kin de unpi kinhan, decen Wicaśa Wakan kin hewicakiyin kta: tona Baptisma wicaqupi kte cin iyatayena woiwange kin hena akduptapi kta.
 

Questions of Godparents

Tanyan-waśtecicida, Baptisma wakan niçupi kta yacin qa den yahi. Itancan unyanpi Jesus Christ inicu kta, qa woaĥtani nitawa kin etanhan niciyuśkin kta, qa Woniya Wakan kin on niyuwakan kta, Maĥpiya Wokiconze kin niçu kta, qa wiconi owihanke wanice cin yuheniciyin kta e iceunkiyapi,

    Niye, wakanśica qa toĥan kin owasin, qa maka kin de akan taku woatakuni śni qa wowitan kin, qa he en wakonpi wicotawacin kin, qa wicaceĥpi kin en woaĥtani cantiheyapi kin, hena eĥpeyaye, ça hecen ihakab nin kte śni, qa iniyutan kte śni he.
    Woayupte: Owasin eĥpewaye; ça Wakantanka omakiye kin on, ihakab mnin kte śni qa imayutan kte śni e, mitawacin kta.

    Wicaśa Wakan: Jesus Christ kin, Wakantanka niun Cinhintku kin, he wicayada he.
    Woayupte: Ho.

    Wicaśa Wakan: Iye iyacu, ça Wanikiya qa Itancan nitawa kin hee, ihakab nin kta yacin he.
    Woayupte: Ho.

    Wicaśa Wakan: Wahośiyepi Tawowicada kin en, Christian-wowacinye kin on, taku tonakiya wicadaya cajeyatapi kin hena owasin wicayada he.
    Woayupte: Ho.

    Wicaśa Wakan: Wowacinye kin; de oknayan Baptisma niçupi kta yacin he.
    Woayupte: Hecen wacin.

    Wicaśa Wakan: Hecen Wakantanka tawacin qa woahope wakan tawa kin awacin, anagoptanyan duha kta, qa tohanyan yani kin he oknayan mayani kta he.
    Woayupte: Wakantanka omakiye kin on, hecamon kta.

Hehan Wicaśa Wakan kin heyin kta,

Wakantanka waonśida, hecetuya ye, Christ ţe ça kini kin iyecen, Wakanheja (Nitaokiye) kin de woaĥtani etanhan ţe ça wiconi teca on kini nunwe. Amen.

Woaĥtani wicotawacin kin owasin en ţa, qa Woniya eciyatanhan taku kin owasin en ni qa oicaga nunwe. Amen.

Qa ohiyin kta e wowaśake qa wookihi yaqu kta, qa wakanśica, qa maka kin de, qa wicaceĥpi kin, hena iwankab iyeiçiya nunwe. Amen.

Tuwe den wowaśi qa woecon unkitawapi eciyatanhan niye en wicayawakanpi kin, hecen maĥpiya eciyatanhan wowaśte yuhapi kta e yuecetu ye, qa owihanke wanin wokajuju yuhapi kta, nitowaonśida eciyatanhan, Itancan Wakantanka waśte, niye niyaun, qa taku owasin awandaka, maka owihanke wanin. Amen.

    Itancan kin nicipi un nunwe.
    Qa ninagi kin kici.

    Nicantepi kin yuwankan ekdaku po.
    Itancan kin ekta yuwankan eunkdakupi.

    Wakantanka Itancan unyanpi kin, wopida unqupi kta.
    He hecetu qa econpica.

Hehan Wicaśa akan kin heyin kta,

Itancan, wopida unkeniciyapi kte cin, he hecetu ĥca, qa econqonpi kta iyececa, Ateyapi Wakan, Wakantanka Iyotan-waśaka, Owihanke wanica: Ecin, Nicinkśi iyotan teyaĥinda, Jesus Christ, iye woaĥtani unkicicajujupi kta e, cuwi teĥike cin etanhan mini qa we napin papson kin; qa waonspewicakiye cin hecen econwicaśi, yapi qa oyate owasin waonspewieakiyapi kta keya, qa Ateyapi kin, qa Cinhintku kin, qa Woniya Wakan kin Caje on Baptisma wicaquwicaśi. Omniciye nitawa token ceniciyapi kin, ayatonwe kta, iceunniciyapi; Mini kin de woaĥtani ataninśniyan yujaja kta e yuwakan ye; qa Wakanheja (Nitaokiye) kin de nakaha he okna Baptisma qupi kte cin, nitowaśte kin ataya icu kta e yuecetu ye, hecen nicinca wicakapi kin ob opeya ohinni un kta; Jesus Christ Itancan unyanpi kin hee eciyatanhan, he iye, nici, Woniya Wakan yuokonwanjina kin en, wowitan qa wookinihan owasin yuha nunwe, dehan qa ohinniyan. Amen.

Hehan Wicaśa Wakan kin Wakanheja kin nape okna icu kta, qa Wakantanka eciyatanhan Atewicakiyapi qa Inawicakiyapi kin hewicakiyin kta,

    Wakanheja kin de cajeyata po.

Qa hehan iś wicihakab cajeyate, ça iyukcanyan Mini kin en oputkan, qaiś heyaya Mini akaśtan kta,
 

Questions of Adult Candidates

    N., Ateyapi kin, qa Cinhintku kin, qa Woniya Wakan kin Caie on Baptisma ciçu. Amen.

Tanka wanji Baptisma qupi kte cinhan, Wicaśa Wakan kin nape etapa kin eciyatanhan yuzin kta, qa waayatanin kin token Caje kin iwicawangin kta, qa mini kin en oputkan qaiś akaśtan kta, qa wicoie unpi ecee kin hena un kta.

Hehan Wicaśa Wakan kin heyin kta,
 

The Baptism

Wakanheja (Wicaśa) kin de Christ optaye tawa omniciye kin en opeya unkicupi; qa Canicipawega wapetokeca kin on wapetog* untonpi, hecen detanhan tokata Christ icipaweĥ okatanpi eciyatanhan wowacinye kin, he iśtece śni yatanin kte cin heon, qa wica iyecen wapaha tawa ihukuya okicize econ kta, woaĥtani, maka kin de, qa wakanśica hena kipajinyan; qa tohanyan ni kin hehanyan Christ taakicita qa taokiye wacinyepica kin heca kta. Amen.

Hehan Wicaśa Wakan kin heyin kta,

Mihunkawanji teciĥindapi kin, Wakanheja (Wicaśa) kin de teca tonpi, qa Christ Okodakiciye Wakan tawa tancan kin en aicage cin, he wandakapi, heon etanhan Wakantanka Iyotan-waśake cin wowaśte kin dena on wopida unkekiyapi kta, qa owasin okonwanjina iye ekta ceunkiyapi kta, hecen Wakanheja (Wicaśa) kin de nakaha token econ kin, heceena tohanyan ni kin hehanyan oknayan opin kta.

Hehan heyapi kta,
 

 

* De en Wicaśa Wakan kin Wakanheja qaiś tanka kin ite kin en Canicipawega wan kagin kta.

Ate unyanpi, maĥpiya ekta nanke cin, Nicaje wakandapi nunwe. Nitokiconze u nunwe. Maĥpiya ekta nitawacin econpi kin, He iyecen maka akan econpi nunwe. Anpetu iyohi aguyapi kin, anpetu kin de unqu miye. Qa tona ecinśniyan ecaunkiconpi wicunkicicajujupi kin, He iyecen waunĥtanipi kin unkicicajuju miye, Qa taku wawiyutanye cin ekta unkayapi śni miye; Tka taku śice cin etanhan eunkdaku miye, Wokiconze kin, qa wowaśake kin, qa wowitan kin, hena ohinni qa ohinni nitawa heon. Amen.

Hehan Wicaśa Wakan kin heyin kta,

Ateyapi iyotan waonśida, Wakanheia (Nitaokiye) kin de hecen iyonicipi, qa Nitaniya Wakan kin on teca tonpi, qa wiyacinyan niye Cinca yayin kta e iyacu, qa Okodakiciye Wakan nitawa kin opeyakiye cin, hena on cante eciyatanhan wopida unkeniciyapi. Qa he woaĥtani on ţe, ça wicoowotanna en kini, qa Christ ţe cin kici ĥapi kin, he iyecen kini nakun kicica kiyapi kta onśiiçiya iceunniciyapi; hecen owihanke ekta, Okodakiciye Wakan nitawa kin owasin ob, wokiconze owihanke wanica nitawa kin tawakiyapi kta; Christ Itancan unyanpi kin he eciyatanhan. Amen.

Hehan Wicaśa Wakan kin de koya eyin kta,

Wakantanka iyotan-waśaka, Jesus Christ Itancan unyanpi Atkuku kin, he eciyatanhan tiwahe maĥpiya qa maka en un kin ataya caśtonpi kin; Iye Taniya kin eciyatanhan, wowaśake on wicaśa mahentanhan waśagniyanpi kta niciyuecetupi nunwe; hecen, wowacinye on nicantepi kin mahen Christ ounyan heon, Wakantanka toojuna kin ataya ojuniyanpi kta. Amen.

Tankapi Baptisma wicaqupi kin okihipi kinhan, heceknana Bishop wicayusutapi ecawicakiconpi kta iyececa; hecen Wotapi Wakan econpi kin opapi kta.
 

Lord's Prayer

Inaĥni Baptisma Wicaqupi Kin.

Tohan wowayazan ĥce cin on taku econpi iyececa kin, de kuya woecon kta ikipi kta.

En yankapi kin wanji Wakanheja (qaiś Wicaśa) kin cajeyatin kta, qa Wicaśa Wakan kin wicoie kin dena eyaya, Mini akaśtan kta:

N., Ateyapi kin, qa Cinhintku kin, qa Woniya Wakan kin Caje on Baptisma ciçu. Amen.

He iyohakab Itancan Tawocekiye qa Woecon kin de etanhan Wopida Eyapi kin he, wicoie "Ateyapi Iyotan Waonśida" etanhan, eyapi kta.

Tka tanka wanji Baptisma qupi kinhan, Wicaśa Wakan kin Woecon kta de en tc tankapi woiwange tawapi kin tokaheya iwangin kta.

Nina wowayazan qaiś wokokipe tanka kinhan, Wicaśa Wakan icupica śni ehantanhanś, tuwe wan Baptisma qupi en un kinhan Baptisma Wakan wicaqu iyowinkiyapi, woecon kin de oknayan. Hecinhan Priest waawanyake cin oĥankoya kiyuotaninpi kta.
 

Private Baptism

Tuwe Inaĥniyan Baptisma Qupi Wan Icupi Kte Cin On.

Tuwe wan inaĥni Baptisma qupi, ohakab Tipi Wakan kin en aupi kta. He en Woecon kin de etanhan dena unpi kta:
    Wotanin Waśte kin, Woiwange kin, (tuka
Wowacinye kin de oknayan Baptisma niçupi kta yacin he, qa woayupte kin he eyapi kte śni,) qa Wakanheja (Wicaśa) kin de Christ optaye, etc.' qa Woecon ihanke kin hehanhyan, eyapi kta.
 

Receiving of One Privately Baptized

Toketu Tanin Śni on Baptisma Wicaqupi,

Tuwe wan Mini on qa Ateyapi kin qa Cinhintku kin qa Woniya Wakan kin Caje on baptisma qupi kin on taketu tanin śni kinhan, de itokob woecon kin okna baptisma qupi kta, tka Wicaśa Wakan kin mini oputkan qaiś akaśtan eca wicoie kin dena un kta;

Nahanĥcin Baptisma niçupi śni kinhan, N., Ateyapi kin, qa Cinhintku kin, qa Woniya Wakan kin Caje on Baptisma ciçu. Amen.

Conditional Baptism

 

Return to the 1928 Book of Common Prayer in Dakota

Web author: Charles Wohlers U. S. EnglandScotlandIrelandWalesCanadaWorld